https://www.youtube.com/watch?v=UiBf8PTeAsQ

Bijgesloten documentaire vertelt hoe de Europeanen de nieuwe wereld koloniseerden, en stelt de vraag: hoe zag Amerika er uit VOOR de Europeanen? Bedenk dat Meso-Amerika met haar Azteken, Maya’s en vele andere beschavingen minstens zo dicht bevolkt was als Europa met tenminste 100 miljoen mensen. Mede dankzij de cultivering van Mais als energiebron voor bevolkingsgroei. En in de Andes fungeerde de aardappel als energiebron van de beschaving van de Inca’s.

Interessant aan de documentaire is vooral hoe planten, dieren en microben de aanblik van het landschap vormen, hoe zij ook beschavingen mogelijk maken. Zonder een stapelgewas dat grote bevolkingen op de been kan houden heb je ook geen beschavingen. Dus zonder Mais geen Maya’s. Die plant heeft Homo sapiens effectief gebruikt om zichzelf te verspreiden, zodat de boer hier bij Langweer er nu met zware trekker van oogst: dat gewas van Indianen, dat de Europese kolonisten als vector van verspreiding gebruikte.

Wildernis?
De rol van door de kolonisten meegebrachte levensvormen die Amerika plooiden is ook belangrijk. Met name hun microben hebben mogelijk 90 procent van de inheemse Amerikaanse bevolking uitgeroeid. Dus toen nieuwe kolonisten in de 17de eeuw en later Noord Amerika bevolkten troffen zij een lege wildernis, waar ooit Indianenstammen de bossen hadden platgebrand als jachtterreinen. Dat beeld van onaangetaste natuur ging vervolgens aan de basis staan van de natuur- en milieubeweging die in de 19de eeuw in de Verenigde Staten opkwam. Of zoals in de Wilderness-act van 1961 ‘where man is only a visitor who does not remain.’.

Alsof die Indianen geen enkele cultuur hadden achtergelaten. Het was dus eerder zo: de microben hadden geen Indianen meer achtergelaten. Dankzij afwezige exploitatie door mensen, die al sinds de IJstijd had plaatsgevonden, troffen kolonisten een ‘ongerepte’ natuur aan. Die natuur heeft maar enkele decennia nodig om menselijke sporen te wissen.

En dan de paarden die de kolonisten meebrachten. Binnen een eeuw na Columbus groeide een kolonne ontsnapte paarden uit tot een kudde van honderd-duizenden tot miljoenen dieren die als ‘mustang’ de prairie vormden met hun gegraas.

Alle bos werd rap gekapt in de tijd toen 'vroeger alles beter was', de Middeleeuwen.

Alle bos werd rap gekapt in de tijd toen ‘vroeger alles beter was’, de Middeleeuwen.

Europa had land nodig
De documentaire schetst hoe de bevolking in Europa na de Pest-epidemie weer opveerde. Die bevolkingsgroei zorgde voor plunderingen van natuurlijke hulpbronnen. Hout was de brandstof van de beschaving, houtskool was nodig voor ijzer (voor alle oorlogen en wapens), hout was de basis van gebouwen, wapens. Het hout raakte al snel op. En dat bij slechts 100 miljoen mensen. Wie van de natuur afhankelijk is, buit haar al snel uit. Bedenk dat ook alle grote vogels en zoogdieren in populatiegrootte werden gedecimeerd tot een fractie van nu. Neem de kraanvogel, waarvan in Groot Brittanie de laatste in de 17de eeuw op een adelijk banket verdween.  Kortom, bij lage technologische ontwikkeling zitten mensen elkaar eerder in de weg.

Ecologische geschiedsvervalsing, de curve van NL hoort eerder op zijn kop

Ecologische geschiedsvervalsing, de curve van NL hoort eerder op zijn kop

Klimaatbeleid keert positieve trends om in negatieve trends
De waanvoorstelling die het Planbureau voor de Leefomgeving verkoopt met clubs als Natuurmonumenten en WNF, alsof zou onze natuur in 1700 dus soortenrijker zijn met grotere dierpopulaties, staat dan ook buiten de historische realiteit. Alle grofwild (herten, zwijnen) was gedecimeerd in populatie, alle grote vogels en zoogdieren in populatie gesnoeid. De laag-intensieve landbouw had veel meer grondoppervlak nodig om de zelfde hoeveelheid monden te voeden.

Dankzij klimaatbeleid brengen klimaatactivisten die zelfde natuurplundering  weer voor elkaar: door bossen ‘hernieuwbaar’ te noemen, biobrandstof. Wat vroeger ‘ontbossing’ heette, heet nu subsidiabel dankzij onze overheid. De afgelopen decennia konden wij rustig ons bos ouder laten worden, hout laten liggen, en dat stimuleerde de soortenrijkdom. In klimaatbosjes moet je snel groeiend hout hebben en jonge bomen, het tegendeel van biodiversiteitswaarde.

Hernieuwbaar? 
Een tijger is ook hernieuwbaar, maar als je er massaal pelsjes van maakt blijft er weinig over te hernieuwen….Kortom: dankzij de exploitatie van fossiele brandstoffen, werd de natuur- althans het Europese bos- eindelijk verlost. Ook het Amerikaanse bosareaal werd bij afwezigheid van fossiele brandstoffen eerst massaal vernietigd zoals in Pennsylvania (sylva, houtland, oftewel kappen maar!), maar kon afgelopen eeuw weer groeien.

De Veluwe is weer bebost, behalve op plaatsen waar natuurclubs haar kunstmatig kaal houden...

De Veluwe is weer bebost, behalve op plaatsen waar natuurclubs haar kunstmatig kaal houden,. Zoals Indianen vroeger de met verbossing bedreigde jachtvelden open branden, zo brandt en kapt Natuurmonumenten het bos open in haar jacht op subsidies voor natuurdoelen…

We zien dat ook aan afgelopen 2 eeuwen, toen het bosareaal in Nederland weer kon verdrievoudigen, nadat het rond 1700-1800 op een dieptepunt zat.

Dankzij milieuclubs ziet het er nu slechter uit voor de toekomst van onze natuur dan nodig. Terwijl hij er best rooskleurig uitzag, met alle aandacht voor wettelijke bescherming van afgelopen eeuw, de klimaatveraangenaming en extra CO2 die de productiviteit van ecosystemen doet opveren. En door het gebruik van steenkool als houtvervanger. Liever planten opstoken die toch al miljoenen jaren dood waren, dan bomen die je eerst nog moet doden voor je subsidies kunt vangen.