Wie pleit voor scheiding wetenschap en politiek, moet niet zelf wetenschap misbruiken voor politiek

Wie pleit voor scheiding wetenschap en politiek, moet niet zelf wetenschap misbruiken voor politiek

Een blog treft altijd doel, en dus kreeg ik nu een berispend mailtje van groen historicus Jan Boersema. Hij was 1 van de 64 academici die de autoriteit van hun hoogleraarspositie misbruikten om een slecht doordacht politiek standpunt over energie sociale status te geven via de anti-kolenkettingbrief in dagblad Trouw. Omdat Jan Rotmans hen daartoe ophitste. Terwijl wetenschappers die op de loonlijst van de gemeenschap staan geen politiek moeten verkopen, maar ons nieuwe inzichten moeten brengen vanuit hun vakgebied. Daarvoor worden ze betaald.

Ik confronteer Boersema dus met zijn kolen-kettingbrief, in de hoop op een scherp doch rechtvaardig onderhoud op voet van gelijkheid. Als Boersema zelf in dagblad Trouw pleit voor scheiding van kerk, staat en wetenschap: waarom past hij die principes dan niet op zichzelf toe door zich van overheidsbeleid afzijdig te houden en distantie te bewaren tot de groene kerk van de transitiegelovigen?

  • geen antwoord, ja wel een antwoord maar niet op mijn wedervraag
Waarom sturen academici geen kettingbrief tegen het Energieakkoord waardoor vele bomen in een houtkachel sneuvelen

Waarom sturen academici geen kettingbrief tegen het Energieakkoord waardoor vele bomen in een mega-houtkachel sneuvelen, zogenaamd voor ‘het klimaat’, terwijl de KNAW de zin daarvan al onderuit haalde…

Onzin blijft onzin, ook op academisch niveau
Boersema zijn steen des aanstoots was dat ik hem plaats in het gedachtengoed van Lynn White, dat hij zelf ophemelde toen ik hem ooit sprak. Toen schreef ik een artikel in het dagblad dat zijn politieke kleur heeft en dus vond hij dat een aardig stukje. Wat de groen-redactie van Trouw tegenwoordig uitbraakt, zoals over Bangladesh, afgelopen dinsdag op de voorkant…… Een wetenschapper zou daar boze brieven over dienen te schrijven naar de redactie: hoe durft u over de lijken van verzopen Bengalen campagne te voeren voor de CO2-aflaten-industrie van de subsidie-elite.

Maar dan zie ik geen enkele ingezonden brief van ook maar 1 van de 64 groene kerkgangers, die hun hoogleraarspositie misbruiken voor politiek gewin. Of bij de ecologische destructie die het Energieakkoord uitlokt..

  • geen antwoord, idem

Wanneer een academicus iets roept, vanuit zijn sociale peer-group maakt dit het nog niet meer waar. Een academicus die onzin verkoopt, die verkoopt op zijn best pretentieuze onzin.

In de moderne gespecialiseerde wetenschap kan iemand bijvoorbeeld echt alles weten over- noem een dwarsstraat- het zwemgedrag van de bontgebefte belblaaskikker in een zijstraat van het Amazonewoud. Maar daarbuiten weten ze evenveel als de gemiddelde krantenlezer met enige hersens, en papegaaien ze vaak de mening van hun sociale peer-group.

Dus als een historicus zich begeeft op het glibberige ijs van hoogspanningstechniek, net-stabiliteit. En daar in een krant door een hoogleraar Postmoderne Onzin, Vrijetijdskunde en twittermanagement (Jan Rotmans) wat stellige uitspraken over laat doen..De kolen-kettingbrief was een stukje academisch wensdenken uit de Greenpeace-hoek, dat met middelbare school natuurkunde en een calculator op de vuilnisbelt kan..

...Boersema weet iets over Paaseiland

…Boersema weet iets over Paaseiland, althans: hij recycleert andermans data in een passend ecologisch verhaal met academisch sausje, al laat ik me graag van het tegendeel overtuigen. Mijn mening kan me gestolen worden, en ik raak de tel kwijt bij hoeveel vroegere meningen mij al zijn ontstolen

Waarom zijn wetenschappers niet kritischer op elkaar, juist wanneer zij het politiek zo eens zijn
Ik vraag dus: kunnen wetenschappers niet beter kritisch op elkaar zijn, in plaats van politiek bedrijven op een vlak- energie- waar ze zelf geen expertise hebben? Ik vraag dan- mooie gelegenheid- hoe hij aankijkt tegen de wetenschappelijke fraude – ecologische geschiedsvervalsing en datamanipulatie- door het Planbureau voor de Leefomgeving, waar ik over schreef in Elsevier, als samenvatting van mijn onderzoek Sjoemelnatuur. Waarvan de Volkskrant beknopt de kern weergaf, en waar ik nu een wetenschappelijk artikel over maak.

Daar kon het PBL 6 jaar lang mee wegkomen, zonder dat 1 van de 64 hoogleraren hen daar publiekelijk op aansprak. Er is alleen in Landschap in 2009 een kritisch artikel verschenen van Helias Udo de Haes, Herbert Prins en Wil Tamis, dat ik in Sjoemelnatuur citeer. Jan Boersema staat daar niet bij.

Herbert Prins is een top-ecoloog, ik heb ‘m ooit een uur lang gesproken toen zijn boek over grazers en het veranderende Europese landschap uitkwam. Wil Tamis heeft in zijn proefschrift alle trends in hogere vaatplanten in Nederland geclassificeerd. Dus die weet qua vaatplanten waarover hij praat. Ze serveren PBL’s gegoochel af als ‘een interessante academische oefening’, lekker Engels onderkoeld. En in een opiniestuk in ik meen de Volkskrant heeft Helias Udo de Haes toen ook het PBL van repliek gediend.

 

..zonder maar een letter te lezen...

..ik ben de eerste die de getallen opvroeg achter de biodiversiteit-fabricage van PBL

Ben ik te min….
Maar in Landschap doen ze niet wat ik doe: de gegevens opvragen achter het getal ’15 procent biodiversiteit’, en de grafiek die in 2013 op dat zelfde gegoochel werd gebaseerd. Ik ben de eerste die dat doet, het PBL kon hier nogmaals, 6 jaar lang mee campagne voeren zonder dat 1 van de 64 hoogleraren hen daar publiekelijk op aansprak. Het is een wetenschappelijke doodzonde, om in 1 grafiek curves te tonen die met 3 verschillende methodes zijn gemaakt. Punt. En dat vervolgens niet te vermelden. Punt. Het is wetenschappelijke fraude.

Ik verwacht van een academicus tenminste enige nieuwsgierigheid. Maar krijg van Boersema vrijwel direct na toesturen van het onderzoek, zonder dat hij ook maar van een letter kennis nam of naar mijn onderzoek vroeg, dit antwoord, de hogere versnelling van arrogantie om jezelf uit de brand te helpen:

Ik was op het CML en daar voor op het IVMEn daar zijn (door Helias Udo de Haes, Geert de Snoo, Wil Tamis en mij) stevige discussie gevoerd o.a. met mensen van het planbureau over de staat van de Nederlandse biodiversiteit. Gewoon zoals het hoort.U moet uit het feit dat we als medium voor die discussies niet Elsevier gebruiken niet te veel afleiden.

Dat mogen wij interpreteren als ‘wij betere en veel nettere academici hebben daarvoor onze eigen hogere en beschaafder manieren’.

Grafiek waarbij PBL claimt DE biodiversiteit van Nederland te verbeelden, terwijl ze de helft weglaten. Drie verschillende methodes in 1 grafiek zonder dat te vermelden. En onze hoogedelgestrenge heren houden PBL lekker uit de wind, maar dit is erger dan Diederik Stapel

Grafiek waarbij PBL claimt DE biodiversiteit van Nederland te verbeelden, terwijl ze de helft weglaten. Drie verschillende methodes in 1 grafiek zonder dat te vermelden, die als de zelfde grootheid worden gepresenteerd. En onze hoogedelgestrenge heren houden PBL lekker uit de wind.

Oh ja, maar waarom haalt Boersema zijn neus op voor Elsevier- zonder mijn artikel eerst te lezen, laat staan mijn onderzoeksrapport op te vragen- en is mainstream-media plots wel goed wanneer hij zijn politieke boodschap in dagblad Trouw kwijt moet? En waar in welk medium dat wel goed genoeg zou zijn, heeft Boersema iets hierover gepubliceerd waarbij het PBl op haar onwetenschappelijk gedrag wordt aangesproken?

Nu zal hij mogelijk de slachtofferrol in duiken van de ‘wetenschappers onder vuur door het plebs’. Tsja, als u -mijnheer Boersema- zich van de generatie ’68 mentaliteit bedient om goede intenties te plaatsen boven de daaruit volgende consequenties (de ineenstorting van betaalbare en betrouwbare energie-voorziening, het misbruik van de autoriteit van hoogleraarschap voor politieke zaken), dan kan ik als kind van babyboomers ook wel een beetje ’68 doen, lekker vrijpostig zijn. Uw generatie heeft dat ongelikte berengedrag mainstream gemaakt. Maar laat ik u dit meegeven:

  • Laat wetenschappers ons nieuwe inzichten geven via exploratie van de natuur of historische bronnen, laat ze de energiebron van de toekomst uitdenken. Iets nuttigs doen met het vele belastinggeld dat zij in hun leven opsouperen. 
  • Het was mijn bedoeling om partizanen-stellingen te verlaten en op basis van gelijkwaardigheid tot inzichten te komen. Toen ik in uw politieke straatje lulde voor dagblad Trouw was u 1 en al handen en voeten. Waarom kunt u dat niet als we een ander inzicht hebben en verlaat u zich op uw autoriteit als hoogleraar om discussie te ontwijken?
...maar bovenstaande archeologen leverden Boersema de veld-informatie, ik zie Boersema hier niet op de cover staan...

…maar bovenstaande archeologen leverden Boersema de veld-informatie, ik zie Boersema hier niet op de cover staan, en kreeg geen antwoord op de vraag of hij hier een schep in de grond zette.

Historie is ook mijn hobby
Omdat historie een grote hobby van me is, vind ik historici bijzonder waardevol. Al lezend ontdek ik welk vals beeld mij is aangewreven dankzij politieke vervuiling door historici met een bepaalde agenda. Zoals het weggummen van de negatieve consequenties van de Franse Revolutie, waarbij honderdduizenden christenen werden afgemaakt door atheïstische fanatici, kloosters de fik in gingen.

Ik hoorde in mijn jeugd ook niets over de misdaden van het politiek atheïsme van de Marxisten die in Rusland vele miljoenen de dood injaagden, kathedralen met dynamiet opbliezen, en de rest van de kerken tot opslagdepot omvormde. Geen wonder dat men in de Oekraïne het Zesde Leger van de Duitsers onder Hitler aanvankelijk als bevrijders verwelkomde.

Onevenredige aandacht ging uit naar hoe slecht de Duitsers wel waren, terwijl de Amerikanen en Britten in Dresden genocide pleegden op 130.000 burgers met fosforbommen, dat is meer dan wat de Amerikanen over Hiroshima uitstorten met nucleaire wapens. Of de Vertriebenen, de misdaden tegen miljoenen Duitse burgers. Ik hoorde niets over de volledig occulte en anti-christelijke motivatie van de Nazi-beweging (Himmler was bv ook beheerder van de Externsteine, een paganistisch heiligdom, het Thuler Gesellschaft was voorloper van de Nazi’s, en paganistische rituelen waarmee de Wewelsburg-burcht was ingekleed ).

Een beweging die niets met politiek ‘rechts’ van doen had, hoezeer de linkse geschiedsvervalsers van de generatie ’68 dat ook wilden doen geloven, en nog steeds gebruiken. De Nazi’s waren hartstikke LINKS.

En wij hoorden niets over de staat van oorlog, waartoe de oorlogslustige Islam Europa 1000 jaar lang dwong sinds zij Spanje onder de voet liepen, als belangrijke oorzaak van de wijdverbreide ongeletterdheid in de Middeleeuwen. En de Islam als inspiratiebron van boekverbranding, inquisitie. Nee, in plaats daarvan werd ons geleerd dat wij ons schuldig moesten voelen over een tiental kruistochten, verdedigingsoorlogen, in plaats van de ruim 550 aanvalsoorlogen van de Islam op christelijke stellingen, waarbij anderhalf miljoen christenen in slavernij werden gevoerd door de Arabarbaren.

Externsteine: Himmler zat als paganist in het bestuur van het beheer....

Externsteine: Himmler zat als paganist/occultist in het bestuur van het beheer….

…de  geschiedsvervalsing door generatie ’68 
En grotere kruistochten vonden in Pruisen plaats door Duitse ridderordes. Hoorden we ook nooit iets over, nee wij moesten vooral leren dat het christendom even slecht is als ieder ander geloof, specifiek de Onderwerping. Nee, wij moesten vooral leren hoe achterlijk de katholieken wel waren, en hoe slecht de Spanjaarden waren. De beeldenstorm werd goedgepraat, het vandalisme van vernielzuchtige fanatici.

Een zelfde beeldenstorm bedrijven de kinderen van ’68 in ecologie.

Neem Simon Schama’s Landscape and Memory waarin hij de ‘zieke aarde door de schuldige Westerling’-mythe, doorprikt vanuit cultuur-historisch perspectief. Iedereen die verder kijkt dan een spandoek van Greenpeace weet dat ecologisme een ideologie is, geen zorgvuldige analyse van de natuur of historische bronnen. Waar werd duurzaamheid bijvoorbeeld uitgevonden? In de Duitse bosbouw 3 eeuwen geleden.En Boersema’s Lynn White-verhaal werd zelfs door Deep Ecology-filosoof Arne Naess begin jaren ’70 al gevloerd, op basis van werk van een andere Medi-evist van wie de naam mij even ontschoten is.

Maar wanneer ik een biografie over Mercator lees, zie ik tegelijk ook dat de ‘vroeger was alles beter’-mythe wordt weersproken door data: enorme boskap en landdegradatie, zodra de Europese bevolking weer groeide na in te zakken door de Pest-epidemie. Kortom, de weg-met-ons-revolutionairen van de ’68 generatie met hun doctrines hebben onze geschiedenis vervalst. Het is zaak je door veel lezen weer meester te maken van de realiteit, op basis van bredere lezing van bronnen. Er is juist aan te voeren dat alleen in het Westen enige traditie van zorgvuldige omgang met milieu bestaat.

Maar goed, het is bij mij niet meer dan een hobby, wie boektitels heeft die bovenstaande kunnen aanvullen, verbeteren: graag!

En Boersema weet iets van hoe Paaseiland er vroeger uitzag
Boersema’s academische verdienste is dat hij de Paaseiland-collapse-theorie van ecoloog Jared Diamond onderuit haalt, zijn werk is nu in het Engels vertaald. Door alle bomen op Paaseiland te kappen voor het vervoer van religieuze beelden, zouden de Paaseilanders zichzelf in het ecologische verderf hebben gestort. Dat klinkt bijna als het biomassa-beleid van het Energieakkoord, waarover ik Boersema ook niets in een kettingbrief hoor schreeuwen in Dagblad Trouw. Terwijl de KNAW dat nota bene afkeurde.

Waarbij ik opmerk dat Benny Peiser – nu Global Warming Policy Foundation- als sociaal wetenschapper in 2005, dus 10 jaar eerder al een publicatie schreef die exact dat zelfde deed: Diamond weerleggen op basis van een nieuwe lezing van feiten. Judith Curry blogde daar 4 jaar geleden nog over.

Volgens Boersema was hij in 2002 de eerste die Diamond weerlegde. Dat is lijkt mij een kwestieuze stelling. Het waren 2 archeologen, Terry Hunt en Carl Lipo in 2003, ik zie Jan Boersema niet bij de credits, die door fysiek bewijs de mythe ter discussie stelden, waarover The Statues that Walked verhaalt van het duo. Boersema heeft- voor zover ik weet- geen spade in de grond gezet. Zij wel.

Mijn vraag is dan dus:

Zal Boersema in zijn boek Peiser ook citeren? En geeft hij krediet aan de archeologen die- om Diamond te bewijzen- langzaam tot inzicht kwamen dat Diamond er naast zat?

  • Geen antwoord
Waarom geen ingezonden brief sturen door de bomensloop gemotiveerd door het Energieakkoord?

Waarom geen ingezonden brief sturen door de bomensloop gemotiveerd door het Energieakkoord?

De toon maakt de muziek
Met grote interesse zal ik Boersema’s laatste wetenschappelijke pil in een recreatief avondje doorlezen. Historie is mijn hobby.  En een verslag lees je dan straks hier wel op Climategate.nl. Kunnen we leren of alle publiek geld dat naar Boersema ging in de afgelopen decennia nog op enige wijze nuttig is besteed, behalve aan politiek activisme, kettingbrieven in Dagblad Trouw en het uitventen van de ‘Zieke aarde door de mens’-doctrine van ecologisten.

En ondertussen mag Boersema zich hooghartig blijven beklagen over de verruwing, waarna zijn activistencollega’s als ware partizanen hem beschermend opnemen en zich over ‘de toon’ beklagen. Nee het is de verruwing jongens.

OK, als ik 1 zin teruglees over wat ik Jan Rotmans aanwrijf over leugenachtigheid. Dan klink ik een beetje als Mohammed in de Koran, die drammerige profeet die soera na soera met bestraffing en oorlog dreigt tegen andersdenkenden. Je wilt niet op Mohammed lijken. Want voor je het weet liggen er overal lijken. Dus dat neem ik graag terug. Iedere dag leer ik graag bij.

Maar verder breng ik toch zinvolle argumenten naar voren? Ik blijf mijn hand uitsteken, zodat ook academici met linkse opinies die ik na mijn adolescentie-fase niet meer aanhang hun partizanen-stellingen verlaten en eens kritisch bij zichzelf te rade gaan.

Ik doe dat constant, en kan daarom ook fel reageren wanneer mensen overduidelijk niet die persoonlijke standaarden hanteren.

Toch denk ik dat Bijltjesdag ter academie goed zou zijn. Heeft iemand politiek bedreven uit naam van wetenschap, of andere belangen verstrengeld: subsidie stop. Alle vrijetijdswetenschappers, transitieleuteraars, duurzame leuterkunde, sociaal psychologen en groene pseudo-deskundologie zou met Rypke Zeilmaker als minister van OCW door het rigoureuze mes der bezuiniging worden weggesneden. In gelul kunnen Nederlanders niet wonen.

Laat ze hun hobbies maar zelf bekostigen.