Evert Jan Lammerts wil Oerrrrrrr-exoten introduceren op Terschelling

Evert Jan Lammerts wil Oerrrrrrr-exoten introduceren op Terschelling. Een wensbeeld van vroeger terug met de modes van nu, op de zelfde valse gronden als immer

Natura 2000 in Nederland betekent een wensbeeld van vroeger terugbrengen met de modes van nu bij ambtenarij, natuurclubs en de adviesbureaus van zelfverklaarde experts die factuurtjes schrijven. Nu ook op Terschelling met het nieuw Natura 2000-beheerplan dat over een periode van 6 jaar 5 miljoen euro subsidies verbrandt. Het ministerie heeft kilometers hekwerk, schrikdraad en grote grazers in de wacht staan om de Kroonspolders te behandelen.

Het doel- wij willen onze oerfantasie met grazers uitleven, net als op Texel en Schier- ligt al vast. En ook weet men alweer zeker dat ‘de stikstofdepositie’ de grote boosdoener is. Met 500 bladzijden (kwantiteit) pseudo-deskundigheid proberen ambtenaren als Evert Jan Lammerts critici bijvoorbaat met de mond vol tanden te zetten.Maar de probleem-analyse gaat direct al nat:

screenshot van wat ambtenaren als hoofdprobleem signaleren

screenshot van wat ambtenaren als hoofdprobleem signaleren

Op de eilanden is niet de landbouw, niet de scheepvaart, of het verkeer de belangrijkste bron van stikstof. Maar de zee zelf, in de vorm van ammoniakdepositie die van algen afkomstig is zoals deze RIVM-studie uit 2014 toont, en zoals wij al blogden. Zie deze figuur, waarbij lichtgroen de natuurlijke stikstofbron is, blauw komt van menselijke bronnen.

Screen-Shot-2015-10-25-at-07.59.31

Natura 2000 in Nederland: tegengaan wat de natuur van nature doet
Dus de probleemanalyse deugt alvast niet.

Ook zonder stikstofdepositie groeit ieder kaal oppervlak in Nederland in no time dicht. Ook met grazers in natuurlijke dichtheden (dus met predatie). Want de invloed van (veel) neerslag bepaalt hier dat vegetatie de grond uitspuit, zo constateerde ook Cis van Vuure in zijn proefschrift al. Kale duinen zijn een kunstmatige referentie, een wensbeeld op historische gronden dat je tijdelijk krijgt bij een konijnenplaag.

Terwijl de prioritaire soorten die het ministerie opvoert, die om ‘herstel’ zouden vragen, allen de grote grazers als kiespijn kunnen missen. Zie hier de opsomming, die al voor 2020 een noodplan zou rechtvaardigen:

Screen Shot 2015-12-28 at 08.14.06

Oerrrrrrr: Kilometers schrikdraad, rasters en verstoring jagen prioritaire vogelsoorten weg
Alle genoemde soorten kunnen hun oplossing – vergadersessies, grazers, hekwerk en schrikdraad- missen als kiespijn.

Laat bisons of andere grote graasbeesten los nadat je eerder het gebied versnippert met hekwerk, rasters en verstoring van recreanten langs die hekken, en er blijft geen lepelaar, tapuit, velduil, of blauwe kiekendief over. Dat is niet mijn mening, maar gewoon een waarneming die je met geen kilo deskundigen-papier kunt weerleggen. Een waarneming die SOVON Vogelonderzoek ook deed, en die ook het onderzoek van Rob Bijlsma in het overbegraasde deel van de Oostvaardersplassen vaststelde. Dat is geen hogere kwantum-fysica maar gewoon logica en waarneming, waar geen pak papier tegenop kan.

Niet velduilen hebben nauwgezette Natura 2000-habitats nodig, dat is iets voor ambtenaren. Ze broeden overal waar veel muizen verschijnen

Niet velduilen hebben nauwgezette Natura 2000-habitats nodig in een juiste ‘staat van instandhouding’, dat is iets voor ambtenaren. Ze broeden daar waar veel muizen verschijnen, zelfs op Friese biljartlakens van raaigras

Niet vogels- de meest adaptieve wezens op aarde- hebben nauwgezette Natura 2000-doelen nodig, dat is iets voor ambtenaren. Ze hebben hooguit rust nodig tijdens de broedtijd, geen verstoring door nog meer draagvlak, windturbines in natuurgebied etc.

De blauwe kiekendieven verdwenen niet door stikstofdepositie of een gebrek aan kale stuifduinen. Ze broeden immers ook gewoon op graanakkers, en verschijnen daar waar voedsel is. Kiekendieven verdwijnen juist waar grote grazers verschijnen. De muizen en vogeltjes waarop die kiekendief jaagt zitten namelijk in de ruigte. Bij velduilen idem, die gaan zelfs op groene intensieve biljartlakens in Friesland broeden als er een muizenplaag heerst.

De Noordsvaarder

De Noordsvaarder, wat mankeert hier aan? In de duinen leeft een ree dat het Wad overstak, je kunt haar keutels overal vinden

Die tapuiten broeden in konijnenholen, en de konijnenstand trekt momenteel uit zichzelf al weer aan. Een kwestie van geduld, geen ‘sense of urgency‘ om je zin door te duwen.

Niettemin werden de blauwe kiekendieven er ook op Schiermonnikoog met de vleugels bij gesleept om een vooraf vastliggende wens van Natuurmonumenten- wij willen bisons- door te duwen. Met ‘de stikstofdepostie’ als ‘de oorzaak’ van ‘het probleem’ dat de vergrassing van grijze duinen zou heten.

Terwijl Natuurmonumenten al 10 jaar geen actuele vegetatie-opname had gemaakt. Conclusie: je hoeft mij niet te geloven, maar je mag van mij gewoon zelf nadenken en waarnemen. Dan zie je: de zelfbenoemde deskundigen zuigen maar wat uit hun duim, en klunzen maar wat aan om zichzelf bezig te houden. Bij de natuur is iedereen even deskundig als een ecoloog (soft science), als je maar waarneemt en logisch nadenkt.

En dan nog: voor 1940 vorige eeuw broedden er op de Waddeneilanden in het geheel geen blauwe kiekendieven, zo stelt de Atlas van Nederlandse broedvogels van 1978 (SOVON). De eidereend broedde voor de jaren ’50 hier ook nauwelijks.

De browser die al zelf de duinen bereikte van Terschelling- het ree- kan het ook prima af zonder bisons en ander speelgoed van Oerrr bv.

De konijnenstand herstelt al weer, maar ambtenaren kunnen niet wachten op eigen werkverschaffing

De konijnenstand herstelt al weer, maar ambtenaren kunnen niet wachten op eigen werkverschaffing

Urgentie dient louter de eigen werkverschaffing
De ‘sense of urgency’ wordt dus vooral toegekend aan de oligarchie van zelfverklaarde deskundigen, die zich tot spreekbuis opwierpen van ‘de natuur’ en ‘het moet van Europa’ als pressiemiddel.

Stel je zelf namelijk de volgende vragen

  1. Wat is ‘de’ natuur? Ligt die natuur vast?
  2. Zijn het de duinen en het gras die om begrazing vragen?Of zijn dat de zelfbenoemde deskundigen die hun brood hiermee verdienen?
  3. Iedere maatregel voor de ene soort gaat ten koste van de andere soort: waarom bevoordeel je dus de ene soort boven de andere? Wil Europa dat, ‘de natuur’ of ‘de wetenschap’, of is dat een kwestie van smaak?

Zie in dat verband de natte dromen die Natuurmonumenten uitleefde op het Fochtelooer Veen: pardoes verzuipt de populatie levendbarende hagedissen.

Iedere maatregel die 'uit grote noodzaak' wordt genomen gaat ten koste van bestaande natuur

Iedere maatregel die ‘uit grote noodzaak’ wordt genomen gaat ten koste van bestaande natuur

Zo zal de introductie van exotische graasbeesten ook een ravage aanrichten bij de bestaande natuur die alvast nooit om die grazers vroeg. Het zijn mensen en hun modes die dat willen, en ze hebben 500 pagina’s valse deskundigheid nodig om critici met de mond vol tanden te zetten. Want daar dient zo’n dik rapport voor, dat moet het eigen voorgenomen beleid een zweem van wetenschappelijkheid geven dat bij de Raad van State standhoudt.

Voor de natuur geldt eerder dit:

Natura 2000 'hersteldoelen' die 'moeten van Europa' moeten van het ongeduld van subsidiegraaiers

Natura 2000 ‘hersteldoelen’ die ‘moeten van Europa’ moeten van het ongeduld van baantjesjagers en mensen die uit zijn op subsidies. De natuur heeft ruimte nodig, waar mensen niet lukraak in bouwen en rotzooien

Maar men noemt al 100den malen in het rapport wat vantevoren moet vastliggen

Graas graas graas, de Groninger Graas-taliban

Graas graas graas, de Grote Graas-Taliban met haar ideologie van ‘de complete natuur op eigen benen’

De grote graasindustrie met haar wollensok-fundamentalisten heeft haar zinnen op Skylge gezet.