windmolens_geervliet_cr 590PERSBERICHT  Annerveenschekanaal, 19 december 2015

VN TRIBUNAAL NEEMT KLACHT NLVOW IN BEHANDELING

Afgelopen dinsdag, 15 december, boog de Commissie van Toezicht van het Verdrag van Aarhus in Genève zich over de vraag of de klacht van de NLVOW tegen de Nederlandse Staat in behandeling moest worden genomen of niet. Vandaag verklaarde de Commissie de klacht ontvankelijk en dus gaat de Commissie onze klacht nu inhoudelijk beoordelen! Daarmee is een belangrijke stap gezet want nu gaat de Commissie daadwerkelijk aan de slag. Professor Koers die de klacht namens de NLVOW indiende en die in Genève aanwezig was: “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je in dit land naar een internationaal tribunaal moet stappen om dit soort zaken voor elkaar te krijgen. De verantwoordelijke bewindslieden zouden zich hiervoor moeten schamen.”

Waar gaat de klacht van de NLVOW over?

Het Verdrag van Aarhus heeft een Commissie van Toezicht (“Compliance Committee”) die er op toeziet dat de landen die partij zijn, zich aan het Verdrag houden. Op 30 juni 2015 diende de NLVOW bij die Commissie een klacht in waarin wordt gesteld dat Nederland het Verdrag schendt als het gaat over windenergie en windparken. Dat deed ze op basis van de volgende gronden:

  • De informatie van de overheid is maar al te vaak eenzijdig, soms zelfs onjuist en in enkele gevallen gewoon misleidend.
  • Beslissingen worden genomen in achterkamertjes-overleg tussen overheden, de windsector en andere pleitbezorgers van windenergie.
  • Beroep op de rechter heeft voor burgers eigenlijk geen zin omdat het bestuur vrijwel altijd gelijk krijgt bij de Raad van State.
  • Burgers zijn welbewust monddood gemaakt bij de twee, voor omwonenden meest belangrijke effecten van windparken: geluid en slagschaduw.

Waarom diende de NLVOW deze klacht in?
De NLVOW komt op voor de rechten en belangen van omwonenden. Ze is niet tegen windenergie als zodanig, maar wel tegen slechte windenergieplannen die de belangen van omwonenden schaden. Daarom wil de NLVOW, onder andere, dat de overheid zich houdt aan de verplichtingen van het Verdrag van Aarhus van 1998. Dat Verdrag bepaalt dat in milieu-aangelegenheden – dus ook als het gaat om windenergie en windparken – de overheid: (1) burgers op een goede en tijdige manier moet informeren;(2) burgers moet betrekken in de besluitvormingop een moment dat alle opties nog open liggen; en (3)er voor moet zorgen dat burgers met een kans op succes een beroep kunnen doen op de rechter.

Hoe verloopt het proces verder?
De volgende stap zal zijn dat de Nederlandse regering zich moet gaan verweren tegen de klacht van de NLVOW. Vervolgens komt er een hoorzitting waarin de NLVOW en de advocaat van de regering het tegen elkaar mogen opnemen. Naar verwachting volgt eind 2016 een uitspraak. Ondertussen gaat de NLVOW door met het omzetten van de Aarhus klacht naar een klacht bij de Europese Commissie en met het inzetten van de klacht in procedures voor een Nederlandse rechter.

Wat zijn de gevolgen van een positieve uitspraak?
Als de NLVOW helemaal gelijk zou krijgen in Genève, dan heeft dat grote gevolgen voor het nationale windenergiebeleid. In dat geval krijgt Nederland te horen dat alle grote beleidsnota’s van de afgelopen jaren over windenergie en windparken – het Nationale Actieplan van 2010 met de 14 % norm van de EU; de Structuurvisie Windenergie op land van 2013; en het Energieakkoord van 2013 – tot stand zijn gekomen in strijd met het Verdrag van Aarhus. En dat Nederland alle besluitvorming over moet doen en dan dit keer wel in overeenstemming met het Verdrag. En dan dus wel met eerlijke, volledige en evenwichtige voorlichting aan burgers. Die gelegenheid krijgen om mee te doen aan de besluitvorming op een moment dat er nog wat te kiezen is en met een mogelijkheid voor burgers om naar de rechter te stappen met een redelijke kans op succes. Kortom: met alle rechten en bevoegdheden voor omwonenden die de overheid tot nu toe aan de laars heeft gelapt in strijd met internationale afspraken.

De volledige tekst van de klacht (in het Engels en Nederlands ) kan worden gedownload van www.nlvow.nl.

Voor inlichtingen: Rob Rietveld, directeur NLVOW, rob.rietveld@nlvow.nl, 06 46 375 095