...Sjoemelnatuur haalt nu ook de Tweede Kamer

…Sjoemelnatuur haalt nu ook de Tweede Kamer

Het Planbureau voor de Leefomgeving zal nu toch haar strategie moeten verlaten van het doodzwijgen van Sjoemelnatuur, nu ook Kamerlid Jaco Geurts (CDA) Kamervragen stelt over mijn onderzoek, waarvan Tonie Mudde van De Volkskrant op de juiste wijze een beknopte weergave gaf. Geurts stelt enkele goede vragen over de frauduleuze grafiek die het Planbureau fabriceerde om een door beleidsmakers gewenst beeld te schetsen van onze natuur, en geeft aan delen van Sjoemelnatuur goed te hebben gelezen.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Planbureau manipuleert Nederlandse natuurstatistieken’? (*)

2. Bent u bereid om een inhoudelijke reactie te geven op twee zaken in het rapport ‘Sjoemelnatuur’ te weten de kritiek op de manier van meten van biodiversiteit door PBL en de 15% reductie van biodiversiteit sinds 1990? (DAT IS NIET DE GOEDE WEERGAVE VAN WAT IK SCHRIJF. PBL projecteert een 85 procent verlies van biodiversiteit, het staat ook goed in het Volkskrantbericht RZ)

3. Bent u het eens met de stelling dat de grafiek zoals weergegeven op de website van PBL onder het kopje ‘cijfers en feiten’, een vertekend beeld geeft van de biodiversiteit van Nederland omdat de titel ‘biodiversiteit in Nederland, Europa, mondiaal’ eigenlijk niet uniform kijkt naar voorkomen dier- en plantensoorten? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet? (**)

4. Bent u het met mij eens dat het beter zou zijn dat PBL bij hun grafieken op hoofdlijnen aangeeft op welke wijze waarop de grafiek tot stand is gekomen, zoals het zwaarder meewegen van bepaalde rode lijst soorten? Bent u het met mij eens dat de weergave van meerdere grafieken waarbij bijvoorbeeld alle soorten, ook diersoorten in het water bijvoorbeeld, meegenomen worden een toevoeging zou zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u hier bij PBL op aandringen?

5. Bent u in uw streven naar een robuuster natuurbeleid ook bereid om te gaan werken met een dynamischer natuurperspectief in plaats van de focus op het ‘herstellen’ van natuur? Want kunt u aangeven of het ecologisch mogelijk is om met natuurbeleid terug te gaan naar ‘vroeger’?

6. Kunt u het biodiversiteit-rendement van natuurontwikkeling in termen van soortenrijkdom en populaties per uitgegeven euro weergeven? Zo nee, hoe worden dan de resultaten van investeringen in natuur gemeten?

Grafiek waarbij PBL claimt DE biodiversiteit van Nederland te verbeelden, terwijl ze de helft weglaten. Drie verschillende methodes in 1 grafiek zonder dat te vermelden. En onze hoogedelgestrenge heren houden PBL lekker uit de wind, maar dit is erger dan Diederik Stapel

Grafiek waarbij PBL claimt DE biodiversiteit van Nederland te verbeelden, terwijl ze de helft weglaten. Drie verschillende methodes in 1 grafiek zonder dat te vermelden. Dat is wetenschappelijke fraude, een juridisch beladen term maar ik zou niet weten hoe je het anders kunt noemen

Ideologie leidt tot wetenschaps-manipulatie en afwezigheid toetsing rentabiliteit
Je mag natuurlijk niet in 1 grafiek 3 curves met volledig verschillende rekenmethodes maken en dat presenteren als de zelfde grootheid. Je mag ook niet beweren een representatief beeld van DE biodiversiteit te schetsen, terwijl je aan preselectie van data doet. Je mag ook niet beweren dat je in je grafiek een beeld geeft van DE biodiversiteit van Nederland, terwijl je waternatuur weglaat en stadsnatuur. Als je dat weglaat moet je dat bij de grafiek vertellen.

De laatste vraag die Geurts stelt, is ook wat ik de CDA-statenfractie van Limburg meegaf. In de natuurontwikkel-industrie zijn vele belangen ingegraven. Een mooi voorbeeld is hoe Natuurmonumenten met haar oligarchie van linkse politici, ingenieursbureaus en bevriende ambtenarij bij de ministeries van I&M en EZ blijmoedig tientallen miljoenen euro’s extra subsidies lospeutert. Voor een moeras in het Markermeer, dat onder valse ecologische voorwendselen wordt gerealiseerd.

In plaats van dergelijke megalomane projecten, zou je qua soortenrijkdom en belevingswaarde voor mensen van natuur ook in kleinere projecten kunnen investeren, met meer diverse partijen waarbij je dus per euro meer goed kunt doen.

Of nog beter: door de nog resterende natuur- en landschapswaarden te ontzien, dat kost niets.

Waarom moet hier in mijn provincie een vierbaansweg dwars door Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden komen.

En waarom kunnen klimaatactivisten met de overheid ons landschap en natuur verder uitkleden met klimaatbeleid, averechts gestrooi met subsidies voor het verbranden van bos (‘biomassa’) en kappen van bos voor windturbines, zoals Staatsbosbeheer laat doen in het Robbenoordbos. En dat ook nog ‘forest windfarming’ noemen. Welke postmoderne tik van de molen heb je dan gekregen?

Sjoemelnatuur-omslag

Een doel van mijn onderzoek was ook het blootleggen van de ideologie, die zowel de natuur van vroeger idealiseert als ook het klimaat van ‘vroeger’ als norm stelt, en iedere afwijking van ‘vroeger’ als catastrofe afspiegelt. Een toekomstbestendig natuurbeleid zet de ideologie van de milieubeweging over boord, kijkt naar de rentabiliteit van beleid en leert zo per euro maximaal goed te doen.

Overigens is met soortenbeleid- tuinieren- niets mis. Ik ben in het voorjaar ook dol op tuinieren, en het tuincentrum ziet me graag komen. Maar ook dan kijk je natuurlijk naar hoeveel goed je kunt doen per euro: hoe mooi kan je tuin worden, of de tuin Nederland zo je wilt. Ons land is al zo over over overbevolkt: tot nu toe slaagden we om ondanks die overbevolking vele gebieden nog relatief open te houden en dus leefbaar.

In de nieuwe editie van VORK, de opvolger van Spil

In de nieuwe editie van VORK, de opvolger van Spil

In de VORK van 19 december leg ik opnieuw uit hoe het PBL te werk gaat, en daarbij ga ik ook in op het vertekende beeld dat de Rode Lijst Indicator geeft. Helaas krijg ik van ecologen tot nu toe nauwelijks geïnteresseerde vragen. Men is vooral in Wageningen zo vermengd met ‘de goede zaak’ van natuurbescherming en de clubs die beweren natuur te beschermen, dat ik meer de indruk krijg dat men het varkentje Zeilmaker graag eens wil wassen dan dat men ook wil kijken: mag het PBL dit zomaar ongestraft doen?

Nogmaals, het zijn niet mijn opinies, hoezeer enkele lieden die het rapport niet lazen dat er ook willen opplakken. Het onderzoek is door Rob Bijlsma nagelezen, de gegevens zijn na mij ook door hem getoetst, SWNM-adviseurs Paul Hagel en Dolf Boddeke hebben het nagelezen. Als de WOB-gegevens NIET dit beeld bevestigden, zou ik het ook niet schrijven.