protest-tegen-windmolens-in-bareveld-6
De gemeenteraadsleden Lies Zondag (raadslid Veuruutkiek, gemeente Veendam) en Henk Linnemann (raadslid Wakker Emmen, gemeente Emmen) hebben een oproep gedaan aan hun collega’s elders om een petitie te ondertekenen om de VNG eraan te herinneren dat zij er in de eerste plaats is voor het behartigen van de belangen van de leden en niet om als zetbaas van de rijksoverheid, tegen de wil van de bewoners, windmolens te plaatsen.

Hier volgt hun schrijven.

Veendam, Emmen, 8-1-2016

Geacht raadslid,
In geheel Nederland zorgen de plannen voor de plaatsing van 6000 Megawatt windenergie op land voor veel onrust. Gemeenten worden pas in de laatste fase van de besluitvorming betrokken, als geen reële invloed meer mogelijk is. Dit gaat niet op een wijze die past bij lokale autonomie en democratische legitimatie. In verreweg de meeste gevallen betreft het inpassingsplannen die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling, waarmee gemeenteraden buiten spel worden gezet. Ook in het geval dat de Provincie de regie mag voeren (bij plannen beneden de 100 Megawatt) zorgt het provinciaal inpassingsplan dat gemeenteraden geen enkele invloed kunnen uitoefenen op het besluit. Desondanks zijn de gemeenten en haar gemeenteraadsleden rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers, de bestuurslaag die het dichtst bij de bevolking staat. De inzet van de Rijkscoördinatieregeling tegen gemeenten zet het democratisch gehalte van onze samenleving onder druk.

De belangenvereniging van Nederlandse gemeenten bij uitstek, de VNG, heeft haar handtekening gezet onder het Energieakkoord. Bij de uitvoering van de plannen voor wind op land ondersteunt zij het beleid van het Rijk en gaat zij voorbij aan de belangen van bij haar aangesloten gemeenten die geen windturbines binnen hun gemeentegrenzen willen of die alternatieven willen onderzoeken. De VNG heeft geen ledenraadpleging gehouden over het Energieakkoord.

Ondergetekenden zijn, als raadsleden van de gemeenten Veendam en Emmen, begonnen met een raadsledeninitiatief: wij verzamelden in de provincies Groningen en Drenthe tientallen handtekeningen van raadsleden van een groeiend aantal gemeenten die met ons de handelswijze en het standpunt van de VNG ten aanzien van wind-op-land kritisch onder de aandacht willen brengen bij het bestuur van de verenging. Daartoe is bijgaande petitie op 6 november aangeboden aan een vertegenwoordiger van de VNG, burgemeester Michaël Sijbom van Losser.

Wij zijn van mening dat ieder raadslid in Nederland in de gelegenheid zou moeten worden gesteld dit initiatief te ondertekenen. De belangen zijn immers groot: de Rijkscoördinatieregeling wordt niet alleen breed toegepast bij windenergie op land, maar ook bijvoorbeeld bij wegen, alle energie-infrastructuur, zoals hoogspanningsleidingen, en ‘als dat passend is gezien het gevoelen van de ministerraad’. De onderbouwing van nut en noodzaak vertoont bij windenergie op land gebreken en de rijksoverheid komt daarmee weg.

Onze positie als raden en daarmee rechtstreeks de invloed van de burger, wordt door de Rijksoverheid uitgehold. En bij de uitvoering daarvan stelt onze belangenvereniging zich NIET onafhankelijk op.

Wij sturen u daarom bijgevoegde petitie ter medeondertekening.
Binnenkort gaan wij in gesprek met de voorzitter van de VNG, dhr. Van Zanen, over de petitie en de rol van de VNG. We hopen dat we met uw steun dit initiatief vanuit de twee noordelijke provincies kunnen uitbreiden tot een nationaal gedragen verzoek aan de VNG.

Geef a.u.b. uw steun aan onze roep om gehoord te worden als direct gekozen volksvertegenwoordigers!

U ondertekent de petitie (zie tekst onderaan deze mail) door DEZE mail retour te sturen naar: voorzitter@tegenwindn33.nl , onder vermelding van de zin:
Ja, ik teken het appel. Daarnaast voegt u uw naam toe en de naam van de partij en de gemeente die u vertegenwoordigt.

Uw gegevens zullen dan worden toegevoegd aan de lijst van ondertekenaars, die zal worden overhandigd aan Dhr. Van Zanen.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Lies Zondag, raadslid Veuruutkiek gemeente Veendam
Henk Linnemann, raadslid Wakker Emmen, gemeente Emmen

***

Petitie aan de VNG
Hierin roepen wij op dat de VNG van alle Gemeenten is en niet uitsluitend het beleid van de Ministeries van EZ en I&M op gebied van windmolens dient uit te voeren, tegen de wil van gemeenteraden in.
–        Dat het ondertekenen van een Energieakkoord de leden volgens vastgesteld verenigingsrecht niet bindt en zeker niet mag betekenen dat gemeenten ongevraagde en gevraagde steun wordt onthouden tegen de door Rijk en provincies opgelegde vestiging van windturbines;
–        Dat het huidige besluitvormingsproces m.b.t. windturbines aantoonbare, wetenschappelijk onderbouwde, fundamentele democratische tekortkomingen kent en elke democratische legitimiteit ontbeert;
–        Dat de VNG op grond van haar missie de ondemocratische aspecten van het huidige besluitvormingsproces juist aan de kaak had moeten stellen richting Rijk en provincies;
–        Dat elke steun van de VNG tot nu toe heeft ontbroken voor het democratisch proces van gemeenteraden om in hun gemeenten windturbines tegen te houden dan wel op een andere wijze te realiseren dan het rijk wil opleggen;
–        Dat ondanks dat alom erkend wordt, zoals ook verwoord door de CdK van Drenthe op 31/8/2015 op een BZK-conferentie in Amersfoort, dat m.b.t. windturbines sprake is van “een mislukt besluitvormingsproces dat van miscommunicatie aan elkaar hangt”, de VNG hieruit niet de juiste conclusies trekt en tot nu toe niet optreedt voor heroverweging v.d. besluitvorming m.b.t. windenergie op land.

Wij doen een dringend appel op het bestuur van de VNG:
–        Terug te keren op haar schreden en nu positie te kiezen voor de democratische positie van gemeenteraden in dit dossier en te stoppen met hulp aan minister Kamp tegen de gemeenteraden die zich verzetten tegen diens plannen om de windturbines op te dringen.
–        Direct actief en krachtig bij de Rijksoverheid, IPO en provincies te gaan optreden voor het terugdraaien van het huidige ondemocratische besluitvormingsproces m.b.t. windturbines.
–        Zich daadwerkelijk per direct in te gaan zetten voor het versterken van de lokale democratie en autonomie, i.p.v. deze uit te hollen.
–        Vanaf nu vroegtijdig aanvallen op de grondwettelijk verankerde positie van de raden als hoofd van de gemeente te signaleren en te bestrijden.

***

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp, dan raden wij u het boek aan van Prof. A. Koers: Windenergie en de overheid. U kunt het bestellen via deze link.

Aldus Lies Zondag en Hans Linnemann.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.