Demagogisch moddergooien

moddergooien

Wij mochten ons weer eens verheugen in een betoog uit de mond van Jan Paul van Soest inzake de twijfels aan de in bepaalde kringen gepredikte op handen zijnde ondergang van Moeder Aarde.

Zo kunnen we lezen:

Wie financiert bijvoorbeeld Climategate.nl, een site van klimaatsceptici waar hard op de man gespeeld wordt en waar allerlei onzin te vinden is. En hoe zit het met de geldstromen richting de klimaatsceptische denktank De Groene Rekenkamer?

Onzin op Climategate? Van Soest geeft geen voorbeeld maar bedrijft slechts demagogie van het bekende bij de milieubeweging in zwang zijnde stropopargument om de discussie op voorhand dood te slaan.

Het klimaat met al zijn fluctuaties is een vaststaand feit dat al heel, héél lang bestaat. Het klimaat kent sinds zijn ontstaan één constante, namelijk fluctuaties in temperatuur, ijsbedekking, CO2, golfstromen, weerssystemen et cetera. De Groene Rekenkamer, Climategate, noch enig ander weldenkend mens en wetenschapper zal dit gegeven ontkennen.

Wat probeert Van Soest dan duidelijk te maken? Kan het zijn dat hij meent te kunnen stellen dat er wél sprake is van een vlakke klimaatlijn gedurende miljoenen jaren en dat geen enkele klimatologische grootheid, zoals temperatuur, CO2, ijsbedekking et cetera, ooit enige verandering kende tot na 1850. Dit lijkt mij sterk, want Van Soest heeft het degelijke onderwijs van Wageningen UR genoten en niets wijst op een voortijdige verturving van zijn denkpap. Een dergelijk onderwijsniveau heeft men bij De Groene Rekenkamer, Climategate en gerenommeerde wetenschappers als Singer, Lindzen en noem maar op ook genoten. Ook bij dezen wijst niets op een voortijdige verturving van de denkpap, slechts een verschil van inzicht. Wat houdt zijn denigrerende kwalificatie van klimaatscepsis dan in? Niets, helemaal niets.

Ongefundeerde demagogie dus, want scepsis betreft een ander denkniveau. Wie door deze sceptische bril het boek van Van Soest leest, zal verrassingen constateren. Zo is het opmerkelijk dat Van Soest dweept met de als onjuist ontmaskerde hockeystick–grafiek van Mann die dus wel uitgaat van een volledig vlakke klimaatlijn zonder enige significante verandering over de afgelopen 1.000 jaar. Elke in wetenschappelijk denken opgeleide zou bij de omvangrijke kritiek op Mann‘s grafiek, welke kritiek bovendien door de praktijkmetingen bevestigd wordt, terughoudender moeten zijn. Iets wat wijd verbreid ook het geval is en sterk afwijkt van de mythe van 97% consensus waaraan Van Soest zich vastklampt.

Twijfel is immers logischerwijs inherent aan goede wetenschapsbeoefening. Wie echter meent deze gerede wetenschappelijke twijfel te moeten discrediteren, niet op gelijkwaardige wetenschappelijke argumenten, maar door demagogie en suggestieve belastering, maakt zichzelf ongeloofwaardig, tenzij er andere belangen een rol spelen, zoals eigenbelang. ‘Follow the money’ dus. Ik vrees dat hier sprake van kan zijn.

Immers, de subsidiepot is thans een schier onuitputtelijke inkomstenbron zoals die ook geldt voor de subsidie ontvangende boer met windmolens op zijn land of deze belangenverstrengeling.

‘Follow the money’ zou in een nieuwe tak van hernieuwbaarheidsreligie dan wel –psychologie zo maar de status van een massapsychologische, emotionele, natuurwet kunnen krijgen. Ik vrees dat dit het geval is. Met bètawetenschapsbeoefening heeft dit immers niets te maken, eerder met theologie en massapsychologie.

Het is opmerkelijk dat Van Soest natuurkunde van de middelbare school benadrukt, alsof daar de grens van begrijpelijkheid ligt, alsmede de Nobelprijs voor natuurkunde die alleen Van Soest doorgrond lijkt te hebben. Van Soest schijnt de mening toegedaan, vermits ik hem goed begrijp, dat de gehele klimaatwetenschap te doorgronden is aan de hand van onze vertrouwde natuurkunde van de middelbare school. Eigenaardig is dan te constateren dat de miljarden verslindende, bovendien falende, klimaatmodellen die het IPCC hanteert, niet met slechts een enkel wetenschappelijk zakjapannertje van een paar tientjes even goed werken. Op mij komt dit dan ook niet als wetenschappelijk onweerlegbaar feit over, maar als een poging criticasters op neerbuigende toon weg te zetten als simpele zielen die zelfs hun natuurkunde van de middelbare school niet snappen. Wederom het stropopargument en demagogisch moddergooien, namelijk de vragende vorm:

Wie financiert bijvoorbeeld Climategate.nl, een site van klimaatsceptici waar hard op de man gespeeld wordt en waar allerlei onzin te vinden is. En hoe zit het met de geldstromen richting de klimaatsceptische denktank De Groene Rekenkamer?

In het huidige discours zou Van Soest door zijn ‘bewijs’ de door hem genoemde Nobelprijs toch zelf kunnen krijgen? De hypothese van Arrhenius onweerlegbaar bevestigd en dus de nul-hypothese dat CO2 geen catastrofale opwarming veroorzaakt gefalsificeerd door natuurkunde van de middelbare school. Ik wens het hem van harte toe, maar ik vrees dat het Nobelprijscomité hier anders tegenaan kijkt.

Laat me raden waarom Van Soest zich hierin verongelijkt waant: degenen die de metingen van de werkelijke temperaturen op land, oceanen en troposfeer, verrichten en aldus het falen van de klimaatmodellen bevestigen, in zijn visie worden betaald door Big Oil&Coal. Vreemd dat Big Oil&Coal er dan niet in slaagde Al Gore en het IPCC die Nobelprijs te onthouden. Dit wijst op de selectieve demagogie van Van Soest. Laat ik vaststellen dat Van Soest nimmer de financiële boeken van De Groene Rekenkamer en Climategate heeft onderzocht. Zijn suggestieve lasterlijke vraag is dus wederom demagogisch moddergooien.

De Twijfelbrigade van Van Soest en dat artikel zijn dan ook een verhaal dat niet alleen politiek correct is, maar ook riekt naar het zakelijke belang van Van Soest. Dit is zeer herkenbaar in de tijdloze Bommel-boeken van ons aller Marten Toonder:

Jeroen Bommel

Hoe denkt u dit te betalen? Suggereert Grootgrut hier materiële armoede bij zijn klant? Veronderstelt de middenstander Van Soest niet, net als Grootgrut, op parallelle suggestieve en intimiderende wijze geestelijke armoede bij degenen die het verschijnsel van natuurlijk gedreven klimaatveranderingen onderschrijven? Ik ben bang van wel, want de geschiedenis leert een soortgelijk verhaal van 500 jaar geleden.

galileo science is settled

Opmerkelijk is de overeenkomst met de strekking van dit artikel in Elsevier.

Zo lezen we:

We moeten politieke correctheid niet verwarren met beschaving. Politieke correctheid representeert de beschaving niet. Toch plaatsen de politiek correcte apostelen allen die het systeem bekritiseren, buiten de beschaving. Wie bijvoorbeeld kritiek heeft op het migratiebeleid of migranten, is een xenofoob en dat valt buiten de beschaving. Demonisering hoort bij politieke correctheid.

Hier moest ik aan denken: demonisering en suggestief belasteren van sceptici, hen wegzetten als klimaatxenofoben en onbeschaafden (alweer de stropop) , een op de man spelende twijfelbrigade in optima forma die al meer dan 40 jaar actief is. Dit verdoezelt de echte twijfelbrigade namelijk het monsterverbond van de milieubeweging, de zakelijk belanghebbenden bij hernieuwbaar en politieke ideologie, kortom het Eco Industrieel Complex.

Het artikel in Elsevier besluit:

Het gevolg is dan ook onvermijdelijk. Politieke correctheid leidt tot domheid in de wetenschap en slecht beleid in de politiek. Politieke correctheid saboteert de zelfcorrigerende macht van de democratie.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom Van Soest c.s. moeite hebben feiten enerzijds, en fictie en (ideologisch) eigenbelang anderzijds van elkaar te onderscheiden? Zou politieke correctheid de oorzaak kunnen zijn waardoor onze democratie op het punt van hernieuwbaarheidstransitie aantoonbaar uitgehold wordt door het Eco Industrieel Complex? Het zou onze hedendaagse politiek en de ondemocratische besluitvorming en uitvoering rond het Nationaal Energieakkoord (o.a. de Crisis- en Herstelwet en de eenzijdige rol van de milieubeweging) kunnen verklaren. Van Soest bewijst met zijn artikel en zijn boek, de Twijfelbrigade, het debat geen goede dienst.

Het bewijst eens te meer dat opleiding en intellect onderscheiden moeten worden van eigenbelang en religieuze gevoelens. Kennelijk leent de site Villamedia een willig oor, maar ik zie niet dat het een wetenschappelijk objectief orgaan is.

Van Soest wil alleen dat de media zíjn standpunt onderschrijven. Desnoods door demagogisch moddergooien.

 

Bron hier.

 

Door | 2017-10-09T21:43:26+00:00 26 januari 2016|38 Reacties

38 Reacties

 1. Tom van der Hoeven 26 januari 2016 om 09:16- Antwoorden

  Alleen al de titel van het boek, De twijfelbrigade, is weerzinwekkend

 2. Paul Turris 26 januari 2016 om 09:46- Antwoorden

  J.P. van Soest voelt zich in zijn dogmatisch paradigma persoonlijk aangevallen en verdedigt het afgebrokkelde fundament van het alarmistische klimaatbastion met de tegenaanval door verdachtmakingen en ad hominem. Het is voor climategate.nl de erkenning (en reclame), dat ze op de goede weg is met haar duurzaam kritische onderzoeksjournalistiek.

  • Bleeker 27 januari 2016 om 12:20- Antwoorden

   Iedereen die zich bedient van ad hominem en andere drogredenen is niet in staat met feitelijke informatie te overtuigen.

 3. Simon22 26 januari 2016 om 11:09- Antwoorden

  Ik ben het met één quote eens: “waar hard op de man wordt gespeeld”
  Dat geldt niet voor het merendeel van de bloggers hier maar wel voor één persoon.
  Ik vind dat Zeilmaker de site in een kwaad daglicht zet en zou hem willen oproepen om dat niet meer te doen. Maar ben me er direct van bewust dat dit ongeleid projectiel echt ongeleid is.

 4. Matthijs 26 januari 2016 om 11:27- Antwoorden

  Natuurkunde van de middelbareschooltijd?
  Nou Jan Paul, doe eens een voorbeeld berekening.
  Stel ik heb een vat van glas met daarin CO2 op een druk van 2 bar en een vat van glas met daarin stikstof onder een druk van 2 bar.
  Wat is de temperatuurverloop van beide vatten als ik ze aan een energiebron van 100W blootstel?

 5. Joris van Dorp 26 januari 2016 om 12:27- Antwoorden

  Hetzler vertrouwt op Singer en Lindzen? Geen wonder dat hij niets begrijpt van het klimaat. Sorry Jeroen, ik vind je een fijne kerel, maar je doet jezelf tekort door te vertrouwen op bewezen leugenaars en suffers als Singer en Lindzen. Kijk nou eens serieus naar wat die idioten beweren! Laat je niet voor lul zetten door mensen als hen!

  https://www.skepticalscience.com/skeptic_Fred_Singer.htm
  https://www.skepticalscience.com/Richard_Lindzen_arg.htm

  Ik ben het niet eens met de kernenergieontkenning van Van Soest, maar op het gebied van klimaatwetenschap erkent Van Soest net als ik de wetenschappelijke consensus. Als Climategate.nl serieus genomen wil worden moet het de wetenschappelijke consensus aangaande klimaatwetenschap gewoon accepteren, of op wetenschappelijke (!) wijze verwerpen. Die consensus zomaar ontkennen zonder onderbouwing is een teken van moedwillige stompzinnigheid. Op basis van dat soort ontkenning anderen zwartmaken is verderfelijk. Ik geef Van Soest gelijk dat hij dit moddergooien noemt. Ook vind ik het jammer dat Climategate.nl zijn eigen ruiten maar blijft ingooien door te weigeren ook maar enige redelijkheid te tonen op dit gebied. Heel erg jammer! Maar dat roep ik nu al jaren, zonder resultaat.

  (alhoewel, nog niet zolang geleden riep Rypke op tot acceptatie van het WG1 rapport van AR5. Dat leek een doorbraak. Totdat Labohm en Hetzler er met gestrekt been ingingen en gewoon toch weer totale nonsensartikelen hier plaatsten, ondanks Rypke’s voorzichtige oproep tot acceptatie van WG1.)

  • Paul Turris 26 januari 2016 om 12:49- Antwoorden

   Demagogisch moddergooien over en weer, niet kies, het is helaas de huidige tijd…….. . “The irony of the site’s oxymoronic name “skepticalscience.com” is that the site is not sceptical of even the most extreme alarmist positions”. Discussies/debat met feiten onderbouwd zoals hier op climategate.nl zijn niet mogelijk op deze “discussie”website. ” Dus wegblijven aldaar!
   http://www.populartechnology.net/2012/03/truth-about-skeptical-science.html
   Feit is: “I’m not a climatologist nor a scientist but a self employed cartoonist” – John Cook, founder skepticalscience.com”

   • Erik 28 januari 2016 om 00:50- Antwoorden

    skeptical science: niet skeptisch en geen science

  • Ivo 26 januari 2016 om 13:40- Antwoorden

   Beste Joris
   Ten eerste is er geen wetenschappelijke consensus, dat zou jij inmiddels moeten weten. Er is wel een groep wetenschappers die bepaalde uitgangspunten delen. Afhankelijk van de uitgangspunten is die in aantallen vrij groot (het warmt op, CO2 heeft een rol) tot steeds kleiner wordend (we stevenen af op de ondergang van de wereld).
   Ten tweede. Volgens mij is wetenschappelijke consensus een contradictio in terminis. Waar er twee bij elkaar zijn hebben gezonde wetenschappers drie meningen / hypothesen.

  • Chris Schoneveld 26 januari 2016 om 17:13- Antwoorden

   Wat valt me dat nou van je tegen Joris. Je had toch minstens ook de volgende “betrouwbare” bronnen kunnen noemen. Zij zijn van hetzelfde kaliber als skepticalscience.
   http://www.sourcewatch.org/index.php/Richard_S._Lindzen
   http://www.desmogblog.com/richard-lindzen

  • Bleeker 27 januari 2016 om 12:25- Antwoorden

   Sceptical science is ook geen betrouwbare bron. Deze site is alleen opgezet om sceptici in diskrediet te brengen (net als JPvS 🙂 )

   • Erik 28 januari 2016 om 00:53- Antwoorden

    zou van Soest veel subsidie krijgen van de klimaatkenners?

 6. TINSTAAFL 26 januari 2016 om 12:33- Antwoorden

  En Jeroen vertrouwt op Skepticalscience?? Duidelijk voorbeeld van pot en ketel…

  • TINSTAAFL 26 januari 2016 om 12:37- Antwoorden

   Sorry, bedoel Joris.
   Overigens het feit dat Van Soest Climategate aanvalt is het bewijs dat Climategate aan invloed groeit. Tot nu toe was het alleen negeren.

 7. C.W. Schoneveld 26 januari 2016 om 17:12- Antwoorden

  Dat van Soest vooral belangstelling voor geld heeft, blijkt alleen al uit zijn nieuwsgierigheid naar de financiële lasten gedragen door Climategate, etc.

  Het woord “vermits” is overigens geen synoniem van “mits”, maar is een oud statig woord dat “aangezien” betekent.

 8. Ook Boos 26 januari 2016 om 17:47- Antwoorden

  Even moddergooien:
  Google Jan Paul van Soest Bioshape

  En direct heb je een shitstorm over de ruggen van armoedige Tanzanianen.

 9. Guido 26 januari 2016 om 22:11- Antwoorden

  Beste Jeroen,

  Het stuk van Van Soest is meer dan alleen maar demagogisch moddergooien, er zit best een keer van waarheid in. Als voorbeeld:jij en ik hebben een tijd geleden een email wisseling gehad over het artikel over klimaatgevoeligheid op de site van de Groene Rekenkamer. Je vertikt het om dat stuk intern consistent te (laten) maken en aan te passen aan de huidige inzichten inclusief die van sceptici en van jullie eigen rapport van Crok en Lewis. Waarom? Ik weet het echt niet, maar blijkbaar ben je graag deel van de twijfelbrigade en dan kan je stukken zoals die van Van Soest verwachten.

  De laatste maanden heeft Zeilmaker min of meer opgeroepen om IPCC WG1 voor waarheid aan te nemen en zei Wolters in een van de draadjes dat een 2e CO2 verdubbeling beter vermeden kan worden. Praat met Crok, Curry, of Spencer en ook zij zullen een soortgelijke boodschap geven, misschien in wat bedektere termen en met meer nadruk op de nadelen / kosten van mitigatie. Ik zag laatst ook dat Amesz Labohm uitdaagde om de heersende visie hier op climategate.nl dat CO2 per definitie geen probleem kan zijn los te laten. Wow…

  Best interessante ontwikkelingen, en ik ben benieuwd hoe lang jij/jullie nog dit achterhoede gevecht aan willen gaan, terwijl het natuurlijk veel interessanter en constructiever is om over mitigatie en klimaatbeleid na te denken gegeven o.a. de onzekerheid in klimaatgevoeligheid (en onzeker betekent iets anders dan “we weten niets”!).

  Groet,
  Guido

  • David 26 januari 2016 om 23:21- Antwoorden

   Allemaal koffiedik.
   Hoeveel CO2 komt uit de oceanen door ontgassing?
   Alle CO2 in de atmosfeer kwam ooit uit vulkanen.
   Schelpdieren binden een duizendvoud aan CO2 vergeleken bij de flora.
   De rol van waterdamp is nog steeds duister.
   Gelovigen zien om zich heen voortdurend de hand van hun God.
   De temperatuurverdeling op aarde is grillig. Ik gok er op dat de meeste klimaatverandering veroorzaakt wordt door de omloopbaan van de aarde en onderzees vulkanisme.
   Zekerheid bestaat niet, behalve dat we ons eigen graf graven met windmolens.

  • TINSTAAFL 26 januari 2016 om 23:24- Antwoorden

   De laatste paar dagen hebben we een temperatuurverscil van zo’n 13 graden weten te overleven. Ook winters en zomers komen we al duizenden jaren zonder al te veel kleerscheuren door, blijkt dat de natuur en mensheid een opmerkelijk aanpassingsvermogen hebben. Moeten wij dus nog steeds miljarden en miljarden verspillen voor een mogelijke temp stijging van 1-2 graden (áls die er al komt…) de komende 100 jaar? Na 30 jaar klimaathysterie en door honderden gesubsidieerde klimaathysterici voorspelde armageddon zie ik geen enkele maar dan ook geen enkele ontwrichting van de natuur en haar bewoners en is er ook geen geen enkele aanleiding om aan te nemen dit de komende decennia gaat veranderen.

   Het blijkt dat de politiek dit langzamerhand in de gaten gaat krijgen (behalve kapo Kamp) de laatste tijd, culminerend in afschaffing van subsidies en teruglopende investeringen in duurzame industrie. Nou dát is een veel groter gevaar voor de alarmisten en andere subsidieslurpers dan die opwarming van de aarde. Dit blijkt ook uit de immer scheller wordende aanvallen zoals Van Soest, waarbij de angst bijna is te ruiken…

 10. Hans Labohm 26 januari 2016 om 23:21- Antwoorden

  Guido,

  Achterhoedegevecht?

  Mag ik deze bijdrage van Arthur Rörsch nog eens in herinnering roepen?

  http://climategate.nl/2015/12/05/twijfels-over-het-effect-van-co2-op-het-klimaat/

  • Guido 28 januari 2016 om 08:45- Antwoorden

   Hans, dit bewijst toch eens te meer dat het een achterhoedegevecht is? De hele voorhoede is bezig met het uitzoeken waarom de modellen een hogere klimaatgevoeligheid hebben dan de observaties (let wel, voor overgangsgevoeligheid is het verschil niet eens zo heel groot, 1,8 tegenover 1,3) maar jij denkt dat alle bewijs dat er voor dit soort waardes is grote onzin is en gaat liever veel lager zitten.

 11. Werff 26 januari 2016 om 23:50- Antwoorden

  @joris van Dorp: misschien is het interessant om het artikel te lezen van Richard Tol in The Guardian m.b.t. de vermeende consensus in de klimaatwetenschap. Op zeer duidelijke wijze verwijst Tol deze opvatting naar het rijk der fabelen. Of hoort Tol volgens U ook tot die idioten die ons voor lul zetten?

 12. Hetzler 27 januari 2016 om 19:24- Antwoorden

  @Guido Ik vertik helemaal niets, want dat artikel is al jaren oud en ergens in het oud archief geborgen. Ontwikkelingen gaan door en leiden tot nuanceringen en nieuwe inzichten. Wat jouw obsessie behelst is mij een volkomen raadsel en niet de moeite waard om er energie in te steken omdat jouw mening er niet door zal worden bevestigd. Misschien wil jij ook Ptolemeus ter verantwoording roepen? Het staat je vrij.

  • Herman Vruggink 27 januari 2016 om 21:27- Antwoorden

   Nou die obsessie van Guido begrijp ik wel als het om jouw uitleg van het rapport Crok & Lewis gaat tenminste.
   http://www.groenerekenkamer.nl/2326/presentatie-onderzoeksrapport-marcel-crok-en-nic-lewis-nieuwspoort/
   Het is mij een doorn in het oog en het is je van meerdere kanten telkens weer uitgelegd. Jeroen Hetzler, je vertikt het gewoon om het tot je te nemen.
   Lewis en Crok laten helemaal niet zien dat ons aanzienlijk minder opwarming te wachten staat. Lagere klimaatgevoeligheid, dat wel, minder ja, dat kan. Maar “aanzienlijk” lager is gewoon misleiding.
   Jij vertikt het om het tot je te nemen. Het wordt de hoogste tijd dat Marcel Crok hier zelf eens uitleg over komt geven.

   • Erik 28 januari 2016 om 01:03- Antwoorden

    Staat Marcel eigenlijk wel achter zijn eigen rapport? Hij heeft veel IPCC aannames moeten doen, en ik vraag me af of hij daar zo blij mee was. Maar hij schreef het niet alleen.

   • Andre Bijkerk 28 januari 2016 om 10:48- Antwoorden

    Herman

    Ik begrijp het niet; ik lees in jouw link: “Lewis en Crok laten ook zien dat ons waarschijnlijk aanzienlijk minder opwarming te wachten staat dan het IPCC verwacht op basis van klimaatmodellen.

    Ik geloof dat Marcel dat ook aardig uitlegt hier:
    https://www.youtube.com/watch?v=aXvSc8b3dJw

    Het relevante deel begint bij 48:40. Bij 50:30 laat hij zien hoe de IPCC getallen ingevuld in de IPCC formule tot een ECS van 1,66 leidt. Ergens zegt hij ook -logisch- dat een uitgangspunt is door de IPCC vastgestelde verhoging van temperatuur uitsluitend is toe te schrijven aan broeikasgas effect. Ergo als er andere oorzaken zijn van de temperatuurverhoging dan moet dat in mindering worden gebracht op de ECS

    We weten inmiddels dat global brightening door vliegmachines alleen al een veel groter effect heeft op de ‘global temperature’. Hiermee zou de ECS wiskundetechnisch zelfs negatief kunnen worden.

    http://climategate.nl/2015/12/28/chemtrails-een-alarmistische-onthulling/

    • Herman Vruggink 28 januari 2016 om 12:07- Antwoorden

     Sorry Andre, ik heb geen geluid op mijn pc. Waar het omgaat is het volgende:
     TCR IPCC: 1,0 – 2,5 °C TCR Lewis & Crok: 0,9 – 2,0 °C
     ECS IPCC: 1,5 – 4,5 °C ECS Lewis & Crok: 1,25 – 3,0 °C
     Mensen die verwijzen naar Crok & Lewis of Lewis &Curry moeten zich realiseren dat de gewonden waarden van Lewis &Crok helemaal niet veel afwijken van de IPCC aannames. Je hebt het over een IPCC formule. Er bestaat geen IPCC formule. Er bestaat alleen een formule die Lewis zelf gekozen heeft. En daar komt 1,66 uit als best estimate. Staat Marcel Cork niet achter de bevindingen van Lewis zoals sommigen suggereren? Laat hij zich dan eens luid en duidelijk zonder gedraai hiervoor uitspreken. In Curry&Lewis 2014 is het in ieder geval duidelijk waar Lewis voor staat: Waarden die niet spectaculair afwijken van de IPCC range. Moeten wij ons duim op bovengrenzen leggen alsof deze niet bestaan en alleen naar een best estimate kijken? Mij best. De gevonden waarden van Crok & Lewis voor best estimate zijn nog steeds veels te hoog om geen maatregelen te nemen.

    • Andre Bijkerk 28 januari 2016 om 13:24- Antwoorden

     Beste Herman,

     Dank voor het laten ontwaken van mijn terrier instinct. met:
     Je hebt het over een IPCC formule. Er bestaat geen IPCC formule.

     Hoe zit dat met die formule?
     Marcel Crok zegt hierover, maar dat kun je niet horen, dat het allemaal mainstream science is op 51:16

     De formule is overigens niet door Lewis gekozen zoals jij beweert maar is afkomstig uit Gregory et al 2002. http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0442%282002%29015%3C3117%3AAOBEOT%3E2.0.CO%3B2

     Het grappige is nu dat het vierde assessment report deze referentie veelvuldig gebruikte. In het vijfde assessment report vindt google hem echter niet, maar wel in de commentaren op de concepten. Het lijkt erop dat de referentie structureel werd geweerd in deze nieuwste versie, zodat het sommetje dat Crok en Lewis daarin ook niet hoefde te worden gemaakt.

     https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/drafts/Ch07_WG1AR5SOD_RevCommResponses_Final.pdf

    • Herman Vruggink 28 januari 2016 om 13:56- Antwoorden

     Maar wat is nu je punt Andre? Crok& Lewis en Lewis&Curry komen met waarden voor klimaatgevoeligheid die niet spectaculair afwijken van de IPCC range. Wie het IPCC alarmistisch noemt zal Crok & Lewis & Curry ook alarmisten moeten noemen. Nogmaals Andre, wat is nu je punt?

    • Andre Bijkerk 28 januari 2016 om 14:03- Antwoorden

     Het punt:
     https://www.youtube.com/watch?v=aXvSc8b3dJw
     even stilzetten op 53:16 Geluid hoeft niet.

     Het punt is de probability density function.

    • Andre Bijkerk 28 januari 2016 om 14:08- Antwoorden

     Een ander punt is dat wanneer het IPCC in AR5 opnieuw Gregory et al 2002 als referentie hadden gebruikt en de temperatuurwaardes daarin hadden gesubstitueerd dan waren ze ook op een ECS van 1,66 uitgekomen net zoals Crok Lewis. In plaats daarvan geeft AR5 geen schatting van het ECS, waar AR nog 3 graden noemde. Dat was volgens Marcel Crok het goede nieuws dat het IPCC wel moest verzwijgen vanwege alle politieke belangen (mijn interpretatie)

    • Herman Vruggink 28 januari 2016 om 15:00- Antwoorden

     Inderdaad Andre, Als het IPCC hetzelfde gedaan had dan Lewis en Crok dan waren ze op hetzelfde uitgekomen. Goh, wat een opmerkingsgave. Maar de basis van de IPCC schatting is vele malen breder dan slechts 1 formule, methode of rapport…. zie
     http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_FigBox12.2-1.jpg
     Waarom zou het IPCC zich moeten beroepen op 1 bron? Maar het is mij best hoor, gooi alles weg dan nemen we alleen nog maar Lewis en dan komen uit op 1,66 als beste schatting voor ECS. Alarmistisch dus, alleen een heel klein beetje minder. Goh wat een troost. Wat is nu je punt Andre? Waarom zou de Wereld nu opeens anders moeten handelen vanwege een iets andere inschatting van ECS?

    • Andre Bijkerk 28 januari 2016 om 15:58- Antwoorden

     Een heel klein beetje minder alarmistisch? Herman, kijk nog eens naar de probability density function die Marcel Crok daar projecteert op 53:16 https://www.youtube.com/watch?v=aXvSc8b3dJw

     Neem nu eens die veronderstelde kritische grens van 2 graden. De projectie van het KNMI “fat tail” gecentreerd rond drie graden geeft met een natte vinger (TKAR method) ongeveer 5-10% kans dat de ECS onder de twee graden blijft. Bij de grafieken Lewis 2014 en Lewis en Curry 2014 lijkt dat meer op 70-90%. Een heel klein beetje minder alarmistisch?

     En dan gaan we er nog steeds van uit dat alle opwarming door broeikasgassen is veroorzaakt en bijvoorbeeld niets door variatie in wolkendek: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=50837

    • Herman Vruggink 28 januari 2016 om 16:35- Antwoorden

     Andre, laten we het maar eens om gaan draaien. Niet alarmistisch? mij best dan is het IPCC ook niet alarmistisch. Laten wij beginnen met het vaststellen van de IPCC ECS range : 1,5 – 4,5 °C Mee eens? TCR IPCC: 1,0 – 2,5 °C Mee eens? En dan mag jij nu aangeven wat jij vindt in de geschreven rapporten van Crok & Lewis en in het Rapport van Lewis & Curry. Nou? wat zie je? En even geen mistgordijnen naar allerlei andere onderwerpen. Eerst helderheid op dit punt.

    • Andre Bijkerk 28 januari 2016 om 22:15- Antwoorden

     Beste Herman, je doet jezelf werkelijk tekort als je niet even naar Marcel hebt geluisterd. Dan zou je realiseren dat “ Niet alarmistisch? mij best dan is het IPCC ook niet alarmistisch.” niet echt de boodschap is. Ook ilijkt het dat de grenzen dicht bij elkaar liggen. Met een visuele weergave van de kansverdeling (lognormaal zo te zien uit Marcels presentatie) dan is het plaatje heel anders, als we de alarm grens bij een ECS van 2 graden leggen:

     https://dl.dropboxusercontent.com/u/22026080/lewis-vs-knmi.jpg

    • Herman Vruggink 29 januari 2016 om 09:10- Antwoorden

     Andre, Tekst Groene rekenkamer:
     ” Lewis en Crok stellen op basis van observaties dat deze range aanzienlijk lager is, namelijk 1,25 tot 3,0 graden Celsius met een beste schatting van 1,75 graden.”

     Wil je uitgaan van de best estimate en je duim leggen op de bovengrens? Mij best hoor, maar leg nu eens uit wat er nu wezenlijk veranderd? De wereld vindt een best estimate van 1,75 graad namelijk heel erg veel.

 13. Guido 28 januari 2016 om 08:35- Antwoorden

  @Jeroen, het stuk staat niet “ergens in een oud archief”, het staat 1 klik verwijderd van de hoofdpagina van de groene rekenkamer. Als je echt zou willen dat de groene rekenkamer een bron van onafhankelijk en up-to-date informatie zou zijn dan zou je het gewoon even (laten) aanpassen, ik heb al een keer netjes aangegeven waar de fouten zitten.

Geef een reactie