Het energieakkoord: feitelijk en maatschappelijk – een evaluatie

Pieter Lukkes achtergrond Throwing_money_at_wind_power

Pieter Lukkes.

Een verschijnsel dat wij overal en altijd in de geschiedenis tegen komen is dat regeringen een beleid volgen dat tegen hun eigen belang indruist. Overal heeft de mens wonderen verricht, behalve op bestuurlijk gebied.

Barbara Tuchmann, 1984

In onze zucht om records te noteren (het mooiste, het snelste, het warmste …) zien wij het Energieakkoord over het hoofd. Want dat is veruit het duurste plan in de geschiedenis van dit land. Een uitvloeisel van dit plan zal onder meer zijn dat het land, het IJsselmeer en de zee zullen worden voorzien van disfunctioneel landschapsmeubilair, dat een buitensporige aanslag pleegt op onze portemonnees.

Dit en andere euvels zullen niet kunnen worden verholpen door de voor 2016 aangekondigde evaluatie van het Energieakkoord. Naar alle waarschijnlijkheid zal die evaluatie de reeds getrokken sporen van het Akkoord volgen.

Daar zitten de vrouw en de man in de straat niet op te wachten. Die willen weten hoe nodig dat Akkoord is, waar het voor dient, wat het hun kost en wat zij ervoor terug krijgen. Deze vragen staan centraal in de bijgaande maatschappelijk meer relevante evaluatie. Of is er van relevantie geen sprake omdat die vrouw en die man in de straat er helemaal niet toe doen?

Waarom deze evaluatie?
In September 2013 hebben krap 50 organisaties, onder toeziend oog en met behulp van de rijksoverheid, een Energieakkoord gesloten. Politiek Den Haag acht zich gebonden aan de daarin vastgelegde doelstellingen en afspraken. Die afspraken hebben overwegend betrekking op de transitie naar een energiesysteem met weinig of geen fossiele brandstoffen.

Geen verstandig mens twijfelt er aan dat deze overgang ooit nodig zal zijn. De grote vraag is echter hoe urgent die transitie is en wat de beste manieren zijn om die te bewerkstelligen. Wat dit betreft is grote zorgvuldigheid geboden; het gaat immers om een extreem belangrijk en kostbaar maatschappelijk proces dat door de inwoners van dit land moet worden gefinancierd.

De opstellers van het akkoord hebben ingezien dat een zo belangrijk akkoord op gezette tijden moet worden gecontroleerd. Daarom zal het in 2016 worden geëvalueerd. Het valt te voorzien dat een drietal elementen in de evaluatie zal ontbreken, te weten:

a) Een sociaal-geografische maatschappelijke kosten-batenanalyse van de voorgestelde (mega)-projecten. Dat “sociaal-geografische” moet er bij vanwege de te verwachten “externalities” van de projecten. Alle in het Energieakkoord voorziene projecten moeten op een bepaalde plek worden gerealiseerd en zullen op velerlei manier een impact op hun omgeving hebben. Aan die, vaak negatieve, impact moet een prijskaartje worden gehangen.

b) Een analyse van nut en noodzaak van de voorgenomen projecten. Deze analyse verschilt wezenlijk van de meer gangbare welvaarts- of bedrijfseconomische kosten/batenanalyse. De kwintessens is dat particulier gewin en maatschappelijk nut zeer verschillende grootheden zijn.

c) Versmade mogelijkheden. Een euro kan slechts één keer worden uitgegeven. Daarom is het zaak om te bepalen welke wensen onvervuld moeten blijven omdat de middelen nodig zijn voor de realisatie van het Energieakkoord. Alleen dan kan weloverwogen worden beslist over de bestemming van de middelen.

NB: In onze participatiemaatschappij mag wel het een en ander worden verwacht van participerende burgers. Deze burgers kunnen bijvoorbeeld nagaan of de in 2016 uit te brengen evaluatie aan de hiervoor geformuleerde eisen voldoet. Daarvan zal geen sprake zijn als de eigenbelangen van het syndicaat achter het Energieakkoord als meetlat dienen. De bevolking is juist gebaat bij een breed maatschappelijke weging van de voor- en nadelen van het akkoord. Het volgende wil daaraan bijdragen.

Samenvattende conclusies

De belangrijkste conclusies die in deze evaluatie worden getrokken zijn:
1. Het energieakkoord komt over als een strategisch marketingplan ten dienste van de ondertekenaars van het akkoord. De bevolking is daar niet over gehoord. (§1.2)

2. De uitvoering van het akkoord zal de bevolking aan directe- en gevolgkosten €100 miljard kosten. Bij gelijkblijvende kosten per additioneel procentpunt hernieuwbaar zal de beoogde situatie van 85% fossielvrij  €680 miljard gaan kosten. (§4.2-3)

3. Het akkoord ondergraaft de koopkracht van de bevolking en daarmee de markt voor het gros van de bedrijven. Werkgevers en vakbonden gaan hieraan voorbij. (§5.2)

4. Zolang het emissie-handelssysteem er is dragen de zgn. hernieuwbare energiebronnen niet bij aan beperking van de CO2-uitstoot. Bijgevolg is het uitgesloten dat het Energieakkoord invloed op het klimaat heeft. (§4.2/6.2)

5. Integendeel, onder de huidige regelgeving betekent: hoe meer hernieuwbare energie hoe groter de CO2-emissies. Dit wordt door de EU genegeerd. Bijgevolg berusten de afspraken tussen de lidstaten over percentages hernieuwbare energie op een fictieve werkelijkheid. Daardoor is de subsidie per netto toegevoegde kWh hernieuwbare energie het dubbele van die waarvan officieel wordt uitgegaan. (§6.3)

6. De overheid heeft zich onvoldoende voorbereid aan het Energieakkoord gebonden. (§8.2) De uitvoering van het akkoord is niet urgent, de garantie ontbreekt dat de beoogde resultaten zullen worden bereikt en om CO2 kwijt te raken wordt alleen maar gedacht aan het terugdringen van fossiele brandstof.

7. Het zou het prestige van de regering in Den Haag verhogen als zij in staat zou zijn een overtuigend energie-/klimaatbeleid te voeren zonder gebruik te maken van de Crisis- en Herstelwet resp. de Rijkscoördinatieregeling. (H.2)

8. De uitvoering van het Energieakkoord is in handen van niet democratisch gekozen actoren, zoals milieuorganisaties. Tevens bieden de gebezigde procedures de bevolking geen bescherming tegen misstanden. (§3.1-3)

9. Windenergie en biomassa hebben geen of weinig toekomst. Fossiel zal nog lang dominant blijven, vermoedelijk aangevuld door kernenergie, zonne-energie en nog te ontdekken of te ontwikkelen energiebronnen. (H.6-7)

10. Het werkgelegenheidseffect van het Energieakkoord zal verwaarloosbaar of zelfs negatief zijn. (§5.1)

11. Dit kleine land pleegt zijn plaats op het wereldtoneel te overschatten. Het land doet er goed aan zich op fundamenteel energieonderzoek te richten. (H.9/10)

12. Het Energieakkoord is wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd en negeert de belangen van het grote publiek. Met dit akkoord neemt de overheid met gemeenschapsgeld een gok van € 100 miljard. Ergo: het akkoord dient te worden teruggetrokken. (H.1,9)

 

Voor het volledige rapport zie hier.

Pieter Lukkes evaluatie Energieakkoord

 

Door |2017-10-07T12:27:51+00:0021 januari 2016|53 Reacties

53 Comments

 1. David 21 januari 2016 om 09:59 - Antwoorden

  De heer Lukkes drukt zich heel netjes uit!
  Onbegrijpelijk dat deze waanzin plaatsvindt.
  Alle maatregelingen tot nu toe zijn voorbarig en schadelijk.
  Een ongelooflijk staaltje “haastige spoed…”
  Bovendien een trieste ontkenning van het menselijk vernuft.
  Dan doel ik op de zelfopgelegde bezuinigingen waar juist inspanning zou moeten plaatsvinden naar de ontwikkeling van energiebronnen die betrouwbaar en overvloedig leveren.
  Ook wordt door energie armoede het aanpassingsvermogen van de samenleving verlaagd, de kwetsbaarheid neemt toe. Schandalig!

 2. bert Pijnse van der Aa 21 januari 2016 om 10:15 - Antwoorden

  ad C ( versmade mogelijkheden ) : besparen op energieverbruik en verbeteren van energie – efficiëntie , gecombineerd met consolidatie. Lees : het primaat van energievoorziening weer bij de overheid terug brengen.
  Het gehele transitie verhaal is ingegeven door economische motieven , met als argument hel en verdoemenis van een uitgebrande aarde.
  Wat de schrijver zegt : ‘ de trein rijdt en die stopt niet meer voordat de euro’s voldoende geld zullen hebben opgebracht. ” . ( en dan lopen de investeerders weg met achterlating van de rotzooi, zoals te doen gebruikelijk )
  Ad participerende burgers: participerende burgers zijn juist burgers die pal achter de transitie staan. ( totdat de rekening komt , maar dan is er geen weg meer terug, zie boven ) Burgers willen allemaal groen, bio , klimaatneutraal , CO2 neutraal en vooral Nul (0) op de meter en ze geloven het echt. Ik praat er niet meer over in de familie op straffe van totale uitsluiting. Ik ben goed opgeleid en lees de artikelen van Jeroen trommelen in de VK, laten ze ondubbelzinnig weten. Wie ben jij dan ? Voor totale verwarring overigens volstaat het volgen van deze site.

 3. R.Bijsterveld. 21 januari 2016 om 10:45 - Antwoorden

  Hulde voor deze duidelijke omschrijving.
  Ik zou graag zien dat ons kleine landje de energie wende van Duitsland met een behoorlijke tijdsvertraging volgt , zodat Nederland er van kan leren.

 4. Herman Vruggink 21 januari 2016 om 10:51 - Antwoorden

  Het energieakkoord is een uitvloeisel van het regeerakkoord waar de duurzame doelstelling is vastgelegd. Uiteindelijk met volledige goedkeuring van het parlement. En aldus geschiede. Volledig democratisch proces. Er is brede steun voor duurzame energie. Niet alleen in de politiek maar in de gehele maatschappij. Kost het ons geld? Vast wel, iedereen kan weten dat het miljarden kost. En toch, we willen het. Veel succes bij de volgende verkiezingen in 2017.

  • David 21 januari 2016 om 10:59 - Antwoorden

   “Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen”.

  • Joris van Dorp 21 januari 2016 om 11:30 - Antwoorden

   “Kost het ons geld? Vast wel, iedereen kan weten dat het miljarden kost. En toch, we willen het.”

   Het gros van de bevolking heeft geen idee dat het geld kost, laat staan hoeveel. Het gros van de bevolking laat zich in de luren leggen door teksten als de volgende:

   “100 % duurzaam is goedkoper, schoner, levert banen op en is een motor voor innovatie.”
   http://www.urgenda.nl/documents/rapport-nederland-100procent-duurzaam2030.pdf

   Het Energieakkoord werd gesloten op basis van een valse voorstelling van zaken. Burgers en politici zijn alles ratten in de val gelokt. Is dat democratie? Het lijkt meer op doodgewone oplichterij.

   • Herman Vruggink 21 januari 2016 om 11:49 - Antwoorden

    Voor het sluiten van het energieakkoord stonden er al meer dan 2000 windmolens opgesteld. Voor het sluiten van het energieakkoord zijn miljoenen tonnen biomassa verstookt. Voor het sluiten van het energieakkoord was op wikipedia te lezen wat windpark Gemini ons aan subsidie gaat kosten. Hilarisch eigenlijk, miljarden zijn uitgegeven maar niemand heeft er iets van gemerkt. Is het niet geweldig? Geen centje pijn. Niemand die er iets van wist. Volgens Joris dan. Het kan zijn dat de burgers er niet bij stil staan wat het ons kost. Doen we bij die 12 miljard per jaar aan hypotheek rente aftrek ook niet. In de val gelokt roept Joris dan. Flauwekul als je het mij vraagt.

    • Joris van Dorp 21 januari 2016 om 14:36 - Antwoorden

     Flauwekul he?

     12 miljard aan hypotheekrenteaftrek is een kwestie van goochelen met belastingen en heeft geen directe invloed op de welvaart in Nederland, slechts op de *verdeling* van die welvaart onder verschillende inkomensgroepen.

     12 miljard verspillen door het energiesysteem te ondermijnen en duur te maken beschadigt de economie en de welvaart direct, inclusief indirecte negatieve effecten die wellicht een veelvoud zijn van de 12 miljard.

     Eerste jaars economiestudenten zien het verschil niet tussen deze twee kostenposten – hypotheekrenteaftrek versus het duurder maken van het energiesysteem – maar jij toch wel Herman?

    • Herman Vruggink 21 januari 2016 om 14:58 - Antwoorden

     Joris, je blijft hangen in je eigen zwart wit denk patronen: kernenergie is alles, duurzaam is niets. En zo ook wat betreft kosten en investeringen. Het is zwart wit gekleurd denken van de bovenste plank. Indien we kijken naar de kosten van duurzame energie dan zijn dat voornamelijk subsidie kosten. Net zoals miljarden huursubsidie, miljarden hypotheek subsidie Er is geen verschil in de Euro’s die op die manier worden uitgegeven. Die 12 miljard hypotheek subsidie wordt wel degelijk elk jaar uitgegeven. Weet je wat we doen? we gaan de groene subsidie afschaffen en vervolgens een beetje goochelen met belastingaftrek. Komt op hetzelfde neer natuurlijk. Wie wil je nu voor de gek houden: jezelf?

    • Hans Erren 21 januari 2016 om 21:12 - Antwoorden

     Herman,
     De 1826 opgestelde windmolens in Nederland (vermogen 1559 MW) produceerden in 2006 (cijfers van CBS) bij elkaar 2 734 000 MWh electriciteit.

     De kleine kerncentrale van Borsele (vermogen 510 MW) produceerde in zijn eentje 3 469 339 MWh.

    • Herman Vruggink 21 januari 2016 om 23:03 - Antwoorden

     Is er een reden waarom je met cijfers van 2006 komt Hans? inmiddels is het 2016 bijna 10 jaar verder…. Volgens CBS ligt de productie van windmolens nu op bijna 6000 miljoen kWh. Overigens zijn daar niet al te veel molens voor bij gekomen. Kleintjes verdwijnen, grote daar voor in de plaats.

    • Joris van Dorp 22 januari 2016 om 10:04 - Antwoorden

     Herman, ik vond je altijd een redelijk vent, maar dat is nu voorbij helaas. Als je het verschil niet ziet in het subsidieren van inefficiënte energietechniek versus het subsidieren van huur of woningbezit – voor de welvaart van een samenleving – dan zit er een dusdanig grote kronkel in je denken waar ik je niet mee kan helpen.

     Denk er nog eens goed over na, zou ik zeggen. Gebruik je verstand.

    • Joris van Dorp 22 januari 2016 om 10:04 - Antwoorden

     test

    • Joris van Dorp 22 januari 2016 om 10:13 - Antwoorden

     Herman, dit is basiseconomie kerel.

     Het duurder maken van de energievoorziening onttrekt welvaart aan een samenleving.

     Het ombuigen van belastingen ten gunste van huurder/woningeigenaren *herverdeelt* slechts welvaart.

     Het verschil tussen deze twee is cruciaal. Denk er nog maar eens goed overna.

     Trouwens ooit van de ‘broken window fallacy’ gehoort?
     https://en.wikipedia.org/wiki/Parable_of_the_broken_window

     Laat aub weten wanneer een en ander je duidelijk is geworden?

    • Hans Erren 22 januari 2016 om 23:08 - Antwoorden

     Herman dat was een snelle copy/paste van mijn eigen blog. Ik wilde enkel wijzen op het enorme ruimtebeslag van windmolens, het is ontzettend ijle stroomopwekking. Met één (1) 1000 MW centrale erbij in Borssele veeg je alle windplannen van Nederland van tafel.
     Maar de antikernenergielobby is gelukt, daarom hebben we nu ook zo’n hoge CO2 uitstoot. in 1975 was het steenkoolgebruik in nederland op een minimum. Inmiddels is het weer gelijk aan 1965 toen de mijnsluiting werd aangekondigd.
     https://klimaathype.files.wordpress.com/2015/12/image.jpeg

   • hugo matthijssen 21 januari 2016 om 12:53 - Antwoorden

    Joris
    Wel eens achter de knoppen van Urgenda gekeken?
    Als eerste besparen we 50% van al ons energiegebruik.hoe wordt niet echt duidelijk in de praktijk.
    Vervolgens gaan we de rest “opwekken” met zon, wind, biomassa etc. Dan hebben we 2,5 x nederland nodig dat lukt helaas niet als meer landen datzelfde beleid gaan voeren.
    Daarnaast is biomassa geen echte oplossing.
    https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/vertrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst
    En in de verdere toekomst gaan we Nederland elektrificeren.
    Ze schrijven er echter niet bij hoe ze deze elektriciteit denken op te wekken.
    En zelfs de rechter geloof in die sprookjes.
    Als we nu kijken naar de kosten van het energieakkoord , (meer dan 70 miljard) dan is de economie over enkele jaren volledig onderuit inclusief de werkgelegenheid.

    • Joris van Dorp 21 januari 2016 om 14:46 - Antwoorden

     Jaja, dat Urgendaplan is bizar op allerlei manieren. Wat me nog het meest verbaasde is dat de rechter in die klimaatzaak er kennelijk niet doorheen prikte. De verdediging heeft ook liggen slapen, lijkt me. Wat kunnen juristen eigenlijk wel, behalve elkaar bezig houden op onze kosten en ten koste van ons. Nee, nu ga ik te ver. Ik heb vrienden en vriendinnen die jurist zijn, en dat zijn erg leuke, erg intelligente mensen. Ach ja.

 5. Joris van Dorp 21 januari 2016 om 10:54 - Antwoorden

  Mooi artikel en rapport van Lukkes.

  “Een euro kan slechts één keer worden uitgegeven.”

  Daar valt nog wat over te zeggen. Een euro uitgegeven aan een zonnepaneel of windturbine kan inderdaad maar een keer worden uitgegeven, want die euro vertrekt vervolgens vrijwel geheel naar het buitenland en is dan verloren voor de Nederlandse economie. Binnenlandse productie van windturbines of zonnepanelen zou kunnen zorgen voor het meermaals uitgeven van die euro, maar de productie van zonnepanelen en windturbines in Nederland komt niet van de grond omdat de milieuwetgeving hier strenger is dan in het buitenland en omdat de kosten van sociale zekerheid hier hoger liggen. Niet voor niets is China kampioen zon/windturbineproductie.

  Zouden we in Nederland een nieuwe kernenergieindustrie optuigen (oftewel: het zelf produceren van apparatuur en materialen benodigd voor de bouw en het bedrijf van kerncentrales) dan zouden we niet alleen betaalbare, betrouwbare en schone energie kunnen opwekking in Nederland, maar elke euro besteedt aan die energie zou tot wel zes keer opnieuw worden uitgegeven in Nederland, met alle voordelen voor de kracht van de Nederlandse economie, welvaart, banen, groei, export, etc. etc. vandien.

 6. Herman Vruggink 21 januari 2016 om 11:24 - Antwoorden

  En wat de genoemde evaluatie in 2016 betreft: Dat is alleen maar een evaluatie in hoeverre de uitvoering op schema loopt of niet. Indien blijkt dat we achter lopen dan moet eventueel besloten worden om er nog een schepje (geld) er boven op te gooien.
  En wie niet kan wachten kan op de resultaat meter kijken.
  http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/resultaatmeter.html

 7. bert Pijnse van der Aa 21 januari 2016 om 12:02 - Antwoorden

  @ Joris van dorp
  Zullen we ook maar stoppen met die kernenergie plannen ? Daar zouden ze dan toch zo onderhand ’s een aanvang in hebben moeten maken als ze die over 40 jaar willen openen, maar er staat nog geen pennenstreek op het papier en de bevolking wil het niet. In Duitsland worden ze gesloten ! De kerncentrale in Doel had alleen maar een kapotte generator. Voldoende om alle alarmbellen te laten afgaan. Ik heb begrepen dat kernenergie de beste oplossing zou zijn, maar ook dat het (ook ) niet zal lukken.

  • David 21 januari 2016 om 12:25 - Antwoorden

   Er is geen andere toekomst denkbaar dan met kernenergie. Als we tenminste a. het welvaartspeil en b. de bevolkingsgrootte wensen te handhaven.
   Als ooit een nieuwe ijstijd inzet, dan zal een veelvoud van het huidige energiegebruik nodig zijn. Die afwijzing van kernenergie door de bevolking kan niet anders zijn dan een tijdelijke bevlieging. Energieschaarste is pas erg. De praktijk wijst uit dat we best wat risico aankunnen als het om welvaart en welzijn gaat.
   Als bovendien China of India beschikt over goedkope energie uit kerncentrales dan kunnen andere landen niet achterblijven. Anders vertrekt de productie en lijkt me sterk dat de bevolking dan bewust verkiest van hun land een derde wereld staat te maken.

   • Joris van Dorp 21 januari 2016 om 14:59 - Antwoorden

    Mijn reactie komt niet door de spamfilter.

  • Joris van Dorp 21 januari 2016 om 14:58 - Antwoorden

   Ervaring uit het verleden wijst uit dat overschakeling op kernenergie binnen 20 jaar gepiept is, na de eerste pennenstreek. Frankrijk is het sjabloon. De hele wereld kan binnen 35 jaar op kernenergie draaien, voor elektriciteit. De totale energievoorziening nucleair maken is iets lastiger, maar de technische concepten voor allerhande niet-elektrische toepassingen van kernenergie is bekend. Cementproductie, staalproductie, waterstofproductie, dit kan allemaal tamelijk pijnloos co2 vrij gemaakt worden met kernenergie. En fin nog even mijn pijnpuntje over Thorium: Thorium vind ik fantastisch, maar betekent *weer* meer vertraging. Dat is waarom antikernenergiestrategen het zo leuk vinden dat thoriumvoorstanders meehelpen met het afkraken en zwart maken van commercieel beschikbare kernenergietechnologie. Met conventionele kweekreactortechniek kunnen we morgen beginnen. Een telefoontje naar GE_Hitachi en ze staan morgen op de stoep.
   http://gehitachiprism.com/
   Maar ook zonder kweekreactoren kunnen we met conventionele tweede en derde generatie techniek snel en voortvarend aan de slag. Dankzij de verjaring van vrijwel alle belangrijke patenten op het gebied van kernenergietechnologie kunnen we de volledige cyclus zelf – in Nederland – Dutch Design and Build – uit de grond stampen met alle voordelen van dien. Meteen mee beginnen. De huidige lage rente is een ideaal instapmoment. Geen tijd meer te verliezen.

  • R.Bijsterveld. 21 januari 2016 om 15:43 - Antwoorden

   Wat wij in Nederland van kerncentrales vinden is van weinig belang.
   Op 1 Nederlander zijn er 600 wereldburgers.
   Op 1 kerncentrale in Nederland zijn er 500 kerncentrales wereldwijd in bedrijf of aanbouw.
   Enige bescheidenheid past ons wel.

   • Joris van Dorp 22 januari 2016 om 10:16 - Antwoorden

    Het juist essentieel dat ontwikkelde landen kernenergie omarmen. Anders hebben we nul komma nul geloofwaardigheid als we van ontwikkelingslanden vragen om niet steenkool, maar kernenergie te kiezen.

    (vragen dat ontwikkelingslanden kiezen voor ‘groene’ energie in plaats van steenkool is al helemaal ongeloofwaardig, tenzij wij de meerkosten voor hen betalen, en dat gaat natuurlijk nooit gebeuren.)

   • David 31 januari 2016 om 21:00 - Antwoorden

    Dat is juist van groot belang. Elke vernieuwing begint ergens op kleine schaal en wordt bij succes massaal nagevolgd.

  • Joris van Dorp 22 januari 2016 om 13:50 - Antwoorden

   Bert, met betrekking tot het plan van Duitsland (en inmiddels ook Frankrijk, Zwitserland, Belgie, etc.) om kerncentrales te sluiten, zie de volgende afbeelding:
   http://photos1.blogger.com/blogger/2399/864/1600/englehart.gif

 8. bert Pijnse van der Aa 21 januari 2016 om 12:31 - Antwoorden

  @ david,
  allemaal prima,
  maar wanneer gaan ze dan beginnen .

  • David 21 januari 2016 om 13:15 - Antwoorden

   Veel haast is er niet, want de voorraden fossiele brandstoffen volstaan nog voor zeker een eeuw. Kolen is er nog voor eeuwen en daar kan olie uit gemaakt worden. Dan zijn er nog de methaan hydraten die wellicht voor nog een paar eeuwen verlenging van het fossiele tijdperk kunnen zorgen.
   CO2 lijkt ook geen probleem, maar onzeker is wat op dit terrein gaat gebeuren. De theorie kan ontkracht worden of er wordt een compact fusie reactortje uitgevonden.

 9. hugo matthijssen 21 januari 2016 om 13:03 - Antwoorden

  Bert
  Die centrales kopen we in de toekomst van China als we nog wat geld over hebben.
  ik http://www.scmp.com/news/china/article/1452011/chinese-scientists-urged-develop-new-thorium-nuclear-reactors-2024?page=allend

 10. Herman Vruggink 21 januari 2016 om 13:15 - Antwoorden

  Punt 1. “de bevolking is niet gehoord” Kletskoek natuurlijk. Een overgrote meerderheid van de burgers wil duurzame energie. Het energieakkoord is een logisch gevolg daarvan.

  Punt 2 “het gaat 100 miljard kosten” Ach ja, iedereen mag woeste bedragen de lucht in slingeren. Ook Lukkes mag dat. 60 miljard staat gereserveerd voor de komende 15 jaar. Een redelijke schatting. Waarom dan 100 miljard geroepen moet worden ontgaat mij.

  • David 21 januari 2016 om 13:18 - Antwoorden

   [meerderheid van de burgers wil duurzame energie]
   Ook als ze beseffen dat duurzaamheid met de huidige technologie neerkomt op een levenspeil van 1850?

   • Herman Vruggink 21 januari 2016 om 13:33 - Antwoorden

    Geen idee David. Ik zou zeggen: hou een peiling en vraag het de mensen als je denkt dat dit werkelijk een relevante vraag is. Is het aannemelijk dat wij terugzakken naar het levenspeil van 1850 door duurzame energie in te passen? Ik denk van niet.

    • David 21 januari 2016 om 14:10 - Antwoorden

     Zoals wij nu leven is een absolute piek in welvaart en dat ook nog bij 10 x grotere bevolkingsomvang. Mogelijk gemaakt door grondig interen op gedurende 100 miljoen jaar opgebouwde natuurlijke brandstoffen.
     Afzien van deze energie overvloed zonder er een vergelijkbare voor in de plaats te stellen kan dus niet anders dan met dramatisch welvaartsverlies gepaard gaan. Onze transportsector is dan niet te handhaven, handen zijn nodig in het aardappelveld, leerplicht verdwijnt grotendeels. Feodale verhoudingen komen terug. Met wind en zon ga je terug naar het tijdperk van voor de stoommachine. Ik denk dat we wat meer ons best moeten doen om dat risico niet te lopen.

    • Herman Vruggink 21 januari 2016 om 14:18 - Antwoorden

     De vraag is niet of wij alles zomaar overboord gaan gooien David, maar de vraag is om duurzame energie in te gaan passen. Om te beginnen met een aandeel van 14%, zoals nu eenmaal al decennia geleden in Europa is voorgenomen. Dat is het waar wij het nu over hebben: de uitvoering daarvan zoals is voorgenomen in het energieakkoord. En dat kost natuurlijk geld, veelal leergeld, om er achter te komen wat kan en wat niet kan.

    • David 21 januari 2016 om 15:08 - Antwoorden

     [wat kan en wat niet kan]
     zeker, als er geen alternatief is dan zal je het er mee moeten doen.
     Maar rationeel is toch om eerst met alle macht te zoeken naar betere oplossingen.
     [overboord gooien]
     Dat kan alleen als er een keuze is. Maar energiegebrek overkomt je. Er is dan niets meer om overboord te gooien. Hoeveel zou 1 kilootje staal kosten dat gemaakt is met zon- en windenergie?
     Met de hand gedolven in Zweden en per zeilschip hierheen vervoerd?

    • Herman Vruggink 21 januari 2016 om 15:31 - Antwoorden

     Eerlijk gezegd zie ik geen enkele reden om nu al paniekerig te doen over de toekomst over energieschaarste. Dat regelt zich van zelf. En zoeken naar alternatieven wordt al jaar en dag over de gehele wereld gedaan (zelfs in Friesland met blauwe energie)

   • Turris 21 januari 2016 om 22:06 - Antwoorden

    Oorzaak : de kiezers worden al jarenlang met door overheid gesubsidieerde propaganda duurzaam verkeerd voorgelicht. De commerciele hypes vanuit de bandwagon deden de rest. Opiniepeilingen geven dus het resultaat weer van succesvolle valse overheidspropaganda, Herman……

 11. Hetzler 21 januari 2016 om 21:42 - Antwoorden

  @Herman Dat democratisch genomen besluit is welbeschouwd een bedrieglijk gegeven. Na mijn volgende artikel zal ik hier dieper op ingaan naar aanleiding van de gang van zaken rond de Boxtelse schaliegasproefboring. Vast staat echter dat de milieubeweging op uiterst geraffineerde wijze al tientallen jaren de burger voor haar karretje spant waardoor de misleide burger/kiezer weliswaar volmondig in meerderheid kies voor duurzame transitie. In werkelijkheid verkeert de burger/kiezer in ontbrekende feitelijke kennis, dan wel foutieve ‘kennis’, maar is slechts gedreven door wat de milieubeweging hen heeft geïndoctrineerd. Inspelen op emotie is een kunst die goede vaardigheid vereist. Deze vaardigheid wordt permanent door de milieubeweging uitgeoefend. Insinuatie, demoniseren, verdachtmakingen feitelijke onjuistheden, twijfel zaaien, er blijft geen middel onbeproefd. Door het lezen van die gang van zaken rond schaliegas, is mij eens te meer duidelijk geworden dat wij leven in een democratie maar wel gedecreteerd volgens de ideologie van de milieubeweging. Maar, men is er toch zelf bij? Iedereen weet dat dit een dooddoener is die voorbijgaat een de vatbaarheid van de gemiddelde mens voor inspelen op hun emotie. De commercie leeft ervan. Verder zijn de rekenmeesters buiten het energieakkoord gehouden alsmede sceptici zoals, laat ik zeggen, onze groep rond CG en de Groene Rekenkamer. Je conclusie over democratische keuze is formeel juist maar inhoudelijk ver bezijden wat democratie idealiter voorstaat doordat de burger/kiezer de cruciale informatie is onthouden door toedoen van de milieubeweging en lakei-achtig gedrag van de media, met name Trouw en het NOS-journaal. Verkiezingen in Zimbabwe zijn hierdoor even democratisch, zij het dan zonder fysiek geweld.
  Wat betreft die 100 miljard herinner ik je nogmaals aan deze 2 koppelingen:
  http://www.groenerekenkamer.nl/1371/energieakkoord-welk-energieakkoord/
  http://climategate.nl/2013/10/07/astronomische-kosten-energieakkoord-verzwegen/
  Het e.e.a. verwondert mij een beetje, want eerder schreef je dat die 70 miljard het hele Energieakkoord omspande. Zoals hierboven ook weer blijkt omspant het slechts een fractie.

  • Herman Vruggink 21 januari 2016 om 22:14 - Antwoorden

   Ja sorry hoor, maar we leven in een vrij land. Belangen verenigingen hebben we van allerlei pluimage. En blijkbaar verkoopt de milieu beweging hun boodschap beter dan mopperende mannetjes die 9 van de 10 keer aantoonbaar en bewijsbaar hun cijfers keer op keer niet op orde hebben en onzin verkopen. Rekenmeesters van EZ, PBL en ECN hebben natuurlijk wel degelijk meegewerkt aan het energie akkoord. Ze zaten er boven op. En als sceptici en groene rekenkamer aan tafel wil zitten dan moeten ze zich beter organiseren. Nogal belachelijk idee trouwens, het gaat om de invulling van duurzaam, wat hebben sceptici daar te zoeken? die zijn op voorhand tegen alle duurzame energie. En je kan wel weer met koppelingen komen naar weer dezelfde onzin, het wordt dan niet opeens waar. De raming voor uitvoering ligt afgerond naar boven op 60 miljard. Indien we geforceerd die 14% per se voor 2020 willen halen komt er nog eens max 12 miljard bij en hebben we het over 72 miljard. Over dat laatste is nog geen enkele politieke beslissing genomen vermoedelijk voor het volgende kabinet na de verkiezingen in 2017.

   • David 21 januari 2016 om 22:48 - Antwoorden

    [ het gaat om de invulling van duurzaam]
    Duurzaamheid op zich zegt niets, net als democratie ( 2 wolven en 1 schaap besluiten democratisch dat het schaap ’s avonds op het menu staat)
    Democratie is alleen leuk als het ondergeschikt is aan mensenrechten.
    Duurzaam is een handelswijze die lange tijd vol te houden is. Op diverse plaatsen op aarde is daar ervaring mee (hooglanden Nieuw Guinea, Amazone oerwoud) Levensverwachting aldaar 35 jaren, duizenden jaren stagnatie. Ziekte en gebrek.
    Duurzaam leven in armoede is simpel.
    Door een niet duurzame leefwijze hebben wij de armoede en onvrijheid kunnen ontstijgen. Is er wetenschap ontwikkeld. Nu is het zaak tijdig nieuwe technologie te ontwikkelen.
    De inzet moet primair zijn : welvaartshandhaving, duurzaamheid is dan een gevolg.
    Nu dreigt welvaartsverlies omdat zo de duurzame doelstellingen het simpelst zijn te bereiken. De voortekenen wijzen daar al op : de geëiste 1,5% energiebezuiniging per jaar. De gloeilampjes.
    In de vorige eeuw wilde men maatschappelijke gelijkheid bewerkstelligen via het onderwijs. Dankzij niveauverlaging gelukt.

    • Herman Vruggink 21 januari 2016 om 23:09 - Antwoorden

     Laten we de proef eens op de som nemen. Jij mag het zeggen David. De opdracht is 14% (oorspronkelijk 16% ) duurzame (hernieuwbare) energie in 2020. Die 14% ligt dus vast, dat heeft de democratie al besloten, daar valt niet meer aan tornen. Hoe zou jij het dan invullen?

    • David 22 januari 2016 om 10:22 - Antwoorden

     Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald (toch?)

    • Joris van Dorp 22 januari 2016 om 10:22 - Antwoorden

     Er moet een parlementair onderzoek komen naar de totstandkoming van het energieakkoord.

    • Hans Erren 22 januari 2016 om 22:55 - Antwoorden

     net zo’n onderzoek als die naar het lek in commisie stiekem?

 12. Hetzler 22 januari 2016 om 17:56 - Antwoorden

  @Herman Ik wijs je erop dat de politiek besloten heeft tot uitvoering van het Energieakkoord, maar gaf er niet de kosten/baten bij om de belastingbetaler niet in de gordijnen te jagen. Over € 60 werd dan ook niet gerept, wel over € 18 miljard en dan die latere € 12,4 miljard. Ik heb je eerder laten zien dat het ECN aanvankelijk de bus lelijk mistte met zijn eerste raming, rekenfoutje van €15 miljard. Ik stuur niet nogmaals die koppelingen. Dus 14% in 2020 en 16% in 2023 van alle energie, niet alleen elektriciteit, is het streven. Misschien begrijp je het verschil niet tussen elektriciteit en alle energie zoals bijvoorbeeld olie- en gasimporten voor kunststofproductie etc. De kosten á € 73 miljard behelzen alleen wind en niet het hele akkoord.

  • Herman Vruggink 22 januari 2016 om 19:19 - Antwoorden

   Juist. De politiek heeft besloten tot uitvoering van het Energieakkoord. Uiteraard, daar is de politiek voor, dat zijn ze ook VERPLICHT aan de kiezers die massaal op uitvoering van dergelijke maatregelen gestemd hebben. En dus is de politiek eind verantwoordelijk en niet de milieubeweging. Die heeft alleen maar op verzoek van de politiek meegewerkt aan de invulling. Ten eerste : Over de 60 miljard, de schatting van de totale kosten voor de komende 15 jaar is niet als zodanig gerept, maar iedereen kan op basis van bestaande subsidie regelingen zoals Gemini uitreken wat het ongeveer gaat kosten. Dat die kosten zijn verzwegen is dus onzin. De rekenkamer heeft in april 2015 bevestigd voor iedereen zichtbaar dat het om 58,9 miljard gaat. Ten tweede: Die 18 miljard was een schatting voor de kosten voor wind op zee alleen. Inmiddels is deze bijgesteld tot 12 miljard, exclusief de aansluitkosten van Tennet. Ten derde: De eerste raming van ECN rept over kosten TOT 2020. Of dat 15 miljard was weet ik niet uit mijn hoofd, moet ik nazoeken. In ieder geval lijkt mij dat een zeer aannemelijke schatting tot 2020. Ten vierde : “Dus 14% in 2020 en 16% in 2023 van alle energie, niet alleen elektriciteit, is het streven.” Inderdaad. Precies. Dat probeer ik Hugo ook al een jaar aan zijn verstand te peuteren. Ten vijfde : “De kosten á € 73 miljard behelzen alleen wind en niet het hele akkoord.” nee, lariekoek, kletskoek van de bovenste plank. Die schatting raakt kant nog wal. En dat heb ik je al eens voorgerekend.

 13. Hetzler 23 januari 2016 om 19:01 - Antwoorden

  @Herman Zou je dit bericht van De Rekenkamer willen lezen?
  http://www.rekenkamer.nl/Nieuws/Persberichten/2015/04/Doelen_duurzame_energie_niet_haalbaar_zonder_miljarden_extra_voor_windmolens_op_zee_of_projecten_in_buitenland
  Uit het onderzoek blijkt dat het effectief kan zijn om in de komende twee jaar maximaal € 12,8 miljard extra te reserveren voor nieuwe windmolenparken op zee bovenop de € 58,9 miljard die toch al opzij gezet moet worden (van 2011 tot 2023). Zo’n ophoging betekent voor een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar € 65 tot € 100 extra opslag op de energierekening.

  • Herman Vruggink 23 januari 2016 om 20:52 - Antwoorden

   Jeroen dat klopt als een bus zoals ik je al tig keer heb trachten uit te leggen. Omdat het niet waarschijnlijk is dat we die 14% gaan halen in 2020 zoals vooral ook al aangeven is door velen heeft de rekenkamer twee adviezen gegeven voor extra maatregelen indien we perse die 14% in 2020 willen halen. Optie 1: 12,8 miljard aan extra windparken op zee of Optie 2: 9 miljard investeren in groene projecten in het buitenland. HIER IS NOG GEEN ENKELE POLITIEKE BESLISSING OVER GENOMEN! Gaat dit nog gebeuren? Dat wordt nog een stevig debat. Alleen randdebielen geven 12,8 miljard uit om alleen maar 14% perse in 2020 te halen. Volkomen gestoord. Immers: die 14% wordt dan in 2021 gehaald. Is het 12,8 miljard waard als wij 14% in 2020 halen i.p.v. 2021 of 2022? Nee toch zeker? Ik denk niet dat Henk Kamp meegaat in deze twee opties. Verkiezingen 2017 dus en dan is het al te laat.

 14. Brigitte Bakker 24 maart 2016 om 13:31 - Antwoorden

  Energietransitie is niet een kwestie van willen; het is een kwestie van moeten. Dat het geld gaat kosten, en schadelijk zal zijn voor de economie (in het begin), ja dat is een gegeven. Maar hoe we het nu doen kan het niet verder want de aarde is ziek. Dus als je gezond je kinderen wil laten kunnen opgroeien op deze aardbol, verander dan aub je standpunt. Dan zal de gehele transitie zoveel gemakkelijker verlopen, en waarschijnlijk ook minder geld kosten. Daarnaast is geld is maar een cijfer, en collectief kunnen we dit oplossen. De aarde is zoveel waardevoller dan geld.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK