Het Duitse protest tegen windenergie zwelt aan en krijgt een landelijk karakter. De gezondheidsproblemen door laag–frequent geluid, die tot voor kort werden genegeerd en/of weggemoffeld, krijgen thans meer aandacht. Dat geldt eveneens voor de vogelslacht door windturbines.

Onder de titel, ‘German Wind Turbines “In Conflict With Health”…Physicians Recommend 3-Kilometer Minimum Distance!’, schreef Pierre Gosselin:

NDR German public television recently broadcast a critical report on the health effects of wind turbines.

https://www.youtube.com/watch?v=CyTDg36SfWE

According to state physician Thomas Carl Stiller, infrasound from wind turbines causes an array of ailments among a segment of the population, such as dizziness, tinnitus, headaches, fatigue, sleeplessness and difficulty concentrating.

Nationally, protest groups are banding together in numbers never seen before to fight off wind projects, demanding that issues surrounding infrasound and environmental impact be addressed and clarified more thoroughly before wind parks are permitted.

According to the video report, German Constitutional lawyer Rudolf Wendt says the norms for permitting wind parks need to be updated as “they originate from the 1990s, the last century!”

As wind turbines have grown to huge dimensions, wind park protest group spokeswoman Jutta Reinhardt says that human health “is now in conflict with Germany’s Energiewende” and so there should be nothing to negotiate.
 
German doctors like Stiller say turbines less than 3 kilometers away from occupied buildings should be turned off. …

Lees verder hier.

Een andere interessante ontwikkeling is de video, ‘Mythen und Wahrheiten. Das Märchen der Windkraft’, waarin Willi Schmidt een glashelder overzicht geeft van mythen en realiteit van windenergie en de stelselmatige desinformatie van de windenergielobby en overheid ter zake.

Ik pik er een aantal krenten uit.

Bij de besluitvorming hebben de overheid en de windenergielobby alle touwtjes in handen. Een collusie van ideologie de de windenergielobby draait de burgers een rad voor ogen. De windenergielobby gebruikt verleidelijke taal en schijnargumenten en krijgt daarbij krachtige steun van de overheid. In gelikte brochures wordt de openbare mening gemanipuleerd.

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

‘Er is momenteel geen alternatief voor verdere uitbreiding van de windenergie op land. Zowel uit het oogpunt van het milieu als de economie is dit de energieoptie van heden en toekomst.’

Maar de feiten zijn anders:

Windenergie fluctueert en is dus niet betrouwbaar. Windenergie kan niet worden opgeslagen. Voor de backup blijven kolen– en kerncentrales nodig. De werkelijke productie van windenergie is slechts 18 % van de nominale.

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

Windenergie–installaties hebben een beperkte levensduur en kunnen geheel worden vervangen.

Maar bij financiële problemen bij de exploitant is de grondeigenaar verantwoordelijk voor de vervanging.

Citaat ‘Bundesverbad Windenergie’:

Door een uitgekiend planningsproces kunnen gemeenten zelf de locatie voor windenergie–installaties bepalen.

Maar waarom zijn er dan van boven af gedicteerde regionale plannen nodig om de gemeenten te dwingen?

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

Windenergieprojecten bieden goede mogelijkheden tot financiële deelname, die ook vaak worden benut. Tegelijkertijd bieden zij een garantie voor locale welvaartsverbetering.

Maar in werkelijkheid blijkt dat het rendement van windparken vér achterblijft bij wat in de folder wordt voorgespiegeld. Ongeveer de helft van alle windparken boeken zúlke belabberde resultaten, dat de eigenaren blij mogen zijn als zij hun investeringen in 20 jaar terug hebben verdiend. Ook vele gemeenten hebben in windparken geïnvesteerd in de verwachting dat dit geld in het laatje zou brengen. Het tegendeel is het geval. Dit gaat ten koste van het voorzieningenniveau in de betrokken gemeenten. Alleen projectontwikkelaars, windturbineproducenten en banken verdienen er aan.

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

Er is onverminderde steun van de bevolking voor de Energiewende en de uitbreiding van hernieuwbare energie.

Maar in werkelijkheid zijn er massale burgerprotesten tegen de plaatsing van windturbines.

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

Wettelijke regelgeving garandeert voldoende afstand van windinstallaties en woongebieden.

Maar in werkelijkheid biedt de betrokken regelgeving onvoldoende bescherming van de bevolking. Resultaat: horizonvervuiling en gezondheidsrisisco’s.

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

Windenergie–installaties hebben op de langere termijn geen invloed op de prijzen van vastgoed.

De realiteit is dat de waarde van woningen in de buurt van windmolens keldert. Zij kunnen niet of nauwelijks meer worden verkocht door de eigenaren.

Enz. enz.

Stelselmatige volksverlakkerij

Het is dit soort stelselmatige volksverlakkerij die ons niet alleen heeft opgezadeld met een duurdere en minder betrouwbare elektriciteitsvoorziening, groeiende energiearmoede en een toenemend aantal ‘winterdoden’, maar die ook de toekomstige levering ernstig in gevaar brengt door de vernietiging van het verdienmodel van de traditionele elektriciteitsbedrijven. Het verlies aan beurswaarde van deze bedrijven loopt inmiddels in de honderden miljarden, waardoor vele kleine spaarders en pensioenfondsen ernstig zijn getroffen. Daarnaast vormen de jaarlijkse exploitatieverliezen een belasting voor de begrotingen van vele gemeenten, die (mede)eigenaar zijn van de elektriciteitscentrales, en die voor het voortbestaan van deze bedrijven doen vrezen. En wie zorgt er dan voor de backup van intermitterende wind– en zonne–energie, als de wind niet waait en de zon niet schijnt?

Maar het allerergste is dat de overheid zich doof en blind houdt voor het fiasco dat zich voor haar ogen voltrekt en halsstarrig in het CO2– opwarmingssprookje blijft geloven, ten koste van de welvaart van de samenleving.

Deze structurele volksverlakkerij heeft, naast andere factoren, ook bijgedragen aan een ondermijning van het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de overheid en die van de gevestigde politieke partijen, met als gevolg de opkomst van nieuwe politieke partijen, die niet in elk opzicht een garantie bieden voor een verstandiger beleid.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.