Hoe het IPCC de hele wereld voor de gek houdt

Jan de Jjonge achtergrond ipcc report environmental crisis
Een gastbijdrage van Jan de Jonge.

Kun je een hele wereld voor de gek houden? Ja, dat kan. En het is niet eens zo moeilijk, maar je moet het goed organiseren en dat kost enige inspanning. Maar als je in aanmerking neemt dat de kans op ontmaskering klein is en de verdiensten fenomenaal zijn is het zeer de moeite waard.

Aanpak
Maak eerst een scenario voor een gigantische ramp die ons leven op aarde bedreigt, ja: onmogelijk zal maken. Een doomsday-scenario dus. Bijvoorbeeld een meteoriet zoals die die de dinosauriërs uitroeide. Probeer dat aannemelijk te maken door de waarschijnlijkheid dat dit (binnenkort!) staat te gebeuren op te voeren en tegelijk het menselijk gedrag daarvoor verantwoordelijk te stellen. Dan worden meteorieten of eventueel aliens wel moeilijker toepasbaar: hoe zouden wij daarvoor verantwoordelijk moeten zijn? Toch is het belangrijk dat je inspeelt op ons schuldgevoel, want mensen hebben een gen dat ze daarvoor gevoelig maakt, denk maar aan het zondebesef als de basisdrijfveer van godsdiensten. Ook goede doelen draaien hierop.

Als je eenmaal de juiste rampboodschap hebt gevonden – wat te denken van een Global Wipe Out door massale verdrinking als gevolg van CO2-emissie? –  fiets je met de wind in de rug: je krijgt een gewillig oor in de madia (rampen doen het altijd goed) en de bevolking omarmt het idee dat er (misschien) een oplossing is als we tenminste snel een gigantische inspanning doen om het tij te keren: kruistochten, jihad, carbontax. Als de propaganda ook nog eens wordt geleid door een onverdachte boven de partijen staande afdeling van de UN zal niet alleen iedereen je het voordeel van de twijfel geven, die twijfel zal niet eens opkomen.

Dit is in ’t kort de modus operandi van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een duistere organisatie die onderdeel is van de Verenigde Naties en die tot doel heeft rijk en machtig te worden met als voornaamste middel: ongegronde onheilstijding verspreiden. Hoewel het IPCC niet democratisch en evenmin wetenschappelijk is, doet niemand daar moeilijk over als je zegt dat het een onderdeel van de VN is.

Ook de medewerking van regeringen en politici is gegarandeerd. Iedere regering wil van nature dolgraag belastingen verhogen. Probleem is doorgaans: hoe verkoop je dat? Kan dat mooier dan met een naderende wereldramp die alleen te bestrijden is met een forse carbontax?

Het nettoresultaat is ronduit fantastisch: (politieke) macht en geld (miljarden). Bovendien: hoef je aan niemand verantwoording af te leggen voor wat je met dat geld en die macht doet. Als de ramp alsnog plaatsvindt kun je altijd zeggen dat jij je best hebt gedaan haar af te wenden. Maar wat is er leuker dan een ramp voorkomen waarvan je a priori weet dat hij nooit zal kunnen plaatsvinden, toch ?

Even voorstellen…
Maar laat ik me even voorstellen: ik ben Jan de Jonge, 67 jaar, sinds mijn pensioen train ik middelbare scholieren om hun rekentoets te halen. Ik ben geen klimaatgeleerde maar heb vroeger op de Mulo de wet van Archimedes gehad (en begrepen). Dat zal straks nog van pas komen. Als je even nadenkt is een van de meest opmerkelijke aspecten aan het klimaatdebat dat je GEEN bijondere deskundigheid hoeft te hebben om er aan deel te nemen. Enerzijds zijn de essentialia zo triviaal dat iedere leek kan inzien dat het om bedrog gaat. Anderzijds worden de argumenten die ik gebruik ondersteund door zoveel integere wetenschappers dat daarmee mijn eigen onwetendheid ruimschoots gecompenseerd wordt.

Tot twee jaar geleden stond ik gematigd positief tegenover inperking van CO2–productie. Ik vond het jammer dat de conferenties van Tokyo en Kopenhagen op niets waren uitgelopen. In de media was aangekondigd dat ze een stap in de goede richting zouden zijn, niet voldoende natuurlijk, maar wel een goed begin. Daar kwam bij dat ik persoonlijk weinig te verliezen had bij een strenger CO2–beleid en dat degenen die dat wel hadden (energiecentrales, hoogovens, oliemaatschappijen) geen medelijden verdienden. Tenslotte was ik van mening (en ben dat nog) dat we zuinig moeten omgaan met onze eindige voorraad fossiele brandstof.

Alle twijfels op een rijtje
Waarom dan twijfelen aan de integriteit van de global warming alarmisten? In eerste instantie ben ik via Internet op een aantal uiterst integere mensen gestuit die zonder daar enig belang bij te hebben van mening zijn dat Global Warming als gevolg van  menselijk handelen niet is aangetoond. Daar hoorden mensen als Patrick Moore (mede–oprichter van Greenpeace) en Freeman Dyson (een van de grootste nog levende natuurkundigen) bij. Dit bleek het topje van de ijsberg.

Don Easterbrook (em. prof. geologie) gaf bij een Senate Hearing  aan dat zowel het IPCC als de NASA herhaaldelijk data manipuleerden die in strijd waren met zijn eigen bevindingen.

Prof Ivar Giaever (Nobelprijs Natuurkunde 1973) heeft bedankt voor zijn lidmaatschap van de American Physical Society toen dit gezelschap onder invloed van de milieualarmisten het dogma opnam dat de opwarming van de aarde door menselijk toedoen incontrovertible (=onweerspreekbaar) was. In de wetenschap is niets onweerspreekbaar; dogma’s horen thuis bij religies.

Inmiddels hebben meer dan 31.000 natuurwetenschappers het Global Warming Petition Project ondertekend waarin zij de catastrofale man-made-global-warming hypothese verwerpen.

In Australië is inmiddels méér dan de helft van de bevolking van mening dat er geen opwarming van de aarde plaatsvindt cq. menselijk handelen daarin geen rol speelt.

Het werd me al snel duidelijk dat de ‘natuurkunde’ op basis waarvan uitspraken gedaan werden door de IPCC-alarmisten, aan alle kanten rammelde. Om het heel kort samen te vatten: als je een onbekend proces voor het eerst bestudeert en er helemaal niets vanaf weet, ga je soms uit van een black box benadering. Bij een black box zijn er twee soorten input-gegevens (data en parameters) en één soort output-data. De black box zelf bestaat uit rekenregels (programmatuur) die bewerkingen uitvoert op deze gegevens. Hoewel je allerlei wetenschappelijk lijkende frequentie- en correlatieanalyses op het black-box model kunt uitvoeren blijft bij het door het IPCC gehanteerde klimaatmodel uiteindelijk het beeld over van de dronkaard die de straatlantaarn meer gebruikt voor ondersteuning dan voor verlichting. Het is volstrekt onduidelijk of de programmatuur in de black box zelfs op kwalitatief niveau een juiste relatie heeft met het werkelijke klimaat. Wat wel duidelijk is, is dat de kwantitatieve voorspellingen over de toekomst steeds fout zijn. Een dergelijk model toegepast op willekeurig welk ander onderwerp zou allang in de prullebak liggen, maar hier zijn er te veel gevestigde belangen in het spel om te erkennen wat iedereen zou moeten inzien: het is bagger.

Samengevat: echte wetenschap doe je op basis van data (metingen) en niet op basis van uitkomsten van onbetrouwbare computermodellen.

Steeds meer serieuze wetenschappers geven aan dat CO2 juist goed is voor de wereld. Planten gaan er van groeien. Waterdamp, het belangrijkste broeikasgas, is verantwoordelijk voor 95% van het broeikaseffect. De door mensen veroorzaakte CO2 is slechts voor 0,28 % verantwoordelijk.

Daar komt bij dat het broeikaseffect van CO2 vermindert naarmate de concentratie stijgt.

Over langere geologische tijden is er inderdaad een verband tussen temperatuur en CO2-concentratie. Maar let op: eerst verandert de temperatuur en 800 jaar later volgt de CO2-concentratie. Dus de temperatuur wordt niet verandert door de CO2-concentratie, maar andersom. Klinkt raar maar zo is het. Hoe dat mechanisme precies in elkaar zit is nog niet bekend, maar metingen in het poolijs tonen wel dàt het zo is.

Lang voor er sprake was van door de mens veroorzaakte CO2, was de concentratie daarvan in de atmosfeer 10 maal zo hoog als nu. Daar is toen nooit een ramp uit voortgekomen. Klimaatverandering, inclusief stijging en daling van het zeeniveau, heeft in de loop der eeuwen altijd plaatsgevonden en heeft niets met CO2 te maken.

Milieualarmisten spelen op een goedkope manier in op de onnadenkendheid van zowel de media als het grote publiek. Een voorbeeld daarvan is het smelten van de poolkappen. De Noordpool, een grote drijvende ijsklomp, zal, als hij gesmolten is, leiden tot een aanmerkelijke niveaustijging van de oceanen. Klinkt logisch, nietwaar? Het ijs van de Noordpool steekt nu nog voor een belangrijk deel uit boven de zeespiegel. Als dat smelt, wordt het water. Dit water vermengt zich met de rest van het zeewater maar zorgt daardoor ook voor verhoging van het zeeniveau. Toch? Nee dus.

En het is ook niet moeilijk in te zien waarom. Je moet even bedenken dat de vaste fase van water (ijs dus) LICHTER is dan de vloeibare fase (water). Er zijn niet veel stoffen waarbij dat het geval is; op frituurvet kun je pas schaatsen als ALLE vet gestold is. Omdat ijs dus lichter is dan water, drijft het op water en steekt er voor een deel boven uit. Wat gebeurt er als ijs smelt? Dan gaat ijs over in water dat ‘dichter’ is dan het oorspronkelijke ijs. Dus een kilo ijs wordt een kilo water maar neemt een kleiner volume in! Dit geldt voor zowel het ijs dat boven de vloeistofspiegel uitstak als voor het ijs dat onder de oppervlakte zat. Dat het boven de vloeistof uitstekende ijs na smelting een kleiner volume inneemt, zou, als dat het enige effect was, inderdaad tot een stijging van het vloeistofnivo leiden. Maar ook het ijs onder de oppervlakte smelt en neemt daardoor een kleiner volume in. De afname van het volume onder de oppervlakte is precies toereikend om de vloeistoftoename door het smelten van het ijs boven de oppervlakte te compenseren.

Je kunt dat ook zien aan de hand van de wet van Archimedes: de opwaartse kracht is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. Het nettoresultaat is dat er bij smelten van ijs geen niveauverandering in de vloeistof ontstaat.

Je kunt dit eenvoudig controleren door in een halfvolle maatbeker met water een paar ijsklontjes te doen. Sommige ijsklontjes zullen gedeeltelijk boven de meniscus uitsteken. Kijk wat er met de hoogte van het vloeistofnivo gebeurt als het ijs na een uur gesmolten is: dat blijft gelijk. Archimedes had gelijk: Eureka!

Conclusie: als de Noordpoolkap smelt zal dat niet leiden tot een verhoging van het niveau in de oceanen.

Natuurlijk zal water, dus ook het oceaanwater, uitzetten als het warmer wordt, maar dit is een proces dat duizenden jaren duurt. Bovendien krijg je ook andere effecten: bij hogere temperaturen is er meer verdamping (wolkvorming) waardoor de watertemperatuur daalt en de zeespiegel zakt, etc.

Hoe zit het met het toenemend aantal tornado’s, cyclonen, hurricanes, etc? Ook dit wordt toegeschreven aan opwarming als gevolg van CO2. In werkelijkheid is het ontstaan van deze verschijnselen toe te schrijven aan temperatuurverschillen tussen evenaar en polen. Als die verschillen minder worden, zoals bij opwarming van de aarde, zijn er ook minder luchtdrukverschillen en dus minder stormen, etc. Kortom: als er al sprake is van opwarming van de aarde, zal dit leiden tot minder stormen.

Er is hier te weinig ruimte om nader in te gaan op de oneerbare praktijken van het IPCC. Zoals de ‘hockeystick’ fraude waarbij onwenselijke metingen werden weggemasseerd. Of het feit dat ze sceptici climate deniers noemen met een duidelijke verwijzing naar holocaust deniers. Voor wie een goed beeld wil krijgen verwijs ik naar ‘The Great Global Warming Swindle’.

Als deze argumenten ontoereikend lijken is er hier één die alle andere overbodig maakt: De afgelopen 150 jaar is de temperatuur op aarde gestegen met slechts 0,8 °C. De afgelopen 18 jaar (sinds 1998) is er zelfs helemaal geen temperatuurtoename op aarde geweest. En de ijskap van Antartica groeit jaarlijks.

Waar hebben we het over?

Voor wie nog (niet) twijfelt…

Tenslotte wil ik graag verwijzen naar een debat  tussen drie vooraanstaande voorstanders van de mening dat door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot verantwoordelijk is voor klimaatverandering, de IPCC-mening dus, en drie minstens even vooraanstaande sceptici.

Het publiek stemt vóór en nà het debat hoe men er over denkt.

Verhelderend!

Aldus Jan de Jonge.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2016-03-09T09:49:03+00:00 9 maart 2016|86 Reacties

86 Reacties

 1. Herman Vruggink 9 maart 2016 om 08:36- Antwoorden

  Aldus Jan de Jonge. Tja, wat moet je er van zeggen. Het komt er op neer dat je kan geloven wat je wilt geloven. Gelukkig maar. Een meerderheid gelooft dat het beter is om uit te gaan van de opvatting der klimaat wetenschap en maatregelen te nemen. Indien het maar een heel klein beetje afkoelt kan dat snel veranderen. Daar wachten we dan maar op, de afkoeling, die zal komen……ooit.

  • Jan de Jonge 9 maart 2016 om 15:29- Antwoorden

   Het archetype van het precautionary principle is de Gok van Pascal: het menselijk verstand is niet bij machte te bewijzen of God bestaat of niet. Je moet dus een keuze maken. Er zijn de volgende mogelijkheden: als God niet bestaat maakt het niet uit wat je kiest maar als Hij wel bestaat moet je oppassen: als je NIET in Hem gelooft kom je in de hel, als je WEL in Hem gelooft in de hemel. Je kunt er dus maar beter op gokken dat hij wèl bestaat want daar verlies je niets bij en je kunt er alles mee winnen. Tot zover Pascal. Wat hierbij verzwegen wordt is dat als God echt bestaat (en almachtig is) Hij je opportunisme doorziet en niet geneigd zal zijn dit als ‘echt geloven’ te belonen. Ook ten aanzien van CO2 werkt het precautionary principle niet, zij het om andere redenen. Je kunt niet zeggen: CO2 is wel/niet een gevaar en we kunnen er wel/niet iets aan doen. De prijs die Pascal voor eeuwig geluk moest betalen was een simpele beslissing; de prijs die de wereldgemeenschap moet betalen is GIGANTISCH terwijl er geen enkele garantie is dat we een gewenst resultaat bereiken. Oh ja, wellicht is er zelfs helemaal geen CO2 probleem: in 1965 dachten dat de wereld van de honger zou omkomen (Club van Rome) en tien jaar later werd een nieuwe ijstijd gevreesd. In beide gevallen zou alle CO2 die we hadden kunnen produceren welkom zijn geweest.

   • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 16:10- Antwoorden

    “wellicht is er zelfs helemaal geen CO2 probleem” Tja, wie weet. Maar wellicht ook wel. Op dit moment gaan de meeste mensen er vanuit dat er een probleem is of in de toekomst kan zijn. Ik dring niemand iets op, iedereen mag geloven wat hij wil geloven. En uiteindeljk is het aan de maatschappij en de vertegenwoordiging daarvan om te beslissen wat er mee te doen of eventueel ook helemaal niets in verband met een te hoog kosten plaatje. Indien op basis van meerderheid de politiek een keus maakt voor maatregelen dan mag daar natuurlijk kritiek en protest op zijn zolang wel de keus van de meerderheid gerespecteerd blijft. De suggestie wekken dat er sprake is van “duistere praktijken” zonder enige onderbouwing scoort bij een deel van het publiek alhier zeker punten. Zij komen om hun onderbuikgevoelens te uiten. De rest van de wereld weet genoeg.

    • David 9 maart 2016 om 16:43- Antwoorden

     Geloofsvrijheid is een groot goed. Maar een land besturen doe je op grond van feiten en kennis, niet geloof. Doe je dat wel dan leef je in een theocratie.

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 16:55- Antwoorden

     Beste David, je mag zelf weten hoe jij het noemt. Wetenschap, ideologie, geloof of onderbuik gevoel. Uiteindelijk moeten er beslissingen genomen worden. Onze democratie geeft daarin een richting aan. Uiteindelijk neemt de politiek de beslissingen en zo hoort het ook. Jij mag daar een mening over hebben. Maar ook al ga jij op je kop staan en door blijven zuren over wetenschap of geloof, wij voeren uit wat de democratie aangeeft.

    • Bleeker 9 maart 2016 om 21:50- Antwoorden

     Herman geeft hier een duidelijk voorbeeld van de kloof tussen politiek en maatschappij. Zeuren jullie maar lekker, wij doen toch wat we zelf willen want de schaapjes hebben op ons gestemd.´

    • David 9 maart 2016 om 21:59- Antwoorden

     [ wij voeren uit wat de democratie aangeeft…]
     precies, dat is dan ook een (zeer) zwakke plek van onze democratie.
     Immers: democratie is slechts een manier van kiezen. Het zegt niets over de validiteit van uitgangspunten of conclusies.
     Een interessante reeks artikelen hierover is hier aan het verschijnen (deel 1 vd 10)
     http://risk-monger.blogactiv.eu/2015/11/20/how-to-deal-with-stupid-part-110-defining-stupid/

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 22:38- Antwoorden

     Beste Bleeker, de politiek is gekozen door de maatschappij. Dat vergeet jij blijkbaar. De politiek voert de wens van de meerderheid van de maatschappij uit.

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 22:43- Antwoorden

     Elk systeem heeft zwakke punten David. Zo zou je het kunnen zien. Democratie zie ik als het minst slechtste systeem. Naar mijn persoonlijke mening in ieder geval goed genoeg om met hand en tand te verdedigen. En ook wel iets meer dan dat.

 2. JohnSp 9 maart 2016 om 08:37- Antwoorden

  Heeft u misschien nog wat tijd over om wat mensen in Den Haag te trainen in logisch nadenken?

  • raymond 10 maart 2016 om 12:07- Antwoorden

   Democratie is de dictatuur v/d meerderheid, en dat is het positiefste beeld wat ik er van vind.
   Democratie zou kunnen werken, echter zo lang (geld)macht (elite) de regels van democratie mogen bepalen, heeft het volk niets in te brengen…..
   Wat ik niet begrijp (sinds in het boek “het meest gevaarlijke bijgeloof” van Larken Rose heb gelezen is, hoe het mogelijk is, dat de mensheid niet in kan zien, dat de (R)overheid altijd een vorm van gezag/agressie is tegen de bevolking, en voor de machtige der aarde.
   Zo goed werkt manipulatie blijkbaar, (vandaar de belangrijke berichtgevingen die we reclame noemen)……

   • Wijze Uil 10 maart 2016 om 12:51- Antwoorden

    Als er een Partij voor de Nietstemmers bestond zou dit gelijk de grootste partij van Nederland zijn. Dus Democratie is niet eens een dictatuur van de meerderheid, het is de helft plus 1 van het zijn stem weggevend gedeelte van de bevolking die nog droomt dat ze invloed hebben…

 3. Léon 9 maart 2016 om 08:48- Antwoorden

  “You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.” (Abraham Lincoln).

  Wat nou als het straks dan tòch weer kouder gaat worden, welke aap komt er dan uit de mouw van het IPCC om ons te bedotten?

  Ik schaar mijzelf ook onder de niet-klimaat geschoolden met een gezond boerenverstand.

 4. Herman Vruggink 9 maart 2016 om 08:52- Antwoorden

  En aldus Jan de Jonge is het IPCC een duistere organisatie. Tjonge, Duister, spannend. Wat moet ik mij daar bij voorstellen?

  Op de website van het IPCC vinden we alles over deze organisatie inclusief alle rapporten. Geen idee wat daar duister aan is. Het IPCC vat de stand van zaken in de klimaatwetenschap samen en zoekt daar een consensus in. Zoals dat gevraagd is in hun opdracht. Ondanks dat de wetenschap geen consensus is heeft de maatschappij deze wel nodig als uitgangspunt.

  • Erik 9 maart 2016 om 11:03- Antwoorden

   Herman, je kunt er niet omheen dat van 1850 tot half 2014 de globale temperatuur met 0,8 graad gestegen is. Dit komt neer op circa een halve graad per eeuw. Wel een ontzettend gevaarlijke opwarming hoor, een halve graad in een eeuw.
   Het is schandalig dat ook in Nederland overheidsbeleid is gebaseerd op voortdurend niet-kloppende voorspellingen en niet op de achter ons liggende feiten. Er wordt zo erg veel geld over de balk gegooid.

   • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 11:35- Antwoorden

    Hoor je mij zeggen Erik dat de opwarming in het verleden gevaarlijk was? Integendeel. En ook de eerst komende 50 tot 100 jaar hoeven we niet al te grote problemen te verwachten. Het gevaar schuilt zoals wel vaker in de staart…. Je hebt het over voortdurend niet kloppende voorspellingen van de Nederlandse overheid. Vage verhaaltjes Erik. Als je iets schandalig noemt dan moet je dat hard maken. Welke voorspelling heeft de Nederlandse overheid gemaakt, wanneer is deze voorspelling gemaakt, en wanneer hebben we kunnen vaststellen dat deze niet is uitgekomen en waarom is dat schandalig?

    • Erik 9 maart 2016 om 12:30- Antwoorden

     “En ook de eerst komende 50 tot 100 jaar hoeven we niet al te grote problemen te verwachten.”

     Nou waar praten we dan over Herman. Waarom zoveel geld over de balk smijten als we 2 generaties geen problemen verwachten.
     En ik zeg niet dat de overheid voorspellingen maakt, maar zijn beleid baseert op niet uitkomende voorspellingen van bv IPCC. Alle modellen zijn fout.

   • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 12:51- Antwoorden

    Hier hebben we het al veel vaker over gehad Erik. Verschil van mening, dat verschil van mening blijft voorlopig nog wel eventjes bestaan, einde discussie, de stembus is weer open in 2017.

 5. Rypke 9 maart 2016 om 09:20- Antwoorden

  Deze blog devalueert Climategate.nl tot het punt dat we voor lul staan, het is Hans zijn eigen keuze dit te plaatsen, maar ik snap hem hier niet

  Het gaat in de zeespiegeldiscussie over de Groenlandse Ijskap, niet over het drijfijs

  Je snapt dus gewoon totaal niet waarover je praat, en komt niet met nieuwe bewijzen maar enkel speculaties

  Niet iedereen die roept IPCC NEUH heeft ook iets zinvols te melden, zo blijkt maar weer eens

  En het IPCC, daar werken ook volslagen normale en integere wetenschappers voor, je moet het mediacircus er omheen niet verwarren met het wetenschappelijk debat dat je dus niet kent

  • Joris van Dorp 9 maart 2016 om 10:03- Antwoorden

   Is dit Rypke, of iemand die zich uitgeeft voor Rypke? Ik gok dat het de echte Rypke is maar zeker weten doe ik het niet. Ben het overigens wel met deze Rypke eens.

  • Boels 9 maart 2016 om 10:10- Antwoorden

   Inderdaad.
   De zeespiegelstijging t.g.v. het smelten van de ijskap van Groenland heeft echter nog wel wat onderzoek nodig, zie de topografische kaart van Groenland zonder ijskap:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Greenland_ice_sheet#/media/File:Topographic_map_of_Greenland_bedrock.jpg
   Het zou zo maar kunnen dat het merendeel van het ijs (en het toekomstige smeltwater) gevangen zit in een groot basin en niet kan bijdragen aan een zeespiegelstinging.

  • Enrico Evers 9 maart 2016 om 11:56- Antwoorden

   Rypke, welke afsmelt op Groenland?
   Check DMI; http://beta.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/
   Vooral de grafiek Acc.SMB.(Gt) is veelzeggend.

   • Bart Vreeken 10 maart 2016 om 09:00- Antwoorden

    Even verder kijken dan je neus lang is, Enrico! Het massaverlies vindt niet aan de oppervlakte plaats, maar door het afkalven van ijsbergen. Lees het bijschrift:

    ‘Note that the accumulated curve does not end at 0 at the end of the year. Over the year, it snows more than it melts, but calving of icebergs also adds to the total mass budget of the ice sheet. Satellite observations over the last decade show that the ice sheet is not in balance. The calving loss is greater than the gain from surface mass balance, and Greenland is losing mass at about 200 Gt/yr’.

    200 Gt = 200 km3 water = 0,56 mm zeespiegelstijging per jaar gemiddeld over de Aarde.

    • Enrico Evers 10 maart 2016 om 10:56- Antwoorden

     Bart, verwar je nu smelt met afkalven? Dat zijn twee geheel verschillende dingen. Lees de pagina effe verder. Bij smelt (vanaf lage hoogte, door opwarming van de atmosfeer) wordt het afkalven beduidend minder. Dat heb ik zelf op Groenland gezien en werd me uitgelegd door lokale Inuit.

    • Bart vreeken 10 maart 2016 om 11:58- Antwoorden

     De figuur die je noemt geeft alleen weer wat er aan het oppervlak gebeurt. Het is de Surface Mass Balance (SMB) . Onder het oppervlak is de ijskap in beweging en vloeit het ijs richting zee. Dat is een normaal proces, maar het gaat er om of het netto overschot aan sneeuw/ijs aan het oppervlak voldoende is om het wegstromende ijs (wat uiteindelijk als ijsberg afkalft en smelt) te compenseren. Dat is dus niet voldoende, de uiteindelijke balans is flink negatief.
     Trouwens leuk dat je terplekke hebt gekeken, ik ben niet verder gekomen dan IJsland.

   • Bart Vreeken 10 maart 2016 om 09:18- Antwoorden

    Correctie: het citaat komt niet uit het bijschrift, maar uit de tekst boven de figuur.

  • Brekebeen 10 maart 2016 om 13:50- Antwoorden

   Rypke, waarom geeft deze blog je dat gevoel ‘van (bijna) voor lul staan’?
   Zo kreeg ik dat “gevoel” absoluut niet. Ik kan het zeer waarderen, als iemand hier uiteenzet hoe hij als leek tot bepaalde inzichten is gekomen.
   Ik denk dat dat ook het doel was van Hans met deze blog, namelijk hier meedere mensen aan het woord te laten, allen met hun eigen inzichten. Of daar nou foutieve aannames, missers bij zitten, is in eerste instantie minder belangrijk. Het gaat hier om de opinie van Jan de Jonge. En op fouten/missers, daar kunnen dan anderen (zoals jij dat doet) toch gewoon op wijzen? Dan leren we daar (lezers en bloggers) allemaal van. Een win-win situatie… toch?

 6. Michiel de Pooter 9 maart 2016 om 09:58- Antwoorden

  @ Herman
  “Het IPCC is een duistere organisatie”. Ja, dat klopt. Het IPCC levert en wetenschappelijk en beleidsvoorbereidend werk. Knippen en scheren. Dat kan nooit in een pretpakket. Wetenschap is daar nooit voor bedoeld. Wetenschap is geen industrieel bedrijf dat vraagfuncties bevredigd. Wetenschap kan inzichten en kennis aanscherpen, effecten en risico’s berekenen en theorieën ontwikkelen en hypothesen opstellen en toetsen. Maar wetenschap kan niet op afroep dé waarheid verkondigen. Het IPCC compromitteert daardoor niet alleen de wetenschap, maar ook de wetenschappers die in een keurslijf worden gedwongen. Ik heb trouwens ook geen enkel idee wat criteria zijn om wel of niet voor het IPCC te werken. Nog minder over de toedeling van onderzoeksgelden. Misschien weet Herman Vruggink daar alles van ?

  • Joris van Dorp 9 maart 2016 om 10:10- Antwoorden

   Het IPCC compromiteert niets. Zoals Vruggink al zei: verwar de mediakermis rondom de IPCC niet met de IPCC. In de IPCC rapporten kan iedereen lezen dat men bij het IPCC het uiterste doet om *alle* kanten van de zaak te bekijken en zo goed mogelijk (= door te refereren aan wetenschappelijke bronnen) te beoordelen.

   Voor wat het waard is, ik kan vaak meekomen met wat je hier en op de klimaatveranderingblog inbrengt Michiel, maar niet altijd.

   (Trouwens knap van je dat je nog niet gebanned bent bij de klimaatveranderingblog. Ik ben dat wel, ook al hebben de moderators van de klimaatveranderingblog niet het goede fatsoen om dat even te melden aan de overige deelnemers aan de discussie daar. De moderators vinden het kennelijk leuk om het zo te laten lijken dat ik vrijwillig ben afgehaakt. Triest.)

   • Andre Bijkerk 9 maart 2016 om 11:51- Antwoorden

    Nee hoor het IPCC bekijkt niet alles van alle kanten.
    Neem bijvoorbeeld Huang et al 2008

    http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2008GL034187/full

    Fu=ig 2 daarin laat zien dat het globale temperatuurverschil tussen medieval warm period en little ice age rond de één graad celsius ligt, nogal wat meer dan de gemiddelde spaghetti grafiek. Een soortgelijke studie was ook al in 1997 verschenen

    De hoofdrol spelers van het IPCC zijn zich wel bewust van deze kwestie gezien de correspondentie over boreholes:
    https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=borehole+site:http:%2F%2Fwww.di2.nu%2F

    Maar wat doen ze dus met Huang et al 2008:
    https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/drafts/Ch05_WG1AR5FOD_RevCommResponses_Final.pdf
    comment 5:11: It could also be of interest to refer to the borehole temperature estimates by Huang et al. (2008) that point to that the earth experienced multi-centennial periods with global mean temperatures at least 1°C above the pre-industrial temperatures or even more.

    Response: Noted

    5-930: Section 5.3.5.2 Reconstruction and Simulation of Global and Hemispheric Temperatures: I suggest that an important paper [Huang et al, …]has been overlooked in this section,

    Response Rejected met onduidelijke redenen, niet omdat de studie was gefalsificeerd.

    5-1501. idem

    Drie expert reviewers hebben er dus op aangedrongen om de studie op te nemen, bij normale publicaties is dat daarmee dus beslecht. Het IPCC dient echter een politiek doel dus is de studie van Huang et al ongewenst.

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 12:11- Antwoorden

     Vreemd. In de respons wordt Huang et al 2008 een belangrijke studie genoemd en de verwijzingen naar dit rapport vinden we wel degelijk terug in AR5. Dat is toch iets anders dan ongewenst….

     Het is mij niet helemaal duidelijk waar het je nu om te doen is. Misschien een onderwerp om er een blog over schrijven?

    • Andre Bijkerk 9 maart 2016 om 12:59- Antwoorden

     Ik zie geen verwijzing naar Ch5 van AR5 naar Huang et al 2008. De Huang et al 2012 is een heel andere Huang.

     http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter05_FINAL.pdf

     We kunnen dit wel eens verder uitpluizen in een blog

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 13:07- Antwoorden

     Er wordt in AR5 CH6 5* verwezen naar Huang et al 2008. Dat zal dan ook wel iemand anders zijn? Ik heb zelf werkelijk geen flauw idee Andre, ik ken het onderzoek niet, weet ook niet goed waar het over gaat. Wel erg benieuwd of er een fundamenteel verschil van inzicht in te vinden is……

  • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 10:24- Antwoorden

   Indien je meer wilt weten over het IPCC, hun werkwijze en rapporten dan begin je eerst eens alhier te lezen. http://www.ipcc.ch/
   Je geen flauw benul waar je het over hebt. Het IPCC pretendeert helemaal niet op afroep dé waarheid te verkondigen. Het vat de stand van zaken in de klimaatwetenschap samen en brengt daarin een consensus aan.

   En als iemand dat “duister” noemt dan vraag ik om opheldering. Waar komt die verdachtmakende opmerking vandaan?

   • Boels 9 maart 2016 om 12:20- Antwoorden

    “.. brengt daarin een consensus aan.”
    Die vervolgens door activisten als vaststaande feiten worden gebruikt zonder tegenspraak van het IPCC.
    Het gevaar van “ons kent ons” en het “old boys” netwerk (“peer review”) wordt te weinig onderkend.
    Het is niet voor niets dat andere disciplines zich beginnen te roeren (geofysica in ruime zin, statistica).

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 12:29- Antwoorden

     Nee, het is uitgangspunt voor de maatschappij en hun beleidsmakers. Klimaatactivisten hebben slechts oog voor de bovengrens van de consensus en wat daar buiten ligt.

     En verder sluit je je aan bij het Korps der vage verdacht makers. En vertel eens, wie roert zich in de geofysica?

    • Boels 9 maart 2016 om 14:06- Antwoorden

     @Herman Vruggink:
     Je volgt strikt de “partijlijn” van het IPCC , kritiek is per definitie uit den boze want het staat geschreven.

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 14:13- Antwoorden

     Welnee Boels, kritiek is helemaal niet uit de boze. Maar wel graag met onderbouwing. En ik heb je een vraag gesteld n.a.v. een bewering van jouw kant. Wellicht heb je die vraag gemist. Ik zal die vraag herhalen. “wie roert zich in de geofysica?” Nu ben je niet tot antwoorden verplicht maar dan heb ik mijn conclusie wel klaar: Het was slechts een loze kreet.

    • Boels 9 maart 2016 om 14:36- Antwoorden

     @Herman Vruggink:
     Als je nu eens mee leest hier dan zou jouw vraag overbodig zijn.
     Het zal mij een zorg zijn als je dit een loze kreet vindt.

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 14:49- Antwoorden

     Wel Boels, ik lees alles mee hoor. Maar dat geeft geen antwoord op mijn vraag. “Wie begint zich te roeren in de geofysica? ” Het is mij duidelijk, je hebt werkelijk geen idee. Conclusie: het was slechts loos getoeter van jouw kant.

   • Michiel de Pooter 9 maart 2016 om 12:32- Antwoorden

    @ Herman,
    Je laat je in het pak naaien van onder tot boven. Rapporten van het IPCC zijn pure propaganda. De taal is niet neutraal/wetenschappelijk en bovendien onleesbaar. Klopt ook, want de samenstellers (kersenplukkers) van de “Summary For Policymakers” zijn geen wetenschappers maar politici. Lezers worden expres het bos ingestuurd. Zoals in het rapport van 2007 en 2013. Hierin worden verschillende percentages genoemd van de “likelyhood” van oorzaken van de opwarming. In 2007 90 % en 2013 95%. Er wordt er niet bijgezegd dat het een over broeikasgassen gaat en het ander over de menselijke invloed. IPCC hanteert ook als enige wetenschap 66% als “likely”. In alle andere wetenschappen is dat “not significant”.
    Ik heb dus wel enig benul waarover ik het heb, meneer Vruggink. By the way, je hebt nog twee vragen openstaan.

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 12:48- Antwoorden

     Gebrul en gebral zonder inbreng van feiten Michiel de Pooter. Begin eens te lezen in de samenvatting voor beleidsmakers. Wat begrijp jij daar niet aan? En welke twee vragen heb ik openstaan?

  • Turris 9 maart 2016 om 12:07- Antwoorden

   Als je de kritiek op de werkwijze van het IPCC wilt vernemen, en die kritiek is zeer wijd verbreid, lees dan als start: http://www.amazon.com/Delinquent-Teenager-Mistaken-Worlds-Climate-ebook/dp/B005UEVB8Q

 7. walth 9 maart 2016 om 10:45- Antwoorden

  Het smelten van het drijfijs heeft tot gevolg dat de zeespiegel daalt. Het drijfijs bestaat uit zoet water wat lichter is als zout water. Mijn buurman is binnenvaartschipper en zijn boot lag in het zoete Brabantse water dieper in het water als in het zoute Zeelandse gedeelte. De natuur compenseert op deze manier zelf ook al de zeespiegelstijging. Zo alarmistische is het smelten van de poolkappen dus niet.

 8. David 9 maart 2016 om 11:48- Antwoorden

  Het begrip “broeikas” wordt al foutief gebruikt. Een broeikas ontleent zijn hogere temperatuur aan het blokkeren van convectie.
  De aarde is veel meer een koelbox. Zet een afgesloten auto in de zon en binnen is het 40 graden warmer dan erbuiten. Convectie koelt de aarde.

 9. Erik 9 maart 2016 om 12:50- Antwoorden

  Jan de Jonge, interessante bijdrage, op de wet van Archimedes na. Die kennen alle discussianten hier wel. Maar misschien wel interessant voor de grote groep lezers.

  “Maar wat is er leuker dan een ramp voorkomen waarvan je a priori weet dat hij nooit zal kunnen plaatsvinden, toch ?”

  Dat is inderdaad leuk. Maar ik ben bang dat veel alarmisten echt geloven in hun heilloze boodschap. Zeker als je al die nobele koppen zag bij die Parijs conferentie, bezig met hun edele boodschap, ‘we must act now’.
  Doet me denken aan kleine kinderen met hun heilig geloof in Sinterklaas. Bij die laatste kwam het ooit goed, dus misschien bij die eerste groep ook wel. Maar dan gaan ze vast op zoek naar een andere ramp, die nooit zal komen.

  • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 13:41- Antwoorden

   Erik, ik heb je een aantal vragen gesteld. Wellicht heb je dat eventjes gemist. Ik zal het herhalen:
   ” Welke voorspelling heeft de Nederlandse overheid gemaakt, wanneer is deze voorspelling gemaakt, en wanneer hebben we kunnen vaststellen dat deze niet is uitgekomen en waarom is dat schandalig?”
   Kijk eens Erik, je bent niet antwoorden verplicht. Maar mijn conclusie ligt dan wel klaar: het was slechts gebral en geblaat zonder enige onderbouwing.

   • Erik 9 maart 2016 om 14:53- Antwoorden

    beter lezen Herman,

    “Welke voorspelling heeft de Nederlandse overheid gemaakt, wanneer is deze voorspelling gemaakt, en wanneer hebben we kunnen vaststellen dat deze niet is uitgekomen en waarom is dat schandalig?”

    Zei ik niet, ik zei dat ze zich baseren op uitkomsten van modellen met voorspellingen voor de toekomst, voorspellingen die tot op heden nooit zijn uitgekomen. De modellen voorspellen nl al vele jaren gigantische opwarming. En allerlei andere hiermee gepaard gaande ellende.
    Wat laten de feiten zien, beste Herman. Het CO2 niveau is in absolute zin een kleinigheid gestegen, gemiddeld zo’n 100 ppm in 100 jaar, en de globale temperatuurstijging is circa 0,5 graad C per eeuw en dat is het. Nergens iets alarmerends te bekennen.
    Dus een non probleem, en dus is het schandalig dat we daar zoveel geld aan uitgeven, terwijl er zoveel echte problemen om een oplossing vragen.

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 14:59- Antwoorden

     Dank voor je toelichting Erik. Ik heb je verkeert begrepen. Ik trek mijn woorden terug. Mijn excuses. Wat de modellen betreft: daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. De rest van de wereld denkt dat deze kloppen. Ik denk dat ook. (Tot nu toe tenminste). Verdere discussie hierover heeft tussen ons geen zin.

  • Jan de Jonge 9 maart 2016 om 15:55- Antwoorden

   Een andere ramp die nooit zou komen werd nog geen eeuw geleden in de USA aangekondigd. Uiteindelijk leidde hij toch tot een gigaramp.
   Tot de eersten die de ramp zagen aankomen en opriepen tot actie hoorden Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson en Winston Churchill. Rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof hadden goedkeuring verleend voor aktieplannen. Naast een aantal nobelprijswinnaars steunden ook Alexander Graham Bell (telefoon), Luther Burbank (bioloog), Leland Stanford (oprichter Stanford University) en H.G. Wells de actie. De grootste toenmalige olichargen (Carnegy, Rockefeller, Kellog en Harriman) stelden hun ‘foundations’ ruimhartig ter beschikking. Behalve bij nationale laboratoria werd het onderzoek uitgevoerd aan de universiteiten van Harvard, Yale, Princeton, Stanford en Johns Hopkins. Er werd gezegd dat als Jezus er bij was geweest, hij ook Zijn steun had geleverd.
   Al met al heeft de beweging ca. 50 jaar gefloreerd en werden de tegenstanders afgeserveerd als reactionair, blind of gewoon stom.
   Wat achteraf de meeste verbazing wekt is dat er zo weinig bezwaar werd gemaakt. Tegenwoordig weten we dat de hele ontwikkeling pseudowetenschap was.
   De crisis die opgelost moest worden bestond niet.
   De handelingen die werden uitgevoerd waren immoreel en crimineel.
   Uiteindelijk leidden ze tot de dood van miljoenen mensen.
   De theorie waar het hier om gaat is eugenetica ofwel raszuivering en –verbetering. Bijna niemand durft tegenwoordig over deze tak van wetenschap te praten, laat staan haar verdedigen.
   Eugenetica voorspelde een crisis in het genenbestand met als gevolg afbraak van het menselijk ras. Het beste ras vermeerderde zichzelf te traag terwijl inferieure buitenlanders, joden, negers en zwakken-van-geest zich ongeremd voortplantten. Hun voortplanting moest afgeremd worden door ze te isoleren in instituten en ze te steriliseren. Ze waren ballast in de vorm van menselijk afval: “Some people are born to be a burden on the rest”. Volgens Roosevelt was het niet de taak van de maatschappij om gedegenereerden in staat te stellen zich te reproduceren.
   Eugenetica was een fantastisch wetenschappelijk middel om het menselijk ras te verbeteren en de soort vooruit te helpen. Het was deze idealistische visie die de vooruitstrevende intelligentia van die tijd massaal aansprak. Californië was het succesvolst met 20.000 sterilisaties, 1/3 van alle in de USA tot het eind (1960).
   De Carnegie en Rockefeller Foundation steunden niet alleen de eugenetica in de USA. Toen de Duitsers het oppakten deden ze dat zo grondig dat ze in korte tijd de leiding namen. De steun van de Rockefeller Foundation aan de Duitsers ging door tot in 1939!
   Na de oorlog was er niemand te vinden die eugenetica steunde. Er was ook niemand die dat vroeger had gedaan. Biografen van beroemdheden sloegen dit onderwerp over.

   • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 16:25- Antwoorden

    Prachtig verhaal, mooi opgeschreven. Geen idee wat dit met klimaatproblematiek te maken heeft. Als voorbeeld hoe wij ons kunnen vergissen? Ja dat kan, wij kunnen ons vergissen, ook de klimaatwetenschap. Dat zal dan vanzelf gaan blijken de komende 10 jaar.

    • Erik 9 maart 2016 om 20:56- Antwoorden

     Herman
     “Ja dat kan, wij kunnen ons vergissen, ook de klimaatwetenschap. Dat zal dan vanzelf gaan blijken de komende 10 jaar.”

     Maar dat blijkt niet als we accepteren dat de data voortdurend worden aangepast in een richting die overeenstemt met de modeluitkomsten.

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 21:11- Antwoorden

     Ach Erik, Omdat je niets meer van NOAA, GISS, Hadcrut4 en JMA wilt weten hadden we toch afgesproken dat we het komende jaren alleen nog maar naar RSS en UAH gaan kijken? Als je daar 20 jaar (lichte) afkoeling kan laten zien de komende jaren……

    • Ptr 22 maart 2016 om 14:16- Antwoorden

     ja Herman. 10 jaar heb je het over?
     de noordpool is al bijna 15 jaar , zo niet langer naar het oosten aan het verhuizen. ik spreek over de noordelijke magnetische pool
     siberie in.
     dat is 1
     volgend punt is dat CO2 n normaal gas is, wat onontbeerlijk is in het in stand houden van onze biologische cirkel.
     dat is 2
     antartica groeit. elke seconde groeit het ijs op de zuidpool.
     wat denkt het IPCC te kunnen uitrichten met hun goede intenties tegen de beweging van Gaia.
     dat is 3
     ik heb het over n complete totaal bewuste planeet.
     ze al er geen gras over laten groeien.
     het debat is niet CO2 maar wat gaan we doen aan ons ontstellend stompzinnig gedrag om deze wereld uit te hollen en achter te laten als n rokend zwart gat?
     dat gaat Gaia niet toe laten.
     dat is 4
     we zijn te klein en te arrogant.
     stop met trollen
     dat is 5
     prettige voortzetting
     Ptr

 10. Cale 9 maart 2016 om 13:21- Antwoorden

  Goed verhaal! Maar wel een kantekening; het zeeniveau zal niet stijgen door het smelten van het drijvende Noordpool ijs. De ijskappen van Groenland en Antartica bevinden zich op vaste grond en drijven niet. Het smelten van dit ijs zal het zeeniveau wel doen stijgen. Hoeveel stijging dit zal worden weet ik niet. Of dit smelten ook werkelijk zal gebeuren? Geen idee. Het klimaat is doorlopend aan verandering onderhevig, dit IPCC gebeuren is je reinste waanzin.

  • Boels 9 maart 2016 om 14:09- Antwoorden

   @Cale:
   Antarctica is een archipel, niet alle ijsvelden rusten op een vaste ondergrond.

  • Erik 9 maart 2016 om 14:57- Antwoorden

   Beste Cale,

   Indien het ijs op Antarctica opwarmt met 0,5 graad de komende eeuw, stijgt daar de temperatuur van minus 50 graad C naar minus 49,5 graad C. Gaat het echt niet van smelten.

 11. Wouter 9 maart 2016 om 14:36- Antwoorden

  Klimaatopwarming wordt overdreven. Volgens de meest betrouwbare
  globale temperatuurmeting (via satellieten) is de temperatuurstijging
  vanaf 1979 ca. 0.13C graad per 10 jaar (dus 1.3C per eeuw). De
  afhankelijkheid van CO2 is daarbij statistisch niet aan te tonen. Dus
  liever al die CO2-miljarden naar Afrika!

 12. Bert Peters 9 maart 2016 om 14:41- Antwoorden

  Jan de Jonge.
  Uitstekend en helder verhaal (heb ’t mij mijn begrijpend schrijven voorbeelden opgeborgen) dat geheel strookt met mijn, gedurende vele jaren, opgelopen vermoedens ten aanzien van hoererende wetenschappers met hun instituten in een bedje van criminele slampampers die zich politicus, bestuurder of groene ondernemer noemen. Dank, nogmaals.

  • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 14:54- Antwoorden

   Natuurlijk Bert Peters, er is altijd baas boven baas. Van alle onbeschofte moddergooiers span jij de kroon. Jij hebt de dagprijs. Tot nu toe dan, de dag is nog niet voorbij……..

   • Bert Peters 9 maart 2016 om 20:00- Antwoorden

    Herman Vruggink.
    Verzuimd welgevallig correct te wezen. Gaarne in mijn reaguursel de toevoeging lezen ‘maar gelukkig niet allemaal’ wabt we kennen allemaal wel een uitzondering. Zo goed dan?.

    • Herman Vruggink 9 maart 2016 om 20:28- Antwoorden

     Ik zou niet willen oordelen over goed of fout. Moddergooien is niet verboden. Maar wat zit er nu eigenlijk achter? Waar komt die frustratie vandaan?

   • Ptr 22 maart 2016 om 14:21- Antwoorden

    mijn reactie aan je houding staat op 2.16, beste Herman.
    je bent je eigen spiegel

  • Harry van den Berg 9 maart 2016 om 16:22- Antwoorden

   Ook de meeste “groene” en “linkse” bestuurders en politici doen integer en met de beste bedoelingen hun werk op basis van hun overtuigingen. Politici zijn geen specialisten, het zijn veelal generalisten die door al dan niet zuivere informatieverstrekking overtuigd raken van ideeën (of in de maag gesplitst door de partijleiding).

   Dat het socialisme nog nergens fatsoenlijk heeft gefunctioneerd en het “groene beleid” volstrekt ineffectief is tegen de gevreesde ondergang van de aarde door >2 graadjes in de plus, doet niets af aan de integriteit van de meeste – inderdaad, niet alle – politci.

 13. Renso 9 maart 2016 om 16:10- Antwoorden

  Over rekenmodellen: hoe durf je de toekomst voorspellen als je model het verleden niet verklaart????

 14. Bert Amesz 9 maart 2016 om 18:16- Antwoorden

  Na het exposé over de relatie tussen Noordpoolijs en zeespiegelstijging, ben ik gestopt met lezen. Inderdaad: bagger…

 15. Harald Everaets 9 maart 2016 om 22:34- Antwoorden

  Renso, goed gezien. Een zekere (troll) op deze draad blijft alle kritiek caterogisch ontkennen. IPCC, COP21: vehikels voor geo-politiek doelen. WC-eend wetenschap. Zien we ook op andere (geo-politieke) hotspots. Economie, Gezondheidszorg, etc. Kankerindustrie, adhd-industrie, virus-vakidioten, gmo-vakidioten. En nu dus de CO2-vakidioten. Council on Foreign Relations Runs US Policy and Pushes End to Sovereignty CFR Pushes End to Sovereignty at UN’s Doha Climate Summit – Promotes Global Warming/Climate Change Hoax as Hammer Tuesday, 04 December 2012 http://chemtrailsplanet.net/2012/12/07/council-on-foreign-relations-runs-us-policy-and-pushes-end-to-sovereignty

  **agenda 21 and global carbon tax. Thus since then the administration signed an executive order to take over all climate change legislation.
  the Monsanto/Climate Corporation merger group http://www.geoengineeringwatch.org/2014/11/

  ** Figueres is no stranger to controversial statements when it comes to climate change.
  The UN official previously described the goal of the UNFCC as “a complete transformation of the economic structure of the world.”
  She has also repeatedly said that a Chinese style communist dictatorship is better suited than the U.S. constitutional system to fight “global warming.”

 16. Wiersma 10 maart 2016 om 00:59- Antwoorden

  Goed verhaal van deze meneer.
  Even kort/gerelateerd:

  Die hele Co2 hoax is niks meer of minder dan de zoveelste Goldman-Sachs banksterscam swindle.
  Lees en huiver hier verder:

  https://quidsapio.wordpress.com/2012/06/06/how-goldman-sachs-invented-cap-and-trade/

  https://www.corbettreport.com/and-now-for-the-100-trillion-dollar-bankster-climate-swindle/

  Wat ik al eerder zei: kap maar met al die CO2 grafiekjes.
  Het enige wat energie kan vasthouden, omzetten of reflecteren is MASSA.

  Daarom is het in de ruimte ook zo joekels koud, ~270 graden onder nul, ondanks dat daar de straling het hoogst is. Vlakbij de zon is het zelfs al superkoud. Straling op zich is/doet niks als het op zijn weg geen MASSA ondervindt. Afhankelijk van de massa vindt er energie omzetting plaats.

  Een klap VOOR je mond doet dan ook niet zeer, een klap TEGEN je mond wel.

  Je kunt tevens je luidsprekers op 10 zetten in de ruimte, maar je hoort niks. Er is namelijk geen MASSA aanwezig die ten eerste het geluid kan absorberen en ten tweede derhalve niet door kan geven.

  Licht kan ongehinderd 100 miljoen lichtjaren door het universum reizen zonder noemenswaardig te worden afgeremd. Er is domweg geen MASSA om het te stoppen. Het kan worden afgebogen – en zelfs ‘opgezogen’ door bijvoorbeeld een Black Whole. (geen typefout: Black Hole is een typefout! Ook alweer zoiets….het is geen gat het is juist een compressed GEHEEL wat er uit ziet als een gat maar dat wil niet zeggen dat dat het ook is…waar blijft de wetenschapper die dit voor eens en voor altijd recht zet?)

  Het universum kan miljarden jaren met nagenoeg dezelfde snelheid om elkaar heen draaien omdat er niets is -dus geen massa- wat het tegenhoudt.

  De hoeveelheid CO2 in lucht, al dan niet man-made, is in massa gezien domweg véél te klein om uberhaupt maar iets te kunnen betekenen qua omzetting IR naar warmte. Daarbij is het nog doorzichtig ook, het tegenovergestelde van een spiegel. Die wordt ook niet warm als je die in de zon legt. (behalve door convectie dan) .
  Het is maar een laagje lucht van netto 1 meter op 10 km troposfeer!
  En dat zou de aarde en de zeeen kunnen opwarmen?
  Met hun gewicht van miljoen miljard hoeveelheid massa?

  Alsof je een olifant kunt doden door het gooien van een watje.
  In die verhouding moet je het zien.

  Bekijk verder deze geweldige site: (niet geheel ongekleurd, maar toch)
  Veel energie vormen uitgelegd in heldere foto’s en filmpjes. Echt een aanrader!
  En zeker ook voor groenvolk. Simpel, overzichtelijk etc etc.

  http://www.pindex.com/b/visual-science-/energy

  • Eddy 10 maart 2016 om 19:39- Antwoorden

   Dit noem ik wetenschappelijke benadering, met minimaal een zeer hoog gehalte aan feitelijkheid

 17. Wijze Uil 10 maart 2016 om 10:22- Antwoorden

  Beste allemaal,

  De gehele klimaat discussie is in principe een non-discussie.
  Er zou maar 1 ding leidend moeten zijn en dat is vervuiling! De kans dat we hogere CO2 niveau’s overleven is een stuk groter dan dat we de immense vervuiling van Moeder Aarde overleven. Het enige voordeel dat ik zie in de klimaatdiscussie is dat bij het verlagen van de CO2 uitstoot ook de kans op vermindering van vervuiling een stuk groter wordt.

  Het fijne van de focus verleggen op vervuiling is dat daar werkelijk iedereen baat bij heeft. Een schone aarde met schone lucht en gezond water ect. is in ieders belang. Alleen daar valt geen geld mee te verdienen door de huidige machthebbers. Het is eenvoudiger om vervuilers te laten vervuilen en dat te belasten dan de vervuiling an sich te verbieden.

  Kortom mijn conclusie, ik heb liever dat er om wellicht niet al te sterk onderbouwde pseudo wetenschappelijk gebroddel iets wordt gedaan, dan dat we de wereld zonder slag of stoot helemaal naar de ratsmodee helpen…

  Uil…

  • Boels 10 maart 2016 om 12:23- Antwoorden

   “Een schone aarde met schone lucht en gezond water ect. is in ieders belang. ”
   In z’n algemeenheid bestaat dat niet van nature als je met “schone lucht” en “gezond water” bedoelt: lucht en water zonder voor de mens schadelijke stoffen.
   Zonder definitie van “schoon” en “gezond” zijn het loze kreten, zeker als je ziet dat de levensverwachting de laatste 100 jaar ongeveer verdubbeld is.
   Het is schoon genoeg zou ik zeggen.

   • Wijze Uil 10 maart 2016 om 12:39- Antwoorden

    Beste Boels,

    klaarblijkelijk is de natuurlijke staat van zijn zo’n totale ongewoonheid geworden dat het al uitleg behoefd wat schoon is en wat vuil.

    Alleen het feit dat mensen ouder worden zegt natuurlijk helemaal niets over vervuiling. Ouder worden zegt ook absoluut niets over gezond, hooguit dat Big Pharma beter in staat is om mensen langer in leven te houden.

    Als mensen niet kunnen snappen dat we met ons leefgedrag deze mooie Moeder Planeet totaal vergiftigen en onleefbaar maken, daarbij de smeerboel maar overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen tja…

    Uil…

    • Boels 10 maart 2016 om 13:34- Antwoorden

     Het blijven loze kreten als je geen definities geeft.
     Vergelijk (bijvoorbeeld) iedereen te paard (tetanus, mest, CO2, methaan) en iedereen te brommer (fijn stof + andere rottigheid).
     Het huidige, relatieve luizenleventje van iedere westerling was vroeger voorbehouden aan enkele machthebbers.
     Externe fossiele energie heeft van iedere westerling een virtuele slavendrijver gemaakt met ongeveer 1000 virtuele slaven.
     Natuurlijk kan het allemaal wel minder, maar om de AGW-hype aan te grijpen om bewust een langdurige hongerwinter te veroorzaken is van de gekke.

 18. Jan de Jonge 10 maart 2016 om 14:13- Antwoorden

  De volgende dag kijk ik nog even de reacties na. Kennelijk is bij sommigen Archimedes in het verkeerde keelgat geschoten. Ik begrijp dat en had dat beter achterwege kunnen laten. Sta me toe op te merken dat het hier niet gaat om een onjuistheid maar om de onderschatting van de lezers, althans van de participanten. Dat wordt opgevat als een belediging maar is zo niet bedoeld en ik bied daarvoor mijn verontschuldigingen aan.
  Nu we het er toch over hebben: geldt niet voor alle argumenten die ik aandraag dat ze triviaal zijn? En me dus dien te verontschuldigen voor het uberhaupt aan de orde stellen van wat iedereen al weet?
  Toch raar dat deze zwendel algemeen bekend is, maar ongehinderd door kan gaan…

  • Herman Vruggink 10 maart 2016 om 14:35- Antwoorden

   Je mag het zwendel noemen, maar zonder onderbouwing daarvan wordt je in de rest van de wereld niet serieus genomen. Slechts alhier, de ietwat luidruchtige minderheid en een aantal ‘dorpsgekken.’ Alhier hoef je alleen maar te roepen: “windmolens stinken” duimpjes gaan dan massaal omhoog. “minder, minder, minder” zal het alhier ook heel erg goed doen.

   • Boels 10 maart 2016 om 16:19- Antwoorden

    Zwendel is helaas erg gangbaar in de wereld.
    Dien ten gevolge is de kans erg groot (rond 97% consensus) dat alles wat met veel bombarie wordt gepromoot inderdaad zwendel is.
    Kwestie van risico analyse.

   • Jan de Jonge 10 maart 2016 om 16:30- Antwoorden

    Laat ik een voorbeeld geven van zwendel: “97% van de wetenschappers geloven dat klimaatopwarming veroorzaakt wordt door menselijk handelen.”
    Wel eens afgevraagd waar dit vandaan komt? Ene professor John Cook van University of Queensland heeft door een aantal studenten een onderzoek laten doen. Ze moesten 11.000 klimaatwetenschappelijke artikelen analyseren en aangeven of naar hun mening de auteurs voor of tegen de stelling waren dat de klimaatopwarming veroorzaakt wordt door menselijk handelen. De eerste zwakte in dit onderzoek was dat het werd uitgevoerd door studenten die geen professionele training hadden in een dergelijk litteratuuronderzoek. De tweede complicatie was dat ze niet de hele artikelen hoefden te lezen maar alleen de ‘abstracts’, een samenvatting van ca. 15 regels. In de publicatie daarover door Cook staat “We find that 66.4% of the abstracts expressed no position on antropogenic global warming; 32.6% had a position on antropogenic global warming; 0.7% rejected it and 0.3% was uncertain. Among abstracts, expressing a position on human caused global warming, 97.1 endorse the consensus position that humans are causing the warming”. Wat nu volgt is pure zwendel: Op de een of andere manier is dit verworden tot 97,1% van ALLE wetenschappers terwijl het in werkelijkheid 97,1% van 1/3 van de wetenschappers is.
    Aanvankelijk weigerde prof Cook de bronnen van zijn data vrij te geven. Toen uiteindelijk uitkwam hoe ze tot stand waren gekomen bleek dat veel van de artikelen waarnaar verwezen werd helemaal niets met het klimaat te maken hadden. Zo waren er artikelen bij over hoe de media over het klimaat rapporteerden. Maar er was ook selectief geshopt: geen enkel artikel bij van Richard Lindzen, een van de meest gezaghebbende kritische klimaatwetenschappers (prof. MIT) die al sinds 1961 over het klimaat publiceert. Zullen we het er over eens zijn dat die “97%” die te pas en te onpas door spreekbuizen van het IPCC als onderbouwing van hun standpunt naar voren wordt geschoven gewoon frauduleus is?
    Een ander aspekt aan het IPCC is dat het is opgezet om een vooraf bepaalde en eenzijdige mening te propageren. Niks democratie en niks wetenschap. Het IPCC is “een panel voor policymakers”. Zo staat het er en dat is het.
    Het ‘wetenschappelijk’ gehalte blijkt wel uit het feit dat eerst de ‘summary for policy makers’ verschijnt en daarna het ‘wetenschappelijk’ rapport daaraan aangepast wordt.
    De opzet van het IPCC is opgesteld door een obscuur persoon die ook al een rol speelde in de Club van Rome: Maurice Strong (sinds kort overleden). Hij heeft de ‘Terms of Reference’ voor het IPCC geschreven. Terms of Reference klinkt onschuldig, maar is buitengewoon belangrijk: hierin staat de leidraad en het mandaat van een organisatie. Alleen wat binnen haar Terms of Reference valt mag door een organisatie gedaan worden. Zodoende kijkt het IPCC voor wat betreft haar aanbevelingen (aan policymakers) uitsluitend naar klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen. Door de ‘wetenschappers’ van IPCC wordt dus bewust het effect van waterdamp als broeikasgas (95%) genegeerd evenals het effect van de zon, wat zo mogelijk nog absurder is. Als dit geen (wetenschappelijke) zwendel is, hoe noemen we het dan?

 19. Herman Vruggink 10 maart 2016 om 17:48- Antwoorden

  Jan de Jonge, Er zijn meerdere onderzoeken die stilstaan bij de opvatting van de klimaatwetenschap. Zo kennen we bijvoorbeeld het Verheggen onderzoek (90%) https://klimaatverandering.wordpress.com/2014/08/11/enquete-bevestigt-wetenschappelijke-consensus-over-door-de-mens-veroorzaakte-opwarming/
  en dit onderzoek van Powell ( 99%) http://www.msnbc.com/msnbc/how-climate-change-deniers-got-it-very-wrong
  Het zijn onderzoeken onder klimaatwetenschappers. Het Verheggen onderzoek met inbegrip van de opvatting onder sceptici.

  Persoonlijk boeit het mij niet zo of het nu 85% of 100% is, maar met 1000% zekerheid kun je gerust stellen dat het overgrote deel van de klimaatwetenschappers overtuigd is van de rol van mens in de huidige opwarming. Zwendel? In de echte wereld kijken de mensen je niet begrijpend aan. Kijk eens, er kunnen zwaktes zitten in onderzoeken en kritiek mag natuurlijk. Maar zwendel? En zeg eens eerlijk, welk onderzoek heb je nu eigenlijk zelf bestudeerd?

  Ik heb sterk de indruk dat je heel slecht op de hoogte bent en je hebt laten hersenspoelen door een beperkt aantal bronnen. Je schrijfsels kenmerken zich door een hoog “klok en de klepel” gehalte.

  Over het vervolg van je relaas wil ik mij beperken tot een aantal opmerkingen om de lengte van mijn reactie te limiteren.

  * Verdiep je eens meer in de oprichting van het IPCC uit neutrale bronnen. Het waarom en hoe.
  * Nee, het IPCC is geen pannel voor policymakers, het IPCC schrijft rapporten voor policymakers.
  * Nee, het wetenschappelijke rapport wordt niet aangepast aan de summary. Het is inderdaad wel zo dat er “wrijving” kan bestaan tussen rapport en samenvatting. Kritiek hierop is m.i. terecht, maar het gaat wel om minor issues.
  * De rol van Maurice Strong wordt al jaren obscuur genoemd in bepaalde kringen. Ik heb het al duizend keer langs zien komen zonder dat er werkelijk schokkende feiten boven komen.
  * Wat bevalt je niet aan de tems of reference? Kan je een citaat geven?
  * Nee, het effect van waterdamp als broeikasgas wordt niet door het IPCC genegeerd. Hoe kom je daar nu weer bij?
  * Nee, het effect van de zon wordt helemaal niet genegeerd. Hoe kom je daar nu weer bij?

  • Jan de Jonge 10 maart 2016 om 20:29- Antwoorden

   In de eerste plaats dit: deze pingpong kan heel lang doorgaan en we zullen het vermoedelijk oneens blijven. Ik zet er met dit bericht van mijn kant een punt achter en ga ook niet in op je argumenten die, met alle respekt, kant noch wal raken. Ik vind wel dat je je integer opstelt (al zullen we het op veel punten oneens blijven) en dat wordt naar mijn mening onvoldoende gewaardeerd.
   Wat betreft je opmerking over de ‘klepel en de klok’, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik maak er geen geheim van geen klimaatwetenschapper te zijn. Ook op de meeste andere gebieden weet ik niet precies waar de klepel hangt. Mijn belangrijkste verschil met degenen die zich wel klimaatwetenschapper noemen is dat ik me van mijn onkunde bewust ben. Ik zou zelfs zeggen: ik ben agnost; ik weet dat ik niets weet. En toch weet ik meer dan zij: ik weet dat zij ook niets weten.
   Ik loop even vooruit op je vraag: onderbouw dat eens. Welnu: als je van de wereldgemeenschap vraagt een enorm offer te brengen (dat ook aan bestrijding van honger, ziekte of vluchtelingen besteed kan worden) moet je een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hebben dat daar een goede aanleiding voor is. Niet een of andere uitkomst van een arbitrair model. Mijn kleindochter kan met Lego ook van alles bouwen. Je moet iets hebben dat althans in principe werkt. Wat we hebben is een klimaatmodel dat zelfs het verleden niet kan voorspellen. Zoals werd aangetoond met de hockeystickfraude uit 2001.

   • Herman Vruggink 10 maart 2016 om 23:29- Antwoorden

    We hoeven het niet eens te worden en zeker als het gaat over maatregelen, adaptatie, mitigatie of misschien wel helemaal niet, kunnen we stevig van menig verschillen. En ook wat betreft de wetenschappelijke basis kunnen er verschillende opvattingen leven. Klimaatwetenschappers in het algemeen wegzetten als zwendelaars is daarbij niet nodig.

 20. Herman Vruggink 10 maart 2016 om 18:38- Antwoorden

  Jan de Jonge, Nog even dit. Ik begrijp de irritatie van Rypke wel, maar sluit me toch aan bij wat Brekebeen alhier stelt: ” Ik kan het zeer waarderen, als iemand hier uiteenzet hoe hij als leek tot bepaalde inzichten is gekomen. ”

  De meeste mensen alhier zijn leken. Ik ook. Soms weten sommige mensen net even iets meer als een ander. Waar het denk ik toch om draait is de dialoog, hoe lastig dat soms dan ook kan zijn.

  • Peter Piek 10 maart 2016 om 19:16- Antwoorden

   Vruggink en dialoog …. tsja … na alles gelezen te hebben lijken mij dat twee onverenigbare dingen te zijn. Hierbij roep ik Vruggink uit tot winnaar van de discussie. Hij heeft leek als hij is (eigen woorden van Vruggink) altijd gelijk.
   Wanneer gaat Vruggink klimaatwetenschappen aan de universiteit studeren? Dan is hij er tenminste van verzekerd altijd gelijk te zullen krijgen. Zet hem op Vruggink moeder aarde wacht op u.

   • Erik 10 maart 2016 om 23:03- Antwoorden

    Peter Piek

    “Wanneer gaat Vruggink klimaatwetenschappen aan de universiteit studeren? ”

    Je vergist je in het niveau van Herman. Als hij naar de universiteit gaat is het niet om te studeren, maar om te doceren. Hij weet er veel meer van af dan menig klimaat wetenschapper. Zeker zijn kennis van IPCC rapportages is niet te onderschatten.

    Maar ik vraag me wel af of Herman tot de 97% behoort, of tot de rest.
    Ga zo door Herman, ik ben het vaak niet eens met je, maar discussie is goed en relativeert uitgesproken standpunten.

    • Boels 11 maart 2016 om 12:44- Antwoorden

     Een luis in de pels is nooit weg, ook als het mijn pels betreft.

Geef een reactie