Wanneer de zinloosheid van het leven doordringt, kun je zelfmoord plegen zoals bijna 1900 mensen per jaar doen in Nederland. Mannen kiezen vaak ophanging, vrouwen gif. Het spoor is ook bij feministen in trek. Wiebe Lammers koos een alternatief. Hij werd overheidscoördinator van het Team Invasieve Exoten, van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Om driesporenbeleid te kunnen voeren.

Dit onderdeel resideert onder de Directie Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van Economische (….) Zaken. Daar heb je zelfs een ‘Team Soorten’. Een team dat ons en de natuur in Nederland op deze wijze van dienst wil zijn:

ontwerp uitvoeringshandeling’ met de concept Unielijst, publiek toegankelijk gemaakt op het Comitology Register. Er is nu een link op de IAS webpagina opgenomen naar alle risico analyses die nog in uitvoering zijn (zie daarvoor de link in de tweede paragraaf over de Regulation 1143/2014).Risicoanalyses staan op: https://circabc.europa.eu/w/browse/ed95cea1-4f6a-4a3b-b27d-b2bfb8288c42Daar staan de risicoanalyses verdeeld over de volgende categorieën:

…..

Zucht… (heel diep)

De energie zuigt uit je vingers op het toetsenbord bij het opschrijven, tot je vingers stokken. We citeren- gelijk de Heiland onze Verlosser aan het kruis- Psalm 22

‘Mijn God waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde mijn verlossing, des daags roep ik maar Gij antwoordt niet….Bureaucratische Buffels van Basam omsingelen mij’.

Dan ben je het even kwijt. Dankzij het verlossende werk van Christus kun je hier dan toch weer mee omgaan.

Je helpt de natuur meer door geen natuurgebieden vol te zetten met windmolens, zodat je de rode wouw en andere kwetsbare vogels niet uit de lucht mept. Maar nee, die vraag stel je als overheid met vele gezichten niet

Je helpt de natuur meer door  natuurgebieden niet vol te zetten met windmolens, zodat je de rode wouw en andere kwetsbare vogels niet uit de lucht mept. En dat spaart ook nog eens miljarden euro’s subsidies

Van eikel tot Eichmann
Een exoot is een ‘plant of dier niet van hier’. Die belanden sinds 2015 op een Europese dodenlijst. En stel niet die zinloze vraag: de waarom-vraag. De overheid, die is er gewoon, en je moet er mee leren omgaan. Die handelt los van de wetenschap, tenzij deze rechtvaardiging levert voor beleids-existentie.

Zie de studie van Sax en Gaines in Trends in Ecology and Evolution: lokaal en regionaal leiden nieuw geintroduceerde soorten juist tot MEER biodiversiteit. Vooral op enkele tropische eilandjes leiden invasieve soorten als ratten en boomslangen tot ecologische ramp. Lees de kale feiten zonder gelul in mijn Biodiversiteit-reader

Brusselse ambtenaren wiens doel het is om zichzelf bezig te houden. Die krabden in hun wandel richting koffie-automaat aan hun aars. En daar kwam 2015  een papieren aarsmade uit. Zo’n EU-directiv in het grote reeds 0,35 miljoen pagina’s tellende boek met de 10 miljoen geboden: Het verheffen van ‘exoten’ tot hoogste milieuprobleem dat koste wat kost bestreden moet worden. Los van een gezonde risico-afweging en kosten-batenanalyse voor mens en natuurlijke rijkdom.

Lokaal en regionaal nam de soortenrijkdom sterk toe, mede dankzij nieuwe introducties. Alleen op eilandjes zijn exoten als ratten een probleem

Nee er is een Bi O Di Ver Si Teits Conventie in Rio dezjaneeeroo opgesteld. En daar moet @#)%dverdegrr…ijdel gebruik van de naam des Heeren^@##$#!!!! ‘iets’ mee gebeuren.

Meer gebeurde er niet. Ze willen ‘iets’ doen. Zo onschuldig begint het. Zo groeit alles op deze planeet uit van eikeltje tot Eichmann.

Vervolgens dachten bureau-specimen van de soort Homo sapiens bureaucratensis in Den Haag: ‘Eeh ach jaaah, wij mogen ons weer nuttig maken, personeel aannemen, budget vrijmaken.’

Zucht…

En zo begon het, daar aan de Bezuidenhoutse Weg in Den Haag, Bureaugenesis. Eerst was er het Woord en het Woord was ‘Probleem’. En toen was er Beleid geboren.


35 soorten

Er staan 37 soorten op de NVWA-dodenlijst die uitgeroeid moeten, en die ‘uit solidariteit’ in alle EU-landen gelijk zijn, de Unielijst. Los van de vraag of ze een probleem zijn voor mensen, laat staan HET grootste probleem voor natuurwaarden. Immers, de zelfde overheid plaatst windturbines in natuurgebied. Het niet plaatsen geeft meer natuurwinst EN spaart miljarden euro’s subsidies.

Nee, denken over praktisch rendement, dat doe je niet als je bij de overheid werkt. De overheid bestaat om meer overheid te maken.

Dus maak je 10 verschillende papieren risico-analyses. Die leg je dan voor aan al een even zinloos levende groep groene bureau-academici met overheid als voornaamste broodheer. Een groep, wiens leeftocht afhangt van bureaucratische zinloosheid, manipuleerbaar en stuurbaar om ieder beleid een academische rechtvaardiging te geven.

Mensen die ooit dromen hadden,. Die ook jongetjes waren die oorlogje in het bos speelden, die vlindertjes vingen, vogeltjes keken, uiteindelijk gingen studeren in de hoop hun natuurverlangen op professionele wijze te kunnen botvieren.

Ze kregen nageslacht, kozen voor zekerheid en eindigden bij rapportfabriek Alterra.

Het gevolg? Ook soorten die hier geen plaag zijn, die moeten allen weg, allemaal een beetje dood maar toch ook weer niet helemaal, handelsverbod, ausradieren, papierstructuuroverlegkaderconvenantbeleidshorizons maken en dan monitooooooren. Mensen lastig vallen. Plots komen ook Botanische Tuinen die niets anders dan exoten hebben in de bureaucratische probleemzone terecht.

Er was zelfs sprake van dat lupine op de lijst zou komen van de Doodse Raad. Dat is een prachtige bloem, bij ieder tuincentrum verkrijgbaar, ooit uit Amerika ingevoerd om stikstof te binden bij verse polders.

Lupine in de Eifel bij Daun: de meeste exoten zijn een aanwinst voor de natuur....

Lupine in de Eifel bij Daun: de meeste exoten zijn een aanwinst voor de natuur….

Van invasieve mug papieren olifant maken
De Exoten-directiv betekent convenanten, steekholderberaadslagingsconventies, reguleringstoetsingskaders en evaluatieijkpuntverordeningstructuurhorizons opwerpen voor de bureaudiversiteit. Om zo tot een SMART-oplossing te komen. En anders in ieder geval 3 x woordwaarde bij Scrabble.

Van een invasieve mug een papieren olifant maken waar je jarenlang mensen tot vervelens toe mee lastigvalt, tot wanhoop drijft, lasten verzwaart, moeilijk doet waar makkelijk al jaren mogelijk was en volledig ineffectief zijn waar het WEL noodzakelijk was. Bij die paar plaag-insecten met vervelende ziektes onder de leden.  Met als enige doel de overheid verder uitbreiden en jezelf en je maatjes weer aan baantjes en subsidies helpen, nog meer zinloze mensen aan het infuus der zinloosheid hangen in een betonnen CAO gegoten.

Kortom: overheid zijn.

Een diepe diepe zucht ontlokken bij vrijheidsgezinde mensen die geloven dat leven best makkelijk kan zijn wanneer je niet moeilijk doet.

Hoeveel mensen hebben dankzij de overheid al zelfmoord gepleegd, dat vraag je wel eens af. Dat er een organisatie bestaat die de zinloosheid van vele mensenlevens, die onvervuldheid na dagelijks filerijden zo opzichtig kan onderstrepen. Je ziet ze daar bij de koffie-automaat krioelen, die biodiversiteit-varianten op Crediteuren Debiteuren.

Zucht…..

Neem de muskusrat uit Noord Amerika hier ooit heen gehaald voor zijn vacht en vlees. Maar dat vlees van waterkonijn, dat bliefden we niet. De rat bliefde het hier wel en wordt sindsdien al voor 30 miljoen euro per jaar bestreden door bestrijders wiens baantje afhangt van het in standhouden van het probleem. Je zou die dieren ook kunnen oogsten om niet, en ze als diervoeding kunnen aanlanden.

En hoe wil je ooit van liefst 37 ONgewenste soorten een actuele verspreidingskaart bij houden. Als Natuurmonumenten in haar Nationale Park Schiermonnikoog van de GEWENSTE plantensoorten al 10 jaar geen verspreidingskaart maakte?

En wie heeft er nu last van de Indische Huiskraai, die slim meeliftte met containerschepen en zich nu in het Botlekgebied handhaaft? In Eilat in Israel zag je ze ook, geen trauma’s aan overgehouden.Toch moet hij uitgeroeid van deze Eichmannetjes.

En waarom mogen natuurclubs als Natuurmonumenten tegelijk wel de natuur op Schier verpesten met exotische Waddenbisons en Wilderkitsch-designrunderen uit Spanje?

Groet van onze vrienden uit Brussel

Groet van onze vrienden uit Brussel

Waar0….

Nee, stel die waaromvraag niet. 

Mijn advies zou zijn: er zijn al vele honderden exoten in Nederland ingeburgerd zoals het konijn, de driehoeksmossel, de snoekbaars. Kies alleen de exoten die schade voor de volksgezondheid leveren zoals de tijgermug. Dus dun de lijst uit van 37 soorten tot 3, en maak daar echt werk van zodat je effectief bent.

Maar dit is de overheid. Dus doen ze van alles een beetje, omdat je belang hebt bij het in stand houden van het probleem en niet het oplossen. Want dan valt je baantje weg. Het enige doel van de overheid is meer overheid.

Dit wordt dus- conform overheidstraditie weer het uitvinden van nieuwe papieren tijgers. Die zichzelf door de jaren vermeerderen omdat steeds meer zinloze mensen met zinloze levens en hypotheken hier toch een financiële vervulling in vinden, doorsijpelend naar baantjesjagers bij Waterschappen, gemeentes en ieder die bij meer bureaudiversiteit een existentieel belang heeft.

Halsbandparkiet. Als exoot leuker dan menig 'inheemse' categoriebeest

Halsbandparkiet. Als exoot leuker dan menig ‘inheemse’ categoriebeest

Belast de NS-machinist toch niet
Mijn advies aan Wiebe Lammers zou dan ook zijn: het spoor is een drastische stap waarmee je ook nog eens de arme machinist van de NS belast. Dat is een traumatiserende ervaring, zoals de ultieme daad ook voor nabestaanden een trauma geeft. Geen aanbeveling.

Want cynisch zingen wij met Nick Cave, waarbij Shane Mc Gowan van de alcohol nog kwalijk uit zijn woorden komt: Death is not the End.

For the Tree of life is growing, where the spirit never dies.

Maar met je driesporenbeleid jaag je vele mensen richting spoor, geef je ze net dat zetje.

Dus hou hier gewoon mee op. Ga op reis naar India en zoek een goeroe. Of ga op cursus bij de Iceman. Ontdek dat er frisser wegen richting ons aller Rome (de dood) zijn dan met het geweldsmonopolie van de overheid in de hand andere mensen te kwellen.

Wiebe Lammers. Je kunt actief helpen het lijden in deze wereld te verzachten door vandaag nog ontslag te nemen. Doe gek. Trap Henk Groenewoud van het Team Soorten van de Directie Natuur en Biodiversiteit in zijn zak, maak een dansje over de bureaus van al die ingedutte koffie-automaathangers en zing, schreeuw: vanaf nu wil ik waarachtig mens worden. Ik wil geen last meer zijn.

Met die verlossende daad zou je de levenslust van vele Nederlanders een zetje geven, zodat zij die zinloze waarom-vraag niet gaan stellen, in de kluwen verstrikt raken van vicieuze gedachtencirkels. En bij de 1900 mensen gaan horen die dan toch die ultieme daad verkiezen boven leven onder het juk van deze immer uitdijende overheid. En haar staatspropagandakanaal: het NOS Journaal.

Er is een andere weg mogelijk!