Babel

Ik kon mij niet aan deze gedachte onttrekken na het lezen van een koppeling naar wat eenvoudig rekenwerk. Je moet er even voor gaan zitten, maar dan heb je ook wat. Met dank aan David kreeg ik deze boeiende rekenexercitie. Er zitten talloze fascinerende resultaten in. Hier zijn er een paar:

To produce this number of PV- panels, it would take 929 years, assuming they could be built at the rate of one per second. The estimated cost of this, including the costs of the panels, the battery modules, the materials, electronic controls and transformers, land acquisition and equipment changes over 20 years is U.S. $15.93 trillion.

To stop the growth in global carbon dioxide emissions by using wind energy alone” – and remember that doing so will not reduce any of the existing demand for coal, oil and natural gas – we would have to install about 375,000 megawatts of new wind-energy capacity every year.

To replace 54 million barrels per day (about 60%) of global oil production with corn ethanol, it would take a cornfield the size of the United States, China and India combined. Actually, this is an area larger than the currently used arable land in the world. That would eliminate that land for food production and the world would, of course, starve.

Vanzelfsprekend komt ook EROI ter sprake:

EROIEROI betekent Energy Return On Energy Investment. Bijvoorbeeld: hoeveel energie kost een energiecentrale om deze te bouwen, exploiteren en ontmantelen in relatie tot de geleverde energie tijdens de levensduur. Het komt neer op de verhouding geleverde energie tot geïnvesteerde energie om een beschaving op een zeker peil te houden. Hoe hoger dit peil, des te gunstiger moet de energie-inhoud zijn van de gebruikte energiebronnen. Nu dan, bovenstaande figuur illustreert het resultaat van onderstaande figuur inzake de energetische prestaties van diverse energiebronnen (in de link staat een nog schokkender tabel gerekend in W/kg):

Vermogensdichtheid

Linksom of rechtsom, aan deze natuurkundige wetmatigheid valt niet te ontkomen.

In de oorlog probeerden de geallieerden het nazirijk naar het stenen tijdperk te bombarderen met als symbool Dresden. De steden Hiroshima en Nagasaki verging het niet anders. Alle drie de steden veerden op al na korte tijd. Wat de protagonisten van hernieuwbaar beogen is echter veel verontrustender, omdat zij menen de wereld te moeten redden van een niet bestaand klimaat- en energieprobleem. Het bovenstaande laat echter zien dat wat die beijveraars voor hernieuwbaar beogen Dresden, Hiroshima en Nagasaki doen verbleken, omdat de wereld zich van dergelijke catastrofale mitigatieplannen in nog geen decennia zal kunnen herstellen. Mitigatie van een niet bestaand probleem is vernietigender dan Totaler Krieg.

Adaptatie en innovatie zijn de juiste sleutelwoorden, mede in het licht van de klimaatgeschiedenis. Er is immers niets wat wijst op immanente rampen anders dan de gebruikelijke. Hooguit vinden er verschuivingen plaats van droogte hier naar vergroening en vernatting daar zoals in de zuidelijke Sahel. Zo gaat het al miljoenen jaren (zie de historie van de Sahara).

De AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) vindt geen bewijs door de meetgegevens, het tegendeel zelfs. Dus gaat het zoeken door naar de mechanismen van klimaatveranderingen. Samenvattend is er geen rede voor de draconische maatregelen die het Eco Industrieel Complex de burger/belastingbetaler via wetenschappelijk ongeletterde politici en het leger van de useful idiots probeert op te dringen teneinde de belastingbetaler miljarden af te persen. Wie had dit ooit gedacht?

Onze democratisch gekozen Overheid die georganiseerde afpersing legaliseert d.m.v. de Crisis- en Herstelwet. Ter herinnering: het is niet 10 mei 1940 Overheid. Catastrofale klimaatverandering is illusoir i.t.t. de Duitse inval. Of, beste Minister Kamp, heb ik iets niet begrepen? Ik denk namelijk dat het niet aan actiegroepen als Kippenhokbelangen, Greenpeace, Milieudefensie of Urgenda is om te bepalen wat er in dit land gebeurt.

Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Het onderscheid bestaat erin dat de dader van dit misdrijf de goederen niet wegneemt maar doet afgeven, als gevolg van geweld of bedreiging. Het betreft hier overhandigen van gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen, kwijtingen, ofwel de ondertekening of de afgifte van enig stuk dat een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt. Het wordt gestraft alsof de dader een diefstal met geweld of bedreiging had gepleegd.

En geld afdragen aan het Eco Industrieel Complex doet de belastingbetaler!! Het zijn middelen die van de belastingbetaler zijn afgeperst en via moreel witwassen, lees: onder auspiciën en bevel van de milieubeweging, door de Overheid, i.c. Kamp, in de zakken van het Eco Industrieel Complex verdwijnen. Wie protesteert wordt ontslagen, buiten spel gezet of doodgezwegen, tenzij deze persoon met emeritaat is gegaan.

En wat krijgt de afgeperste belastingbetaler nu voor waar geleverd? Hier geeft het Fraunhofer Institute een antwoord op. Laten we eens de cijfers nader bekijken. Bekijk pagina 5 en 6. Voor wind is de productiefactor 13,6%, voor zon 9,7%. Ter vergelijking: voor een fossiel gestookte centrale is deze 85% en voor kern 96%. Kijken we dieper dan zien we dit op pagina 27 dat de maximale productie van zon in week 23 1,26 TWh bedroeg van de vereiste 284 TWh, ofwel 0,4%. Voor wind was dit in week 51 2.8 TWh ofwel 0,76%.

Aanschouwing van de beide figuren onderstreept dat er geen denken aan is dat hernieuwbaar fossiel- en kerngestookte centrales ooit kan vervangen, omdat beide inferieure technieken zijn (wind is uitontwikkeld, zon in de kinderschoenen, maar nog altijd weers- en seizoensafhankelijk, net als wind).

Laten ondemocratische krachten dus vooral doorgaan met hun obsessie om onze welvaartmaatschappij om zeep te helpen en de Ontwikkelingslanden de toegang tot meer welvaart te ontzeggen om zo het Sinterklaasspelen met andermans geld niet al te opzichtig te maken. Dit alles onder het dreigen met niet bestaande rampen. Geweldig, wat een morele verhevenheid van wijsneuzen die echter slechts door de obsessie van de maakbare maatschappij, i.c. de hernieuwbare Toren van Babel, lees: door cognitieve dissonantie gedreven worden. Er is weinig veranderd in de afgelopen 3.000 jaar.

Die Toren dondert vanzelf in elkaar, maar het zal wel een allemachtige sloot geld hebben gekost. Dat krijg je als het beleid door wetenschappelijk ongeletterde wijsneuzen wordt gekaapt die de milieubeweging serieus menen te moeten nemen. Voor sceptici is het afwachten geblazen helaas. De wijsneuzen mogen nog een poos naar hartenlust stoeien met de feiten, de grafiekjes en de trendlijntjes. Interessant is de vraag in hoeverre deze wijsneuzen en alarmisten financieel verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de economische schade die zij aanrichten.

 

Bron hier.