gerrit-hiemstra-1038x583

Dit is een vervolg op mijn discussie met Jan Berends onder deze ‘posting’.

Jan Berends,

In reactie op je commentaar van 21 september 09.34 u. eerst een paar prealabele opmerkingen. Hoewel de toonzetting van het stuk van Hiemstra niet zo onbeschoft is als die van Martin van Etten, gaat hij m.i. toch ver over de schreef door de klimaatsceptici af te schilderen als een groep manipulatoren.

Wie behoren tot die groep? Het zijn voor een groot deel wetenschappers met een indrukwekkende staat van dienst, wier integriteit boven elke twijfel is verheven en bij wie Hiemstra (en ik) niet in de schaduw kunnen staan. Zie hier.

Zijn er misschien ook nog meteorologen bij? Ja zeker! Zie mijn ‘posting’ over John Coleman, een van de meest ervaren en bekendste weermannen in de VS.

Maar hoe staat het met andere meteorologen in de VS? Zijn die misschien toch in meerderheid aanhanger van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Ánthropogenic Global Warming’)?

In een eerdere ‘posting’ citeerde ik Ross McKitrick:

‘In 2012 the American Meteorological Society (AMS) surveyed its 7,000 members, receiving 1,862 responses. Of those, only 52 per cent said they think global warming over the 20th century has happened and is mostly manmade (the IPCC position). The remaining 48 per cent either think it happened but natural causes explain at least half of it, or it didn’t happen, or they don’t know. Furthermore, 53 per cent agree that there is conflict among AMS members on the question.

So no sign of a 97 per cent consensus. Not only do about half reject the IPCC conclusion, more than half acknowledge that their profession is split on the issue. ….’

Kortom het commentaar van Hiemstra is niet alleen denigrerend jegens mij maar (impliciet) eveneens jegens een groot deel van zijn Amerikaanse collega’s. De formuleringen zijn kenmerkend voor de wijze waarop een aantal AGW’ers de discussie meent te moeten voeren.

Een andere prealabele opmerking is dat de discussie tussen Hiemstra en mij vele jaren geleden plaatsvond. In het licht van nieuwe data en de ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten is deze hier en daar aan actualisering toe.

De commentaren die volgden op de discussie tussen mij en Hiemstra (meer dan 200!) toonden aan dat er verschillen van opvatting leven over de vraag of AGW al dan niet een significante invloed uitoefent op de temperatuur. Zouden degenen die in deze discussie mijn kant kozen ook tot de manipulatoren behoren? Of zouden ze gewoon dom en misleid zijn door mij en andere klimaatsceptici?

Nu over de inhoud.

Onder punt 1 stelt Hiemstra: ‘De grafiek in de oorspronkelijke bijdrage van Labohm loopt van januari 1998 tot februari 2008. Waarom stopt de grafiek eigenlijk bij februari 2008? Het is nu toch november 2009? Het antwoord is simpel: sinds februari 2008 is de temperatuur weer gestegen en klopt het verhaal niet meer.’ Aldus Hiemstra.

We zijn inmiddels een aantal jaren verder. De meest recente UAH-temperatuur reeks laat vanaf 1998 tot heden een vrij vlak verloop zien. Geen enkel klimaatmodel heeft dat voorspeld (beter: geprojecteerd). De pieken van 1998 en 2015 worden aan El Niño toegeschreven. Dat heeft niets met CO2 te maken. Als we ze even weg zouden denken, dan houden we toch een vrij vlak verloop van de curve over.

uah_lt_1979_thru_august_2016_v6-550x318

Bron hier.

Dus het eerste argument van Hiemstra is weerlegd.

Onder punt 2 stelt Hiemstra: ‘In de reactie van Labohm op mijn artikel tovert Labohm een nieuwe grafiek uit de hoge hoed. De temperatuurgrafiek is gebaseerd op een beperkte dataset van de V.S., en deze wordt vergeleken met wereldwijde CO2-data.’

Het zou inderdaad beter zijn geweest als ik een wereldwijde dataset voor de temperatuur had gebruikt. Maar de conclusie zou niet anders zijn geweest. Waarmee ook het tweede argument van Hiemstra is weerlegd.

Onder punt 3 stelt Hiemstra: ‘Dan de tweede grafiek uit de bijdrage van Labohm, een “temperatuurreconstructie over de laatste 9000 jaar.” Hij concludeert: “dat er eerdere perioden waren (…) waarin de temperatuur hoger was dan nu.” Opnieuw appels met peren vergelijken, want de grafiek is alleen representatief voor het Alpengebied en niet voor de hele wereld.’

Strikt genomen heeft Hiemstra gelijk, maar voor zover mij bekend zijn temperatuurreconstructies over tijdvakken van duizenden jaren schaars.

Er is er inmiddels één bijgekomen uit de zogenoemde Epica Dome, die eenzelfde beeld laat zien.

holocone-temperature-vriation

Het lijkt mij dat daarmee ook het derde argument van Gerrit Hiemstra grotendeels is weerlegd.

Onder punt 4 stelt Hiemstra: ‘Tenslotte citeert Labohm een regel uit het derde IPCC rapport. Dit rapport is overigens uit 2001, terwijl er inmiddels al een vierde IPCC rapport is (alsof er in de tussentijd niets gebeurd is).

De gewraakte zinsnede was de volgende: ‘In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.’ (Bron: IPCC Third Assessment Report, blz. 774.)

Volgens Hiemstra was deze zin uit zijn verband gerukt. Als je verder leest geeft het IPCC aan wat je wel met klimaatmodellen kunt en wat je er niet mee kunt. Labohm vist alleen het stukje eruit wat je er niet mee zou kunnen en laat weg wat niet in zijn straatje past. Aldus Hiemstra.

Er is ondertussen inderdaad wel het een en ander gebeurd. Er zijn vele rapporten en artikelen verschenen die op de tekortkomingen van de klimaatmodellen hebben gewezen. Zie bijvoorbeeld hier.

Geen enkel klimaatmodel is gevalideerd. Ze kunnen niet eens het verleden voorspellen (‘hindcasting’), laat staan de toekomst (‘forecasting’).

Daarmee is het vierde argument van Hiemstra weerlegd.

Hiemstra besluit: ‘Conclusie: selectief gebruik van informatie, cherrypicking, misleiding, mensen voor het lapje houden. Dit zijn vier goocheltrucs die Labohm en andere “sceptici” gebruiken om de klimaatverandering te ontkennen. Het heeft niets, maar dan ook niets met wetenschap te maken, ondanks het wetenschappelijke sausje dat er over wordt gegoten. Laat u er niet door imponeren, het hoort bij de act.’

Alle argumenten van Hiemstra zijn weerlegd. Geen klimaatscepticus ontkent klimaatverandering – slechts dat de mens daarop een significante invloed uitoefent. Daarmee komt deze – schofferende – conclusie in de lucht te hangen. Ik wacht nog steeds op verontschuldigingen van Hiemstra over de door hem over mij verspreide roddel en achterklap.

Laat ik daar ten slotte nog aan toevoegen dat ik niet denk dat Gerrit Hiemstra uit kwaaiigheid heeft  gehandeld. Zo’n type lijkt hij me niet. Ik denk dat hij zich oprecht – maar niettemin ten onrechte – zorgen maakt over het klimaat en oprecht – maar niettemin ten onrechte – denkt dat de mensheid daar iets aan zou kunnen doen. Maar hij had zijn huiswerk beter kunnen doen en zijn woorden zorgvuldiger, minder polariserend kunnen kiezen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.