Eerder becommentarieerde Rypke Zeilmaker een reportage van Rick Nieman over de achtergrond van de totstandkoming van het energieakkoord. Hij noemde het een mild-kritische documentaire. M.i. te mild! Experts als Fred Udo en Kees le Pair kwamen bijvoorbeeld niet aan het woord. In plaats daarvan was Syp Wynia van Elsevier de enige criticus – die m.i. overigens op voortreffelijke wijze de kritiek verwoordde. Maar de kritiek is breder en dieper. En dat kwam niet aan bod!

Eén opmerking van minister Henk Kamp schoot Rypke in het bijzonder in het verkeerde keelgat, namelijk dat windturbines op zee zouden leiden tot lagere kosten in kustverdediging, omdat je zo klimaatopwarming zou kunnen keren.

Dat is onzin.

In de eerste plaats is de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) overtuigend weerlegd. Er zijn eenvoudigweg te vele ‘zwarte zwanen‘ om te kunnen volhouden dat zwanen wit zijn.

Voorts is de Nederlandse bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO2 wereldwijd gezien een druppel in de oceaan, zoals Rypke in zijn ‘posting’ op basis van officiële informatie van staatssecretaris Sharon Dijksma aantoont.

Maar dat is – zullen velen misschien tegenwerpen – niet zo relevant. We hebben nu toch een succesvolle uitkomst van de klimaattop van Parijs (COP21)? Maar als we kennis nemen van wat er op de klimaatconferentie in Parijs is afgesproken, is duidelijk dat de CO2-uitstoot de komende tijd nog substantieel zal toenemen. Dit is voornamelijk een uitvloeisel van het beleid dat China ter zake voornemens is te voeren. Zie hier: ‘Is Chinese ratificatie van klimaatovereenkomst van Parijs een doorbraak?’

Ik citeer:

Het klimaatverdrag van Parijs beoogt de opwarming van de atmosfeer (die zo’n 18 jaar geleden is gestopt) te beperken tot 2 graden Celsius en liefst nog tot 1,5 graad Celsius.

Zal dat lukken als men alle ingediende INDC’s [‘Intended Nationally Determined Contributions’] bij elkaar optelt? Volgens de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) is dat niet het geval. Op basis van de huidige verzameling voornemens van individuele landen mogen we slechts een marginale vermindering van de CO2-uitstoot verwachten. Zie afbeelding.

indc-scenarios-fig2exec_syr_update_v27apr2016_905_withlegend

Einde citaat.

Zoals mijn trouwe lezers bekend is, zijn klimaatsceptici in het algemeen van mening dat CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) slechts een zeer geringe invloed heeft op het klimaat, en in het bijzonder de temperatuur. Los daarvan rijst ook de vraag of de mens een significante invloed heeft op de zeespiegelstijging.

Onlangs publiceerde Pierre Gosselin een bijdrage van Kenneth Richard op zijn blog over 4 recente ‘peer-reviewed’ artikelen onder de titel: ‘4 New Papers: Anthropogenic Signal Not Detectable in Sea Level Rise.’

Conclusie

Men zou wensen dat minister Kamp zich wat breder zou oriënteren voordat hij uitspraken doet die de Nederlandse belastingbetaler tientallen miljarden kosten en geen enkel aantoonbaar effect hebben, noch op de temperatuur, noch op de zeespiegelstijging. Uit e.e.a. blijkt dat het klimaatbeleid immuun is geworden voor de ontwikkeling van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en is vervallen tot obscurantisme met nefaste gevolgen voor de economie. Als dat de norm zou worden, is er geen hoop meer.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.