Een Darkroom voor corrupte figuren met duistere zaakjes

Een Darkroom voor corrupte f….

Belangenverstrengeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO/Ministerie Economische Zaken) en de Coalitie Wadden Natuurlijk, legitimeert verwoesting van het ruimtelijk karakter van Werelderfgoed Waddenzee zonder dat iemand ingrijpt. De verantwoordelijke bij toetsing van natuurvergunningen, de Provincie Friesland overweegt namelijk zelf  investering van 127 miljoen euro gemeenschapsgeld in Windpark Fryslan op 800 meter van het Wad.

Sfeerimpressie Waddenzee 2020 tussen Kornwerderzand en Wieringen met Windpark Fryslan van milieucrimineel Anne de Groot

Sfeerimpressie horizon Waddenzee 2020 tussen Kornwerderzand en Wieringen met Windpark Fryslan van milieucrimineel Anne de Groot en provincie Friesland

Het bevoegd gezag heeft dan dus zelf economisch belang bij 89 gigaturbines met rode zwaailichten van 180 meter hoog op 800 meter van de Waddenzee. Dit wind-industrieterrein wordt geplaatst in belangrijk vogeltrek- en rustgebied met Natura 2000-status. Een monument voor mensen die hoereren met belastinggeld-roof, corruptie en leugenachtigheid.

Dit is dan ook deel 4 in mijn serie over goede intenties, die belangenverstrengelde bestuurders belijden ten aanzien van de Waddenzee en haar traditionele gebruikers. Informeer je en lees die serie!

Over 40 kilometer zijn die rode lichtbundels zichtbaar

Met ’s nachts rode knipperbundels. Over 40 kilometer zijn die rode lichtbundels zichtbaar

Darkroom voor duistere zaakjes
Dus straks domineren 89 rode knipperlichtbundels van turbines op 800 meter van het Wad de skyline van de Waddenzee over een afstand van 40 kilometer, die de Brandaris in intensiteit overtreffen.  Terwijl het gebied tegelijk een Dark Sky Wereld Erfgoed Waddenzee moet worden.

Waarbij de provincie Friesland verklaart maatregelen te nemen om het donkerder te doen worden rond het Wad. Daarbij roepen natuurclubs dat ze ‘lichtemissie’ willen bestrijden.

Tot 25 november liggen de plannen zo onbereikbaar mogelijk ter inzage; RVO/EZ/I&M duwt ze door met de Rijkscoordinatieregeling via aanpassing bestemmingsplan

Tot 25 november liggen de plannen ter inzage; RVO/EZ/I&M duwt ze door met de Rijkscoordinatieregeling via aanpassing bestemmingsplan, dus bezwaar heeft juridisch geen zin

Die 127 miljoen euro waarmee de Provincie Friesland wil helpen bij realisatie van dit Red Light District, dat moet komen uit een investeringsfonds voor zogenaamde ‘schone energie’: niet aan burgers uitgekeerd dividend van de verkoop van aandelen in Nuon. Dat geld gebruiken bestuurders nu voor hun eigen prestige en machtsbasis. En dat bestuur moet dan garanderen – met niets dan hun lege belofte- dat ze op onafhankelijke en integere wijze met natuurbelangen rekening houdt?

Terwijl geld bepaalt wat gebeurt. En slap marketing-geOH moet het klootjesvolk anders doen geloven.

 

Met geld en marketing kun je alle logische tegenstrijdigheid gladstrijken als het maar goed voelt/subsidie geeft

Met geld en marketing kun je alle logische tegenstrijdigheid gladstrijken als het maar goed voelt/subsidie geeft; Bron Naar een Rijke Waddengas-profiteurs, de zelfde mensen legitimeren de bouw van 89 rode lichtbundels die het Wad domineren

Voor de Rijkscoordinatie-regeling: Njet voor windmolens rond Wad
Op 25 februari 2009 veegde de Raad van State de vloer in zaak 200709030/aan met windturbines in de Waddenregio op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Stichting Windhoek spande toen een zaak aan tegen Windpark Westereems en het Ministerie van LNV als vergunningverlener (nu EZ). Omdat die het karakter van het gebied zouden aantasten. Dat gebeurde op basis van de Natuurbeschermingswet 1998.

Als de Passende Beoordeling (19f) niet kan bewijzen dat natuurlijke kenmerken gespaard blijven, mag het niet doorgaan, en de RvS oordeelt dat er geen nationaal belang is om van artikel 19 en  onderhavige leden af te wijken. Ook al constateren ze dat toen de Renewable Energy Directive van Brussel al gold. Dat is de zelfde richtlijn waarop ons Energieakkoord (14 procent ‘duurzaam’) nu leunt, waarmee ook Windpark Fryslan als ‘Nationaal Belang’ wordt gepromoot:

Dit betekent evenwel nog niet dat met iedere bijdrage aan het opwekken van duurzame energie ook een dwingende reden van groot openbaar belang is gemoeid. De Afdeling acht in het onderhavige geval niet overtuigend aangetoond dat het plaatsen van de 17 windturbines in de Emmapolder moet worden aangemerkt als een project omwille van een dwingende reden van groot openbaar belang. .

screen-shot-2016-11-12-at-10-53-01…van ‘natuur- en landschapsaantasting’ naar ‘groen’ en ‘duurzaam’
In 2009 schreef de Waddenacademie nog in ‘Een wereld van Verschil’ over de onwenselijkheid van windturbines pal tegen het Wad, zoals op de Afsluitdijk. Op blz 29:

Aan het eind van de jaren negentig is er veel discussie over plaat- sing van windmolens bij de Afsluitdijk. LNV Directie Noord geeft echter in 2000 aan dat het windmolenpark de toets aan de Natuurbeschermingswet niet kan doorstaan. De rechter beslist bovendien dat zichthinder moet worden meegenomen in een besluit over de plaatsing van een windmolenpark op die plek.

Een D66-motie van Augustein in 2002 maakte plaatsing van Windturbines definitief onmogelijk. De Waddenacademie verwijst verder naar de zaak van 2009, als leidraad voor windturbines rond het Wad.

Formeel valt ecologisch crimineel Anne de Groot/RVO met Windpark Fryslan net buiten PKB-gebied Waddenzee

Formeel valt ecologisch crimineel Anne de Groot/RVO met Windpark Fryslan net buiten PKB-gebied Waddenzee. De grens ligt OP de Afsluitdijk en niet 800 meter verder. Lekker Puh, denkt Anne nu met RVO

Rode lichtjes, zo ver de horizon strekt

Rode lichtjes, zo ver de horizon strekt

Formeel buiten PKB-gebied
Dit juridisch geweld tegen windturbines pal op de Waddenzee vond echter plaats voor de inpassing van de Rijkscoordinatieregeling/Permanente Crisis en Herstelwet in natuurwetgeving. Die uitzonderingsbepalingen zijn met het oog op landschapsvernietiging door windfarms en het breken van lokaal burgerverzet doorgeduwd.

De RVO is nu met Vincent Tiel Groenestege de aanstuurder van een ‘Coalitie Wadden Natuurlijk, die voor de komende 10 jaar de beheeropgave voor de Waddenzee vastleggen. Die RVO heeft nu  meervoudige belangen in 1 overheidsorgaan, die tegengesteld zijn aan dat natuurbelang.

Het RVO gebruikt de Rijkscoordinatieregeling van de Permanente Crisis- en Herstelwet om natuurwaarden- zoals verdedigd in artikel 19- te kunnen bagatelliseren en windfarms in natuurgebied tot ‘nationaal belang’ te bestempelen. Wanneer de oligarchie van ambtenarij, energiebedrijven en NGO’s dat zo uitkomt. Die Rijkscoordinatie-regeling is waarschijnlijk verzonnen door Pieter Winsemius, toen hij tijdelijk weer VROM-minister was. Winsemius moet nu het Friese deel van het Energieakkoord doordrukken.

Formeel blijven ze met Windpark Fryslan buiten het PKB-gebied Waddenzee, ook al maakt die 800 meter voor de zichthinder geen verschil.

Dagvoorzitter Titian Oterdoom werkt voor RVO om windturbines door te drukken, en Dark Sky Wadden. Een gezicht bij corruptie

Titian Oterdoom (rechts) werkt voor RVO om windturbines door te drukken, en voor Dark Sky Wadden namens ‘Naar een Rijke Waddenzee’, de club die met Waddengasgeld in leven wordt gehouden

Meervoudige belangenverstrengeling RVO
De RVO is de belangrijkste partner van Anne de Groot van Windpark Fryslan. Zonder voldoende subsidies uit de najaarstender van 5 miljard euro van RVO/Economische Zaken van Sinterkamp begint De Groot er niet aan. RVO zal de geschatte 60 miljoen euro SDE+-subsidies per jaar uitkeren.

    • RVO maakt met de Rijkscoordinatieregeling de weg vrij voor Anne de Groot zijn industrieterrein in natuurgebied, de plannen liggen tot 25 november ter inzage. Zijn windturbines komen in belangrijk rust- en voedselgebied voor beschermde vogels als de visdief en zwarte stern, toppereenden, RVO loodst dat er door en breekt met de Rijkscoordinatieregeling lokaal verzet.
    • RVO maakte tegelijk de Coalitie Wadden Natuurlijk(Waddenvereniging/Vogelbescherming/Natuurmonumenten) tot schaduw-overheid en beheerder van het Waddengebied. Zij stellen de beheeropgave op voor de komende 10 jaar, waarmee ze hun financiele belangen vastleggen. Dankzij de innige financiele belangenverstrengeling met het Ministerie van Economische Zaken werden zij gecontroleerde oppositie, die de grote partijen uit de wind houden die het Wad aantasten.
Vincent Tiel Groenestege van RVO bij de nep-inspraaksessie. Vincent, gehaktdag zal komen en je naam staat genoteerd :-)

Vincent Tiel Groenestege van RVO bij de nep-inspraaksessie over het Wad, waar RVO belangenclubs op de stoel van de overheid zet, in hierarchie boven vissers en traditionele gebruikers. RVO duwt tegelijk 89 gigaturbines door op 800 meter van het Wad.

  • Op de Payroll van RVO staat ook Titian Oterdoom. De VVD’er en consultant heeft diverse petten op in relatie tot het Wad en windturbines. Voor de RVO hielp hij bij de pacificatie van burgerverzet bij ongewenste windturbines in Drentse Monden. Toen ik ‘m sprak was hij daar erg trots op. Tegelijk krijgt Oterdoom via het Programma naar een Rijke Waddenzee(consultant), dat drijft op geld van de NAM/Waddenfonds- betaald om het zogenaamde Dark Sky Wadden-project te pluggen bij media en bestuur: het bestrijden van ‘lichtemissies’ van partijen die hem en zijn financiers geen geld opleveren.
De Hillary Clintons van de natuurbescherming. Ze roepen wel 'foei' in stilte maar doen er niets tegen, omdat het ze geen geld oplevert en ze steunen de kosmopolitisch parasitaire variant van 'duurzaam'

De Hillary Clintons van de natuurbescherming, de Vereniging tot Behoud van de Waddenvereniging. Ze roepen wel ‘foei’ in stilte maar doen niets tegen aantasting van het Wad, omdat het ze geen geld oplevert en ze steunen de kosmopolitisch parasitaire variant van ‘duurzaam’. Arjan Berkhuysen is een maatje van Wouter van Dieren, daardoor woont hij ook op Terschelling en hij is afkomstig van het WNF

De Hillary Clintons van de natuurbescherming
Het Red Light District verschijnt met stilzwijgende goedkeuring van Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en andere fondsenwervende bedrijven: de Hillary Clintons van de natuurbescherming. Je Clinton Foundation door terreursponsor Quatar laten sponsoren. En tegelijk roepen dat je terreur bestrijdt, als Secretary of State. Terwijl je religieus fanatieke koppensnellers en vrouw-onderdrukkers (Saoudi Arabie) tegelijk met miljarden dollars aan wapens helpt, blijf je wat leeg roepen dat je voor vrouwen opkomt. Terwijl je man aan de lopende band vrouwen verkrachtte. Maar je komt overal mee weg omdat je de massamedia in je tas hebt.

Deze groene versies van Hillary Clinton laten door afwezigheid van juridische oppositie het RVO dit voor de natuur destructieve industriegebied door de MER loodsen. Terwijl een nieuwe studie in Current Biology net toont dat die MER’s vrij waardeloos zijn, als het aankomt op mitigeren van aantallen vleermuis-slachtoffers.

De Zoogdiervereniging steunt het Energieakkoord/Ed Nijpels, omdat ze via MER-rapportages financieel willen binnenlopen.

 

rz13schiermonnik21Natuurmonumenten steunt het Energieakkoord, en is momenteel meer druk met de Marker Malariawadden– dat muggenmoeras met ganzenplaag- dat ze 30 miljoen euro Rijksgeld opleverde. Naast de 50 miljoen euro subsidies die ze toch al kregen per jaar.Natuurmonumenten stuurt via een reorganisatie nu de liefhebbers en oude garde met een oprotpremie weg van maximaal 76 duizend euro (bruto).

De club moet nu conform de wens van hun VVD-directeur Marc van den Tweel- een marketingjong afkomstig van WNF zonder enige natuurkennis- een marketingorganisatie worden, die maximaal liegt en geld klopt uit uw zak. Omdat Van den Tweel een schaamteloze leugenaar, geldgraaier en oplichter is. Van den Tweel pist over het erfgoed van Jac P Thijsse.

Michel Firet

Michel Firet, Staatsbosbeheer; Oh Buurman, wat doet U nu..

Het Fryske Gea zal- uit angst voor subsidiekorting- niets ondernemen, EN ze steunen het Energieakkoord van Ed Nijpels, ookal liegt deze aantoonbaar over kosten en baten. Tot mijn spijt ben ik 1 jaar lid geworden van deze club, maar het zijn net zulke ruggengraatloze en gehersenspoelde lieden als overal.

Staatsbosbeheer laat zelf windturbines plaatsen in haar natuurgebieden in ruil voor pachtsubsidies, zoals in het vleermuisrijke Robbenoordbos. Daar komt geen protest van omdat ze volledig bij het Ministerie van EZ op de payroll staan. Michel Firet van Staatsbosbeheer meent echter wel namens de Coalitie Wadden Natuurlijk vissers en traditionele gebruikers te beleren over hoe schadelijk zij zouden zijn voor de natuur. Firet kan zo de Darkroom Waddenzee in.

Volgens een visser die ik sprak lijkt Firet wel op de buurman van Flodder (‘Oh Buurman, wat doet U nu?’)

Vogelbescherming kan meer geld verdienen aan de grutto, dus hoor je ze daar plots wel over

Vogelbescherming kan meer geld/werk verdienen aan de subsidiekaketoe/grutto, dus hoor je ze daar plots wel over

Vogelbescherming Nederland noemen wij Fondsenbescherming. Zij steunen het Energieakkkoord van Ed Nijpels en de kosmopolitisch parasitaire variant van ‘duurzaam’. Dus die houden zich oorverdovend stil bij aantasting van het Wad, EN de dood van honderden tot duizenden beschermde vogels per jaar als visdieven, zwarte sterns, zwanen, toppereenden.

Zoals wij al beschreven, gaat het bij dit wind-industrieterrein in Natura 2000-gebied IJsselmeer pal tegen het Wad om vele duizenden beschermde vogels per jaar. Vogelbescherming houdt zich vooralsnog oorverdovend stil, omdat oppositie geen geld en publiciteit oplevert. Terwijl ze vooraan staan, als ze kunnen vissertje pesten.

Liever klagen ze in Brussel  over de subsidiekaketoe/grutto. Dat ventileren ze dat breed bij de anti-journalistiek (massamedia): omdat ze daar dan subsidies en projecten hopen uit te slaan. Bij Vogelbescherming staan marketing, geld en eigen werkverschaffing op nummer 1. Dat bevestigt hun oud-directeur Eric Wanders, die ik voor Climategate interviewde. Na vanaf het eerste Vogelaartje lid te zijn, bedankte ik in 2011.

Dat zelfde ‘waarheid is waar je mee wegkomt’- randje hangt rond de Vereniging tot behoud van de Waddenvereniging. Die besteedt  33 procent van haar budget aan fondsen- en donateurswerving.

Een pot geld voor de Hillary Clintons van de natuurbescherming: in 2007 werd ze 500 miljoen euro voor 'natuurontwikkeling' toegezegd

Een pot geld voor de Hillary Clintons van de natuurbescherming: in 2007 werd ze 500 miljoen euro voor ‘natuurontwikkeling’ toegezegd

..en daar hou je dan wat communicatiemiepjes, Tindertoiletjes en Sex-and-the-city-sletjes van de straat die in deeltijd wat ambitie tonen

..en daarmee hou je dan wat communicatiekipjes van de straat die in deeltijd ambitie tonen, Tindertoiletjes die goed zijn in wotseppen maar van de wereld geen ruk begrijpen

De geldbron die corruptie voedt en leeg geleuter: Waddenfonds
Al even interesssant is dat alle partijen die zich ‘natuurbeschermer’ noemen en klimaatactivist op de payroll van de NAM/het Waddenfonds staan. De Coalitie Wadden Natuurlijk oogst tientallen miljoenen euro’s gasgeld, de Waddenacademie en Pier Vellinga. Onder Margreeth Boer (PvdA) als VROM-minister werd het moratorium op Waddengas-boringen opgeheven in 1994. Margreeth was later zowel commissaris bij Omrin (die een afvalstoker bouwde aan de Waddenzee) als lid van de in 2012 opgeheven Raad voor de Wadden. Die besliste over de verdeling van het Waddenfonds (nu doen de provincies dat en Bram van de Klundert, afkomstig van WNF)

..de Raad voor de Leefomgeving sponsort ook windturbine-fanaten

..de Raad voor de Leefomgeving sponsort ook windturbine-fanaten, bron Website Natuurmonumenten, en wil nu meer marketinggeleuter

De Raad voor de Leefomgeving zou nu moeten waken over de ruimtelijke kwaliteit van de Wadden. Maar die raad bazelt nu iets over de ‘ruimtelijke transitie’ (= meer windturbines in natuurgebied) samen met Natuurmonumenten. Wat zij heel ingewikkeld en verhullend transitie van het landschap noemen, is in boeren-Nederlands gewoon ‘verkrachting NL met windturbines’.

Margreeth Boer is ongetwijfeld warme maatjes met de klimaatprof zonder enige klimaatpublicatie op zijn naam: Pier Vellinga, de huidige baas van de Waddenacademie, en de grootste oplichter in de wetenschappelijke geschiedenis.

Mr Springtij Wouter van Dieren hielp in 2004 de NAM- omdat hij door de NAM betaald kreeg-  om vrij spel te krijgen voor gaswinning. Bezwaarmakende  natuurclub werden via gerinkel met een zak geld econtroleerde oppositie, dankzij de  de 800 miljoen euro gasgelden.

Er zou 500 miljoen euro ‘natuurontwikkeling’ worden besteed. En daarin zijn groene clubs meer geinteresseerd dan behoud van de kernkwaliteiten van het Wad.

...liegen is het nieuwe normaal, alleen noem je dat nu anders: marketing

…liegen is het nieuwe normaal want waarheid is waar je mee wegkomt, als je toch geen principes hebt behalve geldzucht. Alleen noem je dat nu anders: marketing

Schieten op de boodschapper die beestje bij naam noemt?
Samengevat: Verregaande belangenverstrengeling van zowel de Provincie Friesland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat, NAM en zich ‘natuurbeschermer’ noemende NGO’s/Fondsenwervende bedrijven tast dus de Unesco-status van de Waddenzee aan. En als je daar wat van zegt doen ze ‘shoot the messenger’ . Het voorhouden van de spiegel genaamd corruptie- maakt jouw dan plots ‘cynisch’.

Alsof ik in een zeehond zou veranderen wanneer ik schrijf ‘kijk daar, een zeehond’. Ik lus wel graag verse vis trouwens. Ben ik nu dan een verse vis? Bespaar me kortom dat soort kinderachtige spelletjes. Ik ben hier niet objectief maar vind dat ook een waardeloos woord, dat journalisten gebruiken om zichzelf te ontslaan van fatsoenlijk onderzoek en als masker van hun intellectuele luiheid en lafheid. Ze verschuilen zich enkel achter autoriteiten.

Echte mensen herken je zo, die kun je zo onderscheiden van de leugenachtige meelmuilen als Titian Oterdoom

Echte mensen herken je zo, die kun je zo onderscheiden van de Titian Oterdooms van deze wereld

Ik ben goed geïnformeerd, en dat is veel meer waard dan hoera-woorden als ‘objectief’. En ik steun- omdat ik nu beter weet- de vissers en het traditioneel gebruik tegen de oligarchie en corrupte leugenachtige overheid.

What is to be done?
Wanneer de lezer na dit verhaal denkt: wat kan ik hier doen? Motiveer je familie, kennissen en vrienden om hun lidmaatschap op te zeggen van Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Vogelbescherming, de Hillary Clintons van de natuurbescherming. Deze door de overheid en bedrijven gecorrumpeerde fondsenwervende bedrijven, die zijn er vooral  om de eigen werkgelegenheid en fondsen te beschermen, en de belangen van hun financiers uit de wind te houden.

...verander je in een zeehond, wanneer je zegt 'kijk daar, een zeehond'?

…verander je in een zeehond, wanneer je zegt ‘kijk daar, een zeehond’? Nou, wat ben jij een zeehond zeg, dat jij het beestje bij zijn naam noemt

De realiteit heroveren op de Hillary Clintons van de NGO-wereld
Besteed je geld aan mensen die voor hun omgeving opkomen, investeer met burger-initiatieven in positieve natuureducatie, ondernemerschap en alles dat het DNA van Nederland versterkt, in plaats van er op te parasiteren. Het zijn de positieve NIMBY’s, de In My Back Yard-mensen die de toekomst vertolken.

Help ons mee de realiteit te veroveren op de gecorrumpeerde oligarchie, zodat de rechtmatige en traditionele gebruikers van het Wad over het Wad beslissen. Voor mijn critici; als hier FEITELIJKE onjuistheden in staan, meldt het me. Met ‘wat ben jij huhu cynisch’ kan ik niet zoveel. Maar IK heb – in tegenstelling tot boven beschreven partijen- geen enkel financiële prikkel bij het ventileren van onwaarheden.

Het Horntje; de giga-megamolens van Anne de Groot zouden tot hier de skyine domineren, vooral ook in het donker

Het Horntje; de giga-megamolens van Anne de Groot/RVO zouden tot hier de skyline domineren, vooral ook in het donker

Kortom: normaliter zou je bovenstaande praktijken gewoon corruptie noemen. Zuivere corruptie. Maar omdat we in Nederland graag een rooskleurig democratisch zelfbeeld in de lucht houden, heet dit dan waarschijnlijk poldermodel of zo. En wie schrijft zoals het is, die verklaar je dan gewoon voor gek in een land waar ‘waarheid’ datgene is waarmee je wegkomt. We hebben hier te maken met een corrupte bende schaamteloze mensen, zonder enig eergevoel.

Het positieve nieuws is: jij hoeft niet zo te zijn, wees onderdeel van de nieuwe garde echte mensen, die eergevoel heeft en hart voor de zaak.