De loodsen van Frisia in Harlingen. Zij mogen van Ministerie van EZ de bodem met 1 meter laten dalen. Vissers wegpesten met EZ-subsidies, dat heet 'natuurherstel'

De loodsen van Frisia in Harlingen. Zij mogen van Ministerie van EZ de bodem met 1 meter laten dalen. Vissers wegpesten met EZ-subsidies, dat heet ‘natuurherstel’

Op 12 december schrijft Sharon Dijksma (PvdA) de Kamer dat de ‘Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee’ vertraging oploopt die het Regiecollege Waddenzee opstartte in 2014. Die bestuurlijke operatie ‘ Een Beheerder Zijn’ lijkt- zoals hier beschreven- nu de macht op het Wad over te dragen aan coalities van fondsenwervende belangenclubs die van het Waddenfonds profiteren.Waaronder de hier beschreven anti-kraakexploitant en ragebol-miljonair Lenze Hofstee met zijn stichting Wad/Carex/Het Rif BV.

 • Je kunt de operatie zien als een vorm van privatisering van de publieke ruimte met publieke middelen.

Die clubs nemen in Den Haag deel aan de zelfde lobbycoalitie Groene 11, die het land wil volzetten met windturbines en zonnepanelen. En ze zijn tegelijk deel van Programma Rijke Waddenzee (PRW). Dat programma bestaat sinds 2009 door 1,5-2 miljoen euro jaarsubsidies van het Ministerie van Economische Zaken/Zoutconcessies/Gaswinning/Windturbines/Recreatie en eh, oh ja, natuurbescherming op en rond de Waddenzee. Het overziet de besteding van Waddenfonds-miljoenen uit de winning van Waddengas door de NAM/Shell.

Hek van Eneco bij Windfarm in Waddenzee Delfzijl. De commissaris van Eneco is voorzitter bij Vogelbescherming Nederland

Hek van Eneco bij Windfarm in Waddenzee, Schermdijk Delfzijl. De commissaris van Eneco is voorzitter bij Vogelbescherming Nederland. Privatisering van publieke ruimte met publieke middelen (subsidies). De Schermdijk was altijd publieke ruimte

Bestuurlijke spaghetti-Western op het Wad
Samen met de Wadprovincies als Friesland moeten zij als ‘Een Beheerder’ dan toezien op natuurherstel in de Waddenzee. Dat provinciebestuur- waarvan de gedeputeerden het Waddenfonds beheren- wil tegelijk 127 miljoen euro  investeren in een windpark Fryslan pal tegen de Waddenzee.

Een windfarm met 89 gigaturbines IN Natura 2000-gebied die Ministerie van EZ subsidieert (RVO) en dat project helpt het Ministerie van I&M planmatig realiseren. I&M is tegelijk baas van Rijkswaterstaat. Dat instituut is verantwoordelijk is voor de invulling van Natura 2000 op het Wad. Tegelijk is RVO weer opdrachtgever van alle ‘natuurherstel’ op het Wad. (Bv Vincent Tiel Groenestege)

In het vroege voorjaar moet die organisatie dan als voldongen feit naar de Tweede Kamer gecommuniceerd worden.

De baas bij Economische Zaken heet Shell

De baas bij Economische Zaken/Natuurherstel/Zoutwining/Windturbinesubsidies heet Gasbaten

Wadden-Oligarchie in reactie op Rekenkamer
Met die invulling van belangenverstrengeling, geeft het Regiecollege met haar partners op zijn best een nogal eigenzinnige interpretatie van de Rekenkamer-adviezen uit 2013. De Algemene Rekenkamer adviseerde November 2013 de Tweede Kamer een einde te maken aan de bestuurlijke chaos rond de Waddenzee. Niet om de financiële en bestuurlijke belangenverstrengeling te laten groeien.

Dijksma wilde/ kon door bestuurlijke vertraging niet antwoorden of de motie van Lutz Jacobi is opgevolgd. Eind 2016 moest Dijksma de Kamer inlichten, of de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer zijn opgevolgd.

Het antwoord is dus: nee, in tegendeel.

 

Alle connecties op een rij: evaluatierapport PRW 2014

Alle connecties op een rij: evaluatierapport PRW 2014

Meer duidelijkheid leidt tot nog meer chaos
Sinds 2014 werkt een cocktail aan belangenclubs dankzij de Rekenkamer aan de zogenaamde Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Die werd  opgesteld door het Regiecollege Waddenzee, voorgezeten door consultant/lobbyist/oud-politicus Bas Eenhoorn (VVD). Doel: invullen van Algemene Rekenkamer-adviezen.

Die operatie moet in 2018 tot 1 bestuurlijke eigenaar/autoriteit van het Wad opleveren. Met die operatie voor bestuurlijke vereenvoudiging zijn er echter juist meer adviesclubs bijgekomen die zich allen ‘onafhankelijk’ noemen .

Ook al zo 'onafhankelijk'

Ook al zo ‘onafhankelijk’

Wadden- oligarchie
Ik beschreef al hoe Sharon Dijksma haar PvdA-vrind Co Verdaas in het kader van die Samenwerkingsagenda/Werelderfggoed Waddenzee aan een nieuw baantje hielp: voorzitter van een nieuwe ‘Wadden Sea Board’ voor samenwerking met Denemarken en Duitsland. Terwijl er al een Common Wadden Sea Secretariat (CCWS) bestond voor exact dat zelfde doel.

CCWS heeft de zelfde bestuurders die ook weer het Werelderfgoed Waddenzee hielpen oprichten als Jens Enemark (tevens Waddenacademie) Er zijn er nog veel achterkamer-entiteiten bijgekomen, die deels allen de zelfde belangen vertolken. De corruptie neemt daardoor jaarlijks toe.

Oud ambtenaar LNV/nu EZ kreeg vleugels van subsidie, en maakt 'natuurherstel' synoniem met 'wegpesten visserij'

Oud ambtenaar LNV/nu EZ kreeg vleugels van subsidie, en maakt ‘natuurherstel’ synoniem met ‘wegpesten visserij’

 

Sieben Poel's Rijkswaterstaat zit bij PRW. Die zit dus WEL in de besturingslijn, net als de ambtenaren van Ministerie EZ en I&M

Sieben Poel’s Rijkswaterstaat zit bij PRW, en fungeert als Raad van Toezicht. Die zit dus WEL in de besturingslijn, net als de ambtenaren van Ministerie EZ en I&M. Ook is PR-functionaris Manon Tentij van Vogelbescherming Zeist niet ‘deskundig’ in de zin van wetenschappelijk onafhankelijk. Haar organisatie krijgt miljoenen euro’s uit het Waddenfonds.

Beheerraad + Regiecollege +Opdrachtgeverscollectief Beheer +Regiekamer
Er bestond al een Beheerraad voor de Waddenzee. Met een door het Ministerie van Economische Zaken/Zoutconcessies/Gasboring/Natuur/Windturbines benoemde secretaris. Toch nam het ‘onafhankelijke’ Regiecollege Waddenzee de regie over het Beheer over per 2014.

Dat college heeft de status van informeel overleg-orgaan.Het ‘informele’ Regiecollege stelde geheel informeel wel de gehele Samenwerkingsagenda op. Een agenda die nu uitgangspunt is van alle overleg en een nieuwe Structuurvisie die rechtsgeldig wordt. Aan dat achterkameradvies worden dan alle gebruikersvergunningen – zoals voor visserij en recreatie – getoetst. Dus de wil van achterkamers wordt vanzelf wet.

Vanaf de site van de Regiecommissie Waddenzee

Vanaf de site van de ‘informele’ Regiecommissie Waddenzee die alle bestuurskaders uitzet met lobbyisten van belangenclubs

Het Regiecollege bestaat uit vertegenwoordigers van belangenclubs als Staatsbosbeheer en Jouke van Dijk van de Waddenacademie.

Dat college richtte vervolgens NOG een Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) op. Dat adviseert politici in de Tweede Kamer over de opgestelde ‘beheeropgave’ voor de komende 10 jaar met een plaatjesbrochure, die politici een vals beeld van de Waddennatuurg geeft (Misleidende Ommissie, zoals deze week onthuld).

EN het treedt op als Raad van Toezicht van het Programma Rijke Waddenzee (PRW). Terwijl er al een Regiekamer bestond die PRW aanstuurde. Met door het Ministerie van EZ benoemde leden. De voorzitter daarvan is/was Joan Stam, een Gronings D66-politicus die ook al lid is van het Regiecollege. (…)

 

Rapport Algemene Rekenkamer 28 november 2013: het startschot voor Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee. aangeboden aan Tweede Kamer als opmaat 'Beheeropgave' voor Waddenzee komende 10 jaar

Rapport Algemene Rekenkamer 28 november 2013. Het OBW noemt niets over ecologisch effect 22 duizend extra zeehonden

Snapt u het nog?
In dat OBW zitten exact de zelfde leden als die in het Regiecollege zitten, en leden van het Programma Rijke Waddenzee (PRW) als Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat..

 • Sieben Poel (voorzitter), Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, namens het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Rijkswaterstaat
  • Jaap Verhulst, Regio-ambassadeur, namens het Ministerie van Economische Zaken
  • Klaas Kielstra, Gedeputeerde provincie Fryslân, namens de drie Waddenprovincies
  Piet Winterman, Directeur Staatsbosbeheer, namens de Coalitie Wadden Natuurlijk. Winterman overzag eerder het kadaverbeheer van de Oostvaardersplassen
  • Albert de Hoop, Burgemeester gemeente Ameland, namens alle Waddeneilandgemeenten en Waddenkustgemeenten
  • Bas Eenhoorn, Voorzitter Regiecollege Waddengebied, namens het Regiecollege Waddengebied
Belangenclubs en vertegenwoordigers verrijken zichzelf via PRW

Programma Rijke Waddenzee, betaald door Ministerie EZ, een coalitie door EZ betaalde groene clubs aangevuld met EZ-ambtenarij.

 

Wij van WC-eend adviseren bijvoorbeeld dat zandsuppleties niet schadelijk zijn voor het Wad, en schuiven alles in de schoenen van de garnalenvissers. …Of zoals Programma Rijke Waddenzee haar eigen Rijkswaterstaat/Regiecollege/OBW uit de wind houdt:

PRW: alles op de vissers afschuiven om Ministerie van EZ en Rijkswaterstaat uit de wind te houden

PRW: alles op de vissers afschuiven om Ministerie van EZ en Rijkswaterstaat uit de wind te houden

Het OBW houdt ook slechts toezicht op de eigen belangen.
Het OBW houdt dus deels toezicht op zichzelf, wanneer het optreedt als Raad van Toezicht bij Programma Rijke Waddenzee. (PRW). Waar de OBW al een kopie is van het Regiecollege. Want in (PRW) zitten weer de commercieel opererende ZBO Staatsbosbeheer (Michel Firet) van de zogenaamde Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN), met een programmamanager van Rijkswaterstaat.

Tot oktober was dat Kees van Es.

Het Ministerie van EZ betaalt alle rekeningen van PRW. Van 2009-2012 liefst 2 miljoen euro per jaar van het Ministerie van Economische Zaken. Sinds Bleker nog 1,5 miljoen euro per jaar. Er is geen publieke specificatie beschikbaar hoe die publieke miljoenen worden besteed, het wordt opgemaakt aan ‘aanjagen’ van projecten.

Programma Rijke Waddenzee= Coalitie Wadden Natuurlijk + wat ambtenaren
In die CWN zitten naast Staatsbosbeheer de zelfde fondsenwervende belangenclubs waarmee Staasbosbeheer in de Tweede Kamer lobbiet (Groene 11). De Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Vogelbescherming BV en stichting Wad van anti-kraakexploitant Lenze Hofstee. Die maken ook bij PRW de dienst uit.

Die CWN kreeg dit jaar van het OBW en het Ministerie van Economische Zaken(RVO) de bevoegdheid  om de operatie ‘Een Beheerder Zijn’ op papier in te vullen. Dus een verzameling particuliere lobbyclubs krijgt de status van planschrijver voor de overheid. Een overheid (Ministerie Economische Zaken) waarbij ze tegelijk zowel via PRW als direct aan het infuus hangen. (Natuurmonumenten vangt 40-50 miljoen euro per jaar, SBB is voor 70 procent van EZ afhankelijk)

Ex-medewerker van Natuurmonumenten Taco van Heiligenberg is weer zowel werkzaam voor Programma Rijke Waddenzee (PRW) als de Coalitie Wadden Natuurlijk. De PRW is dus vrijwel de zelfde club als CWN, en die CWN-clubs fungeren als schaduw-overheid op kosten van de overhied.

Maar PRW is hooguit nog aangevuld met ambtenaren van het Ministerie dat deze clubs subsidies geeft, een soort Natuurmonumenten met ambtenaren in dienst. Zoals senior beleidsmedewerker van EZ Wim Schoorlemmer, die ‘Programma-organisatie’ doet. Hij noemt zich nu Clustertrekker van het Wad :-)

Een anti-kraakexploitant, Lenze Hofstee beslist over de toekomst van mossel- en garnalenvissers

Een anti-kraakexploitant en miljonair, Lenze Hofstee beslist sinds 2009 over de toekomst van mossel- en garnalenvissers, en Natuurmonumenten bemoeit zich met terrein dat niet van haar is

 

PRW als bestuurlijk rookgordijn Economische Zaken-bureaucratie
Dat programma PRW ontstond in 2009 (zie evaluatierapport 2014 ‘Evaluatie naar PRW’) om te zorgen dat het Waddenfonds op zou raken aan de belangen van PRW-clubs. Die stondentoen onder toezicht van Hein Sas, het maatje van Wouter van Dieren. Van Dieren fungeerde als breekijzer voor de NAM op het Wad, om die PRW-clubs met gas-miljoenen lekker te maken.

Hij regelde het Faustian Bargain voor natuurbescherming: gas boren in ruil voor groene afkoopsom genaamd Waddenfonds.

Sindsdien bemoeien PRW-clubs zich- samen met antikraak-ondernemer Lenze Hofstee- met de ‘Duurzame Transitie van de Mosselsector’, voorgezeten door de meest belangenverstrengelde PvdA’er van dit moment: ex-VROM-minister Hans Alders, sinds mei 2015 Nationaal Coordinator Groningen: NAM-compensatiegeld voor Groningers regelen. Een nieuw baantje voor Alders dat ook vanuit Ministerie van EZ wordt betaald.

 

‘Projecten aanjagen’, dat is wat PRW betaald door EZ doet. Zodat er vanuit het Waddenfonds projecten worden aangejaagd, gemiddeld 4 miljoen euro per jaar die bij de eigen organisaties als Vogelbescherming en Natuurmonumenten terecht komen. Dus het Programma dat een Rijke Waddenzee nastreeft, wordt betaald door het Ministerie dat zoutconcessies onder de Waddenzee vergeeft, waartegen PRW-ledenclubs weer procederen.

Het PRW regelde en zag weer toe op 4 miljoen euro voor haar eigen belangenclubs

Het PRW regelde en zag weer toe op 4 miljoen euro voor haar eigen belangenclubs als Natuurmonumenten en Vogelbescherming

Waddenfonds komt makkelijk op, natuur heeft er niets aan
Het Waddenfonds om 800 miljoen euro Waddengas-natuurcompensatiegeld. Daarvan was na uitkoop van de kokkelvisserij nog 670 miljoen euro over. Dit kwam tot stand door lobby van PvdA-prominenten abetaald door de NAM/Shell en met commissaris-functie bij NAM-eigenaar Shell, EN voorzitter van de in 2013 opgeheven Raad voor de Wadden (Margreeth de Boer).

Die ‘onafhankelijke’ adviescommissie voor de Tweede Kamer adviseerde over de uitgave van de miljoenen. Gelden die toen door het Ministerie van VROM werden overzien.

De natuur is de dupe....

De natuur is de dupe….Sjon de Haan is ook zo’n ‘aanjager’ maar dan van Werelderfgoed Waddenzee/de windturbine en zonnepanelen-handel van Hans Alders (PvdA) en Ed Nijpels (VVD), die zo het Energieakkoord door de neus boren.

Volgens de Algemene Rekenkamer zou er geen geld bij natuur terecht komen. De Waddenzee heeft zelf ook geen geld nodig. Het geld is er voorral ter zelfverrijking van de mensen die daar met hun graaigrage klauwen greep op krijgen met groen gedicht.

Dat geld opmaken is goed gelukt, volgens het Dagblad van het Noorden is er nog 260 miljoen euro over. Of dat ook klopt, moet ik nog controleren. De Algemene Rekenkamer stelde in 2013 dat van die gelden 62,5 miljoen euro’s waren vergeven aan de clubs die ‘geheel onafhankelijk’ in zowel PRW als CWN zitten.

 

 

Er staat wel 3 maal 'onafhankelijk' in de betekenis van 'Democratisch' bij de DDR

Er staat bij de Kwaliteitscommissie wel 3 maal ‘onafhankelijk’. Die onafhankelijkheid was een eis van de Tweede Kamer.

De 'onafhankelijke' adviseur 'duurzame garnalenviserij' voor het Waddenfonds

De ‘onafhankelijke’ adviseur ‘duurzame garnalenviserij’ voor het Waddenfonds voor het commerciele bedrijf MSC

Wij van MSC-Eend adviseren MSC
Dat Waddenfonds heeft weer een ‘geheel onafhankelijke’ Kwaliteitscommissie, het staat wel 3 maal in 1 alinea.  De ‘onafhankelijke’ adviseur van de Kwaliteitscommissie voor besteding van het Waddenfonds- die beslist over wat ‘duurzame garnalenvisserij’ mag heten- dat is Kees Lankester. 

Hij mag namens het Waddenfonds definieren wat ‘duurzame visserij’ zal heten, en wat dus voor eventuele compensatiegelden in aanmerking komt. Nu men tenminste 20 garnalenvis-vergunningen uit name van weer een andere operatie sinds 2014-VISWAD- wil verwijderen.

Lankester is weer bestuurslid van het commericeel opererende MSC-label. Dat private keurmerk wordt mogelijk zelfs een voorwaarde per 2018 van de vergunningsplicht voor garnalenvissers op het Wad, zo blijkt nu. Ook werkt hij voor het Wereld Natuur Fonds dat zich bij CWN voegde. WNF is met die CWN in bestuurlijke hierarchie boven de traditionele gebruikers van het Wad geplaatst, zoals ik blogde, ze zijn tot ‘beheerder’ uitgeroepen.

Hier is alles om te doen: de Faustian Bargain voor de Wadnatuur het Waddenfonds

Hier is alles om te doen: de Faustian Bargain voor de Wadnatuur het Waddenfonds

 

.. voedingsbodem voor corruptie
Per 2013 overzien de provincies dat het Waddenfonds opkomt, de afkoopsom van Shell/NAM aan natuurclubs van 800 miljoen. Die provincies moeten nu natuurregels handhaven op en rond het Wad. Terwijl de provincie Friesland een deelname van 127 miljoen euro overweegt in Windpark Friesland pal tegen het Wad.

Terwijl die zelfde provincie ook de natuursubsidies verstrekt die natuurclubs innen. Zowel uit het Waddenfonds als voor het nationale natuurbeleid, dat via provincies loopt. Dat geld komt uit de pot van Economische Zaken via het Provinciefonds.

Die clubs krijgen zo- en via Programma Rijke Waddenzee subsidie van het ministerie dat zoutboor-concessies verleent onder de Waddenzee. En die clubs gaan vissers en pierenstekers nu als Beheerder vertellen wat wel en niet goed zou zijn voor de Waddenzee.

:-)