trumps-outrageous-statements-about-climate-change

Vele media in binnen- en buitenland schenken de laatste tijd flink wat aandacht aan nepnieuws, waarbij vaak met de beschuldigende vinger naar de sociale media wordt gewezen. Wat opvalt is dat kritiek op de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) door de MSM ook vaak tot nepnieuws wordt gerekend. Dat is onterecht! De stelselmatige, angst inboezemende propaganda inzake die verschrikkelijk opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen) is daarentegen naar mijn gevoel het meest markante voorbeeld van nepnieuws, dat nog steeds in overvloed over de hoofden van het publiek wordt uitgestort.

Onder de titel, ‘Fake news is old news to climate scientists’, schreef Katie Herzog voor ‘Grist’:

Think fake news is a recent plague, borne of the presidential election? It’s not.

“The notion of ‘fake news’ is hardly new to climate scientists like myself,” Penn State climatologist Michael Mann told Grist. “We’ve known about it (and written about it) for years.”

Thanks to researchers like Mann — the originator of the famed “hockey stick” chart and a frequent target of fake news himself — the science behind climate change is settled. And yet there remains a vocal contingent of ideologues who refuse to accept the connection between carbon emissions and a warming planet. For example, Donald Trump and a good portion of his proposed cabinet. For years, right-wing news organizations like Breitbart, Infowars, the Daily Caller, and Climate Depot have fed their denial, publishing stories that misinterpret, misrepresent, or distort scientific findings — or just outright lie.

This kind of fake news has set progress back years, if not decades, Mann said. It’s a “crime against the planet,” he told Grist, and a “crime against humanity.”

Zie verder hier.

Men blijft zich verwonderen dat journalisten als Katie Herzog zich zo weinig in de materie hebben verdiept dat zij iemand als Michael Mann juist over dit thema als gesprekspartner hebben gekozen. Men kan evenzogoed bij de duivel te biecht gaan. Immers, met zijn beruchte hockeystick-grafiek heeft Mann zowel de goed gedocumenteerde Middeleeuwse Warmteperiode als de Kleine IJstijd doen verdwijnen. En dat gold eveneens voor een meer recente temperatuurdaling die in de proxies waarneembaar was. Die mocht vooral niet naar buiten komen, want die zou de boodschap van het VN-klimaatpanel (IPCC) slechts ‘verwateren’. Vandaar: ‘Hide the decline’!

Maar wat zijn nu de belangrijkste elementen van het nepnieuws dat gedurende verschillende decennia door de MSM over klimaat is verspreid? Onder nepnieuws kan in dit verband worden verstaan het onzorgvuldig weergeven en/of verdraaien van feiten, alsmede het selectief winkelen (‘cherry-picking’) in het feitenmateriaal, het achterhouden van cruciale informatie en het belasteren van opponenten: de klimaatsceptici.

Verdraaiing van de opvattingen van klimaatsceptici

Ik heb er reeds vaak op gewezen. Klimaatsceptici zijn geen ontkenners van klimaatverandering. Klimaatverandering is de norm. Zij ontkennen evenmin dat er na de Kleine IJstijd opwarming heeft plaatsgevonden. Velen van hen erkennen zelfs dat de mens daartoe heeft bijgedragen door het verstoken van fossiele brandstoffen. Maar zij betwisten dat CO2 en in het bijzonder de kleine menselijke bijdrage daaraan een dominante rol zouden hebben gespeeld. Vanwaar dan toch die kwetsende – vanwege de Holocaust-connotatie – benaming klimaatontkenners?

CO2 geen vervuiling, maar een bouwsteen van het leven

Vaak leest men dat CO2 een vervuilende stof zou zijn. Maar CO2 is een onzichtbaar, reukloos en smaakloos gas. Het is een bouwsteen van het leven. Zonder CO2 geen planten, dieren en mensen op aarde. Het is goed voor de plantengroei en speelt volgens de meest recente ‘peer-reviewed’ literatuur een belangrijke rol bij de vergroening van de aarde, die nu al tientallen jaren aan de gang is. Groener kunnen we het niet maken!

Geen significante opwarming over de laatste 18 jaar

Wat men slechts zelden in de MSM zal aantreffen, is de vermelding dat er de laatste 18 jaar of zo geen significante opwarming heeft plaats gevonden. Vele mensen zijn zich hier niet van bewust, omdat zij dat nog nooit hebben gehoord of gelezen, waardoor zij op het verkeerde been worden gezet. Dit wordt wel de opwarmings’pauze’ of (in vakjargon) de hiatus genoemd. De mainstream klimatologie heeft hiervoor nog geen bevredigende verklaring gevonden. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd – ‘The science is settled. All scientists agree.’ – geeft dit aan dat er nog veel te onderzoeken valt.

Geen correlatie tussen CO2-concentratie in de atmosfeer en de temperatuur

Op geologische tijdschalen is er geen correlatie van CO2 en temperaturen waargenomen. Dat geldt ook voor de moderne tijd (tenzij men de data statistisch ‘martelt’). Afwezigheid van correlatie suggereert afwezigheid van causaliteit.

Zeespiegelstijging

Verschillende klimaatgoeroe’s, zoals Al Gore, James Hansen en Hans-Joachim Schellnhuber, hebben paniek gezaaid met voorspellingen van metershoge zeespiegelstijging. Peilschalen aan de kust geven echter al eeuwen een constante stijging van ongeveer 18 – 20 cm per eeuw aan. Er is geen versnelling geconstateerd sinds de toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer, die omstreeks 1950 begon.

Drijfijs

Onlangs mocht Bernice Notenboom, die de wereld rondreist als onvermoeibare boodschapper van alarmistisch klimaatnieuws, bij ‘De Wereld Draait Door’ breed uitpakken over de opmerkelijke vertraging in de aangroei van het drijfijs op de Noordpool. Dit zou een teken zijn van de dramatische opwarming van de aarde (eigenlijk: atmosfeer). Inmiddels is de aangroei weer begonnen. Maar daarover werd verder niets vernomen. Zie hier.

Geen ‘consensus’, maar een brede waaier van opvattingen

Er wordt vaak gesproken over een ‘consensus’ onder mainstream klimatologen. Toch blijken de temperatuurprojecties die uit de ruim honderd klimaatmodellen komen rollen, grote verschillen te vertonen – van zo’n 1,5 graden tot 6 graden Celsius stijging aan het einde van deze eeuw. Hoe zo consensus?

Mens is de oorzaak van de opwarming?

Vaak kan men lezen of horen dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de Aarde (eigenlijk: atmosfeer). Maar wat zegt het VN-klimaatpanel (IPCC) daarover – volgens de mainstream de ‘gouden standaard’ van de klimaatwetenschap. In zijn beruchte uitspraak heeft het IPCC verklaard dat het ervan overtuigd is dat meer dan 50% van de opwarming die sinds 1950 heeft plaatsgevonden van menselijke oorsprong is, met een waarschijnlijkheid van 95%.

Dus zelfs het IPCC heeft niet beweerd dat de gehele opwarming door de mens is veroorzaakt, zoals men vaak in de media hoort en leest. En zelfs het IPCC heeft niet beweerd dat de mens de oorzaak van de opwarming is sinds de industriële revolutie, zoals men vaak in de media hoort en leest.

Maar los daarvan heeft deze uitspraak geen enkele wetenschappelijke waarde. Immers, opwarming sinds 1950? Van 1955 – 1975 was er afkoeling. Daarna kwam er pas opwarming die tot 1998 duurde, waarna stagnatie volgde.

En hoe kwam men aan die waarschijnlijkheid van 95%? De wetenschappelijke methode biedt daarbij geen houvast. Het is een getal dat bij handopsteken werd overeengekomen. Dus wetenschappelijk gezien van nul en gener waarde.

De beruchte 97% ‘consensus’

Vele onderzoekers hebben gewezen op de methodologische tekortkomingen van enquêtes die met dit getal zijn gekomen. Zie bijvoorbeeld hier. Zij behoren derhalve te worden gerubriceerd onder de categorie klimaatpropaganda. Maar het sprookje wordt nog steeds verspreid, in het bijzonder door vooraanstaande politici.

Geen bindende verplichtingen om CO2-uitstoot te verminderen als uitkomst van de klimaattop in Parijs

In tegenstelling tot wat men vaak hoort of leest, heeft de Klimaattop van Parijs geen bindende verplichtingen tot vermindering van de CO2-uitstoot geleid, zoals in vele media werd gerapporteerd. Het gaat hier om een verzameling van nationale intentieverklaringen over het voorgenomen CO2-reductiebeleid van individuele landen in de (verre) toekomst. Er zijn geen sancties voorzien indien landen hun nationale doelstellingen niet zouden halen. Tegen die tijd leven we waarschijnlijk in een andere wereld en is de huidige generatie politici vervangen door opvolgers, die alsdan naar bevind van zaken dienen te handelen. Zie hier.

Geen aantoonbaar effect van klimaatbeleid op gemiddelde wereldtemperatuur

Met hoeveel graden zal de aarde minder opwarmen als alle landen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs ( 2015) zullen nakomen. De bekende Deense onderzoeker Bjørn Lomborg heeft berekend wat het effect zal zijn van de tot 2030 te nemen maatregelen. (Lomborg: Impact of current climate proposals, 2015.) Hij komt tot de conclusie dat al deze maatregelen in het jaar 2100 de temperatuur op aarde met minimaal 1/20e en maximaal 1/6e graad Celsius zullen beperken. Dat is zo weinig, dat geen mens het zal merken. Maar dat onmerkbare temperatuurverschil zal wereldwijd zo onnoemlijk veel miljarden kosten dat het verstand er bij stilstaat.

Negeren van nieuwe ‘peer-reviewed’ literatuur over klimaatgevoeligheid en natuurlijke variabiliteit

De laatste tijd is er een lawine van ‘peer-reviewed’ literatuur verschenen over de verminderde gevoeligheid van het klimaat voor CO2, alsmede de grotere rol van natuurlijke factoren (zon, oceanische oscillaties, vulkanisme enz.). Op de website van Pierre Gosselin heeft Kenneth Richard daaraan talloze ‘postings’ gewijd.

Geen verband tussen de vermeende opwarming en extreme weerverschijnselen

Opnieuw een verwijzing naar de ‘gouden standaard’ van het klimaatwetenschap: het IPCC. In een afzonderlijk rapport heeft het IPCC gesteld geen verband te hebben gevonden tussen extreme weerverschijnselen en de (beperkte) opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer). Zie hier. Toch hebben vele politici beweerd dat er wèl zo’n verband zou bestaan. En vele MSM hebben dat kritiekloos overgenomen.

Geen verband tussen de vermeende opwarming en verlies van biodiversiteit

Dat opwarming tot verlies aan biodiversiteit zou leiden is raadselachtig. Immers de biodiversiteit in warme streken is oneindig veel groter dan in koude streken. Maar vele biologen konden kennelijk geen weerstand bieden aan het meeliften op de klimaathype. Zie ook hier.

Windenergie is (bijna) even goedkoop als fossiele energie

Zoals ik al zo vaak heb betoogd, vormen duurzaam en desinfomatie een Siamese tweeling. Inderdaad, als men belangrijke kostenposten buiten beschouwing laat, zoals die voor de noodzakelijke (fossiele) back-up en verzwaarde infrastructuur, komen wind- en zonne-energie qua kosten aardig in de buurt van fossiele energie. Maar dat is niet meer dan ‘creatief boekhouden’ c.q. bedrog. Zie hier.

IJsberen sterven niet uit

In de klimaatpropaganda van de milieubeweging worden ijsberen afgeschilderd als iconische slachtoffers van de klimaatverandering. Maar de ijsberenpopulatie is de laatste tientallen jaren dramatisch toegenomen. Oorzaak? Beperking van de jacht. E.e.a. heeft niets met klimaat te maken. Maar daar horen we nooit wat over.

– – –

Ja, nepnieuws dus dat wij bijna dagelijks door groenbevlogen, slecht-geïnformeerde journalisten van de MSM krijgen voorgeschoteld. Maar heeft het ook effect?

In een recent overzicht van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ‘Minder pessimistisch over Nederland’, werd over energietransitie gemeld:

Dit kwartaal is in de enquête en in de gesprekken met vier focusgroepen ingegaan op de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat is geen urgent vraagstuk in de publieke opinie. Slechts 2% van de bevolking noemt spontaan woorden als ‘klimaat’, ‘(groene) energie’ of ‘duurzaam’ als gevraagd wordt naar de grootste maatschappelijke problemen.

‘The wisdom of the crowds’? Ja, waarschijnlijk wèl, want als ze het alleen van het nepnieuws van de MSM hadden moeten hebben, zouden ze niet tot die opvatting zijn gekomen.

Laten we hopen dat met de komst van Donald Trump de klimaatberichtgeving, zowel in de VS als in Europa evenwichtiger zal worden. Maar tientallen jaren klimaatindoctrinatie laten zich niet zo maar uitwissen. Er is waarschijnlijk nog een lange weg te gaan.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.