Klimaat in lijsttrekkersdebat: losgezongen van de werkelijkheid!

TV debat

Het laatste grote lijsttrekjkersdebat op dinsdagavond kwam op mij over als een triomf voor de democratie. Het was een spannend maar – op een enkele uitzondering na – toch respectvol debat, dat werd gekenmerkt door een goed geformuleerde en duidelijke afbakening van wezenlijke politiek verschillen, alsmede retorische hoogstandjes van een aantal deelnemers – hoogstandjes die we wel van sprekers uit onze buurlanden kennen, maar die toch in ons land zeldzaam zijn.

Maar hoe kwam klimaatverandering er vanaf? Klonk er iets in door van de klimaatscepsis die sinds jaar en dag op deze website, onderbouwd door de meeste recente inzichten in de wetenschap en observaties, wordt verkondigd?

De eerste drie discussianten, Kees van der Staay (SGP), Henk Krol (50+), Jacques Monasch (Nieuwe Wegen), spraken niet over klimaat. In de volgende discussie tussen Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Jan Roos (VNL) was Thieme de eerste die het thema ter sprake bracht (18.44 u.). Zij achtte de EU daarvoor nodig. Zich tot Thieme wendend merkte gespreksleider Rob Trip op dat veel mensen vinden dat ‘het klimaat’ in de campagne veel te weinig aan de orde is geweest.

Thieme: ‘Veel partijen zeggen daar voor te zijn, maar als het probleem wordt aangekaart, geven ze niet thuis. Dan gaat het vooral over energie. Maar klimaat is veel meer dan dat! Het is het grootste probleem op dit moment. En er wordt nauwelijks over gesproken.’

Trip: ‘Maar toch hebben alle partijen in hun programma’s de klimaatdoelen staan. En ze willen ze allemaal halen.’

Thieme: ‘Ja, maar het gekke is dat er over alles en nog wat wordt gesproken. Maar kijken we naar Afrika dan zien we grote droogte en misoogsten. Mensen raken op drift. De VN verwachten dat tientallen miljoenen mensen naar ons toe komen. Daar wordt niet over gesproken. De oorzaken van de grote vluchtelingenstromen liggen op het gebied van klimaatverandering.’

Roos: ‘Wij zijn een rechtse partij die van alle partijen het meest investeren in milieu. Nog meer dat D66, die een linkse partij is. Wij hebben een investeringsfonds voor de transitie naar duurzame energie: 15 jaar lang één miljard. Zodat we straks duurzame energie in Nederland hebben. Dat is goed voor Nederland, goed voor de economie, goed voor de werkgelegenheid. We krijgen een schoner land. En we zijn niet meer afhankelijk van landen in het Midden Oosten. Het enige verschil met de PvdD is dat als we die Parijs-akkoorden uitvoeren, kost dat tot 2030 200 miljard euro. Dat is 40.000 euro per gewoon ….’ [Op dat – cruciale – moment werd Roos door gespreksleider Trip onderbroken en kreeg Thieme weer het woord.]

Thieme: ‘Ik ben heel blij dat Roos samen de de PvdD wil strijden tegen klimaatverandering, maar zijn cijfers zijn niet helemaal op orde. Als het gaat om die 100 miljard euro waar de heer Roos het over heeft [Noot HL: Daar had hij het helemaal niet over.], dan gaat het over adaptatiekosten die wereldwijd worden gedragen om de ontwikkelingslanden zich te laten aanpassen aan klimaatverandering. Het gaat dus niet over de kosten die de Nederlander in het geheel moet gaan dragen.

Wat klimaatverandering betreft zijn er vele eenvoudige oplossingen. Om te binnen veel meer investeren in hernieuwbare energie. Dat biedt kansen, dat biedt banen voor het bedrijfsleven. Maar ook als individu kun je een groot verschil maken. Heel veel mensen realiseren zich niet dat het klimaatprobleem vooral op je bord ligt. Dat de broeikasgassenuitstoot veel groter is als het gaat om dierlijke eiwitten: vlees, eieren en zuivel. En al het verkeer en vervoer samen. Dat zijn heel eenvoudige manieren om het broeikaseffect terug te dringen.’ Aldus Thieme.

Mijn indruk is dat de discussianten hier langs elkaar heen praatten. Vermoedelijk had Jan Roos, voordat hij werd afgebroken, het wel degelijk over de kosten die de Nederlandse samenleving voor het klimaatbeleid zou moeten betalen, gesommeerd over een langere periode. Marianne Thieme had het over een overdracht van jaarlijkse $ 100 miljard van rijke landen aan de ontwikkelingslanden, waarover reeds vele jaren wordt gesproken, maar waarvan tot dusver slechts enkele miljarden zijn overgemaakt. De VS, de potentieel grootste donor van deze fondsen, heeft onder de nieuwe Trump-administratie verklaard hier niet meer aan mee te zullen doen. M.a.w. dit is een stukje nepinformatie dat voortdurende wordt gerecycled.

Voorts bleek de koppeling van weersextremen aan de menselijke uitstoot van CO2, zoals Marianne Thieme legde, onuitroeibaar, ook al heeft het VN-klimaatpanel geschreven dat deze niet kon worden aangetoond.

Vervolgens kwamen een aantal andere thema’s aan de orde. Voor klimaat moesten we wachten op de discussie tussen Jesse Klaver van Groen Links en Sybrand Buma van het CDA (op 27 minuten).

Buma verwijt Klaver een opeenstapeling van belastingen te willen invoeren, mede met het oog op de door Groen Links gewenste inkomensnivellering en het klimaatbeleid. Die zullen moeten worden opgebracht door de middenklasse van hardwerkende Nederlanders. Het CDA zal daar niet aan meedoen.

Klaver repliceerde dat Groen Links is haar programma de extra milieulasten wil teruggeven aan de burgers door verlaging van de zorgpremies met duizend euro’s per jaar en door er voor te zorgen dat mensen met middeninkomens er met honderden euro’s per maand op vooruit gaan. Vervolgens gaat het debat verder over de koopkrachtontwikkeling.

Buma: ‘De mensen weten weten heel goed wat ze met u gaan krijgen: hogere belastingen en meer lasten.’

Daarna discussieerden Alexander Pechtold (D66) en Emile Roemer (SP). In dit debat kwamen de recente geopolitieke ontwikkelingen aan de orde en de rol die de EU daarin zou moeten spelen. Pas op 36.40 u. verklaarde Pechtold dat we over klimaat en energie – de transitie naar schone energie – in de EU dienden samen te werken. Roemer antwoordde dat je met landen daarover afspraken zou kunnen maken – desnoods in een kopgroep.

Vervolgens kwamen Gert-Jan Seegers (Christen Unie) en Mark Rutte (VVD) aan de beurt. Seegers had de stelling geleverd: ‘We moeten binnen één generatie niet meer afhankelijk zijn van gas en olie.’ Volgens hem stonden we aan de vooravond van een grote crisis: een klimaatcrisis. Het gaat over zorg voor de schepping. We gaan te maken krijgen de opwarming van de aarde, met droogte op de ene plek overstromingen op de andere plek, mogelijk nieuwe vluchtelingenstromen. We moeten nu handelen! ‘Als MP heeft U, Heer Rutte, uw handtekening gezet onder het klimaatakkoord van Parijs. Als VVD-lijsttrekker komt u met een programma waarbij u niet levert.’

Rutte: ‘Ik ben het geheel eens met de Heer Seegers dat we hier een belangrijk onderwerp te pakken hebben. Want we moeten die opwarming van de aarde tegengaan. We moeten er ook voor zorgen dat we minder afhankelijk worden van Rusland en het Midden Oosten. Maar tegelijkertijd moeten we manieren vinden om het op te lossen zonder dat de lasten voor hardwerkend Nederland, van de burgers, van de gezinnen, extra zwaar gaan belasten om dit mogelijk te maken. Dat is niet nodig. Je kunt namelijk met onze enorme innovatiekracht het probleem op een positieve manier oplossen. Maar dan moet je er wèl voor zorgen dat als we hier slimme dingen doen er elders in Europa niet extra vervuild mag worden. En dat is nu het geval.’

Seegers: ‘Wij moeten dat ETS-systeem [het Europese systeem van verhandelbare CO2-emissierechten] in Europa aanpakken. We moeten nieuwe afspraken maken. In Europa zijn er vele landen die het beter doen dan wij. Kijk naar Denemarken, dat vijf keer zoveel schone energie als wij levert. Wij zitten in de staartgroep. Het bedrijfsleven zegt: politiek neem leiding!’

Rutte: ‘Terecht! Als het om leiding gaat, wordt er vaak naar mij gekeken. [Gelach.] We hebben de laatste tijd veel maatregelen genomen om die transitie mogelijk te maken. Daar gaat veel geld naartoe en dat moet ook de komende jaren doorgaan. Maar wat u wilt, is daar de komende jaren nog een 5 miljard bovenop doen. Dat betekent voor de gezinnen die nu juist lastenverlichting moeten krijgen nu het beter gaat, die middenklasse in Nederland, dat die in uw programma weer honderden euro’s per jaar extra kwijt zijn aan hun energierekening. En het is niet nodig. Want als we erin slagen hier in Nederland, boven wat we al doen, juist die innovatie los te trekken – en daar zou ik vóór zijn – daar hebben we ons fantastische bedrijfsleven voor … Als we die nu de ruimte geven om dat te doen, dan krijgen we de zaak voor elkaar. Maar dan moet je wèl in Europa afspreken dat je dat regelt. U gaat in Nederland hele moderne kolencentrales sluiten. En wat gebeurt er? In Polen gaat er een walmende bruinkoolcentrale open. Omdat we het in Europa niet goed geregeld hebben. Hier hoge lasten voor hardwerkende Nederlanders en geen èchte milieueffecten. Ik wil echt beleid dat werkt en dat kán. En Nederland kan de leiding nemen.

Seegers verklaarde toch deze elementen te missen in het VVD-verkiezingsprogramma en verwees naar de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat heeft aangegeven dat de Nederlandse transitiedoelstellingen onhaalbaar zijn.

Rutte: ‘Wat doet het PBL? Dat zegt eigenlijk: er is een grens voor lucht. Maar er is geen harde grens. Die lucht gaat gewoon de grens over. Je kunt geen hek in de lucht plaatsen. En dat is eigenlijk wat u doet in uw programma door die lasten voor Nederland zo te verzwaren, zonder dat in andere landen die CO2-uitstoot ook daadwerkelijk naar beneden gaat. Je moet dat ècht gezamenlijk doen. … In het VVD-programma houden we ons aan alle afspraken die zijn gemaakt. Dat betekent een verlaging van de CO2-uitstoot met tussen de 80 en 95 % in 2050. Dat betekent 40% in 2030. Dat betekent 25% in 2020. Daar gaan we ons ook aanhouden, zodat we dadelijk dat gas in Groningen niet meer nodig hebben. …

De discussie ging verder door over de gaswinning in Groningen.

Daarna kregen Lodewijk Ascher (PvdA) en Geert Wilders (PVV) het woord. In hun discussie kwam klimaat niet aan de orde. Vervolgens discussieerden Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) over veiligheid, criminaliteit en terreur. Geen klimaat! Daarna volgden Emile Roemer (SP) en Lodewijk Ascher over de zorg, waaronder de tandarts in het basispakket. Geen klimaat! Dat werd gevolgd door Mark Rutte (VVD) versus Jesse Klaver (Groen Links) over de Turkije-deal. Op 01.28 verwijst Jesse Klaver weer – terloops – naar klimaatverandering als het grote achterliggende probleem van de vluchtelingenstromen. Ten slotte het debat tussen Gert-Jan Seegers (Christen Unie) en Geert Wilders (PVV) over de Islam. Opnieuw geen klimaat!

Tot zover de discussie – althans wat klimaat betreft.

Bekijk en beluister verder hier.

Evaluatie

Ondanks het feit dat er de laatste 18 jaar geen statistisch significante opwarming heeft plaatsgevonden, gaf een aantal discussianten er blijk van de alarmistische mantra van het VN-klimaatpanel (IPCC) voortreffelijk te hebben geïnternaliseerd. Maar de kritiek daarop hadden zij tot dusver helaas nog niet meegekregen. Dat is ongetwijfeld een groot succes voor de misleidende propaganda van de klimaatalarmisten en slecht nieuws voor de klimaatsceptici.

Dat gold echter niet voor de financiële consequenties van een stringent klimaatbeleid, in het bijzonder waar het gaat om de lastenverzwaring die voortvloeit uit een vermindering van de CO2-uitstoot. De gevolgen daarvan voor de middenklasse van ‘hardwerkende Nederlanders’ en de afwezige effectiviteit daarvan door het waterbedeffect (de term werd overigens niet gebruikt in het debat) van het huidige ETS-systeem werden door sommige discussianten breed uitgemeten. Dat was een sterk punt van de klimaatsceptici en is door verschillende politieke partijen overgenomen. Dat is winst!

De onopgemerkte olifant in de zaal was echter – opnieuw – de nefaste invloed van energieprijsverhogingen als gevolg van het klimaatbeleid op de positie van de laagste inkomensgroepen. Deze zal tot de grootste denivellering van de moderne geschiedenis leiden. En Links, dat inkomensnivellering als ‘feest’ ziet (uitspraak van Spekman!), zwijgt daarover in alle talen.

Voorts werd een verbetering van het ETS-systeem als voorwaarde gezien voor een ‘effectiever’ beleid. Dat is wensdenken maar misschien ook wel een alibi om de duimschroeven in Nederland wat minder strak aan te halen. Hoe het ook zij, dat gaat in de goede richting. De aanscherping/hervorming van het ETS-systeem lijkt overigens muurvast te zitten wegens belangentegenstellingen binnen de EU. Vooral Polen is mordicus tegen en heeft daarbij de steun van de andere Visegrad-landen. Daarnaast zijn ook andere landen aan het terugkrabbelen en wenst de VS uit het Parijs-akkoord te stappen. M.a.w. het kaartenhuis van Parijs staat op instorten. Alleen is die ontwikkeling nog niet opgemerkt door de Nederlandse politiek, die op dit gebied wat achter de feiten aanhobbelt.

Ook leken de deelnemers aan het debat zich onbewust van het feit dat zelfs indien de klimaatovereenkomst van Parijs naar de letter zal worden uitgevoerd – hetgeen hoogst onwaarschijnlijk is – het effect daarvan, volgens de berekeningen van de mainstream klimatologen zó klein zal zijn dat het niet meetbaar is.

Geen enkele klimaatscepticus ontkent dat er een klimaat is en dat er klimaatverandering optreedt. Afgezien van de kwetsende holocaustconnotatie is de term ‘klimaatontkenner’ dan ook bizar en ongepast. De meeste sceptici ontkennen evenmin een menselijke bijdrage daaraan. Maar zij achten die klein en per saldo gunstig voor mens en natuur – zeker niet problematisch. Vanuit dat perspectief gezien was de behandeling van ‘klimaat’ in het laatste lijsttrekkersdebat dan ook geheel losgezongen van de werkelijkheid.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhierhierhier en hier.

 

Door | 2017-03-16T16:33:55+00:00 16 maart 2017|70 Reacties

70 Reacties

 1. Henk 16 maart 2017 om 08:09- Antwoorden

  Ondanks het feit dat de opwarming sinds 1998 statistisch significant is ……

  GISSTemp 0.179 ±0.112 °C/decade (2σ)
  HADCRUT4 0.137 ±0.109 °C/decade (2σ)
  NOAA 0.169 ±0.103 °C/decade (2σ)

  Blijft Hans Labohm het mantra weer halen dat er geen opwarming is

  (buiten het feit natuurlijk dat beginnen in 1998 typisch kersen plukken is)

  Hans je krijgt het plakkertje ontkenner omdat je de feiten ontkent, met holocaust heeft het allemaal niets te maken.

  En natuurlijk is de houding van de ” sceptici” veel maar natuurlijk vooral niet sceptisch , meer een stukje groupthink

  • Boels 16 maart 2017 om 09:17- Antwoorden

   @Henk:
   Als waarnemingen (dat zijn als het goed is feiten) statistisch bewerkt/verwerkt worden dan zijn de uitkomsten geen feiten maar waarschijnlijkheden.
   Daarnaast is lineaire regressie toegepast op niet-lineaire fenomenen een intellectuele dwaling.

   • Henk 16 maart 2017 om 09:34- Antwoorden

    Daarnaast doe jij er alles aan om de feiten niet onder de ogen te zien

    Hans kiest een periode en doe een verder niet onderbouwde claim, ik controleer die en ontdek dat hij niet waar is

    Natuurlijk kan je wel een grenslijn trekken alleen heeft de trend geen voorspellende waarde

    Valt me trouwens op dat jij Erik nooit aanvalt op zijn trend lijn (maar dat zal wel weer bij het groupthink fenomeen horen)

    • Boels 16 maart 2017 om 10:49- Antwoorden

     @Henk:
     Ik laat mijn afschuw over een lineaire regressie van een niet-lineair fenomeen blijken. Het zal mij verder worst wezen of dat opgepakt wordt door mede-forummers.
     Overigens was het wel Erik die de cyclus van de AMO meenam in het verloop van oppervlaktetemperaturen.

  • Arnold 16 maart 2017 om 15:24- Antwoorden

   Henk, verklaar mij eens waarom er in een lang verleden zoveel malen meer CO2 in de lucht was en er toch sprake was van zware ijstijden ?
   Dit zou niet kunnen als CO2 de drijvende kracht is achter de temperatuur.

   Volgens mij doe jij net zoveel aan kersen plukken als hans doet, jullie laten beiden maar een kort stukje zien van de temperatuur en co2 geschiedenis over de miljoenen jaren.
   http://www.skepticalscience.com/pics/nova_past_climate1.gif

  • ErikN 20 maart 2017 om 15:48- Antwoorden

   Henk, je neemt een veel te korte periode voor je trend. Er is een 60 tot 70 jarige cyclus rond de trendlijn. Dus de trend over een kortere periode bepalen is fout.
   In de volgende fig heb ik de trend eruit gehaald, gedetrend. Er blijft dan een cyclus signaal over met een trend van circa nul. Je ziet wat er gebeurt als je een te kort deel van het totaal neemt.
   https://www.dropbox.com/s/3d7cw6skvk7vwjg/Bestand%2020-03-17%2015%2035%2056.jpeg?dl=0

   De langjarige trend blijft circa 0,5 graad per eeuw, daarmee moet je rekening houden, en niet met allerlei onzin voorspellingen.

   • Henk 21 maart 2017 om 06:33- Antwoorden

    De peilroede van de trend is gekozen door Hans en niet door mij,

    Maar vertel mer meer over deze miraculeuze cycli !

    Wat is de oorzaak?
    Waar komt de energie vandaan?

   • ErikN 21 maart 2017 om 13:47- Antwoorden

    Henk, misschien wat duidelijker voor je. De langjarige en de kortstondige trends zijn weergegeven. De cycli zijn waarschijnlijk aan cycli in de oceanen te danken. Bijv de AMO cyclus.
    Vergelijk met de invloed op de temperatuur vd warme golfstroom.
    Jouw meetperiode doet denken aan ‘cherry-picking’.

    https://www.dropbox.com/s/x2ggbspgbprwr5s/Bestand%2021-03-17%2013%2036%2030.jpeg?dl=0

    • Henk 21 maart 2017 om 16:25- Antwoorden

     Ja ja

     Erik creëert energie uit het niets, maar beschuldigd mij van kersenplukken als ik dezelfde periode neem als de auteur van het originele blog

     Gelukkig zijn “sceptici” heel geïnteresseerd in de wetenschappelijke methode en hoefde ik niet lang te wachten tot dit spontaan door derden werd gecorrigeerd …….

    • ErikN 22 maart 2017 om 15:47- Antwoorden

     kom op Henk, ik creëer geen energie. Er is gewoon een resonantie cyclus in de oceanen, op en neer. Deze cycli hebben een langdurige trend van ongeveer nul. Vergelijk met een grote schommel die eens in de 60 jaar een ‘duwtje’ krijgt. Dat duwtje kan erg gering zijn en misschien al duizenden jaren geleden gegeven. De temperatuur vd atmosfeer resoneert dus mee met de resonantie in de oceanen, rond de langjarige trend in de atmosfeer van circa 0,5 graad per eeuw. Gezien de korte meetperiodes is het moeilijk een verhoging of verlaging vd temperatuur te zien. Echter circa 1000 en 2000 jaar geleden hadden we soortgelijke opwarmingen.

 2. Hugo Matthijssen 16 maart 2017 om 08:34- Antwoorden

  Henk
  Heb jij Nederlands als moedertaal?
  Een decade is in het Nederlands een periode van tien dagen. Het is overigens niet zo’n gebruikelijk woord.
  In het Engels betekent decade ‘periode van tien jaar’. Die betekenis heeft decade in het Nederlands doorgaans niet; een periode van tien jaar heet in onze taal gewoonlijk decennium.

  • janroos1 16 maart 2017 om 13:18- Antwoorden

   Volgens wiki:

   Onder invloed van het Engels wordt decade in het Nederlands tegenwoordig vaak gebruikt als een periode van 10 jaar.

   Kniesoor die daar moeilijk over doet.

 3. Hugo Matthijssen 16 maart 2017 om 08:43- Antwoorden

  Hans

  Enig idee wat Rutte met innovatie deze tekst bedoeld ?
  “Maar wat u wilt, is daar de komende jaren nog een 5 miljard bovenop doen. Dat betekent voor de gezinnen die nu juist lastenverlichting moeten krijgen nu het beter gaat, die middenklasse in Nederland, dat die in uw programma weer honderden euro’s per jaar extra kwijt zijn aan hun energierekening. En het is niet nodig. Want als we erin slagen hier in Nederland, boven wat we al doen, juist die innovatie los te trekken – en daar zou ik vóór zijn”

  Ook geeft hij hier duidelijk aan dat 5 miljard betekent dat we honderden euro’s per jaar extra kwijt zijn. zou hij vergeten zijn wat het huidige beleid betekent? Directe kosten
  SDE+ meer dan 70 miljard.

  Hij vergeet ook de aansluitkosten van wind op zee wat zeker meer dan 50 miljard gaat kosten.
  Alleen het project doggersbank komt uit op 32 miljard.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/08/tennet-wil-energie-eiland-in-de-noordzee-bouwen-7187773-a1549299

  • David Dirkse 16 maart 2017 om 12:30- Antwoorden

   [Enig idee wat Rutte met innovatie … bedoelt]
   denk toch aan thorium /MSR maar niemand durft het woord kernenergie uit te spreken.

 4. Harry van den Berg 16 maart 2017 om 09:22- Antwoorden

  En als het de komende 10 jaar niet warmer wordt, dan zal dat ongetwijfeld te danken zijn aan de heldhaftige ingrepen van de kabinetten Rutte 2 en 3 en de successen van ‘Parijs’. Zo werkt dat.

 5. Hugo Matthijssen 16 maart 2017 om 10:25- Antwoorden

  Henk

  waar wordt het lekker warm?
  Hier niet.
  1 dag geleden:
  http://www.ad.nl/buitenland/zware-sneeuwstorm-legt-openbaar-vervoer-new-york-stil~a5d51844/

  2 dagen geleden
  https://www.upinthesky.nl/2017/03/13/extreem-winters-weer-amerika-vliegtuigen-aan-de-grond/

  Het wordt in 2017 al lekker warm volgens Henk waar haal je die redelijke kans vandaan?
  In limburg voor vandaag verwacht ongeveer 16 tot 18 graden hier in Drenthe een graad of 14
  Op andere plaatsen in de wereld is het nu slechter als ooit in het voorjaar zie links hierboven.
  Dat beste Henk is lokaal weert het wordt nog warmer of er komt een sneeuwstorm.
  Een tip als je onder een elektrische deken kruipt kan “het”nog warmer worden.

 6. dwk 16 maart 2017 om 10:32- Antwoorden

  “Een feest voor de democratie?” Nou ja dan wel een soort ‘60’s pyama party. U weet wel zo’n partijtje waar iedereen hetzelfde draagt om de onderlinge verschillen te laten vervagen.

  Ik verwacht dat tijdens de formatie de puntjes op de i worden gezet. Meer geld naar bestrijding van het weer maar vooral MEER Europa. Het is nog even afwachten of D666 ook mee gaat doen; in dat geval wordt het meer Europpa.

  Europa.
  Ik moet zeggen: ook ik als vrolijke cynicus ben er met open ogen ingetuind. Nooit namelijk bleek mij iets van die veel bezongen Europese eenheid en solidariteit. Niet in de omgang met de Grieken, niet als Merkel weer eens in naziuniform de voorpagina’s van de Zuid-Europese kranten haalde, niet als, niet als, niet als.

  Het was dus tot mijn stomme verbazing dat ik het Merkel voor de camera op zag nemen voor Markroete, haar eigenste Betriebspudel. Ik had niets door en dacht nou, nou.
  Totdat ik ook Tusk in vloeiend stukadoors-Nederlands Mark, Nederland, Europa en nog eens Europa de liefde hoorde verklaren. Las laatst nog iets in NRC dat het hele Turkenscenario al vooraf uitgestippeld was. Wat daarvan waar is weet ik niet. Maar alles bij elkaar hebben de federalisten het dus handig geflikt en heel Holland bukte.

  Voor mij ligt een oude Gulden; op de rand staat iets te lezen. Maar ik ben bang dat bidden niet meer helpt.

  • David Dirkse 16 maart 2017 om 12:40- Antwoorden

   Momentopnamen geven de doorslag voor jarenlang beleid. DENK bukte ook op tijd. In Mokum vormen nu de groene gelovigen de meerderheid. Klaar om alle daken verplicht met zonnepanelen te bedekken. Plus €5000 accu’s per gezin om 1 bewolkte dag door te komen. Leve de vooruitgang. Maar woningen in de hoofdstad waren toch al niet te betalen.

 7. Hugo Matthijssen 16 maart 2017 om 10:35- Antwoorden

  En als laatste speciaal voor Henk echte wetenschap.
  Woran die Windkraft scheitern wird. Physik, Statistik, Wirtschaftlichkeit.
  https://www.youtube.com/watch?v=VPTVbrxWftY
  Vrij vertaald het gaat echt helemaal mis in Duitsland

 8. David Dirkse 16 maart 2017 om 11:27- Antwoorden

  Dank Hans, voor deze mooie samenvatting: met veel plezier gelezen.
  Aandoenlijk is altijd weer die focus op huishoudens: minder vlees eten, zuiniger lampjes…
  Dat duidt op onwetendheid en/of activisme. De welvaart komt van de industrie. Realistisch nastreven van een energietransitie zou dus moeten beginnen met de decarbonisatie van de staal- en chemische industrie. Als dat is gelukt dan is de rest een peuleschil.

  • Hugo Matthijssen 16 maart 2017 om 20:33- Antwoorden

   David
   Staal is in de basis een mengsel van ijzer en een nauwkeurig gedoseerde hoeveelheid koolstof.
   Ooit leerde ik op school nog de staal koolstofdiagram waarmee je de eigenschappen van het staal kon bepalen.
   http://www.tosec.nl/wiki/ijzer-koolstofdiagram/
   Decarbonisatie van staal is een onmogelijkheid en dus willen de groenen houtskool gaan gebruiken voor staalproductie.
   En wat de chemische industrie betreft de huidige chemie is gebaseerd op fossiele brandstoffen en die zijn van organische afkomst in miljoenen jaren opgeslagen. Van de huidige biomassa kun je in principe dezelfde producten maken. Het is dan ook geen decarbonisatie van de chemie maar de chemie gaat gebruik maken van grondstoffen inclusief koolstof uit biomassa.
   De chemie om van suiker miljoenen petflessen te maken die net zo slecht afbreekbaar zijn als de huidige is in mijn ogen misdadig.
   Hoe gek kun je zijn om van hout en voedselgewassen brandstof en chemische producten te maken terwijl er fossiel ruim voldoende voorraad is en er miljoenen mensen honger hebben.
   Ik denk dat de mensheid zo langzamerhand gek is geworden.
   Ieder jaar gaat het wel ergens in de wereld mis met onze voedselproductie en gaan arme mensen het gelag betalen.
   Wij slopen onze landbouwgebieden voor natuurcompensatie, zonnepanelen en gebruiken ook nog eens veel grond voor biobrandstoffen en nu biochemie.
   Komen wij voedsel tekort? Nee we hebben geld zat om voedsel te kopen.de rest van de wereldbevolking moet maar zien hoe ze er aan komen.
   Er moet heel snel wereldwijd een verbod op biomassa gebruik komen voor groene onzin. Wat dat betreft is het 5 voor 12.
   Nu is er honger in Afrika en de mais is omgezet in biogas en brandstof

   • David Dirkse 17 maart 2017 om 10:05- Antwoorden

    Mij mengend in diverse forums word ik geregeld op de vingers getikt door lezers. Die onderschrijven mijn standpunten maar protesteren tegen het wegzetten van tegenstanders als “ontoerekenigsvatbaren”, “idioten” en nog zo wat denigrerende kwalificaties. En daar hebben ze een punt. Standpunten kunnen ook zonder die aanvallen gepresenteerd worden, misschien haken dan ook wel minder lezers voortijdig af.

 9. Scheffer 16 maart 2017 om 12:17- Antwoorden

  Oud en verdorven en gevaarlijk theorema vanuit extreem links: Belasting op arbeid verlagen en belasting op grondstoffen en klimaat-“vervuilers” verhogen. Economisch betekent dit in de praktijk de economische spiraal omlaag naar zelfvernietiging en armoe van de midden en onderklasse (impliciet de oude Verelendungstheorie van Karl Marx t.b.v. en op weg naar een nieuwe wereld-“vrede”). De goedkopere arbeid wordt meteen afgestraft door nog goedkopere arbeid in de opkomende economieën, omdat de laagste productiekosten de glijbaan in de wereldeconomie blijft. Extra belasting op grondstoffen en klimaat-“vervuilers” is de rem op de snelheid van de vooruitgang en door aan de welvaart in de wereld. Het zal een goede zaak zijn deze gevaarlijke ideeën van GroenLinks geheel buiten een aanstaand kabinet te houden. Overigens klasbak die Jesse Klaver.

  • Scheffer 16 maart 2017 om 14:41- Antwoorden

   Nog even afdingend op Klaver: Alarmist-actievoerder-GreePeace-adept Wijnand Duyvendak was het meesterbrein in deze GroenLinks campagne. Ik had gehoopt, dat deze klimaatzeloot geheel van het gesubsidieerde politieke toneel was verdwenen.

 10. Hugo Matthijssen 16 maart 2017 om 12:33- Antwoorden

  Scheffer
  Had je anders verwacht met deze achtergrond?
  GroenLinks werd opgericht op 24 november 1990. De geschiedenis van GroenLinks begint bij haar voorlopers: de pacifistische PSP, de communistische CPN en de PPR

  • David Dirkse 16 maart 2017 om 12:46- Antwoorden

   Precies! Het klimaat (alarmisme) is hun nieuwe wapen in de bestrijding van de technisch-industriële samenleving. Het zijn en blijven activisten. Daarom kiezen ze ook voor technologie die *niet* werkt en bepleiten ze ongelimiteerde import van vluchtelingen. Hoe maatschappij ontwrichtender hoe beter.

  • Boels 16 maart 2017 om 14:28- Antwoorden

   Onder de oprichters ook voormalige DDR-aanbidders en voorstanders van de Berlijnse Muur. Wat Israel en Trump nu niet mag mocht Ulbricht wel.
   Brederode zou er niet op stemmen, maar het kan verkeren.

 11. Hetzler 16 maart 2017 om 17:45- Antwoorden

  Tijdens dat debat gaf ik juist mijn lezing over dit onderwerp voor een Kring van Wetenschappers in Tilburg. Dank voor deze prima analyse/verslaglegging van dat debat.
  Het is onrustbarend te constateren hoe krachtig de PR van de AGW-hypothese is, hoe groot het effect van groepsdenken is en hoe sluw men de kosten verborgen weet te houden. Mogelijk kent Rob Trip die kosten wel. Jeroen Dijsselbloem, Thieme en Klaver zeker. De windplannen van het Energieakkoord kosten tenminste € 73 miljard (Algemene Rekenkamer). Dit kost per huishouden € 50/maand extra. De opbrengst van wind is 3% van het totale NL-energiegebruik. Klaver wil 55% in 2030 dus meer dan € 900 per maand. Inderdaad, die groenbevlogenen zijn van de werkelijkheid losgezongen. Het is intriest dat zij donders goed weten hoe astronomisch die kosten zullen zijn. Sluw worden die kosten thans uitgesmeerd over diverse posten op de energierekening (40% voor netbeheer). GroenLinks sprak bij diverse gelegenheden dat de offers groot zullen zijn. En dan tot slot dat stuitende misbruiken van de huidige droogte in Oost Afrika voor eigen gerief. Het is een schande om met zulke onbewezen uitspraken te komen alsof droogte nog nooit ergens in de wereld zich heeft voortgedaan of is toegenomen door niet natuurlijke oorzaak. Dit soort drogredenering zijn verwerpelijk waar het zulke gewichtige zaken betreft.

  • David Dirkse 16 maart 2017 om 18:28- Antwoorden

   [dat stuitende misbruiken van de huidige droogte in Oost Afrika]

   maar het gaat erin als Gods woord in een ouderling. Wat de kerkelijke status van milieubewegingen opnieuw bewijst. Want de kerk hoeft zijn stellingen nooit te onderbouwen, kan dat ook niet, geloof immers.

 12. Hetzler 16 maart 2017 om 19:41- Antwoorden

  @Henk Een dergelijk bandbreedte van ongeveer het gemiddelde zelf, toont aan hoe onnauwkeurig die meetgegevens zijn. Je kunt ze nauwelijks serieus nemen met 70% tot 80% onzekerheid t.o.v. het gemiddelde. Om over NOAA maar te zwijgen. Hier spreken van significante stijging berust op wensdenkende verkokering. Bovendien is uw redenering geen bewijs voor catastrofale menselijke invloed op de vigerende niet significante opwarming, indien u dit wil impliceren. Uw betoog snijdt dus geen hout.

  • Henk 16 maart 2017 om 23:52- Antwoorden

   Nou Jeroen,

   Kom een met een andere verklaring van de opwarming …..

   Je bent zo zeker dat het geen CO2 is.

   En verder is de trend de trend en daar kan ik weinig aan doen

  • Henk 17 maart 2017 om 06:10- Antwoorden

   Jeroen, de grote onzekerheden in de trend zijn een gevolg van de zeer korte periode en niet een gevolg van de onzekerheid in de nummers. 18 jaar blijft een korte periode en het is al verrassend dat de opwarming sinds die tijd al statistisch significant is. De periode zelf is natuurlijk de keuze van Hans Labohm en niet van mij.

   En natuurlijk betekend statistisch significant niet dat het veel is. Maar goed dat hoef ik je natuurlijk niet uit te leggen oude wetenschapper van me

 13. Scheffer 16 maart 2017 om 22:39- Antwoorden

  Opvallend hoe het klimaat pas in de laatste fase van de verkiezing (ook bij GL) uit zijn vergeethoek kwam. Mijn stelling is, dat de gesubsidieerde indoctriatie in NL door het IPCC-KNMI-NPO-NOS zit zo diep dat het klimaat / opwarming feitelijk geen politiek issue was. Ook de PVV was als enige feitelijk IPCC-kritische partij in dit hoofdstuk de grote afwezige, wetende dat klimaatkritek geen extra stemmen oplevert onder hun potentiele kiezers. Maar toen het toch als topic in de laatste dagen voor eindstreep in de verkiezingsdebatten aan bod kwam was het voaral als meel in de mond. Niet te verteren onzin, onjuiste feiten, verkeerde voorstellingen, langs elkaar OH’en en duurzame fata-morgana’s. Kortom, frusterende heilloze “duurzame” diarree!

 14. Hugo Matthijssen 17 maart 2017 om 07:41- Antwoorden

  Scheffer

  We weten nu wel waarom veel mensen weinig tot niet geneigd zijn tot actie en klimaatverandering niet veel aan bod kwam in de verkiezingsretoriek.
  Er is net een nieuw beroep ontstaan de Klimaatpsycholoog.
  Een van de eerste klimaatpsychologen heeft een analyse gemaakt van het klimaat ontkenningsmeganisme en dit is de conclusie.
  “HET ONTKENNEN VAN KLIMAATVERANDERING KOMT NIET VOORT UIT DOMHEID, MAAR IS EEN ZELFVERDEDIGINGSMECHANISME”
  We stoten allemaal CO2 uit bij diverse bezigheden (gedrag). We weten dat CO2 klimaatverandering veroorzaakt (kennis). Dit besef is oncomfortabel, want niemand wil doelbewust de aarde kapotmaken (emotie). Als schone alternatieven echter moeilijk te vinden zijn, verandert ons gedrag niet en blijven we in deze spagaat, tenzij we ons denken aanpassen aan onze acties. Stoknes: “We proberen bijvoorbeeld ons schuldgevoel te verminderen door te zeggen dat onze voetafdruk wel meevalt, vergeleken met die van de VS of China, of van fossiele brandstofbedrijven. Of we gaan twijfelen aan de feiten:”
  Bron: https://www.scientias.nl/grootste-bedreiging-klimaat-brein/

  Duidelijk weer een nieuwe beroepsgroep die uit de klimaatruif wil gaan eten of vergis ik me. Laat ik als binnenklimaat specialist met een thermometer en een hygrometer dit eens nader gaan onderzoeken.
  Een beetje extra geld voor binnenklimaat specialist kunnen ze uit de klimaatruif ook wel missen.
  De resultaten:
  Nu kan ik me voorstellen dat het idee, dat we onderweg zijn naar een totaal onleefbare kokende aarde en we met zijn allen ook nog eens heel veel co2 uitstoten voor een aantal groenbevlogene totaal onverdraagzaam is.
  Veel mensen komen daardoor in een burn out en kunnen hun werk niet meer doen.
  Zij lopen zo compleet vast en daar moet de klimaatpsycholoog ze nu bij gaan helpen.
  Ik zie ook een gouden toekomst tegemoet voor een klimaat arbeidsdeskundige.
  De arbeidsdeskundigen die deze mensen moeten gaan begeleiden naar een nieuwe toekomst nadat de klimaatpsycholoog ze eerst duidelijk maken dat ze er nog mogen zijn zelfs als zij het giftige CO2 blijven uitstoten maar dan moeten zij dit wel compenseren door een actief leven ten behoeve van een beter klimaat.
  We zetten ze eerst in in de strijd tegen de kolencentrales en we laten ze wat CO2 aflaten betalen aan green peace dan kunnen onze klimaat gestoorden weer opgelucht gaan ademhalen.
  De volgende stap is een verplichte klimaatontkenners cursus, de beste kennis om deze zwaar ontkennende klimaatslachtoffers te helpen is kennis van de CO2 kringloop.
  Een vast onderdeel van de therapie zal de CO2 kringloop dan ook zijn.
  Voor het naar bed gaan moeten ze het volgende 100 keer opzeggen.
  ” wij eten planten met veel suiker en zetmeel. De koolstof daaruit verbranden we in onze cellen en de CO2 ademen we weer uit net als biomassacentrales.
  Als deze kennis is binnengedruppeld en deze geplaagde mensen het duidelijk is geworden dat zij eigenlijk op biobrandstof lopen net als auto’s die op methanol kunnen draaien en centrales die bomen verstoken dan zijn ze al weer een heel eind op weg naar een top klimaatgevoel.
  Nu moeten ze nog het nut gaan inzien van zonnespeeltjes en windmolens op het dak en ook die kennis gaan toepassen dan zullen ze zich realiseren dat ze de dan co2 afdruk hebben van een grazer in een natuurgebied van het klimaatwalhalla.

  Mochten er nog mensen zijn die zelfs daarmee niet kunnen leven dan zetten we die gewoon therapeutisch aan het werk in de glastuinbouw. Alle CO2 die zij daarbij uitademen wordt direct gebruikt voor de plantengroei. Dat zal het zieke brein weer lucht geven.
  En de meest geschikte onder hen met een rotsvast geloof in de opwarming kunnen na doorlopen van de dekcarbonisatie therapie zeker als ervaringsdeskundigen aan de slag te gaan..

  Zo zie je maar dat zelfs in deze beroepsgroepen klimaatverandering de werkgelegenheid bevorderd. Wat een geweldige toekomst is er zo voor ons weggelegd.
  Nu nog wachten op de echte klimaat universiteit met opleidingen in de klimaatpsychologie, de klimaateconomie en de klimaatsociologie.
  Geweldig wat een mooie ontwikkeling.

  https://www.scientias.nl/grootste-bedreiging-klimaat-brein/

 15. Hugo Matthijssen 17 maart 2017 om 07:42- Antwoorden

  Scheffer

  We weten nu wel waarom veel mensen weinig tot niet geneigd zijn tot actie en klimaatverandering niet veel aan bod kwam in de verkiezingsretoriek.
  Er is net een nieuw beroep ontstaan de Klimaatpsycholoog.
  Een van de eerste klimaatpsychologen heeft een analyse gemaakt van het klimaat ontkenningsmeganisme en dit is de conclusie.
  “HET ONTKENNEN VAN KLIMAATVERANDERING KOMT NIET VOORT UIT DOMHEID, MAAR IS EEN ZELFVERDEDIGINGSMECHANISME”
  We stoten allemaal CO2 uit bij diverse bezigheden (gedrag). We weten dat CO2 klimaatverandering veroorzaakt (kennis). Dit besef is oncomfortabel, want niemand wil doelbewust de aarde kapotmaken (emotie). Als schone alternatieven echter moeilijk te vinden zijn, verandert ons gedrag niet en blijven we in deze spagaat, tenzij we ons denken aanpassen aan onze acties. Stoknes: “We proberen bijvoorbeeld ons schuldgevoel te verminderen door te zeggen dat onze voetafdruk wel meevalt, vergeleken met die van de VS of China, of van fossiele brandstofbedrijven. Of we gaan twijfelen aan de feiten:”
  Bron: https://www.scientias.nl/grootste-bedreiging-klimaat-brein/

  Duidelijk weer een nieuwe beroepsgroep die uit de klimaatruif wil gaan eten of vergis ik me. Laat ik als binnenklimaat specialist met een thermometer en een hygrometer dit eens nader gaan onderzoeken.
  Een beetje extra geld voor binnenklimaat specialist kunnen ze uit de klimaatruif ook wel missen.
  De resultaten:
  Nu kan ik me voorstellen dat het idee, dat we onderweg zijn naar een totaal onleefbare kokende aarde en we met zijn allen ook nog eens heel veel co2 uitstoten voor een aantal groenbevlogene totaal onverdraagzaam is.
  Veel mensen komen daardoor in een burn out en kunnen hun werk niet meer doen.
  Zij lopen zo compleet vast en daar moet de klimaatpsycholoog ze nu bij gaan helpen.

  zie deel 2

 16. Hans Labohm 17 maart 2017 om 09:24- Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Hugo Matthijssen.

  Scheffer,

  We weten nu wel waarom veel mensen weinig tot niet geneigd zijn tot actie en klimaatverandering niet veel aan bod kwam in de verkiezingsretoriek.
  Er is net een nieuw beroep ontstaan de Klimaatpsycholoog.
  Een van de eerste klimaatpsychologen heeft een analyse gemaakt van het klimaat ontkenningsmechnisme en dit is de conclusie.
  “HET ONTKENNEN VAN KLIMAATVERANDERING KOMT NIET VOORT UIT DOMHEID, MAAR IS EEN ZELFVERDEDIGINGSMECHANISME”
  We stoten allemaal CO2 uit bij diverse bezigheden (gedrag). We weten dat CO2 klimaatverandering veroorzaakt (kennis). Dit besef is oncomfortabel, want niemand wil doelbewust de aarde kapotmaken (emotie). Als schone alternatieven echter moeilijk te vinden zijn, verandert ons gedrag niet en blijven we in deze spagaat, tenzij we ons denken aanpassen aan onze acties. Stoknes: “We proberen bijvoorbeeld ons schuldgevoel te verminderen door te zeggen dat onze voetafdruk wel meevalt, vergeleken met die van de VS of China, of van fossiele brandstofbedrijven. Of we gaan twijfelen aan de feiten:”
  Bron: https://www.scientias.nl/grootste-bedreiging-klimaat-brein/

  Duidelijk weer een nieuwe beroepsgroep die uit de klimaatruif wil gaan eten of vergis ik me. Laat ik als binnenklimaat specialist met een thermometer en een hygrometer dit eens nader gaan onderzoeken.
  Een beetje extra geld voor binnenklimaat specialist kunnen ze uit de klimaatruif ook wel missen.
  De resultaten:
  Nu kan ik me voorstellen dat het idee, dat we onderweg zijn naar een totaal onleefbare kokende aarde en we met zijn allen ook nog eens heel veel co2 uitstoten voor een aantal groenbevlogene totaal onverdraagzaam is.
  Veel mensen komen daardoor in een burn out en kunnen hun werk niet meer doen.
  Zij lopen zo compleet vast en daar moet de klimaatpsycholoog ze nu bij gaan helpen.
  Ik zie ook een gouden toekomst tegemoet voor een klimaat arbeidsdeskundige.
  De arbeidsdeskundigen die deze mensen moeten gaan begeleiden naar een nieuwe toekomst nadat de klimaatpsycholoog ze eerst duidelijk maken dat ze er nog mogen zijn zelfs als zij het giftige CO2 blijven uitstoten maar dan moeten zij dit wel compenseren door een actief leven ten behoeve van een beter klimaat.
  We zetten ze eerst in in de strijd tegen de kolencentrales en we laten ze wat CO2 aflaten betalen aan Greenpeace dan kunnen onze klimaat gestoorden weer opgelucht gaan ademhalen.
  De volgende stap is een verplichte klimaatontkenners cursus, de beste kennis om deze zwaar ontkennende klimaatslachtoffers te helpen is kennis van de CO2 kringloop.
  Een vast onderdeel van de therapie zal de CO2 kringloop dan ook zijn.
  Voor het naar bed gaan moeten ze het volgende 100 keer opzeggen.
  ” wij eten planten met veel suiker en zetmeel. De koolstof daaruit verbranden we in onze cellen en de CO2 ademen we weer uit net als biomassacentrales.
  Als deze kennis is binnengedruppeld en deze geplaagde mensen het duidelijk is geworden dat zij eigenlijk op biobrandstof lopen net als auto’s die op methanol kunnen draaien en centrales die bomen verstoken dan zijn ze al weer een heel eind op weg naar een top klimaatgevoel.
  Nu moeten ze nog het nut gaan inzien van zonnespeeltjes en windmolens op het dak en ook die kennis gaan toepassen dan zullen ze zich realiseren dat ze de dan co2 afdruk hebben van een grazer in een natuurgebied van het klimaatwalhalla.

  Mochten er nog mensen zijn die zelfs daarmee niet kunnen leven dan zetten we die gewoon therapeutisch aan het werk in de glastuinbouw. Alle CO2 die zij daarbij uitademen wordt direct gebruikt voor de plantengroei. Dat zal het zieke brein weer lucht geven.
  En de meest geschikte onder hen met een rotsvast geloof in de opwarming kunnen na doorlopen van de decarbonisatie therapie zeker als ervaringsdeskundigen aan de slag te gaan..

  Zo zie je maar dat zelfs in deze beroepsgroepen klimaatverandering de werkgelegenheid bevorderd. Wat een geweldige toekomst is er zo voor ons weggelegd.
  Nu nog wachten op de echte klimaat universiteit met opleidingen in de klimaatpsychologie, de klimaateconomie en de klimaatsociologie.
  Geweldig wat een mooie ontwikkeling.

  • David Dirkse 17 maart 2017 om 10:14- Antwoorden

   Scientas publiceert dat verhaal.
   https://www.scientias.nl/grootste-bedreiging-klimaat-brein/

   Ik gaf er dit commentaar op:
   =========================================
   Het IPCC publiceert het zelf: “er is geen sprake van een toename aan extreme weersomstandigheden” .
   Het klimaatalarmisme is prima psychlogisch te verklaren. De belangrijkste menselijke emotie is angst en onzekerheid, mede een bijproduct van ons bewustzijn. Om ontspannen te leven moet die existentiële angst worden gedempt. Traditioneel zorgde de kerk daar voor met oa sacrale handelingen en antwoorden te verstrekken op onbegrepen fenomenen zoals het universum. Kerkelijke stellingen worden waarheid door consensus (daarom moesten ketters altijd dood) , eindeloze herhaling en dreiging met natuurrampen. Religie is een firewalll tegen angst. Met de secularisatie is het morele kompas van de kerk naar de milieubewegingen gegaan. Die kunnen nu stellingen de wereld inslingeren zonder de noodzaak tot onderbouwing (geloof immers) . (bio-brandstof, spaarlampen, koppeling droogte in Afrika met CO2 ….) De menselijke psyche veranderde niet door ontkerkelijking. De milieuorganisaties tonen zich valse zielenherders: de firewall tegen angst is niet gedempt, integendeel: de menselijke angsten worden uitgebuit als business model. Schuldgevoel wordt meedogenloos ingepeperd. Dat is bij de schrijver van dit stukje uitstekend gelukt. Volg eens een cursusje fysica, dan trap je hier niet meer in.

 17. dwk 17 maart 2017 om 09:51- Antwoorden

  Vanmorgen op bezoek bij de meiden van wakkerwordennederland van de wijwarenbedoeldalsrechtseomroepmaaromdatookwijaldecenniagemarineerdwerdeninpolitiekcorrecteshizzlezijnwegewooneendriekwartlinksemeteenblazer-omroep: Modeltreinmachinist Nijpels en de VVD partijsfinx Ben Verwaayen.

  De heren waren uitgenodigd om commentaar te leveren bij de a.s. formatie maar maakten gretig van de gelegenheid gebruik om nog even het klimaatakkoord en evt. klimaatwet in het zonnetje te zetten. Verwaayen die werd aangekondigd als topondernemer maar bij mijn weten nog nooit een gulden risicokapitaal uit eigen zak op de speeltafel legde, merkte tussen neus en lippen op dat hij er alles van weet omdat hij in Engeland lid immers is van de climate change board. Ik googlen en vind alleen maar “climate change board games”.

  Tekenend voor de inborst van beide heren? Politiek als vilein spel ter bevoordeling van de eigen kaste waarbij het algemeen belang wordt verwezen naar de afdeling onderspit.

 18. Guus Derksen 17 maart 2017 om 12:06- Antwoorden

  @Henk en anderen,
  “Kom een met een andere verklaring van de opwarming …..”.
  Voor de zoveelste keer: Er is een heel goede verklaring voor de huidige opwarming. Kijk eens naar de volgende pdf file:
  http://www.wcrp-climate.org/images/modelling/WGCM/WGCM19/documents/3e_CMIP6_solar_forcing_Dubrovnik102015_final.pdf
  Daarin staan een aantal grafieken inzake de zonneactiviteit. Dat die invloed heeft op de aardse temperatuur kan niet meer worden betwijfeld. En kijk dan vooral eens naar enkele figuren waarin een duidelijke golfbeweging is te zien in de zonneactiviteit, bijvoorbeeld de laatste figuur. Dat betekent zo ongeveer dat we de CO2 helemaal niet nodig hebben om die relatief hoge temperaturen te verklaren. Daar is trouwens ook geen enkel bewijs voor.
  In het verlengde hiervan vind ik het persoonlijk verbazingwekkend dat we met miljarden per dag willen voorkomen dat de wereld verbrandt en dat we geen voorzorgsmaatregelen nemen i.v.m. een afkoeling die er redelijk waarschijnlijk gaat komen. Samenwerking van overheden, klimaatdeskundigen, technici, landbouwdeskundigen, economen etc lijkt mij noodzakelijk.
  Dan zal er bijvoorbeeld wel méér dichtvriezen dan alleen de Maas bij Grave (!).
  Voedselproductie als de oogst één of meer jaren achter elkaar mislukt?
  Veel regen (volgens berichten uit vorige kleine ijstijden) en andere neerslag zorgt voor ijsafzetting op de vleugels van de windturbines (voorzover nog niet weggeroest tegen die tijd), die tòch al te weinig energie leveren.

  • Henk 18 maart 2017 om 02:44- Antwoorden

   Ik zie een zonneactiviteit die piekte in 1955 en daarna geleidelijk weer afnam

   Dus geen nieuws en al helemaal geen verkalring voor de opwarming, tenslotte is de zonneactiviteit vergelijkbaar met het begin van de vorige eeuw en zijn we nu een stuk warmer dan toen

 19. Guus Derksen 17 maart 2017 om 15:12- Antwoorden

  Aansluitend op mijn vorige reactie, toevallig vandaag in Eike (met link naar Engelstalige bron) een opzienbarend artikel:
  https://www.eike-klima-energie.eu/2017/03/17/ein-neues-paradigma-fuer-die-klimawissenschaft-ist-co2-ist-unschuldig/

  Fragment: “Wie sich als sehr verblüffend herausstellt, braucht ihr Modell (empirisch abgeleitet aus NASA-Daten) keinerlei Informationen über die Zusammensetzung der Atmosphäre, d. h. über den Anteil der enthaltenen Treibhausgase, um zuverlässig die mittlere globale Temperatur der Erdatmosphäre zu berechnen!”

  En verderop: “Die Graphik impliziert, dass der thermale Hintergrund-Effekt (d. h. der ,Treibhauseffekt‘) einer planetaren Atmosphäre NUR eine Funktion des Gesamtluftdrucks ist und nicht von der Zusammensetzung der Atmosphäre abhängt. Mit anderen Worten, der Treibhauseffekt ist physikalisch eine „pressure-induced thermal enhancement „(PTE) [etwa: eine durch den Druck induzierte thermische Verstärkung] und NICHT ein Strahlungsphänomen, welches getrieben ist durch Infraot-Strahlung absorbierende Gase wie gegenwärtig angenommen.”

  Op het eind nog:
  “EIKE redaktion: Sobald die Studie vorliegt werden wir sie veröffentlichen. Die Diskussion darüber dürfte spannend werden.”

  Ik zie overigens geen tegenstrijdigheid met invloed zonneactiviteit.

  • Henk 18 maart 2017 om 02:47- Antwoorden

   Zullen we eerst even wachten op de publicatie voordat we gaan oordelen?

 20. Hetzler 17 maart 2017 om 18:04- Antwoorden

  Ik sluit mij aan bij de meningen van Hugo en David. Als je dat stuk leest, blijkt het opgehangen aan het postulaat van de AGW-hypothese. Let wel hypothese (een nulhypothese is overigens nooit geformuleerd). In dat stuk wordt deze hypothese als wetenschappelijk vaststaand beschouwd. Met dit in werkelijkheid onbewezen postulaat probeert men aan te tonen dat er een psychologische weerstand is om te handelen alsof de AGW-hypothese een bewezen feit is. Cirkelredenering. Naarmate het bewijs voor de AGW-hypothese steeds verder door de waarnemingen en voortschrijdend inzicht wordt ondergraven, worden de speculaties steeds wilder. Ik denk dat hier een eenvoudige psychologische term voor bestaat: angst voor gezichtsverlies.

  • Henk 18 maart 2017 om 02:40- Antwoorden

   Inderdaad jouw speculaties worden steeds wilder naar mate er minder mensen geloven dat jij een punt zou kunnen hebben.

   De waarnemingen zijn nog steeds 100% in lijn met de verwachtingen. Maar Jeroen heeft vast wel een alternatieve verklaring voor de opwarming

 21. dwk 17 maart 2017 om 18:23- Antwoorden

  Vanmiddag kwam mijn wijnboer leveren. Ex burgemeester van een wijndorpje aan de Moezel. CDU uiteraard.
  Hij kwam op me af en wilde me omhelzen. Ik wist het nog net tot een stevige handdruk te beperken. Gefeliciteerd; jullie hebben goed gestemd. De populisten hebben verloren! In het verleden kon ik altijd een aardige politieke boom met hem opzetten. Dat ging vaak over de Duitse milieu- en klimaatgekte en …. over Europa.

  Maar u weet: Duitsers maken geen grappen. Dit keer zag ik dat ik kansloos was. Het verhaal is verteld en alle Duitsers trappen er in. Aan hun lijf geen polonaise. Straks word ik hier nog m’n eigen hotel uitgeflikkerd. http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/Rechtspopulist-Wilders-in-Monschau-nicht-willkommen-article18666.html

  De brainwash gaat gewoon door. Voor alle zekerheid introduceerde Rutte vorige week het begrip “verkeerd populisme” waarmee hij feitelijk toegeeft een enorme populist te zijn. Daarmee is zijn kostje in de EU na zijn volgende termijn alvast gekocht.

  Terwijl ik dit typ hoor ik een aanreizende gast aan mijn vrouw vragen: Sie sind Holländerin? Dann haben Sie gut gewählt. Dat je het maar even weet. Het is duidelijk wat deze man bedoelt.
  Je loopt hier iedere dag het risico “verpönt zu werden” http://www.duden.de/suchen/dudenonline/verp%C3%B6nen Het begint verdomme een beetje griezelig te worden.

  P.s. Het was trouwens wel de laatste keer dat ik op Sylvana heb gestemd.

  • Scheffer 17 maart 2017 om 21:47- Antwoorden

   Wat vind je van GroenLinks alternatief populisme. Klinkt ook goed naast de alternatieve feiten van GroenLinks/GreenPeace.

 22. Hetzler 17 maart 2017 om 23:20- Antwoorden

  @Scheffer De term rechts populisme draag een onterechte morele verhevenheid met zich mee van degene die dit stelt. In feite is dit niets anders dan links populisme. Hoe banaal wil je het hebben?

  • Theo Haffmans 18 maart 2017 om 15:14- Antwoorden

   Het is droevig gesteld met het niveau van analytisch denken in de huidige politiek.
   Onze premier kan met zijn ‘verkeerd populisme’ een begrip introduceren waar geen definitie van geleverd wordt. Wel suggereert hij hiermee een duidelijke groep burgers aan te duiden die zonder enig bewijs als fout worden aangemerkt. En niemand van de toehoorders vraagt hem, zijn bewering toe te lichten. Verdachtmaking zonder grond, wat moeten we hier toch mee aan?
   Maar de toehoorders beschouwen dit toch als een correcte werkwijze.

 23. Bart Vreeken 20 maart 2017 om 22:09- Antwoorden

  “Ook leken de deelnemers aan het debat zich onbewust van het feit dat zelfs indien de klimaatovereenkomst van Parijs naar de letter zal worden uitgevoerd – hetgeen hoogst onwaarschijnlijk is – het effect daarvan, volgens de berekeningen van de mainstream klimatologen zó klein zal zijn dat het niet meetbaar is.”

  ?? Uit de reactie van de regering op de Urgenda-zaak volgt dat de maatregelen rond 2100 een verminderde opwarming van 0,75 graden opleveren. Dat is wel degelijk meetbaar. Dat is al eerder op deze site ter sprake gekomen.
  Maar misschien is Hans Labohm zich onbewust van het feit dat hij dat niet snapt of niet heeft opgemerkt.

  • Hans Labohm 20 maart 2017 om 23:55- Antwoorden

   Bart Vreeken,
   Je schrijft: ‘Maar misschien is Hans Labohm zich onbewust van het feit dat hij dat niet snapt of niet heeft opgemerkt.’
   Nee hoor! Je vergist je.
   Zoals Rypke eerder schreef:
   Van belang is nu dat ook het Kabinet een concreet getal noemt bij datgene waarom alles in naam te doen zou zijn. Het afremmen van temperatuurstijging om zo de klimapocalypse te keren. Het sluiten van kolencentrales, investeren in windturbines EN daarboven de extra emissiereducties die de milieubeweging wil- het zal geen klimaateffect hebben: minder dan 5 honderd-duizendste van een graad.

   Het ‘emissie aandeel’ van Nederland in de wereld is met 0,35% zeer klein. De reductiekoers in de wereld wordt door nationale maatregelen slechts minimaal beïnvloed. Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0.000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering.
   Bron: http://climategate.nl/2016/04/11/sharon-dijksma-erkent-dat-miljardeninvesteringen-klimaat-geen-klimaateffect-hebben/

   • Bart Vreeken 21 maart 2017 om 09:02- Antwoorden

    Beste Hans, ik heb eerder op dit onderwerp gereageerd, zie:
    http://climategate.nl/2016/12/18/martin-sommer-6-miljard-
    weggegooid-geld/
    mijn reactie van december 23, 2016 3:21 pm.
    Het punt is dat in de ‘memorie van grieven’ alleen het effect van extra maatregelen over de periode 2017-2020 is uitgerekend. Wanneer deze maatregelen tot het eind van de eeuw worden volgehouden mag je het effect met 83/3 vermenigvuldigen. Dan kom je uit op 0,71 graden in 2100 (geen 0,75 graden zoals ik gisteren zei).
    Ik ben het er wel mee eens dat het goed zou zijn om het effect van het milieubeleid van NL nog eens goed door te rekenen. Ook mee eens dat het maar de vraag is hoeveel andere landen doen. Maar het gaat dus wel om een meetbaar effect.

    • Hans Labohm 21 maart 2017 om 19:55- Antwoorden

     Beste Bart,
     Ik vrees nog steeds dat je je vergist.
     Dijksma heeft duidelijk gezegd tot 2100 en niet 2020.
     Je schrijft: ”Het punt is dat in de ‘memorie van grieven’ alleen het effect van extra maatregelen over de periode 2017-2020 is uitgerekend. Wanneer deze maatregelen tot het eind van de eeuw worden volgehouden mag je het effect met 83/3 vermenigvuldigen. Dan kom je uit op 0,71 graden in 2100 (geen 0,75 graden zoals ik gisteren zei).’

     Het gaat dus om 83/3 maal 0,000045 °C.

     In de eerste plaats geloof ik niet dat je zo mag rekenen. Ik neem aan dat Dijksma (althans haar influisteraars), zoals ze schrijven, aannemen dat die reductie blijvend is en aan het eind van de eeuw, volgens de modellen van de mainstream klimatologie, een vermindering van de gemiddelde opwarming van 0.000045 °C tot gevolg heeft.

     In de tweede plaats is 83/3 maal 0,000045 volgens mijn berekening nog altijd: 0,001245 en geen 0,71.

     Als we dit cijfer extrapoleren naar wereldwijde afkoeling, wat krijgen we dan? Jeroen Hetzler heeft dat eerder voor ons berekend.
     Zie zijn:
     http://climategate.nl/2017/02/24/groenlinks-als-planeetverwoester/

     Zijn berekening is nagenoeg gelijk aan die van Lomborg (0,17). Het IPCC werkt met heel andere cijfers (modellen), plus dat die 2 graden doelstelling het bekende politieke wondergetal uit de hoge hoed.
     http://climategate.nl/2015/06/13/de-2-graden-doelstelling-een-politieke-constructie/
     Mocht ik er naast zitten, dan hoor ik graag van je waar en waarom.

    • Bart Vreeken 22 maart 2017 om 08:15- Antwoorden

     beste Hans en Hugo, ik heb er nog eens opnieuw aan gerekend. Het genoemde getal van 0,000045 moet met een aantal factoren vergroot worden. Er zijn ook een aantal onzekerheden in wat er bedoeld wordt in de tekst van de memorie van Grieven, tenminste ik haal het er niet helemaal uit.
     1. Een extrapolatie over een langere periode dan de in de MvG gehanteerde ca 3,5 jaar. Dit levert een factor 26,6 op (hier zit een onzekerheid in).
     2. De MvG noemt het effect van de extra maatregelen door Urgenda gewenst. De wel uitgevoerde maatregelen van 1,5 keer zo veel.
     3. Het aandeel van NL is 0,35%. Dit levert een factor 285,7.
     De som:
     0,000045 x 26,6 x 1,5 x 285,7 = 0,51 graden.
     De 0,71 graden kan ik nu niet meer reproduceren.
     Maar het moet maar eens netjes uitgerekend worden door iemand met meer deskundigheid.

    • Hans Labohm 22 maart 2017 om 13:01- Antwoorden

     Beste Bart,

     Het is m.i. illusoir te geloven dat andere landen het voorbeeld Nederland zullen volgen als Nederland zich houdt dan wel moet houden aan de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Ik reken er overigens op dat deze uitspraak in hoger beroep geen standhoudt.
     Wat de wereldwijde antropogene CO2-uitstoot betreft moet worden vastgesteld dat deze de laatste jaren ongeveer constant is gebleven, zoals het IEA onlangs heeft bevestigd. Zelfs het beste jongetje van de klas, Duitsland, lukt het niet om deze omlaag te krijgen.
     http://notrickszone.com/#sthash.1XoNXuxI.dpbs

    • Bart Vreeken 22 maart 2017 om 16:34- Antwoorden

     Beste Hans,
     Natuurlijk kun je er aan twijfelen of andere landen zich wel aan het klimaataccoord gaan houden. Nederland doet dat in feite ook niet. Maar het punt was nu of de maatregelen áls ze uitgevoerd worden een meetbaar en substantieel effect hebben. Dat hebben ze duidelijk wel: een reductie van 15% leidt tot 0,51 graden minder opwarming. Meer reductie zal dan tot verdere tempering van de opwarming leiden. Natuurlijk kun je een afweging maken of de inspanning/kosten afwegen tegen het resultaat.

    • Hans Labohm 22 maart 2017 om 17:32- Antwoorden

     Beste Bart,
     Je stelt: ‘Natuurlijk kun je er aan twijfelen of andere landen zich wel aan het klimaatakkoord gaan houden. Nederland doet dat in feite ook niet. Maar het punt was nu of de maatregelen áls ze uitgevoerd worden een meetbaar en substantieel effect hebben. Dat hebben ze duidelijk wel: een reductie van 15% leidt tot 0,51 graden minder opwarming. Meer reductie zal dan tot verdere tempering van de opwarming leiden.’

     Nagenoeg geen enkel klimaatmodel bleek in overeenstemming te zijn met de observaties. M.a.w. wetenschappelijk gezien is dit allemaal drijfzand.

     Je stelt voorts: ‘Natuurlijk kun je een afweging maken of de inspanning/kosten opwegen tegen het resultaat.’

     Terecht! Dat ben ik met je eens. Maar geen enkele overheid heeft dat tot op heden gedaan en aan de kiezers/parlementen voorgelegd. Als ze dat zouden doen, zou blijken dat de kosten/batenverhouding dermate ongunstig is dat het hele klimaatbeleid op losse schroeven komt te staan.

   • dwk 21 maart 2017 om 22:29- Antwoorden

    Zat vanavond Winia te kijken en vroeg me af of in jullie berekeningen wel rekening gehouden is met de “uitfasering” van de gloeilamp?

    • Hugo Matthijssen 22 maart 2017 om 08:34- Antwoorden

     Bart
     ik weet nog wel een leuke berekening waar je je op kunt stukbijten.
     Het aandeel NL is 0,51 graden.
     Als ik vervolgens kijk naar de uitstoot van NL en de rest van de wereld en ik laat er een simpele lineaire schatting op los dan moeten we uiteindelijk toch wel kokende oceanen achter laten.
     En weet je wat het probleem is als oceanen opwarmen komt er nog eens een extra portie co2 vrij een door cumulatief effect.
     Zou jouw denklijn juist zijn dan was de wereld al lang onleefbaar zijn.
     Ergens zit er dan ook een soort thermostaat in het systeem.
     Daarnaast ben ik erg benieuwd van welke klimaatgevoeligheid voor CO2 je uitgaat.

     Ergens is er zeker iets mis met een dergelijke uitkomst.

    • Bart Vreeken 22 maart 2017 om 09:23- Antwoorden

     Hugo Matthijssen, je kunt niet lezen. Ik heb berekend wat de beperking van de temperatuurstijging in 2100 is als alle landen dezelfde maatregelen nemen als NL in de periode 2016-2020. Niets meer en niets minder. Ik weet niet waar je die kokende oceanen vandaan haalt??

 24. Hugo Matthijssen 21 maart 2017 om 08:05- Antwoorden

  Beste Bart

  Kun je mij aangeven waar ik doe 0,75 graad opwarming in 2100 kan vinden?

 25. Ibrahim 21 maart 2017 om 10:38- Antwoorden

  The troposphere has not warmed quite (sic!) as fast as most climate models predict:

  images.remss.com…

  from: http://www.remss.com...

Geef een reactie