Steenarend als huisdier van Tsjechen

Partij voor de Bieren

Rypler de Heidegger-kneuter betwijfelt het nut van stemmen. In de eerste plaats omdat politici maar 1 instrument hebben- de overheid- om hun ‘idealen’ te verwezenlijken. Als je politici nodig hebt voor je idealen, zeg je eigenlijk dat je zelf niet het talent en kapitaal hebt om die idealen zelf te realiseren. Je wilt iets doen op andermans territorium, zonder een markt-transactie aan te gaan.

Je bent er te lui of ziekelijk voor. Of je hebt de wil niet. Of je wilt gewoon andere mensen koeioneren via misbruik van het geweldsmonopolie van de staat. Idealen zijn altijd private belangen waarvoor een ander moet betalen.

De overheid is een overtreding van het Negende Gebod: gij zult niet stelen. De Bijbel verbiedt dus het Socialisme, in 1 van de vrij weinige passages waar zaken in gebiedende wijs staan verwoord (het zijn meestal verhalen van wel tientallen verschillende vertellers en gezichtspunten). En dat is logisch, want Socialisme is een fantoom-christendom waar God uit werd gejaagd door een godloochenende predikant (Domela Nieuwenhuis).

Het enige interessante aan geloof is nu juist God, het Mysterie van het leven, de Liefde, Ik ben die ik Ben, iets dat zich niet in een ‘mening’ laat vangen of standpunt maar dat altijd groter is dan je beperkte verstand voorzag. Alsof je alles al dacht te weten, wat eigenlijk de erkenning is: ik heb dus niets echt geleerd.

Al begrijp je Socialisme wel als reactie op die andere goodloochenaars, de roofkapitalisten die zich als (godlovende) Zonnekoningen kunnen ontpoppen. Andermaal: er is geen enkel ideaal systeem van bestuur. Alle vermenging van wereldlijke en geestelijke macht leidt als vanzelf tot corrumpering.

RZ17.Rijke weide (12)De Overhead
Iedereen die ik sprak die succes had als ondernemer, die geeft af op de overheid. Omdat de overheid werkt als Groen Links-stemmers: ze kunnen met andermans geld smijten zonder dat het personeel zelf wordt afgerekend op de consequenties. Ze zijn beschermd door het geweldsmonopolie van de overheid.

En die overheid is net als in de atheïstische heilstaat van het communisme steeds meer bevolkt door seculiere mensen zonder God die over hun schouder meekijkt. Dus handelen de meeste mensen alleen eervol wanneer ze in de schijnwerpers gezet worden.

Die overheid wordt steeds leugenachtiger en meer arrogant, zoals ik nu bij Rijkswaterstaat bevestigd krijg. Ze liegen, ze draaien en alleen via de juridische weg heb je nog kans op eerlijk antwoord. Je krijgt een overheid die onderhoud verwaarloost maar bovenmatig inzet op geldverslindende prestige-projecten (zie Vismigratierivier, Delta-commissie, Crisis en Herstelwet), zoals bij Stalin en Mao ook het geval was.

Met de meeste mensen kun je wel onderhandelen

Met de meeste mensen kun je wel onderhandelen

Vadertje Staat is er voor kleine kinderen en wezen
Vaak heet beleid bij de overheid succesvol als alle geld op is. Het op zijn van geld, dat lijkt het enige instrument waarmee gemeten wordt. Of enkele rapporten in een diepe bureaulade.

Met als ultieme staatswaan de maakbaarheidsideologie van de klimaatwaan: alsof mensen via de CO2-thermostaat het weer kunnen afregelen zodat de planeet veiliger zou worden. En dat CO2-beleid dus de beste manier is voor een veilige wereld in plaats van welvaart of vele andere wegen naar Rome voor aanmerkelijk minder economische en ecologische lasten. Want het weer wordt er alvast niet beter van, hoewel je dat graag zou willen.

Alle partijen zijn hier eender. Die kritische reflectie staat overigens los van het klimaat-vraagstuk, zo weet iedereen die mijn 4-puntjes-spraakverwarring kent over klimaat en milieu.

Dus wie stemt voor een partij die ‘idealen’ wil realiseren, die lijkt mij geldverslindend en bijzonder eng.  Er zijn alleen belangen.Nu dan dus afdwingbaar onder dreiging van overheidsgeweld, omdat je het zelfinzicht ontbeert dat leidt naar geestelijke volwassenheid. Dan heb je dus Vadertje Staat nodig.

RZ17.Rijke weide (19)Al ben ik vooral gezegend met de goede mensen om mij heen, zonder wie ik niets zou zijn. Dus de Staat kan er ook zijn voor mensen die de goede mensen om zich heen ontberen, zeker nu de kerk als instituut voor opvang wegvalt.

Die ontheemden zijn er ook.

In die kritische opstelling richting Statisme zie je niettemin een overeenkomst met libertariers en Ariërs.

Tel daarbij de kwaliteit van politici…..Ai ai ai ai. Ik moest 3 keer opdraven bij een Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer en met grote ontzetting constateren dat dit zootje ongeregeld ons land bestuurt, Kamerleden met kennis van zaken die doen waarvoor ze zijn aangenomen- landsbestuur controleren- die zijn een uitzondering op een onrustbarende regel.

Geen wonder dat bedrijven via lobby het heft in eigen hand nemen, als onderkenning van het failliet van het huidige systeem.

RZ17.Rijke weide (21)Maar toch zijn we hier ook van de school van Thomas Hobbes. Je hebt ook bij voetbal een scheidsrechter nodig en spelregels die met geweld afdwingbaar zijn. Mensen zijn 1 op 1 meestal wel OK, je kunt er mee praten en handelen. Maar in groepen verliezen mensen al snel hun verstand, ze gaan polariseren en voor je het weet vliegen ze elkaar in de haren.

Een kleine lezing van het Oude Testament tot de jongste geschiedenis leert dat je met een gebroken geweertje niet aan de bak komt. De ultieme consequentie van ieder meningsverschil bij mensen is altijd (verbaal) geweld.

RZ17.Rijke weide (10)Mensen (in groepen) deugen al snel niet. Ze zijn geneigd tot alle kwaad, vooral wanneer hun status in het geding is. Net als bij wolven en apen trouwens. Ook de afgebeelde steenarenden hechten aan status en dominantie.

Je kunt arenden net als honden ook voice-commandos leren. En ze proberen ook dominantie over je te veroveren, zo vertellen de mensen die zo’n dier als jachthond hebben. Ze lezen aan je houding af wat je energie is en hoe schrikachtig je bent. Net als honden.

Levensgevaarlijk trouwens, ik zou het bij de havik houden of een mooie valk. Moet je die klauwen ook zien:

RZ17.Rijke weide (18)

Positieve uitzonderingen daargelaten, zijn het nu vaak Tokkies die zo’n arend aanschaffen, zoals je dat ook in Tsjechie zag. De Tsjechische varianten op, Dennis en Rachel (spreek uit: Reetsjel) met hun kinderen Quincy en Wesley, zo’n vet aangelopen kerel met hondenhalsband om. En Reetsjel heeft altijd zo’n kermisgouden kettinkje met glitters om waar ‘R.a.c.h.e.l’ dan met losse krullettertjes in hangt, liggend op haar roze biggenvacht met patatvet.

Zoals je ook Tokkies met zo’n Staffordshire Terrier ziet, 1 van de mooiste honden die in imago lijden onder slechte eigenaren. En Bijlmer-negers met een gouden tand, waarin een pistooltje staat gegraveerd.

Het in toom houden der ontoerekeningsvatbare en andersbegaafde medemens, ook daartoe kun je de Staat dus verlangen. Dat is dan uiteindelijk een vorm van bescherming van je territorium. Dat Dennis en Reetsjel je niet lastig vallen. Hoewel je ze verder ook hun eigen keuzes dient te gunnen, hoezeer je het verafschuwt.

 

De meest arendste van alle arenden is de steenarend. Wat een magnifiek dier

De meest arendste van alle arenden is de steenarend. Wat een magnifiek dier

Lobbycratie
Een ander argument om niet te stemmen is dat je legitimatie verleent aan een systeem dat niet (meer) functioneert.  We leven niet meer in een functionerende democratie maar een lobbycratie met waar politici zich laten manipuleren door de hijgerige karikatuur van de wereld die massamedia brengen.

Zodat mensen met een ‘mening’ besluiten nemen, of nog erger: met ‘goede bedoelingen’. Alsof je goedwillendheid je ontslaat van de noodzaak je te informeren buiten de gepolitiseerde desinformatie die journalisten brengen.

Het beste zou een partij aan de macht komen, die snoeit in alle beleid dat enkel sociaal en ecologisch kapitaal kost, en die verder belooft geen enkele ambitie te tonen. Behalve op de winkel passen en laat de creatieve, ondernemende en initiatiefrijke mensen dan zelf de leiding nemen. Of gewoon de middenstanders die op eigen winkel passen, de ruggengraat van functionerend Nederland.

In hun kielzog kan de rest dan wel volgen

...totemdier in de vlag van Kazachstan

…totemdier in de vlag van Kazachstan

Stem alsjeblieft geen ‘duurzaam’
Zoals getoond in recente blogs leidt het klimaatbeleid van Henk Kamp met zijn zaag/boskap-en-bijstook-subsidies alsnog tot de dystopie van Rachel Carson: Silent Spring, Stille Lente. Nog nooit sinds de Middeleeuwen werd- dankzij perverse subsidieprikkels en bezuinigdrift- zo fanatiek in het lokale en regionale groen gezaagd, niet alleen door gemeentes en provincies maar ook de natuurorganisaties als Staatsbosbeheer doen vrolijk mee.

En dit is nog maar het begin van de duurzaamheid.

RZ17.Rijke weide (14)

Save the Eagles International blijft actievoeren om de negatieve consequenties van windturbines op arenden en andere traag voortplantende roofvogels te agenderen, wiens dood en populatieval de Partij voor de Dieren dus van harte aanmoedigt. Dat je het goed zegt te bedoelen- Stalin en Mao zeiden dat ook- het gaat om de consequenties van wat je voorstaat, en dat je die onder ogen WILT zien en vervolgens actief uitdraagt.

Helaas zijn bijna alle zogenaamde natuurbeschermers nu laffe linksige weekdieren die meer om ‘gevoel voor politieke verhoudingen’/subsidiegeld geven dan de natuur, wat ze maskeren met een groene geloofsbelijdenis/het etaleren van de vermeende goede bedoelingen. Met wat signaalwoorden als ‘oeh, ongenuanceerd’ en andere nietszeggende ‘kijk mij beter dan Gij zijn’-kreten schudden ze die olifant van hun schouders.

Onder Obama in de VS zou het al legaal voor windmolenaars worden om arenden uit de lucht te meppen, als ze maar genoeg geld betalen – 30 duizend dollar– aan de overheid (de Wildlife Service).Wat dus betekent dat ze overheidsgeld teruggeven aan de overheid.

RZ17.Rijke weide (11)

We zien het zelfde al bij Vogelbescherming Nederland met hun scheidend voorzitter Atze Nicolai (VVD), tevens Eneco-commissaris. Die plaatsen 19 windturbines IN de Waddenzee, in fourageergebied van kwetsbare sterns die disproportioneel slachtoffer zijn van windturbines.

Screen Shot 2017-03-15 at 08.04.39De duurzaamheid – de zuiverheidsideologie van de oude milieubeweging, verwant aan het Nazisme- die lijkt de bescheiden winst die we afgelopen halve eeuw boekten bij herstel van dieren die onder vervolging en al the enthousiast gif-gebruik leden terug te kunnen draaien. Omdat je vrijwel het gehele landoppervlak met die subsidie-generatoren moet bezetten.

RZ17.Rijke weide (13)

Dus het heeft geen zin om te zeggen ‘ze moeten op de goede plaats staan’ zoals je al ziet nu de Rijksoverheid met gebruik van de Crisis en Herstelwet turbines in Natura 2000 zet. In Spanje en Duitsland is dat eender in roofvogelhabitat, door plaatsing van windturbines in alle habitats waar roofvogels jagen en van thermiek gebruik maken. ‘Schone energie’, ‘vervuiling-vrije’ energie, alsof landschapsvervuiling en habitatvernietiging geen vormen van vervuiling zijn.

Terwijl plantenvoedingstof CO2 gunstig is voor de planeet, het is meest gunstige reststof die mensen ooit hielpen bijmaken. Dan hebben we wel ergere rotzooi geproduceerd.

Dion, dit vind je heel zielug heh?

Dion, dit vind je heel zielug heh?

Dat je dus weet: Ik stem voor de moord op vele duizenden extra (roof)vogels  wanneer je ‘Jesse Klaver’ aankruist of iemand van de Nijpelitaanse Maffia (VVD), dat is de logische consequentie wanneer je voorstaat dat windenergie een substantieel deel van je energievoorziening moet uitmaken. Zie ook De Rekening Voorbij van Ingenieursvereniging KIVI, een standaardwerk dat iedere politicus hoort te kennen.

Screen Shot 2017-03-15 at 09.20.34

En daarom lijkt de Partij van het Grote Nee in ecologische zin de juiste keuze.  Maar dan krijg je Dion er gratis bij. Met dieren-hysterie heb ik weinig op als jager-verzamelaar.

RZ17.Rijke weide (20)Een pleidooi voor oprichting van de Partij die Geen Schade Aanricht (PGSA) of de Partij zonder Enige Ambitie (PzEA), de Partij zonder Goede Bedoelingen (PzGB)

Laat ambitie toch vooral over aan mensen die de verstandelijke en technische vermogens bezitten, kennis om dat constructief in te vullen. Mensen die ook worden afgerekend op de consequenties van wat ze voorstaan.  Ondernemers en zelfstandigen.

Menen dat je het goed bedoelt, daar koop je niets voor. Hou je goede bedoelingen vooral bij je. In ons boek over Ecomodernisme hield ik rekening met een verdere disintegratie van Nederland, versplintering van groepen, een overheid die enkel nog schade aanricht op groen danwel bezuinigt.  En dus heb ik de natuurvisie (hoofdstuk 12) daarop aangepast. Iets waar initiatiefrijke individuen hun voordeel mee kunnen doen, zoals zovelen dat al doen.

Het grootste recht van ieder mens en ieder levend wezen is het eigendomsrecht, je territorium- in mijn geval slechts anderhalve are Fryske Groun- waar je met rust gelaten kunt worden zonder slimme meters en je eigen ding kunt doen. Natuur, je eigen tuin is dan ook vooral Lebensraum. 

Nou, dan na weer 2 uurtjes procrastinaten/Climategaten is het dan nu tijd voor de burgerplicht: ik wens u veel wijsheid toe vandaag.