Is CO2 het belangrijkste broeikasgas?

De hele wereld is in de ban van het broeikasgas CO2. De hoeveelheid CO2 is gestegen van 280 ppm voor de industriële revolutie tot 400 ppm nu (ppm staat hier voor het aantal deeltjes CO2 per miljoen delen lucht).

CO2 wordt gevormd door een chemische verbinding van koolstof en zuurstof. Dat kan door verbranding van vaste brandstoffen zoals hout, kolen, turf etc. maar ook door verbranding van koolwaterstoffen in gassen als methaan (aardgas) petroleum gas (butaan en propaan) en vloeibare brandstoffen o.a. uit aardolie.

Niet alleen komt er CO2 vrij door verbranding van brandstoffen maar er is ook sprake van biologische verbranding in ons lichaam. Wij nemen de koolstof op uit ons voedsel en verbranden dat samen met  de zuurstof uit de ingeademde lucht. Het gevolg is dat in onze uitademingslucht voornamelijk CO2 en waterdamp voorkomt. Alle mensen en dieren ademen dan ook CO2 uit door verbranding van hun voedsel.

In planten zie je het omgekeerde proces, Als planten groeien nemen die CO2 op en  samen met zonlicht, plantenvoeding en water maken planten o.a. weer koolstof en verbindingen daarvan.

Koolstof is dan ook een van de belangrijkste bouwstenen in de natuur.

Toename van CO2 in de atmosfeer geeft meer plantengroei, mits er ook voldoende plantenvoedsel, water en licht aanwezig zijn. Zo is er sprake van een natuurlijke CO2-kringloop.

Er zijn ook natuurlijke bronnen die CO2 in de atmosfeer brengen, waarvan de vulkanen de grootste genoemd kunnen worden, maar ook bosbranden etc.

CO2 is een broeikasgas en er is sprake van een CO2-kringloop. Zonder CO2 geen leven zoals we dat kennen. Er zijn geleerden die aangeven dat bij een hoeveelheid van ongeveer 220 tot 240 ppm de CO2-kringloop stopt en er dan geen leven op aarde, zoals wij dat nu kennen, meer mogelijk is.

Er zit nu ongeveer 400 ppm CO2 in de lucht. De toename van de afgelopen 140 jaar is 120 ppm. Een deel van deze toename is een direct gevolg van menselijke activiteiten, maar er is zeker ook sprake van een deel dat van een natuurlijke oorzaak afkomstig is. In dezelfde periode is de temperatuur toegenomen met ongeveer 0,7 graad Celsius.

Hoe werkt een broeikasgas?

De zon zendt energie uit in de vorm van licht en dat licht moet eerst door de dampkring heen om de aarde te bereiken. Op de oppervlakte van de aarde wordt het zonlicht omgezet in warmtestraling en gaat vervolgens weer richting ruimte vanaf grondniveau. Broeikasgassen nemen de energie op. Zij absorberen het infrarood en stralen de energie vrijwel gelijk weer in alle richtingen uit.

Zolang de instromende stralingsenergie van de zon gelijk is aan de uitgaande energie van de IR-uitstraling blijft de temperatuur gelijk.

Laten we eens kijken wat we kunnen vinden over broeikasgassen:

Het KNMI komt met deze tekst:

“Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast.

De zon verwarmt de aarde, de aarde straalt de warmte weer uit. Broeikasgassen houden de warmtestraling vast. Zonder dit natuurlijke broeikaseffect zou het gemiddeld over de wereld veel kouder zijn dan de huidige wereldgemiddelde temperatuur van ongeveer 15 graden.”

Lees je verder dan komt er een verhaaltje over de veranderingen die de mens heeft veroorzaakt in de atmosfeer en het beperken van de opwarming tot 2 graden.

Met deze tekst geeft het KNMI direct een aantal punten aan:

1e De broeikasgassen CO2 en waterdamp zijn de belangrijkste broeikasgassen.

2e De mens is verantwoordelijk voor de toename daarvan.

3e Door de uitstoot van CO2 te beperken zijn we in staat de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius.

De broeikaswerking van een broeikasgas in de praktijk is direct afhankelijk van de hoeveelheid van het gas in de atmosfeer en de broeikaswerking van het gas.

Als we naar hoeveelheden kijken dan hebben we afhankelijk ven de temperatuur en vochtigheidsgraad lokaal tussen de 10.000 ppm en 40.000 ppm H2O in de lucht, met CO2 komen we op 400 ppm. Er zijn naast waterdamp en CO2 nog veel meer broeikasgassen maar als we kijken naar de broeikaswerking op aarde dan is de invloed daarvan niet echt groot.

Alle componenten tezamen leveren een natuurlijk broeikaseffect op van 33ºC. Zonder broeikaswerking zou de aarde een koude bevroren bol zijn in de ruimte zonder enig leven. Kijken we naar de tekst van het KNMI dan zie je dat daar de broeikaswerking van waterdamp H2O en koolzuur CO2 op een lijn gezet worden en de vraag is of dat juist is.

“Van de 33° C temperatuurverhoging van de troposfeer als gevolg van het broeikaseffect komt ruwweg 21° C voor rekening van waterdamp. Waterdamp absorbeert sterk in de banden  2,4 – 3,1 µm, 4,5 – 6,5 µm en boven de 16 µm. Voor CO2 is de belangrijkste absorptieband gelegen bij 14 – 16 µm, maar er zijn ook absorptiebanden bij 2,6 µm en 4,2 µm. Daar waar in het infrarode spectrum waterdamp en CO2 niet werkzaam zijn als absorptiemedium, zoals in de nabijheid van 10 µm golflengte, ontsnapt langgolvige straling ongehinderd de ruimte in. Het gebied van 8,5 – 13 µm is het zogenaamde atmosferische venster.”

Bron hier.

Met andere woorden  H2O en CO2 werken beide in het infraroodspectrum op een ander golflengte gezien de dipoolovergang van H2O en CO2  is de broeikaswerking vrijwel gelijk zodat de hoeveelheid van het gas in de atmosfeer bepalend is voor de broeikaswerking.

In de praktijk is het dan ook onmogelijk dat 120 ppm CO2 toename van de afgelopen 140 jaar tot nu 400 ppm de verschrikkelijke opwarming zou veroorzaken als je daarnaast de werking van 10.000 tot 40.000 ppm H2O zet (afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad).

Kijken we naar de praktijk dan wordt dit beeld bevestigd. De hoeveelheid CO2 in de lucht vrijwel gelijk verdeeld, overal 400 ppm, terwijl de hoeveelheid waterdamp afhankelijk is van de temperatuur en vochtigheidsgraad zodat op de polen en in de woestijnen heel weinig waterdamp voorkomt.

Kijken we naar de dagelijks gang in de woestijn dan is de uitstraling in de nacht heel groot. De temperatuur daalt tot ruim onder 0 graden Celsius en overdag komen de temperaturen wel regelmatig boven de +50 graden uit. Zou de sterke broeikaswerking van CO2 in de praktijk aanwezig zijn dan zou in de woestijnen de uitstraling veel meer belemmerd worden.

In de gematigde gebieden met meer vocht in de vorm van waterdamp en druppels zie je dat in de nacht bij laaghangende bewolking de uitstraling voor een groot deel wordt tegen gehouden, waardoor de nachttemperatuur dicht bij de dagtemperatuur blijft. Bij heldere nachten met lage luchtvochtigheidsgraad is de uitstraling veel groter.

Concreet kun je stellen dat de invloed van CO2 veel geringer is dan die van waterdamp. Toch worden deze gassen door het KNMI in hun tekst als de voornaamste broeikasgassen genoemd. Dat motiveren ze met de theorie van de versterkende werking van waterdamp. Daarbij gaan ze er van uit dat een geringe temperatuurverhoging door de CO2-toename er voor zorgt dat er ook meer waterdamp in de atmosfeer komt en dat daardoor de grote opwarming zal plaats vinden. Uit het voorbeeld van de woestijn blijkt dat dat niet altijd juist is. Het is dan ook een onbewezen theorie.

Samenvattend:

CO2 en H2O zijn broeikasgassen met een werking in het infrarood spectrum in verschillende golflengtes de hoeveelheid CO2 is nu 400 ppm, de toename van de afgelopen 140 jaar is 120ppm.

Waterdamp komt afhankelijk van de luchtvochtigheidsgraad en temperatuur voor tussen ongeveer 10.000 ppm en 40.000 ppm. Waterdamp is dan ook het belangrijkste broeikasgas.

De opwarming van de aarde door CO2 wordt voornamelijk bepaald door het al of niet aanwezig zijn van de versterkende werking. De theorie is niet bewezen en een de minieme temperatuurstijging van het beetje waterdamp hoeft niet direct effect te hebben op de hoeveelheid vocht in de lucht. Kijk maar naar woestijnen en de polen.

Ook geven wetenschappers aan dat de band rond 15 µm bijna verzadigd is en verzadiging betekent dat de meeste straling op deze golflengte wordt ingevangen met de reeds aanwezige hoeveelheid gas in de lucht. Toename van de hoeveelheid CO2 zal dan ook minder van invloed zijn op de komende temperatuurontwikkeling.

Zie verder hier.

Tot zover het stralingsmodel waarin de broeikaswerking van waterdamp en koolzuurgas in beeld is gebracht.

Naast de broeikaswerking is de invloed van waterdamp in de atmosfeer op veel verschillende processen in de atmosfeer erg veelzijdig en is samen met de oceanen die direct van invloed op de warmtehuishouding, zoals convectie die boven de evenaar zo ongeveer het grootst is. Kijk maar naar de passaatwinden (wil je daar meer van weten kijk dan eens naar de Hadleycel op Wikipedia), de werking van waterdamp in wolken waaronder  reflectie van UV naar de ruimte, het vasthouden van IR bij laaghangende stratiforme bewolking en warmtetransport door verschil tussen lapse rate en met name in stratiforme bewolking. Kijken we naar oceanen dan zijn die de verdeler van warmte over de aarde, warmte die voor een groot deel binnen komt tussen de keerkringen en over de rest van de wereld verdeeld wordt. Ook zie je de lokale concentratie van warmte in de oceanen verschuiven bij oceaanoscillaties als El Niño, met lokaal extra temperatuurverhogingen van het zeewater en als gevolg daarvan transport van veel waterdamp naar de atmosfeer door opwarming van de lucht die toestroomt van koudere plaatsen naar de hotspot.

Het gevolg is o.a. extra warmtetransport naar de ruimte.

Waterdamp heeft dan ook een grote rol in verticaal warmtetransport in de atmosfeer.

Vaak wordt aangegeven dat de werking van broeikasgassen zorgt voor een opwarming van de aarde met 33 graden van –18 naar +15 gemiddeld op aarde maar dat is te simpel. Daarmee gaan ze voorbij aan het warmtetransport dat buiten het stralingsmodel plaats vindt als gevolg van de werking van waterdamp in de atmosfeer.

De praktijk is dat:

zonder broeikaswerking de temperatuur op aarde ongeveer -18 graden Celsius is.

Was er wel sprake van broeikaswerking en zou alleen de stralingsbalans bepalend zijn voor de temperatuur, dan was de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer + 70 graden Celsius. En dat is ook niet echt leefbaar.

Met de huidige broeikaswerking en alle processen die de warmte transporteren en verdelen over de aarde, zowel horizontaal als verticaal, is de temperatuur gemiddeld +15 graden Celsius. Dat is de huidige situatie. Voor meer info zie deze link.

Terug naar het KNMI.

Versterkingsmechanisme: Waterdamp werkt als een versterkingsmechanisme voor andere effecten die de atmosfeer koelen of opwarmen. Stijgt de temperatuur door de komst van extra kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer, dan komt er in korte tijd extra waterdamp vrij.

Het versterkingsmechanisme wordt als feit gebracht, maar is een onbewezen theorie omdat hier alleen wordt uitgegaan van het het stralingsmodel. Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan alle zeer ingewikkelde processen die in de atmosfeer voorkomen en ook de wijze waarop de waterhuishouding op aarde werkt. Zou er daadwerkelijk meer vocht in de lucht komen door de stijging van 120 ppm CO2 dan zal dit niet alleen opwarming betekenen maar ook afkoeling.

Enkele punten

1e Een zeer geringe toename van de temperatuur van de afgelopen periode is al eerder gestart na de kleine ijstijd.

2e Zoals het KNMI het brengt, is de toename van CO2 van 280 ppm naar 400 ppm nu een belangrijke oorzaak te van de opwarming. Tevens wordt deze toename die zeker ook natuurlijke oorzaken heeft, volledig aan menselijk handelen toegeschreven, terwijl waterdamp, met een hoeveelheid in de lucht, afhankelijk van vochtigheidsgraad en temperatuur, tot 40.000 ppm in werkelijkheid het belangrijkste broeikasgas is.

3e In de theorie van de versterkende werking wordt alleen naar het stralingsmodel gekeken. Belangrijke processen in de atmosfeer worden volledig vergeten. Een goed voorbeeld daarvan is de extra uitstraling als gevolg van El Niño. Bron hier.

Opvallend is ook dat het KNMI dit proces van uitstraling naar de ruimte door windgedreven oscillaties alleen ophangt aan El Niño en La Niña terwijl er in de praktijk veel meer windgedreven stromingen voorkomen.

Zie ook hier.

Samenvattend: Het belangrijkste broeikasgas is waterdamp omdat daarvan afhankelijk van de lokale luchtvochtigheid en temperatuur tot 40.000 ppm in de atmosfeer voorkomt.

In de klimaatwetenschap wordt echter algemeen aangenomen dat de toename van CO2 met 120 ppm de oorzaak van de opwarming met 0,7 graden Celsius is.

Ieder weldenkend mens zal zich dan afvragen hoe dat kan als je weet dat beide gassen ongeveer een gelijke broeikaswerking hebben bij een gelijke hoeveelheid. Of met andere woorden: 400 ppm waterdamp heeft ongeveer dezelfde broeikaswerking als 400 ppm CO2.

Vervolgens komen de klimaatwetenschappers met de theorie van de versterkende werking. Echter daarbij wordt er van uitgegaan dat de opwarming van 120 ppm CO2 veel extra waterdamp in de lucht mogelijk maakt. Dat dat niet overal zo is zal duidelijk zijn. Denk aan een woestijn.

De ingeschatte broeikaswerking is een theorie die volledig uitgaat van het stralingsmodel, wat een zeer eenzijdige benadering is als je kijkt naar alle andere  processen in de atmosfeer en de oceanen.

Een ander aspect is het feit dat de  opwarming van 0,7 graad sinds het begin van de industriële revolutie volledig aan de activiteiten van mensen wordt toegeschreven, terwijl er sinds de het einde van de kleine ijstijd al een opwarmingstrend zichtbaar is.

Terug naar de punten van het KNMI:

1e De broeikasgassen CO2 en waterdamp zijn de belangrijkste broeikasgassen. Uitgaande van de hoeveelheid van deze broeikasgassen en de broeikaswerking in de atmosfeer is waterdamp het belangrijkste broeikasgas. De versterkende werking is een onbewezen theorie.

2e De mens is verantwoordelijk voor de toename van CO2. Dat is gedeeltelijk juist echter er zijn ook natuurlijke bronnen van CO2, o.a. de oceaan die als gevolg van de opwarming sinds de laatste kleine ijstijd wat meer CO2 afgeeft aan de lucht en de CO2 die vrijkomt uit vulkanische activiteit

3e Door de uitstoot van CO2 te beperken zijn we in staat de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Het aandeel van waterdamp aan de broeikaswerking is met ongeveer 90% (wolken en damp samen) veel groter dan die van alle andere gassen samen. Dat betekent dat de invloed van vermindering van CO2 in de lucht zonder meenemen van de theorie van de versterkende werking minimaal is.

 

 

 

Door | 2017-10-06T13:38:42+00:00 31 augustus 2017|78 Reacties

78 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 31 augustus 2017 om 09:48- Antwoorden

  Correctie:
  Deze tekst:
  Het versterkingsmechanisme wordt als feit gebracht, maar is een onbewezen theorie omdat hier alleen wordt uitgegaan van het het stralingsmodel. Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan alle zeer ingewikkelde processen die in de atmosfeer voorkomen en ook de wijze waarop de waterhuishouding op aarde werkt. Zou er daadwerkelijk meer vocht in de lucht komen door de stijging van 120 ppm waterdamp dan zal dit niet alleen opwarming betekenen maar ook afkoeling.
  In de laatste zin staat waterdamp en dat moet uiteraard CO2 zijn.
  Excuus daarvoor

 2. Henk 31 augustus 2017 om 09:59- Antwoorden

  “Waterdamp komt afhankelijk van de luchtvochtigheidsgraad en temperatuur voor tussen ongeveer 10.000 ppm en 40.000 ppm. Waterdamp is dan ook het belangrijkste broeikasgas.”

  Een opmerking van een person die er verder ook geen verstand van heeft en ook weigert in te gaan op verdere feiten, op welke hoogte is de hoeveelheid waterdamp 40.000 ppm? en wat is de hoeveelheid waterdamp op 5000 meter?

  Allemaal vragen die al eerder gesteld zijn en waar Hugo geen antwoord op wenst te geven omdat het antwoord hem niet bevalt

  Verder is natuurlijk 100% van de toename van het CO2 nivo antropogeen. Er is gene weldenkend mens die daar over twijfelt

  Verder is de opwarming sinds het einde van d ekleine ijstijd intussen > 1C en niet 0,7 C, en inderdaad er is een grote kans dat dat allemaal antropogeen is. En ja dat kan want welke factoren veroorzaakten de opwarming na de kleine ijstid? Vooral de toename van de zonne activiteit, en die is intussen weer aangekomen op het nivo van het begin van de vorige eeuw. Jammer genoeg zijn er maar 3 factoren die opwaerming ./ afkoeling van de planeet bepalen

  1. Milankovich –> trend afkoelend
  2. Zon –> Neutraal sinds het begin van de vorige eeuw
  3. De hoeveelheid broeikas gassen CO2/CH4/anderen (maar niet H2O) stijgend en antropogeen van oorsprong

  • Hugo Matthijssen 31 augustus 2017 om 10:25- Antwoorden

   Beste Henk Bedankt voor deze reactie.
   Ter info
   Theorie PPL en brevet MLA . brevet luchtvaart station operator en
   ik heb jarenlang lesgegeven in luchtvaartmeteorologie op een vliegschool.
   De opbouw van de atmosfeer is mij dan ook redelijk bekend.
   Dus ga zo door.

   • Henk 31 augustus 2017 om 10:32- Antwoorden

    Inderdaad verstand van weer maar geen enkel verstand van klimaat

    Dat blijkt iedere keer weer uit je hersenspinseltjes

    Maar geeft eens antwoord wat is de hoeveelheid CO2 op 5km hoogte en wat is de hoeveelheid waterdamp (dus geen wolk) op 5 km hoogte

    • Boels 31 augustus 2017 om 11:03- Antwoorden

     “Inderdaad verstand van weer maar geen enkel verstand van klimaat”

     Vertel dat de NPO-weermannen 😉

    • Henk 31 augustus 2017 om 11:43- Antwoorden

     Boels,

     Denken de NPO weerannen het beter te weten dan mensen die er wel voor gestudeerd hebben of is dat alleen Hugo Matthijssen

   • janroos1 31 augustus 2017 om 11:37- Antwoorden

    Kom op Hugo. Een Loi cursus meteorologie maakt je nog geen deskundige. Zeer zwak verhaal en een schande voor climategate.

  • RoodLichtVoorGroen 31 augustus 2017 om 10:40- Antwoorden

   “Verder is natuurlijk 100% van de toename van het CO2 nivo antropogeen.”

   Dus volgens jou zijn alle vulkanen opgehouden met uitbarsten, alle dieren gestopt met uitademen, alle planten gestopt met rotten, alle vuren gestopt met branden? Kom op, zelfs jij weet beter dan dat!

   “Er is gene weldenkend mens die daar over twijfelt”

   Een mens die niet twijfelt kan per definitie nooit weldenkend zijn.

   • Henk 31 augustus 2017 om 10:55- Antwoorden

    Er is ook geen weldenkend mens die twijfelt dat als je uit het raam springt je naar beneden valt

    Veel success met twijfelen Rood en stap eens uit een raam om het tegendeel te bewijzen

    • Hugo Matthijssen 3 september 2017 om 08:27- Antwoorden

     Henk met een aangepaste parachute van voldoende hoogte springen met voldoende voorwaarde snelheid is geen enkel probleem.

 3. Joris van Dorp 31 augustus 2017 om 10:14- Antwoorden

  “Daarbij gaan ze er van uit dat een geringe temperatuurverhoging door de CO2-toename er voor zorgt dat er ook meer waterdamp in de atmosfeer komt en dat daardoor de grote opwarming zal plaats vinden. Uit het voorbeeld van de woestijn blijkt dat dat niet altijd juist is. Het is dan ook een onbewezen theorie.”

  Het is wel degelijk een bewezen theorie. De relatie tussen de gemiddelde vochtinhoud van de atmosfeer en de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer is vrijwel 1:1. Dat is logisch, maar ook keihard gemeten, o.a. door RSS.
  http://images.remss.com/figures/climate/temperature_and_vapor_trop20_V4.png

 4. Guus Derksen 31 augustus 2017 om 10:29- Antwoorden

  “Een deel van deze toename [van CO2] is een direct gevolg van menselijke activiteiten”.
  Dat is nog maar zeer de vraag. Zeker, we doen mee in de kringloop van dat spul, maar ik denk dat er andere processen zijn die, net als in het verre verleden, zorgen voor afwisselend toe- en afname. Dat er dan een deel ‘van ons’ tussen zit is logisch. Anders gezegd, een toenemend percentage menselijke bijdrage in een door de natuur bepaalde hoeveelheid CO2.
  Corrigeer me als deze zienswijze niet klopt, ik had tenslotte lang geleden een 3 voor scheikunde.

  • Henk 31 augustus 2017 om 10:51- Antwoorden

   Het klopt niet, dat 100% van de toename antropogeen is is heel simpel boekhouden

   We weten hoeveel fosiel C we opgraven / verbranden en weten hoeveel de hoeveelheid toeneemt in de atmosfeer en aangezien we meer verbranden dan dat de de teoname is is het duidlijk dat we 100% verantwoordelijk zijn

   https://www.youtube.com/watch?v=CcmCBetoR18

   • Boels 31 augustus 2017 om 11:09- Antwoorden

    Dat “weten” berust op gissingen die er zo maar 30% naast kunnen zitten.
    En die 30% is een gissing van mij 😉
    De boekhouders der aarde tellen slechts de bedragen van de facturen op; de zwarte en grijze markten onttrekken zich aan het zicht.

 5. Anton Bakker 31 augustus 2017 om 10:34- Antwoorden

  Hugo, met meer waterdamp komen er meer wolken, wat niet goed benadrukt wordt. Ook bestaat Svensmark, die jij totaal niet aanhaalt.

  • Henk 31 augustus 2017 om 10:55- Antwoorden

   Niemand twijfelt dat Sversmark bestaat Anton, dat zijn feiten en daar discusieren normale mensen niet over

 6. Hugo Matthijssen 31 augustus 2017 om 10:49- Antwoorden

  Joris
  Graag ook het onderzoek waar deze plaatjes bij horen.
  Hierbij wordt alleen gekeken naar de positieve feed back.

  Meer vocht geeft ook meer bewolking en daaruit neerslag zodat meer warmte naar boven getransporteerd wordt en waterdamp weer wordt omgezet in water door condensatie in de bewolking.
  Reflectie van uv door wolken geeft ook afkoeling.
  Met adere woorden het is maar net waar je naar kijkt.
  De invloed van dat beetje extra CO2 afgezet tegen de natuurlijke variaties in de hoeveelheid waterdamp in de gematigde zone is zeker niet meetbaar.
  In de tropen zie je dat de moesson veel meer effect heeft en ook de opwarming van de lucht en de opname van watedramp bij oceaan oscillaties zijn van andere factoren afhankelijk.

  Ga je kijken naar de polen en woestijngebieden dan zie ik ook geen enkel effect van enkele ppm’s CO2.

  Nu je metingen we hebben het over een zeer geringe toename van CO2 de afgelopen jaren die een minieme hoeveelheid opwarming veroorzaakt. en dat zou wereldwijd de luchtvochtigheid doen toenemen.
  Daarbij beroep je je op satelliet metingen, dacht je nu echt dat binnen de marges van satelliet metingen wereldwijd je dit effect dan kunt kunt waarnemen?

  • Joris van Dorp 31 augustus 2017 om 11:10- Antwoorden

   Ik was onder de indruk dat satelietmetingen van de atmosfeer op deze website beschouwd worden als de maat der dingen, maar je hebt natuurlijk gelijk dat ook satelietmetingen hun beperkingen hebben.

   De grafiek die ik toon laat directe satelietmetingen van de waterinhoud van de atmosfeer zien, naast metingen van de temperatuur van de atmosfeer. Het blijkt dan dat variaties in temperatuur 1 op 1 overeenkomen met variaties in waterinhoud. Ik weet dus niet wat je bedoelt met: “Hierbij wordt alleen gekeken naar de positieve feed back.”.

   Bron van de plaatjes en het onderzoek erachter is hier:
   http://www.remss.com/research/climate.html

   • Hugo Matthijssen 31 augustus 2017 om 17:49- Antwoorden

    Joris

    Dat is wel duidelijk maar kun je ook de bijdrage aan de opwarming door CO2 aan deze waterinhoud onderscheiden ?

 7. Jeroen 31 augustus 2017 om 11:50- Antwoorden

  Uit een recente (2017) en interessante publicatie zou blijken dat slechts 15% van de CO2-toename sinds de industriële revolutie van menselijke oorsprong is.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818116304787

  Het IPCC ging er overigens in zijn Third Assessment Report nog van uit de de menselijke bijdrage aan de toename sinds de industriële revolutie ongeveer 25% was.

  Het ‘boekhoudverhaal’ dat onze goede vriend Henk oplepelt is dus zinledig. Er is hoogstens sprake van samenloop, iets waar Henk -gezien zijn reactie op de bevindingen van Lüdece / Weiss – altijd scherp op pleegt te zijn.

  • Henk 31 augustus 2017 om 12:03- Antwoorden

   Jeroen,

   de kritiek op Ludecke was inhoudelijk en opbouwens, daar moeten mensen maar tegen kunnenm, zeker activistische wetenschappers zoals Ludecke zouden dat moeten kunnen

   De inhoudelijke kennis van Jeroen gaat niet verder dan tekstjes lezen, zijn mogelijkheden om inhoudelijk te oordelen zijn beperkt

   En de toename is nog steeds 100% antropogeen

   Gewoon boekhouden

   • Jeroen 31 augustus 2017 om 12:16- Antwoorden

    @Henk
    Ik heb geen flauw idee waarom Lüdecke in dit verband ergens tegen zou moeten kunnen. Vermoedelijk zinspeel je op een andere thread. Dat maakt het er allemaal niet helderder op, Henk, en het is evenmin relevant.

    Ik heb alleen aangegeven dat jij (overigens terecht) een onderscheid maakt tussen samenloop en causaliteit. Dat onderscheid bleek uit je reactie op de bevindingen van Lüdecke.

    Maar nu vind ik dat je consequent moet zijn. Jouw boekhouding zou uitkomen op 100%. Uit een tweetal andere wetenschappelijke(!) publicaties blijkt dat dit percentage veel lager ligt. Dan concludeer ik dat de resultaten uit jouw boekhouding niets anders dan samenloop behelzen.

    • Henk 31 augustus 2017 om 12:27- Antwoorden

     Nee Jeroen

     Want als de stijging niet 100% antropogeen zou zijn dan zal je met een alternatieve plek moeten komen waar exclusief antropogeen CO2 wordt opgenomen en voor dat stukje van je mening ontbreekt iedere onderbouwing verklaring

     Zoals ik al zei Hetvis gewoon logisch nadenken

     En 2 threads door elkaar heen discussiëren is toch niet zo moeilijk (inboedel geval niet voor een beta)

    • Jeroen 31 augustus 2017 om 13:09- Antwoorden

     @Henk
     Nu val je weer door de mand, want je hebt kennelijk de publicatie van Harde niet gelezen. Daarin staat namelijk de door jou gevraagde onderbouwing.

     Belangrijkste bevindingen zijn namelijk dat de uitstoot en opname van CO2 niet lineair zijn en dat de tijd waarin antropogene CO2 in de atmosfeer verblijft aanzienlijk lager is (4 jaar) dan aangenomen. Bovendien blijken natuurlijke variaties belangrijker te zijn dan eerst werd aangenomen.

     Ik kom dan toch wel tot een pijnlijke conclusie:
     1. Je roept altijd om wetenschappelijke publicaties. Zodra deze niet in de strekking van jouw verhaal passen, leg je ze terzijde met het argument ‘gewoon boekhouden’.

     2. Je bekritiseert publicaties op grond van het feit dat er slechts sprake zou zijn van samenloop en niet van causaliteit. Desalniettemin is samenloop kennelijk voor jou wél afdoende om te kunnen stellen dat 100% van de co2-toename van menselijke origine is.

     3. Je neemt iedereen de maat vanwege de veronderstelling dat zij geen wetenschappelijke publicaties zouden lezen, terwijl je dat zelf aantoonbaar niet doet.

     4. Je laat na deugdelijk onderscheid te maken tussen wetenschappelijke en persoonlijke kritiek.

     Ik vrees dat je je weer zult moeten beroepen op de gebruikelijke ad-hominems.

 8. David 31 augustus 2017 om 12:20- Antwoorden

  Wolken kunnen netto alleen maar zorgen voor negatieve feedback. Ga maar na: ze voorkomen dat zonlicht het aardoppervlak bereikt. Dat ’s nachts die (lagere) temperatuur wordt vastgehouden is van ondergeschikt belang.
  Wolken dragen alleen bij tot temperatuurverhoging als ze uitsluitend ’s nachts optreden.
  Overigens is het begrip “broeikas” voor de aardse atmosfeer flauwekul. Broeikassen ontstaan door gebrek aan convectie. Onze atmosfeer is vaak een koelbox. Parkeer je auto in het zonnetje: binnen wordt het 70C bij buiten 25C.. Maar liefst 45C koeling! Dankzij waterdamp want in woestijnen wordt het warmer dan in bosrijke gebieden.
  Die “backward radiation” van IR is te verwaarlozen, convectie heeft veel meer invloed. Blijft koffiedik dat klimaat. Invloed van onderzees vulkanisme: nauwelijks onderzocht.

  • Henk 31 augustus 2017 om 12:28- Antwoorden

   Bedankt iets kan niet functioneren wat de naam is verkeerd ……

   Jaja de logica van een “scepticus”

   • Joris van Dorp 1 september 2017 om 09:58- Antwoorden

    David omschrijft de “IRIS hypothese” van Richard Lindzen, zogenoemd omdat het idee erachter is dat wolken als de iris van het oog werken om de toetreding van zonlicht naar het oppervlak van de aarde te reguleren. Hoe warmer het wordt – zo is de hypothese – hoe meer wolken en dus hoe minder zonlicht.
    De hypothese kende vroeger enige populariteit onder (skeptische) wetenschappers maar bleek al snel bleek te berusten op oversimplificatie en onjuiste aannames. Tegenwoordig wordt de hypothese nog slechts omarmd in ‘skeptische’ kringen. Voor meer hierover, zie bijvoorbeeld:
    https://earth-www.larc.nasa.gov/shared_data/CWG/fan/Publications/Iris_JC_lin_etal.pdf

 9. Kees 31 augustus 2017 om 13:50- Antwoorden

  Jeroen,

  crap is crap en zoals Boels het met me eens zal zijn zo af en toe komt er BS door peer revieuw heen. Onverklaarbaar maar het blijft onzin. Dat jij niet voldoende denkvermogen hebt om onzin als onzin te kwalificeren maakt mij nog niet onbekwaam / hypocriet.

  extraordinary claims require extraordinary evidence en dat ontbreekt helemaal bij deze publicatie

  ” Je neemt iedereen de maat vanwege de veronderstelling dat zij geen wetenschappelijke publicaties zouden lezen, terwijl je dat zelf aantoonbaar niet doet.”

  Dat doe ik wel, en ik denk er ook nog over na en dan concludeer ik dat crap gewoon crap is. Dat jij dat niet doet/de achtergrond daar niet voor hebt is wat anders

  Bovendien weet je niet wat een ad hom opmerking is.

  • Jeroen 31 augustus 2017 om 14:10- Antwoorden

   Henk, wat leuk dat we nu ook weten dat je onder de naam ‘Kees’ reageert. Het is wel een beetje de door-de-mand-val-dag voor je, nietwaar? Nu veeg je weer zomaar een wetenschappelijke publicatie van tafel. Niet erg sterk en zeker niet erg consequent, vind je niet.

   Enne: het heet een ‘argumentum ad hominem’. Je geeft er een mooi voorbeeld van: ‘Dat jij dat niet doet/de achtergrond daar niet voor hebt is wat anders’. Mijn voorspelling is dus uitgekomen. Je maakte een ad hominem in je eerste reactie.

   Nu geef ik toe dat het zeker geen moeilijke voorspelling was.

   • Kees 31 augustus 2017 om 14:25- Antwoorden

    Dit

    “Dat jij dat niet doet/de achtergrond daar niet voor hebt is wat anders”

    is geen ad hom, dit is een feit en feiten zijn niet ad hom maar gewoon objectief waar of niet.

    En het bovenstaande is gewoon waar.

    • Jeroen 31 augustus 2017 om 15:22- Antwoorden

     En zo bleek Henk definitief in de hoek gemanoeuvreerd te zijn dat hij zich alleen nog maar over ad hominems kan zwatelen.

    • Kees 31 augustus 2017 om 16:11- Antwoorden

     Jeroen,

     Je bedoelt dat je zelf niet logisch kan nadenken en denkt me zo in de hoe gedreven te hebben.

     Feit is alle CO2 boven de 280 PPM is antropogeen.

     Geeft niet denk er nog eens rustig over na en kijk even naar het filmpje wat ik al eerder gepost heb

  • Erik 1 september 2017 om 12:12- Antwoorden

   ‘zo af en toe komt er BS door peer revieuw heen.’
   Blij dat je dit toegeeft Henk. Dus zelf blijven nadenken is het parool. Controleer de peer review voor zover mogelijk. En beschouw het niet als de ultieme wijsheid.

 10. P.Groenendijk 31 augustus 2017 om 13:54- Antwoorden

  Vraag : als kleine temperatuurverschillen, bv door CO2, tot grote verschillen leiden , leidt dit laatste dan niet tot nog hogere temperatuur verschillen? Een op hol slaand systeem , dus. Gezien de geschiedenis van de aarde niet iets wat je verwacht. Wat zijn de mogelijkheden om te bepalen waar een equilibrium zich zal bevinden?

  • David 31 augustus 2017 om 14:24- Antwoorden

   Precies: alleen al op statistische gronden moeten er krachtige negatieve feedbacks zijn. Overigens zijn ijstijden de norm, soms even afgewisseld met een warmere periode. Voorbereiding op koude ligt dus meer voor de hand.

 11. Kees 31 augustus 2017 om 14:19- Antwoorden

  beste mensen, een vraag van een geïnteresseerde: Klopt het dat 1ppm CO2 evenveel “broeikaseffect” geeft als dezelfde hoeveelheid waterdamp?

  • Lo 31 augustus 2017 om 15:29- Antwoorden

   Is het absorptie spectrum van H2O gelijk aan CO2?
   Zeker niet.

   Als er in mijn huis 40.000 ppm CO2 zijn is dit het laatste wat ik schrijf.
   Als er 400 ppm H2O zijn ga ik gauw ademhalen in de ijskast want daar zijn er meer en staat koud water.
   Je hebt een punt.

   • Erik 1 september 2017 om 12:36- Antwoorden

    Lo, je kunt niet direct een vergelijking maken van een broeikaseffect en de menselijke constitutie. De mens heeft weinig behoefte aan CO2 , in tegenstelling tot bv planten.
    Het gaat om het effect vh molecuul op de veronderstelde opwarming. Dit is in principe direct vergelijkbaar.

  • Erik 1 september 2017 om 12:24- Antwoorden

   “Klopt het dat 1ppm CO2 evenveel “broeikaseffect” geeft als dezelfde hoeveelheid waterdamp?”
   in theorie wel als we kijken naar de absorptie per molecuul. Waterdamp molecuul zal wel meer effect kunnen hebben, doordat de concentratie nabij het oppervlak het grootste is, in tegenstelling tot CO2.
   Overigens zie je nergens in de afgelopen
   500000 jaar dat CO2 verandert en daardoor de temperatuur. Het omgekeerde is het geval. Er lijkt wel een relatie te zijn, maar precies omgekeerd als wat de ‘wetenschap’ ons wil laten geloven.

   • Klaas 1 september 2017 om 13:08- Antwoorden

    Erik,

    Nee wat het laat zien is dat jij vooral niet vatbaar bent voor rede en niet op zoek gaat naar de wetenschappelijke achtergrond van de lag.

    En d eopmerking CO2 kan niet lijdend zijn want het klimaat veranderde altijd al is hetzelfde als de opmerking ik kan de brand niet hebben aangestoken want voor dat er mensen waren waren er ook al bosbranden

    Voor de 24e keer de uitleg van de lag

    https://www.youtube.com/watch?v=zQ3PzYU1N7A

    • Erik 1 september 2017 om 15:36- Antwoorden

     Klaas, is jouw 2e naam soms Henk?
     Kun je mij vertellen waar Klaas mij al 24 keer iets uitgelegd heeft?
     Een overal verschijnende lag is een lag. Je kunt wel met allerlei slimme theorien aankomen die het omgekeerde bewijzen, maar dan moeten we Occams scheermes er maar bijhalen.
     Dus Klaas, het experiment wijst uit dat eerst de temperatuur verandert en dat soms 1000 jaar later CO2 volgt.
     Er is dus weinig reden om het omgekeerde te gaan bewijzen met allerlei spitsvondigheden.

 12. Hetzler 31 augustus 2017 om 18:37- Antwoorden

  Aardig stukje:
  Even if the Maxwell-Boltzmann distribution of molecular velocity/energy is ignored, a simple calculation shows that doubling the CO2 level has no significant effect on climate. CO2 has only one absorb/emit band in the range of significant terrestrial thermal radiation. Water vapor has about 170 bands in the spectral interval 75-550 /cm for each molecule and there are on average near sea level about 35 WV molecules for each CO2 molecule. Thus there are about 35 * 170 = 5950 absorb/emit bands for WV plus 1 absorb/emit band for CO2 for a total of 5951 absorb/emit bands. Doubling the CO2 increases this to 5952 absorb/emit bands. This is an insignificant increase of less than 0.02%. Thermalization results in ‘climate sensitivity’, the increase in AGT from doubling CO2, to be not significantly different from zero. http://globalclimatedrivers2.blogspot.nl/

 13. Hetzler 31 augustus 2017 om 18:51- Antwoorden

  Ook dit lijkt mij een zinvolle bijdrage die meer recht doet aan de realiteit: http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/05/mijn-kijk-op-de-invloed-van-co2-op-het-klimaat/

 14. Renso 31 augustus 2017 om 21:20- Antwoorden

  Onlangs was er veel nieuws op het journaal over de afnemende permafrost. Veel extra CO2 daardoor. Niets antropogeens aan…
  En weer een illustratie dat CO2 toeneemt NA temperatuurstijging. Oceanen die minder CO@ opnemen etc

 15. Scheffer 31 augustus 2017 om 22:41- Antwoorden

  Het was weer half-instructief Henk van je, maar het beklijft niet. CO2 is een gunstig groeigas voor de landbouw/planten/bossen/jungle. De laatste 120 jaar was er een temperatuurstijging van 0,7 grC, dat niet veel verschilde van de stijging van 120 jaar daarvoor. Alle klimaatvoorspellingen met computermodellen door het IPCC zijn politiek alarmistisch bedoeld en hebben geen onafhankelijke wetenschappelijke grond, zoals werd bewezen op grond van de IPCC-kritische satellietmetingen. Ook de zeespiegel stijgt niet harder dan eeuwen terug. Waar heb jij je dan druk om gemaakt Henk, dat het niet genoeg (alarmistisch) wil opwarmen en niet genoeg zeespiegelstijgen de laatste 120 jaar?

 16. André Bijkerk 31 augustus 2017 om 23:24- Antwoorden

  Over de mythe die maar niet wil verdwijnen :

  Alle componenten tezamen leveren een natuurlijk broeikaseffect op van 33ºC. Zonder broeikaswerking zou de aarde een koude bevroren bol zijn in de ruimte zonder enig leven.

  Nee, totaal fout. Zonder broeikasgassen zou de atmosfeer heel erg heet zijn. Het kan dan namelijk de opgehoopte hitte niet kwijt, niet uitstralen, die door geleiding aan het aardoppervlak -zonder straling- in de atmosfeer is terecht gekomen. Het broeikasgaseffect is waarschijnlijk meer over afkoelen dan over opwarmen. Zie ook:

  http://climategate.nl/2015/08/27/mijn-kijk-op-de-invloed-van-co2-op-het-klimaat-deel-een-geen-co2/

  • Hugo Matthijssen 1 september 2017 om 14:13- Antwoorden

   Andre
   kijk eens naar deze link.
   http://klimaatgek.nl/wordpress/broeikastheorie/

   Dan zul je zien dat zonder broeikasgassen de atmosfeer makkelijk van zijn warmte kan afkomen o.a. door convectie en adiabatische verschillen.
   De cumuluswolk van een forse onweersbui kan tot boven de tropopauze uitkomen.

 17. Wiersma 1 september 2017 om 04:33- Antwoorden

  Oh jongens toch: ik piste bijna in mijn broek.

  Al was het alleen maar om het verschil damp en gas.

  KNMI en NOS:
  “Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast.

  Hee, stomme KNMI en NOS: DAMP is géén gas ja!
  Godsamme, als je dát verschil al niet eens kent, wat voor waardeloze instituten ben je dan wel niet? Daar komt nog bij dat IPCC waterDAMP niet als broeikasGAS meerekent omdat het geen gas is maar een DAMP!

  Ik word langzamerhand helemaal achterlijk van die ‘klimaat discussie’. Ook al eerder gezegd. En (mede) waarom? Omdat de ‘experts’ alleen al het verschil niet kennen tussen gas en damp, en de een het meerekent als ‘broeikasgas’ en de ander het niet wil meerekenen omdat het geen gas is maar een damp. 🙁 (IPCC)
  Terwijl de atmosfeer ook nog eens geen broeikas is, want anders zat er wel een glazen plafond dak op.
  Man oh man oh man: Idiocracy ver en vér voorbij.
  In wat voor mega-achterlijke film ben ik beland?

  Als je het verschil niet kent tussen vloeistof/gas/damp dan ben je nog te stom om de stoommachine/de verbrandingsmotor te snappen.
  Het is maar goed dat men ergens in de 19e eeuw al véél slimmer was dan de ‘wetenschappers’ nu. Anders zaten we nu nog met slavernij, de hondenkar, de paardentram en stond er geen boom meer overeind omdat we een ‘houtgestookte economie’ hadden. (Zie Paaseiland: alles uitgestorven daar)

  Ik had nooit, maar dan ook nooit kunnen bevroeden, toen ik zelf nog op de Moeder Mavo zat, dat ik me zo zou gaan ergeren aan de immense stupiditeit van wat zich nu ‘klimaat wetenschappers’ noemt.
  Wie werkelijk denkt dat een toename van slechts één molecuul CO2 op een miljoen moleculen lucht per jaar de aarde met maar liefst 2 graden zou op kunnen warmen is wat mij betreft niet gek maar knetter gestoord. Directe opname gewenst in een kliniek waarin veel mannen in witte jassen. Deze ‘wetenschappers’ zouden zich heel diep moeten schamen voor zoveel fraude. (om baantjesbehoud/bij de groep willen horen, dat snap ik ook wel)

  • Hugo Matthijssen 1 september 2017 om 14:27- Antwoorden

   Waterdamp is water in gasvormige toestand en is niet zichtbaar.

   Waterdamp zal condenseren in de lucht als de temperatuur zover daalt dat de vochtigheidsgraad de 100% lijn bereikt en er voldoende fijne stofdeeltjes in de lucht voorkomen die als condensatiekern dienen.
   Condensatiekernen
   Zijn uiterst kleine (hygroscopische) deeltjes, zoals stof en zout, die in de lucht aanwezig zijn waarop waterdamp neerslaat en wolkendruppeltjes zich vormen.
   Zo komen er in wolken zowel waterdamp als hele kleine druppels gecondenseerd water voor.
   De waterdamp zie je niet de waterdruppels wel.

   • Wiersma 2 september 2017 om 04:45- Antwoorden

    @Hugo: waar het mij om ging/gaat is dat: een damp (veel) meer massa en dus moleculen bevat dan een gas.
    EN dus meer energie kan absorberen. CO2 kent normaal gesproken geen dampvorm.

    En zoals iedereen weet: wolken blokkeren zonlicht voor een groot deel maar ook terugkaatsing van IR stralen. Dus: DAMP kan twee kanten opwerken, gas kan dit niet. Gas houdt niet meer straling tegen wat van boven komt of van onderen.
    En wolken kunnen door de wind meegevoerd worden.
    Ofwel: overdag er niet zijn, en ’s nachts wel, waardoor overdag de aarde opwarmt, en ’s nachts de uitstraling geblokkeerd wordt. Of juist andersom.

    Gas, zoals CO2, kan dit niet.
    Daarbij komt dat de hvh waterdamp/gas een factor 270 keer meer kan zijn in een kuub lucht tov CO2.

    CO2 is sitting steady at home. Everywhere.
    Water is a traveller. Going with the flow.
    Dry here, wet there.

 18. Wiersma 1 september 2017 om 04:35- Antwoorden

  Oh jongens toch: ik piste bijna in mijn broek.

  Al was het alleen maar om het verschil damp en gas.

  KNMI en NOS:
  “Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast.

  Hee, stomme KNMI en NOS: DAMP is géén gas ja!
  Godsamme, als je dát verschil al niet eens kent, wat voor waardeloze instituten ben je dan wel niet? Daar komt nog bij dat IPCC waterDAMP niet als broeikasGAS meerekent omdat het geen gas is maar een DAMP!

  Ik word langzamerhand helemaal achterlijk van die ‘klimaat discussie’. Ook al eerder gezegd. En (mede) waarom? Omdat de ‘experts’ alleen al het verschil niet kennen tussen gas en damp, en de een het meerekent als ‘broeikasgas’ en de ander het niet wil meerekenen omdat het geen gas is maar een damp. 🙁 (IPCC)
  Terwijl de atmosfeer ook nog eens geen broeikas is, want anders zat er wel een glazen plafond dak op.
  Man oh man oh man: Idiocracy ver en vér voorbij.
  In wat voor mega-achterlijke film ben ik beland?

  Verder: google maar eens op seeing is believing, time lapse van meer CO2 op planten

  (tech problemen hier weer eens 🙁

 19. Wiersma 1 september 2017 om 04:42- Antwoorden

  Kunnen jullie even de voorwaarden uitleggen over posten hier?
  Of zit er een dikke tech fout in dit forum?
  Best irritant namelijk.

  • Boels 1 september 2017 om 14:42- Antwoorden

   Iets van AI als zelfbescherming, of zo?

 20. Wiersma 1 september 2017 om 04:43- Antwoorden

  Deel 3:
  Als je het verschil niet kent tussen vloeistof/gas/damp dan ben je nog te stom om de stoommachine/de verbrandingsmotor te snappen.
  Het is maar goed dat men ergens in de 19e eeuw al véél slimmer was dan de ‘wetenschappers’ nu. Anders zaten we nu nog met slavernij, de hondenkar, de paardentram en stond er geen boom meer overeind omdat we een ‘houtgestookte economie’ hadden. (Zie Paaseiland: alles uitgestorven daar)

  Ik had nooit, maar dan ook nooit kunnen bevroeden, toen ik zelf nog op de Moeder Mavo zat, dat ik me zo zou gaan ergeren aan de immense stupiditeit van wat zich nu ‘klimaat wetenschappers’ noemt.
  Wie werkelijk denkt dat een toename van slechts één molecuul CO2 op een miljoen moleculen lucht per jaar de aarde met maar liefst 2 graden zou op kunnen warmen is wat mij betreft niet gek maar knetter gestoord. Directe opname gewenst in een kliniek waarin veel mannen in witte jassen. Deze ‘wetenschappers’ zouden zich heel diep moeten schamen voor zoveel fraude. (om baantjesbehoud/bij de groep willen horen, dat snap ik ook wel)

  Ik zal het nog eens anders stellen.
  Het zou maar zo kunnen dat CO2 netto de aarde koelt, net zoals een bos koeler is dan een woestijn. Hoe kan dit? Bij fotosynthese in planten en bomen wordt CO2 afgebroken door zonlicht. Hier kunnen wel tot tien watermoleculen worden opgezogen door negatieve hydraulische druk (daarom kunnen bomen zo hoog worden) en vervolgens worden verdamp/uitgestoten. Bij dit proces komt endothermische energie vrij: oftewel: afkoeling.

  • Erik 1 september 2017 om 15:25- Antwoorden

   Wiersma

   een infrarood foton weet niet het verschil tussen een gas of damp molecuul. Het gaat om de absorptie eigenschappen van beide moleculen. En die verschillen qua grootte niet zo erg van elkaar.

   • Wiersma 2 september 2017 om 04:26- Antwoorden

    @Erik: dus jij beweert dat een wolkenloze hemel hetzelfde is als een bewolkte dag? Of nacht?

    Zelfs tiener meisjes weten dan: we gaan wél naar het strand zonnebaden of niet.

    (Water) Damp houdt nogal wat meer bandbreedten in straling tegen dan doorzichtige gasvormen.
    Denk aan wolken, mist etc.

    CO2 kent geen dampvorm in natuurlijke omstandigheden. Zelfs geen vloeibare vorm. (Sublimeert) Is een sukkeltje dus. One trick pony. Kan niks, behalve alles wat leeft op aarde voeden en creeeren. En zelfs dat lukt hem niet eens zonder water/damp/gas.

    Overigens kunnen bomen niet smelten: dat dan weer niet.

    Water is het mannetje. CO2 is het vrouwtje.
    Zonder water kan CO2 niks laten groeien of tot geboorte laten komen. Heilige twee-eenheid.
    Tesamen met licht: heilige drie-eenheid.

    En damp is geconcentreerd ‘vliegend gas’ (vloeistof) wat dus ~1000 keer meer massa heeft dan gas. Vraag de burgers in Texas maar of dit klopt.

    • Erik 2 september 2017 om 12:25- Antwoorden

     Sorry Wiersma, dat weet ik ook wel. Het gaat om de vergelijking van een molecuul in dampfase en een molecuul in gas fase. Toegespitst op waterdamp en CO2 gas levert dit vergelijkbare absorptie bij weliswaar verschillende frequenties.
     Ik denk trouwns dat we het wel eens zijn.

 21. Klaas 1 september 2017 om 09:04- Antwoorden

  De laatste 120 jaar was de opwarming minimaal 1C, dit is uniek in het Holoceen, de zeespiegel stijging is versneld en de computer modellen doien het prima.

  Waneer kom je nu eens met die iPCC kritische wetenschappelijke onderbouwing van je puntjes, want het blijft bij loze opmerkingen

  “What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Hitchens%27s_razor

  • Boels 1 september 2017 om 14:41- Antwoorden

   Over welke modellen gaat het dan?
   De ijsvrijmodellen en de zeespiegelmodellen?

   Beide gebruiken de temperatuurmodellen en de voorspellende gave daarvan is geoon bagger.
   Ergo, gebruik je die modellen als invoer dan krijg je bagger.

 22. Bert Pijnse van der Aa 1 september 2017 om 20:22- Antwoorden

  Ik was blij dat @ Wiersma weer even langskwam, van wie ik de stelling dat : 450 deeltjes op 1 miljoen deeltjes, onmogelijk de temperatuurstijging van de aarde zou kunnen veroorzaken had begrepen . Maar na deze polemiek ben ik alweer volkomen in verwarring geraakt en begrijp ik er werkelijk helemaal niets meer van. Nog een keer de vraag aan u experts dan ( behalve intriganten ) : is Co2 nu verantwoordelijk voor de temperatuurstijging van de aarde of niet. En zo ja : wat zouden daar de gevolgen van kunnen zijn( want dat weten we niet begrijp ik) en vooral (2) : wat zouden ‘ we ‘ daaraan kunnen veranderen en ( 3 ) hoe! dan . Dus graag nóg een keer uitleg , ook voor mensen die ook graag eens zouden echt willen weten . En dan bedoel ik Eecht ! Want zolang u hier zelf verdeeld bent, geeft u alleen maar voeding aan de miljarden machine die het wél weet.

  • Wiersma 2 september 2017 om 03:56- Antwoorden

   @Bert: wat is er zo ingewikkeld aan de massa/volume verhouding van (slechts) één extra toegevoegd molecuul CO2 op 10.000 moleculen lucht in HONDERDVIJFTIG jaar? Waarvan gezegd wordt dat dit ene molecuul ‘man-made’ is? En de aarde met maar liefst met 2 graden C zou kunnen opwarmen?
   Even naar boven afgerond: dat is één extra molecuul CO2 op 1 MILJOEN moleculen lucht per jaar.

   Als in 1860 er 1 miljoen burgers in NL waren geweest, zouden het er nu 100 meer geweest zijn. Ja? En? Iets om je zorgen over te maken?
   Mil/triljarden in investeren om deze ‘ explosieve bevolkingstoename ‘ een halt toe te roepen?
   Welnee. Totále waanzin.

   Als je het zou vergelijken met bevolkingstoename dan zouden er per jaar op 17 miljoen inwoners netto/letterlijk 17 bijkomen.
   ( 1 ppm per jaar, 100 ppm per eeuw)
   Bert: gaat dit ergens over? Welnee, het gaat helemaal nérgens over!

   Voor de beeldvorming:
   Bedenk voor de gein eens dat je 1 ppm per jaar loonsverhoging zou krijgen op een salaris van een ton per jaar. Hoeveel verdien je nu meer?
   Een tientje meer. Als je een miljoen per jaar zou verdienen verdien je 100 euro meer. Als je 1000 euro per maand verdient krijg je nu 10 cent meer.

   Ook al zou CO2 100% warmte vasthouden dan nog gaat het helemaal nergens over.

   Ander voorbeeld. Stel: CO2 is een spiegelbolletje. Weerkaatst alle licht.
   1 op de 10.000 moleculen weerkaatst dus alle licht. Hoe veel lichter zou de aarde worden? Hoeveel zonnebrillen zouden er extra verkocht worden?

   Ik heb eerder al eens uitgerekend dat 0,01% toename CO2 hetzelfde is als de zon 0,01% langer zou schijnen en hiermee de ‘aarde dus 0,01% langer opwarmt’. Over hoeveel seconden hebben we het dan?

   Iets van 8,6 seconden. Per dag.

   Het is werkelijk te krankzinnig voor woorden dat CO2 de aarde op zou kunnen warmen bij een gehalte van 100 ppm extra man-made CO2 in 100 jaar.
   En dan heb ik het er nog niet eens over dat NO2 een 256 keer ‘erger broeikasgas’ is.
   “Maak de leugen zo groot, en herhaal hem zo vaak dat….” etc.

   Wil jij de aarde middels 1 molecuul de rest 1 graad op willen warmen zal dat ene molecuul minstens 10.000 graden heter moeten zijn.
   Zeg het maar. Is zonlicht in staat om CO2 in de aardse atmosfeer te verwarmen tot 10.000 graden?

   Zo ja, dan heb je een punt. Zo nee, dan is die hele klimaat hysterie één grote fraude en gaat het dus héél ergens anders om!

   En kunnen we gelijk eens kappen met al die onzin discussies zoals nu en ons eens richten op een eventuele ware oorzaak en zo ja of dit een probleem is of juist een zegen.

   CO2 is het probleem niet: geopolitiek is.
   De Joden waren het probleem niet: Hitler/nazisme was.
   Zo kun je het hele ‘klimaat probleem’ langzamerhand wel gaan zien.

 23. Bert Pijnse van der Aa 2 september 2017 om 09:14- Antwoorden

  Díe voorbeelden bedoelde ik @ Wiersma. Dat moet toch genoeg zijn ? Voor politici om te stoppen met miljarden investeringen en voor het publiek om te snappen ook ? ( ik heb het idee dat jij me verkeerd snapte 🙂 )
  Succes en ik hoop dat binnenkort de nieuwe Minister President zal aankondigen bij zijn inauguratie : ” dat wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk heeft aangetoond dat : de meeste diersoorten, waaronder ook de Homo Sapiens, leven , dankzij de CO2 , ook wel kooldioxide genoemd, die planten en algen ( Plantae ) produceren in een proces dat al een tijdje bekend stond als ‘ fotosynthese’ en derhalve dat CO2 met onmiddelijke ingang van de lijst van giftige gassen zal worden verwijderd en dat op alle aktiviteiten die de vorming van dit levens-gas verhinderen, zoals het kappen van bossen en telen van gewassen om die te verbranden ten behoeve van energievoorzining, de hoogste straffen komen te staan in plaats van financiele beloningen “.

  • Erik 2 september 2017 om 12:18- Antwoorden

   Bert, je moet onderscheid maken tussen CO2 dat al in de atmosfeer zit en de groei van CO2 . Opwarming gaat over groei van CO2 , en die groei was afgelopen 100 jaar gemiddeld 1 ppm per jaar, dus 1 molecuul CO2 per 1 miljoen andere moleculen in de lucht per jaar.
   Het is lachwekkend te veronderstellen dat 1 molecuul 1 miljoen andere meetbaar kan opwarmen. En dan hebben we het nog niet eens erover dat dat ene molecuul niet van menselijke oorsprong hoeft te zijn.

   • Hugo Matthijssen 8 oktober 2017 om 09:31- Antwoorden

    Erik
    Je beperkt je hier tot de groei vn het aantal co2 moleculen in de atmosfeer.
    In de afgelopen tijd warmen we nog steeds op sinds de laatste kleine ijstijd.
    Ook de temperatuur van het zeewater neemt toe.
    Dat betekent dat de oceanen als gevolg van deze opwarming co2 uitstoot.
    ( kouder water kan meer CO2 vasthouden zodat opwarmend water ook CO2 in de atmosfeer brengt).
    Daardoor draagt opwarming bij aan de toename van hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.
    Een ander aspect is echter het feit dat opwarmend oceaanwater ook weer extra waterdamp in de atmosfeer brengt denk aan het effect van oceaan oscillaties.
    En dat geeft weer afkoeling wat de broeikaswerking weer voor een deel teniet doet.
    Dit zijn maar een paar variabelen in de ingewikkelde klimaatmachine.
    Het is dan ook letterlijk onzin om vervolgens “de opwarming” 1 op 1 toe te schrijven aan de 120 ppm CO2 groei in de afgelopen tijd en het is ook onzin om de groei van 120 ppm CO2 toe te schrijven aan menselijk handelen.

 24. Wiersma 3 september 2017 om 01:57- Antwoorden

  @ Bert en @ Erik: kijk, je hoort mij niet beweren dat de atmosfeer niet zou kunnen opwarmen. Met -al dan niet – alle gevolgen vandien.

  Maar het is niet de pleister die de oorzaak van de wond is om het zo maar eens te zeggen.
  CO2 kan onmogelijk de oorzaak zijn van opwarming, domweg omdat er véééééél te weinig van in lucht zit.
  En de hvh CO2 in lucht is nu bijna historisch laag.
  In het dino tijdperk zat er iets van 2000 ppm cO2 in lucht en iets van 35% zuurstof.
  Dat was de oorzaak van die enorme oerbossen (door CO2) en derhalve die immense dino’s. (door zuurstof)
  Het is altijd zuurstof die de meeste energie geeft: het is immers ook 1 C en 2 O he?
  Voeg maar eens 100% zuurstof toe aan een carburateur: grote kans dat je motor zelfs smelt.

  Ook in de zeeen destijds moet erg veel CO2 (en O2) hebben gezeten, gezien de immense afmetingen van vissen/haaiachtigen die tijd.
  Het dino tijdperk kun je vergelijken met een hyper-turbo-Ferrari.
  Nu leven we in een soort van tweedehands Opel Kadett – tijdperk.
  Mede daarom zijn alle planten en dieren (veel) kleiner, zwakker ook, en misschien, héél misschien leven we daarom wel veel korter dan had gekund.

  Vraag me overigens niet waar al die koolstof (uit CO2) is gebleven: vermoedelijk een deel in kolen, bruinkool, moerasgas en calciumcarbonaat (CaCO3).
  En nee, niet in olie.
  En ook de vermindering in zuurstof moet ik maar wat naar gissen: eveneens in CaCO3, en mogelijk gefuseerd met waterstof uit het universum tot water?
  Ik heb geen idee. Zuurstof is zo’n beetje de hoer van het universum want die doet het met iedereen. En dat is gek genoeg maar goed ook, want een strand van silicium lijkt me niet echt prettig, maar een strand van SiO2 is zeer aangenaam. Zelfs voor kindertjes die zandkastelen maken en zandtaartjes bakken.

  Helaas laten al die ‘klimaat specialisten’ na eens een omgeving te creeren die gelijk staat aan bijv de oertijd. Wat gebeurt er bij 2% CO2 en 35% zuurstof?
  Het zou een waanzinnig experiment zijn.

  Maar nee. Het zijn luie donders die liever gebruik maken van (te manipuleren) klimaat modellen en cijfers. Lekker makkelijk. Geen enkele toetsing aan de praktijk maar wel ‘alles zeker weten’.
  En of u als burger maar even diep wilt bukken en buigen om anaal uitgewoond te worden met een roestige staaf tot aan uwer slokdarm, en in den buidel wilt tasten om hun natte droom waar te maken.

  Ik geef toe: het zijn slimme (?) jongens hoor, maar ik trap iig NIET in hun business model.

  Al eerder gepost maar nogmaals: seeing is believing.
  Isolated for 42 days in chambers of ambient and elevated CO2 concentrations, we periodically document the growth of cowpea plants (Vigna unguiculata) via time-lapse photography. Op 450 en 1280 ppm CO2.

  https://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE

  En NOS, msm, politici, ‘Green-peace’ (lees: Green-hate) , en overige klimaat ridders: kijkt u even mee? “Een leven lang leren”, weet u nog? Nou, hier is uw kans.
  Wordt een swakker stelletje lapzwansen.

 25. Wiersma 3 september 2017 om 01:59- Antwoorden

  Weer teknische problemen met posten: zuigt best apeballen.

  @ Bert en @ Erik: kijk, je hoort mij niet beweren dat de atmosfeer niet zou kunnen opwarmen. Met -al dan niet – alle gevolgen vandien.

  Maar het is niet de pleister die de oorzaak van de wond is om het zo maar eens te zeggen.
  CO2 kan onmogelijk de oorzaak zijn van opwarming, domweg omdat er véééééél te weinig van in lucht zit.
  En de hvh CO2 in lucht is nu bijna historisch laag.
  In het dino tijdperk zat er iets van 2000 ppm cO2 in lucht en iets van 35% zuurstof.
  Dat was de oorzaak van die enorme oerbossen (door CO2) en derhalve die immense dino’s. (door zuurstof)
  Het is altijd zuurstof die de meeste energie geeft: het is immers ook 1 C en 2 O he?
  Voeg maar eens 100% zuurstof toe aan een carburateur: grote kans dat je motor zelfs smelt.

  Ook in de zeeen destijds moet erg veel CO2 (en O2) hebben gezeten, gezien de immense afmetingen van vissen/haaiachtigen die tijd.
  Het dino tijdperk kun je vergelijken met een hyper-turbo-Ferrari.
  Nu leven we in een soort van tweedehands Opel Kadett – tijdperk.
  Mede daarom zijn alle planten en dieren (veel) kleiner, zwakker ook, en misschien, héél misschien leven we daarom wel veel korter dan had gekund.

  ~~~

 26. Wiersma 3 september 2017 om 02:00- Antwoorden

  deel2:
  Vraag me overigens niet waar al die koolstof (uit CO2) is gebleven: vermoedelijk een deel in kolen, bruinkool, moerasgas en calciumcarbonaat (CaCO3).
  En nee, niet in olie.
  En ook de vermindering in zuurstof moet ik maar wat naar gissen: eveneens in CaCO3, en mogelijk gefuseerd met waterstof uit het universum tot water?
  Ik heb geen idee. Zuurstof is zo’n beetje de hoer van het universum want die doet het met iedereen. En dat is gek genoeg maar goed ook, want een strand van silicium lijkt me niet echt prettig, maar een strand van SiO2 is zeer aangenaam. Zelfs voor kindertjes die zandkastelen maken en zandtaartjes bakken.

  Helaas laten al die ‘klimaat specialisten’ na eens een omgeving te creeren die gelijk staat aan bijv de oertijd. Wat gebeurt er bij 2% CO2 en 35% zuurstof?
  Het zou een waanzinnig experiment zijn.

  Maar nee. Het zijn luie donders die liever gebruik maken van (te manipuleren) klimaat modellen en cijfers. Lekker makkelijk. Geen enkele toetsing aan de praktijk maar wel ‘alles zeker weten’.
  En of u als burger maar even diep wilt bukken en buigen om anaal uitgewoond te worden met een roestige staaf tot aan uwer slokdarm, en in den buidel wilt tasten om hun natte droom waar te maken.

  Ik geef toe: het zijn slimme (?) jongens hoor, maar ik trap iig NIET in hun business model.

  Al eerder gepost maar nogmaals: seeing is believing.
  Isolated for 42 days in chambers of ambient and elevated CO2 concentrations, we periodically document the growth of cowpea plants (Vigna unguiculata) via time-lapse photography. Op 450 en 1280 ppm CO2.

  https://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE

  En NOS, msm, politici, ‘Green-peace’ (lees: Green-hate) , en overige klimaat ridders: kijkt u even mee? “Een leven lang leren”, weet u nog? Nou, hier is uw kans.
  Wordt een swakker stelletje lapzwansen.

 27. Wiersma 3 september 2017 om 03:30- Antwoorden

  Vraag me overigens niet waar al die koolstof (uit CO2) is gebleven: vermoedelijk een deel in kolen, bruinkool, moerasgas en calcium carbonaat (CaCO3).
  En nee, niet in olie.
  En ook de vermindering in zuurstof moet ik maar wat naar gissen: eveneens in CaCO3, en mogelijk gefuseerd met waterstof uit het universum tot water?
  Ik heb geen idee. Zuurstof is zo’n beetje de hoer van het universum want die doet het met iedereen. En dat is gek genoeg maar goed ook, want een strand van silicium lijkt me niet echt prettig, maar een strand van SiO2 is zeer aangenaam. Zelfs voor kindertjes die zand kastelen maken en zandtaartjes bakken.

  Helaas laten al die ‘klimaat specialisten’ na eens een omgeving te creeeren die gelijk staat aan bijv de oertijd. Wat gebeurt er bij 2% CO2 en 35% zuurstof?
  Het zou een waanzinnig experiment zijn.

  Maar nee. Het zijn luie donders die liever gebruik maken van (te manipuleren) klimaat modellen en cijfers. Lekker makkelijk. Geen enkele toetsing aan de praktijk maar wel ‘alles zeker weten’.
  En of u als burger maar even diep wilt bukken en buigen om anaal uitgewoond te worden met een roestige staaf tot aan uwer slokdarm, en in den buidel wilt tasten om hun natte droom waar te maken.

  Ik geef toe: het zijn slimme (?) jongens hoor, maar ik trap iig NIET in hun business model.

  Al eerder gepost maar nogmaals: seeing is believing.
  Planten groei op 450 en 1280 ppm CO2.

  https://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE

 28. Raymond Horstman 4 september 2017 om 11:07- Antwoorden

  Het idee dat waterdamp een sterk broeikasgas is hoeft niet te kloppen. Er is een definitie die stelt dat een broeikasgas meer absorptielijnen dient te hebben in het langgolvige gebied waar de aarde haar energie uitstraalt dan in het kortgolvige gebied waar de zon energie instraalt. Als je kortgolvig tussen 0 en 2,5 micrometer bepaalt en langgolvig tussen 2,5 en 100 micrometer dan krijg je voor CO2 inderdaad meer absorptielijnen in het langgolvig gebied maar voor waterdamp juist meer in het kortgolvig gebied. Men zou waterdamp dan ook een anti-broeikasgas kunnen noemen. Ik heb hier een klein artikeltje over geschreven; Het natuurlijk broeikaseffect. Het bevat wel meer onverwachte resultaten.

 29. Hugo Matthijssen 23 september 2017 om 07:25- Antwoorden

  Horstman

  De eerste diagram in dit artikel heeft een juist beeld van de frequenties waarop CO2 En H2O actief zijn.
  http://klimaatgek.nl/wordpress/broeikastheorie/

Geef een reactie