Over klimaatvoorspellingen

Hoewel klimaatverandering van alle tijden is, zijn alarmerende berichten over het klimaat de laatste jaren aan de orde van de dag. Wij belichten in deze bijdrage natuurwetenschappelijke aspecten van de klimaatverandering ten einde de situatie te beoordelen en alarmistische berichten beter op hun waarde te schatten.

Klimaatvoorspellingen waarnemingen meten Klimaat voorspellingen

Klimaatvoorspellingen – In de natuurwetenschap begint alles met het doen van waarnemingen, het meten. Om waarnemingen te kunnen duiden, dient theorie ontwikkeld te worden die die waarnemingen kan verklaren. Goede theorie is in het verlengde daarvan ook in staat om realistische en betrouwbare voorspellingen te doen. Dat stelt zware eisen aan de betrouwbaarheid van de metingen en de strenge logica van de theorie. Het is een belangrijke verworvenheid van de moderne natuurkunde dat vergelijkingen zoals die van Maxwell, Einstein, Schrödinger, Dirac, Dyson aan die hoge eisen voldoen. De vraag rijst daarom hoe dat zit met klimatologie?

Meten is weten

Klimaatvoorspellingen – Alles in de natuurwetenschap begint met waarnemingen. Al heel lang worden op veel plaatsen op aarde temperaturen en luchtdrukken gemeten, hoeveelheden regen bijgehouden en stormen gemonitord. Uit die temperatuurgegevens probeert men bijvoorbeeld het verloop met de tijd van de gemiddelde temperatuur op aarde te bepalen. Simpel genoeg, zou je zeggen. Helaas, dat valt tegen. Om te beginnen is er de vraag in hoeverre metingen representatief zijn. Het aantal meetstations is beperkt en is niet gelijkmatig over het aardoppervlak verdeeld. Daarnaast meet een meetstation in het vrije veld andere temperaturen dan een station in de buitenwijken van een grote stad, het ‘urban heat island’ effect. Het is mogelijk dat wat 80 jaar geleden een goede meting was, dat heden ten dage niet meer is. De verleiding is groot om voor allerlei effecten te willen ‘corrigeren’, maar op die weg liggen veel valkuilen. Vaak zijn data reeksen van temperaturen door instanties op onnaspeurbare wijze vervuild, er zijn thermometers verplaatst, bijgekomen en weggehaald en zones veranderd, kortom foutenmarges veroorzaakt, die van dezelfde orde of groter zijn als de temperatuurverschillen waarvan sprake is. Serieuze natuurwetenschappers worden hiervan onrustig. De onrust wordt nog versterkt door het feit dat die ‘correcties’ soms pas na 100 jaar uitgevoerd worden, niet door de mensen die de metingen gedaan hebben maar door anderen, en dat de ‘correcties’ altijd tot hogere (en door de corrector wenselijk geachte) temperaturen leiden.

Klimaatvoorspellingen – Natuurkundigen hebben voor harde uitspraken gegevens nodig over fouten in de metingen en de doorwerking daarvan in de conclusies. Bij temperatuurmetingen moeten we bovendien onderscheid maken tussen metingen op het aardoppervlak (de klassieke metingen zeg maar), en metingen die sinds enige tientallen jaren met behulp van satellieten gedaan worden. Die laatste metingen geven informatie over de temperatuur in een bepaalde troposferische laag boven het aardoppervlak. Het is essentieel om aan te geven welke temperatuurgegevens men hanteert, want de overeenkomst tussen beide methoden is bepaald niet wat een naïeve waarnemer zich zou wensen.

Klimaatvoorspellingen – Nog een opmerking over het woord ‘klimaatverandering’, dat veelvuldig gebruikt maar zelden gedefinieerd wordt. Zie bijv. Thoenes hier. Meestal bedoelt men een verandering van het ‘gemiddelde wereldklimaat’, die dan overal merkbaar zou moeten zijn, bijvoorbeeld in een zekere wereldwijde temperatuurstijging. Gelijktijdig treden er overal op aarde plaatselijke klimaatveranderingen op, die uitgedrukt in graden aanzienlijk groter zijn dan de gemiddelde verandering en daar ook niets mee te maken hebben. Als de gemiddelde temperatuur bijvoorbeeld 0,4 graden stijgt, kan dit niet een plaatselijke temperatuurstijging van 2 graden veroorzaken. Die moet een andere oorzaak hebben. Bovendien treden er in verschillende klimaatzones gelijktijdig allerlei temperatuurstijgingen en -dalingen op, waardoor de gemiddelde temperatuurverandering klein is. Het heeft ook weinig zin te spreken over een temperatuur die een gemiddelde is tussen die in de Sahara en die op Groenland.

Van meten naar begrijpen?

Klimaatvoorspellingen – In de media verschijnen voortdurend berichten over nieuwe weerrecords die ons weer overkomen zijn. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de gemiddelde aardtemperatuur in een bepaalde maand. De suggestie is telkens dat de aarde opwarmt. Ten eerst kan men twijfelen aan de relevantie van een dergelijk gemiddelde voor de klimatologische toestand van een hele planeet. Zelfs een opeenvolging van dergelijke records over een periode van een paar jaar kan het gevolg zijn van een onbekend verschijnsel van tijdelijke aard, waarvan nadien niets meer te merken is. Ook als er gedurende een beperkte tijd sprake is van correlaties, zegt dat niets over de aanwezigheid van een causaal verband. Om verstandige dingen te kunnen zeggen zijn betrouwbare metingen en betrouwbare theorie nodig. Daaraan ontbreekt het bij het klimaat, omdat er heel veel verschillende invloeden zijn, die elkaar wederzijds ook weer beïnvloeden. Om klimaatvoorspellingen te doen, zijn we dan ook uitsluitend aangewezen op klimaatmodellen. Het is dus zinnig na te gaan wat er in die modellen zit en wat niet, en ook hoe.

1. Klimaatmodellen bevatten veel bekende natuurkunde (stralingswetten, gaswetten, verdampingswarmte, condensatiewarmte, resultaten van molecuulspectroscopie, etc.).

2. Klimaatmodellen bevatten geen fysica die geheel onbekend is, of waarvan we op dit moment zelfs geen vermoeden hebben. Maar de atmosferische chemie en fysica zijn niet af. Daarmee zijn de modellen per definitie onvolledig. Hoe ernstig dit is, kan slechts de tijd leren. Dat is geen verwijt aan de modelbouwers, maar maant wel tot voorzichtigheid over uitspraken over de volledigheid en duurzaamheid van model uitkomsten.

3. In de processen die aan de basis van klimaat liggen komen allerlei verschijnselen voor waarvan we weten dat ze belangrijk zijn, maar waarvan de fysica niet goed bekend is. Een voorbeeld is wolkenvorming (waterdamp, waterclusters, aerosolen, etc.). Op voorhand weten we niet of wolken bijdragen aan opwarming of aan afkoeling. Waterdamp is een broeikasgas, verdamping en condensatie gaan gepaard met warmtetransport, een wolk reflecteert zonlicht terug de ruimte in en infraroodstraling terug naar de aarde. Iedereen die meent te weten hoe die balans uitpakt mag het zeggen. Ook de invloed op wolkenvorming van de sterk veranderlijke deeltjesstromen die van de zon komen is grotendeels onbekend.

4. Klimaatmodellen houden zich bezig met atmosferische veranderingen in verticale zin. Ook in horizontale richting zijn er grote warmtestromen in de atmosfeer en de oceanen. Die vereffenen deels de temperatuur tussen de door de zon bestraalde kant van de aarde en de afgekeerde kant en tussen evenaar en polen. Het effect daarvan op de gemiddelde temperatuur van bepaalde delen van de aarde is groot. Het is twee ordes van grootte meer dan dat van de temperatuurverhoging waarvan in de klimaatdiscussies sprake is. En hoe precies die warmtestroming constant is, is niet bekend. De statistische fysische beschrijving van die grootschalige warmtetransporten staat in de kinderschoenen.

5. Klimaatmodellen hebben een ereplaats ingeruimd voor de invloed van atmosferisch CO2. Het is dan cruciaal om ook de biosfeer bij de beschouwingen te betrekken. Plantengroei wordt bevorderd door hogere concentraties van CO2. Dit heeft directe gevolgen voor de albedo (het reflecterend vermogen) van het aardoppervlak. Het proces is spectraal gevoelig: bij fotosynthese worden rood en blauw gebruikt, maar groen wordt gereflecteerd. De invloed op de stralingsbalans is waarschijnlijk significant, maar hoe het precies uitwerkt, weten we niet.

6. De rol van de wereldoceanen is cruciaal. Door de grote warmtecapaciteit van water bevatten de bovenste paar meters van de oceanen evenveel warmte als de gehele atmosfeer, terwijl ongeveer 100 m diep die zelfde oceaan zonnewarmte tijdelijk opslaat en transporteert. Een kleine verstoring van het evenwicht in de oceanen zou een grote verstoring in de ijle dampkring kunnen veroorzaken. De interactie tussen oceaan en atmosfeer is dan een detail dat in ad-hoc algoritmes gevangen moet worden.

De waarde van de modellen moet blijken uit de metingen

Klimaatvoorspellingen – In de natuurwetenschappen is het goed gebruik, ingegeven door honderden jaren van wetenschappelijke ontwikkeling, dat degene die poneert ook numerieke, toetsbare argumenten heeft. Mensen die met klimaatmodellen komen, hebben dan ook de wetenschappelijk plicht aan te tonen dat de wetenschappelijke onderbouwing van hun modellen deugt en dat de voorspellingen betrouwbaar zijn. Het is de taak van critici om relevante vragen te stellen, en de plicht van de modelbouwers om daar adequaat op te antwoorden. Om een problematisch model te poneren en vervolgens van de critici te eisen dan maar met iets beters te komen, is een retorische truc maar heeft niets met natuurwetenschap van doen.

Alarmisten poneren dat alle kwaad van CO2 komt, dat de mens bijdraagt aan CO2 in de atmosfeer, en dat DUS gesproken moet worden van ‘Anthropogenic Global Warming’ (AGW). Kortom, alle narigheid is het gevolg van het kwalijke handelen van de mens. Dat geloof is wijd verbreid. Onder natuurwetenschappers als fysici en geologen is de AGW-hypothese echter omstreden.

Hoe gaan de klimaatmodellen nu om met bovengenoemde zaken? Daarbij gaat het voor de discussie vooral om effecten uit categorie 3. Die worden in rekening gebracht door parametrisering. Dat kan op veel manieren, en dat leidt dan weer tot veel modellen. Er zijn er wel honderd in omloop. Op zich is dat curieus, gezien het feit dat een enkele Dirac-vergelijking voldoet om de hele relativistische quantummechanica te beschrijven. Maar de hamvraag is natuurlijk hoe goed die parameters, en dus die voorspellingen, zijn. Hoe bepalen we dat?

Klimaatvoorspellingen – Vanwege de onzekerheid in de metingen, de onzekerheid over de mate van wederzijdse beïnvloeding van allerlei processen en de onbekendheid ervan kan de kwaliteit van de modeluitkomsten slechts ingeschat worden door ze te vergelijken met zo lang mogelijke en zo betrouwbaar mogelijk reeksen meetgegevens. Vaak worden daarvoor temperatuurgegevens genomen, waar ook nog het nodige op af te dingen is. Nu lijkt de waarde van een gemiddelde temperatuur voor een hele planeet misschien niet erg maatgevend, maar vooruit. Probleem is nu dat de discrepanties tussen modeluitkomsten en meetseries, zeker over langere tijd en zeker bij de satellietmetingen, aanzienlijk zijn.

Klimaatvoorspellingen – De hoofdstroom binnen de klimatologie houdt er ongeveer de volgende redenering op na. Hoe de gemiddelde temperatuur tot stand komt, is gecompliceerd, maar niet belangrijk. Belangrijk is de verandering van de temperatuur. Die moet veroorzaakt zijn door verandering in een of meer subprocessen. Als je je dan afvraagt welke gemeten parameters veranderd zijn, dan komt men op de broeikasgassen met CO2 als meest direct aan menselijke activiteit te relateren grootheid. Impliciet is de aanname dat andere parameters niet zijn veranderd. Dat nu is een onverantwoorde aanname. Geologisch en astronomisch gezien is de periode van de Romeinse tijd tot nu erg kort. En in die korte periode hebben we een warme Romeinse tijd gehad, gevolgd door een afkoeling van ~ 1 graad C, daarna een warme Middeleeuwse periode, vervolgens een ‘Kleine IJstijd’ en daarna weer opwarming voorlopig tot 1998 en sindsdien een 20 jaar durende gelijkblijvende temperatuur. Geen van deze veranderingen correleert over zijn hele periode met de atmosferische CO2-concentratie. Deze ‘inconvenient truth’ leidt helaas tot paniekreacties. Gekozen wordt dan regelmatig voor ‘homogenisering’ van de waarnemingen. Dit komt neer op het herschrijven van de waarnemingsgeschiedenis en het verwijderen of gladstrijken van onwelgevallige resultaten, op een nogal onnaspeurbare wijze. Daar zijn hierboven al kritische noten over gekraakt.

Klimaatvoorspellingen – De conclusie moet dus luiden dat die modellen de werkelijkheid niet goed beschrijven, en dat dus lange termijn voorspellingen vooralsnog (maar misschien wel altijd) op los zand gebouwd zullen zijn. Daar volgt onontkoombaar uit dat de lange-termijn voorspellingen van de huidige hoofdstroommodellen onbetrouwbaar zijn. Wat overigens onder fysici een bekende uitspraak is, is dat je met voldoende parameters ‘een olifant in een boom kunt laten klimmen’. Het is heel wel denkbaar dat er eerlang een model gemaakt wordt dat de komende 100 jaar goed voorspelt. Maar of dat model deugt, zullen we dan toch pas over een eeuw weten. Voor het zover is, zullen er met evenveel recht andere modellen zijn, die een tijdje het verloop goed simuleren, maar die er na honderd jaar flink naast zitten. En niemand kan tevoren verzekeren welk model we mogen vertrouwen. Ook de mogelijkheid dat bij een dermate complexe modellering als die van het klimaat van de aarde lange-termijn voorspelbaarheid principieel onmogelijk is, kan niet uitgesloten worden.

Een terzijde. Economische modellen hebben zeer veel gemeen met natuurwetenschappelijke modellering, zeker waar het de onderliggende wiskunde betreft. Het gaat altijd om het oplossen van stelsels gekoppelde differentiaalvergelijkingen waarbij problemen met singuliere punten en chaos altijd op de loer liggen. Toch kennen wij niemand, zeker ook geen enkele econoom, die met droge ogen betoogt dat deze modellen voorspellingen kunnen doen die een realiteitswaarde tot over 50 jaar of meer zullen hebben. Het is dan ook bizar dat een aantal natuurwetenschappers van mening is dat de huidige klimaatmodellen dat vermogen wel zouden hebben.

Ter afronding

Klimaatvoorspellingen – Doordat klimaatproblematiek en energieproblematiek onmogelijk los van elkaar gezien kunnen worden, zijn de bijbehorende economische belangen gigantisch. Dat geldt niet alleen voor een significant deel van het bedrijfsleven, maar zeker ook voor overheden. Nu is het voor een politicus verleidelijk om de kiezer voor te houden dat door zijn politieke toedoen de planeet en het leven van zijn kleinkinderen gered zal worden. Tegen de tijd dat de feiten hem in het ongelijk stellen, is hij al lang in vergetelheid. Maar de onwetende kiezer, die slechts met alarmistische verhalen geconfronteerd wordt, gelooft hem, zelfs als ter bekostiging van allerlei energie-illusies hem ongekende bedragen uit de zak geklopt worden. Hier wreekt zich het gebrek aan kennis bij het brede publiek en de politiek over de resultaten en methoden van de natuurwetenschap.

Klimaatvoorspellingen – Klimatologie is een afschrikwekkend voorbeeld geworden van de vermenging van politiek en natuurwetenschap. Die vermenging tast de onafhankelijke wetenschap in haar fundamenten aan en voedt slechts het wantrouwen in natuurwetenschap. Maatschappelijk is dat zo langzamerhand een groot probleem geworden. Natuurwetenschap wordt gedegradeerd tot een mening als elk andere. Het besef dat het juist de natuurwetenschap is geweest die onze samenleving in de afgelopen paar honderd jaar ongekende welvaart heeft gebracht en ons onnoemelijk veel voordelen heeft opgeleverd, dreigt door de huidige ontwikkelingen weer verloren te gaan. De toekomstige schade van die ontwikkeling valt moeilijk te overschatten. Overigens zouden natuurwetenschappers er goed aan doen bij zichzelf te rade te gaan. Door hun gebrek aan interesse in politieke processen is de ervaren bèta in de Nederlandse volksvertegenwoordiging een zeldzame diersoort.

Kees le Pair

Kees de Lange

Hans Labohm

Dick Thoenes

Kees de Groot

Fred Udo

Marinus Winnink

Klimaatvoorspellingen

Kees le Pair was lid van de directie van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Hij werkte ook enige tijd bij de ‘National Science Foundation’ in Washington. Hij was de eerste directeur van de Technologiestichting STW, tot zijn pensioen in 1999.  De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen verleende hem De Zilveren Penning. Voorts is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Technische Universiteit Delft (TUD) promoveerde hem tot eredoctor in alle daar bloeiende wetenschappen. In Duitsland werd hij Ehremitglied van de Wissenschafts Forscher.

Kees de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Hans Labohm studeerde economie aan de UvA. Vanaf 1967 was hij werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO. In 1971 werd hij uitgezonden naar Zweden door de Buitenlandse Dienst. Vanaf 1978 werkte hij als plaatsvervangend Adviseur Beleidsplanning op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1987 – 1992 was hij plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs. Sinds september 1992 was hij als gastonderzoeker en directie-adviseur aan instituut Clingendael verbonden.

Dick Thoenes studeerde scheikunde en promoveerde aan TUD. Hij was werkzaam van 1954-1966 bij DSM Research en Nieuwbouw, van 1966-1971 bij Technische Universiteit Twente, als hoogleraar chemische technologie, van 1971-1979 bij Akzo Salt & Basic Chemicals, als directeur research, en van 1979-1995 bij Technische Universiteit Eindhoven als hoogleraar chemische technologie. Hij is co-auteur van  ‘Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma’ (2004) en van ‘Klimaatverandering op een waterplaneet’ (2005). Hij was voorzitter en later erelid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV).

Kees de Groot studeerde scheikundige technologie aan TUD. Hij trad in dienst bij Shell/Rijswijk als geochemicus, zette een onderzoekslaboratorium op voor Shell/Canada in Calgary, was directeur exploratieresearch, regionaal directeur in Afrika, Midden-Oosten en Rusland, en research directeur en vice-president EP technology bij Shell/Rijswijk. Naast zijn grote bestuurlijke ervaring heeft hij veel gepubliceerd over geochemische onderwerpen in vaktijdschriften, en was een gewild spreker op internationale congressen.

Fred Udo studeerde natuurkunde aan de UvA en promoveerde daar in de kernfysica. Hij werkte 14 jaar als onderzoeker aan grote experimentele opstellingen bij de versnellers van het CERN in Genève. Hij is buitengewoon hoogleraar elementaire deeltjesfysica aan de Vrije Universiteit te Brussel. Hij heeft zich ontwikkeld tot een internationaal erkend deskundige op het gebied van windenergie.

Marinus Winnink studeerde Theoretische Natuurkunde te Groningen en is emeritus hoogleraar daarin, van de Rijkuniversiteit te Groningen. Van 1975 was hij tot 1980 lector en vanaf 1980 tot 2001 hoogleraar. Tijdens zijn verbintenis met de RuG heeft hij van alle beleids-commissies, behalve van het college van bestuur en het faculteitsbestuur, deel uitgemaakt.

De pretentie van zijn onderzoek was om vat te krijgen op de wetmatigheden die macroscopische systemen, beschrijven, die uit intrinsiek quantummechanische deelsystemen zijn opgebouwd.

Dergelijk mathematisch-fysisch onderzoek te Groningen was onder meer toegespitst op het gebruik, en waar nodig ontwikkelen, van niet-commutatieve algebras. Hierin behoren we (wereldwijd) tot de initiatoren.*

In dit onderzoek richt men zich op het verkrijgen van inzicht op algemene vragen over onder welke parameters bv. een “quantumprint”, herkenbaar, wordt achterlaten in macroscopische (ie. grote systemen) systemen.

* zie ter zake: Wikepedia onder trefwoorden Haag, Hugenholtz, Winnink; Kubo, Martin,Schwinger; en hun navolgers.

 

Door |2017-12-09T22:23:33+00:007 augustus 2017|185 Reacties

185 Comments

 1. vreemd 7 augustus 2017 om 08:16 - Antwoorden

  Wat zou dit stuk erop vooruit gaan als alle steken onder water en emotioneel geladen zinsneden eruit verwijderd zouden worden, te beginnen met de tendentieuze cartoon erboven.

  Paai

  • B.Visser 7 augustus 2017 om 11:39 - Antwoorden

   Wat mij opvalt is dat een warmte balans van de aarde waarin de door de aarde zelf ontwikkelde warmte wordt meegenomen. De aarde is leefbaar door deze warmte die kan afnemen of toenemen.

 2. Henk 7 augustus 2017 om 08:19 - Antwoorden

  Lange tekst veel onzin,

  De modellen doen het prima

  http://www.realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

  En natuurlijk is het gevolg van homogenisatie minder opwarming en niet meer opwarming. Iets wat de “sceptici”natuurlijk slecht uitkomt, want weer een talking point minder

  https://tinyurl.com/y8nzyfwu

  • Henk 7 augustus 2017 om 08:20 - Antwoorden

   Oh en natuurlijk is er wel sprake van opwarming sinds 1998 (en is het knippen in een reeks zonder duidelijke onderbouwing waarom natuurlijk verboten

  • John 7 augustus 2017 om 08:38 - Antwoorden

   Inderdaad, de klimaat modellen doen het prima:

   https://wattsupwiththat.com/2017/06/28/173948/

   Goed bezig!

   • Henk 7 augustus 2017 om 08:55 - Antwoorden

    John,

    “Het is essentieel om aan te geven welke temperatuurgegevens men hanteert, want de overeenkomst tussen beide methoden is bepaald niet wat een naïeve waarnemer zich zou wensen.”

    En daarom moetje satelliet / balon temperaturen ook niet vergelijken met de oppervlakte temperaturen……

  • Boels 7 augustus 2017 om 13:15 - Antwoorden

   Modellen met modellen vergelijken.
   Wat hebben de modellen gemeenschappelijk?

  • vreemd 7 augustus 2017 om 21:04 - Antwoorden

   Beste Henk, ik ben al dolgelukkig dat ze klaarblijkelijk de noadzaak van aanpassingen van datareeksen onderkennen en niet meteen beginnen te roepen over vervalsingen. Jammer genoeg doen ze dat een paar regels verder dan weer wel.

   Paai

 3. Bleeker 7 augustus 2017 om 08:52 - Antwoorden

  Goed betoog maar wat voornamelijk zorgelijk is dat de eigen NNV al door het AGW virus geinfecteerd is en zelfs natuurkundigen niet immuun zijn voor de propaganda. Als de NNV zelf niet voor de natuurwetenschappelijke principes staat waarom zou een argeloze burger dat wel doen?

  • Henk 7 augustus 2017 om 10:25 - Antwoorden

   Kan je dit onderbouwen of ben je lekker aan het onderbuiken…..

   Dat er mensen zijn die iets vinden (Kees LePair) en geen response krijgen, kan natuurlijk ook betekenen dat hij er compleet naast zit en zijn mening dus totaal irrelevant is, tenslotte heeft Kees LePait ook geen onderzoek gedaan naar het klimaat

   • Bleeker 7 augustus 2017 om 12:01 - Antwoorden

    Henk, de reactie van Kees le Pair op de editorial van Wim Verkley is door de NTvN geweigerd. Een van de redenen die hiervoor is opgevoerd is dat de reactie als onaangenaam ervaren wordt. Dit is de natuurwetenschap onwaardig.
    Het doet denken aan de verkettering van Galileo Galilei waarin de dogma’s en taboe’s regeren in plaats van open debat.

  • David 7 augustus 2017 om 12:03 - Antwoorden

   Nog zorgelijker is de onzin die het ECN verspreidt, onze nationale kennisbank op energiegebied. (biomassa verstoken, windmolen parken, zonnepanelen, Europees supergrid als energiebuffer)

 4. vreemd 7 augustus 2017 om 08:54 - Antwoorden

  Er zijn heel wat stellingen waarop wel wat valt af te dingen. Ik zal ze in aparte reacties opsommen, zodat de discussie zo helder mogelijk blijft.

  Zo zeggen de auteurs: “Als je je dan afvraagt welke gemeten parameters veranderd zijn, dan komt men op de broeikasgassen met CO2 als meest direct aan menselijke activiteit te relateren grootheid. Impliciet is de aanname dat andere parameters niet zijn veranderd. ”

  Het zou overtuigender zijn geweest als de auteurs hadden geprobeerd die laatste zin te onderbouwen. Dan hadden ze namelijk gemerkt dat geen enkele serieuze wetenschapper aanneemt dat de andere parameters niet veranderen.

  Ook maak ik me zorgen over de direct daarop volgende suggestie dat de wetenschappers hebben geprobeerd de datareeksen te vervalsen (“gehomogeniseerd”). Zulke opmerkingen halen het hele stuk omlaag.

  Paai

  • Boels 7 augustus 2017 om 13:31 - Antwoorden

   De gemeten datareeksen voldoen in het algemeen niet aan de normen die verdere statistische bewerkingen zinvol mogelijk maakt (normaliteit); de uitkomsten hebben daarom weinig voorspelbare waarden (te grote spreiding).
   Maar men wil toch wat en worden de datareeksen bewerkt.

   • Henk 7 augustus 2017 om 13:36 - Antwoorden

    Boels,

    Het zou overtuigender zijn geweest als jij jouw mening wat zou onderbouwen met wat wetenschappelijke publicaties van statistici

    Nu lijkt het weer politiek gemotiveerd geneuzel van iemand die een excuus zoekt om vooral niets te accepteren

    • Boels 7 augustus 2017 om 14:26 - Antwoorden

     Je komt ongetwijfeld wel eens bij een bouwmarkt en dan weet je ook dat je bezig bent met elementair vakwerk: een kwast houdt men gewoonlijk niet bij het harige deel vast en de steel doop je niet in de verf.
     Met statistiek gaat het ook zo, elementair vakwerk zonder vakman te zijn.
     Percentielen mag je alleen ongezien nemen als de data normaal verdeeld is.
     Meteodata is dat gewoonlijk niet, dus worden ze genormaliseerd voordat ze de modellen in gaan.
     Homogeniseren gebeurt om niet-passende meetwaarden aan te passen aan meetwaarden van aanpandige meetvelden in de veronderstelling dat er een bekende gemeenschappelijkheid is.

    • Henk 7 augustus 2017 om 14:48 - Antwoorden

     Boels

     gelukkig zijn er specialisten die wel weten hoe het moet en die komen allemaal met he tzelfde antwoord,

     Vreemd is dat ook de natuur net doet alsof het warmer wordt, vreemd he……

    • Boels 7 augustus 2017 om 19:24 - Antwoorden

     “.. gelukkig zijn er specialisten die wel weten hoe het moet en die komen allemaal met he tzelfde antwoord,”

     Een paar uurtjes college statistiek is beslist onvoldoende.
     En vanzelfsprekend komt men tot dezelfde uitkomsten als men dezelfde gegevens en modellen gebruikt.
     Beide hebben manko’s en die manko’s werken door in de uitkomsten.

  • David 7 augustus 2017 om 22:14 - Antwoorden

   Als de wetenschappers volkomen integer zijn dan nog zijn er anderen die 1. de data aanleveren 2. modellen bouwen op grond van wetenschappelijke theorieën en 3. de resultaten samenvatten / publiceren.
   Echte wetenschappers vermelden eerlijk de aannames en onzekerheden. Maar die laatste zijn nu juist uit de samenvattingen verdwenen. Er zijn dus verborgen agenda’s. Ga maar na: diverse klimaatmodellen achten de invloed van CO2 op de temperatuur te verwaarlozen. Maar geen krant brengt dit als goed nieuws. Stel dat een agent aan uw deur komt om te melden dat uw wederhelft dood is aangetroffen. Dan is het toch goed nieuws als het een vergissing blijkt te zijn? Zo nee, dan is er echt iets vreemds aan de hand.

   • J. van der Heijden 20 oktober 2017 om 08:30 - Antwoorden

    Dit is toch nog even een pareltje

    “Maar die laatste zijn nu juist uit de samenvattingen verdwenen.”

    Vreemd dat je aannames en onzekerheden in de samenvatting verwacht en niet in het hoofdartikel. Maar dat zal wel aan mij liggen……

    “diverse klimaatmodellen achten de invloed van CO2 op de temperatuur te verwaarlozen.”en zonder uitzondering blijken die modellen van mensen te zijn die een duidelijke agenda hebben.

    Stel je voor dat er iemand komt melden dat je wederhelft nog leeft (met een doktersjas aan) en het blijkt later gewoon een clown te zijn ?

 5. Bert Pijnse van der Aa 7 augustus 2017 om 09:19 - Antwoorden

  Dank u wel heren ! als ‘ burger’ ben ik heel blij met dit heldere verhaal en de duidelijke uitleg van een aantal belangerijke zaken . Ik zal het zeker gebruiken om via mijn blog en via linkedIn onder de aandacht te brengen van de ‘ gewone mensen’ die totnutoe niet meer weten dan wat de media hen voorschotelt.

 6. Piet 7 augustus 2017 om 09:53 - Antwoorden

  Mooi helder stuk, bedankt.

  “Doordat klimaatproblematiek en energieproblematiek onmogelijk los van elkaar gezien kunnen worden, zijn de bijbehorende economische belangen gigantisch.”

  In bovenstaande zin had ik geschreven “vermeende klimaatproblematiek”, maar dat terzijde.

 7. Harry 7 augustus 2017 om 10:02 - Antwoorden

  Uitstekend stuk, het bevestigt wat ik de hele tijd al denk. Kort gezegd; de wetenschap weet het zelf nog niet, omdat er zoveel onbekend is. Het klimaat is zo verschrikkelijk complex. Dus ik weet werkelijk niet of wij verantwoordelijk zijn voor een klimaat verandering, en met mij weet niemand het. Het zou pure hoogmoed zijn om te verkondigen dat het wel of niet zo is.

  • Henk 7 augustus 2017 om 10:07 - Antwoorden

   De heren bevestigen wat ik denk en dus hebben ze gelijk (en ik ook)

   Dat redeneert natuurlijk wel zo makkelijk

   • Harry 7 augustus 2017 om 11:21 - Antwoorden

    Goedemorgen Henk,

    Dus jij hebt alle kennis in pacht om te bepalen of we wel of niet verantwoordelijk zijn voor een klimaat verandering?

    Ik bestudeer het klimaat verhaal nu al geruime tijd en ik kom steeds weer tot dezelfde conclusie. Ik kan hele verhalen over mijn conclusie gaan houden, maar hierboven staat het keurig beschreven, dus waarom daar zoveel tekst aan vuil maken?

    • Henk 7 augustus 2017 om 11:34 - Antwoorden

     Harry,

     En als je iedere claim van de heren in detail onderzoekt blijkt gewoon dat ze vanalles uit hun duim zuigen.

     En nee ik ben geen autoiriteit maar kan wel lezen en meer heb je niet nodig

    • Harry 7 augustus 2017 om 11:43 - Antwoorden

     Dit gaat om zuiver wetenschappelijke zaken, er is simpelweg te weinig bekend, dit heeft niets te maken met duim zuigen.

     De wetenschap moet eerst nog onderzoeken hoe de hele boel in elkaar steekt.

     Het is al een bijna onmogelijke opgave om diverse metingen te doen, onderzoek maar eens hoeveel hier bij komt kijken, dat is immens. we hebben nog jaren nodig om alles te snappen, temeer, omdat alles om en op deze planeet met elkaar te maken heeft.

    • Henk 7 augustus 2017 om 11:49 - Antwoorden

     Als we het nog niet voldoende snappen dan kan het dus ook erger zijn dan we nu vermoeden, des te meer reden om extra hard de uitstoot van CO2 te verminderen

     Maar ik ozu voorzichtig zijn om de conslusie dat jij het nog niet snapt te projecteren op anderen.

    • Harry 7 augustus 2017 om 11:56 - Antwoorden

     Natuurlijk kan het erger zijn. Natuurlijk moeten we inzetten op nieuwe energie bronnen. Dit juich ik vanharte toe. Het gaat mij erom dat de politiek hierop reageert, omdat het hun toevallig wel erg goed uitkomt.

     Ik projecteer niets op anderen. Weet je hoeveel discussie er tussen wetenschappers is over oneindig veel zaken? Ze zijn er gewoon nog niet uit en dat is ook niet heel raar, want zoals eerder gezegd is het systeem uiterst complex

    • Boels 7 augustus 2017 om 13:35 - Antwoorden

     ” maar kan wel lezen en meer heb je niet nodig.”

     Begrijpend lezen lijkt mij dan een voorwaarde.

 8. Henk 7 augustus 2017 om 10:21 - Antwoorden

  “Klimatologie is een afschrikwekkend voorbeeld geworden van de vermenging van politiek en natuurwetenschap. Die vermenging tast de onafhankelijke wetenschap in haar fundamenten aan en voedt slechts het wantrouwen in natuurwetenschap. ”

  Vreemd genoeg zijn het vooral de “sceptici”die zich bezig houden met politiek en niet met wetenschap, beetje jammer dat ze dan de wetenschap wantrouwen omdat het te politiek is …..

  • Anton Bakker 7 augustus 2017 om 10:46 - Antwoorden

   Henk, als er 1 onderwerp is dat volledig gepolitiseerd is, dan is dat het klimaat. Wat een kul produceer jij toch. Wij hebben het meegemaakt met het Ozongat en de zure regen, maar dat was peanuts vergeleken bij nu het klimaat. “Science is settled” zegt alles!

   • Henk 7 augustus 2017 om 10:57 - Antwoorden

    Gat in de ozonlaag, lees je eens in in het montreal protocol. En tegen de zure regen hebben we elek schoornsteen voorzien van een SO2 scrubber

    Alles natuurlijk oznder dat we daar aan failliet zijn gegaan, en als je wat doet los je het probleem ook op, en het oplssoen van dit soort problemen is natuurlijk aan de politiek enniet aan de wetenschap.

    En inderdaad op hoofdlijnen is de “science”inderdaad “settled” lees eens een IPCC rapport en kom eens met wetenschappelijke publicaties die de conslusies daarin tegen spreken (anders ben je weer eens bezig met politiek en niet met wetenschap)

    • Boels 7 augustus 2017 om 11:06 - Antwoorden

     Tja, SO2 verminderde de invloed van CO2.
     Van groen moest SO2 minder vanwege de “zure regen” en zorgde voor een hogere invloed van CO2.
     Hoeveel bokken gaat groen nog schieten zonder jachtvergunning?
     Bok x+1 is “hernieuwbaar”.

    • Anton Bakker 7 augustus 2017 om 11:32 - Antwoorden

     Henk, de meest fanatieke sceptici waren fanatieke alarmisten. Hopelijk word jij binnenkort ook wat realistischer en zie je in dat deze onderwerpen door de politiek verziekt is. Er was al veel langer een gat in de Ozonlaag en de zure regen was een grote farce, zoals het CO2 een grote farce is, geen gifgas, maar een levensgas.

    • Harry 7 augustus 2017 om 11:37 - Antwoorden

     Het IPCC rapport????!!!!!!

     Je bent er duidelijk niet van op de hoogte dat deze organisatie er flink op los manipuleert. Inmiddels mag het IPCC wel onder het kopje “criminele organisatie” worden gezet, want wat daar allemaal gebeurt, is werkelijk crimineel.

     Heel naief Henk

    • Anton Bakker 7 augustus 2017 om 11:38 - Antwoorden

     Een goed voorbeeld is Tony Heller !

    • Henk 7 augustus 2017 om 11:41 - Antwoorden

     Harry,

     vertel een criminele organisatie! Ik geloof je direct!

     Maar iest van onderbouwing?

    • Harry 7 augustus 2017 om 11:51 - Antwoorden

     Het IPCC laat zaken in haar rapport weg die de alom geaccepteerde klimaat theorie tegen spreken. Ze manipuleren met metingen.

     Mooie voorbeelden zijn email correspondentie en de gemanipuleerde “hockeystick’.

     Men wil ook niet andere factoren laten meewegen, zoals wolken, zon etc. Dit wordt eenvoudig weg met een aanname weggewimpeld.

     Ik kon zo nog wel even doorgaan.

    • Henk 7 augustus 2017 om 12:17 - Antwoorden

     Anton Bakker,

     Tony Heller is een charlatan die nog nooit een wetenschappelijke publicatie heeft gemaakt op het gebied van temperatuur.

     Gewoon een politiek gemotiveerde blogger met een grote mond

    • Henk 7 augustus 2017 om 12:26 - Antwoorden

     “Mooie voorbeelden zijn email correspondentie en de gemanipuleerde “hockeystick’.”

     De email correspondentie, dan neem ik aan de storm in een glas water die climutgeet wordt genoemd, daaruit blijkt na een onderzoek of 8 dat er niets aan de hand is.

     Je neemt toch geen politiek standpunt is?

     Van de hockeystick wordt alleen maar duidelijker dat hij keer op keer bevestigd wordt hoe veel onderzoek er ook gebeurd.

     Dus nog een politiek standpunt

    • Bleeker 7 augustus 2017 om 12:44 - Antwoorden

     De ‘8 onderzoeken’ naar de climategate emails zijn allemaal gedaan om het climategate schandaal te downplayen. De emails zijn duidelijk dat men heeft samengespannen om kritische atrikelen uit tijdschiften te weren, de data te manipuleren ‘Hide the decline’. Ruwe data achter te houden “Freedom of information act’ of zelfs te vernietigen, emails te deleten en ga zo maar door.

    • Harry 7 augustus 2017 om 13:21 - Antwoorden

     Sorry Henk, maar je bent duidelijk verkeerd geinformeerd. Weet je dat het in de middeleeuwen warmer was dan nu? Dat is uit de hockeystick gemanipuleerd. Lees je maar eens goed in over het IPCC, je zult zien hoe erg het is.

    • Henk 7 augustus 2017 om 13:26 - Antwoorden

     Harry,

     vertel! uit weleke wtenschappelijke publicatie blijkt dat het gedurende MWP warmer was dan nu?

     ………

    • Chemical 8 augustus 2017 om 06:47 - Antwoorden

     Zure regen was een hoax, zie http://www.fao.org/docrep/v0290e/v0290e07.htm. Iedereen (behalve Henk) is het daar wel over eens.

   • Harry 7 augustus 2017 om 13:48 - Antwoorden

    Henk,

    Kijk maar in het door jou zo geliefde IPCC rapport van 1990, daar wordt het duidelijk beschreven, lees ook eens wat zaken van meneer McIntyre en meneer McKitrick.

    En omdat je iedereen met politiek om de oren slaat, het volgende; weet je dat het IPCC rapport mede door politici wordt samengesteld/beoordeelt? Weet je dat het IPCC organisatie van de VN is? Volgens mij is de VN een politiek orgaan.

    Nogmaals, lees je eerst eens in over het IPCC!!!

    • Henk 7 augustus 2017 om 14:46 - Antwoorden

     Harry,

     er zijn hele goede redenen om de grafiek uit het IPCC rapport van 1990 met een handje zout te nemen. Allemaal uit ten treure besproken

     http://climategate.nl/2017/07/06/rechtszaak-michael-mann-versus-tim-ball-nadert-ontknoping/

     Uiteraard, zoals gewoonlijk, geen enkel inhoudelijk commentaar gekregen.

     En het werk van M&M weerlegd door Wahl in 2007

    • Harry 7 augustus 2017 om 15:46 - Antwoorden

     Henk,

     En er zijn dus ook genoeg redenen om je geliefde hockeystick met een korrel zout te nemen.

     Je verwijt mij geen inhoud te geven, dus dan gaan we op wetenschappelijke tour verder.

     Mag ik eerst aan je vragen wat voor werk je doet? Geloof me, het is belangrijk dat je antwoord op deze vraag geeft, anders bevindt je je op zeer glad ijs.

    • Henk 7 augustus 2017 om 16:21 - Antwoorden

     Harry,

     Barst los wat zijn nu echt de redenen om de hockeystick met een korrel zout te nemen? Dat hij achterhaald is? Ja dat wisten we al, het is intussen 20 jaar geleden dat hij is gepubliceerd, en dus zijn er al lang nieuwe inzichten. Alleen “sceptici”zijn getrouwd met de hockeystick en natuurlijk meet een schetje uit een IPCC rapport van 30 jaar geleden, wat gebaseerd is op het werk van iemand van 61 jaar geleden.

     En waarom is het belangrijk wat voor werk ik doe? in tegen stelling tot de meeste mensen hier houd ik me aan de wetenschappelijke literatuur. Ik zal niet zomaar iets verzinnen of een blog copieren als het afwijkt van de mainstream.

     Dus als je recent en overtuigend wetenschappelijk onderboluwd een opinie ventileert dan wil ik dat prima van je aannemen dat ik er of naast zit of het niet weet. Als je hard begint te gillen van “fraude” dan denk ik dat je de volgende “scepticus”bent die alles geloofd als het maar overeen komt met zijn vooraf bepaalde mening

    • Harry 7 augustus 2017 om 16:44 - Antwoorden

     Henk,

     Je wilde inhoud, dus gaan we puur wetenschappelijk met behulp van natuurkunde en meteorologie discussiëren.

     Ik wil je graag laten zien waarom het IPCC de boel belazerd. En waarom we nog niet weten of we verantwoordelijk zijn voor een klimaat verandering.

     Om nu de door jou zojuist verdedigde “hockeystick” gelijk weer weg te gooien is een beetje flauw, dus wil ik graag van je weten welke nieuwe inzichten er nu zijn.

     Dus vertel mij eens puur wetenschappelijk hoe jij de gemiddelde temperatuur op aarde gaat meten?

    • Henk 7 augustus 2017 om 18:03 - Antwoorden

     Harry,

     “Dus vertel mij eens puur wetenschappelijk hoe jij de gemiddelde temperatuur op aarde gaat meten?”

     Dat gaan we niet doen en wordt ook helemaal niet gedaan. De anolalie wordt bepaald, maar probeer eens het werk van BEST

     “Om nu de door jou zojuist verdedigde “hockeystick” gelijk weer weg te gooien is een beetje flauw, dus wil ik graag van je weten welke nieuwe inzichten er nu zijn.”

     Nee dat is nioet flauw, “sceptici”roepen de hele tijd om de hockeystick, wij allarmisten zijn dat station al lang gepaseerd, maar probeer eens het pages2k project

    • Harry 7 augustus 2017 om 18:34 - Antwoorden

     Henk,

     Dus nu we werkelijk inhoudelijk gaan discussiëren haak je af, waarschijnlijk omdat je het eenvoudigweg gewoon niet kunt en om in jouw termen te spreken “geloof je alles maar wat maar even met je vooraf gestelde mening overeen komt”.

     Dus, zoals ik al dacht ben je de zoveelste “internetwetenschapper”, of anders gezegd, “de beste stuurlui staan aan wal”

     Heel jammer.

     Een fijne avond nog.

    • Henk 7 augustus 2017 om 18:58 - Antwoorden

     Harry

     Ik heb geen zin om jouw huiswerk te doen

     Ik heb je de gied krant op gewezen.

     Maar ik begrijp dat een beetje kreten slaken makkelijk is, maar zelf even zoeken als je een een duidelijke aanwijzing krijgt is te moeilijk

     Jammer hoor

 9. Jan Goffa 7 augustus 2017 om 11:39 - Antwoorden

  Belangrijkste parameter voor het immer evoluerende klimaat : het samenspel tussen zonnemagnetisme en kosmische stralingen. Niet voorspelbaar, berekenbaar en afwezig in de klimaatmodellen.

 10. Scheffer 7 augustus 2017 om 11:46 - Antwoorden

  Reeds lang is vastgesteld dat in haar oprichting het VN-IPCC tendentieus is en politiek uitspraken doet. Haar politieke opdracht van/aan de VN is te onderzoeken en te rapporteren hoe de aan mens te wijten wereldwijde opwarming de economie, sociale structuren, bevolking en natuur lijden onder de industriële CO2-uitstoot. IPCC haar klimaatcomputermodellen zijn ook tendentieus omdat sturende parameters er toe leiden dat de opwarmingsvoorspellen het gewenste politiek resultaat geeft. Lees Tim Ball’s boek met wetenschappelijke kritiek op het IPCC : “The deliberate Corruption of climate science” . De IPCC klimaatcomputermodellen zijn weinig wetenschappelijk maar vooraf politiek ideologisch gestuurd.
  https://www.scientificexploration.org/docs/28/jse_28_3_ReviewCranganu.pdf

  • David 7 augustus 2017 om 12:15 - Antwoorden

   Het gaat niet over milieu of klimaat maar over macht. Een poging van bureaucraten om tot een Sovjet-achtige wereldregering te komen. Het communisme heeft de arbeider niet bevrijd maar juist tot slaaf gemaakt dankzij valse propaganda. Nu moet de broekriem worden aangehaald voor een nieuw idealistisch doel: redding van de planeet. Maar niet de toekomst van de planeet maar uw vrijheid staat op het spel. Communisme en ecologisme zijn in de kern machtsgrepen van de elite.

   • Henk 7 augustus 2017 om 12:23 - Antwoorden

    En weer een politiek standpunt

   • vreemd 7 augustus 2017 om 21:34 - Antwoorden

    Beste David, begrijp je zelf niet hoe belachelijk je je nu maakt door je te presenteren als iemand die ’s avonds onder zijn bed kijkt of er geen ‘commies’ onder zitten?

    In ieder geval bevestig je hiermee het beeld van de klimaatsceptici als extreem-rechtse mafketels. Daar is echt niemand mee gediend.

    Paai

  • Henk 7 augustus 2017 om 12:23 - Antwoorden

   Timm Ball, heeft helemaal nooit iets wetenschappelijks op het gebied van klimaat gedaan, verder is hij iemand die niet in het broeikaseffect geloofd, dus totaal onbetrouwbaar en 100% politiek.

   Weer iemand dus die vooral politiek bezig is en niet wetenschappelijk

   • Bleeker 7 augustus 2017 om 12:49 - Antwoorden

    Grappig dat iemand die nog niet het verschil tussen een d en t kent anderen constant probeert te diskwalificeren.

   • Scheffer 7 augustus 2017 om 12:54 - Antwoorden

    Een schrijffoudje is niet erg, wel als je dogmatisch faud bent zoals Henk.

    • Henk 7 augustus 2017 om 16:24 - Antwoorden

     Scheffer,

     als je nu eens je best zou doen om je mening wetenschappelijk te onderbouwen zou ik nog wat van je aan nemen, jij doet niets anders dan heel hard fraude gillen en vervolgens ben je klaar.

     Vertel eens ben je al gestopt met het slaan van je vrouw?

    • Scheffer 7 augustus 2017 om 23:32 - Antwoorden

     Psychologiseren is ook al bepaald niet je sterkste kant, Henk. Besmeuren en ad homini’s kan je echter als de beste!

    • Henk 9 augustus 2017 om 11:37 - Antwoorden

     Scheffer,

     jij beschuldigd mensen van fraude zonder dat dat onderbouwd is, ik heb dus een “loaded question” terug geschreven

     https://en.wikipedia.org/wiki/Loaded_question

     “The traditional example is the question “Have you stopped beating your wife?”

     Ik geloofde niet dat iemand zo dom zou zijn om dat letterlijk te nemen, Schijnt wel zo te zijn

     sorry daar voor

     Zou het in het vervolg wel waarderen als je je mening zou onderbouwen in plaats van jow mening als waar aanemen en iedereen voor trol uit te schelden

 11. gerard d'Olivat 7 augustus 2017 om 14:47 - Antwoorden

  ……Het besef dat het juist de natuurwetenschap is geweest die onze samenleving in de afgelopen paar honderd jaar ongekende welvaart heeft gebracht en ons onnoemelijk veel voordelen heeft opgeleverd, dreigt door de huidige ontwikkelingen weer verloren te gaan. De toekomstige schade van die ontwikkeling valt moeilijk te overschatten……

  Tja wie zou dit colofon van hooggeleerdheid willen of durven tegenspreken? Alarmistische CO2 scenario’s ,zo wordt me wel duidelijk zijn des duivels oorkussen waarop we onrustig is slaap vallen vol angstdromen en nachtmerries van stijgend water, klamme nachten, depletie, en een verstoring van allerlei ecologische structuren.

  Feitelijk zo beweert dit hooggeleerde en gedecoreerde Zestal, van af heden de “Gideons bende van Zes” (GBZ.) is er niets aan de hand! Er is van alles genoeg voor iedereen hier en overal!…het wordt dan weer warm en dan weer koud en aan wetenschap hebben we dus eigenlijk helemaal niks.
  En voor zover er iets aan de hand is hebben we niks aan trends en modellen. Tweeduizend jaar wat is dat nou? …..
  En dus waagt het GBZ genootschap zo u wilt zich aan niets van al dit soort zaken.
  Maakt allemaal niks uit is hun wetenschappelijk adagium want we leven nou een maal te kort.
  Een soort fijne mooie ‘infinite world’ droom eigenlijk en je zou verwachten dat ze als regelrechte positivo’s met vrolijke optimistische vooruitzichten zouden komen.
  De wetenschap stuwt de mensheid steeds verder op in deze onbegrensde wereld en is er hier een daar een probleempje dan is er een dito wetenschappelijk techneuten oplossinkje.

  De Beta’s op de troon van het onbegrensde universum zullen we maar zeggen.

  Allemaal OK, nee hoor, de infinite world van het GBZ genootschap wordt bedreigd in de dalen waar het Koud ijs langzaam maar zeker oprukt. De Koudijs CO2 Maffia (KC) bedreigt ons onbegrensde universum waar tweedeling niet bestaat en iedereen rijk en arm? (oh nee die bestaan niet) al onze toekomst dromen verstoord.
  En dus wordt er een koekje van eigen deeg gebakken door het GBZ genootschap. We bakken een nieuw doemscenario broodje in nota bene dezelfde bewoordingen.
  Nog een ‘nachtmerriescenario’ alsof we er nog niet genoeg hebben.

  Het lijkt wel en TV format…”wie bakt het beste doemscenariootje”

  Het lijkt erop alsof alles!!! wat toe nu toe welvaart en vooruit gang heeft gebracht in een klap om zeep wordt gebracht door de Koudijs Maffia
  Alles!!! is vergeefs geweest zo stelt het GBZ genootschap, de industriële revolutie, al die koloniale en andere oorlogen om delfstoffen en energiebronnen. De miljoenen die daarvoor gestorven in bloedige oorlogen,kinderen die verkommerd zijn achter de weefgetouwen, mijnen en fabrieken, de machtige cruiseschepen,oceaanstomers, de rond zoevende Porsches, de orthodontisten die ons gebit van tandsteen reinigen, onze pensioenen, onze ijscoboeren in onze parken, onze elektrische fietstochtjes met de GBZ bejaardenclub op weg naar het jaarlijks uitje met wetenschappelijks poffertjes ….

  Alles!!! dreigt verloren te gaan in de ‘droog ijs’ mist, die de klima alarmisten opwerpen.

  En dan nog is het GBZ genootschap niet klaar. ….De schade valt moeilijk te overschatten….staat er aan het eind van een rare potpourri waarin politiek, wetenschap, economie en energie opeens door een soort keukenmachine worden gehaald.
  RrrrbrrrBengbengkleng…en klaar is het doemscenario….

  Geachte heren van het GBZ genootschap, wat bedoelt u nou eigenlijk met deze rare uitsmijter De schade valt moeilijk te overschatten?
  Misschien dat u dat in al uw hooggeleerdheid eens concreet wilt uitleggen aan u nederige lezer.
  Wat hangt mij boven het hoofd?

  • Boels 7 augustus 2017 om 16:17 - Antwoorden

   “Wat hangt mij boven het hoofd?”

   Een paar honderdduizend windturbines verspreid over de EU, slagvelden met zonnepanelen een vette rekening en een aanbodgestuurde elektriciteitsvoorziening (zeg maar, de kWh gaat op de bon)..
   En dan moeten we de overige 50% van de CO2-uitstoot nog kwijt zien te raken.
   Kosten onbekend onder het vloerkleed.

   • Boels 7 augustus 2017 om 16:19 - Antwoorden

    “zonnepanelen een vette rekening”
    moet zijn:
    “zonnepanelen, een vette rekening”

   • gerard d'Olivat 7 augustus 2017 om 16:44 - Antwoorden

    @Boels dank je wel….we zijn verloren, de cultuur alles en dan nog een ‘aanbodsgestuurde’ voorziening. Dat moeten we niet hebben alles moet vraag! gestuurd blijven.
    Daar is het consumentenparadijs groot door geworden.
    Ik was het even vergeten, maar nou ben ik weer bij de les.

    • Boels 7 augustus 2017 om 16:58 - Antwoorden

     Alles verloren?
     Verkiezingen zijn er om dat te voorkomen (of niet).

    • Boels 7 augustus 2017 om 17:06 - Antwoorden

     @gerard d’Olivat:
     “Daar is het consumentenparadijs groot door geworden.”

     Ik weet niet waaraan je je welvaart/welstand aan hebt ontleend.
     Voor het overgrote deel heeft men de welstand/welvaart te danken aan de extern aan de mens toegevoegde energie zodat men in deze contreien kan leven als god in Frankrijk of keizer in Rome.

     Volgens groen geëxtrapoleerd is een hongerwintertje her en der goed voor de karaktervorming, of zo.

 12. Anton Bakker 7 augustus 2017 om 17:14 - Antwoorden

  Gerard, wat een ongelooflijke flauwekul produceer jij, nog erger dan Henk en Paai bij elkaar. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Ik las net een stukje en dacht aan jou:
  Before I could enjoy a movie last week, I was forced to endure five minutes of climate and weather fear-mongering, when the theater previewed Al Gore’s “Inconvenient Sequel.” His attempt to pin every weather disaster of the past decade on humanity’s fossil fuel use felt like fifty minutes of water boarding.

  Mr. Gore has made tens of millions of dollars pedaling this nonsense and his demand that modern society undergo a “wrenching transformation” from oil, natural gas and coal to a utopian make-believe world powered by biofuels, wind and solar power, electric vehicles and batteries.

  Every alarmist prediction has been falsified by actual events: from soaring temperatures to an ice-free Arctic to monstrous hurricanes that have not hit the USA since 2005. His attempt to blame New York City floods during Superstorm Sandy ignored inconvenient truths like construction that narrowed the Hudson River by hundreds of feet, forcing any incoming water to rise higher … and flood Manhattan. Mr. Gore conveniently ignores even well known climate change and weather events of past centuries. No wonder this devotee of SUVs, private jets and multiple homes doesn’t have the spine to debate anyone over these issues. When he lectures us, he won’t even take questions that he has not preapproved.
  Je gelooft Al Gore toch niet met al zijn filmpjes van het weer over de hele wereld. Hij is er rijk van geworden, maar ik geloof niet dat jij er geld mee probeert te verdienen. Jij zal ook geen vraag willen beantwoorden, denk ik.

 13. bart 7 augustus 2017 om 17:33 - Antwoorden

  wat henk voor werk doet?….ik denk dat hij hoofdambtenaar is op de afdeling SDE+ subsidies om de BV Nederland drijvende te houden…de hele dag tijd genoeg van de baas om te chatten en in de middagpauze ff in de Tesla naar Scheveningen om trots te kijken naar de windmolentjes op zee…..of heb ik t fout henk?….dan mn nederige excuses….maar mvg….bart

  • Henk 7 augustus 2017 om 18:04 - Antwoorden

   Dag Bart…..

   Je zit er helemaal naast

   • bart 7 augustus 2017 om 18:10 - Antwoorden

    wat dan wel henk?

    • vreemd 7 augustus 2017 om 21:39 - Antwoorden

     Nou Bart, mensen als jou kennende zou ik in Henks geval zeer zeker mijn beroep niet aan jou neus hangen. Want zoals het een klimaatscepticus betaamt zul je vanaf dat ogenblik geen gelegenheid voorbij laten gaan om hem op dat punt te beledigen en hem het bloed onder de nagels uit te halen met off-topic leukigheden.

     Of heb ik het mis?

     Paai

 14. bart 7 augustus 2017 om 18:12 - Antwoorden

  cabaratier?

  • bart 7 augustus 2017 om 18:13 - Antwoorden

   schriffoud…boot slingert…cabaretier…sorry weer henk..

 15. Bert Pijnse van der Aa 7 augustus 2017 om 18:13 - Antwoorden

  Nou @ heren, u ziet : exacte wetenschap is ook maar een mening . 🙂 De stelling van Pythagoras is gewoon onzin, vliegtuigen vliegen gewoon ” omdat het kan ” en de wetten van de thermodynamica zijn zoooooooo gedateerd. Newton, Max planck, Einstein ; allemaal praatjesmakers waren het . Oh, en ik vergeet natuurlijk Newcomben, die de eerste ‘stoommachine ‘ uitvond in 1710 waarmee de kolenmijnen drooggemalen konden worden. Het ding werkte niet best, maar James Watt maakte al een betere en toen ging het ineens heel erg hard . Dankzij zijn stoommachine boorde Edwin Drake in 1869 voor de eerste keer succesvol naar olie in Titusville Pennsylvania en daarna was ons leven geheel energie- gedreven . Nu leven we in een tijdperk dat mensen dat allemaal niet meer weten en denken dat je met filosofisch gelul ook een auto kan laten rijden. De Grieken hielden van filosofie, maar dat was in een tijd dat je met een kralenkettinkje draaien een heel end kwam. Het ‘ paradigma ‘ van filosofie is dat ‘ de waarheid niet bestaat ‘ Dus ook niet de leugen :je hebt altijd gelijk . Maar helaas moet men in het leven keuzes maken. Anders kan je de ‘ waarheid “nooit vinden , krijg je nooit rust en heb je altijd ruzie met mensen die wél de waarheid hebben, namelijk : de aanhangers van de exacte wetenschap. Verder ben ik het met @ David eens dat het gaat over ‘ macht’ . Niets meer en niets minder . Net zoals trouwens in de tijd van Plato al en daarmee zijn we bij de meest droevige filosoof ooit uitgekomen die zei : ‘dat niets verandert, alleen de hoedanigheid’ .

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK