Simon Rozendaal: klimaatscepticus ‘avant la lettre’

Simon Rozendaal. Foto: Guido Benschop.

Op 2 september jl. heeft Simon Rozendaal afscheid genomen als wetenschapsredacteur van Elsevier. Ter gelegenheid daarvan was een bijeenkomst georganiseerd in het congres- en debatcentrum Arminius in Rotterdam in het Museumkwartier, schuin tegenover het onvolprezen Boymans van Beuningen Museum. In het gezelschap van honderden genodigden werd hij uitgeluid door een keur van illustere en eloquente sprekers: Bram Peper (oud-burgemeester van Rotterdam), Ab Osterhaus (viroloog en influenza-deskundge), Salomon Kronenberg (geoloog en klimaat’minimalist’) en Leon de Winter (auteur).

Als weinig anderen slaagde Simon Rozendaal er in zijn fascinatie voor de wetenschap over te brengen op een breed publiek. Hij was oprichter van het eerste wetenschapskatern in medialand, dat van de NRC. Hij opende voor zijn lezers daarmee nieuwe horizonten. Zijn stijl kenmerkte zich door breedte, diepte, helderheid en toegankelijkheid – een unieke combinatie in Nederland!

Hij schreef niet alleen honderden artikelen maar ook vele boeken. Onder zijn buitenlandse publicaties vermeld ik: Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma‘, en ‘The earth is greening and 16 other comments on climate hysteria‘.

Hij begon al vroeg te schrijven over het broeikaseffect. Onder de titel, Terugkeer van kolen kan broeikas om aarde scheppen’, schreef hij in oktober 1977 (!) in NRC Handelsblad:

Het poolijs zal er niet direct door smelten, maar dat maakt de mogelijke temperatuurstijging ten gevolge van het stoken van kolen, olie en gas, niet minder ernstig. Volgens een Amerikaanse studiegroep zullen vooral landbouw en visserij door een veranderd klimaat getroffen worden.

Het was een neutrale weergave van een rapport van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen (NAS). Maar, zoals een goed wetenschapsjournalist betaamt, wees hij daarbij ook op de lacunes en onzekerheden in de toen bestaande kennis en de zwakke plekken in de voorspellingen. Zoals de NAS zelf erkende, was het gebruikte computermodel nog verre van volmaakt. Eén van de kopjes in het artikel was reeds: ‘Onheilsprofeten’.

Ruim tien jaar later, in 1990 (!), ontpopte hij zich in een artikel in Elsevier, onder de titel, ‘Hoezo broeikas?’, als een onvervalste klimaatscepticus avant la lettre (het woord bestond toen nog niet, voor zover mij bekend). Hij schreef onder meer:

Volgens talloze Nederlanders, onder wie de regering, is het allemaal heel erg gesteld met het broeikaseffect. We gaan deze kabinetsperiode een half miljard aan CO2-heffing betalen. Is dat wel terecht? Kunnen de klimaatcomputers, die de grootste moeite hebben om te bepalen of de zon over vijf dagen schijnt wel stellig beweren dat het in 2051 vijf graden warmer is? Wolken hebben een honderd maal zo sterk broeikaseffect als CO2. Het broeikaseffect is de droom van elke rechtgeaarde calvinist: eindelijk mogen we ons schuldig voelen over dat we adem halen.

De tussenkopjes zijn illustratief voor de inhoud van het artikel.

De computer als God.

CO2-paniek is gebouwd op modellen van drijfzand.

Pure onzin, bangmakerij, eenzijdige voorlichting over het broeikaseffect.

Je kunt mensen alles wijsmaken als je zegt dat het uit de computer komt.

De slotzin luidde:

De gedachte dat het broeikaseffect gebouwd is op computermodellen met de betrouwbaarheid van drijfzand werpt een rechtgeaarde calvinist dan ook verre van zich. Want zoals de Economist al schreef: ‘There is nothing like a good Apocalypse’.

Dat schreef Simon Rozendaal in 1990! Nog steeds actueel! Helaas is de Economist intussen van het padje geraakt, waardoor diens reputatie van excellentie en betrouwbaarheid een flinke deuk heeft gekregen. Maar dat terzijde.

Bij zijn afscheid ontvingen de aanwezigen het laatste boek van Simon Rozendaal: ‘Vertrouwen in de wetenschap‘, een tweede, geactualiseerde druk van zijn eerdere ‘Gesprekken met grote geleerden’.

In deze bundel verzamelde hij 61 interviews die hij de afgelopen drie decennia had met ’s werelds grootste geesten – bovenal fysici, chemici, biologen, artsen en nu en dan een psycholoog. Hierin ontsluit hij wetenschapsgebieden die voor de meeste mensen terra incognita zijn. De gesprekken werden eerder gepubliceerd in Elsevier Weekblad. Rozendaal sprak met de geleerden over de schoonheid van het vak, het juk van de Nobelprijs, het eureka-moment en hun vertrouwen in de wetenschap, en over hoe je verliefd wordt op een getal, een molecuul, bacterie of mier. Met onder anderen Dick Swaab, Frans de Waal, Salomon Kroonenberg, Bjørn Lomborg, Neil Postman, Ab Osterhaus, Lynn Margulis, Gerard ’t Hooft, Edward Teller, Indur Goklany en 53 andere gerenommeerde wetenschappers. In zijn epiloog kijkt Rozendaal terug op de fundamentele veranderingen in de wetenschap en de journalistiek in de afgelopen veertig jaar.

Ik had de eerdere versie al een keer gelezen. Maar sommige boeken worden beter als je ze meer leest. Dat was ook met dit boek het geval. (Nou ja … je realiseert je dat je ze in eerste instantie te vluchtig hebt gelezen.) In deze interviews komt een brede waaier aan disciplines en thema’s aan de orde: natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, psychologie, neuropsychologie, virologie, paleontologie, paleo-antropologie, snaartheorie, deeltjesfysica, wiskunde, kunstmatige intelligentie, geloof en wetenschap, biologie, DNA, geneeskunde, gentherapie, kanker, kernenergie, oceanografie, milieukunde en klimatologie. En dat alles zonder formules!

Voor dit blog zijn natuurlijk zijn stukken over klimaat, milieu en duurzaamheid het meest interessant. Het betreft hier interviews met Richard Lindzen, Bruce Ames, Aaron Wildavsky, Salomon Kroonenberg, Patrick Moore, Bjørn Lomborg, Freeman Dyson, Indur Goklany en Louise Fresco.

Onder de titel, ‘Broeikasgelovigen zijn niet geïnteresseerd in vragen’, schonk Simon Rozendaal reeds in 1991 aandacht aan Richard Lindzen, die een van de eerste wetenschappers was, die de menselijke broeikashypothese in twijfel trok. Hij werkte mee aan het rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) in 2001, maar was er ook sceptisch over. Het interview opent met enkele impressies van een beruchte hoorzitting onder leiding van de toenmalige vice-president Al Gore, waarin deze trachtte de aanwezige wetenschappers in het gareel te krijgen en de klimaatscepticus Lindzen in een hoek te drijven. Dat lukte slechts ten dele.

Na de zitting volgde het interview met de toen 51-jarige Lindzen. Enkele van zijn uitspraken:

De kids die nu het broeikasonderzoek ingaan, zijn allemaal sociologen die de wereld willen verbeteren.

De voorspellingen van de naderende klimaatramp zijn allemaal gebaseerd op computermodellen die niet deugen. Ze zijn niet in overeenstemming met de natuur.

Het hoogtepunt van de milieuhysterie is voorbij.

Los van de vraag op je gelooft in het broeikaseffect – ik doe dat niet – er is nog zo veel onbekend over het klimaat dat we eenvoudigweg niet in staat zijn om er iets zinnigs over te zeggen. Maar ja de echte gelovigen zijn niet geïnteresseerd in vragen. Zij weten de antwoorden al. Ze luisteren naar Moeder Aarde en horen dat ze huilt. Tja, wat moet je dan nog?

In een volgend interview, eveneens uit 1991, merkte Bruce Ames op:

De milieubeweging is een religieuze beweging geworden. Ze hebben milieu tot een moreel issue gemaakt.

Hoewel Aaron Wildavsky politicoloog was (hij is inmiddels overleden), is hij vooral bekend om zijn kritiek op de milieuverdwazing. Simon Rozendaal interviewde hem in 1992. Wildavsky geloofde niet dat er een gat in de ozonlaag was. Noch dat de bossen zouden sterven door zure regen. Hij geloofde niet dat dioxine, asbest, pcb’s en pesticiden slecht zijn voor de gezondheid. De concentraties waarin zij voorkomen zijn eenvoudigweg te laag. Hij meende dat de miljarden guldens die de regeringen jaarlijks uittrekken om het milieu de verbeteren weggegooid geld zijn.

De claims van de milieubeweging zijn vals, grotendeels vals of onbewezen.

Het interview met Salomon Kroonenberg vond plaats in 2001. Het ging niet over klimaat. Immers, diens boek, ‘De menselijke maat’, dat over die materie handelde, verscheen pas in 2007. Het ging daarentegen over een vermakelijke en fascinerende rondleiding van professor Kroonenberg met zijn studenten door Delft, waarbij hij hen vertelde over de herkomst van allerlei stadsgesteenten (stoeptegels, drempels, bakstenen, puien enz.). Men kan zich levendig voorstellen hoe verbaasd voorbijgangers moeten zijn geweest bij het aanzicht van een grote, volwassen man, vergezeld van een schare jongelui, die met een loep de puien van winkels bestudeert, scherp in de gaten gehouden door wantrouwende winkeliers.

Met het interview met Patrick Moore, een Canadese ecoloog en een van de gezichtsbepalende activisten van Greenpeace, keert Simon Rozendaal weer terug naar de thema’s milieu en klimaat. Moore vertrok met ruzie van Greenpeace en is inmiddels fel tegenstander van die milieuclub. Hij is vóór kunstmest. Zonder kunstmest zouden twee miljard mensen sterven. Hij is eveneens voorstander van genetische manipulatie. Hij is van mening dat de echte duurzaamheid, het compromis tussen mens en milieu door de milieubeweging belemmerd wordt. Ze zijn tegen viskweek, bosbouw en landbouw. Dat zijn nu net de drie sectoren waar de mens al eeuwenlang in staat is om opeen duurzame, fatsoenlijke manier met de aarde om te gaan.

In het begin ging het Greenpeace ook om de mens. Dat is voorbij volgens Moore:

Greenpeace is zijn humanitaire wortels kwijt geraakt.

De laatste jaren is Moore vooral pleitbezorger van gouden rijst, een genetisch gemanipuleerde rijstsoort waarin vitamine A zit, waarmee blindheid in de derde wereld kan worden bestreden.

Volgens Moore heeft de strijd van de milieubeweging religieuze kenmerken gekregen. Een jihad-element. Moore gelooft dat veel mensen binnen de milieubeweging werkelijk vinden dat de westelijke beschaving kwaadaardig is. En zoals het wel vaker met zeloten gaat, redeneren zij dat zij de uitverkorenen zijn, de good guys.

In 2009 interviewde Simon Rozendaal Bjørn Lomborg, de Deense politicoloog en voormalige milieuactivist, die vooral bekendheid kreeg door de publicatie van zijn klassieker: ‘The Skeptical Environmentalist’, waarin hij, in navolging van de vooruitgangsoptimist Julian Simon, op basis van talloze statistieken, aantoonde dat de ‘litanie van milieuangsten’, die door de milieubeweging werd verkondigd, in strijd was met de feiten.

Lomborg is geen volbloed klimaatscepticus. Hij erkent dat de aarde opwarmt, maar stelt dat de huidige maatregelen niets uithalen. Hij is sceptisch ten aanzien van de groene economie.

De New Green Deal betekent dat we voor spullen meer gaan betalen dan dat we er nu voor betalen. Obama en Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, hadden onlangs een opiniestuk in The New York Times waarin ze er op wezen dat er evenveel mensen werken in de windmolens als in de steenkool. Hun cijfers klopten niet helemaal, maar dat doet er niet toe. Waar het om gaat, is dat windmolens maar 1 procent produceren van de energie die uit steenkool komt. Dat betekent dus dat je honderd banen nodig hebt voor wat in steenkool met één baan lukt. Als samenleving wordt je daar niet rijker van. Dat is dramatische verarming.

Ook de hoogbejaarde Brits-Amerikaanse natuurkundige, Freeman Dyson (geboren in 1923, maar nog verrassend jong van geest), die Albert Einstein nog persoonlijk heeft gekend en die icoon-status heeft verworven, is ook zeer kritisch over de menselijke broeikashypothese en het klimaatbeleid.

Citaat:

Het is opmerkelijk dat veel broeikassceptici ouder zijn. Ook veel Nederlandse sceptici zijn ruimschoots voorbij de pensioengerechtigde leeftijd. Hoe komt dat toch? Dyson zwijgt enkele seconden en kijkt zijn gesprekspartner opeens diep in de ogen. ‘Mensen die ouder zijn, zijn financieel onafhankelijk en kunnen vrijuit spreken. Ik wil het eigenlijk niet over de drijfveren van mensen hebben, maar er hoeft geen twijfel over te bestaan dat er een klimaatlobby is. Er zijn heel veel wetenschappers die geld verdienen door de mensen bang te maken. Ik zeg niet dat ze het met opzet doen, maar feit is dat heel wat inkomens op die angst zijn gebaseerd.

Vervolgens een interview met Indur Goklany, een Amerikaans milieukundige van Indiase afkomst, die aan de wieg stond van het VN-klimaatpanel (IPCC). Hij was vele jaren namens de Amerikaanse regering onderhandelaar bij het IPCC. Tegenwoordig manifesteert hij zich als groen-rechtsdenker met publicaties als: ‘The Improving State of the World’.

Citaat:

Eind jaren zeventig was Goklany vicevoorzitter van de Amerikaanse nationale commissie voor de luchtkwaliteit. ‘In die tijd was ik ervan overtuigd dat luchtvervuiling een groot probleem was en veel mensen doodde. In die commissie ontdekte ik echter dat milieuwetenschap niet zo erg wetenschappelijk was. De metingen van de luchtkwaliteit deugden bijvoorbeeld niet en de modellen waaruit de hoge sterftecijfers ten gevolge van luchtvervuiling kwamen, evenmin. Er was geen relatie tussen de modellen en de realiteit. Maar in die commissie zaten vooral economen en die begrepen helemaal niet waar ze het over hadden.

Vanaf dat moment begonnen de opvattingen van Goklany te kantelen. Hij schreef diverse artikelen en boeken waarin hij kanttekeningen plaatste bij de milieugekte en zich manifesteerde als hartgrondig optimist. In dat opzicht zit hij op dezelfde lijn als de dwarse denker Bjørn Lomborg. Goklany denkt dat hij de ontwikkelingen soms een tikje scherper ziet, omdat hij uit een ontwikkelingsland komt.

Een meer recent interview (2016) was dat met Louise Fresco, sinds 2014 bestuursvoorzitter van Wageningen University en voorheen tien jaar werkzaam bij de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN. In dit interview kwam onder meer het thema biologisch voedsel ter sprake. De sfeer rond biologisch voedsel is leuk kleinschalig, maar de werkelijkheid is dat biologische landbouw niet zelden slecht is voor het milieu, niet diervriendelijk en niet duurzaam.

Louise Fresco:

Efficiëntie is meer output per input en dat is per definitie meer duurzaam. Ik weet dat tal van mensen dat niet zo zien en duurzaamheid met kleinschaligheid associëren, maar ze hebben ongelijk.

Citaat:

Veel mensen in Europa en de Verenigde Staten lijken niet meer te weten dat we vandaag de dag in een paradijs leven, waar het bestaan rijker en aangenamer is dan ooit tevoren. In plaats daarvan wordt gedacht dat de wereld naar de filistijnen gaat.

Louise Fresco:

Dat is westers defaitisme. In Afrika en Azië zijn ze nog dolblij met vooruitgang. Als ze zich in Azië kritisch uitlaten over genetisch veranderde landbouwgewassen dan is dat ze ingefluisterd door westerse non-gouvernementele organisaties. In Afrika weten ze nog wat armoede is, wij zijn dat perspectief kwijtgeraakt. Niemand in onze wereld heeft nog grootouders die kunnen verhalen over armoede en honger.

Aldus Louise Fresco.

Simon Rozendaal heeft een onwrikbaar geloof in de vooruitgang van de mensheid. Hij heeft een zonnige kijk op de toekomst. Met deze visie staat hij lijnrecht tegenover het cultuurpessimisme van de klimaatbevlogenen en schaart hij zich in het rijtje van auteurs als Julian Simon, Indur Goklany, Bjørn Lomborg en Matt Ridley. (Matt Ridley opende onlangs het academische jaar in Wageningen. Zoals gebruikelijk rapporteerde de NOS gretig over de begeleidende wanklanken. Over de inhoud van de rede? Nauwelijks iets!)

Tijdens zijn afscheid memoreerde Simon Rozendaal een stukje uit zijn eigen familiegeschiedenis.

Citaat:

Het lijkt wel of we niet van goed nieuws houden. In mijn boek, ‘Alles wordt beter! Nou ja, bijna alles‘, uit 2015 heb ik een poging gedaan om dat te verklaren. Inmiddels denk ik dat het vooral komt doordat we het te goed hebben. Zo valt de weerstand tegen vaccins on onze contreien te verklaren uit het feit dat we door die vaccins niet meer weten welke ellende infectieziekten kunnen aanrichten.

In Afrika weten ze wat het is om kinderen te verliezen omdat er geen vaccins zijn. Bij ons is dat te lang geleden. We hebben het niet van onze ouders en grootouders gehoord. Maar wie langer teruggaat in de tijd ontdekt dat het bij ons net zo was als in Afrika en misschien wel erger. Mijn overgrootvader Johannes Rozendaal bijvoorbeeld had dertien kinderen van wie er vijf overleden. Diens vader Paulus had er dertien van wie er negen stierven.

Zijn laatste boek ‘Vertrouwen in de wetenschap’ is de neerslag van een een lange en uiterst vruchtbare carrière als wetenschapsjournalist. Hij heeft nu officieel afscheid genomen. Toen ik zijn receptie verliet, informeerde ik wie zijn opvolger bij Elsevier zou worden. Met een olijke twinkeling in zijn ogen zei hij dat die er niet was en dat hij zou blijven doorschrijven. Daar mogen we dan erg gelukkig mee zijn.

Frits Böttcher

Wat Simon Rozendaal bewoog om zijn artikel, ‘Hoe zo broeikas?’ (1990), te schrijven is hieronder te zien. Hierbij gaat hij ook in op de rol van (wijlen) prof. Frits Böttcher, een eminent chemicus die op 31-jarige leeftijd hoogleraar werd in Leiden en mede-oprichter was van de eerste Club van Rome. Hij moest zijn openlijke kritiek op de opwarmingshysterie onder druk van zijn opdrachtgevers opgeven.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
I Accept

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door |2018-09-09T14:32:46+00:0010 september 2017|54 Reacties

54 Comments

 1. Marcos 10 september 2017 om 09:23 - Antwoorden

  Fantastische man naar wiens pennenvruchten ik altijd uitzie. Ik mag hopen dat Simon nog lang door blijft gaan met zijn uitstekende artikelen en dat Elsevier er in slaagt een waardige opvolg(st)er te vinden. Er is echt veel te weinig objectief / kritisch geluid te horen in de bladen die er toe doen, al zie ik een lichte kentering, want over sommige milieu gekkigheid kan men niet langer blijven kromdenken als het door de feiten wordt ingehaald, zoals door Simon regelmatig beschreven is.

 2. @R.Bijsterveld. 10 september 2017 om 11:27 - Antwoorden

  Interessante blog over Mr. Rozendaal.
  In de rapportage van de NOS over de universiteit van Wageningen en Matt Ridley wordt gesteld dat Matt Ridley verantwoordelijk is voor klimaatopwarming omdat er op zijn land kolen worden gedolven.
  Echter, diegene die de kolen verbrandt is verantwoordelijk voor de co2 uitstoot die dit veroorzaakt. En NIET de leverancier van de brandstof.

 3. Scheffer 10 september 2017 om 12:28 - Antwoorden

  Ik heb met volle teugen genoten van zijn scherpe fileringen van de opwarmingsoverdrijvingen en de anti-kernenergie-gekte door de milieubeweging. Soms vond ik hem te voorzichtig in zijn oordeel over de wetenschapsfraude door de milieubeweging en nepnieuws vanuit de journaille. Het volstrekt wetenschappelijke “Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma” was een eye-opener voor mij en voor vele IPCC-critici, maar heeft in NL op de politiek helaas minder effect gehad dan de klimaatroman “De aarde heeft koorts”.

 4. David 10 september 2017 om 13:03 - Antwoorden

  Prachtige samenvatting (van klimaat- en milieudenken) heer Labohm.
  Roozendaal herinnert ons aan de noodzaak onze zegeningen te blijven tellen.

 5. Guus Derksen 10 september 2017 om 13:19 - Antwoorden

  Ik werd ‘verliefd’ op Rozendaals geschriften na het lezen van een artikel over gif; te veel is slecht, maar een beetje is juist goed voor de gezondheid; zo ongeveer.
  Goed artikel, hulde aan Rozendaal!

 6. gerry breukelman 10 september 2017 om 16:27 - Antwoorden

  Wanneer worden onze overheidsdienaren eens wakker.Of lezen ze deze waardevolle informatie nooit.

  • Henk 10 september 2017 om 18:41 - Antwoorden

   Ik hoop dat mensen die van mijn belasting geld worden betaald iets nuttigers doen dan dit soort onzin lezen

 7. paai 10 september 2017 om 17:10 - Antwoorden

  Grappig genoeg waren het de columns van Rozendaal van een jaar of tien, vijftien geleden die mij kennis deden maken met het sceptische gedachtengoed. Zowel zijn columns als de daarop volgende verdieping van mijn begrip door het lezen van de verschillende wetenschappelijke en niet-zo-wetenschappelijke artikelen brachten me tot het inzicht dat de opvattingen van deze sceptici, waaronder opnieuw Rozendaal, een aanfluiting waren van wetenschappelijk denken en blijk gaven van hautaine minachting voor data en dataverwerking.

  De temperatuursstijging sinds die tijd heeft me alleen maar bevestigd in die conclusie.

  Paai

 8. firebutton 10 september 2017 om 17:25 - Antwoorden

  Opvallend dat hier het negatieve commentaar van Henk en zijn synoniemen ontbreekt.Te goed onderbouwd misschien ? Of is hij wellicht door de moderators eindelijk geweerd. Op zijn zure reacties zit niemand te wachten. De vraag is of die overigens zelf wel voldoende onderbouwd zijn, of sowieso relevant . Hij heeft toch het Nos-journaal als spreekbuis.

  • Henk 10 september 2017 om 18:40 - Antwoorden

   Nee ik ben thuis, en met alle openheid en liefde voor discussie kan ik thuis moeilijk reageren aangezien mijn thuis IP is geblokt

   Maar verder ben ik blij dat er een charlatan minder is die “scepsis” verspreid zinder dat er enige wetenschappelijke onderbouwing bij hoort

   • Erik 10 september 2017 om 22:34 - Antwoorden

    Henk, waarom en wie heeft je geblokt? Dat zal Hans toch niet gedaan hebben?

    • Henk 11 september 2017 om 08:45 - Antwoorden

     Nee dat was een samenspel van Rypke en Hajo (vermoed ik)

   • janroos1 11 september 2017 om 14:39 - Antwoorden

    Henk, ze blokkeren je emailadres. Maar dat adres wordt niet geverifieerd. Dus nieuw nep adres en je kunt weer verder.

    • paai 11 september 2017 om 15:14 - Antwoorden

     Inderdaad is het het emailadres dat uitmaakt of je geblokt wordt. Nou heb ik een hoop over Hans Labohm te mekkeren, maar niet dat hij moedwillig censureert. Misschien moet hij eens een keer ernstig met de technische beheerders gaan praten…

     Paai

    • Hans Labohm 11 september 2017 om 16:03 - Antwoorden

     Paai,
     Zoals je weet modereer ik uiterst liberaal. Dat wil zeggen: slechts bij hoge uitzondering. Zelfs de meest extreme AGW’ers mogen hier ongehinderd hun gram uitstorten over zoveel domheid en onbegrip van de klimaatsceptici.

     Maar er zijn technische problemen met het filter. De laatste tijd vis ik de geweigerde commentaren regelmatig uit de prullenbak van het filter, zodat ze alsnog op de website komen. Het herhaald indienen van commentaren is daarbij overbodig geworden. Ik zou de betrokken respondenten willen oproepen dit dan ook niet meer te doen. In de toekomst hopen we dit probleem te kunnen verhelpen. Maar dat zal helaas nog wel een tijdje duren.

 9. Hetzler 10 september 2017 om 18:13 - Antwoorden

  Nee Paai, die temperatuurstijging is geen wetenschappelijke bevestiging. Het gaat om het causale verband tussen deze stijging en de veroorzakende forcings. CO2 is daarvan aantoonbaar de minst invloedrijk zo er al sprak van invloed zou zijn. Daarom vind ik de artikelen van Rozendaal kwalitatief van zo’n hoog niveau. In zijn afscheidsartikel in Elsevier benadrukte hij nogmaals de waarde van wetenschappelijke scepsis vs. postmoderne irrationele en ongefundeerde bluf. Deze grondhouding is in bovenstaand artikel duidelijk weergegeven. De achterliggende forcings van die bluf zijn te vinden in het verdienmodel en de machtshonger van het Eco Industrieel Complex. Dit is het echte probleem dat de wereld bedreigt; van een klimaatprobleem daarentegen is niet in de verste verte sprake.

  • Henk 10 september 2017 om 18:38 - Antwoorden

   Ik zie weinig twijfel en ook al geen onderbouwing

   David zou je een een kwakzalver noemen!

  • paai 10 september 2017 om 19:26 - Antwoorden

   Beste Jeroen, het probleem is natuurlijk om “wetenschappelijke scepsis en postmoderne irrationele en ongefundeerde bluf” van elkaar te onderscheiden. “Ik vind milieudefensie maar een linkse hobby” is natuurlijk een diepgevoelde emotie, maar als argument niet zo erg overtuigend.

   Ik denk persoonlijk dat in wat jij noemt “het Eco Industrieel Complex” net zoveel geldwolven en profiteurs zitten als in de rest van de wereld. Ik begrijp echter niet zo goed hoe je vanuit het feit dat sommige sociale systemen niet deugen kunt beredeneren dat er geen opwarming bestaat.

   Paai

   • Erik 10 september 2017 om 22:53 - Antwoorden

    Beste Paai

    Ik heb grote moeite met opwarming door menselijk CO2. In de afgelopen 100 jaar is de conc CO2 met circa 100 ppm gestegen. Dus gemiddeld 1 ppm per jaar.
    Dus jij gelooft dat toevoegen van één molecuul CO2 per 1 miljoen andere moleculen in de atmosfeer, deze laatste aantoonbaar en meetbaar kan opwarmen? Dan moet je wel gezegend zijn met een groot geloof. Kijken we even naar de 100 jaar en een CO2 toename van 100 ppm. Stel dat de temperatuur op aarde in die 100 jaar met 1 graad is gestegen. Dan zijn dus 100 moleculen co2 in staat geweest een miljoen andere moleculen in de lucht met 1 graad op te warmen. Per molecuul CO2 moet dan een energie beschikbaar zijn om 10000 andere moleculen met 1 graad op te warmen. Dat zou lukken als dat molecuul een energie krijgt om zijn temperatuur met 10000 graden te verhogen. Die energie kan hij dan verdelen over 10000 andere moleculen, met een opwarming met 1 graad per molecuul.
    Sorry heer Paai, lijkt me tovenarij.

    • paai 11 september 2017 om 08:31 - Antwoorden

     Beste Erik, als jij een dosis van 200 gram botuline over de hele wereldbevolking verdeelt gaan er …mmm… 400 miljard kilo aan levend weefsel in ontbinding over, met zeer meetbare consequenties – al is er dan niemand meer om te eten. Lijkt ook tovenarij.

     Ik verbaas me altijd weer over jullie bereidwilligheid verstrikt te raken in elementaire processen, als de getallen maar groot of klein genoeg zijn vor je voorstellingsvermogen.

     Paai

    • Erik 11 september 2017 om 12:06 - Antwoorden

     Beste Paai, laten we nou geen valse vergelijkingen gaan maken, en dan denken dat je een punt gescoord hebt. Laten we ons bij CO2 en opwarming houden. Dus het is noodzakelijk ieder toegevoegd molecuul CO2 een hoeveelheid energie mee te geven, die in staat zou zijn dat molecuul 10000 graad in temperatuur te verhogen. Lijkt mij nog steeds toverij. Dus als je daaraan geloof hecht, gaarne een to the point verklaring. Of geloof je het ook niet?

    • paai 11 september 2017 om 13:07 - Antwoorden

     Beste Erik, voor een gedetailleerde natuurkundige verklaring moet je elders zijn. Maar ik ben er redelijk zeker van dat de voorstelling als dat “Per molecuul CO2 moet dan een energie beschikbaar zijn om 10000 andere moleculen met 1 graad op te warmen.” niet uitgaat van een juiste voorstelling van zaken.

     Het gaat immers niet om directe energieoverdracht van molecuul op molecuul, maar om het scheppen van de voorwaarden waaronder energie van elders (de zon) wordt opgeslagen in de andere moleculen omdat een deel van de zonnewarmte er wel in kan, maar niet meer eruit: het broeikaseffect.

     Dit is op zich een natuurlijk proces dat ondanks jouw ongeloof en tegenwerpingen al vanaf het begin van het ontstaan van aarde en atmosfeer functioneert en wat ook nodig is voor het leven zoals wij het kennen. De extra bijdrage van de mens aan die CO2 is naar verhouding niet eens zo groot (3%), maar waarschijnlijk groot genoeg om ons in problemen te brengen.

     Paai

     (disclaimer: ik ben geen natuurkundige)

    • Erik 11 september 2017 om 15:59 - Antwoorden

     Beste Paai

     De theorie/hypothese van het broeikaseffect is afhankelijk van het feit dat de atmosfeer, door toegevoegde CO2, iets is opgewarmd. Daardoor kan de aarde de ingestraalde zonne-energie iets minder makkelijk kwijt en moet de oppervlakte temperatuur iets stijgen om het evenwicht te herstellen.
     Ik denk dat we hierover wel eens zijn, maar niet over de minuscule toename van CO2 met 1 ppm per jaar gemiddeld. De overgrote meerderheid vh effect wordt veroorzaakt door waterdamp, dat veel meer in de atmosfeer aanwezig is.
     Daarom is CO2 bestrijden volledig zinloos, als je al iets zou willen bestrijden moet het waterdamp zijn. Maar dat lijkt om andere redenen zeer ongewenst.
     Dus het hele verhaal over het versterkte broeikaseffect door meer verdamping van water slaat nergens op, omdat de hoeveelheid CO2 toename veel te gering is.
     Als je het al over versterking wil hebben ga dan uit van waterdamp als opwarmer, dat kan meer CO2 in de atmosfeer geven.

    • paai 11 september 2017 om 16:39 - Antwoorden

     Beste Erik, als ik je duidelijk heb kunnen maken dat je aanvankelijke opvatting van co2 moleculen die hun energie op andere moleculen overdragen niet correct was, ben ik voor vandaag alweer tevreden.

     Paai

    • Erik 11 september 2017 om 17:48 - Antwoorden

     Beste Paai

     je hebt me helemaal niet iets duidelijk gemaakt. De temperatuur verhoging van de aarde hangt af van verminderde afvoer van ingevangen zonnestraling. Die verminderde afvoer ontstaat door een warmere atmosfeer, doordat bv broeikasmoleculen hun energie overdragen op andere moleculen in de lucht.
     Maar CO2 draagt bijna niets over door de geringe conc toename ervan. Dus andere opwarmings mechanismes zoeken.

   • David 11 september 2017 om 14:16 - Antwoorden

    @Paai [beredeneren dat er geen opwarming bestaat]
    Dat staat nergens en beweert niemand. Er is door de eeuwen een cyclus van opwarming en afkoeling. Waar wij ons hier druk over maken is de miljarden uitgegeven aan achterlijke energiesystemen. De botte aanval op onze welvaart .

    • paai 11 september 2017 om 20:26 - Antwoorden

     Beste David, jij en alle andere sceptici zouden eens moeten ophouden met de bewering dat de wetenschappers zouden ontkennen dat de temperatuur op aarde in voortdurende transitie is. Dat noemen ze en stroman. Het loont wellicht de moeite dergelijke termen eens op Wikipedia op te zoeken.

     Om dat steeds weer te moeten corrigeren is echt heel vervelend en draagt op geen enkele manier bij aan wederzijdse acceptatie.

     Paai

 10. Hetzler 10 september 2017 om 19:07 - Antwoorden

  Dit is beslist lezenswaard: https://opiniez.com/2017/09/10/klimatoloog-de-nieuwe-homo-universalis/
  We constateren dus opnieuw hoe belangrijk de combinatie van gezond verstand, scepsis en wetenschappelijke achtergrond is tegenover al dat bluffende alarmisme vanuit de ivoren klimaattoren.

 11. Hetzler 10 september 2017 om 23:02 - Antwoorden

  Beste Paai, jij legt mij nu toch woorden in de mond. “Ik vind milieudefensie maar een linkse hobby” is natuurlijk een diepgevoelde emotie, maar als argument niet zo erg overtuigend.
  Wat is precies het argument?

  • paai 11 september 2017 om 08:36 - Antwoorden

   Als ik de indruk heb gewekt dat “Ik vind milieudefensie maar een linkse hobby” als letterlijk citaat uit jouw pen kwam, spijt me dat. Ik gebruikte het om aan te geven dat emoties en gevoelens geen goede criteria zijn om “wetenschappelijke scepsis en postmoderne irrationele en ongefundeerde bluf” (wat weer wel uit jouw pen komt) van elkaar te onderscheiden.

   In mijn perceptie maken zowel Rozendaal als velen anderen hier zich daaraan schuldig.

   Paai

   • Scheffer 11 september 2017 om 11:00 - Antwoorden

    Ik hoop (vermoed) dat Simon Rozendaal ons als gepensioneerde journalist ons af en toe gaat verblijden (als freelancer) met een optimistische en puntige analyse over de “duurzame” dwaalrichingen als gevolg van de gepolitiseerde catastrofale-klimaat-mythe!

    • paai 11 september 2017 om 13:10 - Antwoorden

     Beste Scheffer, zolang ik de mogelijkheid houd om meneer Rozendaal vriendelijk doch beleefd op zijn fouten te wijzen kan ik zijn verschijnen alhier alleen maar toejuichen.

     Paai

    • Scheffer 11 september 2017 om 19:57 - Antwoorden

     Tot nu toe paai je niemand met je enthousiasme en tekstuele doolhofjes.

 12. Wiersma 11 september 2017 om 04:42 - Antwoorden

  Even een dingetje van een andere wetenschapper, te weten Michio Kaku:

  “Top Scientist Admits on Live TV: Recent Hurricanes are Man-Made.
  Dr. Michio Kaku accidentally makes confession on weather modification”
  (8 sept 2017)
  Kijk/luister/huiver de video maar even.

  http://www.neonnettles.com/news/2682-top-scientist-admits-on-live-tv-recent-hurricanes-are-man-made

  En nog even een link:

  “Kijken en kaartjes winnen! De klimaatdocu die je van Greenpeace en de MSM niet mag zien”.
  Bij dat startpunt begon documentairemaker Marijn Poels – in zijn eigen tijd en op eigen kosten – aan een zoektocht naar antwoorden. Met een open blik, bereid om te luisteren naar enerzijds en anderzijds. Het resultaat heet “The Uncertainty Has Settled”, krijgt een 7.8 op IMDb en is on demand te kijken op Vimeo.”

  https://www.geenstijl.nl/5138476/lekker_warm/

 13. Wiersma 11 september 2017 om 05:58 - Antwoorden

  Maar om even op Michio terug te komen: kijk, ik heb niet voor niks kotsbeu van dat hele ‘klimaat debat’.

  Een vooral, en bovenal, omdat er nogal wat aspecten BUITEN dat ‘debat’ worden gehouden. Ten eerste is dat al waterDAMP, omdat het een damp is en geen gas (…) (IPCC) , maar ook dat we in feite in een condensator leven.

  Oftewel: alles mbt tot radioactiviteit/aardstraling, em straling, licht, en elektriciteit/ionisatie vallen buiten dit ‘debat’.
  Is het dan nog wetenschap? Welnee: nog voor geen 1 procent.

  Wel: Michio komt dan tenminste wél met dingen als ionisatie etc. En ionen gedragen zich nogal ‘anders’ dan ‘gewone’ moleculen/atomen.

  Hoog in de atmosfeer bestaan eigenlijk geen ‘normale’ moleculen meer: ze zijn onder invloed van lucht geioniseerd. Hun eigenschappen veranderen daardoor.
  Einstein wist ervan trouwens. Hij stuurde zijn zieke zuster naar een kliniek hoog in de Zwitserse bergen. Berglucht is anders dan lucht op zeeniveau.
  Het ‘doet’ iets.
  Wat dat is, laat ik even buiten beschouwing.

  Maar zie het ook zo: op >3500 meter hoogte/boomgrens vriest het meestentijds. Ook al schijnt de zon volop, zijn er geen wolken. Hoe kan dit?

  En wat zijn sprites? Onweer? Bliksem? Wagenziekte? Statische elektriciteit?
  En wat DOET bliksem eigenlijk? Of radioactiviteit/aard/lekstraLING?

  En wat te denken van al die duizenden(!!!) atoom proeven vanaf de jaren 60?
  Allemaal vragen die NIET door de ‘klimaat wetenschappers’ gesteld worden, laat staan beantwoord laat staan in dat IPCC computermodel zitten.

  Maar dan nog een swat. Als je alléén maar naar het klimaat kijkt, dan mis je in feite álles waar (het) leven over gaat. Weer en klimaat zijn véél meer dan alleen maar weer en klimaat.
  Ook dat zie/hoor ik nérgens in terug.

  In feite doen planten en dieren exact wat de atmosfeer ook doet. Kan ook niet anders want leven is ontstaan uit water/oersoep (plus nog wat), licht en de atmosfeer.

 14. Wiersma 11 september 2017 om 09:37 - Antwoorden

  Maar om even op Michio terug te komen: kijk, ik heb niet voor niks kotsbeu van dat hele ‘klimaat debat’.

  Een vooral, en bovenal, omdat er nogal wat aspecten BUITEN dat ‘debat’ worden gehouden. Ten eerste is dat al waterDAMP, omdat het een damp is en geen gas (…) (IPCC) , maar ook dat we in feite in een condensator leven.

  Oftewel: alles mbt tot radioactiviteit/aardstraling, em straling, licht, en elektriciteit/ionisatie vallen buiten dit ‘debat’.
  Is het dan nog wetenschap? Welnee: nog voor geen 1 procent.

  Wel: Michio komt dan tenminste wél met dingen als ionisatie etc. En ionen gedragen zich nogal ‘anders’ dan ‘gewone’ moleculen/atomen.

  Hoog in de atmosfeer bestaan eigenlijk geen ‘normale’ moleculen meer: ze zijn onder invloed van lucht geioniseerd. Hun eigenschappen veranderen daardoor.
  Einstein wist ervan trouwens. Hij stuurde zijn zieke zuster naar een kliniek hoog in de Zwitserse bergen. Berglucht is anders dan lucht op zeeniveau.
  Het ‘doet’ iets.
  Wat dat is, laat ik even buiten beschouwing.

  Maar zie het ook zo: op >3500 meter hoogte/boomgrens vriest het meestentijds. Ook al schijnt de zon volop, zijn er geen wolken. Hoe kan dit?

  En wat zijn sprites? Onweer? Bliksem? Wagenziekte? Statische elektriciteit?
  En wat DOET bliksem eigenlijk? Of radioactiviteit/aard/lekstraLING?

  En wat te denken van al die duizenden(!!!) atoom proeven vanaf de jaren 60?
  Allemaal vragen die NIET door de ‘klimaat wetenschappers’ gesteld worden, laat staan beantwoord laat staan in dat IPCC computermodel zitten.

  Maar dan nog een swat. Als je alléén maar naar het klimaat kijkt, dan mis je in feite álles waar (het) leven over gaat. Weer en klimaat zijn véél meer dan alleen maar weer en klimaat.
  Ook dat zie/hoor ik nérgens in terug.

  In feite doen planten en dieren exact wat de atmosfeer ook doet. Kan ook niet anders want leven is ontstaan uit water/oersoep (plus nog wat), licht en de atmosfeer.
  Het leven zelf heeft zich hier aan aangepast.

  Wij bestaan dankzij chemie- waarbij je chemie even heel erg ruim moet nemen, aangezien chemie niet absoluut is. Immers: afhankelijk van temperatuur, licht, elektriciteit etc vinden reacties juist wél of niet plaats.
  Zo zit het met de atmosfeer en met ons en planten idem dito.
  En biochemie is nog ingewikkelder: in een lichaam is het helemaal niet zeker dat H2 en O met elkaar zullen reageren, ook al schurken ze tegen elkaar aan.

  Sterker nog: een lichaam kan water splitsen in H2 en O, en deze atomen reageren dan NIET met elkaar, want kennelijk zijn ze dan even nodig voor een ander proces zoals het vormen van maagzuur of zo. (HCl)

  En zo zit het met de atmosfeer en de aarde ook.
  In feite zijn het anorganische- maar gek genoeg toch levende ‘wezens’.
  Maar waar wij mensen en dieren veelal niet ouder worden dan 100 jaar, kan een levenscyclus van de aarde wel duizenden, miljoenen of miljarden jaren zijn.

  Waren ijstijden nodig voor leven? JA! (ik ga niet zeggen waarom, maar ijstijden zijn NODIG om (intelligent) leven te creeeren)

  Lang verhaal kort verhaal: voor wie het wil zien: leven is BEDOELD.
  Letterlijk élk aspect van de hele natuur(kunde) staat in dienst/teken van leven.
  Het leven kent overigens wel een prijs: ~1% gaat (voortijdig) dood.

  Maar dat is om die 99% te laten ‘thriven’.

  Maar goed. Vergeet die veelbelovende 21ste eeuw maar jonges: met de huidige staat van de ‘wetenschap’, de polletiek en de msm media slaan we even 500 jaar over en zitten we nu kniediep in Idiocracy.

  En nogmaals: de hele ionosfeer zit stikvol met gratis (zonne)energie.
  24/7/367 zolang de zon het doet. Enige wat we hoeven te doen is dit oogsten. Toegegeven: dit is niet heel gemakkelijk of zo, maar niet onmogelijk. Kun je gelijk alle windmolens, zonnecellen, en zelfs kerncentrales overboord kieperen.

  Gaat dit gebeuren?
  Hahaha! Nee tuurlijk niet, NIET op aarde: dit gaat pas gebeuren als we al dan niet noodgedwongen andere planeten moeten gaan ontginnen.
  De mensheid een nieuwe start gaat/moet maken.

  Pas DAN komt échte wetenschap weer terug: niet eerder.
  Zolang er voor de elite winst te behalen valt om het volk arnaal/financieel uit te wonen, doen ze dat. Wordt een héél ander verhaal als wetenschap/kennis/informatie belangrijker wordt dan geld. Als het er echt op aankomt zeg maar.

  En de elite is ook maar inteelt. Ze voelen/gedragen zich nu misschien wel als goden, maar als het er op aankomt hebben ze toch ook de ‘gewone man’ nodig.
  Om die raket in elkaar te lassen of zo. Of om planten/voedsel te kweken enzovoorts. Ineens blijken voedsel, water of zuurstof op Mars toch belangrijker dan tien triljard op je aardse bankrekening.
  En wees in godsnaam maar blij dat er CO2 op Mars is.

  • Wiersma 12 september 2017 om 03:08 - Antwoorden

   Even typefout corrigeren:
   ” ze zijn onder invloed van lucht geioniseerd.”
   Lucht moet uiteraard licht zijn…

   En verder heb ik nogal eens technische problemen met posten hier.
   Soms post ik iets, en dan is/lijkt het niet geplaatst. Kort ik het in, is/lijkt het weer niet geplaatst. Kom ik een dag later zijn beide reacties geplaatst…wie het weet mag het zeggen…

 15. Twijfelzaaiers 11 september 2017 om 11:52 - Antwoorden

  Er zijn prima blogs te vinden waarin de valse verdraaiingen van Rozendaal punt voor punt worden ontleed tot er niks overblijft van zijn ‘scepsis’. Wat dat betreft is het goed nieuws dat ouwe lullen als Rozendaal met pensioen gaan. Hun bijdrage (net als die van de meer dan belachelijke nitwit Labohm) aan de zogenaamde discussie was tot nu toe waardeloos. Move over oudjes! Ga lekker zitten miepen in je bejaardenhuis. De jonge generatie, die veel meer recht heeft om beslissingen te nemen die het klimaat betreffen, aangezien het over hun toekomst gaat, moet alle ruimte krijgen om het juiste te doen. Gebaseerd op feiten. Op echt onderzoek, door echte wetenschappers,. En niet op basis van ideologisch ingestoken meninkjes van een stel pensionado’s die vooral problemen hebben met de rol die de overheid onvermijdelijk krijgt bij de gemeenschappelijke aanpak in de energietransitie. KORTOM: FUCK YOU OUWE LULLEN. Het is niet jullie toekomst.

  • Erik 11 september 2017 om 12:12 - Antwoorden

   Het is goed dat er pensionados zijn die hun kleinkinderen willen beschermen tegen de huidige gekte.
   Dus fuck you bij deze.

  • paai 11 september 2017 om 13:19 - Antwoorden

   @Twijfelzaaiers: ik vrees dat je formuleringen niet het juiste voertuig zijn om de twijfel daar te zaaien waar die het hardste nodig is…

   Paai

  • David 11 september 2017 om 14:10 - Antwoorden

   Sterkte gewenst dan maar , dat zult u hard nodig hebben !

  • janroos1 11 september 2017 om 14:42 - Antwoorden

   dat kan met iets meer respect meneer twijfelzaaiers

  • Boels 11 september 2017 om 20:36 - Antwoorden

   @Twijfelzaaiers:
   Welke twijfels zaaien jullie?
   Ga eens wat aan wis- en natuurkunde doen en kom dan terug.

  • Ook Boos 12 september 2017 om 08:22 - Antwoorden

   Twijfelzaaiers = inhoudsloos en fact free je persoonlijke frustraties spuien

 16. Arthur Rörsch 11 september 2017 om 16:10 - Antwoorden

  De hommage van Hans L aan Simon R waardeer ik zeer. Ik ken hem al zo’n 40 jaar als degelijk kritische journalist. Hij heeft wellicht ook wel eens een foutje gemaakt, dat is menselijk. Maar een serieuze weerlegging van enig artikel van hem ken ik niet.
  Na hem, en nog een paar opvolgers van hem in de jaren ’70, lijkt de kritische populair wetenschappelijke journalisten kritiek nog maar mondjesmaat waardering te krijgen.
  Simon was zeker geen stemmingmaker. Hij observeerde en rapporteerde over zijn bevindingen. Met aan de dag leggen van gezond verstand.

 17. Arthur Rörsch 11 september 2017 om 17:46 - Antwoorden

  Response op Paai sept 11 2017 4.39
  Kunnen we morgen een inhoudelijke discussie hierover voortzetten? Aan de hand van de posting die Hans L voor mij plaatst: Kritische samenvatting van het te verwachten effect van CO2 op de oppervlakte temperatuur
  Arthur Rörsch 12 september 2017 (CS)
  Die begint met:
  CO2 absorbeert infrarood straling (IR) – in het Nederlands ook wel warmtestraling genoemd – en deze stralingsenergie wordt door botsingen met de andere moleculen in de atmosfeer omgezet in kinetische energie die tot temperatuurverhoging van het gasmengsel (voornamelijk stikstof en zuurstof) leidt.
  In een stilstaande luchtkolom is dit onmiskenbaar aangetoond. Het effect op de temperatuur verdeling in zo’n kolom is ook theoretisch fysisch onderbouwd. Hieraan wordt de stelling ontleend dat deze ‘eenvoudige’ natuurkunde voldoende verklaart waarom gedurende meer dan een eeuw een gemiddelde mondiale stijging van de oppervlaktetemperatuur is opgetreden (+0,8 C) als gevolg van de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer.
  De natuurkunde in het vrije veld is echter niet zo eenvoudig.

 18. Jack 11 september 2017 om 18:33 - Antwoorden

  Ik wil graag 2 voorstellen doen. Kijken of ik navolging krijg.
  1. Marcel Crok wordt de nieuwe wetenschap redacteur van Elsevier Weekblad
  2. Simon Rozendaal gaat schrijven voor Climategate.nl

  En we blijven beide nog jarenlang met plezier en verwondering lezen.

  • paai 11 september 2017 om 20:37 - Antwoorden

   Ik ondersteun het voorstel van Jack. Ik zal de bijdragen van Rozendaal eveneens met plezier en verwondering lezen en beide personen komen ergens te zitten waar ze voornamelijk voor eigen parochie preken.

   Paai

 19. Arthur Rörsch 11 september 2017 om 18:48 - Antwoorden

  Jack, ik ondersteun je concrete voorstel. Laten we met een aantal mensen de aanstelling van Marcel Crok bij Elsevier (Read) voorstellen. Ik was al eerder van plan om Elsevier te benaderen. Hierbij verzoek, schrijf mij aanbevelingen waarom we Marcel een waardige opvolger van Simon R achten. ([email protected] )

 20. Hetzler 11 september 2017 om 19:39 - Antwoorden

  @Paai Over reactie september 11, 2017 8:31 am
  Die vergelijking klopt niet, want CO2 en H2O hebben dezelfde emitterende eigenschappen als bipoolmoleculen waarbij echter waterdamp op ca. 170 bandbreedtes meer dan CO2 absorbeert. Dus: Even if the Maxwell-Boltzmann distribution of molecular velocity/energy is ignored, a simple calculation shows that doubling the CO2 level has no significant effect on climate. CO2 has only one absorb/emit band in the range of significant terrestrial thermal radiation. Water vapor has about 170 bands in the spectral interval 75-550 /cm for each molecule and there are on average near sea level about 35 WV molecules for each CO2 molecule. Thus there are about 35 * 170 = 5950 absorb/emit bands for WV plus 1 absorb/emit band for CO2 for a total of 5951 absorb/emit bands. Doubling the CO2 increases this to 5952 absorb/emit bands. This is an insignificant increase of less than 0.02%. Thermalization results in ‘climate sensitivity’, the increase in AGT from doubling CO2, to be not significantly different from zero.
  Als dan ook waterdamp in de klimaatmodellen zou worden toegepast, dan exploderen deze modellen. https://www.skeptic.com/reading_room/a-climate-of-belief/
  Gegeven de karakteristieken van beide gassen, is dit niet verrassend. Verder, in een waterdampvrije atmosfeer in de woestijn, is het ’s nachts verschrikkelijk koud zoals ik uit ervaring weet in Jordanië. In de natte tropen verschillen de dag-nacht-temperaturen slechts enkele graden. Ergo: CO2 heeft geen merkbaar effect. Opnieuw reden om te stellen dat de vergelijking met botuline onjuist en misleidend is.

 21. paai 11 september 2017 om 20:50 - Antwoorden

  Beste Jeroen, aangezien jij de vrijheid neemt een lap engelse tekst te cutten-en-pasten, neem ik die vrijheid ook maar: deze keer van Sceptical Science. Misschien ken je die site wel.

  Merk op dat Sceptical Science in haar discussie van het waterdampmechanisme begint met een relatief lange tekst van een scepticus (Tim Ball), zodat de lezer heel goed in staat is beide argumentaties tegen elkaar af te wegen. Het is jammer dat jullie deze techniek op climategate.nl niet ook toepassen; het niveau zou er zeker op vooruit gaan.

  “Water vapour is the most important greenhouse gas. This is part of the difficulty with the public and the media in understanding that 95% of greenhouse gases are water vapour. The public understand it, in that if you get a fall evening or spring evening and the sky is clear the heat will escape and the temperature will drop and you get frost. If there is a cloud cover, the heat is trapped by water vapour as a greenhouse gas and the temperature stays quite warm. If you go to In Salah in southern Algeria, they recorded at one point a daytime or noon high of 52 degrees Celsius – by midnight that night it was -3.6 degree Celsius. […] That was caused because there is no, or very little, water vapour in the atmosphere and it is a demonstration of water vapour as the most important greenhouse gas.” (Tim Ball)

  When skeptics use this argument, they are trying to imply that an increase in CO2 isn’t a major problem. If CO2 isn’t as powerful as water vapor, which there’s already a lot of, adding a little more CO2 couldn’t be that bad, right? What this argument misses is the fact that water vapor creates what scientists call a ‘positive feedback loop’ in the atmosphere — making any temperature changes larger than they would be otherwise.

  How does this work? The amount of water vapor in the atmosphere exists in direct relation to the temperature. If you increase the temperature, more water evaporates and becomes vapor, and vice versa. So when something else causes a temperature increase (such as extra CO2 from fossil fuels), more water evaporates. Then, since water vapor is a greenhouse gas, this additional water vapor causes the temperature to go up even further—a positive feedback.

  How much does water vapor amplify CO2 warming? Studies show that water vapor feedback roughly doubles the amount of warming caused by CO2. So if there is a 1°C change caused by CO2, the water vapor will cause the temperature to go up another 1°C. When other feedback loops are included, the total warming from a potential 1°C change caused by CO2 is, in reality, as much as 3°C.

  The other factor to consider is that water is evaporated from the land and sea and falls as rain or snow all the time. Thus the amount held in the atmosphere as water vapour varies greatly in just hours and days as result of the prevailing weather in any location. So even though water vapour is the greatest greenhouse gas, it is relatively short-lived. On the other hand, CO2 is removed from the air by natural geological-scale processes and these take a long time to work. Consequently CO2 stays in our atmosphere for years and even centuries. A small additional amount has a much more long-term effect.

  So skeptics are right in saying that water vapor is the dominant greenhouse gas. What they don’t mention is that the water vapor feedback loop actually makes temperature changes caused by CO2 even bigger.
  https://www.skepticalscience.com/water-vapor-greenhouse-gas.htm

  Paai

  • André Bijkerk 12 september 2017 om 09:22 - Antwoorden

   Beste Paai

   Die positieve feedback van waterdamp is een hypothese. Prima. Hypotheses vereisen bewijsvoering/onderbouwing/testing, etc. Je kunt positieve of negatieve feedback testen aan de hand van gedragingen van een datareeks dat een willekeurig pad volgt, zoals het weer, temperatuur etc.

   We doen dat hier: http://climategate.nl/2015/07/05/de-weerlegging-van-global-warming-de-feedback-is-negatief/

   Hier vind je dat ook -maar dan in wetenschappelijk jargon- in diverse publicaties:
   http://www.aai.ee/~olavi/
   Bijvoorbeeld: http://www.aai.ee/~olavi/2001JD002024u.pdf

   Vor zover ik weet wijzen alle uitkomsten tot nu toe op gedragingen (antipersistent cq non-stationary) typisch voor negatieve feedback.

  • Ronel 12 september 2017 om 10:46 - Antwoorden

   @Paai,
   “So when something else causes a temperature increase (such as extra CO2 from fossil fuels)…. “
   Is dat een aanname of een wetenschappelijk bewezen feit?

 22. Scheffer 12 september 2017 om 11:48 - Antwoorden

  Simon Rozendaal heeft vooralsnog een ad-interim-kandidaat opvolger: http://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2017/09/na-irma-investeer-niet-in-co2-reductie-maar-in-bescherming-539965/
  Nu nog een fysicus als kritische wetenschapsjournalist in de Elsevier-redactie. Ik stel voor dat Marcel Crok eens gaat praten met Arendo Joustra.

Geef een reactie

Solve : *
30 − 17 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK