Kerkelijke structuren

Roma cave, vigila, portas fermato!

Rome pas op, wees waakzaam, versterk de poorten!

Dit was de alarmkreet in Rome toen de Nederlandse paus, naast Erasmus Europa’s meest vooraanstaande wetenschapper en theoloog, Adrianus de 6e op 28 augustus 1522 voet aan wal zette in Ostia nabij Rome om zijn ambt als paus daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Adrianus werd zeer gevreesd, omdat hij grote schade zou toebrengen aan de gevestigde Vaticaanse orde. Zijn komst werd zelfs meer gevreesd dan de invallen van de Carthagers van Hannibal, de Galliërs en de Visigoten. Waarom werd hij zo gevreesd?

Interessant voor het antwoord is te weten hoe de Kerk van Rome in die dagen reilde en zeilde. Verrassend is te constateren hoezeer politiek correcte structuren, groepsdenken, de eigenwaan van morele verhevenheid en desinteresse voor de rede (lees: scepsis) het politieke en ideologische veld van de gevestigde orde domineerden. De gedachte toen bijvoorbeeld was: Waaraan geeft een priester voorrang wanneer hij moet kiezen tussen gehoorzaamheid aan het leergezag of aan zijn eigen geweten? Het klassieke scholastieke antwoord was: de Kerkelijke hiërarchie heeft het bij het juiste eind; het is hoogmoedig te denken dat je het zelf beter weet.

Adrianus echter pleitte in zijn 4e boek, quodliberticae, juist voor het primaat van het eigen inzicht; je hoeft niet te gehoorzamen aan de opdracht van een kerkelijk leider als die indruist tegen je eigen geweten. De theologische haarkloverij over de absolute zekerheid van het Kerkelijke leergezag berust mede op de valse dreiging met de zekerheid van onontkoombare toorn gods (als straf dus).

Deze discussie roept vergelijkbare structuren op met de valse vergelijkingen die bijvoorbeeld Marcel van Dam en Verheggen maken. De eerste door de toon te zetten met de ‘zekerheid’ van een planetoïde als onontkoombare vernietiging, de ander met de al even valse vergelijking met roken.

Beide heren zetten de kijker en toehoorder op het verkeerde been omdat het hun doel is de volger van het eigen geweten op voorhand de mond willen snoeren. Immers, het leergezag dicteert onderwerping aan het dogma van de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) dat hoe dan ook moet worden afgedwongen. Dit is geen wetenschap, maar manipulatie. Niets nieuws onder de zon, want Adrianus onderkende 450 jaar geleden al het belang van scepsis en het belang van autonoom gezond verstand. Immers als erudiet theoloog en filosoof kende hij de rol van de logica als geen ander. Dit is naar onze tijd vertaald bijvoorbeeld ook het verzet tegen de gehoorzaamheid aan de 97% klimaatconsensus. Het primaat van het eigen inzicht laat zich nu 450 jaar, later vertalen als scepsis en het zoeken naar de werkelijke effecten van CO2 en CH4, en niet te vergeten waterdamp! Dit wijkt sterk af van de orthodoxe Groene Kerkelijke leer waarnaar Verheggen, Van Dam, Minnesma en anderen zich voegen.

Interessant is een van de meest besproken theologische kwesties in de late middeleeuwen, namelijk die van de ultima resolutio fidei. Wie bepaalt in laatste instantie wat een geloofswaarheid is: de Schrift, de traditie of de Kerk? Adrianus gunt niet zonder meer het laatste woord aan de Kerkelijke autoriteit. Adrianus bestrijdt zelfs tevergeefs het leerstuk van de pauselijke onfeilbaarheid.

Het zal, naar ik vermoed, niet veel moeite kosten om de parallelle structuren te onderscheiden waar het om hedendaags klimaatalarmise gaat verkondigd door de Groene Kerkelijke Autoriteit bij monde van het NOS-journaal.

Welke politicus durft de onfeilbaarheid van het IPCC in twijfel te trekken? Niets menselijks is ons mensen vreemd. Laten we tot dusver vaststellen dat er geen sprake is van onweerlegbare bewijzen die de uitspraken van het IPCC rechtvaardigen omdat de klimaatwetenschap slechts een boreling is in verhouding tot de eeuwenoude theologische ontwikkelingen van de Kerk, hoe men over deze laatste ook moge denken.

Dit maakt de wanverhouding des te schrijnender wanneer het leergezag van de AGW-hypothese wordt verkondigd als een onfeilbaar en onaantastbaar leerstuk van de wetenschap. Paus Adrianus de 6e werd gehaat door de gevestigde orde. Nu 450 jaar later is de wereld niet veel anders waar het de Groene Kerkelijke Elite betreft.

Zie nu de wereld die schuilgaat achter dit alles. Deze nieuwe paus werd dus gevreesd omdat men zijn devotie, morele integriteit, soberheid, eruditie, politieke desinteresse en strikte logica als een gevaar zag van het losbandige en immorele leven dat men toen in het Vaticaan leidde. Er heerste een levendige handel in baantjes, nepotisme vierde hoogtij, benoemingen van kardinalen berustten slechts op politieke belangen (berucht waren D’Medici). Ook toen, 450 jaar geleden, was sprake van belangenverstrengeling en een baantjescarrousel binnen de Kerkelijke elite. Vele prelaten kenden tientallen goed betaalde functies, zeg maar religieuze commissariaten e.d. prebendes geheten.

Wederom: niets menselijks is ons mensen vreemd, want er viel en valt veel, heel veel te halen. Geld was toen en nu waar alles om draaide. Belastingen werden willekeurig opgelegd om alle oorlogen en weelde te kunnen bekostigen, lees voor nu: de groene dromen. En ja, de belangrijkste bron van inkomsten vormde de handel in aflaten. Dit was het meest succesvolle verdienmodel ooit dat heden te dage nog niets aan kracht heeft ingeboet, gezien het succes van de AGW-hypothese de rijkdom van Al Gore, de macht van het Eco Industrieel Complex en de garantie op geldstromen naar de wetenschappers die het leerstuk van de AGW-hypothese verdedigen. Ons wordt een schuldgevoel aangepraat door de milieubeweging, politieke baantjesjagers, laffe wetenschappers en profiteurs (lees VNO-NCW).

Wie wil geen baan creëren die € 3 miljoen subsidie oplevert zoals bij het windpark Gemini? Ik weet heel zeker dat die medewerker geen € 3 miljoen ontvangt. Waar blijft dan de rest van dat geld. Maar wij kunnen als consument onze schuld afkopen door braaf bio-eitjes te kopen, zonnepanelen aan te schaffen en waanzinnige hoeveelheden belastingen te betalen, vooral die op gas.

Het patroon is onthutsend klassiek en voor de hand liggend wanneer men de moeite neemt om de ontwikkelingen van godsdiensten vanaf hun oorsprong te bestuderen. Het thema is steeds hetzelfde: schuld, aflossing van schuld door offers of anders straf, dit alles om een priesterkaste in stand te houden, lees: de priesterkaste van de milieubeweging als onderdeel van het Eco Industrieel Complex. De boeken Sinueh, de Egyptenaar en de Bron geven een onthutsend inzicht in deze parallel van duizenden jaren geleden. Ver voor Christus was ons mensen al niets menselijks vreemd. Niets nieuws onder de zon.

In de tijd van Adrianus de 6e won de invloed van Luther als criticaster van de verloederende Kerk van Rome onstuitbaar snel terrein. In minder uitgesproken, maar juist in meer wetenschappelijke zin, gold dit ook voor Erasmus. De drie hadden onderlinge contacten. Dit maakt dat tijdsbeeld zo interessant en schept ook een referentiekader op het gebied van denken over het klimaat. Immers, het dispuut over de AGW-hypothese is verworden tot een theologisch debat waar sterk valt af te dingen op de gepretendeerde zekerheid.
Rationaliteit telt niet meer mee, maar wordt zelfs buiten de deur gehouden. Als wetenschapper zou ik hier niet trots op zijn, omdat het primaat van het eigen geweten naar mijn mening in het geding is, gezien de hoge mate van onzekerheid. Naar mijn mening past meer bescheidenheid en relativisme i.p.v. zulke onbesuisde beslissingen als het Akkoord van Parijs, de klimaatwet en het benoemen van een minister van klimaat.

Deze laatste post wens ik dan het liefst toe aan Marco Verhoef vanwege zijn nuchterheid en objectiviteit. Klimaat is het weer over een periode van 30 jaar. Vandaar. Projecties langer dan 30 jaar zijn slechts speculaties. Meer niet.

Bron hier.

Door |2017-10-17T08:14:59+00:0017 oktober 2017|10 Reacties

10 Comments

 1. David 17 oktober 2017 om 11:01 - Antwoorden

  Mooi artikel, mijn complimenten !
  Bij onze kijk op de wereld kunnen wij kiezen uit twee vensters: een religieus en een wetenschappelijk. Het religieuze is het oudst. religieuze stellingen worden waarheid door autoriteit, eindeloze herhaling en consensus, dat laatste is de reden dat ketters geëlimineerd moeten worden. Wetenschappelijke stellingen worden waarheid door demonstratie: proeven, logisch redeneren, numerieke analyse. Dat vereist wel vakkennis. Ik heb niets tegen religie, de firewall tegen angst voor gelovigen, als we ons maar goed realiseren door welk venster we kijken. Want het gaat fout als we wetenschappelijke waarheid gaan toekennen aan religieuze stellingen. Of als we waarheid gaan afdoen als verzinsels.

  • J van der Heijden 17 oktober 2017 om 20:27 - Antwoorden

   David,

   De waarheid afdoen als verzinsels, jullie doen niet anders (maar het schijnt je niet te storen)

 2. Arthur Rörsch 17 oktober 2017 om 18:23 - Antwoorden

  David 17-102017 11.01
  Met waardering heb ik kennis genomen van je aftasting van religieuze versus wetenschappelijke benaderingen. Zie echter af van nader ingaan op de betekenis van religieuze opvattingen. Hoewel ik daar wel enige ervaring mee heb. Vier daags per week wordt mijn avondmaaltijd verzorgd door studenten van de streng gereformeerde Leidse Studenten vereniging Gomarus. We praten een uurlang over wat ons beweegt om wederzijds respectvol een positie in de maatschappelijke ontwikkelingen in te nemen. Ik ben de overtuigde agnost, niet de antichrist. We maken ook grappen. Zie hier (off topic) één waarmee ik de lachers ook in streng gereformeerde kring op mijn hand kreeg.

  Carl Marx meldt zich bij Petrus aan de Hemelpoort. Die aarzelt om hem op te nemen en verwijst hem naar de Duivel. Die neemt hem op in de hel. Maar meldt zich daarna bij Petrus: wie heb je me nu bezorgd? Elke week veroorzaakt Marx een staking. Kun je hem niet overnemen?
  Petrus doet dat alsnog.
  Enige tijd later komt de Duivel nieuwsgierig bij Petrus vragen: en hoe ging het met Marx? Prima, antwoordde Petrus. Waarop de duivel vroeg: maar wat denkt God ervan?
  Waarop Petrus antwoordde: Onder ons, we weten toch dat die niet bestaat.

  Naar ik hoop is ook mijn twijfel aan de autoriteit die IPCC aan de dag probeert te leggen hiermee duidelijk.

  • ducdorleans 17 oktober 2017 om 18:44 - Antwoorden

   Arthur,

   ” wederzijds respectvol een positie in de maatschappelijke ontwikkelingen in te nemen” … dat zijn gelovigen … of zelfs wetenschappers …

   de anderen zijn zeloten …

   immens verschil …

 3. ducdorleans 17 oktober 2017 om 19:05 - Antwoorden

  “Paus Adrianus de 6e werd gehaat door de gevestigde orde. Nu 450 jaar later is de wereld niet veel anders waar het de Groene Kerkelijke Elite betreft.”

  hmm … de “gevestigde orde” is in deze grotendeels overstag gegaan, en is ingegaan op de mogelijkheden van totaal risicovrije enorme winsten …

  tov Adrianus zijn we er niet op vooruit gegaan … 🙂

  • ducdorleans 17 oktober 2017 om 19:12 - Antwoorden

   ik heb het misschien verkeerd gelezen …

 4. David 17 oktober 2017 om 19:07 - Antwoorden

  @Arthur Rörsch. In mijn werkende leven heb ik ook met zeer religieuze collega’s samengewerkt. Nooit een probleem.
  Deze grapjes zijn wel aardig:
  1. een badgast staat bij opkomend water op een zandbank. Bootje komt langs maar badgast wil niet mee: “God zal mij redden” .
  Dat gebeurt (bootjes) tot 3x toe waarna badgast verdrinkt. In de hemel verwijt hij God zijn verdrinking maar die antwoordt : “ik heb 3 bootjes gestuurd”!
  2 een groepje nieuw gearriveerde katholieken wordt in de hemel rondgeleid. Bij een gebouwtje gekomen wordt ze opgedragen geen enkel geluid te maken. Verderop gekomen is de vraag: “waarom was die stilte”. Antwoord: “daar zitten de gereformeerden en die denken dat ze hier de enigen zijn”.
  Misschien heb je hier iets aan tijdens de avondmaaltijden?

 5. Bert Pijnse van der Aa 17 oktober 2017 om 19:18 - Antwoorden

  Mooi verhaal ! Het laat ons zien dat er nooit iets verandert, alleen de hoedanigheid. ‘Hou ze arm’, was en is in wezen nog altijd het credo . ‘De Medici’ waren de de mecenas van Leonardo Da Vinci, Berini en Michelangelo, maar ze zorgden ervoor dat ze niet verder kwamen.
  Ik woon in Utrecht en loop regelmatig langs het ‘Paushuis’ van die Paus : Adriaan Florisz. Dat was ook geen lekkere jongen hoor . ” Adriaan Florisz had weinig op met de politiek. In Spanje werd hij benoemd tot bisschop van Tortosa. In 1517 werd hij grootinquisiteur van Leon en Castilië en ontving hij de Kardinaalshoed. “. ( bron : Provincie Utrecht ) Onlangs was er een uitzending op TV met de familie ‘Van Rossum ‘ die dit keer een bezoek brachten aan Munster, het stadje waar de ‘Vrede van Munster was getekend ‘ Zeer informatief en ook erg amusant. ( heerlijke televisie ) Daar – in Munster – was de beweging van de ‘Wederdopers’ ontstaan, die zo mogelijk nog fijnzinniger te werk gingen met het het inrammen van nu het Protestantse geloof dan hun Katholieke evenknien ooit deden. Gelukkig werd de bevolking hun terreur bue en, nadat ze ze vreselijk hadden gemarteld, werden ze in een kooitje, dat- nog steeds – boven in de toren van de kerk hangt, tententoongesteld aan de bevolking als afschrikwekkend voorbeeld.

  Jammer dat mensen zo weinig van de geschiedenis (willen ) weten, want ze zouden er veel van kunnen leren . Net las ik nog een interview met Macron waarin hij zegt dat – vooral de media – de grote verhalen als het ware willen uitbannen en dat hij , net als Trump , daar een eind aan wil maken .

  Dat schept hoop in die zin dat het klimaatgeloof wellicht op tijd zal worden ontmaskerd. Wat mij betreft wat minder gewelddadig dan toen gebruikelijk . :- )

 6. Arthur Rörsch 17 oktober 2017 om 20:38 - Antwoorden

  Dat programma ‘de familie’ spreekt me niet zo erg aan. Maarten zelf, als nuchtere denker, bromtol en humorist wel.

 7. Hetzler 18 oktober 2017 om 17:46 - Antwoorden

  @Bert Vandaar ook mijn belangstelling, want Tortosa in Spanje is de stad waar familie van mij al 55 jaar woont. De stad heeft een heel rijke geschiedenis en dit is er een stukje van.
  @David Mooie kijk via die vensters. Wetenschap bedrijven is inderdaad een subtiel proces van waarheidsbevinding. Althans, een hypothese kan weerlegd worden, maar dat iets een absolute waarheid is, kan niet worden bewezen. Wanneer je bovendien door dit wetenschappelijke venster beter kijkt, dan valt in te zien dat er weinig heel blijft van de bewering dat de wetenschap eruit is waar het de AGW-hypothese betreft. Men erkent slechts met die bewering dat men deze hypothese als dogmatische waarheid aanneemt. Dus men kijk door het verkeerde venster. Groepsdenken als een vorm van Religie ? Het lijkt er wel op.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK