Commentaar op NNV-bestuursstandpunt over samenhang klimaatverandering en energieverbruik

Paul Braat.

Een gastbijdrage van Paul Braat.

 

Het NNV-bestuursstandpunt is een opvallend slecht stuk, een natuurkundige vereniging onwaardig. De eenzijdige en onvolledige opstelling is alleen te begrijpen vanuit de politieke dwang, waaraan het stuk blijkbaar moet voldoen. Interessant zijn vooral de zaken die het NNV-bestuur verzwijgt. Enkele kritische opmerkingen:

Feit 1. Het NNV-standpunt betreft geen standpunt van de leden.

Het standpunt van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging is een bestuursstandpunt. Normaliter spreekt een Bestuur uiteraard namens de leden, maar dat is hier niet het geval. Het standpunt betreft geen Verenigingsstandpunt. Het NNV-bestuur heeft in 2015 (vóór de CO2-bijeenkomst in Parijs) op verzoek van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) namens de Vereniging een IPCC-ondersteunend standpunt willen uitbrengen. Die poging is door  kritische leden tegengehouden. Het NNV-bestuur heeft nu blijkbaar besloten om zijn eigen opvattingen als bestuursstandpunt naar buiten te brengen. Er zijn immers weinig lieden die het verschil met een verenigingsstandpunt zullen herkennen.

Feit 2. Het NNV-bestuur noemt geen alternatieve opwarmingsoorzaken.

Behoudens de zijdelingse opmerking dat waterdamp het belangrijkste broeikasgas is, gaat het stuk uitsluitend over CO2 als oorzaak van opwarming. Alternatieve mogelijkheden bestaan niet voor het bestuur, dat blind blijkt voor de Tsunami aan publicaties dit laatste jaar over zonfluctuaties, zeestromen en geologische processen, die elk een veel belangrijker invloed worden toegedacht dan de speurdosis CO2.

Feit 3. Het NNV-bestuur verzwijgt dat CO2 volgt op de temperatuur.

Een van de belangrijkste argumenten tegen de CO2-hypothese is dat CO2 tijdens gelijktijdige bewegingen, tijdens de ijstijden en ook in onze tijd, telkens volgt op de temperatuurveranderingen. Dit wordt in talloze publicaties beschreven, ook het IPCC vermeldt dat feit in zijn AR3. Een gevolg gaat niet voor de oorzaak uit. Deze bevinding zou voor natuurkundigen voldoende moeten zijn om de CO2-hypothese te verlaten, dan wel ernstig te betwijfelen.

Feit 4. Het NNV-bestuur maakt niet duidelijk waarom eventuele opwarming door CO2 schadelijk zou zijn.

Het bestuur noemt gunstige effecten van CO2 op de groei van gewassen en spreekt over mogelijk negatieve gevolgen voor grote gebieden op aarde. Het Bestuur specificeert die gevolgen niet. Het bestuur spreekt terecht niet over extreme weersinvloeden als gevolg van opwarming: van die extreme invloeden is tot op heden niets bewezen. Lange registraties tonen integendeel zelfs krachtiger stormen in de eerste helft van de vorige eeuw, toen van CO2-emissie nog geen sprake was. Minder extreem weer ligt ook in de lijn van de verwachting wanneer door opwarming het energieverschil tussen polen en evenaar afneemt.

Feit 5. Het Bestuur verzwijgt dat er de laatste twintig jaar geen opwarming meer is te zien, ondanks doorstijgende CO2-concentratie.

Fig 1. GROEN: CO2 ppm (Mauna Loa). BLAUW: temperatuur RSS-satelliet. Geen temperatuurstijging sinds 1997, ondanks doorstijgende CO2. El-Niño episoden hebben niets met CO2 van doen en de temperatuur daalt na de laatste El-Niño episode weer naar ‘normaal’.

Feit 6. Het NNV-bestuur gebruikt een foute, tendentieuze grafiek.

Het bestuur illustreert haar stelling – dat de huidige CO2-stijging sterker is dan duizenden eeuwen vóór onze tijd – met een figuur, waarin ten onrechte appels met peren vergeleken worden. Dat is een wetenschappelijk vergrijp waar het middelbaar natuurkundig onderwijs terecht voor waarschuwt.

Fig 2. (Figuur NNV-1 met notities van uw scribent). De twee series CO2-metingen zijn afkomstig van verschillende locaties en zijn met verschillende technieken gemeten. De Mauna Loa metingen horen niet in deze grafiek thuis.

CO2-metingen uit ijsboorkernen mogen niet als absolute waarden gebruikt worden. Het duurt een tiental jaren alvorens het ijs zich op 40-120 m diepte sluit. Tot die tijd equilibreert CO2 met de omgeving, vervolgens verdwijnt ook CO2 bij winning van de ijsboorkernen. De fysicus Zbigniew Jaworowski, die dertig jaar met ijsboringen werkte, beschrijft in 2004 voor een US Senaatscommissie hoe een twintigtal fysisch-chemische processen de absolute CO2-waarden uit ijsboringen onbetrouwbaar maken, zoals decompressie-‘explosies’ van gashydraten, horizontale decompressie-scheuren, contaminatie met boorwater, ontsnapping van CO2 in boorwater, smeltwater en lekkage langs de scheuren [Jaworowski 1992, 2004]. De kritiek van Jaworowski werd door de IPCC-gemeenschap betwist, maar is nooit weerlegd. De ijsboormetingen mag men niet vergelijken met de atmosferische metingen op Mauna Loa, zeker niet in één grafiek.

Feit 6. Figuur NNV-1 suggereert dat de CO2 concentratie vóór industrialisatie niet hoger was dan 280 ppm. Dat is niet correct.

De CO2-ijsboormetingen meten gemiddeld naar schatting 10 ppm lagere waarden, maar erger is nog dat uitschieters, CO2-toppen en dalen, worden afgevlakt. CO2-waarden uit ijsboringen kunnen als trend gebruikt worden, maar de absolute waarden zijn altijd lager en minder betrouwbaar dan de chemische metingen van 1850 tot vóór 1960. In Europa en in de VS hebben wetenschappers sinds 1800 atmosferisch CO2 bepaald met steeds gevoeliger chemische technieken. Ernst-Georg Beck beschrijft 200.000 chemische CO2 metingen van 1800 tot 1960 [Beck 2007, 2008]. Vanaf 1850 is de nauwkeurigheid van de bewerkelijke chemische meting vergelijkbaar, zo niet beter dan de meer praktischer gasanalyse die sinds 1960 op Mauna Loa en elders gebruikt wordt. De vraag is waarom het IPCC geen gebruik maakt van betrouwbare chemische CO2-metingen van vóór 1960, maar wel van onnauwkeurige CO2-waarden uit ijsboringen.

Fig 3. CO2 uit ijsboringen in zwarte strakke lijn onderaan, rechts overgaand in de paarse strak-oplopende lijn van Mauna Loa. In rood chemische CO2-metingen van vóór 1960 in relatie tot de temperatuur (blauw).

De nauwkeurige chemische metingen van vóór 1960 zijn belangrijk hoger dan die uit de ijsboringen. Het verschil tussen de puntenwolk en de rechte lijn van Mauna Loa wordt veroorzaakt doordat de metingen van de puntenwolk uit vele centra komen en op verschillende momenten van de dag en op zeeniveau zijn gemeten. CO2 fluctueert op zee-niveau sterker dan op de 4 km hoogte van Mauna Loa. De vlakke CO2-lijn van de ijsboringen is gevolg van afvlakking door equilibratie en verlies van CO2. De stellige NNV-bestuursuitspraak over de “sterkste stijging ooit” is discutabel en volgt niet uit hun vergelijk van appels met peren.

Feit 7. De sterke CO2-stijging is volgens het bestuur vooral gevolg van fossiele verbranding. Dat is naar alle waarschijnlijkheid ook niet juist.

Ook dit feit wordt betwist door onderzoek, niet op basis van computermodellen, maar op metingen. Tom Victor Segalstad en recent Herman Harde berekenen aan de hand van 13C/12C isotopen een huidige fossiele-CO2 fractie in de atmosfeer van slechts 4% en een natuurlijk aandeel in de CO2-stijging van 85% [Segalstad 1992; Harde 2017]. CO2 in de atmosfeer is afkomstig van ontgassing van de tropische oceaan, ademhaling van aarde, planten en dieren (termieten produceren via methaan net zoveel CO2 als de fossiele productie), kalksteen verwering, subductie en geologische ontgassing, vulkanische ontgassing (vooral onderzeese vulkanen) en door verbranding van fossiele hydrocarbonaten. CO2 verdwijnt uit de atmosfeer door uitregenen, absorptie in de poolzeeën, fotosynthese door planten (vooral fytoplankton), olivijn-verwering en door precipitatie in de diepzee als calciumcarbonaat.

CO2-stijging zou alleen al kunnen plaatsvinden door een geringe verschuiving van het evenwicht tussen CO2-ontgassing en absorptie in de oceaan; bij gelijk blijvende temperatuur van de tropische oceaan (met onveranderde ontgassing) en een iets warmere poolzee (met minder absorptie).

Het IPCC rekent bovendien voor vulkanische activiteit slechts 0.2 GtC vanwege de 1511 bekende actieve vulkanen boven zeeniveau, maar ze vergeet de naar schatting 3.477.403 onderzeese vulkanen op de zeebodem [Hillier 2007; Casey 2014], waarvan tenminste 139.096 actief zijn [Batiza 1982], met naar schatting een gemiddelde productie van 0.9 GtC per jaar [Kerrick 2001]. Dat zou zomaar een CO2-productie kunnen betekenen van 0.9 x 139.096 = 125 GtC. De fossiele productie van 10 GtC verdwijnt geruisloos in deze gigantische volumes, maar onderzeese CO2 (en geologische warmte) worden niet meegerekend in de IPCC-modellen.

Feit 8. Het broeikaseffect is volgens het bestuur verantwoordelijk voor een atmosferisch ‘deken’ effect zonder hetwelk de aardtemperatuur 30° C kouder zou zijn.

Nieuw onderzoek maakt deze stelling onhoudbaar. Het broeikaseffect is een idee van Arrhenius uit 1896, dat nog nooit experimenteel is bevestigd. Sterker; men heeft zelfs nooit een poging ondernomen om van het broeikas-idee een toetsbare hypothese te maken, zoals dat in de natuurkundige wereld toch gebruikelijk is. CO2-alarmisten zijn integendeel op volstrekt onbewezen grond overtuigd dat de ‘science is settled’. Die overtuiging maakt blind voor nieuwe ontwikkelingen en publicaties. Zo is het blijkbaar ook aan het NNV-bestuur ontgaan dat Nikolov en Zeller met elegant onderzoek (en gegevens van NASA) aantonen dat het atmosferisch effect geen 30° C, maar eerder 90° C bedraagt [Volokin 2015]. Een dergelijk groot atmosferisch effect is niet met een broeikasgas-deken te verklaren.

Het bestuur zwijgt ook nadrukkelijk over het prachtig onderzoek van Nikolov en Zeller, eveneens op grond van meetgegevens van NASA, waarmee zij in één dimensionale analyse zeer precies de oppervlaktetemperatuur kunnen voorspellen van een zestal sterk uiteenlopende planeten en planetoïden [Nikolov 2017].

Fig 4. Regressie van de voorspelling met één formule van de oppervlaktemperatuur van zes vaste hemellichamen, na weglating van alle broeikasgassen. Verticaal: de Ratio Ts/Tna (oppervlaktemperatuur Ts en Temperatuur zonder atmosfeer Tna), tegenover horizontaal: de atmosferische druk aan het oppervlak

Het aardige is nu dat Nikolov en Zeller met hun formule de mooiste regressie bereiken met slechts twee parameters: de afstand tot de zon en de dichtheid van de atmosfeer. Toevoeging van broeikasgas geeft geen beter, maar slechter resultaat. Het atmosferisch effect van 90° C wordt niet veroorzaakt door een deken van broeikasgas. Na opwarming door de zon vertraagt de oceaan de afgifte van warmte aan land en atmosfeer en waterdamp moduleert als overheersend broeikasgas de lokale temperaturen. De basistemperatuur van de aarde is primair gevolg van zon en zwaartekracht. De speurdosis CO2 speelt in dit verhaal een volstrekt ondergeschikte rol.

Feit 9. Het bestuur suggereert stijgende temperaturen, warme oceanen en zeespiegelstijging als impliciet bewijs voor een broeikasgaseffect door CO2.

Temperatuursveranderingen zijn geen bewijs voor een broeikasgas-effect. De discrete temperatuurstijging van 0.8° C (±0.5° C) sinds het einde van de kleine ijstijd is bovendien niet significant en zelfs de schijnbare stijgingstrend is geheel door toeval te verklaren [Frank 2007, 2010; Voloshin 2017]. De enige zekere aanwijzing voor opwarming van de aarde is een gestage stijging van de zeespiegel sinds het einde van de kleine ijstijd met slechts 1.5 mm per jaar. Die geleidelijke stijging toont overigens geen enkele aanwijzing voor een versnelling na 1960, door antropogene invloed, die het gevolg zou moeten zijn van extra opwarming door uitstoot van fossiele CO2 na 1960, tenminste, wanneer CO2 een aantoonbaar effect op het klimaat zou hebben. Het ontbreken van een versnelling van de zeespiegelstijging na 1960 pleit voor een ondergeschikte rol van CO2 op het klimaat.

Het NNV-bestuur meldt terecht dat de oceaan (70% van het aardoppervlak) warmte van de zon invangt en die warmte slechts traag afgeeft aan land en atmosfeer vanwege de grote warmtecapaciteit. Dat is juist. Het is daarom jammer dat het bestuur geen melding maakt dat de oppervlaktemperatuur van de oceaan sinds november 2015 niet meer stijgt, maar daalt, ondanks doorstijgende CO2 (fig 5).

Fig 5. Temperatuur van de oceanen (SST-anomaly), met daling van de temperatuur na 2015, ondanks de door stijgende CO2-concentraties. Met name de temperatuur van de tropische oceaan (blauw) daalde sterk met 1° C in twee jaar tijd. Bron: UK Hadley centre.

Die temperatuurdaling is vooral uitgesproken in de tropische oceaan, met een daling van 1° C in twee jaar. De daling geschiedt ondanks sterk stijgende CO2-concentraties en ook deze waarneming zou een serieuze natuurkundige toch aan het denken moeten zetten over de juistheid van de CO2-hypothese. Het NNV-bestuur verzwijgt de ongemakkelijke waarneming ten behoeve van het onbewezen CO2-idee.

Feit 10. Het NNV-bestuur schrijft: “Wanneer we vandaag de uitstoot van fossiele kooldioxide volledig zouden kunnen stoppen dan zou de concentratie van CO2 in de atmosfeer pas na enkele eeuwen terug zijn op de evenwichtswaarde.”

Ook dat lijkt niet waar te zijn. Het IPCC postuleert een bufferverzadiging vanaf de kleine ijstijd; een verzadiging van de activiteit van het complex van mechanismen dat CO2 uit de atmosfeer doet verdwijnen. Het IPCC heeft de bufferverzadiging nodig omdat het atmosferische CO2 in de modellen anders niet wil stijgen onder invloed van de kleine antropogene fractie. Met de verzadigingshypothese berekent het IPCC een evenwichtsperiode van honderdduizend jaar. Segalstad en Harde verwerpen de verzadigingshypothese op grond van hun metingen. Bovendien, hoe had de aarde met beperkte buffers destijds kunnen reageren op veel grotere CO2-schommelingen tot ~7000 ppm? Zolang snelle bufferprocessen intact zijn, met snelle CO2-seizoensvariaties en snelle verdwijning van C-14, is een verzadiging van de verwerings- en sedimentatie-buffers volstrekt onwaarschijnlijk. Desalniettemin gebruikt Harde de getallen en methoden van het IPCC (inclusief de ongeloofwaardige bufferverzadiging) en berekent daarmee een evenwichtsperiode van 47.8 jaar in plaats van honderdduizend. Vervolgens berekent Harde uitgaande van een normale buffercapaciteit, de huidige fossiele-CO2 fractie in de atmosfeer op 4% en een evenwichtsperiode van minder dan 10 jaar [Harde 2017]

Feit 11. klimaatmodellen voorspellen voortdurend veel te hoge temperaturen

Het NNV-bestuur besteedt de meeste tekst aan de IPCC-klimaatmodellen, waarmee CO2-alarmisten de toekomst voorspellen met steevast veel hogere temperaturen dan in werkelijkheid gemeten worden.

Fig 6. IPCC-Temperatuurvoorspellingen ROOD is gemiddelde van 102 modellen, versus werkelijke metingen mat satellieten (BLAUW) en weerballonen (GROEN). Bron: JR Christy UAH.

Figuur 6 toont dat de computervoorspellingen niet kloppen met de werkelijkheid en dus fout zijn. Daarmee is er ook geen reden om de burger bang te maken met verschrikkelijke klimaatrampen. Toch concludeert het NNV-bestuur dat de klimaatwetenschappers van het IPCC onze steun en vertrouwen verdienen (en dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de gemiddelde temperatuurstijging tot 2° C te beperken). Dat is een krasse conclusie, die nergens volgt uit de tekst van het NNV-bestuur.

Moet een natuurkundige bij discrepantie tussen model en werkelijk gemeten waarden niet concluderen dat het model (en dus de onderliggende CO2-hypothese) niet deugt? Had het NNV-bestuur ons niet moeten waarschuwen voor garbage-in, garbage-out, de ongewisse resultaten van modellen op basis van onzekere en onvolledige gegevens? Had het NNV-bestuur ons niet moeten wijzen op de voorspelbare onvoorspelbaarheid van complexe systemen? Het klimaat is immers een uiterst complex systeem, de resultante van vele interactieve, vaak nog onbekende, niet-lineaire invloeden [Lorenz 1963; Thoenes 2007; Hansen 2016]. IPCC-wetenschappers van Werkgroep-I erkennen die onvoorspelbaarheid wél en zij concluderen in AR4 WG1 Chap 14.2.2:

“We should recognise that we are dealing with a coupled nonlinear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is NOT POSSIBLE.”

Ook tot andere IPCC-wetenschappers dringt het langzaam door: “The prediction of future climate states is NOT POSSIBLE”. Millar et al schrijven in een recent artikel dat de wereld bij de huidige CO2-concentratie volgens de IPCC-‘projecties’ 1,3° C warmer had moeten worden, terwijl de werkelijke stijging sinds 1850 slechts 0,75-0,85° C bedraagt, waarvan 0,6° C preïndustrieel [Millar 2017]. Dat artikel kan beschouwd worden als een eerste officiële bevestiging dat de IPCC-modellen op basis van de CO2-hypothese er flink naast zitten, geen voorspellende waarde hebben en dat CO2 dus ook geen belangrijke oorzaak kan zijn voor klimaatverandering. De doemscenario’s moeten aan de werkelijkheid worden aangepast.

The Times vat deze jongste ontwikkeling samen met:

“We Were Wrong”. Co-auteur Myles Allen zegt in The Times: “We haven’t seen that rapid acceleration in warming after 2000 that we see in the models. We haven’t seen that in the observations.” [Webster 2017].

Dat laatste is precies wat de CO2-kritici vragen: kijk naar wat in de werkelijkheid gebeurt en niet naar wat hypothetische modellen voorspellen. Karl Popper schrijft:

“In so far as a scientific statement speaks about reality, it must be falsifiable; and in so far as it is not falsifiable, it does not speak about reality”.

Men kan zich afvragen waarom bij de CO2-hype zovelen niet in staat zijn om oude stellingen te verlaten wanneer op ze grond van nieuwe klimaatinformatie fout blijken. In de ‘Spiral of Silence’ schrijft Elisabeth Noelle-Neumann:

“When a population is continuously exposed to a persistent and consistent media account of current events on controversial issues, the primary motivation of a person will be to conform, at least outwardly, to avoid discomfort and dissonance”.

Onafhankelijk denken wordt gefnuikt door “fear of isolation”. Groepsdenken en lemmingen-gedrag is gevolg van angst voor de uitzonderingspositie en de angst om er niet bij te horen [Darwall 2017] .

De eenzijdige en onvolledige onderbouwing van het NNV-bestuursstandpunt duidt niet op onafhankelijk denken.

Dr M.C.P. Braat,

Internist en Longarts in ruste.

 

Referenties

BATIZA R (1982) “Abundances, distribution and sizes of volcanoes in the Pacific Ocean and implications for the origin of non-hotspot volcanoes”, Earth & Planetary Science Letters, Vol. 60, pp. 195-206


BECK E-G (2007). 180 Years of atmospheric co2 gas analysis by chemical methods. Energy & Environment. 18, 259-282.

BECK E-G (2008). 50 years of continuous measurement of CO2 on Mauna Loa. Energy & Environment. 19, 1017-128.

CASEY T (2014).Volcanic Carbon Dioxide. http://principia-scientific.org/volcanic-carbon-dioxide/


DARWALL R (2017). Green Tyranny, Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex. ISBN: 9781594039355

FRANK P (2007). A Climate of Belief. http://www.skeptic.com/reading_room/a-climate-of-belief/


FRANK P (2010). Uncertainty in the global average surface air temperature index: a representative lower limit. Energy & Environment · Vol. 21, No. 8, 2010. http://scienceandpublicpolicy.org/wp-

HANSEN K (2016). Chaos & Climate – Part 3: Chaos & Models. https://wattsupwiththat.com/2016/09/04/chaos-climate- part-3-chaos-models/Guest Essay by Kip Hanse.

HARDE H (2017). Scrutinizing the carbon cycle and CO2 residence time in the atmosphere. Global and Planetary Change. 152, 19–26

HILLIER JK & Watts AB (2007). “Global distribution of seamounts from ship-track bathymetry data”, Geophysical Research. Letters, Vol. 34, L13304, doi:10.1029/2007GL029874


JAWOROWSKI Z (1992). Do glaciers tell a true atmospheric CO2 story? The Science of the Total Environment, 114, 227-284


JAWOROWSKI Z (2004). Hearing before the US Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation. Climate Change: Incorrect information on pre-industrial CO2. http://www.warwickhughes.com/icecore/


KERRICK DM (2001). “Present and Past Nonanthropogenic CO2 Degassing From the Solid Earth”, Reviews of Geophysics, Vol. 39, pp. 565-586


MILLAR RJ (2017). Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5 °C. Nature Geoscience. doi:10.1038/ngeo3031


NIKOLOV N & and ZELLER K (2017). New Insights on the Physical Nature of the Atmospheric Greenhouse Effect Deduced from an Empirical Planetary Temperature Model. Environ Pollut Climate Change 2017, 1:2

SEGALSTAD TV (1992): The amount of non-fossil-fuel CO2 in the atmosphere. AGU Chapman Conference on Climate, Volcanism, and Global Change. March 23-27, 1992. Hilo, Hawaii. Abstracts: 25; and poster: 10 pp. http://www.co2web.info/hawaii.pdf


SEGALSTAD TV (1998): Carbon cycle modelling and the residence time of natural and anthropogenic atmospheric CO2: on the construction of the “Greenhouse Effect Global Warming” dogma. In: Bate, R. (Ed.): Global warming: the continuing debate. ESEF, Cambridge, U.K. [ISBN 0952773422]: 184-219.

THOENES D. (2007). Over de onvoorspelbaarheid van het klimaat. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. http://www.knag.nl/..fileadmin/geografie/index.php?id=640&tx_ttnews[swords]=El%20Ni%F1o%20&tx_ttnews[point er]=1&tx_ttnews[tt_news]=770&tx_ttnews[backPid]=502&cHash=83b3b89f47

VOLOKIN D & RELLEZ L (2014). On the average temperature of airless spherical bodies and the magnitude of Earth’s atmospheric thermal effect. SpringerPlus 2014, 3:723 http://www.springerplus.com/content/3/1/723

VOLOSHIN M (2017). Random Walk analysis of NOAA global temperature anomaly data. https://www.facebook.com/notes/mikhail-voloshin/random-walk-analysis-of-noaa-global-temperature-anomaly- data/10154721015506945/

WEBSTER B (2017. We were wrong — worst effects of climate change can be avoided, say experts. https://www.thetimes.co.uk/article/we-were-wrong-worst-effects-of-climate-change-can-be-avoided-say-scientists-k9p5hg5l0

Door | 2017-11-07T09:52:53+00:00 7 november 2017|70 Reacties

70 Reacties

 1. Léon 7 november 2017 om 08:33 - Antwoorden

  Bedankt Paul voor he heldere uitleg. Met name het appels met peren vergelijken bevalt mij wel.
  Wanneer stopt men nu eens met het negeren van de feiten en gaat men toegeven dat ze fout zitten?

  Jason! Kom er maar in!

 2. J van der Heijden 7 november 2017 om 08:58 - Antwoorden

  Leon,

  inderdaad wanneer gaan de “sceptici”nu eens toegeven dat ze er compleet naast zaten?

  Het werk van Beck is echt al lang weerlegd

  http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/beck_data.html

  Er is een reden waarom klimaat wetenschappers geen longtransplantaties uitvoeren

  • Niek 7 november 2017 om 09:17 - Antwoorden

   Weer een drukke dag op kantoor ??

  • Scheffer 7 november 2017 om 09:24 - Antwoorden

   Waarom is Engelbeen (HTS industriele scheikunde) als amateur klimatoloog wel betrouwbaar, Heyden? Lijkt eerder op een losgeslagen carriere met politiek niet geheel welriekend verleden. Engelbeen kan weer geen longziektes genezen! Dat soort flut argumentatie tegen Braat door jou is toch wel weer “briljant” van je, Troll-Heyden.
   http://www.ferdinand-engelbeen.be/nl_aut.html
   Vertel eens wat over je eigen pretentieuze “klimaat-doctoraat”, Troll-Heyden!

   • J van der Heijden 7 november 2017 om 09:50 - Antwoorden

    En Scheffer heeft verloren want begint met schelden

    Beck heeft gepubliceerd in E&E een politiek gemotiveerd schotschriftje

    Dat zou voor de meeste al voldoende moeten zijn om de conclusie met een vrachtwagen zout te nemen

    • Ian 7 november 2017 om 10:07 - Antwoorden

     Nee hoor, dat is geen schelden, dat is de climategate-klimaatsceptici consensus: 97% van de reageerders vinden namelijk dat jij een irritante trol bent die alles op een arrogante manier wegkletst wat niet in je straatje past en er bij haalt wat niet ter zake doet. Een soort van Pechtold.

     • J van der Heijden 7 november 2017 om 12:09

      Ian,

      komt natuurlijk vooral omdat de “sceptici”slecht geinformeerd zijn.

      Verder worden hier de laatste tijd de ene gishgallop na de andere geplaatst.

      Wat ontbreekt is enig kritisch denkvermogen van de andere reaguurdertjes

   • Hans Erren 7 november 2017 om 19:46 - Antwoorden

    Engelbeen is een klimaatskepticus, en heeft jarenlang in de fysische chemie gewerkt. Ik zou zeggen lees eerst eens wat hij schrijft. En wat minder schelden mag ook wel.

  • Léon 7 november 2017 om 09:54 - Antwoorden

   Heb je geen recenter blog dan die uit 2008? Bovendien laat hij hier alleen maar zien dat CO2-metingen oiv. allerlei factoren sterk variëren. Heeft hij geen grafieken die véél verder terug gaan dan 1800?
   Ik ben bepaald niet onder de indruk van deze bijdrage.

   • J van der Heijden 7 november 2017 om 10:00 - Antwoorden

    Leon,

    Het artikel van Beck is van 2007 dus 2008 is echt prima. Ik ben niet onder de indruk van het “werk”van Paul Braat.

  • John 8 november 2017 om 10:16 - Antwoorden

   Gezond verstand kun je toepassen in verschillende wetenschappelijke gebieden.

 3. Der Ganzumsonst 7 november 2017 om 09:46 - Antwoorden

  Mooi stuk, alle relevante zaken komen aan de orde.
  Alleen dit “Een oorzaak gaat niet voor het gevolg uit.” verschrijvinkje even corrigeren.

  • Frans Galjee 7 november 2017 om 10:48 - Antwoorden

   Toch nog even teruglezen want er staat: “ Een gevolg gaat niet voor de oorzaak uit. “ . Lijkt mij geen verschrijving maar slechts een leuke manier van aangeven dat oorzaak en gevolg zijn verwisseld. Toch?

   • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
    Hans Labohm (Hoofdredacteur) 7 november 2017 om 11:23 - Antwoorden

    Frans Galjee,
    Ganzumsonst had gelijk. Hij heeft terecht op de verschrijving gewezen. Dank daarvoor! Ik heb het gauw verbeterd. Dus nu staat het er correct.

 4. Anton Bakker 7 november 2017 om 09:58 - Antwoorden

  Ik vind het onbegrijpelijk dat jullie elke keer maar weer reageren op J. van der Heiden. Voor mij vaak een reden om maar niet verder te lezen. Het gaat dan niet over de essentie van het artikel en het heeft ook totaal geen zin om hem serieus te nemen.
  Ik vind het verder interessant dat een longarts zich zo diep in het klimaatprobleem heeft verdiept en tot de conclusie is gekomen dat het allemaal niet klopt wat er door politici en betaalde wetenschappers verteld of geproduceerd wordt.

  • Tije 7 november 2017 om 10:35 - Antwoorden

   Helemaal mee eens. Trol Janos heeft maar 1 doel en dat is het kapen van de discussie.

  • Boels 7 november 2017 om 10:44 - Antwoorden

   @Anton Bakker:

   Janos is een exponent van een gedachtengoed dat een totalitaire staat als doel heeft. Eén mening telt slechts; die van de partij die altijd met 99.9% verkiezingen wint en wetenschap, algemene kennis en vrijheid van gedachte schuwt. Hij probeert hoger in de partijrang te komen door sporen van onbenul achter te laten.
   Hem totaal negeren wordt in die kringen gezien als een overwinning.
   Dus af en toe wat tegengas geven is niet alleen leuk, maar ook nodig om te laten blijken dat we historisch gezien van gisteren zijn en dus weten wat er ons te wachten staat als we passief blijven.

   De longartsobjectief demonstreert dat de wetenschappelijke methode van toepassing is op elk vakgebied 😉

   • J van der Heijden 7 november 2017 om 13:49 - Antwoorden

    Nee hoor Boels, ik houd erg van mijn vrijheid en een fatsoenlijke manier van discussiëren, ik verwacht dat ook van anderen. Echter “sceptici” weigeren normaal hun bronnen te noemen en al helemaal om hun standpunt aan te passen aan de werkelijkheid.

    • Scheffer 7 november 2017 om 14:16 - Antwoorden

     @ Donald Duck: “een fatsoenlijke manier van discussiëren”, kan je even laten weten wanneer je daar mee gaat beginnen en nu een definitief ophoudt met trollen. We houden je al zo’n 3 jaar in de gaten, Janos, maar je ad homini hebben tot op vandaag nog steeds de boventoon, Heyden!

     @ Donald Duck: Jouw ad homini van de dag “Wat ontbreekt is enig kritisch denkvermogen bij sceptici”

     • J van der Heijden 7 november 2017 om 16:05

      Dat is geen ad hom, dat is een constatering nadat het keer op keer blijkt dat de grootste onzin zonder enige vorm van kritiek wordt geaccepteerd

    • Boels 7 november 2017 om 14:34 - Antwoorden

     @J van der Heijden:
     Ik heb genoeg van de kijk op vrijheid en fatsoen die jouw soortgenoten er op na houden.
     Intimidatie, verschuilen, verdraaien en net doen alsof je ook maar iets begrijpt.

     • J van der Heijden 7 november 2017 om 16:06

      Intimidatie…. nou nou

      Grote woorden Boels

  • Werff 7 november 2017 om 12:31 - Antwoorden

   @Anton Bakker, helemaal mee eens. Ik heb al diverse keren opgemerkt dat v.d. Heijden of Janos of hoe zich ook maar noemt, geen enkele positieve bijdrage bijdrage levert en slechts een storend element is . Niet op reageren, of per artikel 1 reactie toestaan of wat mij betreft van dit blog verwijderen.

  • J van der Heijden 7 november 2017 om 17:26 - Antwoorden

   Anton,

   En aangezien hij dezelfde mening heeft als jij is het dus waar?

 5. Scheffer 7 november 2017 om 10:18 - Antwoorden

  Weer geen argument van Troll-Heyden. Ik heb het sterke vermoeden dat Troll-Heyden slechts een GreenPeace doctoraat bezit, hij zwijgt er altijd behoedzaam over. By the way, Engelbeen was lid van de Volksunie in België, een radicaal afscheidingspartijtje voor Vlaamse onafhankelijkheid. Niet echt het wetenschappelijke (a-politieke) aureool dus van Engelbeen. Ik heb dit even opgezocht voor je, als voorbeeld van de soort ad homini waar Troll-Heyden dagelijks in excelleert.

  • J van der Heijden 7 november 2017 om 12:10 - Antwoorden

   Kijk dat is nu ad hom en nu graag even een ad hom van mij aangeven…..

 6. Frans Galjee 7 november 2017 om 10:33 - Antwoorden

  Heren laat hem (jvdh) toch zijn mening geven. Ik lees alles wat hij schrijft en reageer nooit ( al is dit natuurlijk wel een uitzondering). Ik lees tussen al die vaktechnische literatuur ook wel eens de Donald Duck puur voor de ontspanning. Ik zou de bijdragen van jvdh dus gaan missen als hij niet meer zou reageren.

  • Scheffer 7 november 2017 om 10:38 - Antwoorden

   Donald Duck i.p.v. Troll-Heyden, lijkt mij leukere alias voor hem. Dank voor het idee!

 7. lieve 7 november 2017 om 11:05 - Antwoorden

  Twee opmerkingen.Ten eerste .Léon,als het DOEL bereikt is zullen ze misschien toegeven dat ze fout waren . Het CO2 verhaal is een alibi. Niet alleen om fossiele brandstoffen te vervangen. Ook om natuurlijke dierlijke voeding te vervangen door bewerkte kunstmatige voeding ,geproduceerd door multinationals. Die dromen ervan om controle te hebben over de voeding in de wereld. Een alibi om de bevolking te controleren met bv “slimme” meters. Om een wereldregering te vormen. De klimaatconferentie is al een begin. Alle landen moeten gehoorzamen…Ten tweede . Alles wat natuurlijk is, is nu slecht. B.v. CO2 , N en P in de bodem, natuurlijk voedsel ,de zon …
  Paul Braat, bedankt.

 8. André Bijkerk 7 november 2017 om 11:27 - Antwoorden

  Ik heb destijds samengewerkt met wijlen Ernst Beck, een uiterst integere man en ik heb de betrokken Duitse publicatie van Wilhelm Kreutz destijds naar het engels vertaald over de CO2 spike van 1941 gemeten in Giessen, door de schrijver zeer uitgebreid geanalyseerd. Kreutz concludeerde dat het CO2 nergens mee viel te correleren. Op dat werk en de Deutsche Gründlichkeit daarvan valt niets af te dingen anders dan dat het uitsluitend lokaal was en dat het niets zegt over de globale CO2.

  Advies aan Paul Braat, schrap de referentie Volokin & Rellez 2014. Die is ingetrokken maar overigens praktisch identiek aan Nikolov & Zeller 2017. Pikant detail. Draai de namen eens om.

 9. Arthur Rörsch 7 november 2017 om 13:02 - Antwoorden

  Paul Braat 7-11-2017
  En toen begonnen we weer van voren af aan met opmerkingen dat bevindingen van bepaalde auteurs (al lang) zijn weerlegd.
  Mijn ervaring is dat er maar zelden sprake is van zo’n overtuigende falsificering zoals Karl Popper die heeft gedefinieerd (’Objective knowledge’. 1972 Oxford: Clarendon Press), in het verlengde van de toepassing van de wetenschappelijke methode : “A method of observation or procedure based on scientific ideas or methods; specifically an empirical method that has underlain the development of natural science since the 17th century. It is now commonly represented as ideally comprising some or all of (a) systematic observation, measurement, and experimentation, (b) induction and the formulation of hypotheses, (c) the making of deductions from the hypotheses, (d) the experimental testing of the deductions, and (if necessary) (e) the modification of the hypotheses”
  In de klimatologie hebben we overwegend te maken met hypothesen en modellen die weliswaar zijn gebaseerd op waarnemingen maar de interpretatie daarvan is nog steeds voor verschillende uitleg vatbaar. Indien er sprake is van verschillende, controversiële hypothesen heeft een criticus die een bepaalde hypothese aanhangt al snel de neiging om een deductie van een aanhanger van een andere hypothese die als ‘weerlegd’ aan te merken. Dat moge dan het geval zijn gezien van het gezichtpunt van de criticus en diens hypothese maar niet vanuit de toegepaste deductie van de aanhanger van een andere hypothese.
  Het stuk van Paul Braat leze men als kritiek op de eenzijdigheid van de deductie van het NNV bestuur die in het straatje past van de hypothese die zij aanhangt. Als arts zal Braat bij herhaling op uiteenlopende deducties (diagnoses) van collegae zijn gestuit. Als ‘patiënt’ heb ik het afgelopen jaar in discussie met vijf verschillende specialisten dit ook weer eens tweemaal ervaren.

  • Hans Erren 7 november 2017 om 19:58 - Antwoorden

   Wat betreft de co2-cyclus zie ik van jouw kant enkel conjecture Arthur. Het leuke van de co2cyclus is dat dezelfde fysische wetmatigheden gelden als in de elektronica en grondwaterhydraulica. Heb jij een alternatief voor Dietze waar mee te rekenen valt? Tot dusver blijft het bij suggesties, ik parafraseer: “alle menselijke co2 wordt opgeslurpt en er is een perfecte synchrone natuurlijk bron die de toename van co2 in de atmosfeer verklaart, die natuurlijke bron die tijdens het warmere Eemien ook bestond, en daarom zijn alle ijskernmetingen ook fout”. Het scheermes van Ockham leidt bij mij toch tot een eenvoudigere conclusie.

 10. Paul Hagel 7 november 2017 om 13:04 - Antwoorden

  Opmerking bij toelichting Feit 7: ‘CO2 in de atmosfeer is afkomstig van ……., kalksteen verwering, ………’ en ‘CO2 verdwijnt uit de atmosfeer door ….. precipitatie in de diepzee als calciumcarbonaat.’
  Bij het oplossen van kalksteen (CaCO3) door verwering (met H2CO3) wordt CO2 juist vastgelegd (als Ca(HCO3)2) en bij precipitatie van calciumcarbonaat in zee (natuurlijk niet in de diepzee, daar lost het juist op) gebeurt het omgekeerde en ontstaat dus CO2.

 11. Erik 7 november 2017 om 13:15 - Antwoorden

  Jan vd Heijden

  Ik vind het een sterk, compleet stuk van de heer Braat. Maar ik begrijp dat je slechts op 1 punt bezwaar maakt. Op de rest, 97%, kennelijk niet. Prima, je gaat vooruit Jan. Het inzicht breekt eindelijk door.
  Nu de andere alarmisten en vooral de onnozele politici nog.

  • J van der Heijden 7 november 2017 om 13:46 - Antwoorden

   Erik,

   nee de rest is ook prut en al lang meermaals weerlegd. Waarom wordt de tropical mid troposfeer vergeleken met de modellen op zee nivo?

   Waarom wordt er een grafiek gebruikt van RSS 3.3 en niet van 4.0? De stijging van de temperatuur sinds het einde van de kleine ijstijd is minimaal 1,1 C

   Bij elkaar dus gewoon een stukje broddelwerk

   • Hugo 7 november 2017 om 17:02 - Antwoorden

    JvdH
    Wat een prut reactie.
    Wat is de bijdrage aan de discussie van dit gebrabbel op het niveau lager school.
    Inhoudsloos

    • J van der Heijden 7 november 2017 om 17:18 - Antwoorden

     Hugo,

     Dus je kunt de vragen niet beantwoorden? Ik zal ze nog een keertje herhalen want er zal wel een heel goede verklaring voor zijn……

     Waarom wordt de tropical mid troposfeer vergeleken met de modellen op zee nivo?

     Waarom wordt er een grafiek gebruikt van RSS 3.3 en niet van 4.0?

     De stijging van de temperatuur sinds het einde van de kleine ijstijd is minimaal 1,1 C en dus niet 0,8C

     • Hugo 7 november 2017 om 18:03

      De temperatuurstijging van 1,1 in plaats van 0,8 .
      Beste JvdH je hebt gelijk het is geen rekenen de stijging is 0,8 graden plus of min 0,5 graden
      Jouw 1,1 zit binnen die band
      Begrijp je wel waar we het over hebben?

     • J van der Heijden 7 november 2017 om 18:32

      Hugo,

      en de andere 2 punten?

      En uit welke bron blijkt dat het +/- 0,5C is

 12. Arthur Rörsch 7 november 2017 om 14:49 - Antwoorden

  Nogmaals over twijfel aan deductie, diagnose en behandeling
  Er is sprake van enige gelijkenis tussen de geneeskunde en de klimatologie. In de geneeskunde tracht men het probleem daarmee op te lossen door diagnose en behandeling in zogenaamde protocollen vast te leggen die men in het vak is overeengekomen. Als de arts en de verpleegkundige zich daar aan houdt is hij gevrijwaard van aansprakelijkheid. In het geval van vier of vijf chronische aandoeningen zoals vaak op oudere leeftijd het geval is, treedt een probleem op met het strikt vasthouden aan bepaalde protocollen. Het vergt dan zelfstandig nadenken van en overleg tussen de onderscheidende specialisten. En dan loopt et wel eens iets mis, is de ervaring.
  Het overheersende ‘protocol’ in de klimatologie, waaraan het NNV zich houdt is AGW bestrijden. Op grond van de waarneming dat de aarde een beetje koorts heeft. Alsof die kleine verhoging maar een enkele oorzaak kan hebben.
  Braat is een zelfstandig nadenkende diagnosesteller die zich wellicht ook wel eens in de betekenis van een waarneming vergist, maar van enige weerlegging van zijn deductie is geen sprake met opmerkingen zoals “de rest is ook prut”.

  • J van der Heijden 7 november 2017 om 17:12 - Antwoorden

   “Het overheersende ‘protocol’ in de klimatologie, waaraan het NNV zich houdt is AGW bestrijden. Op grond van de waarneming dat de aarde een beetje koorts heeft. Alsof die kleine verhoging maar een enkele oorzaak kan hebben.”

   Nee de aarde kan door veel oorzaken opwarmen

   Bijvoorbeeld de zon kan meer energie gaan afgeven, maar de uitstraling van de zon piekte in 1955 en heeft nu niveaus bereikt die min of meer gelijk zijn aan het begin van de vorige eeuw

   De Milankovich cycli kunnen de zorgen voor opwarming en afkoeling, maar die staan op afkoelen

   Aerosolen kunnen zorgen voor afkoeling / opwarming, die laten geloof ik de afgelopen 20 jaar niet echt een duidelijk trend zien, maar wat wel duidelijk is dat de hoeveelheid aerosolen hoger is dan aan het begin van de vorige eeuw, dus eigenlijk ook een afkoelende factor zijn.

   Verder heb ik geen concrete verklaringen

   Dus hub in de pen en een verklaring zoeken, maar niet met Scafetta aankomen, want we hadden al vastgesteld dat hij geen enkele fysische verklaring had voor de opwarming

 13. Arthur Rörsch 7 november 2017 om 16:13 - Antwoorden

  Ik krijg meer dan genoeg van het gekrijs van JvdH over ‘weerlegd’, zijn twijfel aan deskundigheid om diagnoses te kunnen stellen. Het is welhaast beledigend. Hij begrijpt mijn opstelling (en die van Braat) in de wetenschapsbeoefening niet.
  Hier een passage in de afscheidsrede van Jos vd Broek als hoogleraar in Leiden.
  “Het laatste tentamen bij professor Arthur Rörsch werd er een om nooit te vergeten. Ik moest de structuur van een heem-groep tekenen. Een makkie. Ik begon, en kreeg al na de eerste pennenstreken “Dat is niet goed!” te horen. “Onzin!”, dacht ik. “Dat is wel degelijk goed!” Ik vertelde hem dat ook, en legde uit waarom míjn tekenmethode niet onderdeed voor de zijne; sterker nog: dat we op het zelfde resultaat zouden uitkomen. Ik kreeg gelijk. De 9 die ik kreeg, was mooi meegenomen. Belangrijker was de notitie op de tentamenkaart: “Weet veel, en als hij het niet weet, denkt hij er goed over na!” Aan het begin van mijn studie had een docent me tijdens een overhoring precies het tegenovergestelde toegebeten. Ik herinnerde
  me dat haarfijn toen Arthur Rörsch me de tentamenkaart overhandigde. Ik had wat geleerd op de universiteit.”
  Studenten moeten hun hoogleraren niet onvoorwaardelijk geloven. Zo heb ik ook dertig promovendi opgevoed. En het handhaven van twijfel over stellingnamen onder wetenschappers is van groot belang in ons nastreven van waarheidsvinding. Niet gestoord door kreten of met verwijzingen naar artikelen zonder dat blijkt dat de verwijzer er zelf ‘goed over heeft nagedacht’.
  Greenpeacers geven er bij herhaling blijk van geen andere gedachtegang te willen (kunnen) volgen dan zij zich zelf hebben eigen gemaakt. Die benadering staat ver van wetenschapsbeoefening. Al proberen zij deze met een scientistisch sausje te verkopen.

  • J van der Heijden 7 november 2017 om 16:53 - Antwoorden

   Ja arthur,

   Ik twijfel iedere dag aan je kunnen en stel dan ook weer vragen die je niet kunt / wilt beantwoorden. Dan kan je wel genoeg krijgen maar je accepteert alles wat je wordt voor gelegd als het maar in je straatje te pas komt.

   Zie het blog van gister, natuurlijk zijn er metingen die de versterkte broeikaswerking van CO2 bevestigen, iedereen weeet dat en er wordt echt niet aan getwijfeld dat het opwarmend effect van CO2 ca. 3,5 W/m2 is. Er wordt wat anders op geschreven en wat doet Arthur Rorsch? Hij schrijft er vrolijk zijn naam onder.

   Ik wil best mijn mening aanpassen, maar probeer eens jouw mening duidelijk en kort te onderbouwen. Ik ben trouwens geen lid van Greenpeace

   Net werk van Beck is echt totale BS en er zijn hele goede redenen waarom de resultaten van de chemische analyse verkeerd waren.

   Waarom wordt er weer eens de klimaatmodellen op grond niveau vergeleken met de tropische troposfeer? Waarom? Een kind kan zien dat dat appels met bananen vergelijken is, het is allebei fruit, maar daar houd het echt mee op.

   Of te wel, prutswerk wat niet serieus te nemen is. Als een student van jouw zou iets zo inleveren zou je het afkeuren, want er is geen grondige analyse aan vooraf gegaan.

  • Niek 7 november 2017 om 17:21 - Antwoorden

   Dus kort samengevat, “ik twijfel sterk aan Uw wetenschappelijke integriteit”

   • Tije 7 november 2017 om 21:37 - Antwoorden

    Janos kan alleen maar vervelend doen, dat is zijn lotsbestemming.

  • Scheffer 7 november 2017 om 21:37 - Antwoorden

   Het IS beledigend. Met opzet! Om je vervolgens te kunnen uitlachen als je boos wordt. Vandaar zijn dagelijkse ad homini, zijn persoonlijke aanvallen, zijn schofferingen, zijn botte repliek, zijn ontkenningen, zijn niet-lezen, zijn discussie trucs, zijn woorden in de mond leggen, zijn prut betogen. Ik hou me nu een maand of 6 intensief met Donald Duck / Heyden zijn trollerij bezig, en ben de enige die hem de zelfde troll-maat aan meet. Ik ben enig in de rol alhier. Ik wil die rol ook helemaal niet. Ik denk dat meerdere hier hem van harde repliek moeten dienen, ZOLANG hij hier wordt getolereerd. Dat laatste heb ik met HL besproken, die nog altijd Donald Duck de hand boven het hoofd houdt. Onbegrijpelijk! Voor mij is het Donald Duck, een niet-serieuze cartoon figuur, lachwekkend schertsfiguur als het niet triest was, met bijdragen die heel zeldzaam iets waardevols brengt (=mijn laatste ad hominem). Van mij mag hij direct opzouten alhier, met zijn GreenPeace doctoraat, en dat zelfs heeft hij hoogst waarschijnlijk niet, want hij is een slechte ambassadeur van zijn “duurzame” klimaat-kerkgenoten. Hem negeren heeft geen zin. Pletten met klimaat kritische feiten zolang hij alhier getolereerd wordt door HL.

 14. Arthur Rörsch 7 november 2017 om 18:17 - Antwoorden

  Ik reageer niet meer op JvdH 7-11-2017 16.53. Hij bluft, liegt zelfs dat ik mijn stellingnamen onvoldoende onderbouw. In tijdschriftartikelen en boeken en editorials. (Zo’n dertig bij elkaar gedurende 20 jaar).

  Ten principale: waar is het bewijs geleverd dat verhoging van de CO2 concentratie in de atmosfeer een verhoging van de oppervlaktetemperatuur ten gevolge heeft?
  Men valt terug op theoretische beschouwingen die op zich wel correct zijn, gebaseerd op het verwachte gedrag van CO2 in een stilstaande luchtkolom. Die situatie doet zich echter nooit voor, waar op aarde dan ook.
  Het uitblijven van significante mondiaal gemiddelde opwarming, terwijl de CO2 concentratie gestaag toenam gedurende bijna 20 jaar, zou in de eerste plaats aanleiding moeten zijn om het dogma, ontleend aan de stilstaande luchtkolom, nader te bekijken. Op grond van welke andere meteorologische en fysische verschijnselen de opwarming is verhinderd indien men aanneemt dat CO2 concentratieverhoging een effect moet hebben. Als men echter ook dit dogma zou durven loslaten komt men waarschijnlijk tot geheel andere conclusies hoe het klimaatsysteem werkt.
  Het merendeel van de AGW sceptici laat ook het dogma nog niet los van het te verwachten CO2 effect, doch beperkt zich tot kritiek op de verwachte omvang daarvan. En dit eveneens op grond van het te verwachten gedrag van CO2 in een stilstaande luchtkolom. Dit leidt tot een boeiende discussie onder AGW sceptici. En die is meer interessant dan die met overtuigde AGW alarmisten waarvan de stellingname al reeds een gepasseerd station lijkt te zijn.
  Controverses onder AGW sceptici is echter aanleiding onder overtuigde AGW alarmisten aanleiding tot de uitspraak: zie je wel, ook de sceptici spreken elkaar tegen. Natuurlijk blijven sceptici elkaar tegenspreken, dat is eigen aan hun wetenschappelijke benadering van kwesties. Het uitvergroten van tegenstellingen onder AGW sceptici geeft geen blijk van een goed gevoel hoe we mogen verwachten dat wetenschappelijk inzicht zal voortschrijden.

 15. J van der Heijden 7 november 2017 om 18:31 - Antwoorden

  Arthur,

  er staat nog een hele simpele vraag open die je 3 jaar geleden niet kon of wilde beantwoorden en 2 weken geleden ook al niet

  https://www.climategate.nl/2017/10/geen-wetenschappelijke-consensus-klimaat/

  “je blijft volhouden dat ik geen adequaat antwoord geef op je twee vragen. Ik denk dat die onder procestechnologen die bekend zijn met dynamische processen heel duidelijk is. Gaarne advies van meelezers in welk opzicht mijn uitleg nog onduidelijk is.”

  Je antwoord zou een stuk duidelijker zijn als je gewoon eens een antwoord zou beginnen met

  De 10 Gigaton antropogeen CO2 wordt opgenomen door …………………….

  En daarna maximaal 3 woorden en daarna een wetenschappelijke referentie waaruit dat blijkt.

  Dus kort en bondig

  Verder

  “Ten principale: waar is het bewijs geleverd dat verhoging van de CO2 concentratie in de atmosfeer een verhoging van de oppervlaktetemperatuur ten gevolge heeft?”

  Verhoging van CO2 heeft een vermindering van de OLR tot gevolg, dat is gemeten (en is in lijn met de modellen hoe CO2 zich zou moeten gedragen in de atmosfeer) Als iets minder energie uitstraalt dan het opneemt moet het warmer worden. Dat is de wet behoud van energie. Als je daar vanaf wil wijken graag even onderbouwen waarom dat niet zou gelden.

  “Het uitblijven van significante mondiaal gemiddelde opwarming, terwijl de CO2 concentratie gestaag toenam gedurende bijna 20 jaar, zou in de eerste plaats aanleiding moeten zijn om het dogma, ontleend aan de stilstaande luchtkolom, nader te bekijken. ”

  En aangezien de aarde de afgelopen 20 jaar wel statistisch synificant is opgewarmd (en vergeet vooral ook de toename van OHC niet!) is het misschien aanleiding om de positie van de “antagonisten”kritisch onder de loep te nemen. Verder ook even menemen dat in die 20 jaar de zonneactiviteit is afgenomen, “scpetici” voorspellen al 15 jaar een nieuwe kleine ijstijd wegens afname zonneactiviteit, maar waarom koelt het maar niet af?

  Ik heb trouwens nog nooit enige serieuze discussie tussen “skpetici” gezien, alles wordt voor waar aangenomen mits het natuurlijk AGW afwijst.

  • Hans Erren 7 november 2017 om 19:04 - Antwoorden

   Echt niet? Er is anders een levendige discussie binnen de skeptische kring over de co2 cyclus en de verzadiging van het co2 spectrum.

 16. Hans Erren 7 november 2017 om 19:11 - Antwoorden

  “Feit 6. Het NNV-bestuur gebruikt een foute, tendentieuze grafiek.”
  De verbinding tussen het co2 niveau in de vostok ijskern en de metingen op hawaii is te vinden in de metingen aan de law dome ijskern.

  http://blogs.egu.eu/divisions/cr/files/2016/12/Fig5.jpg

 17. gerard d'Olivat 7 november 2017 om 21:14 - Antwoorden

  Geachte en ongetwijfeld geleerde heren.

  U schrijft nu al dagenlang in ‘commissie’ het ene artikel na het andere.

  Ik heb zo eens even ‘gegoogled’ voor zover ik uw cv.s kan achterhalen is uw gemiddelde leeftijd toch ruim boven de 70 tig! Dat zegt op zich natuurlijk niks over de ‘frisheid’ van uw ideeën, noch over het principe van Popper. Want ja de Wienerkreis!!! dat is je van het!
  Zo gaat het in de wetenschapsfilosofie van 1910 volgens u althans.
  Net zoals de Druïdes lang het idee hebben gehad dat ze met hun sikkels uit edelmetaal de toekomst konden herleiden tot het verleden.

  Wat het wel zegt dat u zo langzamerhand terecht bent gekomen in het hokje ‘dinosaurussen’ ,een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. U moet zich eens voorstellen dat u een dino bent, berdreigd met uitsterven, maar volledig overtuigd van hun eigen ‘existentiële gelijk’.
  Nog heel even heren en de tijd haalt u vanzelf in.
  Ik kijk ook erg graag naar het dagboek van Hendrik Groen van omroep Max…dat geeft een ruim perspectief.
  ..

  • Scheffer 8 november 2017 om 00:37 - Antwoorden

   Humor! Er is een verschil tussen kennis en wijsheid. Dat laatste komt met de jaren! En zo zal het altijd gaan.

  • Boels 8 november 2017 om 08:26 - Antwoorden

   “Nog heel even heren en de tijd haalt u vanzelf in.”

   Hoe krijg je het voor elkaar, in één onzinnetje leeftijd- en geslachtdiscriminatie 😉
   Verder nog wat te melden over de naderende teloorgang van de alarmistische klimatologie?

  • DWK 10 november 2017 om 00:59 - Antwoorden

   Haha Olivat; had je weer te diep in het glaasje gekeken?

   Ik heb ook eens even gegoogled en wel op Weens gebak. Wie dat doet snapt meteen waarom jij dat niet blieft. Metafysische hocus pocus (“de van hun existentiële gelijk overtuigde dino’s”) achtten de Weners namelijk volslagen zinloos.

   Nu kan je er best mee uit de voeten bij de productie van een decoratief waterverfje voor boven de bank (desnoods met maatschappijkritisch patina) maar het is echt ongeschikt voor het voeren van een zakelijke discussie over de opwarming van een plas water.

   Wel leent het zich weer uitstekend om met een glas goedkope slobberwijn in de hand lallend je opponenten te marginaliseren. Dat heb je dan wel weer goed gezien.

 18. Arthur Rörsch 7 november 2017 om 22:18 - Antwoorden

  Hans Erren 7-11-2017 19.04
  Zullen we maar weer eens heftig tegen elkaar ingaan? Nee ik heb geen behoefte tav JvdH iets te demonstreren.
  Ter zake, de ‘uitvinding’ van Dietze van wat hij de waterbox noemde heb ik destijds zeer gewaardeerd. En ik denk dat die nog steeds waardevol is.
  Maar heb je het privé toegestuurde NASA stuk over de bijdrage van de El Nino aan de CO2 huishouding bestudeerd en mijn beschouwing over de invloed van temperatuur en pH op de werking van de CO2 buffer? En de doorrekening van het effect van het mineraal Olivijn in een experiment van Olaf?
  Het lijkt mij dat men in de kring van AGW aanhangers zo langzamerhand ook wakker wordt dat er met de theorie veel niet klopt. Nog niet bij het NNV dat de kritische discussie niet volgt. We zoeken dus verder naar waar de knikken in de AGW theorie nu precies zitten. Wellicht blijven jij en ik nog enige tijd van mening van verschillen maar dat is juist boeiend.

  • Hans Erren 8 november 2017 om 06:46 - Antwoorden

   Nee Artur niet heftig, gepassioneerd. Ik heb namelijk een sluitend lukewarm betoog:

   1 CO2 is een warmteabsorberend gas
   2 Door verbranding van fossiele brandstoffen komt er meer CO2 in de atmosfeer
   3 De temperatuurstijging bij CO2verdubbeling ligt rond de 1.3 graden
   4 Hoe meer CO2 er wordt uitgestoten, hoe meer er verdwijnt, de airborne fraction blijft constant
   5 er is dus geen verzadiging maar groei van de co2sinks, co2 gaat uit de atmosfeer met een halfwaardetijd van 38 jaar.
   6 economische groei is gunstig voor de mens minder armoede betekent minder doden bij natuurrampen die altijd zulken blijven optreden
   7 de geringe opwarming van de aarde als gevolg van economische groei zal dus netto minder doden tot gevolg hebben
   8 het nederlands aardgas raakt op, de energietransitie dient te gaan naar meer kernenergie en niet zon wind en biomassstook.

 19. Hetzler 7 november 2017 om 23:04 - Antwoorden

  Ik lees in een antwoord van JvdH: ‘Zie het blog van gister, natuurlijk zijn er metingen die de versterkte broeikaswerking van CO2 bevestigen, iedereen weeet dat en er wordt echt niet aan getwijfeld dat het opwarmend effect van CO2 ca. 3,5 W/m2 is. Er wordt wat anders op geschreven en wat doet Arthur Rorsch? Hij schrijft er vrolijk zijn naam onder.’

  CO2 vertraagt de afvoer van warmte, maar hoe dit door convectie, winden en zeestromingen verder wordt beïnvloed, is nog volop onderwerp van studie; laat staan de rol van waterdamp. Die extra opwarming van ca. 3,5 W/m^2 komt op mij over hetzelfde als dat het aantrekken van een jas mijn lichaamstemperatuur opdrijft tot boven de 37°C. Ik heb echter nog nooit koorts gekregen van het aantrekken van een jas; ik koel alleen minder vlot af. De redenering klopt dus niet van die extra opwarming. Die kan alleen door verhoogde instraling van de zon worden veroorzaakt. En dan begeven wij ons op heel andere terreinen dan die van (menselijke) CO2, namelijk die van de natuurlijke invloeden. Laat ik vaststellen dat hierover bar weinig bekend blijkt te zijn. Dit valt te concluderen uit het falen van de klimaatmodellen van het IPCC, het sinds 40 jaar falen van alle rampscenario’s, de weerlegde hockeystickgrafiek van Mann, de onjuiste uitspraak van Bernice Notenboom http://www.groenerekenkamer.nl/6532/fopperij-mevrouw-bernice-notenboom/
  en ga zo maar door. De tunnelvisie onder alarmisten is schrikbarend. Immers, alle beweringen van de alarmisten zijn weerlegd langs de klassieke Popperiaanse wetenschapsbeoefening. Het moge duidelijk zijn dat dit beginsel geheel is zoekgeraakt in onze postmoderne maatschappij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
  onze maatschappij zucht onder de knoet van de Groene Khmer, namelijk de milieubeweging, die via D66, de CU en de VVD de hele politiek heeft vergiftigd.

  • Hans Erren 8 november 2017 om 06:30 - Antwoorden

   Het is dus zaak om de mileubeweging uit de mainstream partijen te halen door dit sooirt zaken aan de kaak te stellen. Met zelf een politieke voorkeur voor “liberaler dan de VVD” uit te venten polariseer je juist. Het gaat er om om CDA, D66 en de VVD en vervolgens SP en de PvdA te overtuigen van het ecomodernisme. Groen-links is toch al niet te redden.

   • Niek 8 november 2017 om 10:02 - Antwoorden

    Greenpeace, Natuur en Milieu, Urgenda en al die andere milieu clubs zitten inmiddels zo diep verankerd in de gevestigde politieke partijen, dat het ondoenlijk is om hun invloed op de politieke besluitvorming terug te draaien. Mijn idee is om zo snel mogelijke de kolencentrales te sluiten, zoals door o.a. Greenpeace wordt geeist, zonder dat daar nog voldoende back-up uit de wind-, zonne-energie en/of andere energie opwekkers is. Een daaruit voortvloeiende, eventuele, langdurige black-out zorgt voor grote sociale onrust. Onder het merendeel van de smartphone zombies breekt algehele paniek uit, wanneer de smartphone en internet niet meer werkt. Mogelijk dat men dan in Den Haag, onder druk van de sociale onrust en economische schade, eindelijk eens tot inkeer komt.

    • David 8 november 2017 om 11:58 - Antwoorden

     Nederland staat al op zijn kop als het internet er 1 uur uit ligt. De publieke opinie kan per dag omslaan.
     Als het licht uitgaat interesseert het geen mens meer waar de stroom vandaan komt.
     En de milieu organisaties hebben de status van kerkgenootschappen verworven: zij kunnen zonder onderbouwing toekomstvisies de wereld inslingeren. Op milieu en energiegebied is de westerse wereld een theocratie geworden.

 20. Wiersma 8 november 2017 om 05:32 - Antwoorden

  De wet van Einstein – E=MC-kwadraat- geeft al aan dat CO2 de atmosfeer/aarde NOOIT never ever substantieel kan opwarmen.

  Waarom niet?

  Simpel: de “M” in het geheel.
  Wat voor “tovermolecuul” CO2 ook zou zijn, met mysterieuze boven-gasselijke eigenschappen, het heeft domweg relatief te weinig MASSA om van invloed te kunnen zijn.

  Zo. Debunk dat maar eens.

  Verder: dat bestuur van de NNV moet zich he-le-maal kapot schamen.

  Er wordt wel eens gezegd: de staat van een land kun je afzien aan de gevangenissen. Maar daar kun je de staat van de wetenschap aan toevoegen.
  Als de wetenschap al slaaf is van politiek beleid dan weet je dat je in een achterlijke cultuur beland bent.
  *Kots*.

 21. David 8 november 2017 om 12:03 - Antwoorden

  “Gemiddelde” is een onzorgvuldig begrip. Als ik mijn kop in de oven steek en mijn kont in de freezer dan zit ik gemiddeld goed. Als in een gebied 99 mensen wonen en in een ander 1 en die gebieden hebben temperaturen van resp. 0 en 40 graden wat is dan het gemiddelde? 20? Of 0,04 ?

 22. Max 8 november 2017 om 14:45 - Antwoorden

  Paul, 11 spijkers exact op de kop !

 23. Arthur Rörsch 8 november 2017 om 15:05 - Antwoorden

  Hans Erren 8-11-2017 06.46
  Dank voor deze korte samenvatting van de visie van de luke warmers. Het lijkt me nuttig de discussie op dit blog hierover voort te zetten ten behoeve van de meelezers om duidelijk te maken in welke opzichten de meningen onder AGW sceptici uiteen lopen. Ik zal proberen een andere visie dan de jouwe eveneens uiteen te zetten. Dat wil zeggen op je punten 1-5. Dat kost even tijd. Punten 6-8 hebben niet mijn primaire aandacht.
  Daarop vooruitlopend, ter aanvulling van je samenvatting eerst de definitie van luke warmers die het merendeel van de lezers waarschijnlijk niet bekend is.

  De AGW sceptici vormen een breed spectrum van uiteenlopende opvattingen. Met als uiterste
  a. De luke warmers die aan CO2 een betekenis toekennen die uitkomt op een effect van 1.3 C temperatuurstijging bij verdubbeling, zoals aangegeven in jouw punt 3.
  b. De niet-warmers die geen enkel effect van CO2 verwachten.
  Ad (a) De luke warmers volgen in principe de IPCC gedachtegang maar betwijfelen de kwantificering met een fysische onderbouwing die afwijkt van de IPCC. (i) Geen 2 C temperatuur stijging maar 1.3. (j) geen halveringstijd van de CO2 concentratie van 100derde jaren maar ca 40 j.
  In de wereld is de bekendste vertegenwoordiger William Kinnenmonth (Australië. Meteoroloog, oud medewerker aan IPCC rapporten) Zie ‘Climate change: a natural hazard”, Multi-science Publisher, Essex UK 2004).
  Ad (b) De niet warmers achten enige temperatuurverhoging door CO2 in strijd met de tweede hoofdwet van de thermodynamica.
  De bekendste vertegenwoordiger is Joe E. Postma (US, astrofysicus ) https://www.skepticalscience.com/postma-disproved-the-greenhouse-effect.htm
  Nog iets extremer is de Hongaar Ferenc Miscolzci (Spectroscopist, oud medewerker NASA)
  ( Ferenc M. Miskolczi, Greenhouse effect in semi-transparent planetary atmospheres,2007, Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service Vol. 111, No. 1 ).
  Die stelt dat CO2 aan het broeikaseffect wel bijdraagt maar dat het zich thans op een maximum bevindt en verdere verhoging de oppervlaktetemperatuur zal doen dalen.

  Tussen deze twee groeperingen bevindt zich een breed scala van natuurwetenschappelijke onderzoekers waarvan de een meer nijgt tot de visie van de luke warmers, de andere naar die van de niet-warmers, de een een meer meteorologische benadering volgt, de ander een meer fysische. Tot enige jaren geleden discussieerden zij intensief in een besloten groep ClimateSceptics@yahoogroups.com met de Finse rechter Himoranta als moderator. Helaas is de groep verwaterd, wordt voortgezet met onderlinge e-mail discussie. De ‘bibliotheek’ van de groep met enige duizenden sceptische publicaties is nog wel van dienst alsmede is het optreden van een trol interessant, Mike MacCracken (die tot de 16 oprichters van IPCC behoort. ( Villach Conference Oostenrijk, 1985)

 24. Jeroen 8 november 2017 om 18:48 - Antwoorden

  Graag kom ik nog even terug op het onderzoek van Beck.
  Ik zie vooralsnog geen bevredigende verklaring voor het feit dat van 1830 tot 1850 er een toename is van bijna 120 ppm CO2. Zulke fluctuaties zijn imho in recenter onderzoek niet terug te vinden. En ik zie er ook geen overtuigende verklaring voor.
  Zijn er auteurs die hier in willen duiken? Wat volgt er uit de theorie van Beck in de periode na 1960.

  • Hans Erren 8 november 2017 om 20:31 - Antwoorden

   Beck heeft lokale chemische analyses gebruikt die heel sterk beïnvloed werden door lokale bronnen, en die heeft hij gewoon gemiddeld. als je moderne metingen bekijkt zoals barrow, zuidpool en mauna loa zie je die fluctuaties niet. Zie voor een uitgebreide analyse en kritiek de site van Ferdinand Engelbeen http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/beck_data.html

   • Jeroen 9 november 2017 om 12:49 - Antwoorden

    Dank je, Hans!

 25. Hans Erren 8 november 2017 om 21:01 - Antwoorden

  Er zijn twee feiten 6. voor wat betreft de ijskernkritiek van Jaworowski is hier de analyse van Ferdinand Engelbeen http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/jaworowski.html

  • Hans Erren 8 november 2017 om 21:06 - Antwoorden

   Bovendien is de Vostok ijskern niet op zeeniveau geboord maar op 3488 meter hoogte.

 26. Arthur Rörsch 9 november 2017 om 15:46 - Antwoorden

  Vervolg op bijdrage 8-11-2017 15.05
  Aandachtspunten in AGW sceptische visies
  Het valt mij moeilijk om zo kort als in de bijdrage Hans Erren 8-11-2017 06.46 een onderbouwd alternatief ‘luke warmers’ betoog met onderbouwing in een paar punten samen te vatten zonder daarbij de indruk te wekken dat hieraan een dogmatische visie ten grondslag ligt We werken aan een manuscript “A working paper on the rethinking of the conceptual model of the earth greenhouse effect” dat nu reeds 30 pagina’s hoofdtekst en 6 aanhangsels omvat waarin nader wordt ingegaan op de eerste 5 punten van Erren. Dit manuscript draagt de titel ‘rethinking’ omdat de aandachtspunten in AGW sceptische visies sterk terugvallen op genegeerde waarnemingen die in klimatologische handboeken reeds uitgebreid zijn weergegeven.

  Een voorbeeld is de eenvoudige berekening van Erren (en Engelbeen) die zich beperkt tot een ophoping van CO2 in de atmosfeer plus wat met de ‘waterbox’, een oceaanlaag van enkele honderden meters, wordt uitgewisseld. Er wordt niet aangegeven wat in de hoofdcyclus van CO2, de ‘source’ en de ‘sink’ is. De eerste is de opwelling in de equatoriale wateren, de tweede ligt in het poolgebied. Sink en source zijn verbonden door een diepzee stroom met een verblijftijd van 1000 jaar maar waarin niettemin 150 GtC/j rond loopt. Dit is al heel lang bekend en nu bevestigd met het 13C/12 C isotoop label dat de humane emissie (5-10 GtC/j) draagt. Bij de laatste grote oceaan expeditie werd gevonden dat deze label aan de sink inmiddels de plaatselijke oceaanbodem op 3000 m diepte heeft bereikt, terwijl de rest van de diepzeestroom de label nog niet draagt. Naast de opwellende stromen nabij de equator zijn er ondiepe estuaria waar uit de waterbox CO2 naar de atmosfeer wordt uitgestoten omdat deze een lagere pH hebben dan de equatoriale wateren en gemiddeld in de oceaan het geval is. Dit is de reden waarom men zoekt naar andere bijdragen aan de CO2 stijging in de atmosfeer dan die aan de humane emissie wordt toegeschreven.

  Van belang in de discussie onder AGW sceptici, luke en niet warmers –, zijn ook de theoretische thermodynamische beschouwingen of de energieoverdracht van een door IR straling aangeslagen CO2 molecuul naar de andere gassen in de atmosfeer tot een temperatuurstijging van het oppervlak leidt indien men de daarbij ook optredende convectie in aanmerking neemt. De sterkte van de invloed van die convectie wordt waarschijnlijk in rekenmodellen in stilstaande luchtkolommen onderschat op grond van vele waarnemingen in situ. Deze modellen leiden tot de 1.3 C temperatuurstijging bij verdubbeling van CO2. Belangrijker is echter dat in deze rekenmodellen een zogenaamd lokaal thermodynamisch evenwicht (LTE) in de atmosfeer wordt aangenomen. Dit is niet waarschijnlijk in een luchtkolom waardoor een continue energiestroom loopt.

Geef een reactie