Pseudo-natuurkunde van het NNV-bestuur

Kees le Pair / Kees de Lange.

Onlangs verscheen op de website van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) een notitie onder de titel “NNV-bestuursstandpunt over de samenhang tussen klimaatverandering en energiegebruik”. Op de handelwijze van het NNV-bestuur hebben enkelen van ons, (Kees de Lange & Kees le Pair) leden van de NNV, separaat gereageerd. In deze bijdrage gaan we samen met collega’s in andere disciplines wetenschappelijk-inhoudelijk in op deze notitie.

Aangezien het binnen de natuurkunde een goede traditie is dat degene die stellingen poneert ook een hard bewijs levert, is het voor critici voldoende om fouten en omissies en impliciete misleiding aan de kaak te stellen. Dat is de opzet van onze huidige bijdrage. Het is geen poging de natuurkunde van het klimaat te herschrijven.

Allereerst stellen we vast dat de titel van de NNV-notitie niet door de inhoud gedekt wordt. Het is een filippica tegen fossiele brandstoffen wegens hun CO2-uitstoot. Op geen enkel wijze wordt getracht te analyseren hoe een ontwikkelde complexe wereld dan wel op een betrouwbare, betaalbare en veilige wijze grootschalige energieproductie ter hand zou moeten nemen. Het zou toch voor de hand hebben gelegen uitgebreid in te gaan op de onmogelijkheid om wind en zon te exploiteren zonder fossiele back up, of over de beloften die kernsplitsing op basis van uraan, thorium, of kernfusie als welhaast oneindige energiebron te bieden hebben. Een gemiste kans, met name voor een gezelschap van lieden die pretenderen namens de natuurkundigen te spreken. Vooral omdat de genoemde opties nog veel onderzoek en ontwikkeling vergen.

In de notitie worden 11 punten opgevoerd met “de belangrijkste conclusies waarover brede consensus bestaat in de wetenschap’’. Het consensus argument is nu al zo vaak ten grave gedragen dat het gênant is je er nog op te beroepen. Die consensus bestaat helemaal niet. Daar gaan we onze energie dus niet aan verspillen. Wel zullen wij voor de duidelijkheid de genoemde 11 punten op de voet volgen.

1.

De concentratie van CO2 in de atmosfeer.

Het NNV-bestuur toont een plaatje waarop de toename van CO2 in de laatste 800.000 jaar in het oog springt. Kennelijk hecht men waarde aan de geologische geschiedenis van de aarde, maar de beperking tot 800.000 jaar komt wat uit de lucht vallen. Een vollediger beeld ziet u hieronder, met een horizontale tijdschaal van 600 miljoen jaar:

Fig. 2. Temperature after C.R. Scotese http://www.scotese.com/climate.htm
CO2 after R.A. Berner, 2001 (GEOCARB III)

Atmosferische CO2-concentratie en aardse temperatuur over 600 miljoen jaar.

Wat onmiddellijk opvalt is dat gedurende de geologische geschiedenis CO2-concentraties langdurig factoren minstens 5 of 10 hoger zijn geweest dan nu het geval is. Ook valt op dat er geen correlatie tussen CO2 en gemiddelde temperatuur van de aarde bestaat. Inderdaad draagt de industriële activiteit van de mens bij aan de toenemende CO2-concentratie in de atmosfeer, maar diverse andere factoren en processen zijn in de NNV-notitie genegeerd. De CO2-toename, waarover het ongerust is, zou in dit plaatje op onze tijd ongeveer de dikte van de CO2-lijn zijn.

Een ander punt van belang is dat als we toch over een periode van enige honderdduizenden jaren willen spreken, steeds de gemiddelde opwarming vooraf ging aan de toename van de CO2-concentratie. Dit geeft aanleiding tot serieuze vragen over oorzaak en gevolg, maar daar zwijgt de NNV-notitie over.

Fig. 2. De zgn. ‘Vostok ice core metingen’ met de laatste vier ijstijden en interglacialen; temperatuur, atmosferisch CO2 en dito CH4. De CO2-concentratie is nu 403 PPM.

2.

“De oorzaak van de recente sterke stijging van de concentratie kooldioxide is vooral gelegen in de verbranding van fossiele brandstoffen.’’

De invloed van bij voorbeeld vulkanisme, ontbossing, en ontgassing van oceanen draagt zeker bij, maar wordt door het NNV-bestuur niet vermeld, laat staan gekwantificeerd. Figuur 3 toont de atmosferische concentratie verschillen uit satellietmetingen. Daarin valt op dat met uitzondering van een deel van Zuid China de industriegebieden in de wereld niet de boosdoeners van het NNV-bestuur zijn. De tropische regenwouden, enkele vulkanische zones in de Grote- en de Indische Oceaan plus het Arctische gebied zijn de plaatsen met grote CO2-uitstoot.

In de regenwouden is behalve de natuurlijke rotting zeker ook een menselijke invloed de oorzaak. Maar de ontbossing door verbranding vindt niet plaats ten behoeve van de energievoorziening.

Fig. 3. De verdeling van CO2 in de Aardatmosfeer, rode plekken ~ 400 PPM, blauw 387 PPM.

3.

“De toegenomen concentratie aan kooldioxide heeft invloed op fysische, chemische en biologische processen op aarde. Ze heeft een gunstig effect, bijvoorbeeld waar ze de groei van gewassen bevordert. De belangrijkste zorg betreft het effect op het wereldwijde klimaat via het zogenoemde versterkte broeikaseffect, met mogelijk negatieve gevolgen voor grote gebieden op aarde.”

Het positieve effect op de opbrengsten van oogsten is goed gedocumenteerd, zie Craig Idso (2014). Het gaat wereldwijd om een winst in de orde van 100 miljard US$ per jaar.

Vervolgens vervalt men in suggestief en onwetenschappelijk woordgebruik. Wat zijn de harde fysische aanwijzingen voor de hier genoemde effecten? Waar zijn die zorgen op gebaseerd? Daarbij wordt doorgaans verwezen naar een idee van Svante Arrhenius uit 1896 over broeikasgassen. Dat idee is nooit experimenteel geverifieerd, niet in het laboratorium en niet in de atmosfeer. Dat laatste is trouwens praktisch onmogelijk, omdat er in de atmosfeer natuurlijke regelprocessen optreden die het effect geheel of gedeeltelijk compenseren. Arrhenius heeft zijn voorspelling in 1906 gewijzigd, het effect zou driemaal kleiner zijn dan hij eerst voorspelde. Het IPCC heeft zijn oorspronkelijke voorspelling echter tot “wetenschap” gepromoveerd.

Alle klimaatprojecties berusten op de resultaten van complexe modellen. Die modellen bevatten bekende natuurkunde, terwijl veel fysische processen die fundamenteel niet goed begrepen zijn (wolkenvorming is een voorbeeld, verandering in oceaanstroming een ander) door parametrisering in rekening moeten worden gebracht. Omdat het aantal mogelijkheden om te parametriseren groot is, is het aantal gebruikte modellen ook groot, in de orde van 100. Die parameters kunnen slechts bepaald worden door modeluitkomsten te vergelijken met betrouwbare waarnemingen. Dat dit soort modellering van uitermate complexe processen op een termijn van 50 jaar tot betrouwbare voorspellingen zou kunnen leiden, wordt door veel beoefenaren van serieuze wis- en natuurkunde onwaarschijnlijk geacht. Het soort opmerkingen in de NNV-notitie als hierboven is eenzijdig suggestief en dient geen wetenschappelijk, maar slechts een politiek doel.

4 en 5.

Hier roert het NNV-bestuur het broeikaseffect aan waarbij essentiële elementen die onlosmakelijk onderdeel van de problematiek zijn, zijn weggelaten. Het begint al met het uitgangspunt, zonder broeikasgas in de atmosfeer zou de temperatuur in stralingsevenwicht met de zon 255 K zijn, ca. 30° kouder dan we meten. Een in de ‘klimaatwetenschap’ vaak te horen misverstand. Natuurkundigen behoren dat beter te weten. Een bol als de Aarde zou zonder temperatuurverevening ten gevolge van aardse processen een gemiddelde temperatuur van 154 K hebben (zie ClP hier).

Indien broeikasgas 30° voor zijn rekening zou kunnen nemen, moet die overige ~ 100° verschil nog wel even verklaard worden. Dat kan door rekening te houden met temperatuurverevening tussen warme en koude plaatsen. Pas als die volledig zou zijn – overal dezelfde temperatuur – kan die 255 K worden gehaald. Verevening gebeurt door oceaan- en luchtstroming (wind) vergezeld van latente warmte en door aardrotatie in combinatie met materiaalafhankelijke vasthouding van warmte. Maar niemand weet hoe goed die verevening werkelijk is en nog minder hoe stabiel? De vraag, hoe het komt dat het dunne schilpartje van de aarde, dat wij bewonen en bemeten voor ons levensvatbare temperaturen heeft, binnen relatief nauwe grenzen in vergelijking tot de extremen die tussen polen en equator en tussen hoog en laag optreden, is nog lang niet beantwoord.

6.

Bij dit punt wordt suggestief ingegaan op temperatuurmetingen waaruit de gemiddelde temperatuur van de Aarde wordt afgeleid. Niet ingegaan wordt op een groot aantal kernvragen. Is überhaupt één enkele temperatuur voor de aarde een zinvol begrip? Er wordt uitsluitend ingegaan op metingen op het aardoppervlak. Is het meetnetwerk representatief? Hoe betrouwbaar zijn de voortdurende “correcties” die op eerder gemeten waarden aangebracht worden? Hoe groot zijn de inschattingsfouten bij het “homogeniseren” van meetgegevens van 100 jaar geleden? Waarom wordt geen woord gewijd aan de frauduleuze praktijken die juist op dit punt gedocumenteerd zijn? Waarom worden temperatuurmetingen met behulp van satellieten zelfs niet vermeld? Deze metingen tonen niet of nauwelijks temperatuurstijging over de laatste 20 jaar. Het aantal wetenschappelijke tegenwerpingen hier is dusdanig groot dat we voor een overzicht graag verwijzen naar hier.

7.

De oceanen zijn inderdaad een groot reservoir van warmteopslag. Dat is niet alleen van belang is voor de klimatologische traagheid van het systeem, waarvan de notitie rept, maar ook via zeestroming voor de temperatuurdistributie. De grote warme zeestromen vanaf de equator naar hogere breedtegraden zijn van grote betekenis. Hier hangt in belangrijke mate, zie 4 & 5, de stralingsevenwicht temperatuur van af. Enige verandering daarin – denk aan El Niño – zou een groot temperatuureffect hebben. De temperatuurverandering als gevolg van CO2, waarover men zich druk maakt, komt bij concentratieverdubbeling uit op ongeveer 1°. Dat is een effect van dezelfde orde van grootte als 1% verandering in de temperatuurverevening. Overigens volgt het temperatuureffect van verdubbeling van de CO2-concentratie uit een theoretische berekening aan meting in een stilstaande luchtkolom. Horizontale en verticale luchtstromen (resp. winden en convectie met bijbehorende expansie en compressie) zorgen voortdurend voor de herverdeling van warmte in een driedimensionaal veld.

De warmtecapaciteit van de oceanen is meer dan 1000 maal groter dan die van de atmosfeer. De warmteoverdracht tussen lucht en oceaanwater is betrekkelijk laag. De oceanen hebben dus een vertragende werking op de opwarming en op de afkoeling van de atmosfeer. Maar het is natuurlijk niet zo dat de oceanen zo maar plotseling warmte gaan opnemen. Iets dergelijks geldt trouwens ook voor CO2. Ongeveer 98% van alle CO2 zit in de oceanen en 2% in de atmosfeer. Aan temperatuurgemiddelden van de oceanen kleven onzekerheden net als aan die van de lage atmosfeer, meer zelfs. De indicatie van het drijvende bol experiment is dat de temperatuur stabiel is of zelfs iets afneemt.

8.

Dit punt gaat in op de gemeten zeespiegelstijging. Ongeveer 15 000 jaar geleden, tijdens de toenmalige ijstijd, was de zeespiegel ongeveer 120 meter lager dan nu. Men kon met droge voeten van Nederland naar Ierland wandelen:

Fig. 4. Licht groen was 16.000 jaar geleden nog droog en donkergroen zelfs 7000 jaar geleden nog.

Na deze ijstijd is wereldwijd de zeespiegel gaan stijgen zonder dat sprake was van door de mens geproduceerde CO2. Deze stijging is vrijwel lineair en al heel lang zeer geleidelijk met in Nederland minder dan 2 millimeter per jaar. Rijkswaterstaat meldde kort geleden dat ze tot ‘hun spijt’ geen snellere stijging vinden.

Fig.5. Het zeeniveau ten opzichte van nu op verschillende plaatsen op aarde.

9.

Dit punt “geeft een overzicht van de waargenomen temperatuur (punten links) en de uitkomsten van berekeningen op basis van scenario’s voor modellen gemaakt tussen 1990 en 2007.”

Dit is met voorsprong de meest misleidende passage uit de hele notitie. Klimaat is gedefinieerd als een gemiddelde over een periode van 30 tot 40 jaar. Een plaatje dat een periode van 17 jaar bestrijkt, kan dus per definitie niet over klimaat gaan, is wel uitermate suggestief, en daarom misleidend. Klimaatmodellen bevatten altijd elementen waarvoor geen fundamentele fysische onderbouwing bestaat (b.v. wolkenvorming). Die effecten worden meegenomen door middel van parametrisering. Dergelijke parameters kunnen slechts bepaald worden door de modeluitkomst te vergelijken met betrouwbare waarnemingen over een zo lang mogelijke tijdsspanne. Dit is meteen ook de Achilleshiel van de klimaatmodellering. Geen van de ongeveer 100 klimaatmodellen is in staat de Medieval Warm Period (MWP) of de Little Ice Age (LIA) zelfs bij benadering goed te voorspellen. Voor een uitgebreidere discussie door een aantal Nederlandse fysici verwijzen we naar een recent artikel dat bij het NNV-bestuur bekend was:

Indien je dezelfde klimaatmodellen bij een ander beginpunt start, zien de uitkomsten er anders uit. Dichtbij het startpunt is alles altijd goed. In figuur 6 tonen we voor de zogenaamde Midden Troposfeer de modeluitkomsten samen met de gemeten waarden met behulp van satellieten. De verschillen desavoueren de modellen.

Fig.6. Modeluitkomsten, startpunt 1979, stippellijnen, met de rode lijn als gemiddelde, vergeleken met de overeenkomstige satellietmetingen. Spencer en Christy gingen tot 2015. Met zwarte stippen hebben wij de latere metingen ingetekend.

10.

Hier worden wat modeluitkomsten samengevat. De toon is nogal alarmistisch:

“De klimaatverandering zal zich niet op alle plaatsen op aarde op dezelfde manier voordoen. De opwarming is veel sterker op het noordelijk halfrond, en de verandering van het klimaat leidt op andere plaatsen tot grote droogte of juist extreme neerslag. Door de snelheid waarmee deze veranderingen zich voltrekken zal het moeilijk zijn voor bevolkingsgroepen om zich aan de veranderingen aan te passen.“

Wij merken op dat er alleen opwarming plaats vond tussen 1979 en 1998 op het noordelijk halfrond en die was van korte duur en zo klein, dat het de vraag is of dien significant was. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat dit soort “voorspellingen” de projecties zijn van computermodellen die zeer ernstige tekortkomingen vertonen en waarvan men zich kan afvragen of zij überhaupt enige voorspellende waarde hebben op een termijn van 50 jaar of langer. De bekende verhalen over grote droogte of extreme neerslag worden zelfs volgens het IPCC niet door waarnemingen ondersteund.

11.

Hier worden wijze lessen voor beleidsmakers uitgedeeld.

Een greep uit de tekst:

“Verder is er een aantal verschijnselen bekend dat tot onomkeerbare verandering van het klimaat kan leiden bij stijging van de wereldgemiddelde temperatuur, waaronder het instabiel worden van landmassa’s ijs op Antarctica en het smelten van de permafrost in Siberië en het noorden van Canada.”

Het concept van mogelijke onomkeerbare veranderingen is valide, de Aardse geologische geschiedenis toont er enkele, maar die werden niet aangestoken door CO2, fig.2. Wij schreven al dat er tussen temperatuur en CO2 geen correlatie te bespeuren is. Het klimaat van de aarde is tamelijk robuust. Er zijn op onze waterplaneet een reeks tegenkoppelingsmechanismen, die het stabiliseren. De waarschuwing voor omklappen ontbeert data wijzend op een thans wel in aanloop zijnd CO2-geïnduceerd omklapgevaar. Het willen aanwakkeren van angst daarvoor is meer gemotiveerd door politieke dan door natuurkundige overwegingen. De in de notitie genoemde verschijnselen zijn dus helemaal niet bekend, het zijn speculaties.

Samenvattend

De notitie die het NNV-bestuur heeft gepubliceerd kan onmogelijk als een waardevolle reactie vanuit de natuurkunde gezien worden. Het tegendeel is het geval en de notitie is in essentie onwetenschappelijk. Door een eenzijdig beeld te schetsen van de zeer complexe materie die klimaat nu eenmaal is, en door het geloof in klimaatmodellen voorrang te geven op nuchtere kritische fysische afwegingen, doet deze notitie schade aan het vertrouwen dat de niet-fysicus in de natuurkunde zou mogen verwachten te kunnen hebben. Het is in de wetenschap geen schande om toe te geven dat men iets niet of onvoldoende weet. Een vlucht naar voren ingegeven door vage politieke motieven is daarop niet het juiste antwoord. Deze handelwijze wekt teveel associaties op met het verstrekken van pseudo-natuurkunde ten behoeve van maatschappelijk escapisme.

Ondertekenaars:

Kees de Lange

Kees le Pair

Dick Thoenes

Arthur Rörsch

M. Winnink

Kees de Groot

Jeroen Hetzler

Peter Bloemers

Gerrit van der Lingen

Hans Labohm

Dit artikel verscheen het eerst op Climategate.nl. Maak kennis met onze auteurs, en bekijk de filmpjes van climategateTV.

Door |2017-11-08T09:25:43+00:006 november 2017|49 Reacties

49 Comments

 1. J van der Heijden 6 november 2017 om 08:21 - Antwoorden

  Duidelijk dat de mensen die dit hebben opgeschreven geen verstand hebben van natuurkunde of klimaat en zich helemaal niet in het thema hebben geïnteresseerd

  • Léon 6 november 2017 om 12:50 - Antwoorden

   Mag je dan hierbij uitnodigen om óók eens een artikel te schrijven voor op deze site, waarin je ons allemaal uitleg hoe het dan wèl in elkaar zit? Dan wel graag met verwijzingen naar alle, échte bewijzen!
   Ik verheug mij er nu al op! 🙂

   • J van der Heijden 6 november 2017 om 13:04 - Antwoorden

    Leon

    Mijn bijdragen op dit blog worden redelijk tot goed onderbouwd

    Iknkrijg nooit inhoudelijk commentaar ik neem aan dat jullie dat dan ook niet hebben

    Maar lees een een ipcc rapport met de onderliggende wetenschappelijke publicaties en kom dan terug met vragen

    • Léon 6 november 2017 om 19:32 - Antwoorden

     Janos. Ik ben net zo als jij een beetje lui en heb geen zin om alle blogs door te spitten op zoek naar jouw geniale bijdragen.
     Toe, doe mij (en ons) nou toch een lol en geef hier een bloemlezing uit jouw geweldige wetenschappelijke oeuvre.
     Ik garandeer je dat we allemaal aan je lippen gekluisterd zullen liggen.

  • shortkoning 12 december 2017 om 22:42 - Antwoorden

   aarde warmt al een tijd op. bewijs is smelten van ijs en volstromen noordzee.
   als we de populatie van mensen bekijken de laatste 40.000 jaar kan men concluderen dat de opwarming van de aarde en dito smelten van ijs de mens gunstig gezind is.
   de hele conclusie dat opwarming van de aarde de mensheid zou bedreigen is dus feitelijk een leugen.
   alle data beschikbaar wijst op een voor de mens gunstig effect
   dat is ook logisch.
   op de noordpool zonder kleren is elke mens binnen 2 dagen dood.
   in de jungle bij 35graden houden mensen het minstens 21 dagen vol (zie serie naked and afraid)
   kou is slecht voor de mens en warmte goed

   hoe warmer het wordt hoe gunstiger
   je zou zelfs kunnen stellen dat minstens 5 graden opwarming nodig is om 50miljard mensen in leven te houden
   antartica en groenland en bewoonbaar siberie is dan gewenst

   hoeveel gebied gaat nu niet verloren voor bewoning dankzij de lage temperatuur.

   denk na!
   VOC had niet bestaan als overal nog ijs lag.

   Opwarming is een zege
   en vooral voor de mensheid.

   niet voor subsidieslurpende nep wetenschappers (religieuzen).
   de nieuwe kerk is de klimaatkerk
   vol wetenschappers die niet meer zijn dan onwetende monikken van 1000 jaar terug.

   zo zie je maar weer dat religie altijd weer opduikt in een nieuwe verschijning.
   en de kunst is haar tijdig te vinden en onschadelijk te maken voor er doden vallen.

 2. Boels 6 november 2017 om 08:41 - Antwoorden

  Feynmannen!

 3. J van der Heijden 6 november 2017 om 08:46 - Antwoorden

  ” Is het meetnetwerk representatief? ”

  Ja

  ” Hoe betrouwbaar zijn de voortdurende “correcties” die op eerder gemeten waarden aangebracht worden? ”

  Groot

  “Waarom wordt geen woord gewijd aan de frauduleuze praktijken die juist op dit punt gedocumenteerd zijn? ”

  Omdat de “fraude” alleen bestaat tussen de oren van de “sceptici” die moeite hebben om de waarheid te accepteren.

  ” Het aantal wetenschappelijke tegenwerpingen hier is dusdanig groot dat we voor een overzicht graag verwijzen naar hier.”

  Een blog stukje van iemand die niet de inhoudelijke discussie aan wil en weigert zijn mening te onderbouwen

 4. Scheffer 6 november 2017 om 09:03 - Antwoorden

  Dank aan auteurs voor hun prima artikel, dat ik gedownload heb op mijn harde schijf. Loze kritiek, zoals iedere keer door Heyden, is feitelijk omkeerbaar als waarderend compliment te beschouwen aan het adres van deze kritische wetenschappelijke auteurs met hun heldere uiteenzetting van klimaathistorie, klimaatfactoren en klimaatfeiten. Het artikel gaat tegen de ideologische klimaatfabeltjes en onwetenschappelijkheid, nota bene door het bestuur van het “wetenschappelijke” natuurkundige NNV, dat politiek ideologisch blijkt te zijn geinfiltreerd. Het geeft aan de vergevorderde houtrot in de stoelen van het NNV-bestuur.

  • J van der Heijden 6 november 2017 om 10:32 - Antwoorden

   Scheffer,

   de onzin in dit artikel is al zo vaak weerlegd dat het niet leuk meer is.

   Het laat duidelijk zien dat “scpetici” niet geinterreseerd zijn in een wetenschappelijke discussie. AGW / Climate Chnage is voldoende onderbouwd en de auteursvan dit blog gooien spaghetti tegen de muur en kijken wat er blijft plakken.

   Het is dan ook niet te verwachten het NNV deze “kritiek”serieus zal nemen.

   Even te verduidelijking van dit puntje

   “Een ander punt van belang is dat als we toch over een periode van enige honderdduizenden jaren willen spreken, steeds de gemiddelde opwarming vooraf ging aan de toename van de CO2-concentratie. Dit geeft aanleiding tot serieuze vragen over oorzaak en gevolg, maar daar zwijgt de NNV-notitie over.”

   https://www.youtube.com/watch?v=zQ3PzYU1N7A

   Er zijn dus geen vragen over ergo het was zelfs voorspeld door de klimaat wetenschappers, en dat gebeurde al in de jaren 70. Helaas blijkt keer op keer dat de wetenschappers meer weten en dan de “sceptici” een beetje gezonde twijfel aan je eigen positie kan niet verkeerd zijn

   • Niek 6 november 2017 om 11:10 - Antwoorden

    Waarom lees je het dan nog, als het toch allemaal onzin is en al zo vaak weerlegd ? Ben je wellicht masochistisch ingesteld en vind je het prettig om je dagelijks te ergeren aan de, in jouw ogen, onzin op deze site. Jouw verhaal kennen we ondertussen wel, meestal sla ik jouw bijdrages zonder te lezen over, zonde van mijn tijd, heb nu even niets te doen vandaar mijn reactie.

    • J van der Heijden 6 november 2017 om 11:17 - Antwoorden

     Niek,

     Probeer het eens te lezen en ook de onderbouwing die er bijstaat te lezen / kijken. Als er daarna nog vragen zijn hoor ik het graag!

     • Niek 6 november 2017 om 11:48

      Jij bent wel de laatste aan wie ik eventuele vragen zou voorleggen, kan ik het net zo goed aan mijn hond vragen, die geeft ook geen verstandig antwoord.

 5. Thijs Cobben 6 november 2017 om 09:40 - Antwoorden

  Een uitstekend artikel lijkt mij dat een aantal tegenargumenten tegen het wat overdreven overkomende alarmisme van de NNV helder op een rijtje zet. En duidelijk maakt dat het bestuur in plaats van te komen tot een onomstreden unaniem of breed gedragen standpunt gekozen heeft voor een andere route. Mij dunkt dat daar veel over vergaderd is die notulen zou ik wel eens willen inzien… Druk van buiten? Schisma tussen de climate-funded klimatologen en de harde wetenschappers van de niet-klimatologische natuurkunde?

  Van der Heyden het is te betreuren dat je, zoals zoveel deelnemers aan het klimaatdebat, precies dat lijkt te doen wat je anderen verwijt namelijk zonder dat je je mening onderbouwt (grafiekjes, referenties, navolgbare redeneringen van waarneming naar stelling) je op niet-inhoudelijke wijze (“groot” is jouw mening dan over de betrouwbaarheid van de vele correcties op temperatuurdata en – ik voeg persoonlijk toe – herdefinities van wat een concept als “average surface temperature on earth” of een onduidelijke referentietemperatuur bij de uitspraak “2 graden Celsius is de ‘red-line'”) deelneemt aan deze interessante discussie. Van de vier bijdragen speel je er drie, dus behalve dat “groot”, op de man:

  1. De auteurs hebben geen verstand van natuurkunde
  Dat is raar want ze dragen allen academische titels op dat gebied en zijn wetenschappelijk actief (geweest) en onderscheiden in hun vakgebieden?

  2. De auteurs hebben zich niet in het onderwerp verdiept
  Dat is raar want uit dit artikel vol feiten, referenties en data blijkt al iets anders. Bovendien kan je elk van de auteurs googlen om op hun langdurende en levendige bijdrage aan het ‘klimaatdebat’ terecht te komen.

  Wat is jouw motivatie, Van der Heyden, om deze auteurs op zo’n eenvoudig weerlegbare wijze in diskrediet te willen brengen?

  3. “Omdat fraude alleen bestaat tussen de oren van de sceptici”
  Misleiding en bedrog lijkt mij een vorm van fraude.
  Waarom beginnen temperatuurgrafieken altijd in 1880 tijdens een lokaal temperatuurminimum dat niets met CO2 uitstoot te maken kan hebben? Dat is toch bedriegelijk en misleidend want een overdreven voorstelling van de omvang van vermeend anthropogene opwarming?
  Dat vind ik breid verspreide pseudowetenschappelijke misleiding zoals zelden vertoond in de geschiedenis van de mensheid. Ik denk vaak vertoond maar dan in de gebieden religie en mystiek meer dan in de ‘wetenschap’.

  En als je nou echt wil dat mensen beter voor de planeet zorgen en daarin de goede dingen ondernemen dan ga je toch inhoudelijk debat niet uit de weg maar juist met elkaar aan?
  Denk eens aan de enorme schade die https://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_stick_controversy heeft veroorzaakt voor de geloofwaardigheid van klimaatwetenschap?

  Ik ben het niet op alle punten met de auteurs eens.
  Het lijkt mij evident dat menselijk gedrag de hoofdoorzaak is voor de verdubbeling van CO2 gehalte in de atmosfeer in de 20e eeuw.
  Het lijkt mij ook evident dat dit een zekere verwarmende bijdrage levert aan de temperatuur op aarde (al blijft aardtemperatuur een heel lastig meetbaar, diffuus begrip).
  Het lijtk mij ook evident dat de gevolgen, tot nu toe, binnen de grenzen van wat acceptabel en natuurlijk is blijven. Zelfs bij wat overdreven scenarios stijgt de temperatuur met enkele graden dat blijft binnen de natuurlijke schommelingen van het klimaat van de afgelopen geologische seconde (100.000 jaar oid).

  Het lijkt mij verstandig dat we de grote groepen mensen die onder 1 USD per dag leven gaan helpen zich te wapenen tegen de destructieve natuur die hen omringt:
  – een dak boven hun hoofd
  – eten
  – veiligheid tegen andere mensen
  – een dijk om hun land om zich tegen overstromingen te wapenen
  – een rampenbestrijdingsdienst die bij calamiteiten de gevolgen kan beperken

  Zolang de meerderheid van de wereldbevolking deze elementaire zaken ontbeert lijkt mij het kostbare bestrijden van iets abstracts en mogelijk licht schadelijks als CO2 uitstoot een enorme luxe die eerder lijkt bij te dragen aan het geruststellen van geweten en bevredigen van hobby behoeftes van een door en door door decadentie, identitaire politiek en ideologisch wens- en groepsdenken aangetaste westerse maatschappij dan dat je de mensheid als geheel met dat destructieve beleid een plezier doet, haar lijden beperkt of welzijn bevordert.

 6. J van der Heijden 6 november 2017 om 11:16 - Antwoorden

  Niek,

  zodat ik het kan identifoceren als onzin en het ook kan weerleggen.

  Ik vraag me echter af of de gemiddelde “scpeticus” kan lezen, aangezien eht meeste echt al 10 keer is besproken en weerlegt. Wat ik echt jammer vind is dat “sceptici”nooit inhoudelijk commentaar terug geven, wel altijd veel minnetjes uitdelen, en het vervolgens 2 weken later weer het hetzelfde weerlegde punt herhalen.

 7. gerry 6 november 2017 om 11:35 - Antwoorden

  Hoe incapabel moet je zijn van der Heijden om op deze manier reageren.Ik noem het ongefundeerd stangen..Of pure domheid.

  • J van der Heijden 6 november 2017 om 12:39 - Antwoorden

   Ik noem het blogje een teken van pure onwetendheid, domheid of ongefundeerd stangen

   Maar ik zal vanavond een wat beter onderbouwd antwoord geven

   De conclusie blijft echter hetzelfde

 8. David 6 november 2017 om 11:59 - Antwoorden

  Dan blijf je achter met de vraag hoe het (klimaatalarmisme) zo ver heeft kunnen komen. Waarom de MSM tegengeluiden geen kans geven. (die sparen hun adverteerders, vermoed ik). Nu kan je je de weg terug niet meer voorstellen omdat op dit drijfzand complete industrieën en miljarden kostend beleid zijn gebouwd. Zelfs het Vaticaan moet dan door de knieën.

  • J van der Heijden 6 november 2017 om 12:40 - Antwoorden

   David,

   De MSM geven de “sceptici” geen ruimte omdat doe weigeren met een voldoende wetenschappelijk onderbouwde verklaring komen voor de opwarming

   Dus hup op zoek

   • Jeroen 6 november 2017 om 13:19 - Antwoorden

    Falsificatie is het kerndoel van sceptici en heeft helemaal niets te maken met het leveren van alternatieve theses. Op sceptici rust dus niet de plicht om met een voldoende wetenschappelijk onderbouwde verklaring te komen voor de opwarming. Dat stellen is de zaken omdraaien. Les één van wetenschapsfilosofie.

  • Jan Hemmer 7 november 2017 om 12:20 - Antwoorden

   Er wordt vaak gedacht dat de mens als soort zo succesvol is vanwege zijn intelligentie. Waarschijnlijker is het dat dat komt vanwege zijn geweldige vermogen tot exact kopiëren.
   Zie https://aeon.co/essays/forget-the-lone-genius-it-s-copycats-who-drive-progress
   Dat heeft dus voordelen, maar zoals je ziet in deze discussie, ook een groot nadeel. Massaal zullen we pas wakker worden als overduidelijk wordt wat voor de zelfstandig nadenkende mens ( gemiddeld zo’n 5% van de bevolking) allang duidelijk is.

 9. Erik 6 november 2017 om 12:10 - Antwoorden

  Goede bijdrage die haarscherp de onwetenschappelijkheid van het NNV bestuur etaleert. Stuur dit stuk naar zoveel mogelijk leden, het is tijd voor een ‘bestuurs change’ bij de NNV.
  Weg met deze pseudo wetenschappers en lang leve de echte natuurkunde.

  • J van der Heijden 6 november 2017 om 12:41 - Antwoorden

   Erik ,

   Ik dacht dat jij alleen maar constateerde en niet instaat was om inhoudelijk te oordelen?

   • Boels 6 november 2017 om 13:22 - Antwoorden

    @J van der Heijden:
    De IPCC-geleerden waren niet in staat om in de afgelopen 30 jaar de marges van de klimaatgevoeligheid te verkleinen, nog steeds 1.5K-4.5K per verdubbeling van het aantal ppm CO2.
    Zij hebben nog kinderschoenen aan en kunnen zich nog nergens op beroepen; het politieke sprookjesgehalte van het IPCC is daarmee verklaard.

 10. Hugo 6 november 2017 om 13:15 - Antwoorden

  Van der Heijden

  Kijk eens naar figuur 6.
  Dan zie ik onderaan de observaties middels ballonmetingen en satellietdata.

  Ga je naar boven dan zie je een spaghetti van uitkomsten uit modelberekeningen waarvan er een aantal ook nog meerdere malen hebben gedraaid. kijken we naar 2020 dan komt van die spaghetti de onderste uit op ongeveer 0.5 en de bovenste verdwijnt van het beeld en zit in de buurt van 1,8 tot 2,0 graden. Een enorme spreiding wat uitkomsten betreft. Rijp en groen door elkaar en dan komt de klimaatwetenschap die verwerkt deze spaghetti tot een rode lijn en dat is dan de voorspelling. Dat heet klimaatwetenschap geweldig applaus dat geeft echt een betrouwbaar beeld

  Wat je ook kunt zien is dat vanaf 1998 de waarnemingen en de modeluitkomsten steeds verder uit elkaar gaan lopen.
  Met andere woorden de voorspelde verschrikkelijke opwarming blijft al 19 jaar uit. met name de satellietdata is horizontaal te noemen.
  Dat betekent beste JvdH dat jij zoals het geklooi met al die modelberekeningen en het middelen daarvan wetenschap noemt en de meetwaarden ontkent op basis van wat zou ik je dan willen vragen zelfs op mijn leeftijd ben ik niet te oud om te leren.

 11. Jan de Jong 6 november 2017 om 13:48 - Antwoorden

  Eerder was er ene Henk ter negering, nu J van der Heijden. Ingehuurde trollen? J van der Heijden lijkt me ook aan vervanging toe.

  • Niek 6 november 2017 om 14:09 - Antwoorden

   Aan de hand van het IP-adres vanaf waar de reacties verstuurd worden, is wel te achterhalen waar deze bevindt: Greenpeace Nederland NDSM Plein 32 en Greenpeace International Ottho Heldringstraat 5, beide in Amsterdam. Valt mij trouwens wel op dat J. van der Heijden vaak reageert gedurende kantoor uren en weinig in de avond en gedurende het week einde.

 12. Scheffer 6 november 2017 om 14:16 - Antwoorden

  T-R-O-L-L / Heyden is te vergelijken met de legendarische hallucinerende prietprater Johnny de Selfkicker, net zo bluffend, grootspakerig, snoevend, volledig van het padje af.

  Natuurkundigen verwijtend niks van natuurkunde te snappen……………. Gotspe, dan ga toch ontzettend af als persoon, Heyden.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Johnny_van_Doorn ; Van toepassing op Heyden is zijn werkje “Mijn kleine hersentjes”

  We zijn er wel klaar mee toch…..Heyden? Of blijf je trollen?

  • Hugo 6 november 2017 om 17:14 - Antwoorden

   Het gerucht ging dat Johnny een gaatje in zijn schedel wilde boren om high te worden.

   • Scheffer 6 november 2017 om 20:05 - Antwoorden

    Dat was Bart Huges volgens mij.

 13. Marcel 6 november 2017 om 14:41 - Antwoorden

  De VN blijft maar raak orakelen, en de media schrijft erover.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1061498/wmo-laatste-drie-jaren-waren-extreem-warm

  Ik vrees dat de hysterie zo ver is doorgeschoten dat de wal het schip zal moeten keren.

 14. ducdorleans 6 november 2017 om 16:46 - Antwoorden

  dat wordt een paar dagen overtime voor Janus !

 15. P. van Toorn 6 november 2017 om 17:06 - Antwoorden

  Mijn complimenten voor jullie technische antwoord op het “bestuursstandpunt van NNV op klimaat en energie”. De NNV notitie hebben jullie keurig gefileerd. Ik ben blij dat jullie wel je namen als auteurs vermelden.

  Ik miste nog een opmerking op de zeer onwetenschappelijke uitspraak van “knopen doorhakken” in de reactie van Ruitenbeek aan Le Pair/De Lange. In wetenschap hak je geen knopen door.

  Het bestuur komt op deze manier steeds verder te staan van wetenschap bedrijven en het ruimte geven voor “afwijkende” standpunten, waardoor discussies fel, maar respectvol kunnen worden gevoerd. Het bestuur moet (hooguit) een facilitaire rol spelen in de discussie binnen de vereniging en niet de discussie vertroebelen door interne en/of externe politieke druk. De vereniging is tenslotte geen politieke partij.

  • Frans Galjee 6 november 2017 om 18:46 - Antwoorden

   In vorig artikel was dat ook opgevallen.

   Frans Galjee 4 november 2017 om 12:11- Antwoorden
   Citaat: ..”Aan de andere kant zijn er binnen het wetenschappelijk bedrijf vele mechanismen en praktijken waar knopen moeten worden doorgehakt. Waar het gaat om beoordeling van wetenschappelijke publicaties, aanstelling en bevordering van wetenschappers, of de besteding van wetenschappelijke budgetten, in alle gevallen neemt een groep van collega-wetenschappers een besluit…” einde citaat.

   Zie hier de nieuwe wetenschap (pns post normal science). Knopen doorhakken en niet ontknopen. Waar gehakt wordt vallen spaanders.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK