Een PvdA-coryfee in De Telegraaf en niet in de Volkskrant? Dan moet hij wel erg ver van de partijlijn zijn afgedwaald!

Vroeger toen hij nog voor de PvdA staatssecretaris van Financiën was, werd Willem Vermeend door vriend en vijand alom geroemd om zijn dossierkennis. Daarna mengde hij zich op verschillende terreinen in het maatschappelijk debat. Altijd de moeite waard om kennis van te nemen!

Afgelopen zaterdag publiceerde ‘De Telegraaf’ een column van hem getiteld: ‘Voorkom dat klimaatbeleid leidt tot belastingexplosie.’ Dat ging er op Climategate.nl in als Gods woord in een ouderling.

Ik pik er een aantal krenten uit.

Nederland behoort in Europa tot de landen met de hoogste belasting- en premiedruk op werknemers en werkgevers. Deze lastendruk pakt slecht uit voor de toekomstige groei van onze economie en werkgelegenheid. De druk zal nog verder toenemen door de uitvoering van het klimaatbeleid van Rutte III en kan zelfs een belastingexplosie teweeg brengen. Deze kan alleen worden voorkomen door een klimaatbeleid waarbij de nadruk ligt op investeringen in goed renderend innovatieve technologieën waarmee de energietransitie van fossiel naar duurzaam wordt versneld.

Volgens recente cijfers van de OESO behoort Nederland tot de kopgroep van Europese landen met de hoogste belasting- en premiedruk op werknemers en werkgevers. Vooral daardoor zijn we ook een land met hoge loonkosten. Vanwege de hoge werkgeverspremies over het loon leiden loonsverhogingen in ons land voor werkgevers tot een forse toename van de loonkosten. Als een gemiddelde werknemer een loonsverhoging krijgt van 100 euro bruto per maand dan betekent dat voor een werkgever een extra loonkostenpost van ongeveer 130 euro.

Voor werknemers die met een loonsverhoging van 100 euro worden verblijd, is de uitkomst ook zuur. Na de belasting en premies die over de verhoging betaald moeten worden, blijft daar netto slechts 45 euro van over. Bizar maar waar: een werkgever moet 130 euro aan loonkosten maken om het loon van een werknemer met netto 45 euro te kunnen verbeteren.

Door het regeerakkoord van Rutte III zal deze lastendruk nauwelijks afnemen. Sterker nog, burgers en bedrijven moeten rekening houden met een verdere toename van de belastingdruk die het gevolg is van de wijze waarop Nederland het klimaatbeleid gaat uitvoeren. …

Bij de presentatie van het regeerakkoord maakte de onderhandelaars trots bekend dat Rutte III het groenste kabinet in de geschiedenis van Nederland gaat worden. Van veel kanten werd het ambitieuze klimaatprogramma waarmee de uitstoot van CO2 in 2030 bijna gehalveerd wordt, terecht toegejuicht. Maar er werden ook kritische kanttekeningen geplaatst. Zo wijzen critici op de onverstandige keuze van de dure opslag van CO2 onder de grond, die wij in een eerdere column ook hebben afgewezen. Daarnaast ontbreekt het aan concrete instrumenten waarmee de klimaatambities daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Het is jammer dat Willem Vermeend niet ook even het resultaat, in termen van modelmatig berekende hypothetische vermindering van de opwarming van de aarde in 2100, heeft genoemd, zoals kan worden afgeleid uit de cijfers die destijds onder verantwoordelijkheid van voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma zijn gepubliceerd.

Als ‘factchecker’ schreef Maarten Keulemans daarover in de Volkskrant:

 

Maarten Keulemans

Het klopt dat het Nederlandse klimaatbeleid maar enkele tienduizendsten tot duizendsten van een graad aan opwarming schelen. Maar over het nut van klimaatbeleid zegt dat eigenlijk weinig.

Aldus Maarten Keulemans.

Zie verder hier.

De eerste zin is duidelijk. Maar in dat licht gezien, is de tweede zin raadselachtig.

Conclusie? Nederland is bereid de komende jaren tientallen miljarden te investeren in getuigenispolitiek zonder meetbaar effect.

Maar goed, verder met Vermeend:

En toen was ook nog niet bekend dat aan dit klimaatprogramma een fors prijskaartje hangt. Volgens rekensommen van het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) is voor de klimaatdoelen van Rutte III ten minste een extra uitgavenbedrag van 7-10 miljard euro nodig. Omdat in het regeerakkoord daarmee geen rekening is gehouden, moet het kabinet op zoek naar financieringsbronnen. Deze zoektocht zal al snel leiden tot hogere lasten, waaronder extra milieu- en energiebelastingen, voor burgers en bedrijven. ….

Klimaatbelastingen die Nederland buiten EU-verband invoert, leveren nauwelijks klimaatwinst op en pakken slecht uit voor onze economie en werkgelegenheid en schaden het maatschappelijke draagvlak voor een groener beleid. Voor economische groei en werkgelegenheid moet onze hoge belasting- en premiedruk juist omlaag. Daarnaast zien we dat in de meeste Europese landen belastingverlagingen worden doorgevoerd of op de politieke agenda staan. Daardoor zal de economische concurrentiepositie van ons land snel verslechteren en worden we onaantrekkelijk voor (buitenlandse) bedrijven en investeerders.

We hebben al eerder geschreven dat we de opwarming van onze aardbol niet kunnen tegengaan met extra belastingen en andere lastenverzwaringen. …

De aarde moet vooral worden gered met slimme technologie en een groene economie (www.einsteinbooks.nl). De vermindering van de uitstoot van CO2 kan het beste worden gerealiseerd met maatregelen waarmee de energietransitie van fossiel naar duurzaam wordt versneld.

Daarvoor moeten alle productie- en bedrijfsprocessen en businessmodellen van overheden en bedrijven ingrijpend veranderen. De nadruk moet liggen op de inzet van digitalisering, innovatieve technologieën, duurzame energie, vooral zon, en groene (CO2-vrije) waterstof. ….

Bij innovatieve technologieën gaat het onder meer om kunstmatige intelligentie, het internet of things, big data, robot- en nanotechnogie, blockchain enz. Deze toepassingen leiden tot energiearme productieprocessen, een afname van het fossiele energieverbruik in gebouwen, woningen, verkeer en vervoer en een snellere energietransitie van fossiel naar duurzame energie. Zo zal de komende jaren door nieuwe technologie het rendement op zonnepanelen meer dan verdubbelen. …

Rutte III doet er daarom verstandig aan volop in te zetten op innovatieve green tech, waarmee ook een groene waterstofeconomie kan worden gerealiseerd. Alleen dan kan Rutte III geschiedenis schrijven als het groenste kabinet ooit.

Aldus Willem Vermeend.

Voor een oplossing van het niet-bestaande klimaatprobleem haalt Willem Vermeend dus de deus ex machina van de technologie uit de hoge hoed. Maar het zijn technieken die technisch nog niet zijn bewezen dan wel nog niet zijn uitontwikkeld, of economisch onrendabel zijn. Kortom, zijn betoog bevat een hoog wensdenk-gehalte.

Van financiën heeft Willem Vermeend meer verstand.

Lees verder hier.

De voormalig Britse premier, David Cameron, heeft zich destijds ook als leider van het groenste Britse kabinet ooit geprofileerd. Hij ging daarvoor zelfs naar het hoge Noorden om vriendschap te sluiten met plaatselijke huskies. Wat dat met  groen’ had te maken, bleef overigens onduidelijk. Hoe dan ook, het heeft zijn politiek carrière niet kunnen redden.