Vele vragen, vele antwoorden

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Een van de trouwe lezers van dit blog heeft onderstaande omkaderde vragen opgestuurd met de vraag om commentaar. Hierbij dan.

Ik zal zeer sporadisch linkjes plaatsen om mijn woorden kracht bij te zetten, want die zijn er in overvloed en maken anders dit artikel onleesbaar. Veel praktischer is het om het onlangs verschenen boek van Marc Morano, The politically incorrect guide to climate change, te lezen. Dit boek stelt de talloze dogma’s rond klimaatopwarming die inmiddels het politieke speelveld beheersen, ter discussie. Naar mijn mening is hiervan het belangrijkste, en meest misleidende, dogma dat van de 97% consensus. Deze 97% is nepnieuws. Hierover later meer.

Nu dan, laten wij het scala aan klimaatclaims nader beschouwen:

Overzicht van alarmistische klimaatclaims, beweringen die reeds werden weerlegd:

De klimaat alarmistische valse claims die onwetenschappelijk bleken en puur afkomstig uit “groen” politiek ideologische propaganda bronnen.

* Club van Rome in 1972 “Mens uitgestorven na het Millenium door het klimaat”: behoeft geen betoog!

* IPCC rapport “Kilimanjaro ijsvrij”; totdat bergbeklimmers foto’s van de aangroeiende ijskap toonden.

* Het IPCC is een klimaatwetenschappelijke organisatie: Het IPCC wordt vooral gedomineerd door politiek geselecteerde ambtenaren.

* Klimaat-hockeystick-curve van Michael Mann: frauduleus statistische manipulatie van selectieve temperatuur meetreeksen.

* Al Gore’s sprookje “Noordpool ijsvrij in 2014”: Doortocht bij lange na niet mogelijk zonder zware ijsbrekers.

* Kyoto-protocol is “succesvol”:  15% meer CO2-ppm in atmosfeer ondanks / dankzij Kyoto-CO2-reductie-verdrag uit 1997.

* Parijs-Cop21 is “succesvol”: slechts propaganda  over een ambtelijke papieren tijger, nog steeds 2ppm CO2 per jaar extra in de atmosfeer.

* Opwarming van de aarde is catastrofaal: er is géén versnelling van de opwarming van de aarde gemeten.

* Zeeniveaustijging is aanstaande ramp: Er is géén versnelling van de zeespiegel gemeten anders dan gestage 18cm per eeuw.

* Windenergie en zonnepanelen zijn duurzaam: 45% van het jaar slechts energie productie en 55% ondersteuning door CO2-uitstotende  fossiele gascentrales nodig.

* Windenergie en zonnepanelen zijn duurzaam: Heeft een uiterst kostbaar en milieuvervuilend smartnet nodig.

* Windenergie en zonnepanelen is “gratis energie”: “duurzaam” kost in NL alleen al 500 miljard € komende 30 jaar.

* Duurzame energie is een stabiele en continue energiebron: het risico op stroomuitval (full blackout)  loopt parallel op met de toename van het percentage van wisselvallige duurzame energie.

* SER++ energieakkoord helpt klimaatbeheersing”: het klimaatakkoord bespaart nauwelijks CO2 en levert slechts 0,0003 grC opwarmingsreductie aan eind 21ste eeuw.

* Biologische landbouw is duurzaam: Biologische landbouw is niet duurzaam omdat ze 20% ~ 30% minder opbrengst levert.

* Biocrops zijn nuttige fossiele brandstof vervangers: Biocrops concurreren met voedselproductie en drijven de wereldvoedselprijzen op.

* Biomassa bespaart CO2-uitstoot : Stoot meer CO2 uit dan kolen in de energiecentrales.

* Biomassa spaart het milieu: Kaalslag in de natuur van zeldzame moerasbossen in USA / Canada en massatransport per schip naar Nederland.

* Biofuels geeft minder CO2 uitstoot: In Nederland bij wet bijgemengd in EU95, geeft minder energie / vermogen en meer CO2 uitstoot.

* Biofuels is goed voor milieu / klimaat: Kaalslag van tropische oerwouden voor palmolieplantages

* Kernenergie is gevaarlijk: Minste aantal doden / slachtoffers in vergelijking met “duurzaam” en fossiel.

* Groenland is gevaarlijk aan het smelten: De “badkuip” van de ijskap is 3000 meter dik tussen bergen.

* Elektrische auto is “duurzaam”: De Tesla is reeds bij fabricage meer milieu-vervuilend dan een fossiele auto in zijn hele levenscyclus.

* MilieuDefensie: “IJsbeer sterft uit”: er is een 400% populatie stijging tot 25000 – 3000 sinds het ingestelde  jachtverbod in de jaren ‘70.

 

 

Mens uitgestorven volgens de Club van Rome? Dit behoeft concrete onderbouwing. Wel heeft bijvoorbeeld Paul Ehrlich de een na de andere massale hongersnood ‘voorspeld’ door menselijk toedoen, … en heeft er in alle gevallen volledig naast gezeten. Vanuit de Club van Rome, bij monde van Ugo Bardi, lezen we: “Als we alle grondstoffen die nog over zijn nauwgezet beheren en gebruik maken van hernieuwbare energie, kan de menselijke beschaving blijven. Op voorwaarde dat we onze meest verspillende gewoontes achter ons laten.”

Kilimanjaro ijsvrij? Dit is al eeuwen zo op het ritme van natuurlijk klimaatveranderingen; dit is nu mogelijk versterkt door boskap aan de voet omdat men anders niet aan brandstof kan komen; men zou het menselijke invloed op het lokale klimaat kunnen noemen omdat men niet voldoende toegang heeft tot betaalbare energie.

Het IPCC is in wezen een administratiekantoor dat bij de poort alleen/overheersend artikelen die binnen het VN-mandaat van onderzoek naar menselijke invloed vallen, doorlaat. Er is dus geen reden om het IPCC als een wetenschappelijk instituut te beschouwen daar het IPCC op voorhand de invloed van natuurlijke oorzaken van klimaatverandering afwijst of marginaliseert.

De hockeystick-grafiek heeft het IPCC geruisloos uit de rapporten laten verdwijnen, maar het kwaad was al geschied. Er is bij het tot stand komen van die grafiek gemanipuleerd met o.a. centreren. McKitrick en McIntyre hebben de tekortkomingen van de berekeningen en de methodiek aan de kaak gesteld en dit is ook erkend voor de VS-senaat (Wegman). De geest van die grafiek echter leeft nog steeds voort in bijvoorbeeld het klimaatakkoord van Parijs.

Al Gore en diens voorspelling. Hij bevindt zich in goed gezelschap, want er is geen doemscenario sinds de afgelopen 3.000 jaar uitgekomen. Men zoekt bijvoorbeeld nog steeds naar de verdwenen 50 miljoen klimaatvluchtelingen. Wereldwijde rampen en een ijsvrije zomer op de Noordpool doen zich niet voor.

Kyoto Protocol. De geest van de weerlegde hockeystick-grafiek is onuitroeibaar. Allereerst moet men zich realiseren dat CO2 geen substantiële rol speelt. Dit doen waterdamp, wolkenvorming, convectie, verdamping, orkanen en horizontale winden binnen het uiterst complexe chaotische systeem van weer en klimaat waarvan nog lang niet alles voldoende bekend is om zo veel autoriteit aan te hechten aan de relatief simpele, en onvermijdelijk gebrekkige, klimaatmodellen. Gezien de opkomende industrieën van China en India, is er sprake van toename van menselijke CO2-emissie. Zie: in 1990 21.598 en in 2016 33.432 miljoen ton (bron: BP). Dit is een toename van meer dan 50%.

Het akkoord van Parijs heeft betrekking op slechts 1% van CO2-terugdringing met een theoretisch effect van 0,04 graden minder opwarming in 2100 tegen kosten van tenminste € 1.000 miljard/jaar zoals Lomborg berekende. Lomborg berekende eerder het theoretisch effect van de veel omvangrijkere dan Parijs volledig mondiale inzet op 0,17° C Zo schreef hij: All climate policies by the US, China, the EU and the rest of the world, implemented from the early 2000s to 2030 and sustained through the century will likely reduce global temperature rise about 0.17°C in 2100.

De vraag is dus: waarom zo bang voor CO2? De rol van CO2 is ondergeschikt, laat staan de 3% hiervan van menselijke oorsprong. Bovendien is de CO2-boekhouding nog niet volledig doorgrond.

De opwarming na 1850 is mild t.o.v. die tijdens de Minoïsche, Romeinse en Middeleeuwse Opwarming. Bovendien is na 1998 de temperatuurstijging sterk afgezwakt terwijl CO2-emissies flink door blijven stijgen.

De stijging van het zeeniveau vlakt af en in sommige gebieden is er zelfs sprake van daling zoals in de Pacific. Verder is sprake van een recent ingezette (voorlopige?) aanwas van de Groenlandse ijskap. De gemiddelde stijging is ca. 15 cm/eeuw. Laten wij dus genieten van de korte weldadige periode van het interglaciaal

Wind- en zonnenergie zijn niet duurzaam doordat zij weersafhankelijk zijn zodat zij niet zonder subsidie kunnen bestaan, niet kunnen leveren wanneer er vraag is en niet zonder ondersteunende klassieke stroomlevering kunnen wil het licht blijven branden. Wind en zon voldoen slechts, en dan nog door toeval, in 5% van de tijd aan het gevraagde vermogen, waar zij bovendien maar kort leven tussen de 15 en 25 jaar tegenover 40 tot 60 jaar van klassieke centrales. Van duurzaamheid is dus geen sprake. Wind en zon zijn even ‘gratis’ als kolen, olie en gas, maar juist veel duurder vanwege hun lage vermogensdichtheid ondanks hun politiek correcte acceptatie en het doorschuiven van 40% kosten naar netbeheer.

De kosten van het Energieakkoord van 2013 bedragen voor wind tenminste € 72 miljard zoals de Algemene Rekenkamer berekende met als resultaat 3% duurzaam geachte energie van het totale energiegebruik. Het streven voor 2030 is 49% ofwel € 1.176 miljard; kosten per huishouden per maand € 850 (bij een levensduur van 15 jaar). Zonnepanelen zijn duurder en biomassa is niet lang meer vol te houden vanwege ernstige ontbossing.

Het energieakkoord met in het achterhoofd de uitspraak van Dijksma:
Energieakkoord beoogt voor 2023 16% CO2 reductie t.o.v. 1990

Door Urgenda geëist 25% CO2 reductie t.o.v. 1990

Dus 9% extra.

Temperatuurreductie in 2100 volgens Dijksma 0,000045°C door die 9%.

Derhalve 25% reductie geeft 25/9 * 0,000045 = 0,000125°C reductie.

En 100% reductie geeft 4 x 0,000125 = 0,000500°C reductie.

Op mondiaal niveau 0,0005/0,35% (NL aandeel)= 0,14°C reductie.

Biologische landbouw is een luxe, want dit levert tenminste 20% oogstverlies op (lees verder The sceptical environmentalist van Lomborg). Het is een onwenselijke doodlopende weg die de voedselproductie belemmert en nodeloos meer landbouwgrond vergt.

De overige kritische opmerkingen zijn correct. Men heeft zich overigens in de vingers gesneden door de ijsbeer als icoon te kiezen voor het ‘bewijs’ van een klimaatprobleem dat nu juist niet blijkt te bestaan met als bewijs nu juist diezelfde goed gedijende ijsbeer. Tekenend was recentelijk de lastercampagne om de ijsbeertellingen in diskrediet te brengen. Als de feiten je hypothese weerleggen, dan verdraai je die feiten: klimaatwetenschap anno 2018!

Het gebruik van gezond verstand en kritische observatie alleen al vertellen een ander verhaal dan dat wat men ons wil doen geloven. Dit nog los van alle achterliggende wetenschappelijke bevindingen en observaties, maar vooral ook van datgene wat wij niet weten en waarschijnlijk ook nooit betrouwbaar kunnen modelleren.

Ik krijg thans de indruk dat de klimaatmodellen als een Kerkelijk leerstuk worden gezien, net als het Rapport aan de Club van Rome toen de computer als een onfeilbaar instrument werd gezien. Sindsdien is de situatie onveranderd gebleven, namelijk: onvoldoende/onjuiste info erin, onvoldoende/onjuiste info eruit = onvoldoende/onjuiste conclusies, want onvoldoende betrouwbaarheid. Geïllustreerd door het falen van het Rapport aan de Club van Rome.

Wat verder verdacht is dat het IPCC de schijn van absolute betrouwbaarheid tamelijk doorzichtig probeert op te houden door nep statistiek. Elk klimaatmodel immers is een hypothese op zich die getoetst moet worden. Dit kan pas over tientallen jaren. Het gemiddelde nemen van de ca. 100 modellen slaat nergens op. Het IPCC wekt hiermee de misleidende indruk van de klassieke statistische en berekende toets, terwijl er slechts sprake is van handopsteken bij het ‘bepalen’ van het nep ‘betrouwbaarheidsinterval’ rond dat nep gemiddelde.

Klimaatmodellen zijn representanten van onzekerheid zoals ook weersverwachtingen in de verdere toekomst dit zijn gegeven de onzekerheidspluim die breder wordt in de komende dagen. Als dus binnenkort blijkt dat de observaties nog verder achterblijven bij de modellen, dan valt te verwachten dat het IPCC in het volgende rapport zich gedwongen voelt het nep ‘betrouwbaarheidsinterval’ naar bijvoorbeeld 97,5% uit te breiden, waar het juist om die onzekerheidspluim gaat. Dit doet het IPCC al vanaf het begin: de spelregels aanpassen om de oorspronkelijk CAGW-hypothese overeind te houden en hiermee de raison d’être van het IPCC.

Tot slot wil ik mij niet van enige ironie onthouden. De huidige pogingen door de zichzelf moreel boven het plebs verheven achtende politieke bourgeoisie om het dom geachte plebs te beschermen tegen ongewenst uit de pas lopen vanwege nepnieuws is wel erg doorzichtig. Het past binnen het moraliserende, lees: dictatoriale beleid, van de heersende Europese Gutmensch-elite om de EU onwelgevallige informatie, w.b. het voorgestane (klimaat)beleid te weren.

In gezond-verstand-termen heet dit censuur. Dit is nu ook het geval in het sultanaat van Erdogan. In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat onder nepnieuws niet de nep 97%-consensus wordt gerekend, omdat dit niet in het opgelegde Parijse klimaatbeleid past, terwijl die 97% het meest in het oog springende voorbeeld is van nepnieuws. Het is immers een onwetenschappelijk autoriteitsargument dat berust op 2 nepstudies. Het geloof in dit dogma uit zich in de cirkelredenering van de NOS inzake hun eenzijdige beleid bij klimaatberichtgeving waarbij de NOS zwicht voor de drogreden van het autoriteitsargument Zie hier: Wij geloven dat de 97% gelijk heeft en hieruit concluderen wij dat uw klacht ongegrond is.

Daarom worden, naast de nep 97%-consensus, het nepijsbeer uitsterven, de nepijsvrije Noordpool etc., kortom alle AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’, door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) beweringen en rampen niet tot nepnieuws gerekend. Vast staat wel dat deze beweringen ofwel onvoldoende onderbouwing hebben ofwel reeds door observaties zijn weerlegd. De roep om bestrijding van nepnieuws berust derhalve op vooringenomenheid.

Bron hier.

Door |2018-03-20T19:22:50+00:0019 maart 2018|42 Reacties

42 Comments

 1. Scheffer 19 maart 2018 om 08:56 - Antwoorden

  Vast staat dat discussie met Heyden compleet zinloos is omdat hij nooit enig bewijs van het tegendeel van zijn opinie zal accepteren

  • J van der Heijden 19 maart 2018 om 09:56 - Antwoorden

   Scheffer

   Graag even een voorbeeld wannner jij een inhoudelijk goed onderbouwd commentaar hebt gegeven

   Aan de hand waarvan ik mijn mening had kunnen aanpassen

  • Scheffer 19 maart 2018 om 12:08 - Antwoorden

   Er wordt op climategate.nl het ambtelijk gepolitiseerde klimaatalarmisme een kritisch spiegel voorgehouden.

   Advies aan Heyden, er ook eens in te kijken. Tot dan is een kritisch klimaatdiscussie met Heyden compleet zinloos.

   Nog een toevoeging aan de indrukwekkende lijst van weerleggingen van de klimaat-,milieu-“duurzaam”-hoax:

   Björn Lomborg: “Belang van broeikaseffect wordt politiek bewust sterk overdreven”

 2. Hugo 19 maart 2018 om 08:56 - Antwoorden

  Jeroen Bedankt voor deze verhelderende samenvatting.
  Op een punt ben je in mijn ogen onvolledig:

  “Klimaatmodellen zijn representanten van onzekerheid zoals ook weersverwachtingen in de verdere toekomst dit zijn gegeven de onzekerheidspluim die breder wordt in de komende dagen. Als dus binnenkort blijkt dat de observaties nog verder achterblijven bij de modellen, dan valt te verwachten dat het IPCC in het volgende rapport zich gedwongen voelt het nep ‘betrouwbaarheidsinterval’ naar bijvoorbeeld 97,5% uit te breiden, waar het juist om die onzekerheidspluim gaat. Dit doet het IPCC al vanaf het begin: de spelregels aanpassen om de oorspronkelijk CAGW-hypothese overeind te houden en hiermee de raison d’être van het IPCC.:

  Hierbij gaat het om stralingsmodellen waarin CO2 els het belangrijkste broeikasgas gezien wordt en gepromoot door het IPCC.
  Er is heel veel subsidie verstrekt aan onderzoeken en modelverbeteringen en toch blijkt in de praktijk de de uitkomsten van deze berekeningen vrijwel altijd later hoger uitkomen als de werkelijke metingen de afgelopen jaren.
  wat is er mis?
  als we kijken naar temperatuurmetingen de afgelopen 100 jaar dan zijn de resultaten afkomstig van alle processen die samen het weer en over langere tijd het klimaat maken inclusief positieve en negatieve forcings.
  Het is onmogelijk om in een degelijk vereenvoudigd model van de werkelijkheid waarbij de onderzoeker keuzes maakt wat hij wil meenemen. Den bijvoorbeeld aan het effect van wolken, het verschil tussen de droge en natte adiabatische opwarming, de convectie rond de evenaar en het feit dat er veel meer broeikasgassen zijn die vaak ieder in een andere frequentie in het infrarood aspect hun invloed uitoefenen.

  Als je uitgaat van de gemeten waarden uit een wat langer verleden waarin al deze variabelen in een chaotisch systeem het weer vormden en dat afzet tegen de groei van broeikasgassen dan krijg je een meer realistisch op de praktijk geënt klimaatmodel.
  Zie de studie van lewis en Crok maar er zijn er veel meer zie meerdere artikelen op onze site.

  Recent is ook Nasa begonnen met een klimaatmodel gebaseerd op gemeten waarden uit de praktijk, de werking van alle broeikasgassen in de atmosfeer en hun ervaring over een periode van meer dan 40 jaar ruimtevaart waarbij het microklimaat in een satelliet of space lab zodanig geregeld moet zijn dat in een ruimtevaartuig met opwarming aan een kant tot wel enkele honderden graden en afkoeling aan de andere kant door uitstraling toch een leefbaar binnenklimaat gerealiseerd kan worden.
  Uit ergernis over de laatste ontwikkelingen in de klimaatwetenschap hebben zij een nieuw rekenmodel gemaakt “het TRCS klimaatmodel” waarbij gebruik gemaakt wordt van de invloed van alle broeikasgassen en niet alleen CO2.

  Deze video geeft een goed beeld van de werking van dit meer praktische en gezien de uitkomsten realistische klimaatmodel.

  Dr. Harold Doiron, retired NASA engineer, presents the TRCS Climate Model at the JSC Gilruth Center during the January 2017 meeting of The Right Climate Stuff group.
  Conclusion: The TRCS solution accurately correlates with measured empirical global temperature data, and shows that global temperature is not significantly affected by increases in atmospheric CO2
  Webmaster: Jim Peacock
  Videographer & Editor: Steve Jordan
  https://vimeo.com/211618571

  • Hetzler 19 maart 2018 om 17:13 - Antwoorden

   @Hugo Dank voor je waardevolle aanvulling.

 3. Hugo 19 maart 2018 om 09:03 - Antwoorden

  JvdH
  Volg mijn link hierboven neem een uur om de film te bekijken. Ga dan een uur achterover zitten en vraag je af of je alle info begrepen en meegenomen hebt en kijk de film nog een keer.

  Kom vervolgens op deze site met een gefundeerde reactie afgezet tegen de IPCC methodiek zodat er een discussie mogelijk is.
  Doe je dat niet dan kijk je selectief alleen naar IPCC info en dan is er geen discussie mogelijk.
  Dat betekent dat je hier niet echt zinvol een bijdrage kunt leveren.

  • Guido 19 maart 2018 om 16:58 - Antwoorden

   Hugo, wat deze meneer zegt is hetzelfde als wat Marcel Crok zegt en bijna hetzelfde als wat de klimaatmodellen zeggen, hij verpakt het alleen in een populistisch jasje. En gelooft om de een of andere reden dat we nog maar iets van 400 Pg C aan fossiele brandstoffen hebben, waardoor we nog maar ruim 1 graad opwarming zullen krijgen. Zijn uitkomsten passen netjes binnen de gangbare waardes voor TCR en ondersteunen dus ook de kernboodschappen van het IPCC.

 4. Aad Vermeulen 19 maart 2018 om 11:27 - Antwoorden

  Misschien een kleine aanvulling over biodiversiteit. Er wordt vaak gesteld dat biodiversiteit zal afnemen bij toenemende atmosferische temperaturen.
  De praktijk laat echter het tegenovergestelde zien. Biodiversiteit is het kleinst op de polen en het grootst in de vochtige tropische klimaatzone.
  Op zowel noord- als zuidpool kun je het aantal zoogdieren en vogels op enkele handen tellen, daar ligt de biodiversiteit bijna op 0. Maak je een botanisch proefveld van ong 4x4m bij ons in de gematigde zone dan kun je daar wel zo’n 60 plantensoorten ontdekken.
  Ga je echter naar het tropisch regenwoud dan kun je daar op een proefveld van 1x1km tot wel 600 boomsoorten tellen. Als entomolopg (insectenkundige) kom je daar 5 levens tekort om alle kruipende en vliegende wezens in kaart te brengen.
  Als mens kunnen we wel degelijk invloed hebben op biodiversiteit. Denk maar aan de grootschalige kap van regenwoud. Maar dat heeft niets te maken met 1 of 2oC temperatuurstijging.

 5. Cornelia 19 maart 2018 om 15:15 - Antwoorden

  Wat sla je de plank weer mis man.

 6. Marinus de Korte 19 maart 2018 om 16:32 - Antwoorden

  Mooi overzicht, de agenda van het IPCC is zeer eenzijdig, nu moet het waar gemaakt worden en dan blijkt dat er van de wens van de milieubeweging om de fossiele-brandstoffen uit te bannen niets is terug te vinden in het Klimaatverdrag van Parijs en de daaraan gekoppelde Besluitenlijst (Decision Sheet) 1/CP.21. Van de 194 landen die het verdrag hebben ondertekend, hebben dit 22 landen nog niet gedaan en wanneer we kijken wat dit voor gevolg heeft voor het terugdringen van de noodzakelijke broeikasgasemissie-reducties is dat enorm, n.l. 12% is niet gedekt door de landen, 11,90% (niet geratificeerd, o.a. Rusland en Iran) en dan nog 17,89% wanneer de USA zich terugtrekt zoals de President heeft aangegeven), totaal 41,79%. Komt daarbij dat het Kyoto Protocol nog steeds niet van kracht is want ondanks het Doha Amendment 2012 om het ratificatieproces te verlengen tot 31 dec 2020 hebben tot op heden 110 landen geratificeerd, terwijl er 144 nodig zijn.

  Een ander opmerkelijk punt wat in de Decision Sheet is opgenomen:
  Het IPCC wordt uitgenodigd om in 2018 een rapport uit te brengen omtrent de gevolgen van mondiale opwarming van de aarde bij 1,5 graad Celsius boven het pre-industrieel niveau gerelateerd aan de mondiale broeikasgasemissie-opties.

  De uitkomsten van dit rapport moeten dan inzicht kunnen geven in hoeverre broeikasgasemissies de mondiale opwarming van de aarde beïnvloeden en of andere factoren een rol hierbij spelen. Geeft dit rapport inzicht in de werking van het klimaatsysteem, of niet, want in 2015 kon het IPCC dit niet, zoals in hun AR5 rapport is vermeld.
  Als dit wel het geval is, dan is er een enorme doorbraak op het gebied van de weersverwachting op korte en langere termijn, echter vele wetenschappers op dit gebied geven aan dat dit tot op heden niet mogelijk is.

  De landen dienen de mondiale-temperatuurstijging beneden de 2°C te houden t.o.v. het pre-industriële niveau en maatregelen te treffen dat deze temperatuurstijging beneden de 1,5°C blijft t.o.v. dit tijdperk.

  Hierbij wordt niet over een tijdsbestek gesproken, maar de landen moeten zelf bepalen hoe ze de broeikasgasemissies naar beneden brengen.
  In 2020 moeten zij met een plan komen hoe ze dat denken uit te voeren.
  Vreemd genoeg wordt het IPCC Klimaatveranderings-rapport niet genoemd, hoewel in het Decision Sheet wel verwezen wordt naar het IPCC van hoe men de rapportages moet uitvoeren.

  Welk jaar gaat het pre-industriële niveau nu in, staat niet in het verdrag aangegeven, na enig zoeken staat dit in Annex II, Glossary van het Synthesis Report van het IPCC uit 2014:
  “Industrial Revolution
  A period of rapid industrial growth with far-reaching social and economic consequences, beginning in Britain during the second half of the 18th century and spreading to Europe and later to other countries including the United States. The invention of the steam engine was an important trigger of this development. The industrial revolution marks the beginning of a strong increase in the use of fossil fuels and emission of, in particular, fossill carbon dioxide (CO₂). In this report the terms pre-industrial and industrial refer, somewhat arbitrarily, to the periods before and after 1750, respectively {WGI, II, III}”

  Dus het startpunt van de metingen voor de mondiale temperatuurstijging is 1750.

  Wanneer ik dat naar Nederland vertaal dan blijkt voor De Bilt dat deze temperatuurstijging vanaf 1800 tot 1985 al heeft plaatsgevonden en wij dus al 23 jaar hiermee te maken hebben.
  Moeten wij nu bang worden, u mag het zelf zeggen, ik in ieder geval niet.

  D66 heeft als één van zijn leuzen voor de Gemeenteraadsverkiezingen staan “Goed Klimaat”, ja wie wil dat nou niet, maar hoe ga je dat dan realiseren in Nederland?

  Meer ga ik er even niet over zeggen, u zal wel voelen van waaruit de wind bij mij waait.

  • Frans Galjee 19 maart 2018 om 17:10 - Antwoorden

   Veel nuttige informatie.

   “De uitkomsten van dit rapport moeten dan inzicht kunnen geven in hoeverre broeikasgasemissies de mondiale opwarming van de aarde beïnvloeden en of andere factoren een rol hierbij spelen. Geeft dit rapport inzicht in de werking van het klimaatsysteem, of niet, want in 2015 kon het IPCC dit niet, zoals in hun AR5 rapport is vermeld.
   Als dit wel het geval is, dan is er een enorme doorbraak op het gebied van de weersverwachting op korte en langere termijn, echter vele wetenschappers op dit gebied geven aan dat dit tot op heden niet mogelijk is.”

   Hoe uit een beter inzicht van de werking van een klimaatsysteem de weersverwachting kan worden verbeterd is mij een raadsel. Klimaat en weer spelen zich af op volkomen verschillende tijdschalen.

 7. Roel Meijer 19 maart 2018 om 18:59 - Antwoorden

  Doe nou gewoon wat ik een tijdje geleden zei… negeer die “van der Heijden” volkomen.
  Geen enkele reactie, al slaat ie de plank ook duizend keer mis..
  Uiteindelijk zal hij het opgeven, hij heeft niet de langste adem, die hebben wij…

 8. Scheffer 19 maart 2018 om 19:40 - Antwoorden

  gepolitiseerd nepnieuws van de dag!

  NPO-NOS-nieuww van 18:00 uur vandaag had een special over de aanstaande windparken die zich zonder rijkssubsidie “zich zelf financieel gaan bedruipen”.

  Dit soort gepolitiseerde zwendel/flessentrekkerij wordt de goedgelovige kiezer via de (publieke-) staatsomroep valselijk aangesmeerd.

  Niet verteld wordt, dat de multi-nationale investeerders en aandeelhouders de kosten en hun winst afwentelen op de burgers hun daardoor almaar stijgende energierekening.

  BTW Guido: Dr. Harold Doiron is het volstrekt oneens met het (IPCC) klimaatalarmisme, als je tenminste de hele video uitkijkt. Hij wil het klimaatalarmisme in een publiekelijk hoorzitting voor schut zetten, zo luidt zijn afsluiting.

  • Guido 19 maart 2018 om 20:05 - Antwoorden

   @Scheffer, ik heb de hele video bekeken. Ik zou het ook oneens zijn met alarmisme als ik ervan uitga dat we over een paar decennium geen fossiele brandstoffen meer hebben! Doiron gaat ervan uit dat we nog 2 of 3 decennia op de huidige uitstoot zitten en dan naar 0 gaan. Ergens rond 6’30”. Dat is de onderliggende reden dat hij nog maar 1 graad opwarming verwacht, voor de rest is hij het (kwantitatief) min of meer eens met de hoofdlijnen van het IPCC werkgroep 1.

   Vind je het niet bizar (zwak uitgedrukt) dat deze video door veel van de vaste reageerders hier aangeprezen wordt terwijl het kwantitatief haaks op hun mening staat? Je kan m.i. drie dingen doen:
   1) Doiron afvallen
   2) Je mening wijzigen
   3) Aangeven dat ik zijn resultaten niet goed interpreteer, maar dan wel kwantitatief a.u.b. en niet in de val van zijn retoriek trappen.

   • Scheffer 19 maart 2018 om 20:37 - Antwoorden

    Dorion bluft met zijn verwachting, dat we over 3 generaties naar Zero-CO2-uitstoot gaan. Dat blijkt volgens de huidige gestage toenemende wereldwijde CO2 uitstoot helemaal nergens uit.

    Dat heet “duurzaam” wensdenken! Niemand kan 3 generaties vooruitkijken (ook het IPCC-niet met hun alarmistische klimaatcurves).

    Het nu stijgende energiegebruik in 3de wereldlanden en in de opvolgende emerging economies geeft een heel ander toekomstbeeld aan de horizon.

    De huidige “klimaatmaatregelen” van Parijs is dus papieren tijger.

    Ik ben het wel eens met Dorion zijn stellige afsluiting. Shame the climate alarmist!

    • Guido 19 maart 2018 om 20:58 - Antwoorden

     Is dat Schefferiaans voor “oeps, ik had alleen de stukjes van de voordracht begrepen die mijn mening bevestigen, de rest heb ik maar overgeslagen of kon ik niet duiden maar ik zie nu ook wel in dat ook de meeste sceptici het gewoon eens zijn met de hoofdlijnen van het IPCC werkgroep 1 als je alle retoriek even links laat liggen en naar de cijfers kijkt”?

     Idem voor Jeroen en Hugo?

     • Scheffer 19 maart 2018 om 21:52

      idd naar het eind toe gespoeld voor de conclusies.

      Ik zie toch anders, en ik veronderstel ander genoemden ook!

      WG1 maakt ook deel uit van het geheel gepolitiseerde alarmistische VN-IPCC: iets wat Donna Laframboise duidelijk heeft gefileerd. Cherry picking was ook hun kunst!

      https://nofrakkingconsensus.files.wordpress.com/2011/10/delinquentteenager_sample.pdf

      “Zero emmissions within 3 decades” is bluf

      “Developing Countries Are Responsible for 63 Percent of Current Carbon Emissions” is een realiteit die alleen maar toeneemt.

      En niemand kan 3 generaties vooruitkijken (ook het emotioneel geadoreerde IPCC-niet met hun alarmistische klimaatcurves)

     • André Bijkerk 19 maart 2018 om 22:16

      Guido,

      Ik heb de video ook uitgeluisterd en ik begrijp je standpunt, maar als ik het goed beluisterd heb, neemt Doiron voetstoots aan dat alle recente opwarming is veroorzaakt door anthropogeen/CO2 en daar wringt de schoen.

      Niemand schijnt ook maar een fractie van een seconde te willen blijven stilstaan bij de gedachte dat het gewoon de verhoging van de zonneinstraling was. Gisteren schreef ik nog:

      als de oceaan dus warmer wordt en er was dus meer zonlicht de laatste tientallen jaren ( bijv Orgurtsov et al 2012 /file.scirp.org/Html/6-4700070_18825.htm ), zo’n 3 w/m2 tussen 1986 en 2001 terwijl de toegenomen infrarood terugstraling slechts 0,2 w/m2 per decennium is gemeten (Feldman et al 2015 – nature.com/articles/nature14240) dan is de oorzaak duidelijk, zelfs al zou de IR terugstraling het water wel kunnen penetreren.

      Je kunt dus de opwarming van de oceanen niet aan broeikaseffect toeschrijven en het is dan ook zeer bedenkelijk dat dit wel standaard op grote schaal gebeurt.

      Sterker nog, het feit dat juist de oceanen zijn opgewarmd, terwijl dat niet door IR back radiation kan zijn gebeurd, is toch best wel een aardig sterk bewijs tegen AGW en dus tegen allle honderden studies over TCR/ECS

      Ik geloof dat deze zon-oceaan interactie nog maar nauwelijks begrepen wordt en ik denk ook dat dit soort overwegingen toch zou moeten aansporen om minder op de man te spelen en meer op de bal.

     • Guido 20 maart 2018 om 12:53

      Je antwoord roept veel vragen op André (om maar even on topic te blijven).
      – waar zegt Doiron dat de opwarming niet door CO2 is veroorzaakt?
      – waarom projecteert hij dan de toekomstige temperatuur op basis van toekomstige CO2 concentratie?
      Begrijp me niet verkeerd, ik vind het een knullige presentatie met een paar enorme flaters maar het is toch bizar (….) dat deze video hier wordt aangeraden door de mensen die het alleen met de retoriek eens zijn en niet met de inhoud. Precies hetzelfde wat het werk van Nic Lewis en Marcel Crok betreft. Ik vind dat heel triest, temeer omdat continue anderen de maat wordt genomen.Het zou je sieren als je daar een uitspraak over doet.

      Je tweede punt, natuurlijk wordt daar wel over nagedacht. Misschien goed om nog een keer naar het werk van o.a. Martin Wild te kijken, bijvoorbeeld deze presentatie. Slide 17 is veelzeggend denk ik: focus op een korte periode en ik begrijp je gedachtengang maar als je het hele plaatje bekijkt is er duidelijk meer aan de hand.

     • André Bijkerk 20 maart 2018 om 14:21

      Guido,

      Ik begrijp niet zo goed waar je heen wilt met

      waar zegt Doiron dat de opwarming niet door CO2 is veroorzaakt?

      Dat doet hij nu juist niet. Ik kijk nog eens door zijn slides: //issuu.com/johna.shanahan/docs/170622_colorado_springs_presentatio

      Hij haalt er inderdaad de ENSO effecten uit, maar verder niet, voor zover ik zie. Hij heeft kennelijk geen rekening gehouden met het brightening/dimming/SSR variatie-werk van Wild, Long cs dan wel directe (non-GHG) anthropogene effecten werk van de Laat en Maurellis, resp natuurlijke variatie van wolken bedekkingsgraad. Het lijkt er dan ook op dat zijn delta tee met uitzondering van de ENSO uitsluitend aan broeikaseffect wordt toegeschreven.

      Ik weet ook niet wat je met knullige presentatie bedoelt, behalve dan een lichte Deja Vu met Marcel Crok’s presentatie. Voorbeelden? Ik leef natuurlijk wel in een andere wereld waarin geen TCR/ECS bestaat.

     • Guido 20 maart 2018 om 15:51

      André, ik verwarde “voetstoots aannemen” met “aanstoot nemen aan”. Zijn we het in ieder geval eens dat Doiron er van uitgaat dat alle opwarming door antropogene factoren komt, net als Lewis en Crok (uiteraard wordt o.a. de zon ook meegenomen maar die is weer terug bij af [i.i.g. wat zonnevlekken en TSI betreft] en de tijdsperiodes worden zo genomen dat dingen als AMO en PDO uitmiddelen bij hun).

      Dat maakt het nog vreemder dat Hugo, Jeroen, en Arthur de video aanbevelen terwijl ze het er hartgrondig mee oneens zijn als je naar de inhoud kijkt. En deze discussie echt wel volgen maar hun mond dicht houden. Mijn vraag aan jou was of je dat kan verklaren of daar een uitspraak over wil doen.

     • André Bijkerk 20 maart 2018 om 17:07

      Dat weet ik niet, Guido

      Ik kan me voorstellen dat de zgn lukewarmers zich prima kunnen vinden in de TCR/ECS berekeningen van Curry/Lewis/Crok/Doiron. Dat kan ik billijken. Maar het blijft me dwarszitten dat de oceaan ook is mee opgewarmd. Dat kan immers niet of nauwelijks met infrarood. Dus ligt het voor de hand dat de oorzaak van de oceaanopwarming (minder bewolking) ook een prominente rol moet spelen bij de opwarming van de atmosfeer.

     • Ronald 21 maart 2018 om 19:35

      Beste Guido, de reden dat genoemde personen er het zwijgen toe doen moge duidelijk zijn: wie geschoren wordt moet vooral stil zitten. Maar wat veel kwalijker is, is dat er censuur wordt toegepast op deze site. Immers, waarom is de reactie van (J van der Heijden 20 maart 2018 om 18:28) uit dit draadje verwijderd? Zonder aankondiging? Zonder motivatie? van der Heijden gaf daarin een link met een heel duidelijk antwoord op de vraag van André Bijkerk gesteld in (André Bijkerk 20 maart 2018 om 17:07). Ik vind het nogal respectloos richting de lezer, en in het bijzonder richting Bijkerk, om deze informatie te verwijderen. Kan de moderator s.v.p. aangeven waarom die informatie niet gedeeld mag worden?
      De link betrof overigens: realclimate.org/index.php/archives/2006/09/why-greenhouse-gases-heat-the-ocean/. Ik denk dat Bijkerk heel tevreden zal zijn met de informatie in deze link.

      ik vind het prima als op deze site censuur wordt toegepast, ik ga er immers niet over, maar wees daar dan wel eerlijk en transparant over richting alle gebruikers en bezoekers van de site.

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 21 maart 2018 om 20:28

      Ronald,

      Verschillende respondenten hebben hun ongenoegen laten blijken over de overvloedige bijdragen van Jan van der Heijden op dit blog. Ik heb hem daarop laten weten dat hij maximaal drie commentaren mag leveren per ‘posting’. Daar heeft hij zich niet aan gehouden. Vervolgens heb ik zijn bijdragen teruggebracht tot de toegestane drie. Als je dat als censuur ervaart, het zij zo. Voor anderen zal het een (geringe) opluchting zijn.

     • Pim 21 maart 2018 om 19:57

      Ronald, daar ben ik het volledig mee eens!

     • André Bijkerk 21 maart 2018 om 20:52

      Dank voor de link Ronald. Ik hoop niet dat je teleurgesteld bent dat ik dat verhaal al ken sinds het voor het eerst werd geblogd. Misschien moet je het eens nazoeken op het woord “evaporate” cq “evaporation”. Oops dat waren de heren even vergeten in de blog zelf, komt pas in de discussie hier en daar terug.

      Als je dan in de grafiek kijkt van fig 2 dan zie dat dat de nachtelijke (bruin/rood) datapunten vrijwel geen Skin SST effecten, maar weinig afhankelijk ook van de Net LW x-as. Hoe komt dat, want juist in de nacht verwacht je stevige uitstraling en goede afkoeling.
      Het juiste antwoord is dat in de nacht door de afkoeling de verdamping afneemt waardoor ook het warmteverlies in de Skin SST effect en het blijkt dus dat deze de IR uitstralingseffecten overtreffen. Jammer ook dat metingen na middernacht ontbreken tot wel in de ochtend. Ik voorspel dat die datapunten zeer dicht tegen de nullijn aan zouden liggen door de geknepen verdamping, terwijl die nu juist ver beneden hadden moeten liggen door de eenzijdige uitstraling.

      Maar waarom discussiëren over iets dat dagelijks routinematig wordt bewezen?

      lenntech.nl/indamper.htm

      De indampunit verdampt het water door gebruik te maken van infra rode straling (= warmte straling). Deze warmtestraling verwarmt alleen de bovenste laag van het water (tot ongeveer 1 mm diep). Het waterige mengels wordt ingedampt, etc, etc

     • André Bijkerk 21 maart 2018 om 21:56

      ter aanvulling op de vorige.

      De publicatie die zeven jaar later voortvloeide uit die zeereis van Peter Minnett (de enige ik zou gauw kon vinden) zit hier achter een betaalmuur.
      sciencedirect.com/science/article/pii/S0967064510003024

      Daar gaat het helemaal niet over de IR penetratie en opwarming van zeewater, noch in het relaas noch in de conclusie. Het gaat daar om het effect van de wind op de skin temperature. De grafiek van de mindguardsite realclimate komt daar niet in voor, wel een grafiek (fig 6a) betreffende de wind over de daguren met aanzienlijk meer donkere blauwe stippen van de vroege morgen. Die zouden er dus ook moeten zijn voor die realclimate grafiek. Verbazingwekkend, verbluffend is ook dat het woord verdamping geheel niet in de studie voorkomt.

      Maar wanneer Peter Minnett geheel acher zijn IR opwarmingsverhaal stond in RC is het dan niet bevreemdend dat juist dat deel niet peer review is gepubliceerd?

     • Ronald 21 maart 2018 om 23:18

      André, het is toch anders dan je denkt. In de nachtelijke uren zit je juist aan de linkerkant van het plaatje, omdat het temperatuurverschil tussen atmosfeer en het wateroppervlak dan maximaal is; de net LW bereikt dan zijn minimale waarde (maximaal negatief). De rechterkant van het plaatje is juist de situatie van maximale IR instraling van de atmosfeer (want overeenkomstig aan maximale bewolking) naar het wateroppervlak; het verschil tussen instraling en uitstraling wordt dan dus kleiner en dus zal het temperatuurverschil tussen skin layer en bulk layer kleiner zijn. En dat is precies wat langs de y-as staat.

      Ook zie dat de puntjes van alle kleuren verdeeld zijn over het hele gebied. Dit is niet raar gegeven het feit dat de dagelijkse gang boven zee niet heel groot is, in ieder geval veel kleiner dan boven land. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat donkerblauwe punten (de nachtelijke uren) ook niet verspreid over het hele gebied zouden liggen.

      Ervan uitgaande dat de studie klopt (ook ik heb geen peer-review van dit werk kunnen vinden) dan staat hun conclusie:
      “To conclude, it is perfectly physically consistent to expect that increasing greenhouse gas driven warming will heat the oceans – as indeed is being observed.” En dat beantwoordt jouw vraag in
      (André Bijkerk 20 maart 2018 om 17:07)

      Je zegt: “Het juiste antwoord is dat in de nacht door de afkoeling de verdamping afneemt waardoor ook het warmteverlies in de Skin SST effect en het blijkt dus dat deze de IR uitstralingseffecten overtreffen.” Kun je een referentie geven waaruit dat zou blijken? De referentie naar lenntech.nl/indamper.htm is natuurlijk totale onzin in deze context. Sorry dat ik het moet zeggen.

     • Ronald 21 maart 2018 om 23:56

      Hans, bedankt voor je uitleg. Het is op z’n minst dubieus aan de ene reageerder meer gewicht toe te kennen dan aan de ander en de oren te laten hangen naar “verschillende respondenten”. Al helemaal als dat op subjectieve gronden gebeurt. Het zou fair zijn dezelfde beperkingen op te leggen aan alle reageerders. Wat nu gebeurt is bewust iemand de mond snoeren. Wees blij dat er een inhoudelijk kritisch tegengeluid is op deze site. Anders bloedt de discussie snel dood en zitten jullie elkaar lekker te bevestigen in de eigen bubbel. Dat is sowieso niet vruchtbaar en al helemaal niet leerzaam.

     • André Bijkerk 21 maart 2018 om 23:58

      Ronald, morgen meer, maar voor wat betreft:

      In de nachtelijke uren zit je juist aan de linkerkant van het plaatje, omdat het temperatuurverschil tussen atmosfeer en het wateroppervlak dan maximaal is;

      waarom zie ik dan maar drie rode avonduren plots links, twee min of meer in het midden en twee rechts. Dat is toch statistisch niet relevant. Wel zie ik alle zeven boven de gemiddelde lineaire regressie en dat moet toch wel enige significantie hebben.

      Waarom zou de technische toepassing van een infrarode verdamper onzin zijn? Het is toch een permanent bewijs dat IR water onder de grenslaag niet kan opwarmen? Dat vergt toch enige explicatie.

     • André Bijkerk 22 maart 2018 om 10:53

      Ronald, inmiddels heb ik Minnett et al 2011 bestudeerd en er is veel meer te vertellen, daarom maak ik er maar een blog van.

  • Frans Galjee 19 maart 2018 om 20:16 - Antwoorden

   Net weer gezien en je conclusie is juist geen subsidie meer via overheid maar gewoon te betalen via energierekening. De burgers zijn de klos en de overheid (wiens) liegt of toont er totaal geen verstand van te hebben. Ik hou het op het eerste.

   • Frans Galjee 19 maart 2018 om 20:19 - Antwoorden

    Wiens is wiebes

 9. bert Pijnse van der Aa 19 maart 2018 om 19:55 - Antwoorden

  ik miste in het lijstje nog de laatste loot aan de tak : De productie van waterstof ( ammoniak ) als panacae voor het opslagprobleem . De fabrieken zijn in aanbouw en middels campagnes van oa het RVO wordt dit volgende onderdeel tussen de oren van de burger geramd. En het werkt .

 10. Bobby 19 maart 2018 om 20:16 - Antwoorden

  Hier heb je dus helemaal niets aan. Ik ben op zoek naar een wetenschappelijk onderbouwd lijstje van onderwerpen, netjes gerubriceerd. Je kunt dan denken aan de volgende onderwerpen: energiesubsidies, zeespiegelstijging, noord- en zuidpool, etc. Wat me vooral van deze site opvalt is de grote hoeveelheid teksten, doorspekt met meningen en weinig feiten. Wat dat betreft doet klimaatgek.nl het een stuk beter.

  Als ik in een discussie zit, kan ik deze site er niet op naslaan om erachter te komen hoe het ook alweer zit. Hoe zit het nou ook alweer met de zeespiegelstijging bijvoorbeeld? Of: de aarde is al x-aantal jaar niet aan het opwarmen volgens “blabla”.

  Mijn voorstel? Doe dit overzichtje nog een keer en doe er nou wél linkjes bij. Jullie probleem met linkjes nu is vooral dat bij jullie de tekst zo gaat: “zie hier, hier en hier”. Stop daarmee, want het linkje zegt niets! In plaats daarvan parafraseer je iets en maak je daar een link van. Da’s veel duidelijker.

  • Aad Vermeulen 20 maart 2018 om 00:01 - Antwoorden

   Ik ben het wel met je eens dat het overzicht ontbreekt. Ik kom er achter dat ik vaak erg lang terug moet zoeken naar bijv. een link naar een wetenschappelijk artikel dat ik nog eens terug wil lezen. Dan moet ik al diep in mijn geheugen gaan graven wie die link ook al weer gegeven heeft en in welk blogstuk. Het is jammer omdat er heel duidelijke en zinnige bijdragen zijn geweest waar we nu steeds op terug moeten komen.

 11. Aad Vermeulen 19 maart 2018 om 23:52 - Antwoorden

  @ Scheffer

  Net even je verwijzing doorgelezen van het boek van Donna LaFramboise. Ik had al niet zo’n hoge pet op van het IPCC, maar als je dit leest zakt je broek af terwijl je van je stoel valt. Dan kom je ongemakkelijk ter aarde. Direkt ontbinden en iedereen naar huis sturen, dan kan de echte wetenschap misschien weer eens aan bod komen.

 12. Jan Goffa 20 maart 2018 om 13:00 - Antwoorden

  Alweer een slapstickverhaal in de Vlaamse TV-pers. Ik heb geen vraag. U kan misschien wel wat meer duiding geven aan de VRT-journalisten ! https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/20/beroemde-totten-gletsjer-groter-risico-voor-stijging-zeespiegel/

 13. Eddy 21 maart 2018 om 22:56 - Antwoorden

  Jeroen op zich weinig nieuws maar goeie opsomming. Zoals je zelf aangeeft geen links / verwijzingen die zijn er al genoeg geweest dus ik snap niet waar het commentaar op ’t ontbreken ervan vandaan komt. De boodschap is m.i. heel duidelijk de alarmistische voorspellingen worden door de tijd achterhaald dat zou ieder weldenkend mens moeten aanzetten voorzichtig te zijn met toekomstvoorspellingen. Intussen gaat ’t nog steeds goed met “de mensheid” en zijn de voorspellingen dat de levensverwachtingen verder toenemen. Overheden houden daar ook rekening mee o.a. met pensioen leeftijd, dit ondanks dat ieder weldenkend mens snapt dat het fossiele tijdperk voorlopig niet voorbij is en CO2 uitstoot niet zal afnemen.

 14. J van der Heijden 24 maart 2018 om 17:51 - Antwoorden

  ” frauduleus statistische manipulatie”

  In de ” hockeystickafaire” in inderdaad fraude en politieke wetenschap aangetoond alleen is natuurlijk het rapport van Wegman wat schuldig is aan fraude gebaseerd op input van M&M en natuurlijke politieke beinvloeding door de staf van Joe Barton

  https://deepclimate.org/2010/09/26/strange-scholarship-wegman-report/

  Vreemd dat Jeroen wel lovend is over dit rapport

  MBH 1998 hoort natuurlijk verder gewoon in het antiquariaat thuis er is nieuwer en beter onderzoek

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK