Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Op 8 april 2018 heb ik aan 231 mensen een vragenlijst over klimaatverandering gestuurd met het verzoek om op 3 vragen te reageren. Van 95 mensen heb ik een reactie ontvangen. Response: 41,1%.

Echter er zijn nog altijd 136 mensen (58,9%) voor wie een mogelijke klimaatverandering niet interessant is. Van de 95 geïnteresseerden waren er 79, die belangstelling hebben voor artikelen over klimaatverandering. Van deze 79 mensen waren er 16 die de artikelen konden begrijpen, 8 mensen vonden het tamelijk moeilijk en voor 55 mensen waren de artikelen moeilijk te begrijpen.

Er waren 64 mensen met belangstelling voor een eenvoudige toelichting over de verschillende opvattingen inzake klimaatverandering. Voor mij een reden om hierover een handleiding te schrijven.

De handleiding (58 pagina’s) is gereed en er hebben zich 4 mensen (geen klimatologen) beschikbaar gesteld om de handleiding te beoordelen op duidelijkheid en begrijpelijkheid. Dit vindt 11 juli a.s. plaats. Daarna zal het via een link op Climategate beschikbaar komen.

In dit artikel treft u een uittreksel aan van conclusies en aanbevelingen zonder bronvermelding en geen verdere onderbouwing of detaillering. Deze gegevens kunt u later terugvinden in de handleiding.

Ik wil hiermee snel tegengas geven op de Jinek-uitzending van 27 juni jl. (hier vanaf 18.35 min), waarbij 4 fractievoorzitters (Pechtold, Asscher, Zegers en Klaver) toelichting gaven op de zojuist aangenomen ontwerpklimaatwet 2018: “Nederland wil met haar beleid het beste jongetje van de klas worden en zet in op een verminderde CO2-uitstoot van 49% in 2030 t.o.v. 1990 om in 2050 te eindigen met een reductie van 95%”.

Er zijn 5 partijen uit de samenleving betrokken voor het maken van plannen voor operationele acties. Op dit moment is er nog geen sprake van een door alle partijen goedgekeurd klimaatakkoord.

Je kunt je nauwelijks voorstellen, dat de argumenten van de vier heren, hout zullen snijden. Het gehele interview was op angst gebaseerd. Op de achtergrond werden beelden vertoond van rokende schoorstenen. Voor een deel waren dit koeltorens waaruit waterdamp vrijkwam.

De beelden werden versneld afgedraaid waardoor een verschrikkelijke overdrijving ontstond. Bovendien is het de vraag of hier sprake was van CO2 lozingen. U weet toch dat CO2 een onzichtbaar gas is?

Sancties voor de overheid zijn er niet: “Als we niets doen aan de klimaatverandering, zullen we ons moeten schamen voor onze kinderen en kleinkinderen.” Deze schaamte zal er waarschijnlijk niet zijn als door dit verkeerde beleid een enorme schade wordt aangericht aan onze economie en het welzijn van de burgers.

Pechtold deed voor wat betreft de kosten ook nog een duit in het klimaatzakje: “Wat denkt u wat het gaat kosten als we de dijken moeten gaan verhogen en wat denkt u van de schade door hagel zo groot als tennisballen”.

Hierbij het uittreksel:

IPCC 5e Assessment Report en Samenvatting voor beleidsmakers.

• Het klimaatsysteem is bijzonder complex. Daardoor is het bijna niet mogelijk om met zoveel verschillende mensen uitspraken te doen die 100% zeker zijn.

• De samenvatting is moeilijk leesbaar en soms onduidelijk.

• In een wetenschappelijk artikel stel je iets vast dat volledig op waarheid berust en daar passen geen inschattingen in over de juistheid van de waarnemingen, zoals nu op grote schaal is gebeurd.

• Er worden geen meldingen gedaan van andere oorzaken, zoals windrichting, windkracht, bewolking, aantal zonuren en aardwarmte.

• Het is niet duidelijk op welke wijze de inschattingen tot stand zijn gekomen.

• Waarnemingen en conclusies waarop het IPCC-standpunt is gebaseerd, zijn genomen over een zeer korte tijdsperiode van 30 jaar: 1971 – 2011, terwijl er altijd al klimaatveranderingen over de hele levensduur
(4 miljard jaar) van de Aarde hebben plaatsgevonden.

• Volgens het IPCC zou de opwarming van de Aarde tussen 1979 en 2025 plaatsvinden met een snelheid van 0,214 °C per 10 jaar. De (gemeten) werkelijkheid tussen 1979 en 2015 is 0,085 °C per 10 jaar.

• Uit onderzoek is gebleken, dat er in het verleden eerst sprake is geweest van een temperatuurstijging gevolgd (na +/- 800 jaar) door een stijging van het CO2 gehalte. CO2 ontgassing door opwarming van het oceaanwater bleek de juiste verklaring te zijn.

• Sceptici ontkennen niet dat er sprake is van regionale klimaatveranderingen, maar zij zijn van mening dat de invloed op het klimaat door menselijke uitstoot van CO2 in de atmosfeer sterk ondergeschikt is aan de invloed door natuurlijke oorzaken.

• Er is nooit een constant klimaat op onze Aarde geweest. Klimaat is voortdurend aan verandering onderhevig. Klimaatverandering is de norm: de geschiedenis van de Aarde kenmerkt zich door ijstijden en warme periodes.

• Het realiseren van de op 27 juni 2018 aangenomen ontwerp-klimaatwet (tot dusver een akkoord tussen een aantal politieke partijen) is een mega-operatie met veel economische risico’s.

• De invloed van de menselijke CO2-emissie op het klimaat wordt door steeds meer mensen in twijfel getrokken.
Om een economische chaos te voorkomen is een nieuw en integer onderzoek van levensbelang.

• Een stijgend gehalte aan CO2 veroorzaakt vanaf 20 ppM een toenemend broeikaseffect. Echter, de gemiddelde uitstraling van aardse infraroodstraling wordt door 400 ppM CO2 vrijwel geheel gedempt, waardoor een toenemende hoeveelheid CO2 nauwelijks meer van invloed is.

• Het broeikaseffect van waterdamp (H2O) is vele malen groter dan dat van CO2. Bijdrage H2O: 36-70%. Bijdrage CO2: 9-26%.

• Laboratoriumproeven door Arrhenius zouden het overtuigend bewijs zijn van de door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming. Echter, een geïsoleerde laboratoriumopstelling van een eeuw geleden, is niet te vergelijken met de werkelijkheid van de horizontale en verticale luchtcirculatie, oceanische stromingen, onweer en zonactiviteit.

• Het is niet te bevatten, dat beleidsmakers en politici, afgaande op de summiere en soms onwetenschappelijke IPCC-informatie, maatregelen opleggen, die goudgeld kosten en niet zullen werken.

Temperatuur van de atmosfeer en de invloed van CO2 hierop.

• Sinds 1850 tot 2015 is de atmosfeer van de Aarde met 1,2 °C opgewarmd. Hiervan is 0,23 °C door CO2-emissie veroorzaakt. De overige 0,97 °C is het gevolg van natuurlijke oorzaken.

• Uitbreiding van steden en vliegvelden (warmte van vliegtuigen), waar meetstations door beïnvloed werden, veroorzaakte een afwijking in de metingen.

• Kwaliteit van het meetnetwerk was of is dermate slecht dat de gemeten opwarming grotendeels het gevolg is van slecht gesitueerde weerstations en verstedelijking.

• Er is geen sprake van een lineair verband tussen de temperatuur van de Aarde en het CO2 gehalte van de atmosfeer.

Temperatuur van de oceanen

Opwarming van het oceaanwater is voornamelijk een gevolg van natuurlijke oorzaken, zoals:

• Afname stroomsnelheid Warme Golfstroom;
• Warmte-afgifte door onderzeese vulkanen;
• El Niño effect;
• Activiteit van onze Zon;
• Variaties qua instraling van de Zon;
• Kosmische straling.

• Opwarming van het oceaanwater door infrarode straling is verwaarloosbaar. IR-straling veroorzaakt verdamping aan het wateroppervlak.

Zeespiegelstijging en overstromingen door rivieren

Een zeespiegelstijging kan het gevolg zijn van:

• Bodemdaling van het vaste land;
• Smelten van landijs;
• Temperatuurverhoging en daarmee uitzetting van het zeewater;
• Effecten van de laatste ijstijd;
• Oppompen van grondwater, verbruik en lozing op zee;
• Waterdamp, die ontstaat bij de verbranding van gas en olie.

• Tot op heden is er voor Nederland geen enkele reden tot paniek wat betreft de zeespiegelstijging. Er is geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging.
Risicogebieden: Amerika, Engeland, Duitsland, Nigeria, Egypte, India, Bangladesh, China, Japan, Vietnam, Thailand, Indonesië en de Philipijnen.

• Overstromingen kunnen plaatsvinden vanuit rivieren.
Risicogebieden: India, Bangladesh, China, Vietnam, Pakistan, Indonesië, Egypte, Myanmar, Afghanistan, Nigeria en Brazilië.

Verzuring van de oceanen en koraalbleking.

• Een overtuigend bewijs, dat een verhoogde watertemperatuur of een te lage pH de oorzaak is geweest van de koraal bleking is niet geleverd.

Hoeveelheid neerslag, droogte en het smelten van ijs op de polen en gletsjers.

• Het is duidelijk, dat de Nederlandse zomers vroeger vooral zachte miezerbuitjes kenden, terwijl er nu al veel vaker grote stortbuien optreden. Onze winters worden eveneens natter. Bovendien lijkt het erop dat de winden meer uit het zuidwesten waaien, waardoor warme vochtige lucht wordt aangevoerd, waardoor dus meer neerslag ontstaat.

• De droogte wordt deels veroorzaakt door de klimaatverandering van de Aarde, maar daarbij gaat de mens zeker niet vrijuit. Ontbossing is een van de oorzaken van droogtes (watertekorten).

• De extreme regenval die de Aarde teistert zou te maken kunnen hebben met het na-ijl effect van opwarming van het oceaanwater, waardoor er meer water uit de oceanen verdampt.

• Het afsmelten van het Noordpoolijs (=drijfijs) kan onomkeerbaar (tipping point) worden. Het afsmelten van het drijfijs op de Noordpool kan de start zijn van een nieuwe ijstijd.

• Onderzoek wijst uit dat het landijs op de Groenlandse ijskap sinds de jaren negentig van de vorige eeuw met een factor twee sneller afsmelt. Er is aangetoond dat gletsjers op Groenland smelten als gevolg van warmte die uit het binnenste van de Aarde ontsnapt.

• De op Antarctica heersende temperaturen geven geen aanleiding voor een doemscenario van afsmelten van het Antarctische ijs.

Kosten van maatregelen voor het realiseren van de reductie van de CO2-uitstoot.

• De extra kosten per gezin zijn al vanaf 2013 met € 600,- per jaar gestegen. Deze kosten zullen verder stijgen tot minstens €850 per jaar. Het resultaat van deze financiële inspanning zal in het jaar 2100 leiden tot een verlaging van de gemiddelde wereldtemperatuur van 0,17 °C!

• De overheid (maar dat is ook weer de burger) zal in totaal € 500 tot € 600 miljard moeten investeren.

• Voorraden fossiele brandstoffen kunnen niet te gelde worden gemaakt en daardoor keldert de beurswaarde van de bedrijven vroeg of laat. Het enorme economische verlies dat daarmee gepaard gaat, kan leiden tot wereldwijde economische crisis. Een wereldwijd waardeverlies van 1000 tot 4000 miljard dollar kan het gevolg zijn.

• Het Klimaatakkoord is geldverslindend, zinloos en desastreus, omdat meer CO2 geen effect meer heeft op de opwarming van de Aarde. Klimaatverandering is een aardse eigenschap!

Aanbevelingen.

• In het verkeer geldt: Bij twijfel niet inhalen. Nu er steeds meer wetenschappers en burgers twijfelen aan de
menselijke invloed van de CO2 emissie op het klimaat is het verstandig dat alarmisten en sceptici de koppen bij elkaar steken en nagaan of de resultaten van het IPCC onderzoek wel kloppen met de huidige realiteit. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. De politiek zou hierin het voortouw moeten nemen!

• Overvloedig regenwater of smeltwater van poolijs en rivierwater transporteren naar droge gebieden om hiermee de
aanplant en groei van planten en bomen te realiseren en daarmee de hemelse neerslag weer op gang te brengen.

• Om rivieroverstromingen tegen te gaan: Regenwater zo min mogelijk in de rivier lozen en zo veel mogelijk in de bodem laten bezinken. Stenen tijdperk van tuinen tegengaan.

• Industriële afvalwarmte (ook van centrales) optimaal gebruiken en de warmte niet afvoeren naar openbaar water.

• Illegale boskap veel strenger aanpakken.

• Stoppen met het plaatsen van windmolens. Gascentrales zo lang mogelijk operationeel houden. Gascentrales, industrieën en huishoudens overzetten op buitenlands gas. Bouw van gesmolten zout kernreactoren promoten.

• Het huidige Nederlandse brandstofverbruik is als volgt:
40% voor verwarming – voornamelijk aardgas en olie;
20% voor industriële productie – voornamelijk aardgas;
20% voor de transportsector – voornamelijk olie en aardgas;
20% voor elektriciteitsopwekking – voornamelijk kolen en aardgas.

Ap Cloosterman.

In 2030 zal er volgens het PBL 28 GW (GigaWatt) aan vermogen in de vorm van windturbines en zonnepanelen opgesteld staan. Dit komt neer op 64.000 GWh op het jaarlijkse verbruik van 120.000 GWh en dat is slechts een bijdrage van 10% (de helft van 20%) op ons totale energieverbruik. Voor de overige 90% aan ons energieverbruik, opgewekt door fossiele brandstoffen, is nog weinig perspectief voorhanden.

Hoe denkt de Overheid hierin te voorzien? Kernenergie blijft de enige optie! Er kan dan voldoende stroom worden opgewekt om volledig elektrisch (of op waterstofgas) te rijden! Voor de productie van waterstofgas is veel elektriciteit nodig.