Wie twijfel zaait, zal inzicht oogsten

Onder de titel, ‘Wie twijfel zaait, zal inzicht oogsten. Een antropologische onderzoek naar klimaatscepsis als levensbeschouwing’, heeft Saskia Kronenberg (met één ‘o’, geen familie van Salomon Kroonenberg, met twee ‘o’s’), een jonge studente culturele antropologie aan de VU, onlangs een boeiende en zeer lezenswaardige scriptie geschreven over klimaat en de klimaatdiscussie. Zij leefde – zoals zij dat zelf uitdrukte – in een groene bubbel. Maar heeft toch een m.i. lofwaardige en geslaagde poging gedaan om haar blik te verruimen.

Aan de inleiding ontleen ik het volgende:

Het poolijs smelt, er zijn bosbranden, grote droogte, hittegolven en overstromingen. Als we niets doen wordt alles alleen maar erger. Het klimaat verandert en de grootste oorzaak daarvan zijn wij, de mensheid. Dit is wat ik weet van klimaatverandering. Dit zijn de dingen die ik lees in de krant of op het internet. Dit is wat wetenschappers mij vertellen. Dit is wat ik zie op televisie. Dit is wat ik heb geleerd over klimaatverandering. Dit is wat ik geloof.

Echter, dit is niet wat iedereen gelooft. Er zijn mensen die vraagtekens zetten bij de door de wetenschap aangedragen feiten met betrekking tot klimaatverandering. Waarom wantrouwen mensen de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering? Wat zijn hun motieven en waar komt die sceptische blik vandaan? In deze scriptie zal ik deze vragen onderzoeken aan de hand van een reis door de klimaatsceptische wereld.

Volgens de klimaatwetenschap is het vijf voor twaalf. Als we de opwarming tegen willen gaan moet onze CO2-uitstoot verminderen. Dat betekent echter dat ons gedrag behoorlijk moet veranderen. De uitstoot van broeikasgassen is onderdeel van de samenleving en van wie we zijn. De uitstoot groeit op het moment dat de welvaart groeit, iets waar de samenleving naar streeft. Op het moment dat broeikasgassen worden bestempeld als een probleem, wordt ook het leven dat we nu leiden een probleem. Klimaatverandering gaat niet alleen over uitstoot en vervuiling, het gaat over aanpassingen in ongeveer ieder facet van de economie en daarmee fundamentele aanpassingen in onze cultuur.

We zullen ons wereldbeeld moeten bevragen en onderzoeken. De wereld is niet onverwoestbaar en het leven zoals we dat nu kennen moet veranderen (Hoffman 2012). Het is een probleem op het moment dat niet iedereen bereid is om deze veranderingen door te voeren. Kijk bijvoorbeeld naar de huidige Amerikaanse president, Donald Trump. Met zijn breuk met het klimaatakkoord van Parijs, het stimuleren van mijnbouw en olie- en gaswinning, lijkt het erop dat Trump de klimaatverandering niet zo serieus neemt en dat is een probleem voor het groene beleid dat gevoerd moet worden.

Erkenning van antropogene klimaatverandering, het mainstream wereldbeeld, en klimaatscepsis staan lijnrecht tegenover elkaar in het klimaatdebat. Voor hen die wil dat er een groen beleid gevoerd wordt, is het belangrijk dat ze begrijpen waarom mensen het niet met ze eens zijn. Zoals zal blijken zijn er daadwerkelijk goede redenen om groen beleid ter discussie te stellen.

In het onderzoek naar klimaatscepsis speelt antropologie een belangrijke rol. Het klimaat is niet alleen een natuurwetenschappelijk onderzoeksobject. Klimaatverandering is een sociaal, cultureel en politiek probleem. Antropologie kan een belangrijke bijdrage aan de klimaatwetenschap leveren. Antropologen brengen lokale kennis naar de wetenschap en geven daarmee de mensheid een stem. Dit doen ze door te beschrijven hoe mensen denken over en kijken naar de wereld waarin ze leven, hoe ze zich in deze wereld bewegen en hoe ze omgaan met het feit dat die wereld aan grote verandering onderhevig is (Crate & Nutall 2016). Er is nog weinig aandacht besteed aan de mensen die niet geloven in deze verandering of in het feit dat ze daar verantwoordelijk voor zouden zijn.

Antropologie geeft handvatten om ook dit wereldbeeld te begrijpen en vervolgens te beschrijven. Door met een zo open mogelijke blik de wereld van klimaatscepsis in te duiken wil ik hun wereldbeeld, levensbeschouwing of ideologie begrijpen en uitleggen. ….

In dit onderzoek benader ik klimaatscepsis als een levensbeschouwing.

Men kan zich afvragen of dit perspectief in het klimaatdebat nu werkelijk relevant is. Vele aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) denken van wel. Zij zijn van mening dat de bezwaren van klimaatsceptici minder met wetenschap hebben te maken dan met hun opvattingen over de inrichting van de maatschappij. Klimaatsceptici zouden volgens hen, politiek gezien, overwegend van rechtse signatuur zijn en tegenstander van overheidsingrijpen in de economie, omdat zulks ten koste zou gaan van de vrijheid van de burger, wat betreft ondernemen en consumeren. Daar zit zeker een kern van waarheid in. Maar het is niet het hele verhaal.

De klimaatsceptici zelf ontkennen in het algemeen dat hun levensbeschouwing een dominante, dan wel enige rol speelt in hun opvattingen over klimaat. Zij zijn van mening dat de AGW–hypothese niet is bewezen. Sterker nog, deze is op tal van punten in strijd met de metingen en waarnemingen en dient derhalve als verworpen te worden beschouwd. Als uitvloeisel daarvan achten zij het klimaatbeleid, dat onvoorstelbaar veel geld kost, zinloos en overbodig en dus zuivere verspilling.

Maar goed … dat terzijde.

De belangrijkste methode die Saskia Kronenberg bij haar onderzoek heeft gebruikt, zijn diepte–interviews. Ik citeer:

Ik heb vier klimaatsceptici gesproken. Dit zijn Pieter de Jong, Marcel Crok, Salomon Kroonenberg en Hans Labohm. Alle vier hebben ze een wetenschappelijke achtergrond, echter geen van hen in de klimaatwetenschap. Hans Labohm en Salomon Kroonenberg zijn de pensioenleeftijd gepasseerd. Pieter de Jong en Marcel Crok zijn ongeveer 50 jaar oud. Op Salomon Kroonenberg na zijn ze op dit moment allemaal zeer actief als klimaatscepticus. Zij zijn voornamelijk op het internet actief bij het schrijven van artikelen en blogs. Ook hebben drie van de vier boeken geschreven over het klimaat. ….

Naast klimaatsceptici wilde ik ook graag een klimaatwetenschapper spreken, om vanuit dat perspectief naar klimaatscepsis te kijken. Ik heb met twee medewerkers van het KNMI gesproken. Jos de Laat heeft via de mail een aantal vragen beantwoord en Rob van Dorland heb ik bij het KNMI gesproken. Jos de Laat benadrukt dat de informatie die hij gestuurd heeft op persoonlijke titel is.

Ten slotte heb ik de schrijver van het boek, De Twijfelbrigade, Jan Paul van Soest, gesproken. Ik was benieuwd hoe hij het onderzoek naar klimaatsceptici had aangepakt en wat zijn perspectief, als klimaatscepsisduider, op het klimaatdebat is. Ik kon via het internet met hem in contact komen.

Vanuit welke levensbeschouwing komt de belangstelling van Saskia Kronenberg voort? Zij schreef daar opmerkelijk en bewonderenswaardig openhartig over – een benadering die van een juiste wetenschappelijke instelling getuigt, maar die in de klimaatdiscussie helaas vaak wordt gemist.

Mijn interesse voor klimaatscepsis komt voort uit mijn zorgen over de klimaatverandering. In mijn ogen vormen klimaatsceptici een gevaar voor de wereld. Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met manieren waarop ik mijn voetafdruk op de aarde kan minimaliseren. Kort gezegd behoor ik eerder tot de klimaatactivisten dan tot de klimaatsceptici. In mijn directe omgeving bevonden zich geen klimaatsceptici. Ik hoopte dat ik tijdens dit onderzoek ook kritischer naar mijn eigen denkwijze leerde kijken.

De reden dat ik zo stellig geloof in klimaatverandering is omdat ik nooit een tegengeluid heb gehoord. Dit onderzoek bood mij de kans om de andere kant van het verhaal te onderzoeken en uit mijn eigen groene bubbel te stappen. Om zoveel mogelijk informatie in me op te nemen, probeerde ik met een zo open mogelijke blik naar klimaatscepsis te kijken. Ik wilde absoluut voorkomen dat deze mensen als dom, onwetend of gek worden weggezet.

Om het verhaal van de klimaatsceptici zo goed mogelijk te vertellen, moest ik mijn eigen vooroordelen overboord zetten. Ik weet dat neutraliteit onmogelijk is, maar ik heb geprobeerd dit onderzoek in te gaan met een zo open mogelijke blik. Alleen op die manier kon ik echt in de wereld van klimaatsceptici duiken. Ik was niet van plan mijn visie en positie in het klimaatdebat heel nadrukkelijk naar voren te brengen, omdat ik dacht dat dat niets toe zou voegen aan het onderzoek en weerstand zou kunnen oproepen vanuit mijn onderzoeksgroep. In de praktijk heb ik echter regelmatig over mijn positie in het klimaatdebat en de groene bubbel waarin ik mij bevind gesproken, iets wat mij nieuwe inzichten heeft gegeven en waar ik ook veel van heb geleerd.

Zoals ik al eerder opmerkte: bewonderenswaardig! Dat lijkt mij de juiste grondhouding voor waarheidsvinding, die toch bij wetenschapsbeoefening voorop zou dienen te staan.

Ik pik enkele elementen uit haar fascinerende verslag van de diepte-interviews met verschillende gesprekspartners.

Uit haar gesprek met Salomon Kroonenberg tekende zij op:

Salomon Kroonenberg.

Het belangrijkste argument dat de sceptici aandragen is dat alle informatie en kennis over het klimaat nog heel erg onzeker is in tegenstelling tot wat de IPCC-rapporten laten zien. Alhoewel dit rapport meer dan 10 jaar geleden is opgesteld is er volgens Salomon Kroonenberg nog steeds geen aantoonbaar bewijs hoe groot de invloed van de mens is op het klimaat. Kroonenberg: “De temperatuur stijgt, er is niemand die dat ontkent. Maar we zien dus eigenlijk dat de invloed van de CO2 helemaal niet zo makkelijk aan te tonen is. Daar zit eigenlijk de hele crux van het verhaal.” Kroonenberg gebruikt als voorbeeld het klimaatraadsel El Niño. De wetenschap heeft geen idee waarom dit natuurverschijnsel eens in de drie à vijf jaar optreedt. Kroonenberg: “Mijn insteek is, ja we begrijpen nog zo weinig van het klimaat dat we eigenlijk ook niet goed de toekomst kunnen voorspellen. Als je niet weet hoe het werkt hoe kan je dan zeggen hoe het in de toekomst gaat zijn?”

Door meerdere sceptici werd prestige aangedragen als een reden waarom klimaatwetenschappers de waarheid verdraaien. Salomon Kroonenberg: “Veel van de mensen die zich rabiaat verzetten tegen alles wat klimaatscepticus of klimaatcriticus is die hebben een hele wetenschappelijke reputatie opgehangen aan de dingen die ze beweerd hebben over de rampzalige veranderingen in het klimaat. Het is voor hun een soort psychologisch, onacceptabel gegeven als zou blijken dat het hele verhaal niet klopt.”

Marcel Crok.

Marcel Crok legt het als volgt uit: “Kijk, stel je bent nu een jonge antropoloog maar je gaat verder in de antropologie en je wordt straks Phd. Tijdens je Phd ontwikkel je gaandeweg een belangrijke nieuwe theorie in de antropologie. Je investeert de komende 20 jaar van je leven in die theorie. Die theorie vindt veel gehoor in je vakgebied, maar er zijn ook kritieken. Op een gegeven moment heb je misschien zelf ook zoiets van hmm, er zijn wel een heleboel stammen in de wereld en er is toch ook wel veel ‘conflicting evidence’, mijn theorie is misschien niet zo waterdicht als ik had gehoopt. Maar je hebt wel ‘fucking’ 20 jaar van je leven geïnvesteerd. Je hebt er ook veel reputatie aan te danken, je hebt prestige. Je hebt daar heleboel intellectuele eigendom, daarin zitten. Het is die geïnvesteerde tijd en al het geld dat maakt dat de wetenschappers niet willen toegeven dat ze verkeerd zitten.”

Een tweede genoemde reden is ideologie. Volgens Marcel Crok is de wetenschappelijke analyse nog flinterdun en is het een valide hypothese dat CO2 een klimaatprobleem gaat veroorzaken. “Maar er is een wereldwijde consensus dat CO2 de grootste, ‘biggest threat of humanity’ is. Huh? De ‘biggest threat of humanity’? Ik bedoel, oorlog in Syrië, allerlei dingen gebeuren, brandhaarden in de wereld, moslimproblemen, weet ik het wat allemaal en je noemt CO2 de ‘biggest threat of society’? Huh? Waar haal je het vandaan? Er zit iets groters achter, iets ideologisch wat moet kunnen verklaren waarom dit zo groot is geworden.”

Hans Labohm.

Naast de kritiek die de klimaatsceptici hebben op de klimaatwetenschap, zijn ze zeer bezorgd over het beleid dat op basis van de wetenschappelijke uitkomsten wordt gevoerd. Hans Labohm, econoom, vertelt dat toen hij zich ging verdiepen in het klimaatdebat hij een groot gevaar van toenemende regulering zag: “Als je de ‘summary for policy makers’ las met de ogen van een econoom, mijn intellectuele bagage, dan zag je daar dus gevaar in, namelijk gevaar van toenemende regulering. We zouden dan naderen in een sociaaleconomisch model, systeem, dat je zou kunnen vergelijken met een planeconomie. Ik vond dat doodeng, erg gevaarlijk.”

Naast de angst voor strenge overheidsregulering maken de klimaatsceptici zich ook zorgen om de grote hoeveelheid geld die het klimaatbeleid gaat kosten. Meerdere klimaatsceptici refereren naar ‘the cure will be worse than the disease’. The ‘cure’ is in dit geval het klimaatbeleid dat, volgens een berekening van Pieter de Jong, voor een energierekening van 2000 euro per huishouden per jaar gaat zorgen.

Marcel Crok legt uit dat welvaart en vooruitgang gelijk staan aan efficiëntie, een maatschappij wordt rijker en welvarender omdat deze efficiënter wordt. Volgens Crok remt het huidige klimaatbeleid de vooruitgang. Doordat de energie-voorziening zoveel duurder wordt, gaat er veel geld verloren dat efficiënter geïnvesteerd had kunnen worden. De welvaart die we nu hebben zal dan aanzienlijk afnemen.

Labohm maakt zich hier ook grote zorgen over: “Energie is een basisbehoefte en als je dat duurder gaat maken, dat betekent dus dat de lagere-inkomensgroepen proportioneel een groter deel van hun inkomen aan energie moeten besteden, en als je weet hoe die lage inkomensgroepen worstelen tegenwoordig … de schuldsanering is een bloeiende branche hoor!”

Klimaatsceptici zijn vaak mensen die niet (meer) gebonden zijn aan een instituut of aan onderzoeksgelden. Ze handelen volledig vanuit eigen interesse en kunnen daardoor vrijuit praten. Op het moment dat je 35 bent en je kritisch uit over het klimaat dan kan je die mooie carrière wel vergeten, je wordt verketterd en niet geaccepteerd vertelt Pieter de Jong. Dit komt omdat je op dat moment niet onafhankelijk bent. Als je gepensioneerd bent dan ben je onafhankelijk en heb je de vrijheid om zelf te beslissen waarover je publiceert.

De gevolgen van het uiten van klimaatscepsis midden in je carrière worden pijnlijk duidelijk in het gesprek met Marcel Crok. Ik vraag Crok wat hij merkt in zijn dagelijks leven van de weerstand die er is tegenover klimaatscepsis: “Je krijgt geen inkomen. De moderne inquisitie is dat mensen geen geld krijgen. Dat is wat ze met mij doen.”

Zowel Crok als De Jong zijn nog lang niet met pensioen. In het geval van De Jong geldt dat zijn mening wat betreft het klimaat geen invloed heeft op zijn werk, hij is namelijk zijn eigen baas en bovendien heeft zijn werk niets te maken met het klimaat.

[Zijn] betrokkenheid is volgens Crok volledig voortgekomen uit waarheidsvinding: “Mijn motivatie is altijd geweest en is nog steeds waarheidsvinding. Ik vind dat ik echt meer me gedraag als een wetenschapper dan die klimaatwetenschappers. Ik sta er echt open in. Als morgen blijkt dat er hardere bewijzen zijn dat ‘climate change’ echt een ‘threat’ is, dan ga ik dat niet ontkennen. Ik zit niet muurvast.”

Salomon Kroonenberg vertelt dat hij als geoloog eens betrokken was bij een onderzoek in de Kaspische Zee, waar van 1991 tot 1995 de zeespiegel aan het stijgen was. In 1995 vloog hij over het westerse deel van de Kaspische zee. Achteraf bleek dit precies het omslagpunt te zijn. Plotseling is die zeespiegel weer gaan dalen, iets wat niemand had voorspeld. Kroonenberg: “Dat heeft mij het idee gegeven van ja, we snappen eigenlijk nog heel weinig van hoe dat werkt. Toen die klimaatdiscussie een beetje op gang kwam, toen dacht ik ja, dat is gewoon het verhaal van de Kaspische zee. Dat wij gewoon niet snappen hoe het werkt. Voor mijn gevoel snappen we dat nog steeds niet. Dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik daarin stapte.”

Kroonenberg wil vooral nuance bieden in het debat.

Labohm voegt hier maatschappelijke betrokkenheid aan toe. Tijdens zijn werkzaamheden bij het onderzoeksinstituut Clingendael kwam hij in aanraking met een IPCC-rapport, waarna hij betrokken raakte bij het klimaatdebat.

Zoals beschreven in het eerste hoofdstuk maakte Labohm zich zorgen om overmatig overheidsingrijpen. Naast dat het van belang is dat de waarheid aan het licht komt, vindt hij ook dat het de verantwoordelijkheid van burgers is om zelf na te denken en zich niet blind te laten leiden door wat de wetenschap vindt. Labohm: “Ik vind dat heel belangrijk dat mensen maatschappelijk betrokken zijn. Ik bedoel je kunt het niet alleen aan de selecte groep professionals overlaten, democratie moet levendig blijven en dan moet er dus uitwisseling zijn met de samenleving en als mensen dus speciale kennis hebben dan hoort daar ook een speciale verantwoordelijkheid bij.” Hij hoopt dan ook meer maatschappelijke betrokkenheid te bereiken.

Onder de titel, ‘Klimaatscepsisduider’, geeft Saskia Kronenberg haar indrukken van het gesprek met Jan Paul van Soest weer.

Jan Paul van Soest.

Tot deze laatste categorie behoort Jan Paul van Soest de schrijver van het boek De Twijfelbrigade. Hij noemt zichzelf klimaatscepsisduider en klimaatactivist. Hij staat volledig achter de conclusies van de klimaatwetenschap. Voor Van Soest is het vrij helder, aan de hand van “een beetje middelbare school natuurkunde” en de kennis van zijn studie milieukunde in Wageningen “was er voor mij geen enkele reden om die theorie (…) op één of andere manier te betwijfelen.” Het fascineerde hem dat er mensen zijn die bij deze, in zijn ogen, glasheldere theorie vraagtekens zetten. Vanuit deze fascinatie is het boek De Twijfelbrigade ontstaan. Tijdens het schrijven van zijn boek is Van Soest veel in aanraking gekomen met klimaatsceptici en inmiddels begrijpt hij beter waar dit afwijkende wereldbeeld vandaan komt. Van Soest refereert hierbij ook naar waarden: “Kijkend door jouw bril is het heel moeilijk feiten te zien die niet stroken met jouw waardepatroon.” De motieven van sceptici zijn volgens Van Soest politiek, maatschappelijk en persoonlijk gedreven.

Klimaatsceptici nemen in feite de wetenschap niet serieus, iets dat volgens Van Soest nergens op slaat aangezien, in zijn ogen, de wetenschap een volkomen evidente theorie heeft ontwikkeld. Van Soest concludeert dat de Nederlandse klimaatsceptici het Amerikaanse wereldbeeld hebben overgenomen. In Amerika is klimaatscepsis een strategie om te voorkomen dat er klimaatbeleid gevoerd gaat worden, de mensen zijn daar huiverig voor omdat het zoveel geld gaat kosten.

Van Soest ziet een vergelijkbare trend bij de Nederlandse sceptici, ze proberen beleid te voorkomen door de wetenschap aan te vallen. Volgens Van Soest is dit echter geen effectieve manier. De Nederlandse sceptici hebben erg weinig invloed, “het momentum van klimaatbeleid is nu wel aan het ontwikkelen (…) sceptici hebben daar in Europa vrijwel geen rol meer in.”

Over haar interview met Rob van Dorland (KNMI) schrijft de auteur onder meer:

Rob van Dorland.

“De politiek heeft geen invloed op de wetenschappelijke conclusies. Op geen enkele manier. (…) De kennis gaat in de politiek en de politiek maakt een afweging, (…) wat steekt elke keer is dat wetenschap als onwaar wordt gezien, dat steekt.” Volgens Van Dorland staan de klimaatwetenschap en politiek los van elkaar en is er geen sprake van verweving.

Volgens de klimaatsceptici is dit onjuist. Volgens hen zijn er vele aanwijzingen van intensieve bemoeienis van de politiek met de klimaatwetenschap. Maar zelf achten zij dat onwenselijk.

Volgens Hans Labohm houden klimaatsceptici zich niet bezig met de politiek: “We proberen dus bruggen te bouwen naar onze opponenten die vaak aan de andere kant van het politieke spectrum zitten. (…) we willen het zoveel mogelijk politiek neutraal houden, en we willen onze argumenten zoveel mogelijk ontlenen aan de wetenschap.”

Kroonenberg ergert zich aan de politieke associatie die mensen hebben bij klimaatsceptici: “Je moet rechts zijn, je moet VVD stemmen als je kritisch bent over het klimaat. Dat zijn heel verschillende issues die niks met elkaar te maken hebben, in mijn ogen. Ik zie dus het klimaatverhaal als een wetenschappelijk vraagstuk wat we nog niet snappen en dat moet eigenlijk los staan van je politieke overtuiging.”

Onder de titel ‘Reflectie’ wijdt Saskia Kronenberg een nabeschouwing aan haar onderzoek:

De afgelopen acht weken waren een ‘rollercoaster’. Toen ik begon met dit onderzoek wist ik nog niets over klimaatscepsis en had ik nog nooit in mijn eentje onderzoek gedaan. Het bleek best moeilijk om volledig in een ander wereldbeeld te duiken zonder jezelf daar in te verliezen. Tijdens het veldwerk werd ik volledig opgeslokt door klimaatscepsis.

Ik heb geleerd dat dit bij veldwerk hoort. Je bent als antropoloog ten slotte je eigen meetinstrument. Mijn eigen wereldbeeld moest plaatsmaken voor dat van de klimaatsceptici, om op die manier zo dicht mogelijk bij mijn onderzoeksobject te komen. Dit proces viel mij best zwaar. Het inleven in iemands anders perspectief zorgde soms voor kortsluiting in mijn hoofd.

Na vier weken veldwerk was ik behoorlijk in de war. Tijdens het verwerken en uitschrijven van de data, kon ik gelukkig ook in mijn hoofd alles weer op een rijtje krijgen. Alles samenbrengen in een scriptie bleek echter nog een flinke uitdaging. Ik verloor af en toe het overzicht en zag dan door de bomen het bos niet meer. Uiteindelijk vielen de puzzelstukjes toch nog in elkaar en kwam alles weer samen in de conclusie.

Ik heb veel respect en bewondering gekregen voor klimaatsceptici en ik hoop dat er een tijd komt waarin er een integer en open debat gevoerd kan worden tussen hen, de wetenschap en de politiek, waarin naar elkaar geluisterd wordt en er ruimte is om van elkaar te leren.

Aldus Saskia Kronenberg.

Al met al een mooie en fascinerende scriptie met vele waardevolle observaties.

Door |2018-07-16T23:24:33+00:0017 juli 2018|111 Reacties

111 Comments

 1. J. van der Heijden 17 juli 2018 om 08:18 - Antwoorden

  “Zij zijn van mening dat de AGW–hypothese niet is bewezen.”

  Inderdaad dat is hun volledig niet onderbouwde mening die wordt onderbouwd door te verwijzen naar andere meningen en vooral niet door wetenschappelijk onderzoek. Waarom dat zo is? Zou het iets met ideologie te maken kunnen hebben?

  “Sterker nog, deze is op tal van punten in strijd met de metingen en waarnemingen en dient derhalve als verworpen te worden beschouwd.”

  Kom maar door met die “metingen en waarnemingen” en natuurlijk het wetenschappelijke onderzoek dat er wat van maakt. Maar dat wordt waarschijnlijk weer heeeeeeel lang wachten.

  Maar begin met een andere sluitende verklaring voor het temperatuurverloop sinds het begin van de vorige eeuw. Gewoon omdat het kan.

  Hans, dit vind ik een pareltje!

  “we willen onze argumenten zoveel mogelijk ontlenen aan de wetenschap”

  Wat was de laatste keer dat je een blog schreef gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek?

  Bij elkaar gezien inderdaad een leuk verhaal, waarin mensen hun eigen wereldbeels schetsen.

  Hans, vraagje? Wat is je alternatief voor het klimaatbeleid? Weet je heel zeker dat je angst voor klimaatbeleid niet de fundering is voor je “scepcis” tov de klimaatwetenschap?

  • Boels 17 juli 2018 om 08:49 - Antwoorden

   De toezeggingen van AGW-wetenschap worden niet te niet gedaan door het klimaatbeleid.
   Het laatste staat bol van de stupiditeiten en gaat uit van maakbare natuurkunde, in navolging van maakbare natuur.

   AGW-wetenschappers vinden het allemaal best en beweren niets van de energievoorziening af te weten.
   Dat is op z’n minst nogal vreemd daar het klimaat energiegedreven is.

   Voorts is een hypothese per definitie niet bewezen.

  • bart 17 juli 2018 om 08:59 - Antwoorden

   .t hele co2 verhaal is n farce…en dat hoef ik niet te onderbouwen…want ik heb t niet verzonnen…goedemorgen..mvg..bart..

   • J van der Heijden 17 juli 2018 om 09:11 - Antwoorden

    Wie heeft er dan verzonnen dat “de Age hypothese een farce” is?

  • Scheffer 17 juli 2018 om 09:49 - Antwoorden

   Daar is onze trol weer……………………….

   Alternatief voor verstandige mensen: Thorium MSR centrales R&D z.s.m. gaan subsidiëren zodanig dat we over 25 jaar voldoende continue en veilige CO2-loze stroom hebben voor onze gerobotiseerde geëlektrificeerde maatschappij.

   Dus, direct stoppen met subsidiëren van het heilloze, economisch schadelijke en effectloze klimaatbeleid dat géén CO2-reductie als resultaat heeft.

   Ik bedoel dan met name de ideologische kul van wind-, zonne-, biomassa-energie, warmtepompen, van het gas los, waterstof-economie, kortom samengevat met het ideologische meme “duurzaam”.

 2. Boels 17 juli 2018 om 08:55 - Antwoorden

  Is de scriptie ergens te downloaden?

 3. Stan 17 juli 2018 om 09:19 - Antwoorden

  Hé, een Russische trol !

 4. Scheffer 17 juli 2018 om 09:30 - Antwoorden

  “Door met een zo open mogelijke blik de wereld van klimaatscepsis in te duiken wil ik hun wereldbeeld, levensbeschouwing of ideologie begrijpen en uitleggen. …. (als antropoloog)”.

  Zij zien kritiek op klimaat-alarmisme vooral als levensbeschouwing of ideologie, omdat ze zelf tijdens hun universitaire periode zo zijn misvormd onder de gesubsidieerde ideologie van het gepolitiseerde klimaat-alarmistische consensusdenken. Het komt niet in ze op, dat KRITIEK op de klimaatwetenschap en hun invalide consensus-claim de essentie van de wetenschap is.

  Al eerder was er een initiatief vanuit de sociaal-psychologie om in de hersenpan te kruipen van de tegenstanders / sceptici en critici van de populair wetenschappelijke IPCC-rapporten. Diverse IPCC-sceptici ontvingen uitnodigingen voor een dergelijk interview. Zij wilden vooruit hun vooringenomenheid de “afwijking bestuderen” bij IPCC-sceptici wat de medische oorzaak was van hun kritiek op de populistische en alarmistische klimaatwetenschap door het IPCC.

  Dit soort Alpha-wetenschappen zijn op hun universiteit dermate “groen” geïndoctrineerd geworden door de doem-waanvoorstellingen vanuit de kritiekloze media / Milieu Beweging / Club van Rome / GreenPeace / klimaat-bandwagon op de universiteit en door de frauduleuze klimaat-computer-modellen van het IPCC, dat ze dergelijke nuttige en fundamentele kritiek alleen nog als ideologie, levensbeschouwing of afwijking kunnen duiden.

  De meest opvallende constatering voor dit soort alpha-wetenschappers om op te tekenen is:

  “De meest fervente en prominente IPCC-sceptici zijn bekeerde fervente klimaat-alarmisten”.

  https://www.climategate.nl/2014/09/de-mythe-van-de-vooringenomen-sceptici/

 5. Theo Haffmans 17 juli 2018 om 09:37 - Antwoorden

  Het aardgasvrij beleid dat nu door onze overheid wordt opgelegd is een voorbeeld van politiek die het van de wetenschap heeft overgenomen. Uitgangspunt is de stelling dat CO2-uitstoot een grote bedreiging is van het leven op aarde. Dat is inmiddels als vaststaand feit geaccepteerd en in beleid vertaald.
  Vervolgens is er vastgesteld dat het verstoken van aardgas bijdraagt aan CO2-uitstoot en dat het dus een goed idee is om aardgas uit te bannen.
  De gemeenten staan te dringen om hierin een voortrekkersrol te vervullen. 75 gemeenten hebben zich aangemeld voor het aardgasvrij maken van een wijk. Ik heb nog geen enkele gemeente gehoord die terughoudend reageert op de kabinetsplannen.
  Als je nu bij de gemeente zoekt naar bewijs dat aardgasvrij leidt tot minder CO2-uitstoot dan blijven de politici en de ambtenaren het antwoord schuldig. Het meest verontrustend is nog dat dit het helemaal niet interesseert. De centrale overheid heeft beleid vastgesteld, en deelt subsidie uit, en verder hebben we met de juistheid van de uitgangspunten niks te maken.

 6. Gerard 17 juli 2018 om 09:42 - Antwoorden

  Saskia heeft beslist haar best gedaan, respect daarvoor. Je ziet in haar nabeschouwing hoe een mens toch gebonden is aan religieus-achtig denken/zijn, hoe druk je dat toch uit, echt objectief zijn en puur, zonder bepaaldheid, van feiten uitgaan lijkt een illusie.

  • David 17 juli 2018 om 19:03 - Antwoorden

   Precies ! De studie bewijst dat de meeste mensen geloven wat ze bij herhaling wordt ingepeperd. Niks rede.
   Andere voorbeelden liggen voor het oprapen.

 7. F.W.Popma 17 juli 2018 om 10:26 - Antwoorden

  Klimaatverandering, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Wij zouden warmer weer krijgen, dat klopt als je de afgelopen weken bekijkt. Echt warm is het nu ook nog niet want er zijn veel meer jaren in de vorige eeuw dat het warmer was. De zon schijnt vaak en zou dit niet eens kunnen komen dat de lucht veel schoner is. Praktijk voorbeeld. In Nederland kan ik 20 minuten in de zon zitten en dan moet ik er uit anders verbrand ik. In India, China, de Filipijnen daar wordt ik niet eens bruin hooguit smerig.
  En wij zouden meer regen krijgen door het warmer worden. Dan moet de wind niet uit het noorden of het oosten komen. Het ijs op de Noordpool had allang verdwenen moeten zijn. Sinds 2003 de vier na hoogste hoeveelheid ijs gemeten. De gemiddelde temperatuur ligt nu op de Noordpool onder het gemiddelde. Ik weet het, klimaat gaat over een periode van 30 jaar. O, waar zijn trouwens de tropische stormen in het Caraïbisch gebied ?

 8. bart 17 juli 2018 om 10:56 - Antwoorden

  .en daar komen de riedels weer…ik doe daar ook aan mee besef ik…maar hoe houden we de groene st(r)oomtrein tegen?….de parij tegen de windmolens Don Quichote?..neergeduimd…steun aan FvD?….niet representatief genoeg….sorrry Hiddema…reklameburo inschakelen?….ayay kost geld….beter idee?…benieuwd!…mvg…bart.

  • J. van der Heijden 17 juli 2018 om 12:07 - Antwoorden

   Bart,

   tip, als je de groene st(r)oomtrein wil tegen houden, probeer het eens met het publiceren van overtuigende wetenschappelijk onderbouwde argumenten tegen de AGW theorie. En kom met een verklaring voor het temperatuur verloop sinds 1900 zonder dat CO2 de oorzaak is.

   • Egbert 17 juli 2018 om 12:53 - Antwoorden
   • Jan 17 juli 2018 om 21:13 - Antwoorden

    Als de maatregelen die we nu nemen geen enkel effect hebben inzake het terugdringen van de CO2 uitstoot, is het niet eens van belang dat de AGW theorie al dan niet klopt. Zelfs als deze bewezen zou zijn, helpen deze peperdure maatregelen dus niet. In beide gevallen is het een ongekende verspilling van geld.
    En verder, we weten dus niet eens wat het fenomeen El Nino triggert?? Misschien wel tekenend voor het ontbreken van de zo ”noodzakelijke kennis” over het klimaat.
    Of het stijgen en dalen van de zeespiegel in de Kaspische zee waar we geen idee van lijken te hebben. Zomaar wat cherry picking uit het stuk.

   • Hetzler 17 juli 2018 om 21:39 - Antwoorden

    @JvdH Je kletst onzin want je moet kijken naar vermogensdichtheid en leveringszekerheid. Dit is wat telt niet de verworpen AGW-hypothese.

   • Hetzler 18 juli 2018 om 20:17 - Antwoorden

    @JvdH Erg overtuigend dat causaal bewijs van jou dat de temperatuurstijging na 1900 het gevolg is van CO2-stijging.

 9. bart 17 juli 2018 om 11:00 - Antwoorden

  ..was ik de beweging tegen gas/god los nog vergeten…mvg..bart..

 10. Ronald 17 juli 2018 om 11:02 - Antwoorden

  F.W. Popma,
  Hier het ijs van de Noordpool in beweging: https://www.youtube.com/watch?v=8auMIfF50Ng&feature=youtu.be
  Zie ook: https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/. Je mag de lijntjes zelf inkleuren.

  Het Noordpoolijs is nog niet volledig weg, nee. Maar noordpoolpassages zijn al kortstondig ijsvrij in de zomermaanden.

 11. Ronald 17 juli 2018 om 11:04 - Antwoorden

  F.W. Popma,
  Hier het ijs van de Noordpool in beweging: https://www.youtube.com/watch?v=8auMIfF50Ng&feature=youtu.be
  Zie ook: nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/. Je mag de lijntjes zelf inkleuren.

  Het Noordpoolijs is nog niet volledig weg, nee. Maar noordpoolpassages zijn al kortstondig ijsvrij in de zomermaanden.

  • Boels 17 juli 2018 om 11:24 - Antwoorden

   Ene Willem Barentsz had het ook gehoord.

   Rond 1595.

   • Ronald 17 juli 2018 om 11:48 - Antwoorden

    Tegenwoordig kunnen we het zien, Boels. Barentsz zou er vandaag de dag z’n hand niet voor hebben omgedraaid. Noordpoolpassage? Appeltje-eitje.

    • Boels 17 juli 2018 om 12:27 - Antwoorden

     Ach, met een goed gepantserde romp met kernenergie-aandrijving kom je er wel.

     De geruchten over de NO-passage zijn tenminste 400 jaar oud.
     Gewoon volhouden, ooit zal het wel bewaarheid worden.

  • cathrien 17 juli 2018 om 11:51 - Antwoorden

   Vanaf minuut 0.28 Bernice Notenboom nog even:”Ik denk dat het voor de Noordpool echt te laat is”.

   https://www.npostart.nl/straks-elfwegentocht/08-07-2018/POW_03870418

  • willy 17 juli 2018 om 12:07 - Antwoorden

   Ronald, is dat alles wat u heeft? Een youtube filmpje dat plotseling stopt in sept 2016 en een grafiek met observaties gedurende de positieve flank van de AMO.
   Een beetje wetenschapper wacht tot de gegevens van de volgende dertig jaar ook binnen zijn alvorens conclusies te trekken.

   >>Maar noordpoolpassages zijn al kortstondig ijsvrij in de zomermaanden.

   Dat waren ze een eeuw geleden ook al (Roald Amundsen).
   Trouwens, verleden jaar was er zonder ijsbrekers geen doorkomen aan en dit jaar lijkt meer van hetzelfde te worden.

   • Ronald 17 juli 2018 om 20:59 - Antwoorden

    Ja Willy, zo gaat dat met filmpjes die worden geplaatst in november 2016, die stoppen kort daarvoor. Het zou vreemder zijn als die zou doorlopen tot vandaag. En voor 1979 waren er nog geen satellieten om ijsbedekking te meten.

    De grijze bulk beschrijft een periode van 30 jaar. De totale dataset is bijna 40 jaar.

    Misschien een terecht punt wat betreft AMO, maar dan moet je het punt wel afmaken. Hoe was de ijsbedekking van de Noordpool in de vorige positieve flank van de AMO?

    • willy 17 juli 2018 om 23:19 - Antwoorden

     Precies de reactie die ik verwachte. U weet dat ik een terecht punt heb maar verplicht me dingen te bewijzen, die uw regels volgend, niet te bewijzen vallen ( hehe de satelietmetingen gaan maar vanaf 1979, heeft u eens dik pech om uw punt af te maken, wauw is dat vermakelijk,we gaan u scheren, willy!).
     Weet ge mijnheer Ronald, uw NASA-link is eigenlijk prachtig. Wat zien we daar: een oceaan bedekt met flinterdun laagje ijs, kolkend, met dat ijslaagje meebewegend : puur weer.
     Net zoals een eeuw geleden.
     U kunt geen dertig jaar wachten, u prefereert pseudo-wetenschap NU!

     • Ronald 17 juli 2018 om 23:59

      Nee hoor Willy, u kunt ook terug in de tijd, naar vóór 1979. In ieder geval tot 1953. En dan heb je een dataset dat zowel positieve als negatieve AMO’s omvatten. Daar zijn ook data van. En ook prima te vinden, als je maar wilt. Dus je hebt wat huiswerk te doen.

     • willy 18 juli 2018 om 00:18

      Uw dataset was nsidc.
      Ik bepaal zelf wel welk huiswerk ik maak ( deze zomer is dat Ferenc M. Miskolczi).

     • Ronald 18 juli 2018 om 15:24

      Inderdaad Willy, de tweede figuur in http://nsidc.org/cryosphere/sotc/sea_ice.html. Als ik die figuur van ijsbedekking anomalie vergelijk met die van AMO zie ik geen duidelijke correlatie. U wel?

     • willy 18 juli 2018 om 16:40

      Dat is gewoon plakwerk (van 2 verschillende datasets). Hoe betrouwbaar is dat?
      In werkelijkheid waren er al satelietwaarnemingen vanaf de vroege jaren ’70. Om ongekende reden werd op een bepaald moment de eerste 10 jaar daarvan weggelaten.

      https://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_chapter_07.pdf
      zie blz 224 rechts bovenaan.

      De toen nog volledige grafiek (tot 1990 weliswaar) laat dus een ander beeld zien.

     • Ronald 18 juli 2018 om 20:36

      Willy, mijn nsidc link meldt: “While the pre-satellite records are not as reliable, their trends are in good general agreement with the satellite record”. We moeten er maar op vertrouwen dat ze het plakken goed beheersen.

      En je hebt gelijk dat het stuk rond 1975 van jouw link niet overeenkomt met nsidc. Geen idee waarom. Andere satelliet? Minder betrouwbaar? Dat vergt verdere studie.

     • willy 18 juli 2018 om 22:09

      Er is natuurlijk ook nog Vinnikov (een believer).

      http://www.atmos.umd.edu/~kostya/Sclim/Reports/lecture_April_19_2012.pdf
      blz 8, nog een ander verloop dan dat van nsidc (zie ik hier een lichte correlatie met AMO?)

      Ik blijf erbij, we staan nog maar aan het begin vd (sateliet)metingen. Het is nog steeds koffiedik kijken.

     • Ronald 18 juli 2018 om 23:00

      Nee, die correlatie met AMO zie ik niet en ook niet met jouw plaatje op pagina 224, hoewel de overlap maar 6 jaar is.

 12. Anton Bakker 17 juli 2018 om 11:21 - Antwoorden

  De 4 ondervraagden gaan het natuurlijk niet over frauduleuze praktijken hebben van de wetenschappers om te bewijzen dat de temperatuur alleen maar kan stijgen sinds 1850. Ook de hockeystick van Mann komt bij Saskia niet ter sprake. Dat denk ik tenminste, want daar wordt geen woord over geschreven. Hans zou dit moeten toegeven volgens mij. Daarom kan Saskia alleen de algemene inzichten van de critici beoordelen, maar niet de echte waarheid. Want de echte waarheid is totaal onbespreekbaar met de activisten, die alles tot het einde blijven ontkennen.
  Toch vind ik het een goed verhaal, echter zonder conclusie, omdat er niet diepgaand op in wordt gegaan.

 13. Anton Bakker 17 juli 2018 om 11:28 - Antwoorden

  Zoals ik 2 dagen geleden liet zien dat zich er een kentering afspeelt in Canada, heb ik hier nieuws over Australie: http://joannenova.com.au/2018/07/ontarios-government-cancels-758-solar-and-wind-contracts/ . Zouden het sceptici zijn of gaat het alleen over geld? Het rommelt zo langzamerhand in meerdere landen, dus Saskia nog even geduld.

 14. Dick Thoenes 17 juli 2018 om 11:37 - Antwoorden

  Met veel bewondering heb ik kennis genomen van de studie van Saskia Kronenberg. Zij heeft hiermee een waardevolle bijdrage geleverd aan de klimaatdiscussie.
  Ik vind het echter belangrijk om te wijzen op één onjuist uitgangspunt. Ze schrijft:
  Het klimaat verandert en de grootste oorzaak daarvan zijn wij, de mensheid. Dit is wat ik weet van klimaatverandering. Dit zijn de dingen die ik lees in de krant of op het internet. Dit is wat wetenschappers mij vertellen.
  De kernvraag is nu: welke wetenschappers? Er zijn lieden die de theorie van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde (AGW) verkondigen en die zichzelf wetenschappers noemen. Maar zij zijn eigenlijk rekenaars, die met computermodellen de toekomst van het klimaat proberen te voorspellen. En zij worden door de politiek gesteund, ook financieel. En de politiek ziet hen als de belangrijke wetenschappers (ik niet).
  Het idee van de AGW is namelijk niet meer dan een hypothese. Ze is in de praktijk nooit aangetoond. Wel overtuigend weerlegd. De echte klimaatwetenschappers, zij die onderzoek doen en daarover publiceren, geloven niet in de AGW hypothese. Zie bijvoorbeeld Richard Lindzen, Roy Spencer, John Christy, Fred Singer, Robert Carter (†), Judith Curry, Ole Humlum, Henrik Svensmark.
  Het klimaatscepticisme is allereerst gebaseerd op wetenschap, maar dat willen de alarmisten niet weten. En Salomon Kroonenberg heeft helemaal gelijk als hij zegt dat we nog veel te weinig weten van het klimaat. En we kunnen het zeker niet voorspellen!
  Dick Thoenes

  • J. van der Heijden 17 juli 2018 om 12:19 - Antwoorden

   Dick

   Ben jij dezelfde Dick die ooit schreef

   “De alarmisten doen meestal niet meer dan dogma’s herhalen, terwijl de sceptici reageren met wetenschappelijke of zakelijke argumenten.”

   Waar zijn die? Waar is de wetenschappelijke onderbouwing voor ” Zij zijn van mening dat de AGW–hypothese niet is bewezen. Sterker nog, deze is op tal van punten in strijd met de metingen en waarnemingen en dient derhalve als verworpen te worden beschouwd. ”

   Of is dat een zinsnede waar je kritiek op hebt? Zo ja welke dan? en waar zijn de wetenschappelijke publicaties? Want dat is wat blijft ontbreken bij de “sceptici”verwijzingen naar fatsoenlijke wetenschappelijke publicaties

   https://www.climategate.nl/2016/07/klimaatdiscussie/

 15. Marcos 17 juli 2018 om 12:09 - Antwoorden

  En om dat te onderschrijven: het KNMI gebruikt liefst 50 (!) weermodellen om het weer te voorspellen (OK: geen klimaat, maar toch) en levert keer op keer overtuigend bewijs dat deze niet werken, want welke kies je? Gisteren kwam 1 model met een temperatuursvoorspelling van meer dan 40 C voor eind volgende week en dat is dan groot nieuws, want zou een nieuw record voor Nederland zijn. Ik ben geen wetenschapper, en het is komkommertijd, maar ik zou dit soort modellen kwalificeren als onbruikbaar en er gewoon uit flikkeren als volgende week blijkt dat het niet klopt. Deze selectiemethode kun je natuurlijk ook op ondeugdelijke klimaat modellen toepassen, en daar zijn er inmiddels voldoende van aangetoond.

  • Boels 17 juli 2018 om 13:15 - Antwoorden

   Sommige (klimaat)modellen zijn in feite “weapons for mass destruction”.

   Ik zou er voor willen pleiten dat er eisen aan de wetenschappelijke gesteldheid wordt gesteld voordat computers worden blootgesteld aan ideeën van wetenschappers.

   Zoiets van een computervergunning.

  • Ronald 17 juli 2018 om 13:48 - Antwoorden

   Je snapt er weinig van Marcos. 50(!) weermodellen? Zal toch niet. Je snapt de pluim niet zo goed. Dat mag. Boels vond het in ieder geval niet de moeite waard je dat uit te leggen.

   • Marcos 17 juli 2018 om 14:46 - Antwoorden

    Ik ben blij dat jij het wel snapt Ronald; Weerplaza noemt het zelf “modelgefluister”.

    https://www.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/modelgefluister:-meer-dan-40-graden/4422/

   • Ronel 17 juli 2018 om 15:37 - Antwoorden

    Van buienradar haal ik het volgende:
    Uitleg Pluim

    Op deze pagina wordt de eenvoudige en gedetailleerde pluimverwachting getoond voor de komende 2 weken.
    De rode lijn in de pluim is de operational run. De operational run geeft de weersverwachting weer die door een zeer gedetailleerd weermodel is berekend. De control run (blauwe lijn) geeft ook een weermodel weer, die dezelfde berekening uitvoert als de operationele run alleen in minder detail (lagere resolutie). De overige 50 modellen (groene lijnen) worden op dezelfde manier berekend als de control run, maar ieder model heeft een iets andere begintoestand. Hiermee wordt de onzekerheid in de pluim weergegeven. Liggen de modellen dicht bij elkaar, dan is de betrouwbaarheid van de verwachting groot. Daarentegen is de betrouwbaarheid laag als de modellen ver uit elkaar liggen. De groene stippellijn is het gemiddelde van alle modellen samen.

    Verder nog iets Ronald??

    • Ronald 17 juli 2018 om 16:03 - Antwoorden

     Alle lijnen zijn van hetzelfde model.

     • Boels 17 juli 2018 om 16:11

      Andere parameter(s), ander model.
      De software is soepel ontworpen.

     • Ronald 17 juli 2018 om 20:55

      De pluim is gebaseerd op één model. Die van het ECMWF. De pluim heeft dus niets te maken met het KNMI model.

      Voor de liefhebbers, een beetje achtergrond dan. Een weermodel kun je draaien op verschillende resoluties. (In lekentaal, resolutie is het rekengrid van een model: boxjes in 3 dimensies. De grootte van de boxjes kun je variëren). De rode lijn is behoort bij het ECMWF model, gedraaid op de hoogst mogelijk beschikbare resolutie (grid box van ~9 km horizontaal en verticaal variërend met hoogte).

      Een weersverwachting begint altijd startend vanuit een initiële toestand. Die is niet perfect bekend. Wat wel bekend is (althans een schatting ervan) is de fout in de initiële toestand. Wat ze doen is de initiële toestand een klein beetje veranderen en dan nogmaals een verwachting maken. Dat doen ze 50 keer. Dus steeds met hetzelfde model, maar steeds met een iets andere begin conditie. Omdat het draaien van een rekenmodel duur is, doen ze die 50 runs op een lagere resolutie (minder detail).

      Op deze wijze wordt de fout in de initiële toestand gesampled en de uitkomst is een verdeling van mogelijke toekomstige uitkomsten (een pdf oftewel probability density function). Dit is informatiever dan één enkele run op hoge resolutie, omdat het tevens informatie geeft over de onzekerheid in de verwachting.

      Kortom, om de pluim te maken wordt gebruik gemaakt van maar één model. Deze wordt gedraaid op verschillende resoluties (rood versus groen) en voor de lage resolutie 50 keer, met alleen verschil van de begincondities.

      Dit hoort vanaf nu tot de basiskennis van de volgers.

     • Erik 18 juli 2018 om 00:37

      Ronald

      Interessant om hetzelfde model met steeds hogere resolutie te gebruiken. Valt er iets te zeggen over convergentie bij hogere resolutie, dwz wordt het steeds beter, betrouwbaarder, of stop je op geg moment met nog hogere resolutie omdat het resultaat weer begint te divergeren?

     • Ronald 18 juli 2018 om 13:23

      Erik,
      Bij hogere resolutie kun je meer detail simuleren, dus het oogt mooier. Maar is het ook beter? Tja, wat is beter?

      Een smalle buienlijn kan prima worden gesimuleerd in een hoge resolutie model, maar niet in een lage resolutie model. In die laatste wordt de buienlijn als het ware uitgesmeerd en oogt vaag (minder scherp). Maar als die lijn in het hoge resolutie model er wel netjes in zit maar net op de verkeerde plek ligt, zeg 25 km verschoven, is het dan goed? Of beter dan de uitgesmeerde buienlijn in het lage resolutiemodel?

      Vanwege de beperkte rekencapaciteit kun je niet onbeperkt de resolutie blijven opvoeren. Al zijn er al wel modellen die draaien op een grid van ~50 meter, maar dan voor slechts een klein gebiedje.

 16. Marleen 17 juli 2018 om 13:50 - Antwoorden

  Heel boeiend om dit artikel waarin Sakia Kronenberg worstelt met haar wereldbeeld te lezen. De AGW theorie is opgezet door wetenschappers en heeft de meeste mensen er van overtuigd dat deze waar is. Het lijkt, zoals al vaker op deze blog aangesneden is, dat het gaat om een geloof. Wanneer je van gelovige atheïst wordt, je valt van je geloof wordt dan gezegd, moet dat ongeveer eenzelfde ‘gevoel’ geven als wanneer je van klimaatalarmist een klimaatscepticus wordt. Je wankelt even, maar daarna gaat het leven weer gewoon verder.

  J. van der Heijden blijft aandringen op het krijgen van een bewijs dat aantoont dat AGW niet waar zou zijn. Maar, zoals bart tot twee keer toe schrijft, is de AGW-theorie door klimaatwetenschappers geponeerd en zijn zij het die bewijs moeten leveren. Ditzelfde gebeurt bij gelovigen en niet-gelovigen. Ook daar wordt soms gevraagd om een bewijs en er zijn zelfs theologen/filosofen die bewijs voor God leveren (Emanuel Rutten).
  Een correlatie tussen temperatuur en CO2 is niet genoeg. Zoals door velen opgemerkt is gedurende de afgelopen dagen, toen de club van 5 absent was, zijn wolken minstens zo belangrijk voor het broeikaseffect als CO2, en daar weten de wetenschappers nog geen raad mee.

  Het is wel jammer dat deze antropologe geen vinger krijgt achter de wetenschap. Haar verhaal geeft daarom uitsluitend meningen weer, en het geeft vooral weer hoe zij daar zelf in staat, hoe zij zich opstelt tegenover al deze meningen. Het lijkt alsof zij zelf haar studieobject is.

  • J. van der Heijden 17 juli 2018 om 15:22 - Antwoorden

   Marleen,

   AGW is gewoon theorie die gewoon wordt bevestigd door metingen, AGW is dus niet geponeerd maar een logisch gevolg van 180 jaar natuurkunde.

   skepticalscience.com/history-climate-science.html

   En natuurlijk weten wetenschappers wel raad met wolken al is het een van de grootste vraagtekens is de feedback een klein beetje positief of een klein beetje negatief

   skepticalscience.com/clouds-negative-feedback.htm

   Dus FEITEN

   1. een verdubbeling van het CO2 nivo geeft een opwarmend effect van 1.2 C zonder enige feedbacks
   2. Zonder CO2 is het temperatuur verloop van de afgelopen 500 miljoen jaar niet te vertrouwen
   3. Een afname van OLR en een toename van DLR is gemeten precies op die locaties waar je dat zou verwachten

   Het is jammer dat FEITEN hier steeds weer herhaald moeten worden zonder dat dit tussen de oortjes van de “sceptici” door schijnt te dringen.

   Denken “sceptici” nu echt dat er al 200 jaar lang een enorme samenzwering is tussen politiek en wetenschap om hun belastingcentjes in te pikken? Denken “sceptici” nu echt dat grote oliebedrijven niet in zouden zetten op onderzoek als ze er niet van overtuigd waren dat AGW waar was (ergo onderzoek van Shell en Esso uit de jaren 70 bevestigd eigenlijk precies hetzelfde als de wetenschappers toen ook zeiden, CO2 zorgt voor opwarming)

   Svensmark heeft problemen om het temperatuur verloop te bepalen zonder een trend van 0.14C/decade verwijderen waarvan hij zelf zegt

   “As for the upward linear trend removed from Fig. 2 (lower), it is customary to attribute to greenhouse gases any increase in global temperatures not due to solar changes.”

   Dus hij kan de stijging niet verklaren met zijn hypothese

   http://ftp.space.dtu.dk/pub/Henrik/FB/Svensmark2007(Reply).pdf

   Iets beweren zonder enige wetenschappelijke onderbouwing is geen wetenschap, weigeren om op verzoek onderbouwing te leveren is een teken van zwakte zeker voor een groepje wat bij hoog en bij laag beweert zich te baseren op de wetenschap (Hetzler, Thoenes, Labohm, Kroonenberg)

   • Marleen 17 juli 2018 om 15:52 - Antwoorden

    Dat lees je toch verkeerd J. van der Heijden,

    Wel een heel interessant artikel, bedankt. Dit artikel bevestigt dat de zon (nog steeds) “the main forcing agent” is van Globale Klimaatverandering. CO2 lijkt er niet zoveel mee te maken te hebben, precies omdat het een default setting is wanneer globale opwarming niet tot veranderingen in de zonnestraling te herleiden is.

    Zie de rest van jouw citaat:

    “…As for the upward linear trend removed from Fig. 2 (lower), it is customary to attribute to greenhouse gases any increase in global temperatures not due to solar changes. While that is reasonable, one cannot distinguish between the effects of anthropogenic gases such as carbon dioxide and of natural greenhouse gases. For example, increased evaporation means that infrared radiation from water vapor, by far the most important greenhouse gas, will tend to provide positive feedback for any global warming, whether driven by anthropogenic or solar forcing. In any case, the most resent global temperature trend is close to zero….”

    en vooral de conclusie:

    “…The continuing rapid increase in carbon dioxide concentrations during the past 10-15 years has apparently been unable to overrule the flattening of the temperature trend as a result of the Sun settling at a high, but no longer increasing, level of magnetic activity. Contrary to the argument of Lockwood and Fröhlich, the Sun still appears to be the main forcing agent in global climate change.”

    • J van der Heijden 17 juli 2018 om 16:09 - Antwoorden

     Nee Marleen dat klopt dus niet svensmark haalt specifiek een trend weg en trekt dan een conclusie

     En inderdaad hij zegt niets iets definitiefs over de oorzaak van de trend dat klopt

     En intussen zijn we natuurlijk ook weer veel later en had het intussen duidelijk moeten afkoelen, maar dat doet het dus duidelijk niet

     • Marleen 17 juli 2018 om 16:17

      J van der Heijden,

      Wel of geen trend, er staat iets erg belangrijks:

      “one cannot distinguish between the effects of anthropogenic gases such as carbon dioxide and of natural greenhouse gases. For example, increased evaporation means that infrared radiation from water vapor, by far the most important greenhouse gas, will tend to provide positive feedback for any global warming, whether driven by anthropogenic or solar forcing.”

      En dat 10 jaar geleden, toen alles nog beter onderzocht werd.

      Tegenwoordig beginnen veel wetenschappelijke artikelen al binnen de eerste twee regels van de Introduction hun geloofsbelijdenis aan te voeren, namelijk AGW door CO2.

      Nogmaals heel veel dank voor dit artikel

     • J. van der Heijden 17 juli 2018 om 16:39

      “Tegenwoordig beginnen veel wetenschappelijke artikelen al binnen de eerste twee regels van de Introduction hun geloofsbelijdenis aan te voeren, namelijk AGW door CO2.”

      Dat komt omdat er geen andere verklaring is. Kan je natuurlijk wel zeggen dat er wel een alternatieve verklaring is maar dan wil ik een wetenschappelijke onderbouwing hebben de verklaring.

      En inderdaad Svensmark schrijft iets, maar onderbouwt hij dat ook? Wat is de verkalring voor de 0.14C/10 jaar.

      En inderdaad dit

      “For example, increased evaporation means that infrared radiation from water vapor, by far the most important greenhouse gas, will tend to provide positive feedback for any global warming, whether driven by anthropogenic or solar forcing.”

      Klopt als een zwerende vinger, maar dat betekend dat klimaatgevoeligheid hoog is en niet laag, iets wat “scpetici”altijd beweren.

      De zonneactiviteit heeft al jaren (sinds de jaren 50) geen correlatie met de temperatuur, ook Cosmic rays hebben dat niet, dat is een conclusie die je kunt trekken uit alle beschikbare metingen en natuuurlijk ook uit het feit dat Svensmark geen goede verklaring geeft.

      En ja het feit dat de zon minder actief werd in de vorige zonnecyclus heeft inderdaad als gevolg dat de opwarming is afgeremd

      http://www.woodfortrees.org/plot/sidc-ssn/from:1900/from:12

      Echter de laatste zonnecyclus is ongeveer net zo actief als die aan het begin van de eeuw. Waarom is het dan niet zo warm als aan het begin van de eeuw?

     • Marleen 17 juli 2018 om 16:56

      Het artikel van Svensmark (van de TU van Denemarken) onderbouwt toch wel.

      Je schrijft over AGW: “Dat komt omdat er geen andere verklaring is. Kan je natuurlijk wel zeggen dat er wel een alternatieve verklaring is maar dan wil ik een wetenschappelijke onderbouwing hebben de verklaring.”

      Zo’n verklaring zou ik ook wel willen lezen voor AGW door CO2.

      Je laatste zin begrijp ik niet:

      “Echter de laatste zonnecyclus is ongeveer net zo actief als die aan het begin van de eeuw. Waarom is het dan niet zo warm als aan het begin van de eeuw?”

      Wil je beweren dat het rond 1900 warmer was dan nu? Of bedoel je 2000?

     • J van der Heijden 17 juli 2018 om 17:38

      Marleen

      Wat is je niet duidelijk, want dat is mij niet duidelijk

      1 Een verdubbeling van het CO2 gehalte heet een opwarmend effect van ca 1,1c.

      Is. Dat voor jouw voldoende onderbouwd JA/NEE

     • Marleen 17 juli 2018 om 17:43

      JA en NEE

      JA omdat het wellicht een natuurkundig gegeven is
      NEE omdat het niet de werkelijkheid weerspiegelt waarin er meer broeikasgassen zijn waaronder de belangrijkste, waterdamp en wolken. Waarin kennelijk ook straling een grote rol speelt. Je kunt dus niet alleen afgaan op CO2.

     • J van der Heijden 17 juli 2018 om 17:44

      Oh Marleen,

      Het is nu veel warmer dan aan het begin van de vorige eeuw, terwijl de zonneactiviteit gelijk is, dat betekend naar mijn mening dat de activiteit van de zon geen oorzaak is van de opwarming.

      Je hebt gelijk als je zegt correlation is nog causation maar als we kijken naar de zonneactiviteit dat steeg hij tussen 1900 en 1955 en daalde van 1955 tot nu.

      En er is niemand die betwist dat de zonneactiviteit een opwarmend effect had aan het begin van de vorige eeuw, nu nog een verklaring waarom een afnemende zonneactiviteit niet heeft geleid tot afkoeling

     • J van der Heijden 17 juli 2018 om 17:46

      Marleen,

      Onderbouw hoe wiolken en waterdamp als forcing kunnen optreden

      Dus hoe kan de hoeveelheid waterdamp stijgen in de atmosfeer zonder dat een andere oorzaak de temperatuur eerst verhoogt, en idem voor wolken

     • Marleen 17 juli 2018 om 18:15

      J van der Heijden,

      Dat hoef ik niet te onderbouwen. Maar ik zal een poging doen ook al ben jij degene die beweert dat CO2 tot AGW leidt.

      Waterdamp en wolken zijn broeikasgassen, net als CO2. Het zijn misschien zelfs sterkere broeikasgassen, d.w.z. dat ze per volume of gewicht de temperatuur ofwel infrarode straling beter vasthouden dan CO2.
      Het is niet nodig dat er eerst temperatuurstijging is om broeikasgassen als waterdamp en wolken hun werk te laten doen. Ze houden de temperatuur vast, dat is alles. Is er meer van dan houden ze die temperatuur beter vast. Een minieme temperatuurstijging/-wisseling kan al de trigger zijn voor een positieve feedback van waterdamp en wolken.

      Bijvoorbeeld een toegenomen zonneactiviteit kan de trigger zijn.

     • J van der Heijden 17 juli 2018 om 18:45

      Ja Marleen dat moet je wel onderbouwen jij beweert iets jij moet onderbouwen

      Wolken hebben trouwens de onhebbelijke gewoonte om niet alleen energie vast te houden (waardoor het dus minder afkoelt) maar ook om zonne-energie terug te kaatsen (waardoor het dus minder opwarmt) resultaat ?

      Al 500 miljoen jaar wordt het klimaat bepaald door de zonneactiviteit en CO2, waarom zou dat NU ineens anders zijn?
      https://www.geosociety.org/gsatoday/archive/14/3/pdf/i1052-5173-14-3-4.pdf

      En weer een wetenschappelijke onderbouwing van een “alarmist”

      Dick waar blijf je met je onderbouwing?

     • Marleen 17 juli 2018 om 19:06

      Nee J van der Heijden, jij beweert iets. Jij beweert dat AGW door CO2 veroorzaakt wordt.

      Niet alleen hebben wolken de onhebbelijke gewoonte om licht terug te kaatsen, maar jij hebt de onhebbelijke gewoonte om geen samenvatting te geven van de links die je doorgeeft.

      Daarom vraag ik je vriendelijk om in het artikel aan te wijzen waar het bewijs staat dat CO2 de driver is van climate change. Ik zie tot nu toe uitsluitend correlaties.

      Je schrijft: “Al 500 miljoen jaar wordt het klimaat bepaald door de zonneactiviteit en CO2, waarom zou dat NU ineens anders zijn?” Je weet dondersgoed dat ook waterdamp en wolken een rol gehad hebben, maar dat daar geen proxies voor zijn. Hoe dan ook, dat het klimaat bepaald wordt door broeikasgassen en zonneactiviteit is voor mij geen probleem.

      Nogmaals bedankt voor ook dit artikel.

      Ik kom er zeker op terug.

    • wim van hoorn 17 juli 2018 om 16:19 - Antwoorden

     de zon is niet erg actief meer. De huidige cyclus had een maximum aan 80 zonnevlekken. Boven de 100 zou verdere opwarming hebben gegeven. Nu is er enige afkoeling geweest die echter door een paar el nino’s teniet is gedaan. De resultante is een temperatuur die gelijk is aan 16 jaar geleden.
     Speelde CO2 een rol bij de opwarming na de Kleine Ijstijd? En die tussen 1820 en 1880? En die tussen 1910 tot 1942? Steeds nee. En ook niet tussen 1977 en 2002. De zon was in alle gevallen in een actieve fase en veroorzaakte de stijging van de Temperatuur.

    • André Bijkerk 18 juli 2018 om 12:40 - Antwoorden

     Dat artikel van Royer et al over paleoklimaat en CO2 is van 2004. Sindsdien is er wel het één en ander gebeurd en van die kennelijke correlatie tussen CO2 en klimaat over de vele honderden miljoenen jaren is niet veel meer over:

     https://www.climategate.nl/2017/09/andre-bijkerk/

     • J. van der Heijden 18 juli 2018 om 13:27

      Andre,

      Heb je daar ook een wetenschappelijke publicatie van of blijft het bij een blogje met jouw opinie?

   • Erik 18 juli 2018 om 12:21 - Antwoorden

    jvdh

    AGW is gewoon theorie die gewoon wordt bevestigd door metingen, AGW is dus niet geponeerd maar een logisch gevolg van 180 jaar natuurkunde.

    Ha ha, de opwarming is sinds de kleine ijstijd ongeveer hetzelfde. Sinds 1850, het begin vd metingen, circa een halve graad per eeuw. De opwarming is dus ongeveer hetzelfde in perioden met weinig en meer CO2 groei.
    De opwarming die jij recent denkt waar te nemen komt door 1) kersenpluk van data in opgaande takken van de AMO cyclus en 2) homogenisatie en modellen in de computers en 3) door een paar grote El Niño’s.

 17. Pieter 17 juli 2018 om 14:12 - Antwoorden

  Modellen, wel of geen wetenschap, meningen etc., waar zijn we mee bezig. Als econoom heb ik geleerd naar de feiten te kijken en op grond daarvan conclusies te trekken. Op basis van cijfers (feiten) kun je vaststellen dat:
  1. de temperatuur op aarde de laatste 100 jaar met 0,6 gr. is gestegen
  2. de hoeveelheid CO2 steeg in die periode met ca. 125 ppm tot 405 ppm
  3. de laatste 2 jaar daalt de temperatuur zelfs licht
  Conclusie 1: de CO2 toename heeft niet geleid tot een forse temperatuurstijging
  De meeste CO2 wordt overigens niet door mensen veroorzaakt. Ook niet fossiele brandstof.
  Conclusie 2: de mens is niet verantwoordelijk voor die toename van 0,6 graad. Wel voor bv de plasticsoep in de oceanen.
  Er is geen enkele grond om CO2 in de ban te doen en zeker niet gas, dat in de Klimaatwet het moet ontgelden.
  De politiek misleidt ons en de voorgenomen maatregelen kun je kwalificeren als het grootste bedrog aller tijden. Investeren in niet stabiele en niet op te slane zonne- en windenergie tegen een kostprijs hoger dan fossiele en zeker kernenergie, is verspilling, wetende dat er nog aantoonbare fossiele reserves zijn voor zeker 200 jaar. Economisch gezien is er geen enkele grond voor een energietransitie.

  • David 17 juli 2018 om 19:14 - Antwoorden

   [naar de feiten te kijken ] dat is statistiek en dat levert mogelijk aanknopingspunten voor modellen.
   Maar statistiek verschaft geen analyses, dat doet de natuurkunde.

  • Henk dJ 18 juli 2018 om 09:30 - Antwoorden

   Pieter, als wetenschapper heb ik geleerd om geen simplistische conclusies te trekken.
   Degelijk wetenschappelijk onderzoek concludeert dat de toename van CO2 door de mens wordt veroorzaakt, en dat dit leidt tot klimaatopwarming.

   Dat is gebaseerd op onderzoek door op een correcte en diepgaande manier “naar de feiten te kijken”

   • Boels 18 juli 2018 om 11:05 - Antwoorden

    “..als wetenschapper heb ik geleerd om geen simplistische conclusies te trekken”

    Als niet-wetenschapper heb ik geleerd om al te grote stelligheden (ook die afkomstig zijn van wetenschappers) te wantrouwen.

    Dezelfde wetenschappers houden zich op de vlakte over het huidige klimaatbeleid “omdat ze van energie geen kaas hebben gegeten”.

    • Henk dJ 18 juli 2018 om 13:25 - Antwoorden

     “Als niet-wetenschapper heb ik geleerd om al te grote stelligheden (ook die afkomstig zijn van wetenschappers) te wantrouwen.”
     Ik hoop dat je dan ook het onderscheid kunt maken tussen stelligheid (dus een opinie) en een conclusie gebaseerd op degelijk onderzoek. De eerste kun je wantrouwen, den andere wantrouwen impliceert eigenlijk je eigen stelligheid!

     Verder hoop ik dan ook dat jij de stelligheden vana llerlei niet-wetenschappelijke bloggers ook durf wantrouwen. Want die zijn meestal helemaal op blinde overtuigingen gebaseerd en wars van enige wetenschappelijke onderbouwing

     • Boels 18 juli 2018 om 18:32

      De bewering dat 97% van de klimaatwetenschappers het AGW-credo aanhangen noem ik te stellig.
      Dat wantrouw ik.
      En terecht, het klopt niet.

      Maar ook een wetenschapper die blind achter bevindingen van een ander vakgebied aanloop wantrouw ik.

      De energievoorziening is een toegepaste wetenschap en de onmogelijkheden van klimaatbeleid zijn daaruit af te leiden.

      Maar dan pas je.
      Dat is reden tot wantrouwen.

     • Henk dJ 18 juli 2018 om 19:24

      “De bewering dat 97% van de klimaatwetenschappers het AGW-credo aanhangen noem ik te stellig.”
      Dat is dan ook geen argument dat wetenschappers gebruiken. Dat is enkel een getal uit één studie. Merk bijvoorbeeld ook op dat ik het nooit heb over “97% van de klimaatwetenschappers”, maar over een “grote meerderheid van de klimaatwetenschappers”.

      Het zijn de AGW-negationisten die steeds weer afkomen met dat getal, om daar dan kritiek op te geven. En het is altijd enkel maar kritiek, nooit een constructieve conclusie waar ze dan vaststellen dat het toch een “grote meerderheid” is , of dat ze kunnen aantonen dat het maar een minderheid zou zijn. Dat steeds weer afkomen met die 97% door de AGW-negationsten (zoals jij nu ook doet), dat noem ik ook stellig.

     • Boels 18 juli 2018 om 20:22

      Lees nog eens:
      “Dat wantrouw ik.
      En terecht, het klopt niet.”

      En de reden waarom ik je wantrouw sla je ook over.

 18. Hetzler 17 juli 2018 om 17:56 - Antwoorden

  Een zeer lezenswaard artikel en inderdaad getuige gevend van zo neutraal mogelijke benadering om het wetenschappelijk hoge niveau te bereiken dat de schrijfster van de scriptie heeft bereikt.
  Ik wil dit toevoegen. ‘Sceptici uiten een maatschappelijk en persoonlijk standpunt’ staat ergens te lezen. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar staat vanzelfsprekend binnen een context. Deze wordt gevormd door scepsis over het wetenschappelijke fundament waarover hun scepsis zich uitspreekt. Ergo, scepsis is de oorzaak van het maatschappelijke en persoonlijke standpunt. Niet andersom dus zoals ik las. Vervolgens stellen sceptici vanuit
  dit aldus gevormde maatschappelijke en persoonlijke standpunt de effectiviteit en de aantoonbare negatieve welvaartsontwikkeliing ter discussie. Dit zouden wij gerust maatschappelijke betrokkenheid kunnen noemen met evt. politieke gevolgen/streven als gevolg.
  Hopelijk komt in de scriptie aan de orde deze benadering van: wetenschap/observatie naar een maatschappelijk standpunt naar maatschappelijk/economische betrokkenheid naar evt. politiek activisme

  • Boels 18 juli 2018 om 11:15 - Antwoorden

   “Ergo, scepsis is de oorzaak van het maatschappelijke en persoonlijke standpunt.”

   Precies!

   Het is bijvoorbeeld moeilijk te verteren dat “in het belang van komende generaties” er een uiterst onzekere toekomst gepland wordt waarin de huidige generatie zich zeker niet in zal kunnen vinden.

   Een technocratische toekomst met regelneven -en nichten die aan de knoppen draaien; saillant voorbeeld is de ramp in Tsjernobyl waar veiligheidsvoorschriften terzijde werden gesteld door buraucraten.

 19. leonardo 17 juli 2018 om 18:50 - Antwoorden

  Guido, ik zie dat je je puppets weer on a string hebt, dus we kunnen dat comment van jou ook nog even verder bekijken – dat comment, waarop ik reageerde dat ik ten onrechte woorden van respect had gesproken, waarop Hans Labohm verdrietig werd. Ikzelf vond het ook niet de plezierigste bijdrage aan een discussie die ik ooit afgeleverd heb. Dus laten we eens kijken waar we staan.

  NB Hans, ik was nog van plan om op deze zaak terug te komen – geen betere plek dan onder deze post van jou

  Guido, je schrijft:“… die de mening van experts hoger inschatten dan van amateurs …”.
  Sceptici en amateurs? Hier zijn langs gekomen Happer, Kininmonth, Lindzen, Marohasy, Tennekes – allemaal amateurs?
  Klimatologie steunt op aanpalende disciplines. Crockford is langs gekomen, Kroonenberg, Ridd – die mogen niks vertellen? En statistici die de Bayesiaanse methode afwijzen – geen recht van spreken?
  Dat noemen we wel een te grote broek aantrekken – mensen uit je eigen en aanpalende vakgebieden amateurs noemen, alleen omdat ze met jou van mening verschillen.

  Je schrijft: “… sceptici die elkaar alleen maar napraten …”
  Oh! Ik praat niemand na, en ik geloof niet dat iemand mij napraat. En zo zijn er nog heel wat mensen die hier op het blog van Labohm komen en een eigen geluid laten horen. Labohm zelf. Rörsch. Ik vind Galjee behoorlijk authentiek, Marleen en Van Beurden – om er maar een paar te noemen. Bert Pijnse van der AA? Ik geloof niet dat ik al een unieker geluid heb gehoord.
  Op het gevaar af van jijbakken: ik zie in dit groepje namen alleen al meer originaliteit, dan in de eeuwige riedel van jouw bende en het nabauwen van het niet onderbouwen.

  Dus dat noem jij een interessant experiment: van mensen tobbers maken en dan observeren – maar je generalisaties staan al in het beton. Gaan experimenten met het gedrag van bosbranden en wolken, zoals dit hier met amateurs en napraters: generaliseren? Homogenisatie noemen jullie dat, geloof ik.

  En ja, er zit een luchtje van complotterigheid aan. Dat door jou samengestelde groepje van puike personen heeft een statutair doel: ons te redden van onze dwalingen des weegs, en zo te zorgen dat we niet verzuipen. En dan ineens ga je, tegen die doelstellingen in, ons een beetje belachelijk doen zijn. Alsof een aan de VU opgeleide zendeling in ons Indië niet de blijde boodschap brengt, maar de inlanders suggereert dat ze kraaltjes en spiegeltjes waardevoller vinden dan dat evangelie, en van afstand roept: sliep uit, sliep uit, alle gelovigen lachen je uit.
  En die nieuwe doelstellingen zijn niet eerst ordentelijk statutair vastgelegd bij een notaris.
  Complotterigheid.

  En dat moet ik zien als respect voor de opponent?

  En dan dat rijtje puike mensen.

  Van eentje heb ik inmiddels geconstateerd dat ie liegt en draait.

  Van eentje heb ik opgemerkt dat ie mij een stroman probeerde aan te smeren. En zich als moraalridder ontpopt. “Leonardo, bij deze faal je nu ook als mens.” En tegen iemand die mij een compliment gaf: “Jouw wereld bestaat uit “goeden” en “kwaden”?” Om vast te stellen dat deze man het kwaad volgt.
  En dat alleen omdat we een meningsverschil hebben over hoe je klimatologie moet zien, en hoe je daarover zou moeten praten.
  Poeh, wat een ouderling.

  En dan is er eentje die weldra ontmaskerd zal worden als oplichter – ik doel nu op Van der Heijden. Die zal ongetwijfeld beweren dat met dit experiment van jou AGW opnieuw bewezen is, nu langs een andere weg. En dat het ook weer gemeten is … vast.

  En door je met deze bentgenoten te identificeren, Guido, heb je hun gedrag – het denigreren – naast dat je het eigen hebt gemaakt, bevestigd en gesanctioneerd. Met het autoriteitsargument dat de klimatoloog alles weet – niet alleen van het klimaat, maar kennelijk ook van het gedrag van mensen – en dat de rest er beter aan doet om z’n mond te houden.

  En jij denkt dat je daarmee respect afdwingt?
  Wel, niet bij mij, Guido, niet bij mij!

  • J van der Heijden 17 juli 2018 om 19:03 - Antwoorden

   Leonardo!!!!!!!

   Ik ben zo blij dat je ons niet verlaten hebt!!!!!!!!!

   Maar. Nuon we het er toch over hebben, inderdaad Happer et al. zijn allemaal amateurs. Ze hebben collectief namelijk 0 wetenschappelijke publicaties op klimaatgebied op hun naam staan. En ze zijn allemaal uitstekend gekwalificeerd om dat wel te doen!

   Dus schrijf ze even aan en zeg dat ze dat zou snel mogelijk moeten doen.

   Maar I-II wete het ik ben niet lief en aardig voor je en ook al niet snel onder de indruk van een zooitje tekst.

   Maar als je gehakt van mij maakt wel graag even een linkje waar ik het kan na lezen hè,

   En natuurlijk was je gefabriceerde quote van Henk inderdaad een gefabriceerde quote, je legt mensen inderdaad woorden in de mond en bent gewoon bang omdat direct toetje geven.

   • J van der Heijden 17 juli 2018 om 19:06 - Antwoorden

    Sorry Lindzn heeft natuurlijk wel gepubliceerd maar zat er gewoonlijk naast (ook een kwaliteit) is is vlot weerlegd door anderen

   • leonardo 17 juli 2018 om 22:39 - Antwoorden

    Niet zo ongeduldig Van der Heijden. Het komt echt allemaal in orde. Wees maar niet ongerust.
    Zoals ik zie: alles op zijn tijd. Mijn tijd!

  • Marc 17 juli 2018 om 19:28 - Antwoorden

   Pakt de popcorn vast ….

  • bart 17 juli 2018 om 21:46 - Antwoorden

   .nu al grappa..cin cin?..mvg…bart

   • leonardo 17 juli 2018 om 23:20 - Antwoorden

    cin cin, Bart – jawel, de grappa smaakt weer uitstekend

  • Guido 17 juli 2018 om 22:34 - Antwoorden

   Leonardo, mocht je een keer in Amsterdam zijn kom dan gerust een keer een kop koffie drinken, je bent van harte welkom, net als ieder ander hier. Dat lijkt me nuttiger en prettiger dan elkaar hier in het openbaar voor alles en nog wat uitschelden.

   • leonardo 17 juli 2018 om 23:06 - Antwoorden

    Guido,

    Ik weet niet wat jij uitschelden noemt, maar ik heb niet het gevoel dat jij mij uitgescholden hebt.
    Je hebt wel denigrerend over mij gesproken.

    Noch heb ik naar jou toe, of naar je bende gescholden – let wel: een literaire verwijzing naar de Gideonsbende, veel positiever opererend … volgens de bijbel althans. Wat ik gezegd heb, heb ik waar gemaakt, of ga ik waarmaken.
    Dus ik hoor graag waar jij vindt dat het woord “uitschelden” van toepassing is.

    Bij Van der Heijden zal ik nog waarmaken – je kent mij: ik doe wat ik beloof.
    Maar die ontzettend dikke en schaamteloze leugen van hem hier onmiddellijk boven – dat De Jong niet gezegd heeft wat ie gezegd heeft maar dat ik dat verzonnen heb, terwijl ik plaats en tijd en onderwerp heb aangegeven … dat zou je toch te denken moeten geven over het twijfelachtige allooi waarmee je je verenigd hebt.

    • J van der Heijden 18 juli 2018 om 06:41 - Antwoorden

     Nee leonardo je hebt een quote verzonnen door leestekens en tekst weg te laten zonder dat aan te geven en natuurlijk zonder een bron te geven

     Dat kun je natuurlijk wel gaan ontkennen maar dat makt het natuurlijk nog niet waar

     En een gedeelte van de “ quote” was zelfs een quote van jou

     Inderdaad het is niet makkelijk als oude wijze heer je gelijk te krijgen van mij als je het niet hebt.

     Maar ik wacht in spanning af !

     Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen hoe creatief het allemaal is !

  • Henk dJ 18 juli 2018 om 08:34 - Antwoorden

   Kronenberg rondt af met de hoop dat er “een tijd komt waarin er een integer en open debat gevoerd kan worden tussen hen, de wetenschap en de politiek, waarin naar elkaar geluisterd wordt”.
   De reactie van Leonardo toont aan dat er nog een lange weg te gaan is….

   • Scheffer 18 juli 2018 om 09:04 - Antwoorden

    Ik denk dat beide zijden met de aanbeveling wat kunnen, dj, Heyden, Guido, Ronald etc. We kennen de vos die de klimaat-passie preekt al langer op climategate.nl. Over integer gesproken…….kijk eens wat meer in de rationele spiegel en verdedig geen ideologische doemvoorspellingen.

    Echter zolang er getrold wordt, elke dag, op ieder, vanuit de dogmatische klimaat-bandwagon, en elke ratio en economisch principe ontbreekt bij de puur ideologisch gedreven de (C-)AGW-IPCC-alarmisten hun antwoorden, met hun verborgen agenda voor een de nieuwe wereldorde, blijf ik schamperen en contra feiten aandragen op hun heilloze “duurzame” bijdragen, die niets maar dan ook niets aan hun voor ons voorgehouden noodzaak van klimaatbeheersing doet.

    En met gelijke munt terug, in met hun eigen opvatting van beleefdheid. Er is een strijd te winnen tegen de klimaatgekte vanuit de klimaat-zakkenvullers en hun actievoerende eco-fascisten.

    • Henk dJ 18 juli 2018 om 09:23 - Antwoorden

     Scheffer, Kronenberg schreef ook “Klimaatsceptici nemen in feite de wetenschap niet serieus.” Kun jij dat weerleggen?
     Er blijkt geen enkele degelijke wetenschappelijke studie te zijn die hun overtuiging onderbouwt. Kom dus niet af met beweringen als “kijk eens wat meer in de rationele spiegel en verdedig geen ideologische doemvoorspellingen”. Zolang er geen degelijke wetenschappelijke onderbouwing is, dan is het kimaatscpeticisme een ideologische doemvoorspelling die niet op ratio is gebouwd!

     Probeer gewoon eens zelf mee deel te nemen aan een integer debat. Onderbouw je visie – niet met blogjes of napraten van demagogen of propaganda, maar met degelijk uitgewerkte studies.

     • Scheffer 18 juli 2018 om 10:14

      Ik heb al zijn wetenschappelijke populaire boeken gelezen, laatstelijk Spiegelzee, kan ik je aanraden, dj ! Krooneberg’s aanhoudend sterke verwijt aan de dogmatische milieubeweging is, dat ze slechts selectieve actie-wetenschap bedrijven, dj. Jouw citaat is in dat licht onbekend.

     • Henk dJ 18 juli 2018 om 13:31

      Scheffer, lees het artikel nog eens, in het bijzonder: “Saskia Kronenberg (met één ‘o’, geen familie van Salomon Kroonenberg, met twee ‘o’s’)”

      Als ik hierboven lees wat Kroneberg over Kroonenberg schrijft, dan blijkt dat die laatste heel wat opinies heeft, maar helemaal geen onderbouwde opinies. Hij probeert gewoon twijfel te zaaien, zonder ooit degelijke inhoudelijke argumenten te presenteren. En sommige niet-wetenschappers trappen daar dan in….

     • Scheffer 18 juli 2018 om 13:50

      Wat een schaamteloze prut van je, dj. Het gaat om de wetenschappelijke traceerbaarheid : Elk boek van Kroonenberg heeft circa 50 pagina’s erkend wetenschappelijke referenties. Ik ga er vanuit dat je ze nooit gelezen hebt, probeer ze eens te lenen van de bibliotheek,dj.

      Kom dan met eens met een waardevol oordeel over Kroonenberg. Nu is dat schaamteloze prut. Kronenberg is slechts van zijdelings belang, maar ik begrijp dat je als alarmist-ideoloog randzaken erg belangrijk vindt.

     • Henk dJ 18 juli 2018 om 19:16

      Scheffer, wat een schaamteloze prut van je, zo de vraag blijven ontwijken. Ik herhaal dus maar eens: “Scheffer, Kronenberg schreef ook “Klimaatsceptici nemen in feite de wetenschap niet serieus.” Kun jij dat weerleggen?”

      En “circa 50 pagina’s erkend wetenschappelijke referenties”, dat is geen weerlegging. Want je kunt door selectief te citeren gemakkelijk de conclusies van studies zo verdraaien dat ze in je kraam passen.

      Nee, Ik heb dat boek niet gelezen. Ik heb geen enkel boek gelezen over klimaat , maar wel grote stukken uit het IPCC rapporten en verschillende wetenschappelijke studies en dergelijke. Aangezien jij blijkbaar boeken leest over klimaat: heb je het boek van van Soest gelezen “de twijfelbrigade”? Of is dat iets dat niet in je kraam past?

      “Kronenberg is slechts van zijdelings belang”. Maar toch vond Labohm haar belangrijk genoeg om hier een lang artikel over te wijden…

     • Scheffer 18 juli 2018 om 19:22

      Onwaardig ben je, schaamteloos alarmistisch, dj. Ik vermoed dat je Kroonenberg zijn wetenschappelijk werk nooit hebt gelezen, maar dat zal je niet bekennen. Kroonenberg zijn wetenschappelijk werk staat als een huis! Probeer daar overheen te komen met valide kritiek, als je het gelezen hebt, en niet met een citaat van zo’n alpha-prutser als Kronenberg. Afgang, dj. Basta.

     • Henk dJ 18 juli 2018 om 19:30

      “Kroonenberg zijn wetenschappelijk werk staat als een huis!”
      Zoals ik al schreef, heb ik geen boeken gelezen over klimaat, maar wel verschillende wetenschappelijke studies. Ik ben daar nooit een studie van Kroonenberg tegengekomen. Kun je me een referentie geven van waar ik dan zijn “wetenschappelijk werk” kan vinden?

     • wim van hoorn 18 juli 2018 om 19:53

      ga eens naar de site van Kroonenberg. daar is alles te vinden.

     • Marleen 18 juli 2018 om 20:14

      Henk dJ, hoe durf jij denigrerend te spreken over een ‘collega’-bezoeker van dit blog en over Kroonenberg, een heel goeie schrijver en wetenschapper.
      Dat jij met je neus in de IPCC-rapporten zit maakt van jou echt geen wetenschapper. En dat je uitsluitend wetenschappelijke artikelen leest plaatst je helemaal buiten de maatschappelijke discussie.
      Met jouw referenties tellen ben je wel heel dom bezig, want dat is echt geen garantie voor goed werk. Maar als je het wilt weten staan in “Spiegelzee” 26 bladzijden vol met referenties naar de door jou zo geliefde wetenschappelijke artikelen met wel 14 referenties per bladzijden waaronder ook eigen publicaties.

      Wie denk je wel dat je bent.

    • J van der Heijden 18 juli 2018 om 10:32 - Antwoorden

     Scheffer

     Kun je aangeven wanneer jijj relevante geiten hebt aangedragen?

     Ik zie van jouw kant altijd alleen maar dezelfde politiek dogmatische gish galops langskomen

 20. Henk dJ 18 juli 2018 om 06:00 - Antwoorden

  Hier is een korte samenvatting van wat Saskia Kronenberg heeft geschreven.
  “In dit onderzoek benader ik klimaatscepsis als een levensbeschouwing.”
  “In mijn ogen vormen klimaatsceptici een gevaar voor de wereld.”
  “Kort gezegd behoor ik eerder tot de klimaatactivisten dan tot de klimaatsceptici.”
  “De reden dat ik zo stellig geloof in klimaatverandering is omdat ik nooit een tegengeluid heb gehoord.”
  “Om zoveel mogelijk informatie in me op te nemen, probeerde ik met een zo open mogelijke blik naar klimaatscepsis te kijken”
  “Ik weet dat neutraliteit onmogelijk is, maar ik heb geprobeerd dit onderzoek in te gaan met een zo open mogelijke blik”

  Dan vat ze samen wat de visie van de klimaatsceptici is: het zijn in essentie gewoon wat overtuigingen, die de klimaatsceptici niet hard kunnen maken: “prestige” “ideaologie” “toenemende regulering”” angst voor strenge overheidsregulering”” overmatig overheidsingrijpen”. Nergens vermeldt ze dat sceptici zich baseren op enige vorm van wetenschappelijke bewijsvoering.

  Maar de essentie blijkt te zijn:
  “De motieven van sceptici zijn … politiek, maatschappelijk en persoonlijk gedreven.”
  “Klimaatsceptici nemen in feite de wetenschap niet serieus.”
  “sceptici proberen beleid te voorkomen door de wetenschap aan te vallen”

  Graag zou ik haar hele scriptie willen lezen. Is dat online beschikbaar?

  Uiteindelijk heeft haar antropologisch onderzoek haar standpunt over de klimaatverandering niet doen veranderen. Zij hoopt verder dat “een tijd komt waarin er een integer en open debat gevoerd kan worden tussen hen, de wetenschap en de politiek, waarin naar elkaar geluisterd wordt”. Maar als ik zie naar het nivea uvan de reacties die hier worden gepost, dan denk ik dat er nog een lange weg te gan is om tot een integer debat te komen…

  • Boels 18 juli 2018 om 08:06 - Antwoorden

   “Graag zou ik haar hele scriptie willen lezen. Is dat online beschikbaar?”

   +1

   • Hans Labohm (Hoofdredacteur)

    Boels,
    De scriptie is – voor zover mij bekend – nog niet beoordeeld door haar begeleiders. Dus dat zou (in vakantietijd) misschien nog wel even kunnen duren. Ik neem aan dat de scriptie daarna beschikbaar zal zijn.

    • Henk dJ 18 juli 2018 om 09:25 - Antwoorden

     Met andere woorden, dit is een scriptie die nog niet publiek is…
     Maar toch citeer jij daar uitgebreid uit. Had je toestemming van de auteur (Sandra Kronenberg) om haar werk hier reeds te citeren voordat het beoordeeld was?

     • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
      Hans Labohm (Hoofdredacteur) 18 juli 2018 om 09:53

      Henk dJ,

      Het antwoord op je vraag is ‘ja’.

      Waarom ook niet? De geciteerde gesprekspartners hebben veel tijd en energie besteed om haar te helpen bij haar scriptie.

      Bovendien zijn zij zelf wel in staat de scriptie te beoordelen. Daar hebben zij geen externe (antropologische) assistentie bij nodig.

  • Ivo 18 juli 2018 om 10:51 - Antwoorden

   @HenkDJ
   Wat u onder essentie schrijft is de reactie van de heer Van Soest. Ook de andere gevolgtrekkingen komen niet uit het originele artikel. Dit is de drogreden van de stropop. Jammer, het maakt u minder geloofwaardig.

   • Henk dJ 18 juli 2018 om 13:36 - Antwoorden

    Ivo, lees het artikel nog eens goed. Dit zijn wel degelijk de uitspraken van Kronenberg zelf, niet van Van Soest.
    Een voorbeeldje: Labohm schrijft “Zij schreef daar opmerkelijk en bewonderenswaardig openhartig over …” en dan geeft Labohm een citaat uit de scriptie van Kronenberg (dus haar woorden): “… In mijn ogen vormen klimaatsceptici een gevaar voor de wereld.”

 21. Bert Pijnse van der Aa 18 juli 2018 om 08:04 - Antwoorden

  Antropologie gaat over gedragswetenschappen zo lees ik op wikipedia. Gedrag is uiteindelijk terug te voeren de biologie van het overleven .

  Professor van der Waal is beroemd geworden met zijn onderzoek onder apen , waar wij veel op lijken.

  Saskia Kronenberg heeft hierboven een mooi voorbeeld gezien van de werking in de praktijk. Vroeger gingen antroplogen andianenstammen opzoeken, ver in het oerwoud verstopt, maar dat hoeft niet meer ,want met een klik op de knop ben je er al vanachter je bureau.

  Ik vind het wel moedig van Saskia dat ze zich waagde in het virtuele kippenhok van CG met daarin een paar agressieve hanen, waardoor ze ze beter ging begrijpen . ( inzicht kreeg ) Nu maar hopen dat ze niet de gedragscode van haar eigen omgeving heeft verbroken. En ook maar hopen dat ze ook nog’s wat meer leert over natuur- en scheikunde en energie . Ik durf te wedden dat dan binnen de kortste keren in dit kippenhok zal terugkeren .

 22. Cornelis van den Berg 18 juli 2018 om 15:33 - Antwoorden

  Wie is toch die mysterieuze JvdH? Als hij voor elke kromme redenering, loze bewering, halve waarheid en hele onwaarheid 1 eurocent moet betalen, het geen mij niet onbillijk voorkomt, is hij failliet, tenzij hij met zijn natuurkundige kennis die fenomenaal is, nu bewijzen gaat, heel exact, dat dit niet zo is. Ben benieuwd, want niet reageren kan hij niet. Soms denk ik dat hij een geautomatiseerde robot is, die besmet is met het GW-virus. Biecht maar op!

Geef een reactie

Solve : *
25 × 4 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK