Het Duitse TV-programma ‘Monitor’ schonk onlangs aandacht aan de vermeende wereldwijde samenzwering van klimaatsceptici om het planeetreddende klimaatbeleid te frustreren. Het programma was symptomatisch voor de wijze waarop de media – niet alleen in Duitsland, maar ook in andere landen, waaronder Nederland – stelselmatig trachten de klimaatsceptici te discrediteren en stigmatiseren.

Horst–Joachim Lüdecke, woordvoerder van EIKE (‘Europäisches Institut für Klima und Energie’), was een van de geïnterviewden. In het navolgende beschrijft hij hoe zijn inspanningen om objectieve feitelijke informatie te geven door de makers van het programma op geraffineerde wijze werden genegeerd en gemanipuleerd.

Bron hier.

De klimaathysterie is diep verankerd in het collectief bewustzijn van onze oosterburen. Evenals in ons land spelen de media daarin een belangrijke rol – de laatste tijd door een verband te suggereren tussen het uitzonderlijke warme weer van deze zomer en klimaatverandering, die hoofdzakelijk door de mens zou zijn veroorzaakt. In dit licht worden klimaatsceptici voortdurend gediscrediteerd en afgeschilderd als verdwaalde geesten of erger, die door de (olie–) industrie zouden worden betaald om het planeetreddende klimaatbeleid te frustreren.

Horst-Joachim Lüdecke.

De woordvoerder van EIKE (‘Europäisches Institut für Klima und Energie’), Horst-Joachim Lüdecke, kreeg in dit verband onlangs podium in het Duitse TV–programma ‘Monitor’. Hij deed na afloop verslag van zijn ervaringen met de samenstellers van dit programma.

Ik citeer:

In de uitzending van ‘Monitor’, ‘Klimaatverandering en zomerhitte: de tegenstanders komen in beweging’, van 16.8.2018 (hier) werd een beeld geschetst van een wereldwijde samenzwering van klimaatsceptici. Ook EIKE zou hiervan deel uitmaken. Wat is er aan de hand?

Het programma gaat over extreme weersomstandigheden en leidt daaruit ten onrechte af dat er sprake is van klimaatverandering. Een hete en uitzonderlijk droge zomer is genoeg. Echt waar? De wetenschap definieert klimaatverandering als significante weersveranderingen gedurende minstens 30 jaar. Natuurlijk laat ‘Monitor’ zich daardoor niet afschrikken. De door ‘Monitor’ geraadpleegde deskundige is de ‘meest gerenommeerde klimaatonderzoeker van onze tijd’, prof. Hans–Joachim Schellnhuber, die de critici van een mondiale klimaatcatastrofe als ‘profielneurotici’ kwalificeerde. [Noot HL: moeilijk te vertalen, maar ‘narcistische neurotici’ komt er misschien het dichtste bij.]Is dus de werkelijk meest bekende klimaatwetenschapper in internationale vakkringen, prof. Richard Lindzen van MIT (hier), een narcistische neuroticus? Lindzen was de initiatiefnemer van een petitie aan Donald Trump, waarin werd gepleit om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Deze petitie en zijn ondertekenaars zijn (hier) te vinden. Het zijn allen wetenschappelijk klimatologen met een bewezen staat van dienst. Ook de instituten en universiteiten waaraan zij zijn verbonden, worden bij naam genoemd. De lijst leest als een ‘Who’s Who’ van het Amerikaans klimaatonderzoek. Zijn al deze klimaatdeskundigen narcistische neurotici?

Als men in Google Scholar (waarin alle wetenschappelijke publicaties zijn gedocumenteerd) naar gespecialiseerde studies van Schellnhuber zoekt, rijst er twijfel over de kwalificatie die ‘Monitor’ aan Schellnhuber toedicht. Schellnhuber is nauwelijks te vinden als leidend auteur van zuiver wetenschappelijke publicaties zonder politiek karakter. Zijn essays hebben een meer algemeen en politiek karakter. De moeizame arbeid van fysisch detailonderzoek lijkt hem minder te liggen. Hoe het ook zij, Schellnhuber heeft geen baanbrekende nieuwe onderzoeksresultaten op zijn naam staan.

Om misverstanden te voorkomen: er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een echte wetenschappelijke reputatie onder deskundigen enerzijds en de kwalificatie die de Duitse media om welke reden dan ook aan hem toeschrijven anderzijds. We komen later nog terug op Schellnhuber.

Natuurlijk laat ‘Monitor’ ook andere deskundigen aan het woord, zoals de Zwitserse klimaatonderzoeker prof. Reto Knutti. Men raakt gemakkelijk de weg kwijt als het gaat om aanwijzingen voor de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. ‘Meer regen, minder regen’, is zijn uitspraak in de originele geluidsopname. Hmmm, soms regent het, maar soms ook niet. Wat is daar zo bijzonder aan? En waarom dient dit normale meteorologische verschijnsel te worden beschouwd als indicatie van een door de mens veroorzaakte klimaatverandering?

Naomi Oreskes.

In ieder geval waren de wetenschappelijke feiten niet de focus van ‘Monitor’. Het ging over de zogenaamde klimaatsceptici die een vermeende wetenschappelijke consensus weigeren te aanvaarden en die zijn uitgegroeid tot een wereldwijd complot. Daarvoor werd zwaar geschut in stelling gebracht. Een representatief voorbeeld kan volstaan: jaren geleden verstrekte de olie-industrie financiële steun aan kritische organisaties. Nu niet meer. Wat maakt een sympathiek overkomend dame, genaamd Naomi Oreskes uit de VS, in het interview met ‘Monitor’ daarvan? Het wordt nu gewoon gemakkelijker gemaakt. Het geld vloeit nog steeds.

Het bewijs van dit vermoeden bleef de dame schuldig. De mogelijkheid dat er geen geld meer vloeit, bleef buiten beschouwing. Hierbij dient te worden bedacht dat we zonder de olie–industrie geen auto meer kunnen rijden, niet meer naar onze vakantiebestemming kunnen vliegen, enz. En zonder kolen gaan onze lichten uit. Deze industrieën betalen, net als alle anderen, hun belastingen, bieden banen en eten geen kleine kindertjes bij het ontbijt – althans tot nu toe is daarover niets bekend. Waarom worden ze dan bij ‘Monitor’ als het ‘rijk van het kwaad’ afgeschilderd? EIKE zou er absoluut geen probleem mee hebben om financiële steun te krijgen van de olie– of kolenindustrie. Helaas is dat niet het geval.

Ik werd ook voor de uitzending van ‘Monitor’ geïnterviewd, waarvan enkele geselecteerde beelden in de uitzending werden getoond. Het gehele interview was uitgebreider. Het werd ongeveer één week voor de uitzending aangevraagd en twee dagen daarvoor in Heidelberg in een door ‘Monitor’ gehuurde conferentieruimte opgenomen. Natuurlijk was het vanaf het begin duidelijk dat niet het volledige interview zou worden uitgezonden, maar dat alleen fragmenten daarvan in de uitzending konden worden getoond. Het uiteindelijke resultaat werpt een interessant licht op de werkwijze van ‘Monitor’, de redactie en de instructies van WDR voor het programma.

Het zou te lang en te saai zijn om hier de volledige geluidsopname weer te geven. Mijn ingekorte versie van het interview is echter een andere dan die van de WDR: ik geef alle vragen van de interviewer, mevrouw Shafagh Laghai en mijn antwoorden daarop weer. Alleen inhoudelijk onbelangrijke vragen, herhalingen e.d. laat ik weg om de leesbaarheid te bevorderen. Ik voeg ook af en toe kanttekeningen of internetkoppelingen toe aan mijn antwoorden, die door de aanhef ‘opmerkingen’ en cursieve tekst worden aangegeven. In mijn interview heb ik mijn internetbronnen altijd duidelijk vermeld. In onderstaande tekst zijn zij ook aanklikbaar.

Ondanks voortdurend aandringen van mevrouw Laghai, heb ik alleen antwoord gegeven op feitelijke vragen, maar niet over zaken zoals ‘Wat is het aantal EIKE–leden’ enzovoort. In het verslag staat de tijd vanaf het begin van het interview vermeld. De hiaten bestaan uit onbeantwoorde vragen en het gedoe daarover, omdat mevrouw Laghai – tevergeefs – insisteerde, hetgeen tijd kostte.

Ik had mij overigens geen illusies gemaakt over de motieven, de aanpak en het resultaat van het programma, omdat ik uit interviews met de ‘Süddeutsche Zeitung’ (hier) en ‘Die Zeit’ (hier, hier) al voldoende ervaring had met de huidige Duitse ‘kwaliteits’journalistiek.

Dus waarom zou men opnieuw meewerken aan deze nutteloze poppenkast? Heel eenvoudig: dergelijke interviews zijn symptomatisch voor de huidige ontwikkeling in Duitsland. Een ontwikkeling die wordt gekenmerkt door een verlies aan journalistieke kwaliteit en een kwijnend begrip voor democratie. We hebben al (zij het milde) media–toestanden zoals in de voormalige DDR. De heersende politiek heeft via de adviesorganen gelanceerde, goed betaalde regeringslobbyisten de eertijds vrije journalistiek om zeep geholpen. Alleen links/groen is nog acceptabel.

Oudere mensen herinneren zich nog ‘Der Spiegel’, die niet bang was regeringsbeleid aan de kaak te stellen. Vandaag de dag is dat ondenkbaar. Toentertijd was televisie nog overwegend een medium van feitelijke berichtgeving en niet van de verkondiging van de absolute waarheid.

Voorafgaand aan het interview belde mevrouw Laghai mij op. Als resultaat van dit gesprek, leek het mij nuttig om mevrouw Laghai de volgende mail met documenten te sturen. Ik was me ervan bewust dat deze documenten waarschijnlijk overbodig zouden zijn en niet begrepen zouden worden. Maar zij zou tenminste een kans moeten krijgen, want aan de telefoon gaf zij in ieder geval de indruk daarin geïnteresseerd te zijn. Eventueel gebrek aan begrip was zeker niet te wijten aan kwade wil van mevrouw Laghai, maar aan gebrek aan natuurwetenschappelijke vorming.

Shafagh Laghai.

Mail aan Mevr. Laghai

Geachte Mevr. Laghai,

Hierbij de documentatie, zoals telefonisch besproken.

Wat betreft de ‘wetenschappelijke consensus’: H. von Storch, D. Bray, http://www.hvonstorch.de/klima/pdf/GKSS_2007_11.pdf

Voorts: Kepplinger und Post, http://www.kepplinger.de/files/Der_Einfluss_der_Medien_auf_die_Klimaforschung.pdf

alsook

https://www.welt.de/welt_print/article1210902/Die-Klimaforscher-sind-sich-laengst-nicht-sicher.html

Stemmen tegen het IPCC (Bijlage)

Professionele publicaties: Schellnhuber_PRE-2003-1.pdf’ met Schellnhuber als coauteur (bijlage). Het relevante deel is geel gemarkeerd – in een wereldwijd onderzoek is het broeikaseffect niet gevonden. Schellnhuber’s Zeit-interview ‘DOS-Schellnhuber.pdf’ (ook bijgevoegd). Tussen twee tegenstrijdige verklaringen liggen slechts 6 jaar! Daartussen gebeurde er niets.

Voor een overzicht van mijn opvattingen over de klimaatproblematiek verwijs ik naar mijn verklaring voor het parlement van Noord-Rijnland-Westfalen. U kunt deze verklaring ook downloaden van de overheidsserver, maar de bijgevoegde versie heeft het voordeel dat alle bronnen daar rechtstreeks zijn gekoppeld. …

Mvg,

Einde mail.

De in de mail genoemde bijlagen zijn: Schellnhuber_PRE-2003-1, Gutachterliche Stellungnahme Lüdecke 4April2018, (ZEIT-Interview Schellnhuber), Fachstimmen gegen das IPCC.

Nu het interview

Begin van mijn geluidsopname.

~2.40 minuten

Laghai: Legt u a.u.b. uit waarom u de AGW–hypothese verwerpt.

Antwoord: Omdat er geen duidelijk wetenschappelijk bewijs is dat door de mens veroorzaakte CO2 een significante invloed heeft op de klimaatverandering. Er zijn genoeg gespecialiseerde publicaties over deze vraag – voor en tegen. Doorslaggevend is de zogenaamde klimaatgevoeligheid. Die geeft aan met hoeveel graden Celsius de mondiale gemiddelde temperatuur stijgt met hypothetische verdubbeling van het CO2–gehalte van de atmosfeer. De numerieke waarde daarvan is onbekend. Tegenwoordig vermoedt de klimaatwetenschap dat deze het tussen 1 en 1,5 °C ligt, dat wil zeggen, een onschadelijke orde van grootte. In eerdere publicaties werd de waarde ervan hoger geschat. Maar in de loop der tijd is deze steeds kleiner geworden, ofwel lager geschat in de gespecialiseerde literatuur. Als het zo doorgaat, zal het resultaat uiteindelijk nul zijn. Kortom, we weten niet of menselijke CO2 significante opwarming van de aarde veroorzaakt. Het is waarschijnlijk dat zo’n opwarming hoogstens onbeduidend is.

~5 minuten

Laghai: Legt u a.u.b. uit waarom veel wetenschappers het tegenovergestelde van u beweren en waarschuwen dat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde wel 6 °C zou kunnen bereiken.

Antwoord: Inderdaad, er zijn wetenschappers die dat beweren. Maar men moet een onderscheid maken tussen wat deze mensen wetenschappelijk publiceren en wat ze weliswaar privé, maar wat toch als ‘ex cathedra’ wordt beschouwd, in de media verkondigen. Ze worden vaak aangeduid als wetenschapsadvocaten. Het bekendste voorbeeld is prof. Schellnhuber. Wat hij professioneel publiceert en wat hij privé en in de media beweert is niet altijd hetzelfde. In 2003 was Schellnhuber bijvoorbeeld coauteur van een peer-reviewed tijdschriftartikel dat geen opwarming van de aarde kon vaststellen (Schellnhuber_PRE-2003-1). De betreffende passage is geel gemarkeerd. En slechts 6 jaar later kondigt Schellnhuber in een interview met ‘Die Zeit’ de noodtoestand aan wat het klimaat betreft (ZEIT-Interview Schellnhuber). Daarom telt alleen wat in de literatuur staat en niet de onzin die de Duitse media er over schrijven.

~7:30 minuten

Laghai: De heer Schellnhuber heeft een studie gepubliceerd waarin de term ‘hittetijd’ is gevallen. Wat denkt u daarvan? (Opmerking: mevrouw Laghai kent waarschijnlijk niet het verschil tussen een mediabericht en een peer-reviewed artikel, dus vandaar haar vraag wat ik van de term ‘hittetijd’ dacht).

Antwoord: Helemaal niets. (Opmerking: Ik beschreef vervolgens in het kort de temperatuurontwikkeling van de laatste 9000 jaar na het einde van de laatste ijstijd, en wees op de, vergeleken met vandaag, ongeveer even warme Romeinse en Middeleeuwse optima. De twee warme perioden van het Holoceen, ongeveer 4500 jaar en 6500 jaar vóór onze tijd waren zelfs veel warmer dan nu (figuur A2-4, hier). In deze perioden ontstonden de eerste beschavingen. Warme periodes waren altijd positief voor de mensheid, koude perioden waren daarentegen altijd catastrofaal en gingen gepaard met volksverhuizingen en epidemieën.) Kortom, om vandaag te spreken van een catastrofaal hete periode is niet serieus.

9:30 minuten

Laghai: De heer Schellnhuber spreekt van een internationale consensus over door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Waarom bent u daar tegen?

Antwoord: Om twee redenen. In de eerste plaats bestaat er niet zoiets als de klimaatconsensus, zoals zo vaak wordt beweerd. (Opmerking: de volgende voorbeelden tonen dat aan: Fachstimmen gegen das IPCC). Er zijn veel gerenommeerde klimaatdeskundigen over de hele wereld die mijn mening delen. Het enige wat u hoeft te doen, is kijken naar de namen onder de petities die ik heb genoemd, aan welke universiteiten de betrokken wetenschappers doceren en wat ze publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.

Voorts heeft wetenschap niets met consensus te maken. Bij consensus gaat de wetenschap verloren. Alleen degenen die afwijken van de mainstream brengen de wetenschap vooruit. Het misschien bekendste voorbeeld is de platentektoniek van Alfred Wegener, die pas postuum erkenning kreeg.

~ 14: 20 minuten

Laghai: Verricht EIKE wetenschappelijke pionierswerk?

Antwoord: EIKE is een non-profitorganisatie van vrijwilligers, voornamelijk wetenschappers, ingenieurs en andere academici, wier doel het is om het publiek voor te lichten over de klimaat en energie. Dat is niet moeilijk, alleen al omdat verreweg de meerderheid van de Duitse media daarover niet meer neutraal bericht. Ik kan hierbij verwijzen naar de term ‘Lückenmedia’ [Noot HL: ‘Hiatenmedia’, maar in het Nederlands gaat de subtiele en impliciete verwijzing naar ‘Lügenmedia’ (‘Leugenmedia’), dat in het Duits bijna hetzelfde klinkt, verloren]. In Duitsland wordt eenzijdig bericht. Dat was de aanleiding voor de oprichting van EIKE en dat verklaart ook zijn succes.

~ 15: 4 minuten

Laghai: Wat is de doelstelling van EIKE?

Antwoord: Voorlichting. Daarnaast zijn er ook onderzoeksactiviteiten binnen EIKE, met artikelen gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften (Opmerking: hier de lijst van peer-reviewed EIKE-publicaties: Begutachteten EIKE-Veröffentlichungen))

~ 18 minuten

Laghai: Hoe belangrijk is het voorlichtingswerk van EIKE?

Antwoord: Heel belangrijk, want het staat in contrast met wat de Duitse media hetzij fout of helemaal niet rapporteren. EIKE is niet–politiek en onafhankelijk. EIKE–leden bestrijken het hele politieke spectrum, net zoals de gemiddelde bevolking. Voor zover ik weet, zijn er alleen geen leden van groene partijen bij, omdat de Groenen onze opponenten zijn.

~ 19 minuten

Laghai: Vragen over de interne organisatie van EIKE. Hoeveel medewerkers heeft EIKE (Opmerking: Mevrouw Laghai bedoelde waarschijnlijk leden).

Antwoord: (Opmerking: ik gaf hier geen antwoord op).

~ 20: 10 minuten

Laghai: Waar vindt u gehoor in de politiek?

Antwoord: Voorheen alleen de ‘Partei der Vernunft’, maar die is inmiddels opgeheven. Op dit moment misschien in sommige stromingen van de FDP, maar bij de gehele AFD. Anders tot nu toe in geen enkele andere partij. (Opmerking: Bij deze gelegenheid wees ik op het verdwijnend effect van dure CO2-besparing in Duitsland, zoals vervat in Gutachterliche Stellungnahme Lüdecke 4 April2018 op bladzijde 8 van ‘Wat is het effect van de wettelijk vastgelegde CO2–besparingen in Noordrijn-Westfalen?’ Dit advies staat ook op de server van de NRW–deelstaatregering, maar er staan helaas geen links bij naar de bronnen, zoals hier. Besparing van CO2 treft alle aspecten van ons leven, van het autoverkeer tot aan de voeding. Ik wees ook op dezelfde orde grootte van menselijke uitademing en de mondiale CO-uitstoot door het autoverkeer – ook te vinden op pagina 8 van de hierboven genoemde stellingname).

~ 23 minuten

Laghai: Werk u samen met de AfD?

Antwoord: Iedereen die zich tot ons wendt met een verzoek om feitelijke informatie of zelfs hulp wordt geholpen – voor zover mogelijk. We zien deze publieke dienstverlening als onze taak.

~ 24: 30 minuten

Laghai: Waarom beïnvloedt u AfD met uw mening?

Antwoord: Het is andersom, de AfD neemt onze mening over, we informeren alleen. De politieke positiebepaling is gebaseerd op onze feitelijke informatie. Maar EIKE kan, wil en mag daarop geen invloed uitoefenen. Wanneer EIKE–leden in hun persoonlijke hoedanigheid tevens AfD–lid zijn, staat het hen natuurlijk vrij om hun deskundigheid in de desbetreffende AfD–gremia in te brengen.

~ 25 minuten

Laghai: Kent u CFACT en het Heartland Instituut?

Antwoord: Ik ken deze twee instellingen niet, heb er alleen van gehoord. Het zijn blijkbaar soortgelijke clubs als wij in de VS. (Opmerking: Dit is naast mijn vorige korte verklaring over EIKE het enige andere interviewthema dat in de ‘Monitor’–TV–uitzending werd getoond. De vragen over CFACT en Heartland werden gevolgd door andere indringende vragen over soortgelijke onderwerpen, die niets met het hoofdthema hadden te maken. Daarop heb ik geen antwoord gegeven. Ik beschouw mijn functie als woordvoerder van EIKE als deskundige voor feitelijke kwesties, niet voor interne organisatorische zaken van EIKE. Jammer van de verspilde tijd).

~ 34 minuten

Laghai. Wat verwijt u wetenschappers als de heer Schellnhuber?

Antwoord: Persoonlijk helemaal niets, ik ontmoette meneer Schellnhuber ooit persoonlijk. Hij stuurde me zelfs een boek op waarvan hij coauteur was, op mijn verzoek. Schellnhuber en zijn internationale wetenschappelijke collega’s kan wèl echter worden verweten dat zij voortdurend misbruik maken van hun wetenschappelijke werk voor politieke doeleinden. Wetenschappers dienen elke vragensteller, met name politici, neutrale informatie te geven, maar dienen hun werk niet voor politieke doeleinden te gebruiken. (Opmerking: Ik noemde mevrouw Laghai als extreme voorbeelden het Lysenkoïsme (hier) en de eugenetica van de nationaal-socialisten (hier) om te laten zien hoe gevaarlijk in zulke extreme gevallen van mislukte wetenschap inmenging in de politiek kan zijn).

~ 35 minuten

Pauze vanwege cassettewisseling

~ 40 minuten

Laghai: Wat zou er gebeuren als de internationale gemeenschap de klimaatdoelstellingen schrapt?

Antwoord: Helemaal niets. Mensen kunnen de mondiale klimaatontwikkeling niet beïnvloeden. In dit verband wees ik op het totaal mislukte Duitse klimaat– en energiebeleid, dat begon met de sluiting van CO2–vrije kerncentrales. Duitsland heeft zijn zelfopgelegde klimaatdoelen gemist, maar uitgerekend de VS onder president Trump hebben hun CO2–uitstoot verminderd door toename van het aandeel van gas in het energieverbruik.

~ 41 minuten

Laghai: Wat zou het risico zijn als men zich niet aan de klimaatbeschermingsdoelstellingen zou houden?

Antwoord: De verdere deïndustrialisering van Duitsland door de toch al catastrofale Duitse energietransitie, die waarschijnlijk met Duitse degelijkheid tot het bittere einde zal worden doorgevoerd. De energietransitie heeft geleid tot de hoogste elektriciteitsprijzen, onbetrouwbare elektriciteitsvoorziening, vernietiging van de natuur en gezondheidsproblemen bij mensen die dicht bij windturbines wonen als gevolg van laagfrequent geluid, niets anders. Als de steenkool zou wegvallen, wat hopelijk kan worden voorkomen, zullen we ook duur Russisch gas moeten inkopen voor stroomopwekking en daardoor afhankelijker worden van Rusland. ‘North Stream’ kan worden vervangen door slechts 15 kerncentrales van 1,5 GW, als alleen elektriciteit uit het gas wordt opgewekt. Wat in Duitsland wordt gedaan op het gebied van klimaat en energie kan als zuivere waanzin worden gekwalificeerd, en dat is dan nog een eufemisme.

42 minuten

Laghai: Dus Duitsland moet afscheid nemen van zijn klimaatdoelstellingen?

Antwoord: Natuurlijk, klimaatdoelstellingen zijn in wezen onzin. Men kan het klimaat niet beschermen.

~ 42: 30 minuten

Laghai: EIKE wordt ervan beschuldigd een politieke agenda te hebben.

Antwoord: Ik heb dat al beantwoord. We hebben geen politieke agenda in de richting van welke politieke partij dan ook in Duitsland. Als u echter onze feitelijke eis om de klimaatbescherming en de energietransitie af te schaffen als een politieke agenda definieert, dan hebben we een agenda. Omdat klimaatbescherming en energietransitie feitelijk waanzin zijn.

~ 43: 20 minuten

Laghai: Wat wenst u te bereiken?

Antwoord: Afschaffing van klimaatbescherming en energietransitie. Een terugkeer naar kernenergie door gebruik te maken van de resterende technische levensduur van onze kerncentrales. Verder de hervatting van het onderzoek naar de vierde generatie kerncentrales, die niet langer veel afval veroorzaken omdat ze het uranium bijna volledig verbranden. Bouw indien nodig nieuwe kolencentrales en gebruik geen gas voor elektriciteitsopwekking, het is te duur. Kortom, herstel technische rationaliteit en toekomstige levensvatbaarheid in Duitsland.

~ 44 minuten

Laghai: De wetenschap is het erover eens dat er een door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. Hoe moeten we daar politiek op reageren?

Antwoord: Ik heb al gezegd dat uw stelling onjuist is en ik noemde ook de talrijke verzoekschriften en manifesten van klimaatwetenschappers tegen de IPCC-hypothese.

~ 45 minuten

Laghai: (Opmerking: Herhaald en nu voorzichtiger geformuleerd.) Er zijn veel wetenschappers die zeggen dat er een gevaarlijke opwarming van de aarde plaatsvindt door menselijk CO2. We moeten reageren. Bent u het daarmee eens?

Antwoord: Nee, ik wijs nogmaals op de desbetreffende manifesten en verzoekschriften (Fachstimmen gegen das IPCC). Maar zelfs als – hypothetisch – de klimaatalarmisten gelijk zouden hebben, hoe moeten we dan reageren? Wereldwijde CO2–reductie is volstrekt illusoir. China bouwt wekelijks nieuwe kolencentrales, wat niet anders kan als ze hun ontwikkeling willen stimuleren. Als je wereldwijde CO2–besparingen zou kunnen afdwingen, zouden miljarden mensen het niet overleven.

~ 46: 30 minuten

Laghai: Dus u beweert dat de CO2–uitstoot niets te maken heeft met de opwarming van de aarde?

Antwoord: Dat is precies wat ik zeg. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Het huidige broeikaseffect is normaal en kwam alleen na het einde van de laatste ijstijd nog vaker voor.

47 minuten

Laghai: Zou je kunnen zeggen dat EIKE een wetenschappelijk instituut is?

Antwoord: Ja en nee. Ja, omdat EIKE–leden publiceren in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Nee, omdat we niet lesgeven en dus geen diploma’s of doctoraalstudenten opleiden.

~ 48 minuten

Laghai: Is EIKE een lobbyclub?

Antwoord: Nee. (Opmerking: Ik kwam in de verleiding om te zeggen ‘wij zijn een lobbygroep voor de wetenschappelijke waarheid’, maar deed dit niet, omdat ik vreesde dat alleen het eerste deel van de zin zou worden gemeld en de tweede zou worden weggelaten).

~ 49 minten, einde

 

Conclusie

Er valt veel te zeggen over de ‘Monitor’–uitzending. Ik onthoud mij daarvan, omdat het programma voor zichzelf spreekt. ….

Aldus Horst–Joachim Lüdecke.

De betrokken ‘Monitor’- uitzending is hier te zien.