Nutatie, een van de mogelijke oorzaken van regionale klimaatverandering?

Ap Cloosterman. Foto: auteur.

Nutatie is de beweging van de omwentelingsas van een voorwerp die optreedt wanneer het massamiddelpunt van het voorwerp niet op de omwentelingsas ligt. De oorzaak hiervan kan zijn, dat de samenstelling van het voorwerp niet homogeen is of dat de vorm van het voorwerp ten opzichte van de omwentelingsas asymmetrisch is.

Planeten, de Aarde inbegrepen, vertonen vaak een zekere (natuurlijke) nutatie. De nutatiekegelhoek bedraagt hooguit 10 boogseconden.
Zie figuur 1 en 2.

 

Figuur 1.

De belangrijkste schommeling heeft een periode van 18,6 jaar, maar er zijn ook kleinere schommelingen met veel kortere periodes, sommigen zelfs van maar enkele dagen.

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.

 

R=rotatie
P=precessie
N=nutatie

 

 

 

Figuur 3.

Dit beschreven proces van (natuurlijke) nutatie is onderdeel van de eigenschappen van de Aarde met haar omliggende hemellichamen (Zon, Maan en planeten).

Deze natuurlijke nutatie zorgt ervoor dat de instraling van zonlicht op de Aarde plaatselijk verandert. Deze verandering (regionale klimaatverandering) is nauwelijks merkbaar. Als de massa verhouding op Aarde verandert kan dat wel van invloed zijn.

Zie hier.

Ik geef eerst een vergelijkend voorbeeld uit ons dagelijks leven:
Uitbalanceren van autowielen:

Het balanceren van de wielen is het in balans brengen van de velg en band. Dit wordt altijd gedaan na het monteren van nieuwe banden.

Onbalans (in de astronomie: nutatie) heeft te maken met een onevenwichtige verdeling van de massa van het wiel. De onbalans haalt men weg door lood op de velg te plaatsen waardoor de velg en de band bij elk toerental in balans blijft.

Massaverplaatsing op Aarde, als het om grote hoeveelheden gaat, kan nutatie verhogend werken.

De volgende natuurlijke verschijnselen of menselijke acties zijn hierop van toepassing:

1. De compacte stedelijke uitbreiding op Aarde: er wordt materiaal van elders aangevoerd;

2. Het delven van gesteente (bijvoorbeeld marmer, graniet en basalt), dat op andere plaatsen wordt gebruikt als bouwmateriaal;

3. Het delven van metalen (bijvoorbeeld ijzer, koper, lood, zink) en het verplaatsen hiervan naar andere locaties;

Bert Vermeersen. Foto: TU Delft.

4. De enorme hoeveelheden aan kolen, turf, gas en olie die worden verbrand en als gas aan de Aarde ontsnappen. De hoeveelheid olie, die inmiddels aan de Aarde is onttrokken wordt geschat op 5,3 x 10^11 ton. De hoeveelheid landijs op Groenland is 2,8 x 10^12 ton. Als al dit ijs zou smelten dan verandert de massaverdeling van water en ijs drastisch en dat heeft gevolgen voor de aardrotatie-as (nutatie) en dat betekent dat de instraling van het zonlicht per regio anders zal worden en dat heeft gevolgen voor het regionale klimaat, aldus prof. dr. Bert Vermeersen geofysicus en hoogleraar TUD.

Alleen al wat betreft de massa van de inmiddels opgepompte aardolie komt dit overeen met 1/5 deel van de ijsmassa op Groenland! En dat gaat maar door!

5. De bouw van dijken en waterbassins voor waterkrachtcentrales.

Bovengenoemde zaken hebben een grotere impact gekregen na de start van de industriële revolutie. Het IPCC en de politiek reppen hier niet over en richten zich volledig op de stijging van het gehalte aan CO2 in onze atmosfeer met als gevolg de volgens hen toegenomen gemiddelde aardse temperatuur.

Overigens waren de temperatuurmetingen uit die tijd, zeker als het gaat om een aards gemiddelde, weinig betrouwbaar. Dit is ook het geval, als het gaat om regionale temperatuur verschillen uit die tijd.

Alarmisten wijzen de menselijke emissie van CO2 als schuldige van de opwarming van de Aarde aan. De opwarming vanaf de start van de industriële revolutie tot heden is 1,2 °C geweest. De bijdrage door invloed van CO2 is volgens sceptici slechts 0,23°C geweest. Het is dus heel goed mogelijk, dat een verhoogde nutatie voor een deel van invloed is geweest op de regionale klimaatveranderingen.

Vermeldingswaard is dat onderwerp nutatie in de IPCC-rapportage in het geheel niet aan de orde is geweest.

6. Het kappen van bossen en oerwouden. Het hout wordt naar andere plaatsen afgevoerd;

7. Het smelten van grote hoeveelheden ijs op gletsjers en op land (Antarctica en Groenland). De afgebroken Larsen C-ijsplaat woog bijvoorbeeld maar liefst 1 biljoen ton. De massa die eerder plaatselijk haar druk liet gelden, verplaatst zich als water over de oceanen. (Dit is niet van toepassing voor zee-ijs.) Volgens het Jet Propulsion Laboratory van NASA-Californië is dit de belangrijkste oorzaak.

8. Uitbarstingen van lava veroorzaken een verandering in de verdeling van de massa van het magma in het inwendige van de Aarde. Het gevolg hiervan noemt men de Chandler Wobble: De Chandler Wobble is een kleine variatie in de rotatie van de aarde op zijn as. Het is al enige tijd bekend dat de fase van de Chandler Wobble
in de jaren 1920 met 180 graden is gestegen, maar een nieuwe studie door wetenschappers aan de Russische Academie van Wetenschappen heeft aangetoond dat hetzelfde ook in 1850 en 2005 gebeurde. Maar
niemand weet waarom. Zie hier.

9. Schuivende continenten. De bewegende aardplaten verplaatsen zich met een snelheid van 1 tot 10 cm per jaar, met uitschieters tot 30 cm per jaar. Zie hier.

10.Aardbevingen. De aardbeving in Chili in 2010 van 8,8 op de schaal van Richter heeft de aardas een paar centimeter verschoven. Volgens onderzoekers van NASA heeft de beving de aardas zo’n acht centimeter uit het lood geslagen. Bij de beving op Sumatra (9,1 op de schaal van Richter) van 2004 verschoof de aardas zo’n zes centimeter. Zie hier.

Overigens lijkt het mij een schier onmogelijke taak om de precieze invloed van de bovengenoemde 10 punten t.o.v. de verandering van de nutatie te berekenen.

Conclusie: Bij de beoordeling van oorzaken van klimaatveranderingen is het verstandig en noodzakelijk om het fenomeen ‘nutatie’ in het onderzoek mee te nemen.

Door |2018-08-09T09:52:21+00:008 augustus 2018|109 Reacties

109 Comments

 1. AdamSmith1775 8 augustus 2018 om 23:03 - Antwoorden

  Geachte heer Kloosterman, Uw stelling klopt exact met die van Milankovic.
  Quote:
  Beste mensen,
  Dat dit jaar voor ons allen een verlichting zal zijn in waarheid en eerlijkheid wat men ons wil doen geloven zonder dat wij en onze kinderen in angst en beven ons leven moeten slijten.
  Graag wil ik het volgende onder Uw aller aandacht brengen, een wetenschap die men U, ons allen onthoud te weten maar o zo belangrijk is om dat wel te weten.
  Mag ik U verzoeken tekst en bijgevoegde documenten goed te lezen, op u in laten werken, dan begrijpt U wat wij bedoelen en daarmee hopen dat U alleen weerstand zal bieden aan deze opgelegde onwetendheid.

  Milanković cyclus:
  De Servische wetenschapper Milanković beschreef tijdens de eerste Wereldoorlog cyclische variaties in de baan en stand van de Aarde. Pas in 1976 werd de theorie aanvaard door de meeste wetenschappers omdat er hiervoor toen bewijzen werden gevonden in de stratigrafie. Later zijn er in geboorde ijskernen van Antarctica ook bewijzen gevonden.

  Er zijn drie verschillende cycli die een rol spelen, elk met hun eigen periodiciteit:
  Cyclus van de excentriciteit van de aardbaan (periode 100.000 jaar)
  Cyclus van de obliquiteit van de aardas (periode 41.000 jaar)
  Cyclus van de precessie van de aardas (periode 26.000 jaar)

  Deze variaties in de baan en stand van de Aarde hebben grote gevolgen voor het klimaat op aarde. Door een andere stand van de Aarde zijn er periodes met meer, en met minder zonnestraling op Aarde. Bovendien is deze
  zonnestraling periodiek anders verdeeld over de Aarde. Dit heeft grote gevolgen voor het klimaat. Deze cycli hebben een grote rol gespeeld in het periodiek voorkomen van ijstijden in het Pleistoceen.
  In de afzettingen uit vele perioden cyclische variaties gevonden die gekoppeld worden aan de Milanković cycli.
  De excentriciteit is de mate waarin de baan van de Aarde rond de zon meer ellips, of meer rond is. Doordat de Aarde soms dichter bij de zon is dan anders resulteerd dit in klimaatveranderingen.
  De obliquiteit is de hoek van de aardas ten opzichte van het vlak van de aardbaan rond de zon. De hoek van de aardas veroorzaakt het voorkomen van seizoenen op Aarde.
  Een grotere hoek geeft meer verschillen tussen de seizoenen, en een andere verdeling van de zonnestraling op Aarde. Deze cyclus kan het begin van een ijstijd veroorzaken.
  De precessie is de rondtolbeweging die de stand van de aardas maakt. De gevolgen hiervan zijn hetzelfde als de cyclus van de obliquiteit.
  Doordat de cycli alle drie tegelijkertijd invloed hebben op het klimaat op Aarde en omdat ze een verschillende periodiciteit hebben kunnen er complexe series klimaatveranderingen optreden in de loop van de tijd.
  Veranderingen in het klimaat hebben vaak ook direct invloed op de zeespiegel.
  In de stratigrafie is dit terug te vinden als transgressie en regressie perioden. In het veld is dit soms goed te zien als afwisseling van series dunner
  wordende lagen en dikker wordende lagen.

  Neemt U ook notie van onderstaand Youtube filmpje als onderbouwde toelichting op het “Milankovitch-Cycle” effect op ons Aardse Wederkerig Klimaat.

  https://youtube.be/5XnMH6cbkQQ

  Wij hopen oprecht dat deze informatie, onze wens, goed door U allen wordt op genomen en in het komende jaar zult toepassen.

  De echte eerlijke waarheid rond de Opwarming van onze Aarde te berde te brengen.\

 2. Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 00:08 - Antwoorden

  AdamSmith1775
  Dat heb je knap bij elkaar gegoogled, of moet ik zeggen gegoogeld. Bravo. Dank voor de opfriscursus. Zelf geformuleerd of geknipt en geplakt?

  • AdamSmith1775 9 augustus 2018 om 09:28 - Antwoorden

   Beste Peter van Beurden, antw. op Uw opmerking gegoogeld.
   Ja en Nee. Ja, om Tabellen Schetsjes te vergaren, Nee, zie daarvoor Havo/VWO-4 Aardrijkskunde les 4V Hoofdstuk-1 Paragraaf-11, Dalton College Den Haag.
   Het bevreemd mij dat een ieder van het Geleerde Intellectuele front voorbijgaat aan dit simpele maar herkenbare gebeuren welk de Aarde doormaakt. Velen spuien hun kennis samen geknepen in verdwaalde artikel die veelal half of naast de waarheid zijn. Zolang het begrip “Opwarming A arde” door CO2 dit dank zij de de Mens maar niet wordt vergeten.
   Milankovic Cycli is DE enige reden dat de Aarde met interval opwarmt dan weer afkoeld. Tijdens het Zonnebaden blijft U toch ook niet constant op Uw rug of buik liggen met risico dat U eenzijdig verbrand?

   • Guus derksen 10 augustus 2018 om 12:25 - Antwoorden

    Adamsmith1775,

    “Milankovic Cycli is DE enige reden dat de Aarde met interval opwarmt dan weer afkoeld”.
    Naast ‘Milankovic’ met zeer lange perioden zijn er de relatief kortere periodes zoals ‘Bray’, ‘Eddy’, ‘AMO’, enz. en de nog kortere cycli zoals zomer-winter en dag-nacht!!

    • AdamSmith1775 10 augustus 2018 om 13:34 - Antwoorden

     Beste Guus Derksen, met respect voor Uw mening maar duidelijk is wel dat U met Uw reactie aangeeft dat U inhoudelijk de MIlankovic Cycle niet kent of niet begrijpt. Hoogachtend.

 3. Gerard 9 augustus 2018 om 07:17 - Antwoorden

  Nog een aanvulling: Hoet zit het met de nutatierem? Is die er dan? Ja, die is er, sterker nog die zijn er, te weten het water in de oceanen en de vloeibare inhoud van de aarde. Aan het water in de oceanen verandert niet heel veel, meer of minder ijs is daar wat invloed heeft en natuurlijk verandering in de zeespiegel. Invloed van deze dingen is wel uit te rekenen. Maar nu de vloeibare massa in de aarde, we weten er nog maar weinig van, maar als de mate van vloeibaarheid verandert, verandert ook de remkracht op de nutatie en mogelijk ziet het er van binnen niet allemaal zo gladjes uit en zijn de stromen vloeibaar gesteente aan veranderingen onderhevig. Dit gaat over massa’s waarbij de rest wel zo’n beetje verbleekt. Leuk voorbeeld van zo’n rem middels al dan niet hard gekookte eieren: https://www.youtube.com/watch?v=Cw9w1CZkTr0

  • Peter van Beurden 11 augustus 2018 om 01:34 - Antwoorden

   Gerard
   Leuk dat je dat gevonden hebt. Het was ook mijn vraag aan Ap of er een verwantschap was met de waarneming aan rauwe esp. gekookt eieren.

   • Gerard 11 augustus 2018 om 04:33 - Antwoorden

    Je kan er gif op innemen dat de vergelijking opgaat, het is een natuurkundig gegeven. De rotatie van de aarde heeft een gyroscopisch effect en vloeistof in op op een gyroscoop heeft o.a. ook weer een gyroscopisch effect, de stromingsweerstand geeft daarbij de krachten door en remt de nutatie. Ben wel benieuwd wat Ab hierover kan zeggen.

Geef een reactie

Solve : *
23 + 17 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK