Waarom zijn koeien ‘milieuramp’, maar biobrandstoffen niet?

Rypke Zeilmaker. Foto: auteur.

Een bijdrage van Rypke Zeilmaker.

De overheid kent aan teelt van veevoer en veehouderij een CO2-last toe voor landgebruik, bijvoorbeeld voor het voer dat koeien gebruiken en bemesting. Terwijl de overheid voor de teelt van biobrandstof nul CO2-emissies rekent.1

Dat is een vorm van meten met twee klimaten.

Want of je nu koolzaad voor veevoer teelt of voor biodiesel, dat maakt voor het landgebruik en (kunst)mestgebruik niet uit. Zo krijgt veehouderij in media en overheidsvoorlichting wel milieulast toebedeeld per kg product (melk en vlees) versmald tot CO2-equivalenten, maar biobrandstof niet. Een liter biodiesel verbranden zou 0 CO2-emissie geven, de emissies uit teelt tellen niet mee.

Bij gelijke toerekening van CO2-equivalenten aan de energie-sector en de veehouderij, dus bij gelijke behandeling, zou bijvoorbeeld biodiesel niet meer als 0-emissie-energie per liter mogen gelden. Aan landbouw toegekende emissies, dienen dan op het conto van de energie-sector verrekend.

Foto: auteur.

In dat geval zou het gehele duurzame energie-beleid op de helling kunnen. Omdat de overheid 50 procent van haar ‘groene’ doelen dekt met vele hectares biomassa. Wanneer de overheid die verrekening niet wil maken, dan dient de veehouderij een aanmerkelijke mindering toebedeeld te krijgen voor haar CO2-zonden.

Feedprint en Agrifootprint

Bij het vaststellen van ‘duurzaamheid’-doelen voor de veehouderij in 20172 zien we hoe een CO2-uitstoot per kilo eiwit is berekend. Dat gebeurde op basis van de Feedprint-methode van Wageningen UR en Hans Blonk Consulting3 en diverse versies van de Agrifootprint van Blonk. Een milieudoel in de ‘Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij 1.0’ van overheid en veehouderij zou dan zijn om die waarde van CO2/kg product verder omlaag te krijgen.

Die Feedprint-methode, kent een CO2-waarde van 1080 kg per hectare toe aan de teelt van veevoer-gewassen, vanwege Land Use Change (LUC). Dat is een eigen gekozen gemiddelde van emissie-waarden in de literatuur. Wanneer je natuur in landbouwgrond omzet, zou je op landbouwgrond meer CO2-emissies veroorzaken dan in een ‘natuurlijke’ situatie. Dat is LUC.

Via complex verpakte berekeningen, vertalen ze CO2-strafpunten uit LUC dan naar CO2/kg melk of vlees. Zo zien we dat ze voor de teelt van koolzaad voor veevoer op 1 kg CO2 per kilo (Duits) koolzaad komen.

Koolzaad. Foto: Susanne Nilsson.

Echter, als de emissie-waarden van Blonk, Wageningen UR en RIVM kloppen, dan moet je die LUC- ‘klimaatstrafpunten’ ook toekennen aan koolzaad dat je als biobrandstof teelt. Die hectares zijn evengoed aan de natuur onttrokken, volgens die zelfde redenering. En dus moet je die CO2-emissie ook toerekenen aan biodiesel. In dat geval kom je niet op 0 CO2-emissie per liter biodiesel, maar al ongeveer 1 kg CO2 per liter.

En daar blijft het niet bij, zoals we zo dadelijk zien. Er zijn nog meer emissie-equivalenten die men de veehouderij toekent, die ook even goed aan biobrandstof zijn toe te schrijven.

Een bloemenweide omrekenen naar milieuschade
Aan de basis van de Feedprint staat eerder onderzoek van Blonk Consulting voor het Ministerie van VROM in 2008 en de Vegetariersbond.4 De kwantificering van CO2 per kilo vlees staat weergegeven in het rapport ‘Greenhouse Gas Emissions of Meat’’ dat Blonk Consulting dat jaar met oa Wageningen UR en RIVM opstelde voor de VROM/LNV-gefinancierde stichting Duurzame Voedingsmiddelenketen. 5

Hans Blonk zat in de ‘klankbordgroep’ van die stichting, die CO2-waarden per product voor consumenten moest adverteren. 6

Van de in dit rapport aan veehouderij toegekende CO2-emissie van 12,4 Megaton (6 procent Nederlandse emissies), schrijven ze 4,6 Megaton (1/3de totaal) toe aan ‘land occupation’, dus ook een LUC-waarde als bij de Feedprint en Agrifootprint. De door Blonk geproduceerde 6 procent wordt ook door de website vlees.nl geciteerd.

Op basis van dergelijke berekeningen meldt de NOS dan op 28 maart onder de titel ‘Hoe schadelijk is vlees eten’, dat een kilo rundvlees wel 30 kg CO2-emissies zou veroorzaken. 7 De voorlichting van het volledig door de overheid gefinancierde Milieucentraal van Ed Nijpels (2,5 miljoen euro subsidie per jaar) slaat een zelfde toonaard aan, om je van vlees-eten af te helpen. 8 Hier is ‘milieuschade’ ook versmald tot CO2-equivalenten. En ook zij halen vooral Blonk aan als bron.

Foto: E. Dronkert.

Hier zien we echter, dat louter de aanwezigheid van koeien op een hectare als ‘milieulast’ geldt. Want hoe meer ruimte scharrelkoeien innemen – dus hoe meer vrije uitloopruimte in de bloemenweide – hoe ‘schadelijker’ ze meetellen bij Blonk zijn rekenmethode van de CO2-voetafdruk.

Omdat Blonk ‘Geblokkeerde koolstof-vastlegging per hectare’ voor graslanden met koeien rekent, CO2-strafpunten. De aanname is hier opnieuw: de wilde natuur zou per hectare meer CO2 vastleggen dan een weiland met koeien. Het (papieren) verschil per hectare reken je dus in klimaat-strafpunten om. En dus kunnen Braziliaanse runderen met hun vlees wel 60 kg ‘CO2’ per kilo vlees produceren: omdat per koe veel vrije graasruimte beschikbaar is op de Braziliaanse Savanne (Cerrado).

Zo zien we dus dat ‘CO2’ gelijk staat aan ‘landgebruik’ bij CO2-voetafdruk-rekenaars. En dat je zo iets positiefs, scharrelkoe in een ruime weid, als negatief kunt uitleggen met een klimaat-jasje. Want er had op die hectare natuur kunnen groeien die in theorie meer CO2 zou vastleggen ( = LUC)

De Onlogische voetafdruk
Volgens die zelfde simplistische aanname- landgebruik is milieuschade- komen ook beweringen tot stand van het Voedingscentrum (10 miljoen euro subsidie per jaar), over waterverbruik van vlees. Zij baseren zich op de Watervoetafdruk van de Universiteit Twente en Wereldnatuurfonds, om te beweren dat wel 15000 liter per kilo rundvlees nodig zou zijn.

Echter, neem een pink die in 16 maanden opgroeit tot de slacht in een weide. Als die 125 kilo vlees oplevert, zou zo’n Voedingscentrum-rund per dag (500 dagen lang) wel bijna 10 maal zijn lichaamsgewicht moeten drinken. Hebt U ooit een koe gezien met zo’n ongebruikelijke dorst?

Claims van wel 100 duizend tot 200 duizend liter per kilo rundvlees doen de ronde in de literatuur, en op campagne-sites. Kijk je naar de belangrijkste bron van dergelijke cijfers, de ecoloog David Pimentel, dan zie je ook hier: landgebruik staat gelijk aan ‘water’-verbruik bij de Watervoetafdruk van vlees. Hoe meer ruimte een koe heeft om te grazen, iets positiefs, hoe hoger de Watervoetafdruk die ze toekennen. Het watervolume staat gelijk aan de hoeveelheid regen die op die begraasde hectares valt ….

Met die aanname, wat zal dan wel de milieuschade zijn van de miljoenen hectares biobrandstof die geteeld moeten worden? En is er een reden die wel aan vleesvee toe te kennen, maar niet aan brandstof die men ‘groen’ noemt?

Andere landbouw-emissies: uit mest
Het lijkt dus tijd om eens eerlijker te rekenen met milieu-lusten en -lasten van diverse sectoren. Nu lijkt men de toekenning van emissies op politieke keuzes te baseren, en zo sectoren te discrimineren. Dit hoofdpunt van gelijke behandeling blijft overeind, wat voor technische onzekerheden er in berekening verder ook mogen zijn.

Als je mest van koeien op grasland en veevoer-gewas omrekent in CO2-equivalenten, dan moet je dat ook doen bij hectares met biofuels, als je biobrandstof-land bemest. En dat is wat bijvoorbeeld bij snijmais ruimhartig gebeurt. En dan komt er een forse CO2-emissie aan biodiesel te hangen, die nu op het landbouwbordje landt.

Een groot deel van eerder vermeldde Feedprint-emissies ontstaan namelijk- naast LUC-emissies- door het omrekenen van mestgebruik per hectare naar CO2-equivalent. Een extra vorm van landgebruik in CO2 omgerekend.

Mest is ook de emissie-factor die het RIVM gebruikt, om CO2-schuld aan landbouw toe te kennen.

Wanneer je de emissies bekijkt die het RIVM jaarlijks rapporteert aan Klimaatpanel IPCC,9 dan bestaat hiervan 29 procent uit Soil Use. Dat lijkt op de zelfde ‘landgebruik’ als LUC, maar is het niet. Ook al komt die Soil Use-emissie ook ongeveer uit op 4,5 Megaton CO2-equivalenten, net als in het Blonk 2008-rapport.

We zien hier dat deze waarde totaal anders is berekend dan die van Blonk. Bij rapportage aan IPCC, rekent het RIVM in het geheel niet die LUC-waarde mee van landconversie (ten opzichte van natuurlijke situatie). Dat vermeldt RIVM expliciet (‘geen LULUCF’). Dus worden boeren bestookt met 2 gelijke waarden van 4,5 Megaton CO2-equivalent, die volledig anders zijn berekend.

Die van Blonk met LUC, die van RIVM hier plots zonder. Terwijl beide samenwerken, en beide voor hun werk door de zelfde overheden worden betaald. En alleen de door RIVM-gerapporteerde emissies tellen internationaal mee voor het IPCC. Bij RIVM zien we dat het leeuwendeel van de ‘Soil Use’-emissies bestaan uit in CO2-equivalenten omgerekende N2O-emissies. En omrekening van andere stikstof-verbindingen.

Echter, het zelfde hoofdpunt van gelijke behandeling blijft ook hier staan: of je nu wel of geen LUC mee rekent. Los van de rekenmethode en alle onzekerheden, is er geen reden die Soil Use-emissie WEL aan landbouw toe te schrijven, maar ze niet te verrekenen met emissies door teelt van biobrandstof, die je nu als klimaatvriendelijk (0 emissie) mag opstoken.

En juist die emissies van biobrandstof-teelt zullen fors stijgen.

Stel dat de overheid daadwerkelijk bijvoorbeeld alle aardolie voor merendeels transport (39 procent energiemix 2017) zou vervangen voor biodiesel. In dat geval heb je wel 8-10 miljoen hectare landgrond nodig voor de teelt (bij een biodiesel-equivalent per hectare van 3700).

Als je van 3 maal Nederland dan ook de LUC-emissies moet meerekenen bij biobrandstof, hoe ‘groen’ is ‘groene’ energie dan nog? En van alle mest-emissie per hectare die je omrekent in CO2-equivalent?

Is ‘natuurlijk’ gelijk aan ‘onschadelijk’?

Methaanbubbels in moeras Naardermeer. Foto: auteur.

Men haast zich overal- ook bij Milieucentraal- om te stellen dat er zoveel onzekerheden bestaan bij emissie-berekening. Dat klopt en klinkt heel wetenschappelijk verantwoord. Maar daarmee omzeil je- naast sectorale discriminatie- een ideologisch addertje onder het gras. De grootste zwakte van LUC-emissies is: waarom is ‘natuurlijk’ gelijk aan goed, dus dat ‘de natuur’ met haar ‘natuurlijke CO2-emissies’, bijvoorbeeld methaan uit moeras, als ‘normaal’ moet gelden?

Dat lijkt op de naturalistische drogreden, dat ‘de natuur’ gelijk staat aan ‘goed’, en ‘cultuur’ gelijk aan slecht. Immers, een oerbos is het meest natuurlijke bos dat bestaat. Maar via rotting van dood hout, bladeren en respiratie kunnen CO2-emissies hier groter zijn dan opname.

Juist de veehouderij krijgt die naturalistische drogreden om de oren. Bijvoorbeeld wanneer RIVM met Wageningen Livestock Research wel 38 procent van de totale CO2-emissies toekent aan de befaamde koeienscheten: enteric fermentation door methaan, 500 kiloton in 2016. Maar wie beweert dat de natuur bij methaan-emissies vrijuit gaat, komt bedrogen uit.

In de literatuur vindt je enkel al voor de mondiale methaan-emissies van moeras- dus natuurgebied- een waarde van 250-450 maal de methaan-emissie van Nederlandse veehouderij. Plant-etende insecten als termieten kunnen volgens schattingen uit de jaren ’90 door Nijmeegse biologen wel 78 Megaton methaan uitscheiden per jaar.

Dat is evenveel als men nu de mondiale veestapel toerekent. (80 Megaton)

Conclusie: Gelijke monniken.

Waarom zouden die ‘natuurlijke’ methaan-emissies NIET bijdragen aan het broeikas-effect, maar die van koeien wel? Beide zijn immers kort-cyclisch, afkomstig van via fotosynthese opgenomen plantenmateriaal.

Het kan alleen lang-cyclische CO2 zijn, koolstof uit vroeger geologische periodes, dat bijdraagt aan het broeikas-effect door ophoping van CO2 uit de lange cyclus. Dat is wat fossiele brandstof toevoegt. De enige redenering die 0-emissies van biobrandstof rechtvaardigt, is dat die emissie kort-cyclisch is. Maar dat geldt ook voor veel emissies van landbouw en veehouderij.

Zo niet, dan geldt opnieuw: het toeschrijven van 0-emissies aan biobrandstof in energiebeleid – zoals de overheid nu doet – is een politieke keuze. Daarmee discrimineert zij landbouw en veehouderij ten opzichte van de energie-sector en haar eigen energiebeleid. Die keuze steunt niet op wetenschap voor CO2-emissie door land- en mestgebruik om die biobrandstof te telen.

LUC-Emissies en mest-emissies (in CO2-equivalent) die je dan aan landbouw toekent, zou je dus eigenlijk aan de energie-sector toebedelen.

Mag biobrandstof WEL haar 0-emissie-waarde houden als klimaatvriendelijke ‘groene’ energie? Dan kunnen de emissies uit koeienscheten en landgebruik ook op de helling. En is de milieulast van koeien – versmald tot CO2-equivalent- plots 1/3de tot de helft lager.

***

2 Wageningen Livestock Research Report 1045, oktober 2017, Monitoring Verduurzaming Veehouderij 1.0, doel 2

3 Wageningen Lifestock Research Report (2013) Methodology used in Feedprint: a tool quantifying greenhouse gas emissions of feed production and utilization

9 blz 178 in RIVM Report 2018-0006.

Door |2018-08-08T15:03:02+00:009 augustus 2018|67 Reacties

67 Comments

 1. J. van der Heijden 9 augustus 2018 om 08:16 - Antwoorden

  Rypke,

  goed stuk! zeker als het gaat om het toerekenen van CO2 equivalenten aan biobrandstoffen.

  methaan uit koeienscheten is natuurlijk wel toe te rekenen als antropogeen aangezien

  1. Geologisch de uitstoot van CH4 en de afbraak in evenwicht waren en wij extra methaan uit laten stoten door koeien & rijstvelden
  2. De hoeveelheid methaan dus duidelijk aan het stijgen is

  https://earthobservatory.nasa.gov/images/87681/a-global-view-of-methane

  In het totaal zit hier natuurlijk ook nog lekkend methaan in vanuit de gas winning etc.

  • Marleen 9 augustus 2018 om 10:17 - Antwoorden

   J. Van der Heijden,

   Wat bedoel je als je zegt dat geologisch de uitstoot en de afbraak van CH4 in evenwicht waren. Ik blijf moeite hebben met het idee dat er evenwicht is. Alles fluctueert, de temperatuur, de uitstoot van CO2 gedurende de seizoenen en andere parameters en de hoeveelheid CH4 zoals te zien is in het paleoklimaat en later.

   • J. van der Heijden 9 augustus 2018 om 11:06 - Antwoorden

    Voor 800.000 jaar heeft de hoeveelheid methaan langzaam geschommeld tussen 400 ppm en ca. 700 ppm

    Na de industriële revolutie zijn we omhoog geschoten naar 1600ppm en die stijging is naar mijn mening nooit zo snel geweest (helemaal uit de onderbuik)

    • Marleen 9 augustus 2018 om 12:30 - Antwoorden

     Bedankt J vd Heyden, ik neem aan dat je met onderbuik je hoofd bedoelt.

    • Ap Cloosterman 9 augustus 2018 om 14:54 - Antwoorden

     Het zijn geen ppm’s maar ppb’s.
     Dit zijn delen per miljard ipv miljoen

     • J. van der Heijden 9 augustus 2018 om 16:01

      Ap,

      dank je hebt gelijk ppm moet ppb zijn

      Marleen, nee onderbuik is gevoel en geen denken. Ik denk echter wel dat de spike die we nu hebben niet was weggevallen uit alle icecores die we hebben

     • Scheffer 9 augustus 2018 om 17:04

      Opvallend en kenmerkend (?) deze factor-1000-fout in het “duurzame” reli-alarmisme, Heyden.

     • J van der Heijden 9 augustus 2018 om 18:23

      Scheffer

      En zo makkelijk te controleren want de bron staat erbij

      Zou je ook eens moeten doen!

      Ik wacht nog op je 12 factoren met onderbouwing!

    • bart 9 augustus 2018 om 16:48 - Antwoorden

     .helemaal uit de onderbuik?..kunnen mensen ook methaanscheten laten?…mvg…bart

    • Werff 9 augustus 2018 om 17:16 - Antwoorden

     @JvdH: graag wetenschappelijk onderbouwen.

   • Dirk Visser 9 augustus 2018 om 12:05 - Antwoorden

    Er is een voortdurende temperatuursafhankelijke flux van methaan van de biosfeer naar de atmosfeer. In de atmosfeer wordt methaan afgebroken, gemiddelde levensduur van een molecuul CH4 is ~10 jaar. Deze tijdschaal is veel korter dan de temperatuurschommelingen in de afgelopen ~1 miljoen jaar. Dus het verloop van het methaangehalte tussen 400-800 ppb (parts per billion) volgt goed het temperatuurverloop, zie Vostok ijskernplaatjes. Door menselijk toedoen is het methaan gehalte inmiddels gestegen tot 1850 ppb.

    • Marleen 9 augustus 2018 om 12:31 - Antwoorden

     Dirk Visser,

     Als je over een periode van 150 jaar het CH4 in de atmosfeer ziet verdubbelen dan zou je, om zeker te zijn over de voorgaande periode, ook moeten weten hoe de concentratie van CH4 per periodes van 150 jaar over 800.000 jaar verliepen. Wellicht zouden daar ook pieken te zien zijn geweest als we voor die 800.000 jaar 800.000/150 = 5.000 proxies gehad hadden. Ik ga er bij deze voorstelling van ideeën vanuit dat de verdubbeling van CH4 een piek is.

     De manier waarop tegenwoordig alles gemeten wordt per eons, millennia, eeuwen tot aan minuten en seconden laat zien dat de periode vanaf de industrialisatie een uitvergroot beeld geeft. We weten steeds meer van wat per minuut de schommelingen zijn. Het is alsof we met een vergrootglas uitsluitend naar de laatste 150 jaar kijken. Voorafgaand aan die tijd is het beeld erg onscherp.

     Dat de verhoging van CH4 correleert met de temperatuurstijging is een gegeven waarvan de verklaring zou kunnen zijn dat CH4 een broeikasgas is. Net zoals CO2. Maar de verdubbeling van CH4 kan uiteraard ook bij natuurlijke fluctuaties horen.

     • Dirk Visser 9 augustus 2018 om 13:00

      Marleen,
      De methaan bepalingen aan de in ijskernen opgesloten lucht zijn geen proxies maar directe metingen.
      Je hebt gelijk dat de huidige waarden momentopnamen zijn, de waarden verkregen uit ijskernen geven een middeling over een aantal jaren, afhankelijk van hoe lang het duurt voordat de lucht in de gevallen sneeuw (firn) opgesloten wordt in luchtbellen.
      Voor de Law Dome (dicht bij de kust) is dat ~40 jaar, voor Vostok (bovenop de ijskap) enige honderden jaren.
      Je zou de huidige situatie pas goed kunnen beoordelen als die de huidige atmosfeer ook in ijskernen is opgesloten.

     • leonardo 9 augustus 2018 om 13:28

      Dirk,
      Je zegt het zijn geen proxies. Ik neem aan dat je daarmee zegt dat de aanwezigheid van methaan rechtstreeks af te lezen is uit die ijskern. Maar aan het slot van je comment zeg je: “Je zou de huidige situatie pas goed kunnen beoordelen als die de huidige atmosfeer ook in ijskernen is opgesloten.” Bedoel je daarmee dat het moeilijk is om die ijskernen (ten opzichte van vandaag) te ijken. Als dat zo is, wat zegt dat over de waarde van de observaties?

      Zijn er geen ijskernen van < 50 jaar oud?

      Ik begrijp dat die ijskernen een gemiddelde geven van de 40 jaar resp. 100 jaar waarin ze gevormd zijn. Om de trendlijn met zekerheid te kunnen tekenen, om zeker te weten dat je geen piek mist, heb je behoorlijk wat ijskernen nodig, verdeeld over die 800.000 jaar. Hebben ze zoveel ijskernen geanalyseerd?

     • Dirk Visser 9 augustus 2018 om 23:14

      Leonardo,
      Ik bedoelde te zeggen dat de huidige waarde van bv CH4 waarschijnlijk niet de zelfde zal zijn als de waarde die gevonden zal worden na opsluiting in luchtbellen. Die waarde zal dan een mengsel over meerdere jaren representeren.
      CH4 metingen aan de Law Dome ijskern gaan door tot aan het oppervlak en sluiten dus goed aan aan de huidige waarde.
      Zie figuur 1 in onderstaande link.
      https://www.researchgate.net/profile/Cathy_Trudinger/publication/240490870_Law_dome_CO2_CH4_and_N2O_ice_core_records_extended_to_2000_years_BP/links/0a85e535eeaa58ec8c000000/Law-dome-CO2-CH4-and-N2O-ice-core-records-extended-to-2000-years-BP.pdf
      Er zijn waarschijnlijk geen ijskernen van jonger dan ~40 jaar, in genoemde figuur zijn de firnmetingen van hooguit die ouderdom.
      De Vostok ijskern van ~420000 jaar is ruim 3 km lang.
      Te zien aan sommige grafieken zijn er op ~500 niveau’s metingen gedaan. Ik heb niet de indruk dat er belangrijke pieken zijn gemist.

    • Frans Galjee 9 augustus 2018 om 20:57 - Antwoorden

     Dirk,

     Je reacties getuigen van veel kennis van deze materie. Daarvoor dank.

     • Dirk Visser 9 augustus 2018 om 23:23

      Dank je, Frans.
      Veel van de informatie omtrent dit onderwerp is afkomstig van posts en commentaren van Ferdinand Engelbeen. Ik probeer zo goed mogelijk te weer te geven wat ik via hem opgestoken heb.
      Mvg,
      Dirk

   • Frans Galjee 9 augustus 2018 om 20:54 - Antwoorden

    Marleen,

    “….. Ik blijf moeite hebben met het idee dat er evenwicht is. Alles fluctueert, de temperatuur, de uitstoot van CO2 gedurende de seizoenen en andere parameters en de hoeveelheid CH4 zoals te zien is in het paleoklimaat en
    later. “

    Er is nooit evenwicht maar mi wel een continue streven naar evenwicht. Je heb gelijk met dat alles doorlopend verandert een reden ook waarom een uiteindelijke evenwicht nooit bereikt kan worden. De cruciale vraag is of wij invloed hebben binnen al die processen die deze veranderingen sturen en voor reeds zeer lange tijd binnen een voor de mens redelijke grenzen weet te houden wij dus deze processen ontregelen.
    Mijn indruk is dat wij invloed uitoefenen zonder nog te weten hoe groot die invloed is en hoe die ontregeling er dus uitziet. Of het daarbij gaat om CO2, CH4, aerosolen, ontbossing en gebruik grond voor veeteelt of biobrandstoffen (vreselijk woord) of misschien wel alles van dat en meer, dat kunnen we vermoeden maar door gebrek aan kennis niet weten.

    Overigens een leerzaam artikel dat helaas ook bevestigt dat er met twee maten wordt gemeten. Echter dit is nog maar een deel van het probleem. Vanuit de enorme databrij kan iedere “deskundige” zijn of haar waarheid in het maken van sommetjes bevestigen hetgeen gezien de menselijke neiging tot confirmation-bias gebeurt zonder dat het heel duidelijk is.

    Mvg,

  • twan 9 augustus 2018 om 14:33 - Antwoorden

   Een koe in de wei die CO2 en CH4 uitstoot heeft dat toch zeker binnen gekregen via het gras dat ze eet? Dat gras zou sowieso ook vergaan waarna dezelfde stoffen vrij zouden komen.

   • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 15:54 - Antwoorden

    Iwan
    Ik heb me laten vertellen dat CO2 een kwalijk broeikas gas is bij bepaalde concentraties die het ideaal van 280 of was het 285 ppm te boven gaan. Zou het?

    Daarbij, dat gras wordt, afhankelijk van het feit dat het een vleeskoe of melkkoe is in de maag door anaerobe bacteriën verteerd, waarbij via winden en boeren CH4 (moerasgas) tevoorschijn komt en dat schijnt nóg gevaarlijker te zijn. Wel 300 keer. maar omdat het in de atmosfeer geleidelijk overgaat in CO2 moet je het gevaar op 25 keer het gevaar van overtollig CO2 schatten.

    Herman Philipse heeft me ooit ingefluisterd dat het volgens zijn Delftse vriendjes, maar 2 weken in de atmosfeer als CH4 verbleef, maar blijkbaar is dat nu opgerekt naar 10 tot 12 jaar. Klein verschil, maar toch.

    • Twan 9 augustus 2018 om 18:55 - Antwoorden

     Gezien het feit dat CH4 en effectiever broeikasgas is dan CO2 zouden de alarmisten bij moeten zijn dat CH4 overgaat in het zwakkere broeikasgas CO2

     • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 19:21

      Twan
      Ik heb je naam verkeerd weergegeven. De ogen worden slechter zie je, zelfs met bril. Maar dat alarmisten daar blij mee zijn lijkt me sterk.
      Ze zouden het liefst zien dat een koe wat beter werd opgevoed en geen winden of boeren liet. 24 jaar is nog altijd langer dan 1 jaat, Misschien kan de koeiencoach waar Bert het over had zich hiermee gaan bemoeien.

 2. j.e.reinders 9 augustus 2018 om 09:02 - Antwoorden

  Verhelderende blog vind ik.
  Ook dat zinnetje over de methaan productie van termieten..
  Zo zou men ook de methaan productie van een vlinder kunnen bepalen, toen het
  nog een plantenetende rups was.

 3. P.J.M.F. van Beurden 9 augustus 2018 om 09:17 - Antwoorden

  Hoeveel hoefdieren liepen er voor het verschijnen van de mens over de aarde, hoeveel moeras was er, huidige steenkolenlagen, etc.

 4. P.J.M.F. van Beurden 9 augustus 2018 om 09:21 - Antwoorden

  Mooi betoog. Zet de veehouderij in een ander perspektief.

 5. Marcos 9 augustus 2018 om 09:21 - Antwoorden

  Goed stuk van Rypke en een typisch staaltje Haagse of Brusselse werkelijkheid waar geen touw aan vast te knopen is: net zo krankzinnig als het gebruik van houtpellets als biobrandstof CO2 neutraal te verklaren terwijl elk weldenkend mens kan zien dat dit waanzin is. Ik vrees alleen dat deze “werkelijkheden” stevig verankerd zit in het denken van de beleidsmakers en het even zal duren voor dat daar ook gaat landen.

  • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 16:05 - Antwoorden

   Marcos
   Voor de koe is gras een uitstekende biobrandstof, Wij kunnen er als mens zelf niks mee. Nou ja we proberen er in het laboratorium meteen de eiwitten uit te halen en er zo melk van te maken. Vervolgens kun je er ook, via spiercellen in het laboratorium en straks grootschalig in fabrieken, echt spierweefsel van maken en dat vervolgens consumeren.

   Of het ene energietechnisch beter is of niet, daar laat ik me niet over uit. Wel denk ik dat het zieligheidsgehalte er door die nieuwe fabrieken kleiner op wordt en we ons een beter mens kunnen voelen. Meteen de biefstuk op maat geproduceerd.

   https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/kweekvlees-is-hard-op-weg-naar-uw-bord/

   Wat ik wel jammer vind, weg die grazende koeien in het nu nog mooie Nederlandse landschap.

   • Jos 9 augustus 2018 om 17:16 - Antwoorden

    Och, de grazende productiekoeien vervangen we dan door Heckrunderen, Konikpaarden en ander onnuttige grazers zoals in de Oostvaardersplassen

    • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 21:52 - Antwoorden

     Jos
     Ik denk niet dat het gaat helpen. Alle tweehoevigen herkauwen en produceren methaan. Zij kunnen gras afbreken dank zij hun spijsverteringsstelsel. Houtachtige gewassen verteren of dor gras geeft blijkbaar nog meer methaan. Kieskeurige beesten zet he niet in een natuurgebied. die moeten het jaar door met karig voer kunnen overleven. Het nut zit in het open houden van het gebied voor zover je dat nut kunt noemen. Anders zou het gewoon bos worden, moerasbos in een natte omgeving en anders loofbos via allerlei tussenvormen van successie.
     Moerasbos geeft ook veel CH4. Gewoon een kringloop, niets om je druk over te maken.

  • Frans Galjee 9 augustus 2018 om 21:02 - Antwoorden

   Marcos,

   Helemaal mee eens op een punt na.

   Er zullen nieuwe beleidmakers moeten komen want bij de huidige daalt niets meer in deze zijn al te ver heen.
   Mvg,

 6. Bert Pijnse van der Aa 9 augustus 2018 om 10:56 - Antwoorden

  Een overeenkomst tussen de sectoren bestaat wel : ze zijn beide subsidie gedreven. Lees ; het zijn kunstmatige economiën . ( in een gewone economie zouden zaken zich vanzelf hebben geregeld )

  Wel grappig dat uit het onderzoek blijkt dat koeien toch beter in de stal gehouden kunnen worden en tegelijkertijd zielig voor de koeiencoaches , die koeien moesten overhalen om toch naar buiten te gaan , maar nu weer werkloos worden . Nog speciaal op voorspraak van Sharon Dijksma aangesteld . ( echt waar )

 7. Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 15:39 - Antwoorden

  Wie heeft voor mij betrouwbare cijfers over de jaarlijkse wereldwijde slacht van huisdieren. Het totale gewicht van de geslachte dieren, de hoeveelheid vlees die dat oplevert, de hoeveelheid die daarvan door mensen geconsumeerd wordt, de hoeveelheid vlees of slachtafval die onze huisdieren, honden, katten etc daarvan eten, de restmassa die na de slacht overblijft en een andere bestemming vind, bijv huid (leer), wol, haar, beendermeel etc. Het loopt n.l sterk uiteen op de diverse sites. De een heeft het over 56 biljoen, de ander over 56 miljard. Naar Nederlandse begrippen is dat nogal een verschil.

  Afhankelijk van het mogelijke belang of oogmerk van de publicist.

  Hoe is het aantal geslachte landbouwhuisdieren samengesteld. Runderen, schapen geiten, varkens, kippen eenden enz. ook dat maakt m.b.t. de CO2 boekhouding nogal uit.

  En dan als referentie, hoeveel CO2 produceren 7 miljard mensen alleen al door er te zijn en alleen dor adem te halen en te eten in de loop van hun leven uit. Uiteraard de hele stofwisseling meenemen.

  Ik heb wel wat cijfers, maar ik durf me daarop niet meer te baseren, Daarbij is het van eminent belang dat er als vertrekpunt uitgegaan wordt van dezelfde cijfers. Daarnaast lijkt het me ook van belang het aantal wilde runderen, antilopen, bisons, herten, zwijnen, gevogelte etc. wereldwijd in het geheel te betrekken. En vervolgens al het andere gedierte dat de koolstofkringloop mee in gang houdt. Allemaal biomassa dat zich op de een af andere manier te goed doet aan de rijke dis die plant heet.

  • J. van der Heijden 9 augustus 2018 om 15:57 - Antwoorden

   De hoeveelheid voedsel die planten eters consumeren is totaal irrelevant voor de wereldwijde CO2 uitstoot, die CO2 was namelijk ook vrijgekomen als de plant zo verteerd was.

   Wel interessant is natuurlijk de hoeveelheid methaan die er wordt geproduceerd al is het alleen al omdat huisdieren meer methaan produceren dan wilde dieren (heeft met dieet te maken) https://extension.psu.edu/carbon-methane-emissions-and-the-dairy-cow

   En ons miljard is een Amerikaanse biljoen

   • Hans Erren 9 augustus 2018 om 17:34 - Antwoorden

    Dat biomethaan is na tien jaar al geoxideerd tot co2.
    Aks biomassa verbranden co2 neutraal is, waarom biefstuk eten dan niet?

    • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 22:25 - Antwoorden

     Hans
     Alleen wacht ik nog steeds op de wijze waarop de duur van die verblijftijd is aangetoond. Zijn daar laboratoriumproeven de basis van of berekeningen en welke dan wel. Vreemd is in ieder geval dat er geen eenduidigheid is.

     Verder zou ik ook wel eens alle bronnen van methaan op een rij willen zien. Uiteraard hoort daar ook de veehouderij bij, maar eveneens de moerasgebieden en de lekkage bij de winning van gas en olie.

     Het is een misvatting dat wilde tweehoevigen geen methaan produceren. Alle dieren die gras verteren produceren methaan. Melkkoeien produceren in verband met hun langdurige melkgift het meeste methaan. Hoe meer gras erin gaat, hoe meer methaan eruit komt, Runderen die voor het vlees gehouden produceren minder. Uiteraard is het daarmee ook afhankelijk van het lichaamsgewicht. Of gras of plantenmassa in een nat milieu of in een tweehoevigenmaag verteerd wordt maakt daarbij niet uit. Net zomin als door andere cellulose of hemicellulose verterende organismen zoals bijvoorbeeld termieten.

     • Dirk Visser 10 augustus 2018 om 00:16

      De verblijftijd kan worden berekend uit het CH4 budget.
      De concentratie in de atmosfeer is nu 1850 ppb, dat is 5200 miljoen ton (Mt).
      De jaarlijkse emissie wordt geschat op 558 Mt (zie link), daarvan blijft in de atmosfeer 10 Mt, dus afbraak/opname 548 Mt.
      Daaruit valt eenvoudig de e-folding time te berekenen van 5200/548= 9.5 jaar ofwel een halfwaarde tijd van 9.5*ln(2)= 6.6 jaar.

      https://phys.org/news/2016-12-surge-methane-emissions-threatens-efforts.html

     • Hans Erren 10 augustus 2018 om 06:24

      Peter ik vat het even samen koeienbiefstuk is net zo groen en kortcyclisch als biobrandstof.

      Het is meten met twee maten.

     • Peter van Beurden 11 augustus 2018 om 01:08

      Dick,
      Dank voor de link. Wat me wel opvalt zo op het eerste gezicht is dat er 10 Mt in de atmosfeer achterblijft terwijl er blijkbaar steds een balans was. Via een ander aangereikt linkje blijkt overigens een 20% fluctuatie naar beneden in te zitten waar men geen raad mee weet .Ik ga beide linkjes met elkaar vergelijken. Blijkbaar neemt de natuur niet op wat er totaal geproduceerd wordt net als dat gebeurt bij CO2. daar blijft ook elk jaar 2Gt in de atmosfeer achter. Zie de Mauna Loa grafiek. Het lijkt me te gemakkelijk om te zeggen dat de opnamecapaciteit aan zijn grens zit voor beiden. Alarmisten zullen zeggen, zie je wel, de natuur kan het niet aan. De kringlopen functioneren niet meer, de boel is uit zijn balans. Denk jij dat dan ook, of heb je een verklaring?

     • Peter van Beurden 11 augustus 2018 om 01:10

      Hans dat het meten met twee maten is lijkt me zeker het geval. Maar ik probeer de achtergronden ervan te begrijpen.

     • Dirk Visser 11 augustus 2018 om 11:29

      Peter,
      Strikt genomen is er nooit evenwicht in de atmosfeer, er is een voortdurend streven naar evenwicht met een voor iedere component specifieke responstijd. De ‘sink’ voor CH4 is onbeperkt: het wordt afgebroken in de atmosfeer.
      De oceaan als ‘sink’ voor CO2 is vooralsnog ook onbeperkt.
      PS, de toename per jaar van CO2 in de atmosfeer is ~4 GtC (gigaton koolstof), dit komt overeen met ~2 ppm CO2.

 8. Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 15:42 - Antwoorden

  Dat had natuurlijk moeten zijn:
  En dan als referentie, hoeveel CO2 produceren 7 miljard mensen alleen al door er te zijn en alleen door adem te halen en te eten in de loop van hun leven. Uiteraard de hele stofwisseling, inclusief excrementen, meenemen.

 9. Scheffer 9 augustus 2018 om 15:54 - Antwoorden

  Zeilmaker toont aan, dat meten met 2 verschillende maten gewoon is bij dogmatische milieu-evangelisten in de bio-religie. Dergelijk is geheel ideologisch “duurzaam”-politiek-gedreven en heeft niets met eco-beheersing of met milieu-kritische-wetenschap te maken.

  Veel van de natte graslanden en heideterreinen in de wereld zijn niet als landbouwareaal te gebruiken maar slechts geschikt voor veeteelt.

  In “Hamburgers in het Paradijs” is een sterk pleidooi (van CEO -WU prof. Louise Fresco) voedselcapaciteit op aarde niet voor de brandstoftanks van de mobiliteit te bestemmen, maar als uitsluitend als voedsel te gebruiken. Nog los van de milieu-vernietiging van oerwouden, moerasbossen en savanna’s die biofuels en biomassa impliceert.

  Overigens meldt Fresco dat 90% van de landbouw en veeteelt in derdewereldlanden bij gebrek aan alternatieve keuze en vooral dus uit armoede “biologisch” is.

  Lekker “duurzaam” dus ……………. en streef vooral met ideologisch leugenachtige propaganda en met bestraffende eco-lasten door beklemmende “duurzame” wetgeving, strevend naar stijgende en voortschrijdende armoede voor de westerse wereld en haar bevolking.

  Als je het niet ziet, dan zul je het nooit begrijpen (vrij naar Cruijff).

  https://citaten.net/zoeken/citaten_van-johan_cruijff.html

  • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 16:24 - Antwoorden

   Scheffer
   Én het het continueren van de energie en voedselarmoede in een groot deel van de ontwikkelingslanden. daartoe aangevoerd door de wereldbank,
   https://www.eike-klima-energie.eu/2018/07/28/kohlenstoff-kolonialismus-zurueckweisen/

  • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 22:44 - Antwoorden

   Scheffer
   Zeilmaker stelt terecht het meten met twee maten aan de kaak.

   Het verschil zal zijn dat biobrandstoffen circulair zijn en “slechts” CO2 produceren en dat de grasetende landbouwhuisdieren CH4 produceren dat een sterk broeikasgas is en pas over langere tijd weer in de koolstofcyclus wordt opgenomen in plantenmassa. Daarnaast geeft biobrandstof dus een reductie op het fossiele brandstof gebruik. Dat een gekapte boom pas na ca. 35 jaar weer evenveel CO2 opneemt als voor hij gekapt werd, afhankelijk van de soort, daarover hoor je weinigen. Om die ene boom te compenseren moet je dus veel bomen planten op een groot oppervlak.

   Ook jouw opmerking over de geschiktheid van terrein voor landbouw is volkomen terecht. Al kun je met kunstgrepen in dat opzicht veel doen. de vraag is overigens of je dat moet doen als de biodiversiteit je echt wat waard is. Diversiteit is de redding van allerlei diersorten, ook van de mens. Zet alles op één kaart en je komt vroeg of laat in de problemen. De natuur spreidt risico’s zonder er bij na te hoeven denken. Dat heet evolutie.

 10. Cornelis van den Berg 9 augustus 2018 om 16:09 - Antwoorden

  En zo zien we maar weer dat de overheid die alle onzin door Rypke gemeld als zoete koek slikt om die als beleid uit te kakken de grootste oplichter is in elk geval in ons landje. Trek (dit moet symbolisch worden uitgevoerd) die lui hun dure kleren uit en hang ze in hun schamele naaktheid en schaamteloosheid te kijk. Over de vraag wie de grootste haatzaaier en treiteraar is in ons landje is hoeven we niet meer te discussiëren.

 11. Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 16:17 - Antwoorden

  Uiteraard was me dat verschil biljoen en miljard bekend, maar op een Nederlandse website is dat toch wel erg slordig. Het zet internetbezoekers zomaar op het verkeerde been.

 12. Johanna 9 augustus 2018 om 17:00 - Antwoorden

  Één ding is zeker , duurzaam betekend geld : heel veel geld dat van de burger afgetroggeld gaat worden !

  • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 22:55 - Antwoorden

   Duurzaam is helaas een modewoord, een reclamewoord geworden om de goedwillende of angstig gemaakte burger over te halen gewenst gedrag te gaan vertonen. Soms terecht, soms volkomen onterecht. En dan hoor je het volksverlakkerij te noemen. De natuur ruimt zijn eigen “rommel” op en recyclet alles met behulp van allerlei bewonderenswaardige organismen. De mens kan een handje meehelpen de door hemzelf geproducereerde producten naar analogie van het natuurlijke voorbeeld te recyclen. Vaak kan de natuur het beter als het organische stoffen betreft. Ook in andere gevallen lukt het de natuur eveneens. Maar het is voor mensen weinig plezierig te wonen op een mestvaalt. Dus ruimen we tot op zekere hoogte op. Maar erger u niet aan een blaadje.

 13. Paul Hagel 9 augustus 2018 om 17:37 - Antwoorden

  Rypke,
  Heerlijk dat je naast je interessantetijden.nl nu ook weer op je oude website verschijnt met dergelijke uitstekend onderbouwde weerleggingen van de voortdurend over ons uitgestorte politiek bepaalde klimaatflauwekul!

  Ten aanzien van de (door Dirk Visser) genoemde temperatuurafhankelijke flux van methaan van de biosfeer naar de atmosfeer, leidende tot 400 ppb gedurende ijstijden en 800 ppb tijdens interglacialen, zou ik willen opmerken dat deze temperatuurafhankelijkheid sterk bepaald zal worden door het beschikbare landoppervlak waaruit deze flux zich zal kunnen ontwikkelen. Gedurende ijstijden worden grote landoppervlakken door ijsbedekking minder geschikt voor methaanontwikkeling, terwijl ook de methaanontwikkeling in de nog wel geschikte gebieden door lagere temperaturen ook nog eens lager zal komen te liggen. Stijgt de temperatuur tot interglacialen, dan stijgt de flux van methaan door het verdwijnen van deze beperkingen, waardoor de evenwichtsconcentratie in de atmosfeer kan verdubbelen. Met het broeikaseffect van methaan heeft dat alles niets te maken, net zo min als de huidige verdere stijging tot 1.850 ppb door menselijke activiteiten, vooral bepaalt door olie en gaswinning.

  • Marleen 9 augustus 2018 om 19:18 - Antwoorden

   Paul Hagel, het blijft een probleem deze evenwichtsconcentratie. Het zou misschien vervangen kunnen worden door “beginconcentratie” of “aanvankelijke” concentratie.

   Hier valt te lezen dat de concentratie van CH4 voornamelijk afhankelijk is van de inclinatie van de aardas:

   “The measurements indicate a strong relationship between the atmospheric methane content in relation to the Earth’s path around the Sun as well as the inclination and direction of the Earth’s axis. They find evidence for an increasing strength of the monsoon circulation in the tropics over the past 400,000

   http://www.nbi.ku.dk/english/news/news08/greenhouse_gases/

   • Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 23:05 - Antwoorden

    Marleen,
    Dat lijkt me met ijstijden te maken te hebben. Permafrost verhindert de vertering van plantenmassa. Nu komt het door de opwarming vrij. Let op, ik heb het over de natuurlijke opwarming vanuit een glaciaal naar een interglaciaal. Het ontdooien van het permafrost en het vrijkomen van watermassa’s zorgt dus voor meer moerassen en daarmee voor CH4. De oplopende temperatuur doet daar door de snelheid van de verteringsprocessen, in een nat zuurstofarm milieu, nog een schepje bovenop.

    Ga je link straks even lezen, bedankt.

 14. bart 9 augustus 2018 om 18:35 - Antwoorden

  .wee de dag dat algemeen …t/m politiek beleid…aanvaard wordt dat co2 niet de opwarming veroorzaakt…ga ik al die mooie schrijfsels op cg missen…mvg…bart..

  • bart 9 augustus 2018 om 19:45 - Antwoorden

   .dus zullen we t voorlopig maar voor ons houden?…mvg..bart..

 15. gerard d'Olivat 9 augustus 2018 om 19:27 - Antwoorden

  Een op zich interessant artikel van Rypke.

  Maar eh even een vraagje…. Je kunt natuurlijk best wel CO2 last ‘ophangen’ aan koetjes. Maar staan er eigenlijk ook financiele sancties op voor de veehouders. Dwz per koe moet er zoveel ‘betaald’ worden? Ik kon daar eigenlijk niks over vinden.

  Of is het gewoon alleen maar onderdeel van de CO2 boekhouding die voorals nog niemand een cent kost, naar alleen maar dient als onderdeel van het grote CO2 kwartetspel.

 16. Marc 9 augustus 2018 om 20:08 - Antwoorden

  Ik sluit mij aan bij de rest. Goed artikel! Sterker nog, weer een verademing om hier weer een stukje deugdelijke onderzoeksjournalistiek van Rypke te lezen.

 17. Franky 9 augustus 2018 om 20:21 - Antwoorden

  Duidelijk verhaal meten met 2 maten. Als dit juridisch te onderbouwen is dan moet het toch mogelijk zijn om hier een zaak van te maken. Als instanties als Urgunda dat kunnen over een beetje stof dan moeten boeren en burgers dit toch ook kunnen om dit een halt toe te roepen. Zit er geen jurist hier die hier wat in ziet? Ik denk dat er draagvlak genoeg is en dan moet e.e.a toch wel te realiseren zijn.

 18. bart 9 augustus 2018 om 20:39 - Antwoorden

  .in tegenstelling tot t hittegolvenachterhoedegevecht van marcel en ap draag ik hierbij wel graag n …klein …steentje bij…meer kans op publiciteit bij de niet-incrowd….€ 50.-…wie volgt?..mvg..bart..

 19. Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 23:29 - Antwoorden

  Rypke
  Wat die watervoetafdruk betreft.
  Als je bedenkt dat het malse gras dat onze koeien eten voor een heel groot deel uit water bestaat kan die berekening best kloppen. Ze zijn namelijk vrijwel constant aan de diarree. vergelijk dat maar eens met wilde herkauwers of grote grazers die we als maaimachine in de natuur inzetten. Maar daar zou ik toch bij op willen merken dat water komt er voor een deel als waterdamp en urine weer uit. Het wordt niet verbruikt, het is gewoon een transportmiddel om de melk in het kalf (in dit geval de mens) te krijgen en de voedingsstoffen in het vlees en andere onderdelen van de koe.

  Een vergelijking met de mens is dan wel op zijn plaats. Behalve het gebruik van water om onze voedingsmiddelen in onze cellen te krijgen, VERbruiken wij water om ons en onze kleding te wassen, de vaat te doen etc. 120 liter per dag per persoon waarvan ca. 2 liter drinkwater. reken dat eens uit per kilo mensenvlees over ca 80 jaar en dat gedeeld door het gemiddelde gewicht aan spiermassa.

  Oké, ook dat water gaat weer het riool in en wordt gereinigd. Maar ook dat is meten met twee maten. Isoleren van “problemen” en ze losmaken uit hun totaalverband is dé manier om te manipuleren en te indoctrineren. Of zouden onze onderzoekers en rapportenschrijvers het echt niet in de gaten hebben. Dat is misschien nog wel erger.

 20. Peter van Beurden 9 augustus 2018 om 23:52 - Antwoorden

  Marleen
  Gelezen en bekeken.
  Of de grafiek klopt niet, of de conclusie niet. Kijk even mee, ik zie toch echt beduidend hogere pieken op 320.000 en 120.000 jaar en bepaald geen ongeveer gelijkblijvende hoeveelheid CH4 over het hele traject. Zou het voor sommigen toch wishful thinking zijn?

  Misschien is er toch enige aanleiding die ijskernonderzoeken nog eens tegen het licht te houden als echt bruikbaar meetinstrument.

 21. Lieuwe 10 augustus 2018 om 01:58 - Antwoorden

  Zo’n pink heeft toch ook een vader en moeder nodig? Moet dat waterverbruik niet meegeteld worden?

 22. Wiersma 10 augustus 2018 om 03:50 - Antwoorden

  Goed. Alles herleidend tot wat het is? Darwinistisch gedacht?
  De noten zijn hier op. Tijd om bessen te leren eten. Het IQ/verstandelijk vermogen is op in het westen.
  Discussies hebben -al jaren- geen enkele zin meer. The politics are settled.
  Tijd om te emigreren dus. Regeren is vooruitzien.
  Wie slim is die nokt, wie denkt dat het ‘allemaal wel wat mee zal vallen’ wens ik veel succes.
  Punt is wel: waar naar toe? Tsjechie? Hongarije? Rusland?
  Wie het weet mag het zeggen.

 23. Franky 11 augustus 2018 om 12:11 - Antwoorden

  Bart ik volg met z,n twee gaat het niets worden ben ik bang. Ook nog geen jurist hier die zich aanmeld of zijn we allemaal bang voor de groene industrie? Het wordt tijd om eens wat te gaan doen anders is het niet meer te stoppen. Net zo als de hetze tegen diesel autos in eerste instantie ging het om terugdringen van gebruik van fossiele branden stoffen nou dat deden veel diesel rijdes al meer km minder verbruik. Echter toen moest er roetfilters in oke op zich goed maar toen begon het katalysators moesten erin (Mevr. Cramer) ondanks het feit dat in Delft aangetoond werdt dat dit niet goed was toch door gezet. Gevolg uitstoot van deeltjes onder de 2,5uM fors toegenomen. Resultaat meer longziekten ed reden het menselijk lichaam is niet in staat deeltjes < 2uM te filteren in de neus. Waar snot niet allemaal goed voor is. Dus de loodvervangers in bezine hebben vrijspel gekregen. Hier is zijn werkelijke meetgegevens van beschikbaar maar de lobby is te sterk. De overheid doet maar 1 ding het moet juridisch afgedekt zijn meer niet. Dus moraal van mijn betoog willen we wat doen dan moeten we het via de juridische weg doen. Ja dat kost geld en tijd en daar is geen subisidie voor te krijgen in tegenstelling tot allerlei vage mileuclubjes die aleen maar van subsidies leven.

 24. bart 11 augustus 2018 om 16:40 - Antwoorden

  .n.a.v. de arikelen van de afgelopen dagen:…..de overheid juridisch aanpakken…..met zn tweetjes..geen twietjes..wordt t niks franky…….groot gevaar om kapot geprocedeerd te worden…..on 2nd thought is n marketingstrategie wellicht n betere optie om de misleide burger wakker te maken…mn 1e ingeving is n reclamecampagne met het motto:..gasloos is kansloos…of zoiets…!?…mvg…bart.

 25. Franky 11 augustus 2018 om 18:12 - Antwoorden

  Reclamecampagne is niet eens zo gek op die mooi digitale borden langs de snelweg. Of ouderwetse stickers met Duurzaamheid is een leugen $$$. Wij doen groen van uw poen.

Geef een reactie

Solve : *
6 + 21 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK