In de greep van de klimaathysterie walst onze overheid over de belangen van de burgers heen. Maar het protest groeit.

Onderstaand bericht werd onlangs door voorzitter J.L. Nieboer namens ‘Tegenwind Veenkoloniën’ naar 1e en 2e Kamerleden gezonden.

Geachte Kamerleden,

Gisteren hebben verscheidene wetenschappers zich beklaagd, dat zij niet of onder moeilijke omstandigheden nog onafhankelijk onderzoek kunnen verrichten.

De bittere conclusie, die hieruit te trekken is dat adviesorganen van de Regering hun onafhankelijkheid reeds lang verloren hebben.

Daarmee komen ook de adviezen van het RIVM, zoals over Laag Frequent Geluid door windturbines, op losse schroeven te staan.

Op basis van het RIVM rapport “RIVM Evaluatie Normstelling Windturbinegeluid” uit 2009 heeft u negen zoekgebieden voor grootschalige turbineparken goedgekeurd, waaronder het project in de Drentse Monden.

Het Ministerie van Economische zaken heeft in de jaren 2005 en later ingezet op het plaatsen van 6.000 MW aan windturbines op land middels de structuurvisie SWOL.

Helaas stond bestaande wetgeving dit niet toe, omdat deze wetgeving de ‘nare’ regeling bevatte, dat geluidsproductie op dag niveau werd bepaald.

Geluidsoverlast was daardoor erg gemakkelijk te constateren, waarop de lokale Overheid kon optreden en dat maakte plaatsing van 6.000 MW onmogelijk.

Gelukkig was er het RIVM, dat met een fraai rapport u allen bij de neus kon nemen, waardoor menig Nederlander in de problemen is gestort of dat dreigt te overkomen.

Het RIVM-rapport betreft een ‘literatuurstudie’, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van bijdragen van auteurs, die tegen de wind industrie aanleunen.

Gemakshalve heeft het RIVM in het verlengde daarvan alle (negatieve) binnenlandse ervaringen met windturbines bewust buiten schot gelaten.

Zo ook de revisie van het RIVM-rapport uit 2013, dat op geen enkele wijze aandacht geeft aan de ingrijpende negatieve ervaringen die in binnen- en buitenland zijn opgedaan met windturbines.

De gezondheidsrapporten daarover, welke al sinds 2006 gepubliceerd worden, worden door het RIVM zelfs niet vermeld.

Zoals de windplannen in Drenthe voorliggen, dreigen mensen op ieder hoekpunt van hun huis een turbine op korte afstand te krijgen. Over de provinciegrens in Groningen krijgen de inwoners van Musselkanaal en Stadskanaal, mits deze heilloze windplannen door mochten gaan, op korte afstand rijen van 6 turbines op zich gericht en dreigen de inwoners rond Meeden en Veendam hun levenskwaliteit te verliezen door de voor de bevolking nu al ziekmakende windplannen.

Het zal u duidelijk zijn dat, ondanks dat deze windplannen allang en door wel door de bevolking omarmde duurzame energievormen zijn ingehaald, de mensen zich niet uit hun huizen laten pesten en niet als binnenlandse klimaatvluchtelingen te boek willen staan.

Vaker hebben wij met nadruk gewaarschuwd dat ook de Veenkoloniale bevolking, bij wie door kwaadheid over deze windplannen de ‘stoom uit de oren’ dreigt te komen, overgaan tot ongewenste acties.

Triest dieptepunt is daarbij dat alle bestuursleden en vele mensen waarmee zij contact hebben, al geruime tijd worden afgeluisterd door de AIVD. Alhoewel de AIVD jegens ons tot op heden géén criminele activiteit heeft aangetoond, is dit kenmerkend voor de blindheid naar de belangen van de duizenden inwoners. Hun leefomgeving, welzijn, welvaart en gezondheid dreigt opgeofferd te worden voor het realiseren van volstrekt ongewenste, overbodige en bovenal allesvernietigende windplannen.

U staat voor de keuze:

1. u volhardt in een beslissing die genomen is op basis van onjuiste informatie, die hele gebieden in Zuidoost Drenthe en Oost Groningen onbewoonbaar zal maken en het draagvlak voor de energietransitie volledig ondermijnt of

2. u roept de plannen een onmiddellijk halt toe en gaat i.s.m. de bewoners van de zoekgebieden uitvoering geven aan het opwekken van duurzame energie zónder de negatieve impact op woon- en leefomgeving en gezondheid en mét draagvlak.

Wij roepen u als onze volksvertegenwoordigers en als behartigers van ons burgerbelang derhalve op om goede notie van de bijlagen te nemen en, nu het nog kan, te komen tot heroverweging van de windplannen in Groningen en Drenthe. [Noot HL: De bijlagen zijn niet bijgevoegd. Zij zijn op aanvraag via de commentaren beschikbaar.]

Met vriendelijke groet,

Tegenwind Veenkoloniën

J.L. Nieboer

Voorzitter/woordvoerder