Help! Het blijft niet bij 1,5 graden opwarming!

De jaarlijkse hoogmis van het klimaatalarmisme zal binnenkort weer worden gecelebreerd: COP24 (COP=Committee of the Parties) van 2-14 December. Dit keer zal het VN– klimaatpanel (IPCC) in een minder exotisch oord dan gebruikelijk vergaderen: in Katowice (Polen).

Pikant is dat Katowice ligt in een land en streek waarin steenkool historisch gezien een grote rol speelt – vooral in Silezië, het hart van de mijnbouwstreek. De lokale overheid, werkgevers en vakbonden zien mijnbouw en energievoorziening op basis van steenkool als het fundament van de Poolse economie. Polen is bijzonder afhankelijk van steenkool, hetgeen op gespannen voet staat met het klimaatbeleid.

Heleen de Coninck.

Heleen de Coninck, een bevlogen klimaatdeskundige verbonden aan de Radboud Universiteit, die nauw betrokken was bij de opstelling van het nieuwste IPCC-rapport, mocht bij de NRC en de NOS weer emmers vol klimaatkommer en –kwel uitstorten over de hoofden van nietsvermoedende lezers en kijkers. Alhoewel, klimaatdeskundige? Haar CV suggereert toch net even iets anders. Maar goed, een kniesoor die daarop let.

Zij rapporteerde over de laatste versie van de zogenoemde ‘samenvatting voor beleidsmakers’ die onlangs in de Zuid-Koreaanse stad Incheon werd goedgekeurd. Niet de wetenschap staat daarin ter discussie, maar de vertaling daarvan naar de politieke realiteit. Nou ja, realiteit? Beter: naar een nieuwe formulering van vrome politieke ambities, waarvan we moeten afwachten of die ooit zullen worden vervuld. (Niet dus!)

Dat rapport zal worden besproken op de klimaattop in het Poolse Katowice, waar zal worden onderhandeld over de invulling van het akkoord van Parijs. Daar bepalen de landen of ze het klimaatbeleid gaan aanscherpen op basis van het nieuwe rapport. Verwacht veel woorden, maar weinig daden. Papier is geduldig.

Volgens de NOS, een van de meest fanatiek apostelen van het klimaatalarmisme in Nederland, was het weer eens de ‘laatste waarschuwing’. Maar ja, dat horen we al tientallen jaren. En die verschrikkelijke opwarming wil maar niet komen. De afgelopen twee jaar is de gemiddelde wereldtemperatuur zelfs 0,7 graden gedaald. Ik herinner mij niet dat de NOS dat heeft gemeld.

Rob van Dorland.

Maar Heleen de Coninck is niet de enige die weer ruim podium kreeg voor het onweersproken verspreiden van haar onheilstijdingen bij de NOS en NRC, ook KNMI’er Rob van Dorland was weer van de partij in het NOS-jornaal van 8-10-2018. Het was weer een en al klimaatactivisme.

En ook Maarten Keulemans – die, toegegeven, af en toe kritische noten plaatst – schreef weer een lang alarmistisch artikel in de Volkskrant.

Ik citeer:

Klimaatdoel Parijs wordt vrijwel zeker niet gehaald.

De kans dat de aarde maximaal 1,5 graad opwarmt – de inzet van het Parijse klimaatakkoord uit 2015 – is klein, schrijft het wereldklimaatpanel in een nieuw tussenrapport. Het wordt heel, heel lastig.’

Het is zo goed als uitgesloten dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot de anderhalve graad die de wereldleiders zich in Parijs hebben voorgenomen. Alleen snelle vérreikende en ongekende veranderingen in alle onderdelen van de samenleving zouden de opwarming – nu al ongeveer één graad – nog enigszins binnen de perken kunnen houden. …

Wat maakt een halve graad extra opwarming eigenlijk uit? Heel veel, volgens het IPCC …

Momenteel stoot de wereld jaarlijks voor zo’n 42 miljard ton CO2 aan broeikasgassen uit. Om op 1,5 graad te komen, mogen we nog een goede 500 miljard ton uitstoten (al zit op dat getal grote onzekerheid). Daartoe moet de werelduitstoot rond 2050 terug naar nul, 25 jaar eerder dan nodig is om op 2 graden te blijven. En we moeten een beetje geluk hebben: er mag niet opeens onvoorzien veel extra methaan (moerasgas) vrijkomen uit fermenterende wetlands en dooiende permafrost.

Om de temperatuur tot 1,5 graad te beperken, zijn draconische maatregelen nodig: denk aan een slordige 800 miljard euro per jaar, schat het IPCC. Ruw becijferd: in 2050 moet 70 tot 85 procent van alle stroom duurzaam zijn, het aandeel gas in de energievoorziening zo’n 8 procent zijn en het aandeel kolen minder dan 2 procent. De industrie moet 75 tot 90 procent minder CO2 uitstoten. En bij flink gebruik van bio-energie en herbebossing is al snel een gebied zo groot als India of zelfs Australië nodig.

Aldus Maarten Keulemans.

Ik vraag me soms wel eens af hoe e.e.a. nu bij de redacties van de ‘kwaliteitskranten’ toegaat. Ik kan mij niet voorstellen dat de aldaar werkzame wetenschapsjournalisten – die mijns inziens van degelijk tot hoog niveau zijn – niet op de hoogte zijn van het feit dat de klimatologische mainstream met haar AGW–paradigma (AGW=’Anthropogenic Global Warming’) onder toenemende druk staat. Waarom rapporteren zij daar dan niet kritischer over, net zoals dat gebruikelijk is bij hun collega’s op politiek en economisch gebied? Zou het te maken hebben met het verdienmodel, omdat men bang is politiek correcte lezers af te schrikken en daardoor abonnees te verliezen?

‘Eén Vandaag’ van vanavond was opnieuw weer een tenenkrommende topper van misleidende klimaatpropaganda van de NPO. Daarin werd verslag gedaan van de uitspraak van de rechter in hoger beroep in de zogenoemde Urgenda-zaak. Daarin bepaalde de rechter dat de regering haar voornemens diende na te komen om in 2020 25% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van het referentiejaar 1990. Vorig jaar stond de vermindering van de uitstoot nog op 13%. Dus het is godsonmogelijk om die doelstelling te halen. En als die doelstelling niet wordt gehaald, krijgt minister Wiebes dan gevangenisstraf?

Het hof benadrukte dat er sprake was van een ‘reële dreiging’ door klimaatverandering. Waar halen ze het vandaan? Ja, dat kan worden ontleend aan de alarmistische rapporten van het VN-klimaatpanel. Maar die zijn slechts gebaseerd op de uitkomsten van klimaatmodellen, waarvan de laatste tijd duidelijk is geworden dat zij de opwarming aanzienlijk hebben overschat. Zou de rechter ooit wel eens kennis hebben genomen van de observaties van officiële instanties (!), die toch overvloedig aanwezig zijn op internet en die geen bevestiging leveren van de Apocalyptische scenario’s waarin de milieubeweging grossiert?

Kortom het virus van de klimaathysterie heeft zich nu ook al uitgebreid naar de rechterlijke macht, die daarmee op de stoel van de politiek is gaat zitten – een bruuske aanval op de trias politica en daarmee op onze democratische rechtsorde. Ja, klimaat maakt meer kapot dan je lief is! Men waant zich weer terug in de Middeleeuwen waar heksen verantwoordelijk werden geacht voor klimaatverandering.

Marjan Minnesma, die een traantje wegpinkt na de uitspraak van de rechter.

Na de uitspraak van de rechter vielen de eisers, Urgenda en sympathisanten, elkaar huilend in de armen. De planeet was gered! Hun blijdschap met de uitspraak werd uitvoerig en roerend in beeld gebracht.

Volgens Marjan Minnesma impliceerde de uitspraak van de rechter een ‘ongelofelijk pak slaag voor de staat’. Maar wat dacht zij dat het effect van het klimaatbeleid van Nederland op het klimaat zou zijn? Dat is niet aantoonbaar, zoals de vorige regering bij  monde van staatssecretaris Sharon Dijksma heeft laten weten: 0,000 en nog wat minder graden opwarming!

Wie dacht zij dat de rekening daarvan zou moeten betalen? Dat zijn natuurlijk de burgers. En aangezien energie tot de eerste levensbehoeften behoort zijn het vooral de laagste inkomenscategorieën die het meest getroffen worden door de nare gevolgen daarvan.

Op alle andere terreinen laat de NPO ook wederhoor toe. Maar dat geldt niet voor klimaat. Er werd weer ruim baan gegeven aan de aanwakkering van de klimaathysterie.

Maar hoe het ook zij, wat klopt nu niet aan de veronderstellingen van de klimaatbevlogen mainstream?

GIGO!

‘Garbage in garbage out’.

Dat is een gevleugeld gezegde onder modelleurs. Het klimaatalarmisme stoelt op modellen, die geen getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid. Die ‘verschrikkelijke opwarming’ is alleen zichtbaar in de projecties van de klimaatmodellen. In werkelijkheid geeft de temperatuurontwikkeling geen reden tot zorg.

Modellen worden gevoed met data en veronderstellingen over verbanden tussen verschillende parameters. Als die onzeker zijn, zijn de uitkomsten eveneens onzeker. En de vergelijking van klimaatmodellen met de werkelijkheid heeft aangetoond, dat de modellen teveel warmte produceren. Toegegeven, ze zijn nuttig als instrument om greep te krijgen op een complexe werkelijkheid – er is niets beters. Maar als instrument voor voorspellingen schieten zij tekort.

En zijn die ‘draconische’ maatregelen waarschijnlijk? In een vorig leven heb ik mij intensief bezig gehouden met de analyse van de ontwikkeling van de wereldeconomie, waaronder de evaluatie van beslissingen/intenties/ambities, zoals verwoord in de communiqués van belangrijke internationale conferentie (zoals de G7, later G8 en G20). Daaruit blijkt vaak een enorme kloof met het reële beleid en de uitkomsten daarvan. Zou het wat het klimaat betreft anders zijn?

De vraag stellen, is hem beantwoorden.

Los daarvan laten de behoorlijke betrouwbare energieprojecties van het IEA ook een aanzienlijke toename van het toekomstige fossiele energieverbruik zien. Dat betekent dat de projecties van het VN-klimaatpanel een hoog ‘Alice-in-Wonderland’-gehalte hebben.

Fabian Engelsman met ondergetekende.

De hierboven genoemde Heleen de Coninck is verbonden aan de Radboud Universiteit (Nijmegen), die bekend staat als ‘progressief’. Onlangs werd ik benaderd door een student (bedrijfskunde) van diezelfde Universiteit: Fabian Engelsman. Hij vroeg mij of hij in het kader van een ‘project’ een video–interview met mij mocht opnemen.

Het resultaat daarvan is hier te zien:

https://youtu.be/d21CRCwypqs

https://youtu.be/uKRgN8qSWrM

https://youtu.be/RAnc_ntS8Lw

Het zijn wat rommelige opnamen, ook vanwege de technische beperkingen van de opnameapparatuur. Bovendien geeft de interviewer blijk van wat meer bevlogenheid dan wat gebruikelijk is bij dit soort vraaggesprekken. Maar het is een bevlogenheid die tegenovergesteld is aan die welke we doorgaans in het klimaatdebat aantreffen.

Een van de hoofdboodschappen van zijn video’s is dat klimaatverandering linkse propaganda is. Oei!

Ik heb daar moeite mee. Ja, bij links ziet men vele voorstanders van AGW (‘Anthropogenic Global Warming’). Maar ik ken ook politiek linkse klimaatprofessionals die dat fel bestrijden. Daarnaast ken ik ook rechtse mensen die de AGW–hypothese aanhangen. Ik ga er vanuit dat zij allen te goeder trouw zijn. Ik ben er daarom geen voorstander van deze tegenstelling te zeer op te blazen. We moeten ons m.i. beperken tot toetsing van de hypothese aan waarnemingen, zoals zo vaak betoogd op dit blog.

Maar hoe het ook zij, het zijn m.i. leuke videootjes. Maar wie ben ik? De kijker beslist.

Door |2018-10-10T08:15:41+00:009 oktober 2018|46 Reacties

46 Comments

 1. Wim 9 oktober 2018 om 21:21 - Antwoorden

  “Heleen graduated in Chemistry and in Environmental Science, specialisation climate change and atmospheric chemistry, from Radboud University. After her studies, she worked as atmospheric chemistry researcher at the Max Planck Institute for Chemistry. In 2009, she finished a PhD on technology in the international climate regime at the VU University Amsterdam in collaboration with Princeton University in the United States and ECN.”
  En Drs Hans Labohm? ROFL

  • Boels 9 oktober 2018 om 21:37 - Antwoorden

   Los van de persoon: het gaat er om wat men met de verkregen kennis en aangeboren intelligentie doet.

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 9 oktober 2018 om 21:57 - Antwoorden

   Wim,

   De publicaties van Heleen de Coninck hebben betrekking op klimaatbeleid:

   https://climatestrategies.org/publications/?wpv_view_count=4842-TCPID9&wpv_post_search=&wpv-types=0&wpv-themes=0&wpv-wpcf-year-published=&wpv_paged=2

   Die zijn – binnen het AGW-paradigma – ongetwijfeld van goede kwaliteit. Klimaatsceptici bestrijden echter dat dit paradigma juist is. Hun bezwaren richten zich op de onderliggende wetenschap en – dus – op het daaruit voortvloeiende beleid.

   Het is toch niet zo moeilijk om dit te begrijpen?

   Vandaar dus!

   • Wim 9 oktober 2018 om 22:00 - Antwoorden

    Hans,

    Inderdaad,… publicaties.
    I rest my case.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 9 oktober 2018 om 22:16 - Antwoorden

     Wim,

     Ja publicaties! Maar denk je niet dat het relevant is waarop die publicaties betrekking hebben? Die gaan uit van de juistheid van de AGW-hypothese, terwijl de klimaatsceptici juist van mening zijn dat die niet klopt met de metingen en andere observaties en dus dient te worden verworpen (à la Popper).

     Negeer je dat? Vind je dat onzin? En zo ja, waarom?

     • Wim 9 oktober 2018 om 22:24

      Hans,

      Nee. Ja. Zie mijn vorige post.

     • Ronald 9 oktober 2018 om 22:27

      Popper geldt niet in deze, dus dat argument zou eindelijk wel eens de ijskast in kunnen, zie de door jou geprezen Gerbrand Komen: “Je kunt klimaatmodellen niet ‘bewijzen’”

      https://wetenschappelijkemodellen.wordpress.com/2011/11/25/klimaatmodellen-onzekerheid-en-vertrouwen/

     • Henk dJ 9 oktober 2018 om 23:06

      “Die gaan uit van de juistheid van de AGW-hypothese, terwijl de klimaatsceptici juist van mening zijn dat die niet klopt met de metingen”

      En nu kan ik dus nog eens vragen: waar is het bewijs dat AGW een “weerlegd sprookje” zou zijn? Jij en Hetzler blijven dat maar insinueren maar kunnen geen enkel bewijs tonen. Ook nu weer geraak je niet verder dan “van mening zijn”. En verder blijf je het bexijs van de duizenden klimaatwerenschappers straal negeren.

      En je komt niet geloofwaardig over door Popper te vermelden, wanneer je zelfs niet het verschil tussen een hypothese en een theorie blijkt te kennen, of kritiek uit op iemands cv terwijl je eigen cv nog heel wat minder relevant blijkt te zijn.

     • Jeroen 9 oktober 2018 om 23:39

      @Ronald
      Als de enige onderbouwing van het gebruik van modellen ‘omdat je op een of andere manier vertrouwen hebt in het nut’ is, en daarvoor Popper terzijde schuift, dan ben je mijns inziens wel erg vrij in je benadering.

      Popper is wel degelijk van belang, ook ten aanzien van modellen. Validiteit van een theorie wordt immers afgemeten aan de accuraatheid van de voorspellingen, De modellen zijn in dit verband niets anders dan voorspellingen. Voor deze voorspellingen geldt dat zijn niet alleen accuraat moeten zijn, maar tevens voldoende gedefinieerd, waardoor causaliteit wordt kan worden aangenomen. Popper terzijde schuiven leidt in dit verband uitsluitend tot het samenvallen van causaliteit en samenloop. Op grond daarvan is het trekken van iedere wetenschappelijke conclusie onmogelijk, Wim.

     • Ronald 10 oktober 2018 om 00:00

      Nou Jeroen, dan ben jij het oneens met Gerbrand Komen, die oneindig keer meer klimaatwetenschapper is dan jij.

     • Henk dJ 10 oktober 2018 om 07:38

      En zoals gewoonlijk, heeft Hetzler weer eens een kers geplukt die hij dan kan misbruiken om zijn blinde overtuiging te verdedigen, in plaats van het hele artikel te lezen. Als je eens doed zou lezen, dan zou je opmerken dat GEbrant Komen zowel de zwakke als de sterke punten van klimaatmodellen aanhaalt.
      “Popper die het begrip degree of corroboration introduceerde”
      “een Severe Testing Approach”
      “Dit vermogen [om waarnemingen te simuleren] kan goed gekwantificeerd worden met behulp van statistische technieken”
      “Onzekerheden in modelverwachtingen kan men kwantificeren”
      “Waardering van klimaatmodellen is een ding, waardering voor de wetenschap is nog iets anders. Die waardering is een kostbaar goed. V”

      Maar jij bewijst ook dat Komen gelijk heeft: “Kennelijk heeft het vertrouwen in modellen een subjectief element, al dan niet cultureel bepaald.” en jou cultuur is die van wantrouwen van alles wat “elite” en “wetenschap” is. Dus dan vertrouw je natuurlijk ook geen modellen!

     • Ronald 10 oktober 2018 om 07:58

      Door het gebruik van het woord “accuraat” schiet Jeroen zichzelf in de voet; dat is een subjectief begrip en om die reden ongeschikt in bewijsvoering, vindt ook Popper.

 2. Werff 9 oktober 2018 om 21:24 - Antwoorden

  Circa 1600 kolengestookte energiecentrales in planning/aanbouw in vooral China, India en Afrika (gebouwd door China)Juist deze landen mogen op de oude voet doorgaan tot 2030 volgens het klimaataccoord van Parijs. Hoezo urgentie?

 3. Hetzler 9 oktober 2018 om 21:37 - Antwoorden

  Heel goed betoog Rotzooi in, rotzooi uit. Het moge duidelijk zijn dat ons rechtssysteem, de Trias Politica, wordt ondermijnd door de obsessie voor de AGW-hypothese waarvoor geen wetenschappelijk bewijs is. Waar haalt dan de rechter, zowel in 2015 als nu, de klimaatwetenschappelijke kunde vandaan om die extra inspanning van 9% aan de Staat op te leggen, zelfs met een dwangsom? De rechter baseert zich op eenzijdige informatie en verliest neutraliteit uit het oog juist door zijn of haar wetenschappelijke onkunde. De uitspraak van de rechter bevreemdt want ofwel hij of zij is klimaatwetenschappelijk voldoende onderlegd om die 9% extra te eisen ofwel hij of zij is dat niet. In dit laatste geval is sprake van activistische bevooroordeeldheid zonder kennis van de benodigde ondersteunende wetenschap. Het is kwalijk dat NGO’s door pure bluf via wetenschappelijk onkundige rechters de wetgevende macht een beleid menen te kunnen opleggen. Dit is een ontwikkeling die onze hele maatschappij zal ondermijnen en zal dwingen te voldoen aan de obsessie voor een probleem dat niet bestaat, maar onze maatschappij volledig te gronde zal richten.

  • J van der Heijden 9 oktober 2018 om 21:46 - Antwoorden

   En Jeroen laat weer eens zien dat hij er geen verstand van heeft, er was geen enkel debat over de wetenschap, zowel de staat als Urgenda accpeteren de samenvatting van de wetenschap door het IPCC

   Dit is natuurlijk lastig om te onthouden tenslotte is het ook pas de 24e keer dat ik hem dat vertel

   En het feit dat AGW een theorie is en geen hypothese meer is natuurlijk ook wat lastig tussen de oren te krijgen voor Jeroen, dat is hem ook pas 234 keer verteld

   • Jan 9 oktober 2018 om 23:14 - Antwoorden

    Drukke dag gehad Heyden? Lekker gewerkt? P

   • Scheffer 10 oktober 2018 om 09:04 - Antwoorden

    Pavlov reactie, Heyden!

  • Henk dJ 9 oktober 2018 om 23:21 - Antwoorden

   “AGW-hypothese waarvoor geen wetenschappelijk bewijs is.”
   Jeroen laat weer eens zien dat hij er geen verstand van heeft. Hij negeert gewoon alle klimaarwetenschap van de afgelopen 30 jaar.

   Een klein lichtpuntje, hij durft tenminste niet meer te beweren dat AGW een “weerlegd sprookje” zou zijn.

  • Erik 10 oktober 2018 om 11:12 - Antwoorden

   Het wordt tijd dat rechters gerecruteerd worden uit mensen met een exacte achtergrond. En het wordt ook tijd dat ze een afspiegeling vd Nederlandse bevolking gaan worden.
   Is bijv. de PVV wel vertegenwoordigd bij de rechters? Of alleen die enge politiek correcte d66 ers?

   • J van der Heijden 10 oktober 2018 om 11:15 - Antwoorden

    Gelukkig zie ik weinig PVV rechters

    Ik zou niet graag zien dat er recht wordt gesproken op basis van onderbuikgevoelens en vage insinuaties

    En recht is ook een specialisme daar zou ik niet graag een ingenieur op zetten

    • Erik 10 oktober 2018 om 11:22 - Antwoorden

     Rechters zijn alfa’s en hebben totaal geen verstand van meer exacte aangelegenheden. Dus was het verstandig geweest als ze zich niet zo eenzijdig hadden laten voorlichten. Maar nog beter als ze een schriftelijke cursus natuurkunde zouden volgen.

     • Ivo 10 oktober 2018 om 15:19

      gamma’s, gedragswetenschap

 4. Charlie36 9 oktober 2018 om 21:51 - Antwoorden

  Probleem is natuurlijk dat hier twee partijen voor de rechter staan die het voor het grootste gedeelte gewoon met elkaar eens zijn. Logisch dat de rechter zaken die niet door een andere partij worden bestreden dan niet verder ter discussie stelt. Ik citeer uit het vonnis:

  “Indien de aarde met substantieel meer dan 2° C opwarmt, veroorzaakt dit onder meer overstromingen door zeespiegelstijging, hittestress door intensievere en langere hitteperiodes, toename van ziekten van de luchtwegen door verslechterde luchtkwaliteit, droogtes (met hevige bosbranden), toenemende verspreiding van infectieziekten en ernstige overstromingen als gevolg van overvloedige regenval, verstoring van de voedselproductie en de drinkwatervoorziening. Ook worden ecosystemen, flora en fauna aangetast, en treedt verlies van biodiversiteit op. De Staat heeft de hierop betrekking hebbende stellingen van Urgenda niet (gemotiveerd) bestreden, evenmin als de stelling van Urgenda dat een inadequaat klimaatbeleid in de tweede helft van deze eeuw tot honderdduizenden slachtoffers in (alleen) West-Europa zal leiden.”

  Misschien zou Climategate een rechtszaak moeten beginnen tegen een gelijkgestemde partij over een kleinigheidje. Dan uit je vervolgens in de rechtszaal heel veel klimaatgerelateerde zaken waar, op wat kleine details na, beide partijen het volstrekt met elkaar eens zijn. Levert vast een heel mooie rechterlijke uitspraak op.

 5. Ronald 9 oktober 2018 om 22:21 - Antwoorden

  “De afgelopen twee jaar is de gemiddelde wereldtemperatuur zelfs 0,7 graden gedaald. Ik herinner mij niet dat de NOS dat heeft gemeld.”

  Nee uiteraard meldt de NOS dat niet. Roy Spencer meldt namelijk al tijden achtereen: +0.13 graden per decade. Dus die 0.7 graden daling is helemaal geen nieuws. Alleen cherry-pickers zien het als nieuws, bij gebrek aan beter.

  • Henk dJ 9 oktober 2018 om 23:12 - Antwoorden

   En Hans Labohm vermeldt ook niet dat het jaar ervoor er een stijging was van 0.6 graden. Voor die schommelingen per jaar bestaat er zelfs een wetenschappelijke term: “ruis” 🙂

   Waarom zou de NOS ruis moeten rapporteren?

 6. Gerard 10 oktober 2018 om 07:53 - Antwoorden

  Ik heb een buurvrouw die zich ook zeer intensief bezig houdt met het redden van de aarde. Alles moet ervoor wijken en dat snap ik wel: als de aarde werkelijk ten onder zou gaan, dan is geen prijs te hoog. Als….dan. Heeft ze zelf onderzoek gedaan of kan je afgaan op deskundigen? Hoe weet je of iemand deskundig is en daarbij ook nog oprecht? Oprecht is op zich niet genoeg en deskundig ook niet. Dus ze doet maar wat, die buurvrouw. Als ik haar observeer in allerlei dingen die ik zo zie, dan zie ik eigenlijk een puber: ze hangt een guru aan, ze zegt ook voor mij naar de milieuconferentie te zijn geweest, ze probeert mensen dichter bij elkaar te brengen door iedereen hier uit te nodigen om gezamenlijk koffie bij haar te komen drinken en dat breekt de pleuris pas echt goed los. Ze heeft zich ook nog de kwalificatie van psycholoog aangemeten en het moet gezegd worden: Ze blijft aardig, ook al zeg ik dat ze voor mij echt niet naar de klimaatconferentie hoeft en dat ik graag zelf uitmaak wat mijn standpunt is. Ze blijft aardig door er niet op te reageren: ze weet het beter.

 7. Léon 10 oktober 2018 om 08:44 - Antwoorden

  Hans,

  Jij schrijft: “Het hof benadrukte dat er sprake was van een ‘reële dreiging’ door klimaatverandering. Waar halen ze het vandaan? Ja, dat kan worden ontleend aan de alarmistische rapporten van het VN-klimaatpanel. Maar die zijn slechts gebaseerd op de uitkomsten van klimaatmodellen, waarvan de laatste tijd duidelijk is geworden dat zij de opwarming aanzienlijk hebben overschat.”
  Weet je wel zeker dat zij alleen vertrouwen op hun modellen en dan andere (afwijkende) publicaties niet worden meegewogen in hun conclusies? Waar baseer je dat op?

  Ondanks alle niet-alarmistisch berichten die hier de revue passeren vraag ik mezelf, à la Louis van Gaal, weleens af ‘Zijn wij nou zo slim, of zijn zij nou zo dom?’.
  Ik denk overigens dat JvdH deze bewering voor ons om zou willen draaien, toch??? Janos, kom er maar in!!!

  • Andre Bijkerk 10 oktober 2018 om 10:47 - Antwoorden

   Voor een goed onderbuikgevoel moet alle ratio wijken. Maar dat kun je alleen maar zien zonder onderbuikgevoel. Hier werkt dan dit navolgend mechanisme: livescience.com/18678-incompetent-people-ignorant.html dat kennelijk nog geen naam heeft. Een goeie zou zijn: het John Cleese syndroon:
   youtu.be/wvVPdyYeaQU

   • J. van der Heijden 10 oktober 2018 om 10:53 - Antwoorden

    Zegt Andre Bijkerk die aantoonbaar geen verstand heeft van de klimaatwetenschap maar het wel beter denkt te wetene dan de wetenschappers zelf.

    In mijn woordenboek staat Andre Bijkerk genoemd als verklaring bij het woordje Ironie

  • David 10 oktober 2018 om 13:53 - Antwoorden

   Interessant punt.
   Misdadigers worden vervolgd, opgepakt en berecht pas nadat ze het strafbare feit hebben begaan.
   Met terrorisme ligt dat anders want het is de bedoeling aanslagen te voorkomen.
   De rechtbank kiest hier dus voor de laatste aanpak. (al weet ze niet wat ze doet)

  • Leon 10 oktober 2018 om 20:26 - Antwoorden

   @Theo

   Sorry Theo, maar ik was even in de veronderstelling dat Hans dit stuk geschreven had.
   Desalniettemin blijft mijn vraag: “Weet je wel zeker dat zij alleen vertrouwen op hun modellen en dan andere (afwijkende) publicaties niet worden meegewogen in hun conclusies? Waar baseer je dat op?”

   Op Klimaatgek las ik net ook al over de klimaatmodellen waarop het IPCC zich baseert. https://klimaatgek.nl/wordpress/2018/10/09/die-klimaatmodellenmodellen/

   Besteedt het IPCC dan echt geen aandacht aan publicaties die afwijken van de Mean Stream Meningen?

 8. David 10 oktober 2018 om 10:40 - Antwoorden

  Laten we aannemen dat het verband tussen de CO2 concentratie in de atmosfeer en de temperatuur exponentieel is (zoals afkoelende theekopjes of opwarmend theewater)
  Bij afwezigheid va broeikasgassen zou het 33C kouder zijn, neem aan 0C bij 300ppm en +1 bij 400ppm.
  De coördinaten (0,-33) (300,0) en (400,1) geplugd in een curve fitter laten dan een asymptoot zien van 1,5C daar kom je dus nooit overheen.
  Bedenk dan, dat waterdamp 95% van de broeikasgassen uitmaakt , CO2 maar 4% waarvan 96% van natuurlijke oorsprong en we kunnen ons geld nuttiger gaan besteden.

  • Ronald 10 oktober 2018 om 10:44 - Antwoorden

   Dat sommetje heb je eerder getoond, David, en is toen al als onzin weggezet. Geen idee waarom je er nu weer mee komt. Als je maar blijft herhalen, dan klopt het uiteindelijk wel?

  • J. van der Heijden 10 oktober 2018 om 10:50 - Antwoorden

   Laten we aannemen dat David er geen verstand van heeft en zijn partner een punt heeft !

   “Mijn echtgenote heeft mij verboden om in gezelschap het onderwerp klimaatverandering aan te snijden.”
   https://www.climategate.nl/2016/08/selfie-posting-en-reacties-daarop/#comment-1831503

 9. Mathijs 10 oktober 2018 om 13:36 - Antwoorden

  U stelt dat de gemiddelde wereldtemperatuur 0,7 graden is gedaald. Ik ben scepticis maar kan deze stelling nergens op het Internet terug vinden. Heeft u wellicht een bron/url?

  Dank

  • Ronald 10 oktober 2018 om 13:51 - Antwoorden

   Zoek dr spencer UAH satellite temperature

  • Henk dJ 10 oktober 2018 om 18:08 - Antwoorden

   DIe “0.7 graden gedaald”, dat is cherrypicking.

   In 2016 waren er enkele maanden met een hoge temperatuur. Als je heel selectief enkel die maanden vergelijkt met latere periodes dan lijkt er een daling te zijn. Gebruik je het gemiddelde over een heel jaar en vergelijk je met eender welke andere periode, dan zie je een stijging.

   Maar iemand die zijn blinde overtuiging dat er geen stijging is wil “bewijzen”, die zal alleen naar die paar maand in 2016 verwijzen en al omde rest negeren, en zo een daling “te bewijzen”…

 10. Frans Galjee 10 oktober 2018 om 14:42 - Antwoorden

  “Help! Het blijft niet bij 1,5 graden opwarming!”

  Het was te verwachten. Die opwarming als werd geprojecteerd (dat doe modellen dus) wat achterblijft en het gewone volk vragen begint te stellen over juistheid AGW drama en ook wordt geconfronteerd met een dure en onzeker toekomst wat betreft energievoorziening dan is het tijd voor een nieuwe angst impuls.

  Zeeniveau stijgt nog niet echt dramatisch dus verplaatst het accent zich naar bodemdaling.
  Stijgt globale temperatuur niet als conform constant aangepaste klimaatmodellen berekenen dan verlagen we de grens waarop opwarming “verschrikkelijk” wordt gewoon naar beneden.

  Het is allemaal zo doorzichtig dat je het bijna niet ziet.
  Mvg,
  Frans

 11. Jan Goffa 10 oktober 2018 om 15:27 - Antwoorden

  De 10 Geboden voor de groene PoCo-burger

  (1) bovenal ga steeds te voet
  (2) ban het brandhout en mazout
  (3) molenwieken zult gij eren
  (4) steak en koteletten weren
  (5) leef en vast als een asceet
  (6) bid en werk voor de planeet
  (7) laad uw accu met uw spieren
  (8) vòor g’uw Tesla gaat bestieren
  (9) was uw zonnepanelen goed
  (10) en betaal uw taks met spoed !

  Amen

 12. Max 10 oktober 2018 om 18:33 - Antwoorden

  Nieuwe Nobelprijswinnaar William Nordhaus zegt dat de kosten van voorgestelde CO2-reducties niet de moeite waard zijn.

  https://www.wsj.com/articles/u-n-ignores-economics-of-climate-1539125496

 13. Herman 10 oktober 2018 om 23:16 - Antwoorden

  Iedereen heeft nu toch ondertussen wel door dat het klimaat verandert? Daar hoef je geen VN rapporten voor te lezen. Je moet toch wel volslagen idioot zijn om het tegendeel te beweren. Het is toch ook vrij logisch dat het, in zo’n 200 jaar vrijgeven van een door de natuur in miljoenen jaren tijd opgeslagen hoeveelheid CO2 enig effect zal hebben. Dat is toch gewoon pure logica. Maar nee in dit feuilleton wordt iedereen die beweert dat de aarde opwarmt als een stel jankerds weggezet. Die klimaatsceptici bende lijken wel een soort Waco sekte. ‘Wij zijn normaal en de rest is gek’ geleuter. Meer is het niet hier

  • Boels 11 oktober 2018 om 06:35 - Antwoorden

   Nee hoor, klimaatverandering is van alle tijden.
   Waar de opgefokte meteorologen de mist in gaan is dat zij zelf een belangrijke antropogene bijdrage leveren door temperatuurmetingen in het vroegere vrije veld te vergelijken met die in de huidige verstedelijkte omgeving.

   De bebouwing wordt opgewarmd door de zon (en door zonnepanelen) en die warmte komt vrij als de zon onder gaat.

   Vergelijk de dagelijks gang van de temperatuur en windrichting van een paar meetstations die uurwaarden produceren.
   Da’s ook logica.

   • Ronald 11 oktober 2018 om 07:38 - Antwoorden

    Kul Boels, je kunt dit niet kwantitatief hard maken. Ik jouw kul wel middels mijn reactie gisteren met zeer hoge correlatie met satellietmetingen op hoogte. Op die hoogte zijn geen bossen, bebouwing, etc.

   • Herman 11 oktober 2018 om 07:45 - Antwoorden

    Oh nee waarom toch altijd datzelfde gewauwel over klimaatverandering is van alle tijden. Je meent het. Dat wisten we nog niet zeg. Laten we dat gelijk maar eens mededelen aan al die domme wetenschappers die dit feit toch maar over het hoofd hebben gezien. Thermometertjes in het weiland zetten mensen! Wat een fout zeg

   • J. van der Heijden 11 oktober 2018 om 07:48 - Antwoorden

    Inderdaad de wind creëert de energie!

    Dat is ook logica!

    /sarc

    Want als de wind uit het zuiden komt is het warmer in de Bilt en als je dat globaal bekijkt is dat een verklaring want in het zuiden blijf het warm!

    Kul en onzin die Boels is gaan geloven omdat hij het zelf heeft bedacht

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK