De jaarlijkse hoogmis van het klimaatalarmisme zal binnenkort weer worden gecelebreerd: COP24 (COP=Committee of the Parties) van 2-14 December. Dit keer zal het VN– klimaatpanel (IPCC) in een minder exotisch oord dan gebruikelijk vergaderen: in Katowice (Polen).

Pikant is dat Katowice ligt in een land en streek waarin steenkool historisch gezien een grote rol speelt – vooral in Silezië, het hart van de mijnbouwstreek. De lokale overheid, werkgevers en vakbonden zien mijnbouw en energievoorziening op basis van steenkool als het fundament van de Poolse economie. Polen is bijzonder afhankelijk van steenkool, hetgeen op gespannen voet staat met het klimaatbeleid.

Heleen de Coninck, een bevlogen klimaatdeskundige verbonden aan de Radboud Universiteit, die nauw betrokken was bij de opstelling van het nieuwste IPCC-rapport, mocht bij de NRC en de NOS weer emmers vol klimaatkommer en –kwel uitstorten over de hoofden van nietsvermoedende lezers en kijkers. Alhoewel, klimaatdeskundige? Haar CV suggereert toch net even iets anders. Maar goed, een kniesoor die daarop let.

Zij rapporteerde over de laatste versie van de zogenoemde ‘samenvatting voor beleidsmakers’ die onlangs in de Zuid-Koreaanse stad Incheon werd goedgekeurd. Niet de wetenschap staat daarin ter discussie, maar de vertaling daarvan naar de politieke realiteit. Nou ja, realiteit? Beter: naar een nieuwe formulering van vrome politieke ambities, waarvan we moeten afwachten of die ooit zullen worden vervuld. (Niet dus!)

Dat rapport zal worden besproken op de klimaattop in het Poolse Katowice, waar zal worden onderhandeld over de invulling van het akkoord van Parijs. Daar bepalen de landen of ze het klimaatbeleid gaan aanscherpen op basis van het nieuwe rapport. Verwacht veel woorden, maar weinig daden. Papier is geduldig.

Volgens de NOS, een van de meest fanatiek apostelen van het klimaatalarmisme in Nederland, was het weer eens de ‘laatste waarschuwing’. Maar ja, dat horen we al tientallen jaren. En die verschrikkelijke opwarming wil maar niet komen. De afgelopen twee jaar is de gemiddelde wereldtemperatuur zelfs 0,7 graden gedaald. Ik herinner mij niet dat de NOS dat heeft gemeld.

Maar Heleen de Coninck is niet de enige die weer ruim podium kreeg voor het onweersproken verspreiden van haar onheilstijdingen bij de NOS en NRC, ook KNMI’er Rob van Dorland was weer van de partij in het NOS-jornaal van 8-10-2018. Het was weer een en al klimaatactivisme.

En ook Maarten Keulemans – die, toegegeven, af en toe kritische noten plaatst – schreef weer een lang alarmistisch artikel in de Volkskrant.

Ik citeer:

Klimaatdoel Parijs wordt vrijwel zeker niet gehaald.

De kans dat de aarde maximaal 1,5 graad opwarmt – de inzet van het Parijse klimaatakkoord uit 2015 – is klein, schrijft het wereldklimaatpanel in een nieuw tussenrapport. Het wordt heel, heel lastig.’

Het is zo goed als uitgesloten dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot de anderhalve graad die de wereldleiders zich in Parijs hebben voorgenomen. Alleen snelle vérreikende en ongekende veranderingen in alle onderdelen van de samenleving zouden de opwarming – nu al ongeveer één graad – nog enigszins binnen de perken kunnen houden. …

Wat maakt een halve graad extra opwarming eigenlijk uit? Heel veel, volgens het IPCC …

Momenteel stoot de wereld jaarlijks voor zo’n 42 miljard ton CO2 aan broeikasgassen uit. Om op 1,5 graad te komen, mogen we nog een goede 500 miljard ton uitstoten (al zit op dat getal grote onzekerheid). Daartoe moet de werelduitstoot rond 2050 terug naar nul, 25 jaar eerder dan nodig is om op 2 graden te blijven. En we moeten een beetje geluk hebben: er mag niet opeens onvoorzien veel extra methaan (moerasgas) vrijkomen uit fermenterende wetlands en dooiende permafrost.

Om de temperatuur tot 1,5 graad te beperken, zijn draconische maatregelen nodig: denk aan een slordige 800 miljard euro per jaar, schat het IPCC. Ruw becijferd: in 2050 moet 70 tot 85 procent van alle stroom duurzaam zijn, het aandeel gas in de energievoorziening zo’n 8 procent zijn en het aandeel kolen minder dan 2 procent. De industrie moet 75 tot 90 procent minder CO2 uitstoten. En bij flink gebruik van bio-energie en herbebossing is al snel een gebied zo groot als India of zelfs Australië nodig.

Aldus Maarten Keulemans.

Ik vraag me soms wel eens af hoe e.e.a. nu bij de redacties van de ‘kwaliteitskranten’ toegaat. Ik kan mij niet voorstellen dat de aldaar werkzame wetenschapsjournalisten – die mijns inziens van degelijk tot hoog niveau zijn – niet op de hoogte zijn van het feit dat de klimatologische mainstream met haar AGW–paradigma (AGW=’Anthropogenic Global Warming’) onder toenemende druk staat. Waarom rapporteren zij daar dan niet kritischer over, net zoals dat gebruikelijk is bij hun collega’s op politiek en economisch gebied? Zou het te maken hebben met het verdienmodel, omdat men bang is politiek correcte lezers af te schrikken en daardoor abonnees te verliezen?

‘Eén Vandaag’ van vanavond was opnieuw weer een tenenkrommende topper van misleidende klimaatpropaganda van de NPO. Daarin werd verslag gedaan van de uitspraak van de rechter in hoger beroep in de zogenoemde Urgenda-zaak. Daarin bepaalde de rechter dat de regering haar voornemens diende na te komen om in 2020 25% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van het referentiejaar 1990. Vorig jaar stond de vermindering van de uitstoot nog op 13%. Dus het is godsonmogelijk om die doelstelling te halen. En als die doelstelling niet wordt gehaald, krijgt minister Wiebes dan gevangenisstraf?

Het hof benadrukte dat er sprake was van een ‘reële dreiging’ door klimaatverandering. Waar halen ze het vandaan? Ja, dat kan worden ontleend aan de alarmistische rapporten van het VN-klimaatpanel. Maar die zijn slechts gebaseerd op de uitkomsten van klimaatmodellen, waarvan de laatste tijd duidelijk is geworden dat zij de opwarming aanzienlijk hebben overschat. Zou de rechter ooit wel eens kennis hebben genomen van de observaties van officiële instanties (!), die toch overvloedig aanwezig zijn op internet en die geen bevestiging leveren van de Apocalyptische scenario’s waarin de milieubeweging grossiert?

Kortom het virus van de klimaathysterie heeft zich nu ook al uitgebreid naar de rechterlijke macht, die daarmee op de stoel van de politiek is gaat zitten – een bruuske aanval op de trias politica en daarmee op onze democratische rechtsorde. Ja, klimaat maakt meer kapot dan je lief is! Men waant zich weer terug in de Middeleeuwen waar heksen verantwoordelijk werden geacht voor klimaatverandering.

Na de uitspraak van de rechter vielen de eisers, Urgenda en sympathisanten, elkaar huilend in de armen. De planeet was gered! Hun blijdschap met de uitspraak werd uitvoerig en roerend in beeld gebracht.

Volgens Marjan Minnesma impliceerde de uitspraak van de rechter een ‘ongelofelijk pak slaag voor de staat’. Maar wat dacht zij dat het effect van het klimaatbeleid van Nederland op het klimaat zou zijn? Dat is niet aantoonbaar, zoals de vorige regering bij  monde van staatssecretaris Sharon Dijksma heeft laten weten: 0,000 en nog wat minder graden opwarming!

Wie dacht zij dat de rekening daarvan zou moeten betalen? Dat zijn natuurlijk de burgers. En aangezien energie tot de eerste levensbehoeften behoort zijn het vooral de laagste inkomenscategorieën die het meest getroffen worden door de nare gevolgen daarvan.

Op alle andere terreinen laat de NPO ook wederhoor toe. Maar dat geldt niet voor klimaat. Er werd weer ruim baan gegeven aan de aanwakkering van de klimaathysterie.

Maar hoe het ook zij, wat klopt nu niet aan de veronderstellingen van de klimaatbevlogen mainstream?

GIGO!

‘Garbage in garbage out’.

Dat is een gevleugeld gezegde onder modelleurs. Het klimaatalarmisme stoelt op modellen, die geen getrouwe weergave zijn van de werkelijkheid. Die ‘verschrikkelijke opwarming’ is alleen zichtbaar in de projecties van de klimaatmodellen. In werkelijkheid geeft de temperatuurontwikkeling geen reden tot zorg.

Modellen worden gevoed met data en veronderstellingen over verbanden tussen verschillende parameters. Als die onzeker zijn, zijn de uitkomsten eveneens onzeker. En de vergelijking van klimaatmodellen met de werkelijkheid heeft aangetoond, dat de modellen teveel warmte produceren. Toegegeven, ze zijn nuttig als instrument om greep te krijgen op een complexe werkelijkheid – er is niets beters. Maar als instrument voor voorspellingen schieten zij tekort.

En zijn die ‘draconische’ maatregelen waarschijnlijk? In een vorig leven heb ik mij intensief bezig gehouden met de analyse van de ontwikkeling van de wereldeconomie, waaronder de evaluatie van beslissingen/intenties/ambities, zoals verwoord in de communiqués van belangrijke internationale conferentie (zoals de G7, later G8 en G20). Daaruit blijkt vaak een enorme kloof met het reële beleid en de uitkomsten daarvan. Zou het wat het klimaat betreft anders zijn?

De vraag stellen, is hem beantwoorden.

Los daarvan laten de behoorlijke betrouwbare energieprojecties van het IEA ook een aanzienlijke toename van het toekomstige fossiele energieverbruik zien. Dat betekent dat de projecties van het VN-klimaatpanel een hoog ‘Alice-in-Wonderland’-gehalte hebben.

Fabian Engelsman met ondergetekende.

De hierboven genoemde Heleen de Coninck is verbonden aan de Radboud Universiteit (Nijmegen), die bekend staat als ‘progressief’. Onlangs werd ik benaderd door een student (bedrijfskunde) van diezelfde Universiteit: Fabian Engelsman. Hij vroeg mij of hij in het kader van een ‘project’ een video–interview met mij mocht opnemen.

Het resultaat daarvan is hier te zien:

https://youtu.be/d21CRCwypqs

https://youtu.be/uKRgN8qSWrM

https://youtu.be/RAnc_ntS8Lw

Het zijn wat rommelige opnamen, ook vanwege de technische beperkingen van de opnameapparatuur. Bovendien geeft de interviewer blijk van wat meer bevlogenheid dan wat gebruikelijk is bij dit soort vraaggesprekken. Maar het is een bevlogenheid die tegenovergesteld is aan die welke we doorgaans in het klimaatdebat aantreffen.

Een van de hoofdboodschappen van zijn video’s is dat klimaatverandering linkse propaganda is. Oei!

Ik heb daar moeite mee. Ja, bij links ziet men vele voorstanders van AGW (‘Anthropogenic Global Warming’). Maar ik ken ook politiek linkse klimaatprofessionals die dat fel bestrijden. Daarnaast ken ik ook rechtse mensen die de AGW–hypothese aanhangen. Ik ga er vanuit dat zij allen te goeder trouw zijn. Ik ben er daarom geen voorstander van deze tegenstelling te zeer op te blazen. We moeten ons m.i. beperken tot toetsing van de hypothese aan waarnemingen, zoals zo vaak betoogd op dit blog.

Maar hoe het ook zij, het zijn m.i. leuke videootjes. Maar wie ben ik? De kijker beslist.