Weg met doemscenario’s, bekijk opwarming positief

Guus Berkhout.

Onder deze titel hebben Guus Berkhout en Dick Thoenes een groot artikel gepubliceerd in het laatste nummer van Elsevier (in de winkel).

In tegenstelling tot wat we gewend zijn van de overgrote meerderheid van de media – in het bijzonder in het licht van de emmers met klimaatkommer– en -kwel die zij naar aanleiding van het laatste (ontwerp–) rapport van het VN–klimaatpanel over de hoofden van onschuldige burgers hebben uitgestort en de recente gerechtelijke uitspraak in de Urgenda–zaak – wentelen zij zich niet in alle vermeende ellende, die de verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen) zou veroorzaken. Nee, zij wijzen op de grote onzekerheden van de geprojecteerde klimaatcatastrofe, die vooralsnog alleen bestaat in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen. Deze modellen slagen er maar niet in het verleden te ‘voorspellen’ (hindcasting), laat staan de toekomst (forecasting).

Dick Thoenes.

Guus Berkhout is emeritus hoogleraar geofysica aan de TU Delft en directeur van het Centre for Global Socio-Economic Change. Dick Thoenes is emeritus hoogleraar chemische technologie aan de TU Eindhoven en gepensioneerd research directeur AKZO. Zij hebben hun sporen dus wel verdiend op wetenschapsgebied.

Ik pik een aantal passages uit hun betoog.

Ook rechters en politici zijn gebonden aan de universele wetten van de natuurkunde. Dus weg met dat gammele Klimaatakkoord en ruim baan voor de vele kansen die klimaatverandering de wereld biedt.

Er bestaat een wereldwijde consensus over de morele plicht van de mensheid om goede rentmeesters te zijn van onze unieke planeet. Maar met steeds meer mensen maken we van de aarde een uitdijende vuilnisbelt, zijn we bezig om onze natuurlijke hulpbronnen versneld uit te putten en zorgen we ervoor dat de biodiversiteit hard afneemt. Daar zou alle aandacht van overheden naartoe moeten gaan. Het advies van de auteurs is: “Wees geen slechte klimaatmakers maar goede rentmeesters”.

CO2-reductie is heilige graal in ondeugdelijk Klimaatakkoord

De werkelijkheid is helaas anders. Vooral Nederland zit stevig gevangen in het web van een ondeugdelijk Klimaatakkoord waarin CO2– reductie de heilige graal is. Daardoor zijn we in ons land bezig met de verkeerde discussie en de verkeerde maatregelen. We denken het klimaat op aarde naar onze hand te kunnen zetten, maar ondertussen zijn we niet eens in staat de Oostvaardersplassen duurzaam in te richten. We hebben een nieuwe klimaatvisie nodig, een visie die niet gericht is op het afwenden van doemscenario’s maar op het benutten van kansen.

Het is de klimaatbeweging gelukt om politici ervan te overtuigen dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door antropogene (door de mens gemaakte) CO2. Als we die CO2 maar uit de lucht weten te houden, kunnen we de mondiale opwarming een halt toeroepen, zo is de redenering.

Maar metingen in de afgelopen decennia en feiten uit het geologische archief geven een totaal ander beeld. Er zijn steeds meer harde aanwijzingen dat niet de mens maar de natuur het aardse klimaat regelt, al miljoenen jaren. Met de zon in de hoofdrol. Immers, als die er mee ophoudt, dan gaat overal op aarde het licht uit. …

Klimaatmodellen laten temperatuurstijgingen zien die niet met de werkelijkheid overeenkomen. Ze voorspellen desastreuze mondiale opwarming, maar we zien dat die modelvoorspellingen grote afwijkingen vertonen met de metingen. Het werkelijke opwarmingstempo is van een geheel andere orde …. Wetenschappelijk gezien is dit hét signaal dat de onderliggende theorie niet deugt en dat er veel meer aan de hand is dan antropogene CO2. Klimaatmodellen van nu kijken door een sleutelgat naar klimaatverandering en zijn onbruikbaar voor beleidstoepassingen.

[De] voorlichtingscijfers over duurzame energie richten zich bijna uitsluitend op de elektrische energiebehoefte van huishoudens. Echter, die dubbele verenging (alleen elektrische energie, alleen huishoudelijke consumptie) representeert slechts een fractie van de totale energiebehoefte in ons land. Daardoor wordt er een misleidend beeld gecreëerd van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Wist u bijvoorbeeld dat minder dan 14% van het totale energieverbruik in ons land uit elektriciteit bestaat. En dat slechts 1% wordt opgewekt door windturbines en maar 0,3% door zonnepanelen (bron CBS).

Vervolgens gaan de auteurs uitvoerig in op de misleidende officiële voorlichting over windenergie. En daarna:

Het bekende voorzorgsprincipe wordt in het klimaatbeleid veelvuldig toegepast met als rechtvaardiging de vreselijke doemscenario’s die ons door de klimaatbeweging worden voorgehouden. Maar let op, het voorzorgsprincipe geldt ook voor de beleidsmaatregelen zelf. Als drastische energieplannen kunnen leiden tot een ontwrichting van onze energie-infrastructuur, en daarmee tot een chaos in de samenleving, dan zegt dit principe dat deze plannen geen doorgang mogen vinden. …

We zullen afscheid moeten nemen van het gammele denkkader in de CO2–klimaatdoctrine. Waarom heeft de milieubeweging zich voor het karretje laten spannen van de klimaatactivisten? CO2–reductie is een doel op zich geworden; klimaat en milieu schieten er niets mee op. Integendeel, we moeten beseffen dat CO2 onderdeel is van een veel groter geheel dat bestaat uit een natuurlijke kringloop die het leven op aarde, met al haar verscheidenheid, bepaalt. Als we die zelfregulerende mondiale kringloop wat nader bekijken, dan zien we dat CO2 een onmisbare grondstof is voor alle op het land en in het water levende flora. … De klimaatdiscipline wordt gedomineerd door meteorologen, maar het onderzoek schreeuwt om systeemdenkers. …

[Het] klimaatactivisme heeft in ons land de regie overgenomen. We lopen voorop in de ‘War on CO2’. Als de bevolking te weten komt hoe gigantisch de verspilling gaat worden bij de uitvoering van het onzinnige Klimaatakkoord, dan zal onder de middenklasse een revolutie uitbreken. Immers, daar gaat de rekening naar toe. Eerste schattingen van Pricewise geven aan dat alleen al de energierekening volgend jaar per gezin zo’n € 150 hoger zal uitkomen. Dat komt nog bovenop de verhoging van €70 dit jaar. En, kijkend naar de plannen van Nijpels en Samsom, daar zal het zeker niet bij blijven.

Concluderend, we moeten eindelijk eens gaan beseffen dat klimaatverandering van alle tijden is en dat de mens daar maar bitter weinig invloed op heeft, hoe graag we dat ook zouden willen. De natuurkrachten zijn hier de baas en de mens moet zich gewoon aanpassen. Waarom zouden we als moderne Don Quichotes tegen die grote natuurkrachten vechten? Darwin zei het al: ‘Aanpassen aan natuurlijke veranderingen is de enige manier om te kunnen overleven.’ …

En we moeten eindelijk ook eens gaan beseffen dat zon en wind in de toekomst wel een waardevolle bijdrage zullen gaan leveren (die sectoren hebben veel vooruitgang geboekt, daarvoor alle hulde), maar ze zullen nooit en te nimmer onze totale energiebehoefte kunnen bevredigen. Degenen die dat blijven zeggen, vertellen sprookjes en zadelen ons op met een instabiel en onbetaalbaar aanbod-gestuurd energiesysteem.

Tot slot nog het volgende. Informateur Herman Tjeenk Willink bracht alweer ruim een jaar geleden zijn verslag uit. In zijn betoog stonden een aantal behartigenswaardige zaken over de uitvoerbaarheid van overheidsbeleid. Hij laat zien dat prachtige beleidsvoornemens in de praktijk veelal mislukken omdat ze onuitvoerbaar zijn. Inderdaad, het verleden laat zien dat bewindslieden meestal struikelen over onuitvoerbare ambities. Het trieste is dat er weinig van wordt geleerd. Dat zien we nu weer gebeuren in het klimaatbeleid.

Daarom nog een dringende oproep aan minister Wiebes met zijn klimaattafels. Stop met de uitvoering van het Klimaatakkoord nu het nog kan. Het rammelt aan alle kanten. Verleden en heden laten zien dat CO2 van vitaal belang is in de kringloop van het leven. Niet de reductie van CO2 maar de vervuiling van de natuurlijke omgeving, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de vernietiging van de biodiversiteit vragen ons aller aandacht.

Laten we het schaarse publieke geld niet verspillen aan de verkeerde maatregelen, maar besteden aan het versneld schoner en groener maken van onze planeet. We hebben geen enge klimaattafels, maar brede milieutafels nodig.

Aldus Guus Berkhout en Dick Thoenes.

Het volledige artikel in Elsevier is hier te vinden (achter betaalmuur). Daarin wordt o.a. verder uitvoerig ingegaan op de astronomische kosten van het klimaatbeleid en de natuurkundige processen die de menselijke inspanning ter reductie van de CO2–uitstoot teniet doen.

Een aanrader voor klimatofielen van alle gezindten!

Door |2018-10-12T00:02:55+00:0012 oktober 2018|137 Reacties

137 Comments

 1. LG 12 oktober 2018 om 08:06 - Antwoorden

  Oppervlakte Nederland op deze prachtige aardbol: 0,008%.

  Hoeveelheid CO2 in de lucht: 0,04%.

  Wateroppervlakte op deze planeet: 71%.

  Ik rust mijn koffer.

 2. J. van der Heijden 12 oktober 2018 om 08:16 - Antwoorden

  “Klimaatmodellen laten temperatuurstijgingen zien die niet met de werkelijkheid overeenkomen.”

  Uiteraard komt weer het lang weerlegde grafiekje van Christy langs die kersenoplukkend en verdraaiend door het leven gaat.

  Een kritsich mens zou zich afvragen waarom de Tropical Mid Troposphere (waar we niet wonen en wat natuurlijk maar een beperkte gebied is) wordt vergeleken met de klimaatmodellen (die wereldwijd op grond niveau zijn)

  realclimate.org/index.php/archives/2016/05/comparing-models-to-the-satellite-datasets/

  En een iedereen die zich een beetje voor wetenschap interesseert weet dat de wetenschap wel een goede overeenstemming vind tussen modellen en de waarnemingen.

  realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

  Beide blogs zijn een aanrader voor klimatofielen van alle gezindten!

  • Boels 12 oktober 2018 om 08:40 - Antwoorden

   Je zou wetenschap niet herkenen al struikel je er over.

   Klimatologie is maar een zeer klein onderdeel van de wetenschap.
   Voorts kan iedereen zich klimaatwetenschapper noemen; het overgrote deel heeft geen notie van exacte wetenschappen, de rest (van geestes- tot politieke wetenschappen) golft mee op de tsunami aan onderzoeksgelden ten koste van fundamenteel technisch onderzoek.
   En laat nu het laatst genoemde onderzoek de oplossing van het veronderstelde probleem in zich hebben.

   • Ronald 12 oktober 2018 om 08:49 - Antwoorden

    Boels, misschien moet je eens beginnen zelf het goede voorbeeld te geven. Jouw hypothese is dat de opwarmingen van de aarde wordt veroorzaakt door de mensen, niet middels CO2, maar middels UHI (urban heat island).

    De correlatie tussen de stijging gemeten aan de grond en op hoogte (satellieten) is vrijwel perfect, zoals ik je onlangs liet zien. Op enkele km hoogte staan geen gebouwen, is er geen bebossing, etc.

    Hypothese verworpen.

    • Boels 12 oktober 2018 om 09:53 - Antwoorden

     @Ronald 12 oktober 2018 om 08:49
     “Jouw hypothese is dat de opwarmingen van de aarde wordt veroorzaakt door de mensen, niet middels CO2, maar middels UHI (urban heat island).
     De correlatie tussen de stijging gemeten aan de grond en op hoogte (satellieten) is vrijwel perfect, ..”

     Grapjas.
     Neem een tijdsreeks en construeer een tweede door een constante bij de eerste op te tellen.
     Correlatie tussen de twee reeksen is 1,00..

     De AGW-maat voor de klimaatverandering is de oppervlaktetemperatuur.
     Ik beweer dat de oppervlaktetemperatuur beïnvloed wordt door menselijk ingrijpen los van CO2, enz.

     Een aanwijzing is te vinden in de uurgegevens van De Bilt.
     Het dagelijkse temperatuurverloop in de tijd laat een verschuiving zien ten opzichte van de insolatie.
     Ergo, er moet een aanvullende warmtebron zijn.

     De oorzaak van de meetpuntsverplaatsing van 20080925, 12.00 UT van 200 meter voor een 0,2K te hoog gemeten temperatuur blijft een raadsel.
     Vooralsnog moet dat te wijten zijn aan de aanvullende warmtebron.

     • Henk dJ 12 oktober 2018 om 10:06

      Boels, waarom ga je niet in op de opmerking van ROnald over de satellietmetigen?
      O ja, ik snap het al: dat kun je niet weerleggen, dus begin je maar over iets anders.Je commentaar over De Bilt is ook weer naïeve nonsens, maar daar ga ik niet op in: ik trap niet in de val van je afleidingsmanoeuvre – ga eerst eens in op de betrouwbaarheid van de satellietdata

     • Boels 12 oktober 2018 om 10:30

      @Henk dJ 12 oktober 2018 om 10:06

      Het wordt je kennelijk te moeilijk.
      “Neem een tijdsreeks en construeer een tweede door een constante bij de eerste op te tellen.
      Correlatie tussen de twee reeksen is 1,00..”

      Correlatie zegt helemaal niets.
      De NL-temperatuur versnelt meer dan het globale gemiddelde, toch is er een correlatie van vermoedelijk >0,5.

     • Ronald 12 oktober 2018 om 11:32

      Boels, Correlatie tussen 2 onafhankelijke meetsystemen zegt heel veel, al helemaal als die correlatie fysisch te verklaren is.

      Je zult met iets beters moeten komen, anders is jouw UHI hypothese weerlegd

     • Henk dJ 12 oktober 2018 om 13:03

      îk herhaal maar weer eens: “Boels, waarom ga je niet in op de opmerking van ROnald over de satellietmetigen?
      O ja, ik snap het al: dat kun je niet weerleggen, dus begin je maar over iets anders.”

     • Boels 12 oktober 2018 om 13:23

      @Ronald 12 oktober 2018 om 11:32:

      Welke bijdrage aan de globale oppervlakte temperatuur leveren de meetwaarden van De Bilt?
      Niet veel, als enkel meetpunt.

      Het merendeel van de wereldwijde meetpunten liggen in of nabij verstedelijkte gebieden en dan wordt de invloed van die antropogene invloed op de globale oppervlakte temperatuur aanmerkelijk tot zeer groot.

      Volgens mij is het niet zo moeilijk vast te stellen.
      De hoofdenergiebron is de zon en de dagelijkse gang van de oppervlaktetemperatuur bij windstilte en standaardatmosfeer (dus geen energie-import) volgt de insolatie met een vertraging (in NL) van circa 2 uur.
      Die dagelijkse gang is dan een sinus.
      Onder invloed van de wind (energie-import) wordt die sinusvorm vervormd en met de windrichting is de energiebron op te sporen.
      Wel zijn er complicaties, de windparameters worden niet op de plek van de temperatuurmeting bepaald maar enkele tientallen meters verderop en op een andere meethoogte.
      Slim bedacht.

     • Hermie 12 oktober 2018 om 13:50

      Boels: Je stelt dat “de oppervlaktetemperatuur beïnvloed wordt door menselijk ingrijpen los van CO2, enz. ” Ik denk dat niemand dat ook zal ontkennen. De vraag is natuurlijk wel of die invloed groot is. Uit onderzoeken is gebleken dat die invloed erg groot kan zijn. Dermate groot dat hier natuurlijk ook rekening mee wordt gehouden. Indien je dat niet vertrouwt, dan kan je op zoek gaan naar de stations die ver van stedelijke gebieden afliggen en gaan onderzoeken of daar opwarming wordt aangegeven.

      Maar wat veel meer van belang is, is denk ik het feit dat de gemiddelde oppervlakte temperatuur voor 2/3 deel wordt bepaald door de oceanen. Van stadseffecten is boven de oceanen toch geen sprake? Kijk, je kan ook die metingen ter discussie stellen, dat mag. Maar we zien toch vooral bevestiging. Scheepsmetingen van lucht en zeewatertemperatuur, boei-metingen van vaste en drijvende boeien, Argo boeien die een traject in de diepte afleggen, maar ook SST registreren die opvallend goed de anomalie van de 2 meter luchttemperatuur volgt. En ook satellietmetingen, zowel boven land als boven zee. Er zijn geen metingen die opwarming tegenspreken.

      De vraag die ik dan ook aan je wil stellen is: Boels, zijn er metingen waar je wel voldoende vertrouwen in hebt?

     • Erik 12 oktober 2018 om 22:40

      Goed punt Hermie. Bijgaand de figuur van de zeeoppervlakte temperatuur sinds 1850. De toename gemiddeld is met 0,4 graad per eeuw. Ik heb ook 2 stukken van 40 jaar bekeken met een gelijke stijging. Wel verschillende CO2 hoeveelheid in beide perioden. Dus CO2 effect is niet zo duidelijk.

      http://woodfortrees.org/plot/hadsst3gl/from:1905/to:1945/trend/plot/hadsst3gl/mean:12/plot/hadsst3gl/from:1975/to:2015/trend/plot/hadsst3gl/trend

     • Anne 12 oktober 2018 om 23:11

      Hermie, ik heb nog zoveel vragen en het worden er met de dag meer…
      Kost heel veel tijd om zaken uit te zoeken; wat ik me afvraag is welke warmte scheepvaart ter per plekke genereert en wat dit van invloed dan kan hebben op de (oppervlakte)metingen. Verder zie het scheepvaartverkeer globaal en zie dat er ook delen van het wateroppervlakte nauwelijks tot niet bevaren worden. Dat impliceert dat daar geen ter plekke metingen worden gedaan.

     • Anne 12 oktober 2018 om 23:19

      Misschien zou Ronald eens willen toelichten hoe door satellieten de temperatuurmetingen worden gedaan van land en water. Ik heb in dat kader vragen wat obstakels voor satellieten zijn die gecorrigeerd moeten worden. Hebben aerosols in de atmosfeer bijvoorbeeld invloed op de metingen?

     • Boels 13 oktober 2018 om 04:51

      @Hermie 12 oktober 2018 om 13:50
      “.. zijn er metingen waar je wel voldoende vertrouwen in hebt?”

      Met gemeten waarden heb ik geen probleem; de toegepaste meettechniek is eenvoudig en zelfs door leken moeilijk te verknallen.
      Het gaat er om WAT je meet of meent te meten en daar komt WAARNEMEN om de hoek kijken.
      Dat wil zeggen dat omgevingsinvloeden worden herkend en constant worden gehouden; de enige manier om een betrouwbare en langlopende meetreeks te verkrijgen.

      Verstedelijking en toegenomen energieverbruik zijn (mede) oorzaak van de hogere meetwaarden van de oppervlaktetemperatuur ook.

      “.. maar ook SST registreren die opvallend goed de anomalie van de 2 meter luchttemperatuur volgt.”

      Daar zit wel een logica achter, SST wordt “geijkt” met oppervlaktetemperaturen.

      “Er zijn geen metingen die opwarming tegenspreken.”

      Dat is volgens mij nogal logisch: de meetwaarden van satellietmetingen zijn afgeleid van de oppervlaktetemperaturen.

      Los van de invloed van “broeikasgassen” lijkt het mij duidelijk dat zowel de energieproductie en het energieverbruik zo efficient mogelijk zouden moeten zijn.
      De verliezen van productie en verbruik dragen anders onnodig bij aan de opwarming.
      Exit “hernieuwbaar”.

   • J van der Heijden 12 oktober 2018 om 11:26 - Antwoorden

    Boels

    Heb je nog inhoudelijk commentaar op de 2 blogs van real climate ?

    Of ben je gewoon wat aan het sputteren voor de bühne ?

   • AdamSmith1775 12 oktober 2018 om 16:03 - Antwoorden

    Boels, helemaal mee eens. Zoals het woord “klimatoloog” zegt: Klimatoloog is iemand die liegt over het Klimaat.

  • Henk dJ 12 oktober 2018 om 10:01 - Antwoorden

   “Klimaatmodellen laten temperatuurstijgingen zien die niet met de werkelijkheid overeenkomen.”

   Uiteraard komt weer het lang weerlegde grafiekje van Christy langs die kersenoplukkend en verdraaiend door het leven gaat.

   HIer is een degelijk onderbouwde grafiek: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-8-1.html. Deze heb ik een week geleden ook al eens getoond. Hans LAbohm had als enige reactie daarop een link naar een google-opzoeking. Verder geen enkele onderbouwing om zijn favoriete grafiek te verdedigen. En vandaag toont hij die dus weer en negeert hij ook weer de grafiek vanhet IPCC.

   Gewoon koppig vasthouden aan de eigen blinde overtuiging en de kennis van de klimaatwetenschap straal negeren

  • Ivo 12 oktober 2018 om 13:13 - Antwoorden

   Volgens een van de reguliere mensen die reageren schijn je blogjes niet als onderbouwing te mogen aanbieden. Ik ben zo streng niet, maar ik kan u er maar beter op wijzen voordat u commentaar krijgt.

 3. Theo 12 oktober 2018 om 09:00 - Antwoorden

  En alweer iemand die het goed begrijpt, je hoef hier geen wetenschapper voor te zijn. En wat wil de EU toch? Russen Amerikanen Chinezen, ze lachen ons uit met waar ze hier mee bezig zijn. Een land als Rusland zal hier nooit en never met deze propaganda mee doen. Maar Nederland wil weer even kosten wat kost, over de lijken van burgers de wereld laten zien hoe het moet! Net wat ik gisteren al schreef er zijn zoveel andere dingen waar veel meer winst te halen valt. Gisteren heeft ons leugen beest ze eens goed voor zijn raap gekregen, wat hij trouwens al veel eerder had moeten krijgen als VVD leider. Als het zo door gaat vertrekken nog meer bedrijven uit dit land met zulk beleid, en paaien met zijn dividend belasting, opsluiten moeten ze zulke mensen. En de milieu beweging co2 gekken weten nog niet eens waar ze mee bezig zijn, ik zie hun gewoon als ego trippers die op korte termijn roem willen halen. Maar ik voorspel nu al dat het een grote flop word, op de eerste plaats het gaat veel te snel, en als je grote bedragen van de burger gaat vragen die nu al soms de touwtjes niet aan elkaar krijgen geknoopt krijgen, omdat ze het gevoel hebben dat Rutte en consorten hun al half uitgekleed hebben, moet je maar eens zien hoe dan de wind gaat waaien! Rutte heeft al met zij uitspraak, de burger heeft niet de capaciteit om beslissingen te nemen die goed zijn voor het land (referendum). Dan heb ik toch al genoeg gezegd. Ik zeg de burger is het straks kots beu wat hier gebeurd. Inclusief de bedrijven wat hij nu nog wilt paaien met subsidie, over de rug van de werkende man.

  • J van der Heijden 12 oktober 2018 om 09:14 - Antwoorden

   Inderdaad Theo, ik heb een hekel om het toe te geven maar jij bent een uitstekend voorbeeld van waarom het volk niet weet waar ze het over hebben en ik moet mark rutte dan ook gelijk geven

   Dat vind ik nu weer jammer

   • Theo 12 oktober 2018 om 09:54 - Antwoorden

    JvdH, Normaal reageer ik niet op zulk commentaar, maar voor jou wil ik een uitzondering maken.
    1 we leven gelukkig nog in een Democratie, al begin ik hier al een beetje aan te twijfelen.
    2 uitspraken die jij doet over het volk der Nederlanden, wekt bij mij de gedachten dat je aan grootheidswaanzin leidt.
    3 verder denk ik niet dat je weet hoe een leven van veel mensen er uit ziet of het vermogen hebt om je hier eens in te leven.
    4 verder zie ik in die paar regels wat je schrijft, dat je nog niet veel in het leven hebt mee gemaakt en de zweepslagen van het leven niet kent.
    Verder laat ik het er bij, ik wil me niet verlagen tot jou niveau.

    • J. van der Heijden 12 oktober 2018 om 13:07 - Antwoorden

     1 we leven gelukkig nog in een Democratie, al begin ik hier al een beetje aan te twijfelen.

     inderdaad en je mag stemmen op wie je wil en zeggen wat je wil, je hoort je wel fatsoenlijk te informeren als je een mening denkt te hebben over een onderwerp en dat doen je dan weer niet. Ergo je geloofd de leugens zoals die verspreid worden door de Elsevier en climategate.nl in plaats van keurig voor iedereen toegankelijk wetenschappelijk onderzoek

     2 uitspraken die jij doet over het volk der Nederlanden, wekt bij mij de gedachten dat je aan grootheidswaanzin leidt.

     Nee ik zeg dat jij slecht geinformeerd bent en dat mensen die slecht geinformeerd zijn niet gehoord zouden moeten worden over een bepaald thema. Verwachten dat mensen luisteren naar jouw mening als die nergens op slaat is onzin. En ja dat is misschien elitair, maar ik waag me ook niet vooraf me te bemoeien met jouw werk als ik er geen verstand van heb.

     3. waar het geld vandaan komt om het klimaatbeleid te voeren is een beleid vraag en daar moeten we met zijn allen over stemmen, echter geen beleid levert ook kosten op, kosten waar we het ook over moeten hebben, kosten die je ook moet meenemen.

     4. Ik heb wel wat meegemaakt

  • Gijs Meulenmeesters 12 oktober 2018 om 17:36 - Antwoorden

   Als het milieu zoveel te leiden heeft door de energie die we verbruiken stop dan eerst eens je eigen te bemoeien met andere landen, dat zou heel veel energie besparen.
   1 oorlogsbenodigheden maken kost energie
   2 dit gebruiken nog veel meer energie
   3 alles herstellen het zelfde
   4 de gewonden oplappen ook het zelfde
   DUS BEMOEI JE MET JE EIGEN ZAKEN

 4. Scheffer 12 oktober 2018 om 09:45 - Antwoorden

  Ha, eindelijk het kabinet kritische Elsevier, die weer eens een schop geeft tegen de ideologisch verdwaasde klimaatbandwagon in Nederland.

  Geweldig artikel van Guus Berkhout en Dick Thoenes, die weer eens aantonen dat de politiek gemanipuleerd wordt door valse propaganda en onwetenschappelijke dogma’s vanuit de (ook door de Staat) gesubsidieerde milieubeweging.

  De discussie gaat al lang niet meer over of 800 miljard € tot 1930 besteedt, door de Nederlandse burger betaalt, genoeg is voor klimaatbeheersing. De klimaat-“winst” is verwaarloosbaar, is slecht 0,000045 grC en op de thuis thermometer niet af te lezen zo kleine klimaat-“winst”.

  facebook.com/forumvoordemocratie/videos/1911174385856637/?q=fvd

  Bovendien de “duurzame” “klimaat”-maatregelen zijn alle meer milieuvervuilend en natuur vernietigend. Zonne- en wind-energie besparen beide geen CO2-uitstoot, maar hebben zeldzame mineralen en aardmetalen nodig waarvoor elders op de wereld, vooral in China, een mega-milieuramp wordt gecreëerd.

  Biomassa opstoken in energiecentrales is een soortgelijke milieuramp waarvoor oerbossen en moerasbossen worden gekapt elders op de wereld en de CO2-uitstoot van Biomassa is bovendien 20 % meer dan bij steenkolen en 50% meer CO2-uitstoot dan bij aardgas.

  Biofuels is de dergelijke natuur-/milieu-ramp waarbij de jungle in Azië wordt omgeploegd voor palmolieplantages. Je wordt toch gek van Europa waar biofuels (bij wetgeving verplicht) wordt bijgemengd bij de benzine en diesel.

  Vandaag deze wettelijke krankzinnigheid van biofuels bijmengen bij benzine en diesel aan de pomp nog eens onderstreept door een absurd Europese dictaat:

  ad.nl/binnenland/vanaf-vandaag-tanken-we-b7-e10-en-e5~ab6d7d5d/

  • Scheffer 12 oktober 2018 om 09:47 - Antwoorden

   Sorry: 1930 = 2030

  • Leon 12 oktober 2018 om 11:21 - Antwoorden

   Dat facebook-filmpje laat inderdaad fantastisch zien hoe wij worden voorgelogen met 3-4 miljard als kosten per jaar! Dit zijn dus de meerkosten per jaar. In werkelijkheid wordt hier (vanuit minuut 12) min of meer toegegeven dat de jaarlijkse kosten rond de 50 miljard liggen.
   Tel uit je winst!

 5. Frans Galjee 12 oktober 2018 om 10:25 - Antwoorden

  Twee artikelen op een dag daar is te weinig tijd voor om er serieus op te reageren. Dus kunnen de beroepsreaguurders er zich op botvieren. Jammer toch.

 6. Peerke 12 oktober 2018 om 10:25 - Antwoorden

  Soms zien dingen er ineens heel anders uit als je kijkt naar het omgekeerde.

  Stel dat we al eeuwen lang, van nature, een klimaat en een wereld zouden hebben zoals we volgens de klimaatvoorspellers gaan krijgen in de toekomst als we door gaan met CO2 produceren.

  En stel dan dat er wetenschappers waren die kwamen vertellen dat ze in hun computermodellen hadden gezien dat bij mindering van het CO2-gehalte in de atmosfeer een klimaat en een wereld zouden ontstaan die 1,5 graad kouder zou zijn, waarin minder regen zou vallen, de intensiteit van zware orkanen wat lager zou zijn, de zeespiegel wat zou dalen en de wereld er minder groen uit zien.

  Zou dat iets zijn waarvoor de mensheid grote financiële offers zou willen brengen? Ik denk van niet.

  • Arjen de Lange 12 oktober 2018 om 11:37 - Antwoorden

   Helaas leven we niet in die fantasie wereld en zal de mensheid daadwerkelijk grote financiële offers moeten brengen om de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

   • Boels 12 oktober 2018 om 11:43 - Antwoorden

    Dan is alleen adaptatie realistisch.
    Vergt ook enorme bedragen, je weet dan wel dat het haalbaar is.
    Groene sprookjes en spookjes dient men af te wijzen.

    • J. van der Heijden 12 oktober 2018 om 11:45 - Antwoorden

     Boels,

     Ik wijs jouw sprookjes en de alarmistische sprookjes van de bloggers van climategate.nl af als sprookjes

     • Boels 12 oktober 2018 om 12:10

      Vormen van literaire plagiaat zijn je niet vreemd.
      Logisch, ik heb je nog nooit op oorspronkelijke gedachten kunnen betrappen.
      Je bent gewoon een naprater.

     • J van der Heijden 12 oktober 2018 om 12:41

      Wijs ik sprookjes af zoals je wenst is het weer niet goed 🙁

      Maar jij hebt ook geen originele gedachten en al helemaal geen onderbouwing voor je standpunt, ik heb inderdaad voor heel veel zaken geen originele gedachten, ik ben namelijk geen expert op het gebied van de zeespiegelstijging ik volg dus wat ik in de wetenschap kan vinden

      Ja daar krijg je geen originele gedachten van, je maakt echter ook geen koeien van fouten zoals jij of André bijkerk

 7. johan den haag 12 oktober 2018 om 10:31 - Antwoorden

  Roep ik al jaren

  Its the environment STUPID!!!!! not the climate

  mooi stuk

 8. Stan 12 oktober 2018 om 10:38 - Antwoorden

  Wordt het niet eens tijd om hier te gaan praten over de daadwerkelijke problemen die op ons af komen als we steeds verder de nieuwe kleine ijstijd ingaan?
  Ik bedoel, het zal toch echt wel wat gevolgen gaan hebben. De vorige kleine ijstijd heeft uiteindelijk ook heel wat teweeg gebracht.

  Dat lijkt mij een stuk nuttiger dan steeds maar weer herhalen dat global warming niet waar is en semi-wetenschappelijk daar over heen en weer stiefelen.

  Publiceer hier om te beginnen eens wat van Piers Corbijn, die uitlegt hoe de klimaatverandering dan wel veroorzaakt wordt en wat de effecten zijn die we nu al merken.

  • J van der Heijden 12 oktober 2018 om 11:24 - Antwoorden

   Jammer genoeg is er geen enkele wetenschappelijke aanwijzing dat er een kleine ijstijd aankomt.

   Dus laten we het daar niet over hebben

   • Stan 12 oktober 2018 om 11:42 - Antwoorden

    Piers Corbijn heeft daar wel wetenschappelijke bewijzen voor.

    En zo zijn er nog wel meer. Ik kan wel een lijstje maken.

 9. David 12 oktober 2018 om 10:52 - Antwoorden

  Afgelopen dinsdag energiebeurs bezocht + ecpmobiel (Brabanthallen)
  Aldaar een welhaast eender verhaal afgestoken tegen ambtenaar EZ.

  Maar dat de handel staat te kwijlen bij het klimaataccoord dat is niet moeilijk voor te stellen.

 10. Anton Bakker 12 oktober 2018 om 11:15 - Antwoorden

  Ik ben erg benieuwd naar de impact van het artikel in Elsevier op de Nederlandse politici. De politici zijn de enigen die verandering kunnen brengen in hun eigen beleid. Buma was al langzaam bezig om twijfel te zaaien. Het wordt een spannende tijd tot aan de verkiezingen. Mijn persoonlijke mening is dat de verkiezingen zeker beïnvloed zullen worden door het waanzinnig geldverslindende klimaatbeleid. Als nu ook nog eens De Telegraaf zoiets laat zien, dan zijn de apen gaar!

  • David 12 oktober 2018 om 11:29 - Antwoorden

   Het klimaatbeleid is ingegeven door de VN.
   Dat wordt nu de vraag: “hoe komt de (wereld) politiek van deze dwaling af?
   Want twijfel aan de CAGW hypothese is tot nu toe het opsteken van de middelvinger naar de VN.
   Intussen hebben hele cohorten planeetredders een leuke boterham verworven met het alarmisme.
   De clubjes met duurzaamheidsprofeten zijn amper nog te tellen.
   Wanneer breekt daar het angstzweet uit?
   Eigen schuld, zij zijn immers zelf handelaren in angst.
   Moeten narren als Samsom en Nijpels staks gelijk ooit Ad Melkert het land ontvluchten?

   • Stan 12 oktober 2018 om 12:01 - Antwoorden

    De VS is zelf al op het hele verhaal terug gekomen. Dus hoezo middelvinger? Laat de politici in NL het verhaal gewoon omdraaien en laat ze aan de slag gaan met maatregelen voor een kouder klimaat in de toekomst. Die klimaat onderzoeks industrie kan gewoon de warming illusie loslaten en met cooling aan de slag gaan. Maken ze zichzelf nog nuttig. Laat de windmolens die er nu al staan maar en stop met zonnepanelen want dat heeft echt geen zin meer straks als er nog minder zon is.

    Kleine switch wat mij betreft maar met hele andere acties ala resultaat.
    Maar goed, Amerika is ook hier inmiddels al lang mee bezig door het Middwn Oosten over te nemen. En China koopt Afrika op. Wij als NL mogen hopen op een beetje goodwill van 1 van beiden als de kou straks echt weer inzet in ons koude kikkerlandje. Dat wordt weer turf steken.

 11. David 12 oktober 2018 om 11:19 - Antwoorden

  99% van de warmte zit in de oceanen. Golfstromen bepalen de warmteverdeling op aarde.
  Als die golfstromen besluiten koud water uit de diepte naar boven te halen dan zal een kleine ijstijd intreden.
  Klimaatwetenschap kan zich dus richten op de krachten die golfstromen beïnvloeden.
  Dat zou best eens van de planeetstanden afhankelijk kunnen zijn zoals de maan voor de getijden zorgt.
  Die planeetstanden beïnvloeden de zonne activiteit wat een verklaring zou kunnen leveren voor het samengaan van
  temperatuur en zonnevlekken.

  • Stan 12 oktober 2018 om 11:49 - Antwoorden

   Interessant. Zie ook mijn reactie hieronder.

   Naast activiteit van de zon gaat het om cosmic rays. Dat wordt heel duidelijk uitgelegd in de docu the great global Climate swindle.
   Meer cosmic rays geeft meer bewolking en daardoor daalt de temperatuur nog verder.

   Kleine ijstijd is verder misschien niet zo’n goede benaming. Ook in de kleine ijstijd waren er warmere periodes en zelfs droge warme zomers in periodes waarin het klimaat overwegend erg koud was.

 12. Stan 12 oktober 2018 om 11:39 - Antwoorden

  @David, vind je ook niet dat op deze website serieuzer gekeken mag worden naar de gevolgen van een nieuwe kleine ijstijd op onze samenleving?

  Volgens Piers Corbijn zitten we al in die nieuwe kleine ijstijd of in ieder geval de aanloop daar naar toe.
  Vulkanen worden actiever, de droogtes, de heftige regenval zoals deze week in Mallorca, hevige sneeuw zoals vorig jaar in Italië, meer bewolking in het algemeen en een minder blauwe lucht, Kangaroes die massaal naar Canberra vluchten voor wat gras omdat in hun leefomgeving door de sneeuw geen eten meer is, plekken waar het door een slingerende straalstroom juist veel warmer is dan normaal. Allemaal zichtbare effecten die passen bij de inleiding van een kleine ijstijd.

  De impact op de maatschappij, economie en handel zien we ook al.

  • David 12 oktober 2018 om 12:35 - Antwoorden

   wij zijn tropische beesten die op deze breedtegraad niet thuis horen.
   Desondanks, of beter dankzij een hoop energie en machines is het leven hier best prettig, beter dan ooit.
   (Over) leven is aanpassen.
   Het is dus van het allergrootste belang over voldoende energie te beschikken.
   Die energie moet bovendien onafhankelijk zijn van de natuur.
   Fossiele- en kernenergie voldoen daaraan. Windmolens en zonnepanelen niet.

   • Stan 12 oktober 2018 om 12:51 - Antwoorden

    Helemaal mee eens. Het is hier nu nog goed toeven.
    En inderdaad vooral dankzij fossiele brandstoffen. Zal daar voldoende van zijn straks, zodat ook de Nederlander daar straks gebruik van kan blijven maken?
    Of wordt het door het koudere weer moeilijker en duurder om deze fossiele brandstoffen te winnen waardoor het voor sommige landen niet meer voor de volledige bevolking beschikbaar is? Energie wordt nu al duurder. Hoe komt dat denk je?

    Kernenergie met thorium is een veelbelovend alternatief maar dat is nog in ontwikkeling. Dus niet zeker of dat er op tijd is.
    Het is op dit moment slechts nog een mooi idee.

 13. Pieter 12 oktober 2018 om 11:59 - Antwoorden

  De hele discussie over het klimaat is vooral gebaseerd op maatschappelijke overtuiging en niet op feiten. Helaas hebben de klimaatalarmisten de MSM op hun hand en worden we structureel voorgelogen. En de jongens en meisjes in de Tweede Kamer behartigen vooral hun eigen belangen en niet dat van de burger. Gevolg is dat we getuigen zijn van het grootste bedrog in de geschiedenis. Slechts de zg populistische partijen geven blijk van realiteitszin. Laten we daar dan ook op stemmen.

  • Stan 12 oktober 2018 om 12:11 - Antwoorden

   Ik pleit voor een volgend artikel hier op deze site die de bevindingen van wetenschappers die zich specifiek met de nieuwe kleine ijstijd bezig houden, bespreekt.

   Het boek ‘de natuur in opstand’ van Philip Blom is al eens besproken hier. Laten we ajb eens dieper ingaan op de wetenschap achter een nieuwe kleine ijstijd.
   Mogelijk geeft dat weer wat nieuwe inzichten.
   De laatste tijd vind ik de artikelen een herhaling van wat hier eerder is besproken. Beetje een echo die ook weer een soort geloof predikt.

   • J. van der Heijden 12 oktober 2018 om 13:10 - Antwoorden

    Stan en ik pleit voor een artikel van de consequenties van het idee dat de aarde plat is en de gevolgen daarvan voor ons dagelijks leven !

    En daarna een artikel over het gedrag van pholgiston !

    En daarna een artikel over hoe Mozes toch echt de dinonsauriers op zijn boot heeft meegenomen!

    Allemaal heel interessant!

    • Stan 12 oktober 2018 om 14:13 - Antwoorden

     Dat lijkt mij niet erg zinvol.

     • J van der Heijden 12 oktober 2018 om 14:56

      Net zo zinvol als praten over een nieuwe kleine ijstijd

   • Dirk Visser 12 oktober 2018 om 22:23 - Antwoorden

    Stan,
    De Kleine IJstijd viel iets te vroeg als aanzet voor het intreden van een glaciaal, we ondervinden nu een rebound daarop. Over ~2000 jaar, als de (vermeende) invloed van CO2 is uitgewerkt, de minina van de Eddy- en Braycycli samenvallen en de obliquiteit verder is gedaald is er wellicht een geschikter moment voor intreden van een glaciaal. Dat gaat niet zo snel, met 1 graad daling per 1000 jaar. De huidige consternatie over CO2 vertroebelt tijdelijk de blik daarop.

  • Stan 12 oktober 2018 om 12:21 - Antwoorden

   Ook deze populistische partijen bieden niet de oplossing hoewel het allemaal heel mooi klinkt.

   Natuurlijk moeten we niet van het gas af, willen we geen warmtepomp, niet nog meer windmolens en zonnepanelen, geen CO2 opslag en niet tienduizenden euro’s per persoon uitgeven aan oplossingen die niks opleveren.
   Wat we wel willen zijn maatregelen die ons land gaan beschermen tegen de koude jaren die er aan zitten te komen.
   Of is men bang dat de pleuris uitbreekt als dit toekomstbeeld door de overheid en media naar buiten wordt gebracht.
   En wordt deze klimaat omslag nu handig gebruikt door de grootste wereldmachten?

 14. Theo 12 oktober 2018 om 12:44 - Antwoorden

  Ik denk dat er een ander groot gevaar dreigt, en dat is overbevolking.
  Hier word erg weinig aandacht aan besteedt naar mijn mening.
  Ik ben geen klimatoloog of ook maar iets in die geest, maar wel een techneut, en ben nog steeds van mening dat je hier veel problemen mee kunt oplossen, maar gun het de tijd.
  Alle energie die je moet omzetten naar iets anders geeft verlies en warmte.
  Zo is net als Scheffer het heeft over de biofeuls, (bio-ethanol) wat in Duitsland al veel langer gebruikt word als hier onder de naam (E-10).
  Om dit spul te maken is meer energie nodig dan het oplevert, namelijk ook minder trekkracht, en dan hebben we het nog niet eens over de steeds schaarser wordende landbouwgrond die hier voor word gebruikt. En tevens weer een leugen dat dit goedje goed is voor het milieu.
  Waarom kun je een grote ketel water kokend houden op een kleine vlam?
  Daarom geloof ik nog steeds in de techniek op langere termijn, en die betaalbaar blijft! We gingen ook niet van de stoomtrein naar een Boeing 747.

  • Stan 12 oktober 2018 om 12:56 - Antwoorden

   Ook voor die insteek: kijk er eens naar vanuit het idee dat het klimaat kouder wordt. Misoogsten en zo.
   Natuurlijk is er dan niet meer genoeg voor iedereen. Dat was al zo: ontwikkelingslanden. Maar straks kunnen ook mensen in relatief rijke landen hun eten en energie niet meer betalen.

   • Stan 12 oktober 2018 om 14:39 - Antwoorden

    Ik begrijp eigenlijk niet waarom er niet verder wordt ingegaan op de kleine ijstijd op deze website.
    Hans Labohm denkt ook dat we te maken kunnen krijgen met een nieuwe kleine ijstijd maar toch wordt er verder niet veel aandacht aan dit onderwerp besteed. Waarom wordt hier niet verwezen naar wetenschappers en historici die zich hier mee bezig houden?

    • Hermie 12 oktober 2018 om 15:12 - Antwoorden

     Stan, Ik denk dat Hans Labohm heel erg blij wordt als je hem wijst op studies van wetenschappers die laten zien dat we rekening moeten houden met een kleine ijstijd. Persoonlijk ben ik ook zeer nieuwsgierig. Er is mogelijk wel een probleem: Het zou wel eens zo kunnen zijn dat die studies er simpelweg niet zijn. Er zijn wel wetenschappers die wijzen op een sterk verminderde activiteit van de zon de komende decennia. Maar op z’n best wordt er dan gesproken over tijdelijke stagnatie van de opwarming. Maar met tijdelijke stagnatie van de opwarming heb je natuurlijk nog geen kleine ijstijd…. Wat heb je zelf tot zover gevonden over de naderende nieuwe kleine ijstijd?

     • Ronel 12 oktober 2018 om 15:20

      Hermie, nog maar 50 jaar geleden waren de geleerden het er over eens (consensus!!) dat de nieuwe kleine ijstijd al aangebroken was. Nu zijn (deels dezelfde geleerden) het er over eens dat er een verschrikkelijke opwarming aan komt.

     • J van der Heijden 12 oktober 2018 om 15:25

      Ronel

      Een sprookje zonder enige onderbouwing

      Onderzoek laat zien dat ook in de jaren 70 opwarming de consensus was

      https://ams.confex.com/ams/pdfpapers/131047.pdf

     • Stan 12 oktober 2018 om 15:39

      Ja goed idee. Ik zal eens wat bronnen plaatsen.

      Hier alvast eentje om in de stemming te komen:
      http://www.weatheraction.com/pages/pv.asp?p=wact44

     • J van der Heijden 12 oktober 2018 om 15:40

      Dat zijn filmpjes geen wetenschappelijke bronnen

      Daar heb ik dus niets aan

     • Stan 12 oktober 2018 om 16:36

      Wetenschappelijk publicaties en rapporten zal naar gezocht moeten worden.

      Het sterke van Corbijn is dat hij op basis van nieuwe inzichten een model heeft ontwikkeld waar hij heel nauwkeurig op de langere termijn het klimaat en het lokale weer kan voorspellen. Het is dus blijkbaar toch mogelijk om modellen te ontwerpen die wel kloppen 🙂 Interessant is dat Corbijn veel extreme weather events van te voren heeft kunnen voorspellen daar waar dit met andere modellen niet kon.

      Maar laat ik het eens anders stellen: als er vanaf 1400 tot 1890 een kleine ijstijd is geweest (dat weten we), en het is van 1890 tot nu relatief warmer geweest, hoe waarschijnlijk is het dan dat het altijd zo blijft als nu? Is de kans niet groter dat het op een gegeven moment weer kouder wordt?

     • Hermie 12 oktober 2018 om 16:38

      Stan, Ik weet niet of een filmpje van een excentriekeling uit de UK die zich voor weerman uitgeeft nu werkelijk veel indruk maakt. Ik krijg altijd de indruk als ik filmpjes van de beste man zie dat hij eerst een fles sterke drank tot zich neemt en dan een filmpje maakt. Maar ik zal je een beetje op weg helpen. Zie https://nl.metrotime.be/2018/01/10/must-read/wetenschappers-waarschuwen-voor-nieuwe-ijstijd/ Dan kan ik mij ook wel voorstellen dat mensen in eerste instantie door zo’n kop op het verkeerde been worden gezet. Maar uiteindelijk komt toch de aap uit de mouw: ” “Ik hoop dat de opwarming van de aarde tijdelijk wordt opgehoffen door dit effect”, klinkt het. “Dat zou de mensheid dertig extra jaren geven om een oplossing te vinden voor de vervuiling.” Natuurlijk kan je het beste de studie van Zharkova eens zelf opzoeken om te lezen wat nu werkelijk haar bevindingen zijn.

     • Hermie 12 oktober 2018 om 16:49

      Stan, Wat betreft je laatste vraag. Het uitgangspunt is dat door het versterkte broeikaseffect dat in theorie bewezen is, en in lab’s is aangetoond. ook in de echte wereld een behoorlijk effect zal hebben waardoor afkoeling erg onwaarschijnlijk is geworden. Het bewijs hiervoor is echter niet waterdicht. We hebben het over waarschijnlijkheden. Een sterke aanwijzing is dat ondanks de afnemende zonneactiviteit sinds de jaren zestig al, de temperatuur toch alsmaar toeneemt. Zonder het CO2 effect wordt dat steeds moeilijker uit te leggen.

     • Hermie 12 oktober 2018 om 17:40

      Ronel, Indien het waar is dat nog maar 50 jaar geleden de geleerden het er over eens waren dat de nieuwe kleine ijstijd al aangebroken was, dan ben je vast wel in staat om met een onderzoek te komen die dat aantoont. Ik weet wel dat er een aantal ‘geleerden’ waren, maar was er sprake van een consensus?? Wat ook kan is de studies aan te dragen die vergeten zijn in de paper die J van der Heijden alhier inbrengt. Als je die nog niet hebt dan is het misschien een leuk studie project voor de climategate of groene rekenkamer mensen om dat nu eens goed uit te zoeken. Anders blijven beweringen maar beweringen. Toch?

     • Scheffer 12 oktober 2018 om 18:15

      “Climate experts believe the next ice age is on it’s way…within a lifetime…”

      https://www.johnlocke.org/update/climate-experts-believe-the-next-ice-age-is-on-its-way-within-a-lifetime/

     • Stan 12 oktober 2018 om 18:27

      @Hermie, Ik waardeer je reacties!

      Ik denk zelf eigenlijk niet dat er ooit een wetenschapper zal komen die met een onomstotelijk bewijs komt voor een nieuwe kleine ijstijd. Al zal dat wel zo zijn, dan zal het nog niet iedereen gaan overtuigen. Het is nou eenmaal niet op te lossen met zoiets als de wetten van Newton die in een experiment getest kunnen worden op waarheid.

      De enige manier om de manier waarop we hier naar kijken te veranderen is door met een model voorspellingen te doen en laten zien dat de voorspellingen steeds heel dicht in de buurt komen van wat er vervolgens gebeurt. En dat is wat Corbijn doet.
      Ik denk dat dat een slimme aanpak van hem is.
      Ook wat hij doet blijft echter modelleer werk waarbij er altijd bepaalde aannames nodig zijn om de werkelijkheid te vereenvoudigen.
      En het kan best dat hij bepaalde invloeden vergeten is, maar zolang zijn voorspellingen dicht in de buurt komen, is het toch zeker de moeite om er rekening mee te houden dat die nieuwe kleine ijstijd er komt.

      Fvd scoort momenteel ook niet met inzichten vanuit de wetenschap maar wel door te tonen dat er heel veel geld uitgegeven zal worden aan onmeetbare temperatuur winsten. Daarmee bereik je ook een grote groep, maar het zegt uiteindelijk nog niks over waar het met het klimaat naar toe gaat.

     • Stan 12 oktober 2018 om 20:32

      @Hermie,

      Dit artikel gaat over hetzelfde onderzoek van Zharkova maar vind ik iets sterker:
      https://principia-scientific.org/study-solar-cycle-to-cause-a-mini-ice-age-as-early-as-2020/

      Er wordt gezegd dat er zeker gevolgen zullen zijn van de kleine ijstijd, maar met name door de huidige technologie heel goed onder controle te houden.

      Dat is wat anders dan de hysterie van global warming, die beweert dat door vervuiling de planeet aan haar einde komt.
      Dus dan geloof ik eerder in die nieuwe kleine ijstijd. Het lijkt mij allemaal niet zo vergezocht.
      Het zou mij inderdaad ook niet verbazen als er in de media over een paar jaar weer opnieuw over de desastreuze gevolgen van global cooling wordt gesproken.

     • Hermie 12 oktober 2018 om 21:37

      Prima Stan, Je mag over de toekomst natuurlijk geloven wat je zelf wilt. Laten we uitgaan van jouw bron, ” Winter is Coming: Solar Cycle Study Says Earth Will Experience ‘Mini Ice Age’ in 15 Years ” Die uitspraak is van July 2015, voor 2030 moeten we dan al te maken krijgen met een enorme val in temperatuur. Hebben we daar al wat van gezien dan? Nee, integendeel. Hang nou die verwachting eens aan de muur, en maak een projectie voor de komende jaren. “Mini ice age” is niet een daling van een tiende maar eerder van een graad. Als de komende jaren de temperatuur nog steeds blijft oplopen, wat betekent dat dan voor jouw geloof? Ga je dat dan herzien?

     • Stan 12 oktober 2018 om 22:49

      @Hermie, Volgens mij zijn er onlangs wel wat gevallen geweest van uitzonderlijke kou en sneeuwval. Net als er gevallen zijn geweest van uitzonderlijke hitte en droogte.

      Ik ga er van uit dat je niet zomaar van een warme situatie in een koude situatie terecht komt. Er is een overgangsperiode.
      Maar we zullen zien hoe het gaat lopen komende jaren. Ik sta voor alles open.
      Innovaties die gedreven worden door het idee van global warming en die daadwerkelijk minder vervuiling tot gevolg hebben, omarm ik ook mits het geen waanzin is.

      Er zijn op het ogenblik overigens wel meer wetenschappers die de theorie van global cooling ondersteunen. Gevonden dankzij je tip over Zharkova.
      Hier een aantal webpagina’s waar bij sommige ook verwezen wordt naar recente wetenschappelijke papers:

      https://principia-scientific.org/mini-ice-age-stay-says-astrophysicist/
      https://principia-scientific.org/u-turn-scientists-at-the-pik-potsdam-institute-now-warning-of-a-mini-ice-age/
      https://principia-scientific.org/plummeting-temperatures-could-trigger-mini-ice-age-in-2030/
      https://principia-scientific.org/modern-solar-grand-maximum-ends-little-ice-age-cooling-coming/
      https://principia-scientific.org/seven-new-papers-forecast-global-cooling-mini-ice-age/

      Wat ik overigens frappant vind, is de overeenkomst van de jaartallen van de milestones van het klimaatakkoord met die genoemd worden in deze studies.

     • Hermie 13 oktober 2018 om 10:26

      Prima Stan, We nemen het model van Corbijn en kijken vervolgens of de voorspellingen uitkomen. Kan je mij dan de Corbijn voorspelling laten zien? Heb je daar dan een grafiek van?

     • Hermie 13 oktober 2018 om 10:38

      Stan, Er zijn lokaal zeker onlangs gevallen geweest van uitzonderlijke kou en sneeuwval. Maar als we het over global warming of global cooling hebben dan kijken we naar de gemiddelde temperatuur op Aarde. Hier moeten we het wel over eens worden. Ben je het er mee eens dat we niet naar lokale weersverschijnselen kijken maar naar de gemiddelde temperatuur op Aarde als maat voor cooling?

    • Frans Galjee 12 oktober 2018 om 17:19 - Antwoorden

     @ Stan,

     “Ik begrijp eigenlijk niet waarom er niet verder wordt ingegaan op de kleine ijstijd op deze website.”

     Wel Stan de meesten hier (of zeker ik) proberen de AGW aanhangers te laten inzien dat hun hypothese of van mijn part theorie van opwarmende aarde en voornamelijk een opwarming door de mens veroorzaakt gebaseerd is op te weinig kennis van processen en daarbij ontoereikende meetmethoden.

     Laten we dan in G naam niet dezelfde fout maken te denken of te weten dat de aarde niet opwarmt maar juist afkoelt. Ik zelf hoop wel op een kleine ijstijd deze winter dan zodat anti zwarte piet demonstranten rillend achter de kachel blijven en ik nog wat streken kan gaan maken op natuurijs.

     Daarom Stan dus.
     Mvg,
     Frans Galjee

     • Stan 12 oktober 2018 om 17:25

      @Frans,

      Ja mee eens, dat zou de rest van deze website ongeloofwaardiger maken.
      Maar het kan toch op zijn minst wat meer neutrale aandacht krijgen hier?

     • Frans Galjee 12 oktober 2018 om 18:15

      @ Stan,

      “Maar het kan toch op zijn minst wat meer neutrale aandacht krijgen hier?”

      Op zich mee eens maar hou er rekening mee dat ook neutrale aandacht door AGW aanhangers zal worden misbruikt voor hun geloof. Het is jammer dat klimaatverandering een welles-nietes discussie is geworden waardoor er nauwelijks op inhoud kan worden gediscusseerd over de grotendeels nog onbegrepen complexe processen die een klimaatverandering sturen.
      Mvg,
      Frans

 15. wim spaans 12 oktober 2018 om 15:21 - Antwoorden

  Ik val -zoals meerderen op dit blog- in herhaling door te wijzen op het initiatief van stichting Burgercomite Nederland en stichting Meer Democratie om op 20 maar 2019 parallel aan de PS verkiezingen een Volksreferendum te organiseren met als onderwerp: Wilt u het huidige (dus dan voorliggende) Klimaatakkoord (NEE/JA).
  Maken we daar een correctief referendum van kan er ook gestemd worden hoe dan wel. Daar kan ieder aan mee doen door bij uw lokale stembureau een eigen tafeltje in te richten en stemmers te verzoeken hierop te reageren. Gewoon een keer in je leven een eigen stemtoko runnen. In al z’n simpelheid is het een grootschalig gebeuren met zo’n 8000 stembureaus.. De uitslag is een dingetje, maar het gaat om de brede maatschappelijke discussie die de MSM nu negeren of ontwijken. Wij willen dit anders. U ook, doe dan mee.

  http://www.burgercomitenl.nl , http://www.meerdomocratie.nl

  Als alternatieve datum is 23 mei 2019 tijdens de EP verkiezingen, al vrezen we dat de opkomst daar wel heel laag zal zijn.

  Graag maken wij met u als persoon kennis in het voortraject van deze historische gebeurtenis. Maar even als de klimaathype, het kan ook zomaar een luchtbel zijn.

  • Stan 12 oktober 2018 om 19:24 - Antwoorden

   Beste Wim,

   Ik heb nog wel een ander idee:
   Dien een verzoek in bij de 2e kamer dat de burger per wetsvoorstel of motie voor of tegen kan stemmen.

   Mensen kunnen met hun Digid inloggen en vervolgens hun stem uitbrengen op de website van de 2e kamer.
   Zo kun je per wetsvoorstel of motie of welk ander plan dan ook de stem van het volk laten zien.

   Kost bijna niets, is bijna geen mankracht voor nodig en zo kan de burger veel actiever meedoen met alle ontwikkelingen.
   Want waarom zouden we alleen mogen stemmen op de partijen die ons vertegenwoordigen maar niet op wat zij besluiten?

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK