Achter de schone façade van het EU–klimaatbeleid …

Benny Peiser.

De EU is er in geslaagd een imago te creëren van voortrekker in het internationale klimaatbeleid. Maar achter deze schone façade gaat een minder mooie werkelijkheid schuil.

Onder de titel, The Crisis of EU Climate Policy’, hield Benny Peiser, directeur van de Britse ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF), onlangs een voordracht voor het ‘Canon Institute’ in Tokio, waarin hij onthulde wat de werkelijke staat is waarin het EU– klimaatbeleid verkeert.

Waaruit bestaat de crisis? Het klimaatbeleid van de EU is er niet in geslaagd om de strategische doelstelling van wettelijk bindende verplichtingen in het VN–klimaatakkoord opgenomen te krijgen. Voorts is de EU er niet in geslaagd om de beloften van de klimaatovereenkomst van Parijs waar te maken. De Europese energieprijzen zijn aanzienlijk gestegen. Het concurrentievermogen van de Europese industrie is verzwakt. De afhankelijkheid van Russisch gas is toegenomen. En er is toenemende verdeeldheid in de positiebepaling tussen West–Europa enerzijds en Centraal– en Oost–Europa anderzijds over de omvang van de CO2–reductiedoelstellingen. Ook heeft het beleid geleid tot toenemende maatschappelijke onvrede en de opkomst van populistische en klimaatsceptische partijen.

Na de val van de muur van Berlijn was de klimaatagenda van de EU gebaseerd op drie veronderstellingen. De wereldwijde opwarming vormde een urgente bedreiging, die tegen elke prijs diende te worden bestreden. Voorts werd verondersteld dat de voorraden fossiele brandstoffen opraakten en dat de olie– en gasprijzen alleen maar zouden stijgen, zodat hernieuwbare energie concurrerend zou worden. Ten slotte verwachtte men dat het via de VN zou lukken om een wereldwijde bindende overeenkomst te sluiten over de vermindering van CO2–uitstoot en een mondiale markt te creëren waarop EU–bedrijven hun CO2–besparende technologie en kennis zouden kunnen verhandelen.

Maar in plaats van dramatische opwarming, bedroeg de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur slechts de helft (0,17°C per decennium) van wat het VN–klimaatpanel (IPCC) in 1990 had voorspeld. En in plaats van een vermindering van de winning van olie en gas, leidde de schaliegasrevolutie tot een vergroting van het aanbod van fossiele energiebronnen, waarmee de mondiale energiebehoefte gedurende het grootste deel van de 21ste eeuw kan worden gedekt. In plaats van wettelijk bindende klimaatovereenkomst met een level playing field, leidden de unilaterale klimaatdoelstellingen van de EU tot de hoogste energieprijzen in de wereld, waardoor het concurrentievermogen van de industrie werd aangetast.

Voor de VN-conferentie in Parijs (2015) beloofde de EU haar uitstoot van CO2 in 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Maar dat was een voorwaardelijke belofte, afhankelijk van de veronderstelling dat de overeenkomst van Parijs wettelijk bindend zou zijn voor alle landen.

In september 2014 had de EU–energiecommissaris, Gunther Oettinger, daarover reeds verklaard:

“If there is no binding commitment from countries as India, Russia, Brazil, the US, China, Japan and South Korea, whose governments are responsible for some 70% of global emissions, I think it is not really smart to have a 40 % target.”

Maar dat kwam er niet van. En dat kwam onder meer door het verzet van de VS – toen nog onder president Obama. De minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, verklaarde dat de VS niet akkoord kon gaan met een overeenkomst met wettelijk bindende verplichtingen. Want een dergelijke overeenkomst zou ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de Senaat, waarvan de Republikeinse meerderheid reeds had aangekondigd dat zij een dergelijk voorstel niet zou aanvaarden.

Nochtans waren overheden erop gebrand om de overeenkomst te tekenen omdat het de politieke leiders de gelegenheid gaf victorie te kraaien en daarmee de herinnering van het trauma van de mislukte klimaatconferentie van Kopenhagen in 2009 van zich af te schudden.

De klimaatovereenkomst van Parijs, met slechts intentieverklaringen, komt in de plaats van het Kyoto Protocol (dat in 2020 afloopt), dat wèl bindende verplichtingen bevatte.

De EU beloofde in 2030 de CO2–uitstoot met 40% te verminderen vergeleken met het niveau van 1990. Om dat te bereiken zou de EU haar totale energieverbruik met 30 procent verminderen en 27 procent daarvan dekken met hernieuwbare energie.

Maar het was een collectieve belofte voor de EU als geheel. De verdeling van de daarvoor benodigde inspanning over individuele landen werd niet gespecificeerd. Maar na ‘Parijs’ verklaarden de landen van Centraal– en Oost–Europa dat ze het niet met deze doelstellingen eens waren.

Ondertussen slaagt er geen enkel EU-land in de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs te halen.

Sinds 2014 zijn de CO2–emissies van 14 van de 19 grotere EU–lidstaten gestegen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje en Nederland. Voor de EU als geheel steeg de uitstoot met 2,5 procent in 2017. (Bron: BP Statistical Review of World Energy, 2018.)

Dat was natuurlijk niet de bedoeling en evenmin voorzien.

Tja, zo gaan die dingen nu eenmaal.

Inmiddels heeft de EU besloten om de doelstelling van het aandeel ‘hernieuwbaar’ in de energy mix tot niet–bindend te rekenen. De energie–efficiëntie doelstelling is evenmin bindend.

[Noot HL: Men kan zich afvragen in hoeverre dit valt te rijmen met de bewering dat de EU Nederland boetes zou opleggen als wij onze doelstellingen niet zouden halen. Is dit een misverstand? Of is het opzettelijke misleiding ten einde druk uit te oefenen op lagere overheden om mee te werken aan het klimaatbeleid, bijvoorbeeld aan de plaatsing van windmolens, waartegen de lokale bevolking zich verzet?]

Inmiddels lijkt Duitsland op weg om de emissie–doelstellingen voor 2020 bij lange na niet te halen. Dat geldt eveneens voor de doelstelling inzake hernieuwbare energie.

Ondertussen hebben de Europese autoproducenten vraagtekens geplaatst bij de vermindering van 20% van de CO2–uitstoot voor auto ’s en hebben zij het EU–voorstel voor een vermindering van 30% in 2030 verworpen. De CO2–uitstoot van het autoverkeer in Europa is weer stijgende, vanwege het feit Europese autokopers benzineauto’s kopen in plaats van dieselauto’ s.

Een andere bron van stijgende CO2–uitstoot wordt gevormd door de groei van het aantal SUV’s, die zich in toenemende populariteit mogen verheugen, dank zij gunstige brandstofprijzen.

De investeringen in hernieuwbare energie daalden met 50 percent tussen 2011 en 2017, tot $57 miljard (€46 miljard). (Bron: Bloomberg New Energy Finance.)

Ondanks de klimaatovereenkomst van Parijs duurt de patstelling in de klimaatonderhandelin-gen voort. Deze is vooral te wijten aan de tegenstellingen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden willen een gunstiger regiem dan de ontwikkelde landen. De ontwikkelde landen willen echter een regiem dat voor alle landen geldt.

De ontwikkelde landen hebben beloofd per jaar $100 miljard beschikbaar te zullen stellen voor klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden verzetten zich er thans tegen dat allerlei vormen van leningen en hulpverlening als klimaathulp worden beschouwd.

Aldus Benny Peiser.

Bron hier:

Wat dit laatste punt betreft het volgende. In de ban van de klimaathysterie hebben de ontwikkelde landen als groep destijds beloften gedaan voor financiële steun aan de ontwikkelingslanden voor een totaal van $ 100 miljard per jaar, ter financiering van hun klimaatbeleid. Ik heb nooit ook maar één seconde geloofd dat dit bedrag er zou komen. Als zo’n belofte wordt gedaan, dan vindt er gewoonlijk een ‘pledging‘–bijeenkomst plaats, waarbij individuele landen/donoren zich verplichten een bijdrage van een gespecificeerd bedrag te leveren. (Het komt overigens vaak voor voor dat zij zich niet aan die belofte houden, maar dat terzijde.) Voor de genoemde $ 100 miljard per jaar is dat niet gebeurd. En er zijn weinig landen die aanstalten maken om hun portemonnee te trekken, ook al vanwege hun begrotingstekorten en hoge staatsschulden M.a.w. de ontwikkelingslanden kunnen fluiten naar dit geld.

Maar de internationale diplomatie kent zo zijn eigen wetmatigheden. Ondanks het feit dat elke kenner weet, dat het hier om trekken aan een dood paard gaat, zal dit circus zich nog járen blijven voortslepen. Waarom? Diplomatie bestaat mede uit het opbouwen van grieven, die kunnen worden uitgespeeld in diplomatieke onderhandelingen over de meest uiteenlopende zaken, zowel bilateraal als multilateraal. De niet ingeloste belofte van $ 100 miljard per jaar is er zo een. De ontwikkelingslanden zullen er voor zorgen dat deze tot in lengte van dagen op de internationale agenda blijft staan.

– – –

En nu even iets anders.

Hoe het ook zij, ik vermoed dat de lezer deze informatie nog niet eerder in de reguliere media is tegengekomen. Het lijkt mij derhalve voor de hand te liggen dat Climategate.nl binnenkort rijkelijk zal worden beloond met genereuze subsidies voor het opvullen van deze ernstige lacune in de vaderlandse nieuwsgaring.

Oeps! Wie dit gelooft, is wel erg naïef.

Door |2018-11-08T00:24:38+00:008 november 2018|121 Reacties

121 Comments

 1. Marinus de Korte 9 november 2018 om 23:40 - Antwoorden

  Ronald en Henk dJ,

  Blijkbaar heeft mijn bijdrage toch voor een enigzins slapeloze nacht gezorgd gezien het tijdstip van uw reacties.
  Het is een beproefd gegeven om de persoon waar je pijlen zich op richten aan te vallen en zo te maskeren dat je eigenlijk geen inhoudelijk commentaar hebt, want ik zie geen weerlegging van wat ik als commentaar op het IPCC Klimaatrapport en het daaruit voortvloeiende Klimaatverdrag van Parijs gegeven heb.
  Mijn vraag aan u beiden is:
  Waarom is er geen natuurlijke opwarming van de aarde tussen 1950 en 2012, want daar draait de hele discussie om.
  Het is niet het alleenrecht van (klimaat)wetenschappers om gebruik te maken van voetnoten met verwijzingen naar andere bronnen in publicaties en commentaren.
  Wel ik heb de Klimaatrapporten van het IPCC gelezen, niet alle duizenden bladzijden van werkgroep I, maar de rest wel en het KNMI/PBL klimaatrapport wat op AR5 van het IPCC is gebaseerd en dat was juist de aanleiding voor mij om verder onderzoek te doen voor mijzelf om na te gaan of deze conclusie zoals hierboven omschreven ook juist is.
  Voor 1950 was er geen enkele aanwijzing dat er een directe relatie was met de CO2-concentratie in de lucht en de mate van opwarming of afkoeling van de aarde. Dat er mogelijk wel een rol hiervoor is weet eigenlijk niemand. Ook niet hoe het klimaatsysteem precies werkt. Het negeren van studies van geologen en andere wetenschappers zou ook bij u vragen moeten oproepen, dat is over het algemeen een doodzonde in de wetenschap.
  Het zou u sieren wanneer u nu eens niet anders denkenden belachelijk maakt, maar u te beperken tot de inhoud en hierover uw zienswijze te geven op een normale fatsoenlijke manier. Hierbij wil ik het laten.

  • Ronald 9 november 2018 om 23:54 - Antwoorden

   Nee joh, Marinus, ik lig er niet van wakker hoor. De klimaatwetenschappers staan heel sterk in het debat. De sceptici daarentegen niet en verleggen hun pijlen momenteel op de oplossing van het probleem (ja, sinds kort durven sceptici het als zodanig te benoemen, een probleem): kernenergie.

   Maar als jij het hebt over natuurlijke opwarming, welke natuurlijke variabele bedoel je dan eigenlijk?

   • Marinus de Korte 10 november 2018 om 00:16 - Antwoorden

    Ronald, ik heb het niet over Kernenergie, is lezen dan zo moeilijk. Wanneer je niet weet wat natuurlijke opwarming is hoeven we verder niet te discussiëren. Weer geen antwoord op mijn vraag gegeven.

    • Ronald 10 november 2018 om 00:22 - Antwoorden

     Marinus, als je het hebt over natuurlijke variabiliteit dan is er een natuurlijke variabele in het geding, toch? Mijn vraag is heel simpel. Welke natuurlijke variabele(n) was dan in het geding tussen 1950 en 2012 volgens jou?

     • Erik 11 november 2018 om 00:56

      Ronald,

      welke variabelen waren in het geding tussen 1950 en 2012?

     • Ronald 11 november 2018 om 01:01

      Wat zegt WTF?

     • Ronald 11 november 2018 om 01:01

      Sorry, WFT 😉

  • Henk dJ 10 november 2018 om 00:43 - Antwoorden

   Marinus, ik reageer op een vroeg uur, en daaruit blijk jij dan te concluderen dat jouw “bijdrage toch voor een enigzins slapeloze nacht gezorgd” zou hebben. Dat is dus een duidelijke redeneerfout van jou: je wensen voor waarheid willen aannemen. Er kunnen heel wat verklaringen zijn waarom iemand op een bepaald uur iets doet. Enkel denken aan de verklaring die in je kraam past, is nogal kortzichtig.

   Maar wat bedoel je juist met “Waarom is er geen natuurlijke opwarming van de aarde tussen 1950 en 2012”? Waarom blijk je te denken dat er in die periode ook geen gedeeltelijke natuurlijke opwarming (of afkoeling) zou zijn?

   En wat bedoel je met “Het negeren van studies van geologen en andere wetenschappers”? Over welke studies heb je het dan?

   • Marinus de Korte 11 november 2018 om 00:28 - Antwoorden

    Henk dJ, natuurlijk mag je zelf bepalen dat je op 9 nov 2019 04:48 je reactie plaatst. Je verdraaid de context van mijn vraag!!! Ga zelf eens lezen wat ik hierover geschreven heb en je hebt je antwoord. Ik heb juist aangegeven dat het mij uitermate ongeloofwaardig voor komt dat er juist in de periode 1950 – 2012 geen natuurlijke opwarming was, want dat kun je concluderen uit de tekst die het IPCC hierover heeft verkondigt. Misschien kun je Ronald uitleggen wat een natuurlijke opwarming van de aarde is, voor mij is dit gewone eenvoudige spreektaal die iedereen begrijpt die hier op climategate.nl actief is. Zuigen noem ik uw reactie en bekijk het verder maar, ik ga hier verder geen enkele energie meer insteken en ik reageer verder nooit meer op uw en Ronald zijn commentaren, fijne nachtrust gewenst.

    • Ronald 11 november 2018 om 00:52 - Antwoorden

     Marinus, je kunt geen natuurlijke variabele benoemen. Zoals ik zei, klimaatwetenschap is simpelweg te complex voor de gewone man. En die is in de meerderheid met 99,999…% van de bevolking.

     Maakt niet uit. Van zaken waar ik niets van weet moet ik ook vertrouwen op de expertise van de ander.

     • Anne 11 november 2018 om 00:59

      Klimaatwetenschap is zelfs te complex voor een klimaatwetenschapper, kun je nagaan…

     • Ronald 11 november 2018 om 01:03

      Wat is jouw verhaal bij deze uitspraak?

     • Anne 11 november 2018 om 01:09

      Laten we zo zeggen dat er een groep mensen is die wel snapt wat Marinus bedoeld.
      IQ heeft zijn gradaties in spectrum kennelijk; niet alleen de verticale as is van belang ook de horizontale as is van belang.
      Natuurlijke variabiliteit is niet per definitie volledig bekend toch?
      Adem in, adem uit…
      Misschien is dat wat onze planeet doet én ons universum.

     • Ronald 11 november 2018 om 01:19

      Daarom wordt natuurlijke variabiliteit nog altijd bestudeerd en dus bestaat 100% zekerheid niet, maar Marinus schijnt het allemaal wel te weten

     • Anne 11 november 2018 om 01:34

      Lees Martinus reactie nogmaals. Het gaat erom dat hij iets niet geloofwaardig vindt wat ik me iig kan indenken.
      Wil niet zeggen dat het wel geloofwaardig is, toon het maar aan dan.

     • Anne 11 november 2018 om 02:02

      En trouwens, als we niet eens weten wát natuurlijke variabiliteit is, dan weten we al helemaal niet wat de mens doet. De mens is ook een natuurlijke factor namelijk. Natuurlijke menselijke uitstoot vanuit menselijke primitiviteit gezien genereert ook uitstoot. De mensheid heeft eea op een ander plan gebracht. Wat is nu het verschil tussen mensen toen zonder fossiel voor energie en mensen nu met fossiel voor energie.
      Mijn persoonlijke mening is dat we een compleet verkeerde boekhouding daarover hebben.
      Stel je zet nu iedereen weer op 0; een soort reset; wat is dan de feitelijk natuurlijke uitstoot van de mensheid.
      Fossiel is een relatieve kwestie; misschien betekent het wel dat we juist meer uitstootzuinig zijn gaan worden…

     • Ronald 11 november 2018 om 09:09

      Ik heb Marinus’ reactie van (Marinus de Korte 9 november 2018 om 01:03) nogmaals gelezen en kom tot dezelfde conclusie. Het is te complex voor hem. Niks erg. Dat geldt voor 99,999…% van de bevolking. Bovendien klomt hij in zijn reactie erg complotterig over. Dan heeft het weinig zin het hem proberen uit te leggen.

 2. B. Obladen 13 november 2018 om 01:00 - Antwoorden

  BESTE MARINUS,
  Ik dacht dat we met wetenschappers hadden te doen maar een kleuterklasje is een betere benaming. Ik ben geen klimaatexpert alhoewel als ik zeg dat het morgen ongeveer hetzelfde weer is als vandaag dan scoor ik 50% dus ook ik ben klimaatexpert. Ik vind het toch fantastisch dat we mensen hebben die zichzelf verheven voelen boven het volgens hen domme gedeelte van de Nederlanders maar helaas als zo vaak begrijpen zij deze onzin beter dan de wetenschap. Dan die zgn mooie modellen we kunnen het weer van morgen niet voorspellen maar wel het klimaat met alle gevolgen over 50-100 jaar. Jullie overspelen niet eenmaal de hand maar wel duizenden keren.

  Modellen moeten gecalibreerd en gevalideerd worden en de reproduceerbaarheid moet ook aangetoond worden. Daarbij geldt de validatie voor een bepaald punt en 100m verder niet meer. Hoe je dat met cycli van 11, 64 of meer dan 100.000 jaar moet doen ben ik even kwijt maar ongetwijfeld kunnen jullie dat gezien jullie arrogante opstelling. Ik heb even gekeken hoe het met onze grondstoffen is. Olie nog voor ca. 45 jaar, gas nog voor ca. 160 jaar, kolen ca 400 jaar. Gewoon door gaan met oliepompen, gascentrale,kolencentrale etc. Dan parallel een of meerder thorium kerncentrales bouwen weinig CO2. trouwens in Nederland is het helemaal onzin want onze bijdrage aan de wereld CO2 emissie=0.47% als ik alle landen in de wereld neem met een uitstoot >=1% schrik niet dan heb ik 32 landen van de 217 die ik heb bekeken(Nederland komt daar niet in voor dus totale onzin) die samen 90% CO2 uitstoten dat zijn de feiten en heel simpel vast te stellen. Dus gewoon door gaan waar we mee bezig waren.
  Huizen van het gas etc. men weet absoluut niet waar men het over heeft. Voor die zgn 49% van niks dus moeten we tussen de 600 en 1750 miljard betalen dit is crimineel. Maar discussieren jullie lekker verder over het 7 cijfer achter de komma terwijl we de waarden van het eerste cijfer voor de komma niet eens weten en dat noemen we wetenschap. Marinus ik wens je veel suk6. Keep on dreaming dat je sterk staat tov de sceptici.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK