Achter de schone façade van het EU–klimaatbeleid …

Benny Peiser.

De EU is er in geslaagd een imago te creëren van voortrekker in het internationale klimaatbeleid. Maar achter deze schone façade gaat een minder mooie werkelijkheid schuil.

Onder de titel, The Crisis of EU Climate Policy’, hield Benny Peiser, directeur van de Britse ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF), onlangs een voordracht voor het ‘Canon Institute’ in Tokio, waarin hij onthulde wat de werkelijke staat is waarin het EU– klimaatbeleid verkeert.

Waaruit bestaat de crisis? Het klimaatbeleid van de EU is er niet in geslaagd om de strategische doelstelling van wettelijk bindende verplichtingen in het VN–klimaatakkoord opgenomen te krijgen. Voorts is de EU er niet in geslaagd om de beloften van de klimaatovereenkomst van Parijs waar te maken. De Europese energieprijzen zijn aanzienlijk gestegen. Het concurrentievermogen van de Europese industrie is verzwakt. De afhankelijkheid van Russisch gas is toegenomen. En er is toenemende verdeeldheid in de positiebepaling tussen West–Europa enerzijds en Centraal– en Oost–Europa anderzijds over de omvang van de CO2–reductiedoelstellingen. Ook heeft het beleid geleid tot toenemende maatschappelijke onvrede en de opkomst van populistische en klimaatsceptische partijen.

Na de val van de muur van Berlijn was de klimaatagenda van de EU gebaseerd op drie veronderstellingen. De wereldwijde opwarming vormde een urgente bedreiging, die tegen elke prijs diende te worden bestreden. Voorts werd verondersteld dat de voorraden fossiele brandstoffen opraakten en dat de olie– en gasprijzen alleen maar zouden stijgen, zodat hernieuwbare energie concurrerend zou worden. Ten slotte verwachtte men dat het via de VN zou lukken om een wereldwijde bindende overeenkomst te sluiten over de vermindering van CO2–uitstoot en een mondiale markt te creëren waarop EU–bedrijven hun CO2–besparende technologie en kennis zouden kunnen verhandelen.

Maar in plaats van dramatische opwarming, bedroeg de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur slechts de helft (0,17°C per decennium) van wat het VN–klimaatpanel (IPCC) in 1990 had voorspeld. En in plaats van een vermindering van de winning van olie en gas, leidde de schaliegasrevolutie tot een vergroting van het aanbod van fossiele energiebronnen, waarmee de mondiale energiebehoefte gedurende het grootste deel van de 21ste eeuw kan worden gedekt. In plaats van wettelijk bindende klimaatovereenkomst met een level playing field, leidden de unilaterale klimaatdoelstellingen van de EU tot de hoogste energieprijzen in de wereld, waardoor het concurrentievermogen van de industrie werd aangetast.

Voor de VN-conferentie in Parijs (2015) beloofde de EU haar uitstoot van CO2 in 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Maar dat was een voorwaardelijke belofte, afhankelijk van de veronderstelling dat de overeenkomst van Parijs wettelijk bindend zou zijn voor alle landen.

In september 2014 had de EU–energiecommissaris, Gunther Oettinger, daarover reeds verklaard:

“If there is no binding commitment from countries as India, Russia, Brazil, the US, China, Japan and South Korea, whose governments are responsible for some 70% of global emissions, I think it is not really smart to have a 40 % target.”

Maar dat kwam er niet van. En dat kwam onder meer door het verzet van de VS – toen nog onder president Obama. De minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, verklaarde dat de VS niet akkoord kon gaan met een overeenkomst met wettelijk bindende verplichtingen. Want een dergelijke overeenkomst zou ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd aan de Senaat, waarvan de Republikeinse meerderheid reeds had aangekondigd dat zij een dergelijk voorstel niet zou aanvaarden.

Nochtans waren overheden erop gebrand om de overeenkomst te tekenen omdat het de politieke leiders de gelegenheid gaf victorie te kraaien en daarmee de herinnering van het trauma van de mislukte klimaatconferentie van Kopenhagen in 2009 van zich af te schudden.

De klimaatovereenkomst van Parijs, met slechts intentieverklaringen, komt in de plaats van het Kyoto Protocol (dat in 2020 afloopt), dat wèl bindende verplichtingen bevatte.

De EU beloofde in 2030 de CO2–uitstoot met 40% te verminderen vergeleken met het niveau van 1990. Om dat te bereiken zou de EU haar totale energieverbruik met 30 procent verminderen en 27 procent daarvan dekken met hernieuwbare energie.

Maar het was een collectieve belofte voor de EU als geheel. De verdeling van de daarvoor benodigde inspanning over individuele landen werd niet gespecificeerd. Maar na ‘Parijs’ verklaarden de landen van Centraal– en Oost–Europa dat ze het niet met deze doelstellingen eens waren.

Ondertussen slaagt er geen enkel EU-land in de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs te halen.

Sinds 2014 zijn de CO2–emissies van 14 van de 19 grotere EU–lidstaten gestegen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje en Nederland. Voor de EU als geheel steeg de uitstoot met 2,5 procent in 2017. (Bron: BP Statistical Review of World Energy, 2018.)

Dat was natuurlijk niet de bedoeling en evenmin voorzien.

Tja, zo gaan die dingen nu eenmaal.

Inmiddels heeft de EU besloten om de doelstelling van het aandeel ‘hernieuwbaar’ in de energy mix tot niet–bindend te rekenen. De energie–efficiëntie doelstelling is evenmin bindend.

[Noot HL: Men kan zich afvragen in hoeverre dit valt te rijmen met de bewering dat de EU Nederland boetes zou opleggen als wij onze doelstellingen niet zouden halen. Is dit een misverstand? Of is het opzettelijke misleiding ten einde druk uit te oefenen op lagere overheden om mee te werken aan het klimaatbeleid, bijvoorbeeld aan de plaatsing van windmolens, waartegen de lokale bevolking zich verzet?]

Inmiddels lijkt Duitsland op weg om de emissie–doelstellingen voor 2020 bij lange na niet te halen. Dat geldt eveneens voor de doelstelling inzake hernieuwbare energie.

Ondertussen hebben de Europese autoproducenten vraagtekens geplaatst bij de vermindering van 20% van de CO2–uitstoot voor auto ’s en hebben zij het EU–voorstel voor een vermindering van 30% in 2030 verworpen. De CO2–uitstoot van het autoverkeer in Europa is weer stijgende, vanwege het feit Europese autokopers benzineauto’s kopen in plaats van dieselauto’ s.

Een andere bron van stijgende CO2–uitstoot wordt gevormd door de groei van het aantal SUV’s, die zich in toenemende populariteit mogen verheugen, dank zij gunstige brandstofprijzen.

De investeringen in hernieuwbare energie daalden met 50 percent tussen 2011 en 2017, tot $57 miljard (€46 miljard). (Bron: Bloomberg New Energy Finance.)

Ondanks de klimaatovereenkomst van Parijs duurt de patstelling in de klimaatonderhandelin-gen voort. Deze is vooral te wijten aan de tegenstellingen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden willen een gunstiger regiem dan de ontwikkelde landen. De ontwikkelde landen willen echter een regiem dat voor alle landen geldt.

De ontwikkelde landen hebben beloofd per jaar $100 miljard beschikbaar te zullen stellen voor klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden verzetten zich er thans tegen dat allerlei vormen van leningen en hulpverlening als klimaathulp worden beschouwd.

Aldus Benny Peiser.

Bron hier:

Wat dit laatste punt betreft het volgende. In de ban van de klimaathysterie hebben de ontwikkelde landen als groep destijds beloften gedaan voor financiële steun aan de ontwikkelingslanden voor een totaal van $ 100 miljard per jaar, ter financiering van hun klimaatbeleid. Ik heb nooit ook maar één seconde geloofd dat dit bedrag er zou komen. Als zo’n belofte wordt gedaan, dan vindt er gewoonlijk een ‘pledging‘–bijeenkomst plaats, waarbij individuele landen/donoren zich verplichten een bijdrage van een gespecificeerd bedrag te leveren. (Het komt overigens vaak voor voor dat zij zich niet aan die belofte houden, maar dat terzijde.) Voor de genoemde $ 100 miljard per jaar is dat niet gebeurd. En er zijn weinig landen die aanstalten maken om hun portemonnee te trekken, ook al vanwege hun begrotingstekorten en hoge staatsschulden M.a.w. de ontwikkelingslanden kunnen fluiten naar dit geld.

Maar de internationale diplomatie kent zo zijn eigen wetmatigheden. Ondanks het feit dat elke kenner weet, dat het hier om trekken aan een dood paard gaat, zal dit circus zich nog járen blijven voortslepen. Waarom? Diplomatie bestaat mede uit het opbouwen van grieven, die kunnen worden uitgespeeld in diplomatieke onderhandelingen over de meest uiteenlopende zaken, zowel bilateraal als multilateraal. De niet ingeloste belofte van $ 100 miljard per jaar is er zo een. De ontwikkelingslanden zullen er voor zorgen dat deze tot in lengte van dagen op de internationale agenda blijft staan.

– – –

En nu even iets anders.

Hoe het ook zij, ik vermoed dat de lezer deze informatie nog niet eerder in de reguliere media is tegengekomen. Het lijkt mij derhalve voor de hand te liggen dat Climategate.nl binnenkort rijkelijk zal worden beloond met genereuze subsidies voor het opvullen van deze ernstige lacune in de vaderlandse nieuwsgaring.

Oeps! Wie dit gelooft, is wel erg naïef.

Door |2018-11-08T00:24:38+00:008 november 2018|121 Reacties

121 Comments

 1. J. van der Heijden 8 november 2018 om 08:21 - Antwoorden

  Wat me duidelijk lijkt is dat je binnenkort op een schavotje wordt gezet en bekogeld met tomaten

  “Maar in plaats van dramatische opwarming, bedroeg de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur slechts de helft (0,17°C per decennium) van wat het VN–klimaatpanel (IPCC) in 1990 had voorspeld.”

  Nou laat maar eens zien dat dat zou is.

  Want zonder onderbouwing maak je weer een clown van jezelf

  • Hermie 8 november 2018 om 08:34 - Antwoorden

   J. van der Heijden Het getal, 0,17°C per decennium klopt toch wel ? Je kan alleen de toevoeging “slechts” bespreekbaar maken. Bijna twee graden per eeuw is klimatologisch gezien best spectaculair.

   • J. van der Heijden 8 november 2018 om 08:55 - Antwoorden

    het is aan Hans om zijn mening te onderbouwen, Hans beweert dat het IPCC 0.34 C/dec heeft voorspeld, nu laat maar zien, waar staat dan en in welk IPCC rapport.

    het GWPF is een rechts lobbyclubje dat zich vermomt als een NGO, deze club heeft 0 betrouwbaarheid en al helemaal geen academische geloofwaardigheid.

    “Ik houd mij graag bij de feiten”.

    Sprak ene Hans Labohm

    https://klimaatverandering.wordpress.com/2013/04/13/hans-labohm-vindt-de-projecties-van-de-klimaatwetenschap-te-optimistisch/#comment-3771

    • Hermie 8 november 2018 om 09:27 - Antwoorden

     J. van der Heijden De onderbouwing wordt vandaag aangedragen door Chemical alhier.
     ” Based on current model results, we predict
     A n average rate of increase of global mean temperature during the next century of about 0.3°C per decade (with an uncertainty range of 0.2—0.5°C per decade) assuming the IPCC Scenario A (Business-as- Usual) emissions of greenhouse gases; this is a more rapid increase than seen over the past 10,000 years. This will result in a likely increase in the global mean temperature of about 1°C above the present value by 2025 (about 2°C above that in the pre-industrial period), and 3°C above today’s value before the end of the next century (about 4°C above pre-industrial).The rise will not be steady because of other factors.”

     Ik denk dat dit iets is wat je op zijn minst als mensen kunt bespreken zonder direct met tomaten te gaan gooien. Zonde van die lekkere tomaten ook. En er is nog iets: Er is reden om je trend bepaling niet vanaf 1990 te laten beginnen: Pinatubo, die een enorme koude diepe put heeft geslagen in de waarnemingen tussen 1991 – 1995

     • J. van der Heijden 8 november 2018 om 09:57

      Hermie,

      en waar staat die exacte zin. Of is het geven van een bron nu echt zo moeilijk.

      ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf

      Kijk dit is het geven van een bron. Hier kun je op klikken en kijken waar ik iets gevonden heb. MAkkelijk en voor iedereen nat te kijken.

      en daar staat

      “Under the IPCC Business-as-Usual (Scenario A) emissions of greenhouse gases, the average rate of increase of global mean temperature during the next century is estimated to be about 0 3°C per decade (with an uncertainty range of 0 2°C to 0 5°C) This will result in a likely increase in global mean temperature of about 1°C above the
      resent value (about 2°C above that in the pre-industrial period) by 2025 and 3°C above today’s (about 4°C above pre-industrial) before the end of the next century.

      Zo dat was de voorspelling en dat is natuurlijk over de volgende eeuw, nu kan je me proberen iets wijs te maken, maar we zijn nog niet aan het einde van de deze eeuw, dus de voorspelling kan nog niet uitgekomen zijn (het is lastig natuurlijk)

      Verder als je dan naar het plaatje kijkt wat er bij staat dan zie je dat er nog en versnelling gaat plaatsvinden van af ongeveer nu. Ja en die versnelling zie je dus niet terug in de cijfertjes van nu. Dus de 0.3C/dec opwarming kan je NU nog niet verwachten.

      En dat is het een emissie scenario, is dat scenario uitgekomen of niet, dat is wel belangrijk,

      skepticalscience.com/lessons-from-past-climate-predictions-ipcc-far.html

      En dat is dus NIET het geval.

      En dan zie je dat ze het helemaal niet zo slecht gedaan hebben met een lagere forcing krijg je minder opwarming.

      Dus gewoon wat roepen om het niet met de werkelijk te vergelijken is liegen en verdraaien.

      Ik hou me graag bij de feiten en we moeten dus concluderen dat het IPCC er in hun FAR redelijk goede voorspellingen hebben gedaan als het gata om de reactie van het klimaat op een bepaalde forcing, maar de forcing verkeerd hebben ingeschat.

      Dat geeft dus een goede reden om het IPCC te vertrouwen in plaats van goedgelovig achter het GWPF aan te lopen.

      IPCC 1 – GWPF 0 en een rode kaart

     • Hermie 8 november 2018 om 10:04

      J. van der Heijden. Er staat: ” …… the average rate of increase of global mean temperature during the next century is estimated to be about 0 3°C per decade (with an uncertainty range of 0 2°C to 0 5°C) ”
      Het gaat over de verwachte rate of increase in deze eeuw. Wie hier naar verwijst en kijkt wat het nu werkelijk tot nu toe is, heeft op zijn minst een punt.

     • J. van der Heijden 8 november 2018 om 10:14

      Nee Hermie hij heeft echt 0 punten en een rode kaart.

      Ik verwacht dat als jij niet studeert dat je een onvoldoende gaat halen

      Dat is mijn verwachting, als je wel studeert en je haalt wel een voldoende kun je noet zeggen dat mijn voorspelling fout is, je hebt namelijk wel gestudeerd.

      Dat is dom, we praten over natuurwetenschap en de details zijn belangrijk, de details weg laten is liegen want je zet mensen op het verkeerde been, de GWPF zegt je kunt het IPCC niet vertrouwen want de voorspelling is fout, maar het enige wat ze fout hebben gedaan is de uitstoot verkeerd inschatten, de gevolgen van de uitstoot zijn wel goed.

     • Chemical 8 november 2018 om 10:32

      Janos
      Je braakt incoherente wartaal uit. Ben je vergeten je pilletjes te slikken?

     • Hermie 8 november 2018 om 13:21

      J. van der Heijden. We zijn nu 30 jaar verder en dan is de conclusie dat vergeleken met de voorspelling uit 1990 dat we onder de verwachting zitten van het toen aangeven scenario A. Dat is een keihard feit. We hebben het niet over onder het gemiddelde. Nee, sterker nog, we hebben het over onder de ondergrens blijven. Dat “horten en stoten is dan geen excuus.” Wat wel een goed argument kan zijn is om er op te wijzen dat we scenario A qua concentratie helemaal niet zijn opgegaan. Waarom niet naar de overige scenario’s kijken? Dan voldoet de opwarming wel degelijk aan de verwachtingen.

      En verder zou ik die afgegeven 0,17 graad per decade van Hans Labohm maar inlijsten en boven je bed hangen. Meestal heeft Hans het over, “de opwarming is gestopt” of over “niet of nauwelijks opwarming.” Hans passeert mij daarmee aan de alarmistische kant. Als ik alle data beschouw die beschikbaar is dan zou ik een wat lagere waarde afgeven.

     • Bart Vreeken 8 november 2018 om 13:23

      Jan van der Heijden, op deze manier neemt niemand je serieus en wek je alleen maar irritatie op. Je hebt soms wel een punt maar door je gewoonte om op de man/ vrouw te spelen wordt dat vooral genegeerd.

      Een groot probleem in het klimaatdebat is de polarisering van de uitspraken van de deelnemers. Hou daar eens mee op en luister naar elkaar. Juist Hermie is daar goed in.

   • Frans Galjee 8 november 2018 om 10:14 - Antwoorden

    @ Hermie 7 november 2018 om 14:25 en nu

    Een reactie op zin in jouw reactie van gisteren maar hier geplaatst omdat deze aansluit op dit artikel en de reacties hier.

    “De uitstoot is niet wat de opwarming veroorzaakt maar het stijgen van de concentratie.”

    De alarmist zal zeggen maar die concentratie stijgt door de uitstoot en omdat in lab is aangetoond dat temperatuur stijgt bij toenemende concentratie (over CO2 dus).

    Deze scepticus zegt de temperatuur lijkt iets te stijgen (~0,5K over laatste 30 jaar). Ook is de gemeten CO2 concentratie over die periode gestegen.

    Dat beide variabelen dus stijgen wordt als correlatie gezien met name om reden van een aangetoond causaal verband in de lab opstelling.

    Echter de dynamiek van onze atmosfeer in contact met aangrenzend land en water/ijs is niet te vergelijken met de condities van een experiment in het lab.
    Het complexe klimaatsysteem met forcings en feedbacks maakt het onzinnig om slechts een onderdeel daarin (absorptie CO2 en temp) sturend te laten zijn voor het totaal resultaat van al die processen op ontwikkeling van een globale temperatuur.

    Daarbij bij geconstateerde globale stijging temperatuur is het niet mogelijk te onderscheiden tussen natuurlijke oorzaken of oorzaken die deels (welk deel dan ) gekoppeld kunnen worden aan door mens gebruikte fossiele brandstoffen.

    Ook het gegeven dat er sprake is van een snelle opwarming ( mee eens) zegt helaas ook niets over oorzaak.

    Dat geprojecteerde resultaten afwijken (IPCC) ten opzichte van de waarnemingen maar toch vallen binnen bandbreedte is logisch als bandbreedte maar groot genoeg is. De conclusie ligt dan voor de hand maar ga ik niet herhalen.
    Mvg

    • J. van der Heijden 8 november 2018 om 10:17 - Antwoorden

     De conclusie is dat Frans Galjee gene verstand heeft van de materie.

     Want welke natuurlijke factoren zouden ook hebben kunnen zorgen voor ene opwarming…..

     Lijstje?

     De zon is minder sterk gaan schijnen en is dus een afkoelende factor.

     Dus die alvast niet, maar welke dan wel?

    • Hermie 8 november 2018 om 14:13 - Antwoorden

     Frans Galjee, Ik kan een heel eind mee gaan met je verhaal maar niet helemaal. Het complexe klimaatsysteem met forcings en feedbacks bepaalt het totaal resultaat van al die processen op ontwikkeling van een globale temperatuur. Veel van die forcings en feedbacks zijn volkomen chaotisch. Maar de forcing van toename CO2 is altijd maar één kant op en in vergelijking met veel andere factoren behoorlijk groot. Zie het maar als een pan soep met 1000 ingredienten. De chaos in de pan is totaal. Maar die chaos zal toch in zijn totaal opwarmen zodra de pan op het vuur staat.

     • Frans Galjee 8 november 2018 om 16:02

      Hermie,

      “ Frans Galjee, Ik kan een heel eind mee gaan met je verhaal maar niet helemaal. “

      Dat mag en is ook goed voor de discussie.

      “ Het complexe klimaatsysteem met forcings en feedbacks bepaalt het totaal resultaat van al die processen op ontwikkeling van een globale temperatuur. “

      Mee eens uiteraard.

      “..Veel van die forcings en feedbacks zijn volkomen chaotisch. “

      Ik zie forcings en feedbacks als onderdeel van die chaotische processen dus idd deze zijn dus ook chaotisch.
      Ik krijg de indruk dat jij forcings en feedbacks los ziet van de complexe processen maar dat kan niet ze zijn er een onlosmakelijk onderdeel van.

      “Maar de forcing van toename CO2 is altijd maar één kant op en in vergelijking met veel andere factoren behoorlijk groot. “

      Je kunt effect van deze forcing en andere en feedbacks niet los zien van processen waarbinnen deze optreden. Daarom kan het opwarming effect CO2 op temperatuur in een lab experiment voor vallend binnen al die processen die met onderlinge samenhang en beïnvloeding zelfs leiden tot de situatie dat het eindeffect globale temperatuur tegengesteld is aan het effect in het lab experiment. Bij te weinig kennis van de processen moeten we ook daar dus rekening mee houden.

      “Zie het maar als een pan soep met 1000 ingredienten. De chaos in de pan is totaal. Maar die chaos zal toch in zijn totaal opwarmen zodra de pan op het vuur staat.”

      Daarom vermijd ik zo veel mogelijk vergelijkingen die gaan bijna altijd mank.
      Ik weet bijna zeker dat je dit bij deze vergelijking ook zal inzien.
      Mvg,

     • Hermie 8 november 2018 om 17:30

      Frans, Ik vind het prima hoe jij het wilt zien. Ik hou het bij voorkeur simpel. Zoals je zelf aangeeft is het effect bij experiment in het lab aangetoond. Maar in werkelijkheid? Dat bewijs is niet keihard. Zoals je zelf aangeeft: beide variabelen stijgen. Dat spreekt in ieder geval de aanname al niet tegen. Nog steeds geen bewijs, maar als dat maar steeds langer doorgaat en doorgaat en een andere hoofd verdachte, de zon maar steeds in kracht af neemt, dan moet je het niet vreemd vinden dat veel mensen het aannemelijk vinden dat de theorie klopt. ik vind dat in ieder geval aannemelijk. Maar nogmaals, blijf gerust je eigen gevoel en geloof volgen en breek je hoofd of forcings nu onderdeel van het proces zijn of niet.

     • J van der Heijden 8 november 2018 om 18:16

      Ja ja

      Het zou natuurlijk kunnen zijn dat een lichaam minder energie verliest dan dat hij ontvangt en daardoor af gaat koelen !

      En dan moeten we “ sceptici” nog serieus nemen ook

     • Frans Galjee 8 november 2018 om 18:41

      @ Hermie in ieder geval bedankt voor je heldere visie.

      “Zoals je zelf aangeeft is het effect bij experiment in het lab aangetoond. Maar in werkelijkheid? Dat bewijs is niet keihard.”

      Nu dat wat in lab is aangetoond zal mi ook zo functioneren in werkelijkheid alleen dat effect op globale temperatuur zal gemaskeerd kunnen worden door al die andere processen in hun gezamenlijk effect op de ontwikkeling van globale temperatuur. Zoals al vaak wordt verkondigd het CO2 effect op temp wordt versterkt door meer H20 cq er in dit geval sprake is van een positieve feedback dan kan een negatieve feedback in theorie beide temperatuur verhogende effecten afzwakken of zelfs volledig teniet doen. Dit alles bij verschillende traagheden ( traagheid = wijze en tijdsduur waarop een signaal aan input uiteindelijk volledig effect heeft aan output procesblok) in de processen maken de waarneming van bijvoorbeeld globale temperatuur op een verandering als bijvoorbeeld CO2 concentratie lastig en onmogelijk als ook de andere processen en invloeden op ontwikkeling globale temperatuur er zijn. Wie het echt weet mag het zeggen maar simpel is het zeker niet.

      “…., dan moet je het niet vreemd vinden dat veel mensen het aannemelijk vinden dat de theorie klopt. “

      O maar dat begrijp ik zeer goed zeker ook door de wijze waarop deze theorie als ‘waarheid’ aan de man/vrouw wordt gebracht.

      “Maar nogmaals, blijf gerust je eigen gevoel en geloof volgen en breek je hoofd of forcings nu onderdeel van het proces zijn of niet.”

      Vanuit een onderdeel van mijn vakgebied ‘meet en regeltechniek’ en het beschouwen van het aantal complexe klimaat sturende processen als een groot proces zijn delen daarin niet weg te laten zonder de werking van het proces te veranderen. Net zo min is het mogelijk het proces voor vereenvoudiging op te splitsen en de afzonderlijke effecten op te tellen. De dwarsverbanden zouden dan zijn doorgesneden met alle gevolgen van dien.

      Mvg,
      Frans

     • Hermie 9 november 2018 om 11:04

      Frans Galjee, Het kan allemaal Frans, en het kan zelfs nog zo zijn dat er een grote onbekende oorzaak is waar niemand nog aan gedacht heeft. Je mag blijven rondtollen in complexiteit, maar nodig is dat niet. Je kan jarenlang op zoek gaan en misschien vinden we nog iets anders in de toekomst. Mensen blijven op zoek naar andere verklaringen, ook in de wetenschap. Maar als alternatieven niet heel erg geloofwaardig zijn of die op een gegeven moment steeds minder waarschijnlijk worden zoals de zon dan zegt de wetenschap heel pragmatisch en heel simpel: Het wordt steeds zekerder. Nuchter en pragmatisch worden er dan afwegingen gemaakt. Je hebt helemaal gelijk Frans, het is allemaal zeer complex. Dat neemt niet weg dat vereenvoudiging niet mogelijk is. En uiteindelijk wordt die theorie inderdaad voor waarheid aangenomen. Bij gebrek aan beter. Maar wees gerust, de meeste mensen laten hun geloof zo vallen als het een aantal jaren echt gaat afkoelen. Daar wachten we dan maar op.

  • Hermie 8 november 2018 om 08:44 - Antwoorden

   J. van der Heijden En wat je ook zou kunnen bespreken is de bewering dat het IPCC het dubbele heeft voorspeld. 0,17°C per decennium valt keurig binnen de range die het IPCC heeft aangegeven. Maar om nu gelijk met tomaten te gaan gooien….

   • Ronald 8 november 2018 om 08:50 - Antwoorden

    Heel juist Hermie, die 0.17 per decade klopt wel ongeveer. Maar 0.34 per decade zou overeenkomen met een klimaatgevoeligheid van meer dan 5. En dat heeft IPCC nooit beweerd.

    Ik heb al Hans al eerder uitgelegd dat GWPF heel subtiel manipuleert. En ook hoe ze dat doen. Hans viel er toen stil van, maar heeft er blijkbaar weinig van geleerd en stapt nu weer met open ogen in dezelfde val.

  • Erik 9 november 2018 om 00:42 - Antwoorden

   Hans

   Maar in plaats van dramatische opwarming, bedroeg de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur slechts de helft (0,17°C per decennium) van wat het VN–klimaatpanel (IPCC) in 1990 had voorspeld.

   Volgens hadcrut data een gemiddelde opwarming van 0,05 graad C per decennium, dus aanzienlijk minder nog.

   • Henk dJ 9 november 2018 om 04:14 - Antwoorden

    Eventjes factchecken
    Van 0.2 naar 0.7°C in 30 jaar, dus 0.5°C in 30 jaar, of 0.17°C per decennium
    http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:72/plot/hadcrut4gl/from:1990/trend

    • Hans Erren 9 november 2018 om 07:05 - Antwoorden

     Maar de laatste 10 jaar nog maar 0.125 graden
     http://clivebest.com/blog/?p=8670

     • Henk dJ 9 november 2018 om 12:52

      Weerom een triestig geval van iemand die niet durft in te zien dat hij een fout heeft gemaakt, en dus maar begint met de goalposten te verplaatsten…

      Hans Erren, jij had het over 1990. Jij had het mis.Je moest niet reageren, maar door het toch te doen, heb je weerom eens laten zien dat je je blinde overtuiging belangrijker vindt dan correcte communicatie!

      O ja, en 0.125 is nog steeds een pak meer dan 0.05!

     • J van der Heijden 9 november 2018 om 12:59

      En natuurlijk is de .125 niet waar maar dat is .153 +- .106

      Maar dat zijn trends die je kunt uitrekenen en de onzekerheid hoort er bij

      Pas maar op dat Boels het noet ziet dat je het vergeet te vermelden dan wordt hij verdrietig

      Bovendienis 2000 weer eens kersenplukken, waarom niet de 30 jarige trend gebruikt ?

     • Hermie 9 november 2018 om 13:12

      Hans Erren wil naar de laatste 10 jaar kijken. Ik dacht dat sceptici daar nu wel van genezen waren. Hans Erren wil naar de laatste 10 jaar kijken maar komt met een link die heel ergens anders over gaat. De laatste 10 jaar? Goed dan, we kijken naar de laatste 10 jaar. De trend over de laatste 10 jaar zou wijzen op DRIE graden opwarming per eeuw. http://www.climate4you.com/images/BarChartsForSattelliteTempTrends.gif

    • Erik 10 november 2018 om 01:43 - Antwoorden

     Henk, de temperatuur gaat op en neer, niks bijzonders. Hadcrut meet sinds 1850. De temperatuur toename over de gehele periode is 0,005 graad per jaar gemiddeld. Jij gaat weer eens fijn zitten meten in een korte stijgende periode, je had net zo goed in een dalende periode kunnen meten.’ÇherryPicking Henk, foei.

     Ik heb de trend in je figuur maar verlengd tot 1850.

     http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:72/plot/hadcrut4gl/from:1850/trend

     • Henk dJ 10 november 2018 om 09:20

      Erik, ooit al eens gehoord van de “determinatiecoëfficient” (Pearson’s R^2)? Dat is een waarde die je kunt berekenen om na te gaan of de lijn die je trekt goed overeenkomt met de gemeten waarden, en of je lijn dus relevante informatie toont. Woodfortrees is maar een speeltje, en berekent dergelijke waarden niet. Maar je kunt direct als zien dat voor jouw lijn, die R^2 zeer laag zal zijn: jou rechte lijn wijkt enorm veel af van de gemeten waarden, die sinds 1980 plots veel meer begonnen te stijgen. Mijn lijn past veel beter op de gemeten waarden.

      http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:72/plot/hadcrut4gl/from:1850/trend/plot/hadcrut4gl/from:1990/trend

      HIer is waar jij in tekort schiet: je moet niet alleen analyseren, maar je moet ook correct kunnen interpreteren

     • Erik 10 november 2018 om 13:17

      Henk,

      Denk je nou serieus dat ik Pearson niet ken? Ik doe bijna niet anders dan daarmee werken. WfT is geen speeltje en berekent dergelijke waarden wel. Men noemt dat ook wel de trend, die wordt door WfT berekend. Jij doet dat ook.

      Ik heb in je figuur net als jij wat ‘kersen geplukt’. Van 1940 tot 1980 een flinke temperatuurdaling. Wat is het nou Henk, stijgen of dalen?
      Daarom vind ik dat je zo lang mogelijk de data moet bekijken, en niet alleen een periode die jouw vooringenomenheid bevestigt.

      http://woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:72/plot/hadcrut4gl/from:1850/trend/plot/hadcrut4gl/from:1990/trend/plot/hadcrut4gl/from:1940/to:1980/trend

     • Erik 10 november 2018 om 13:27
     • Henk dJ 10 november 2018 om 15:01

      “Ik doe bijna niet anders dan daarmee werken. ”
      Als jij dus veel met data bezig bent, ken jij dan het verschil tussen “data-mining” en “data dredging”? Met wat ben jij nu bezig?

      Leg eens uit, waarom heb jij het nu over “Van 1940 tot 1980 een flinke temperatuurdaling”? Is dat edan niet “een periode die jouw vooringenomenheid bevestigt.”?

      De CO2 emissie is pas zwaar toegenomen vanaf 1950. Het effect op het klimaat duurt meerdere jaren. Dus wat je tot 1960-1980 ziet, dat is in hoofdzaak natuurlijke variatie. Maar hoe je ook lijntjes gaat tekenen, je zult opmerken dat er een zeer lange periode is van sterke stijging vanaf 1980. En als je deze waarden dan ook nog eens vergelijkt met de proxy-waarden van de afgelopen 2000 jaar, dan stel je vast dat er nog nooit zo’n snelle stijging en nog nooit zo’n hoge globale temperatuur is geweest (nee, ook niet in de MWP!).

      Deze snelle stijging was verwacht volgens de AGW-theorie en het IPCC rapport van 1990. KUn jij een andere goed onderbouwde verklaring geven

     • Erik 10 november 2018 om 18:29

      Henk,

      Jij kiest een stijgende periode van bijna 40 jaar, ik kies een dalende periode van 40 jaar. Je kunt bij korte perioden als bijv 40 jaar dus stijging en daling vinden. Conclusie, 40 jaar is veel te kort om iets zinnigs te zeggen.
      Waarom neem je ook niet de complete data vanaf 1850? Dan vindt je een halve graad per eeuw opwarming.

 2. Chemical 8 november 2018 om 09:13 - Antwoorden

  Ronald, hierbij een citaat de uit het IPCC report 1990, sectie 1.0.3:
  “Based on current model results, we predict
  A n average rate of increase of global mean temperature during the next century of about 0.3°C per decade (with an uncertainty range of 0.2—0.5°C per decade) assuming the IPCC Scenario A (Business-as- Usual) emissions of greenhouse gases; this is a more rapid increase than seen over the past 10,000 years. This will result in a likely increase in the global mean temperature of about 1°C above the present value by 2025 (about 2°C above that in the pre-industrial period), and 3°C above today’s value before the end of the next century (about 4°C above pre-industrial).The rise will not be steady because of other factors.”

  • Ronald 8 november 2018 om 11:02 - Antwoorden

   Chemical, J. van der Heijden verwijst terecht naar het IPCC rapport met de bewuste tekst. Dan wordt de context duidelijk. Business as usual is één van de scenarios die IPCC doorrekent, en wel het meest extreme, ook wel RCP8.5 genoemd. Vraag Hans Erren maar eens wat hij daarvan vindt ;-).
   Met een dergelijk exponentieel groeiende CO2 concentratie in de atmosfeer in deze eeuw kan een lagere klimaatgevoeligheid inderdaad zorgen voor een ~0.3 graden stijging per decade.

   Maar een scenario is geen voorspelling.

   Het manipulatieve van GPWF zit ‘m er dus in dat ze dit extreme en worst case scenario voor de komende eeuw inzetten om de temperatuurstijging van de afgelopen 30 jaar te (i) te bagatelliseren en (ii) weg te zetten als een foutieve voorspelling van het IPCC. Ook jij doorziet dit doortrapte gedrag van GPWF blijkbaar niet en trapt vol in hun valstrik. Zo geraffineerd is het dus.

   • Chemical 8 november 2018 om 12:22 - Antwoorden

    Ronald,
    Eerst roeptoeter je met Janos in koor dat het IPCC nooooit een stijging van 0.34 graden Celsius voorspeld KAN hebben. Wanneer ik vervolgens met een letterlijk citaat uit het betreffende IPCC rapport kom waaruit dat weldegelijk blijkt, toveren jij en je vriendje Janos een nieuw konijn uit de hoed, en begin je te leuteren over “doortrapt gedrag” en “valstrik”. Weet je nu echt niets beters te verzinnen?
    En inderdaad, het RCP8.5 scenario is een uiterst onwaarschijnlijk, worst case scenario, maar dat is geen nieuws, daar hebben sceptici al heel vaak op gewezen. De mainstream klimaatwetenschappers hebben dat altijd genegeerd, want als business-as-usual scenario was het te waardevol als middel om de geesten van politici en burgers rijp te maken. Nu dat niet langer vol te houden is, ga je doodleuk degenen die daarop wijzen, ervan beschuldigen dat ze de boel manipuleren. Je moet echt wel helemaal ten einde raad zijn.

    • Ronald 8 november 2018 om 13:35 - Antwoorden

     Chemical,
     Nogmaals, een scenario is geen voorspelling. Het IPCC voorspelt geen RCP8.5 scenario en dus ook niet de bijbehorende temperatuur trend. Ze hebben dus geen 0.34 graden stijging per decade voorspeld. Dat wil GPWF jou doen geloven. Trap daar niet in! Mocht RCP8.5 daadwerkelijk gerealiseerd worden, dan pas wordt wordt de bijbehorende temperatuurtrend zeer wel mogelijk gerealiseerd.

     GWPF (jawel! de sceptici dus!) gebruikt dit scenario nu om IPCC te beschuldigen van een foute voorspelling. Ik heb het hierboven uitgelegd. Je hebt toch wel door inmiddels hoe manipulatief dit is?

     • Chemical 8 november 2018 om 14:04

      Ronald, ik WEET dat een scenario geen voorspelling is, maar het IPCC vindt dar verschil blijkbaar niet belangrijk genoeg om daar de aandacht op te vestigen: “…“Based on current model results, we PREDICT an average rate of increase of global mean temperature…”

     • Ronald 8 november 2018 om 14:25

      Heel goed Chemical,
      Dan voeg ik nog even de context toe:

      “Based on current model results, we predict:

      • under the IPCC Business-as-Usual (Scenario A) emissions of greenhouse gases, a rate of increase of global mean temperature during the next century of
      about 0 3°C per decade (with an uncertainty range of 0 2°C to 0 5°C per decade), this is greater than that seen over the past 10,000 years This will result in a
      likely increase in global mean temperature of about 1°C above the present value by 2025 and VC before the end of the next century The rise will not be steady because of the influence of other factors

      • under the other IPCC emission scenarios which
      assume progressively increasing levels of controls
      rates of increase in global mean temperature of about
      0 2°C per decade (Scenario B), just above 0 1°C per
      decade (Scenario C) and about 0 1 °C per decade
      (Scenario D)

      Dus naast scenario A, is er ook een scenario B, C en D in dit rapport. En dus doet het IPCC niet één maar meerdere wat jij noemt “voorspellingen”. De meeste zo rond of onder de huidige ~0.17 graden per decade!

      Waarom noemt GWPF (en Hans Labohm) die “voorspellingen” niet? Dat is wat we noemen cherry-picking, om de argeloze lezer in diens meningsvorming een bepaalde kant op te duwen.

      Zeg maar gerust manipulatie. En het werkt! Hans L. trapt erin en jij ook.

     • Hermie 9 november 2018 om 11:17

      Ronald, Ah kijk! dat dacht ik al, daar komen de andere scenario’s B, C en D. Natuurlijk zitten we onder worst case scenario A, niet zo raar want de stijging van concentratie blijft ver achter bij die verwachtingen. Maar de opwarming past nog wel binnen scenario B ( als je daar ook een range bijgeeft).

      Maar laten we eerlijk blijven: De tekst van Hans L verwijst naar “dramatische opwarming” en dat is natuurlijk wel het A scenario. Over scenario B kan je nog over nadenken maar scenario C en D zou ik nu ook niet direct dramatisch willen noemen.

     • Ronald 9 november 2018 om 11:47

      Hermie,
      mijn bezwaar betrof vooral deze regel: “Maar in plaats van dramatische opwarming, bedroeg de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur slechts de helft (0,17°C per decennium) van wat het VN–klimaatpanel (IPCC) in 1990 had voorspeld.”

      Zoals ik heb uitgelegd heeft IPCC helemaal niet 0.34 graad per decade voorspeld. Maar die stropop wordt hier nu wel opgetuigd en gebruikt om vervolgens het woordje “slechts” te kunnen rechtvaardigen.

      Beetje manipulatief, of niet? En daar maakt GWPF zich continu schuldig aan. En Hans Labohm in hun voetsporen.

     • Hermie 9 november 2018 om 12:14

      Ronald, Wat betreft je opmerking wat betreft het woord ‘voorspelling’ heb je natuurlijk helemaal gelijk. Er zijn scenario’s en daarna pas ga je voorspellen of wedden welk scenario er dan uit gaat komen. Een scenario is geen voorspelling. Zodra je een meest waarschijnlijk scenario gaat benoemen wordt het al anders en zeker als je dat gaat vertalen naar een projectie dan mag je het wat mij betreft het wel hebben over een voorspelling, iedereen begrijpt dan wel wat er bedoelt wordt. Het is terecht dat je er op wijst dat deze alinea misleidend is.

      Ik weet niet of het GWPF zich voortdurend schuldig maakt aan dit soort misleidende teksten. Is deze misleidende Hans Labohm tekst van het GWPF? Heb je een paar voorbeelden?

     • Ronald 9 november 2018 om 18:39

      Zeker Hermie,
      De misleidende tekst komt uit een presentatie van Dr. Peiser, waarnaar GWPF verwijst in thegwpf.com/eu-climate-policy-in-crisis-says-gwpf-director-in-yomiuri-shimbun-interview/ en waarvan Hans L. dankbaar gebruik gemaakt in zijn artikeltje.

      Voor wie het niet weet, Dr. Benny Peiser is “Director of the London-based Global Warming Policy Foundation”. Hij staat aan het hoofd van GWPF dus.

      Dr. Peiser was uitgenodigd om in Japan een presentatie houden en meldt daar op slide 4: “Instead of dramatic global warming, the rise in average global surface temperature has been half (0.17°C per decade) of what the IPCC predicted in 1990.”

      Dat heeft Hans Labohm hierboven keurig vertaald. Dat bedenkt Hans L. echt niet allemaal zelf. Hij heeft zo zijn bronnen.

      En wat betreft verdere manipulatie van GWPF, waar Hans Labohm met open ogen intrapt, kijk hier maar eens voor een discussie tussen Hans Labohm en ondergetekende over GWPF, vanaf (Ronald 4 oktober 2018 om 10:59) zo ongeveer. Maar het hele draadje (een lange) is best aardig om nog eens terug te lezen.
      https://www.climategate.nl/2018/09/klimaatflagellanten/comment-page-1/#comment-2216242

     • Ronald 9 november 2018 om 20:50

      Maar Hermie, ga er maar vanuit dat er binnenkort in de artikeltjes weer gewoon verwezen wordt naar GWPF. Bij gebrek aan betere bronnen.

  • Bart Vreeken 8 november 2018 om 11:36 - Antwoorden

   Dank Chemical voor dit citaat.

   Inderdaad kun je constateren dat de opwarming wat minder is dan het IPCC in 1990 voorspelde. Hoewel: 0,17 is afgerond 0,2 en dat is precies de onderkant van de onzekerheidsmarge. Het IPCC zei er destijds bij dat de opwarming niet gelijkmatig zou verlopen, maar met horten en stoten. Dus laten we niet te vroeg juichen. En daarbij: 0,17 per decennium is nog steeds veel.

   De uitspraak van Hans Labohm was op het randje. Hij heeft wel gekkere dingen gezegd (‘er is al bijna 20 gaar geen opwarming’, ‘de aarde is afgekoeld’ etc).

   Hier een interessant artikel van astrofysicus Cees de Jager, ooit door Theo Richel verwelkomd als klimaatscepticus. Hij heeft de verwachte temperatuur op basis van de activiteit van de zon vergeleken met de gemeten temperatuur op het noordelijk halfrond. Zijn conclusie is dat de temperatuur (pas) vanaf 1920 belangrijk af gaat wijken, en nu zo’n 0,9 graden hoger is dan verwacht. De data lopen overigens maar tot 2011. De laatste 10 jaar is de zon veel minder actief geworden; dit kan een verklaring zijn van het feit dat de temperatuur achter blijft bij de eerdere verwachting van het IPCC.

   https://medcraveonline.com/PAIJ/PAIJ-02-00083.pdf

   NB: het noordelijk halfrond warmt sneller op dan het ZH omdat het landoppervlak veel groter is.

   • Chemical 8 november 2018 om 12:25 - Antwoorden

    Bart,
    “0.17 is afgerond 2”. Vind je zelf nou ook niet dat je een beetje zielig bezig bent?

    • Frans Galjee 8 november 2018 om 12:38 - Antwoorden

     @ Chemical,

     2 moet zijn 0,2 natuurlijk.
     Mvg

     • Chemical 8 november 2018 om 13:55

      Natuurlijk 0.2 graden.

    • Bart Vreeken 8 november 2018 om 12:39 - Antwoorden

     Je was juist zo goed bezig, Chemical.
     Lees het nog even na. Er stond 0,2 en geen 2.

 3. Gert Visser 8 november 2018 om 09:30 - Antwoorden

  Degenen met de grootste waffel kunnen het slechtste rekenen. Dat was vroeger op school al zo en in de parlementen wordt dat ook weer zichtbaar. Dat is erg vervelend want nadat zo’n gladde prater de verkiezingen heeft gewonnen moet hij beslissen over zaken waar technisch inzicht om de hoek komt kijken. En is is het gekomen dat een paar honderd mensen die zijn opgeleid tot politicoloog, advocaat of kunstenaar (lees de opleidingsniveau’s van kamer leden er maar op na) beslist over elektriciteitsopwekking, koppelnetten en CO2-uitstoot, zaken waar ze totaal geen verstand van hebben. Waardoor ze een speelbal zijn van zakenlieden die hun panelen en hun windmolens willen slijten. Bij iemand met wel verstand van zaken zouden ze geen enkele kans hebben gehad maar dus wel bij nationale- en Europese parlementsleden. Een ronduit bizarre situatie want het gaat om honderden miljarden. Met een inferieure elektriciteitsvoorziening als gevolg. Jammer toch dat mooi praten zo slecht samen gaat met vaardigheid in exacte vakken. Helaas klinken holle vaten nog steeds het hardst. Zo meteen wordt er op hoge toon weer ‘onderbouwing’ geëist van álles wat ik zojuist neer schreef natuurlijk want die luitjes waren er vanmorgen weer als de kippen bij toen Hans dit artikel publiceerde. Éen dwaas kan al meer vragen dan 7 wijzen kunnen beantwoorden. Kun je na gaan wanneer er wel 3 online zijn.

  • Hermie 8 november 2018 om 09:35 - Antwoorden

   Ger Visser ” Degenen met de grootste waffel kunnen het slechtste rekenen” Hoe slecht was jij vroeger in rekenen?

 4. nikos 8 november 2018 om 10:30 - Antwoorden

  Het is mij een raadsel waarom iemand een akkoord tekent waarbij lucht-en scheepvaart worden ontzien,en met geen woord wordt gerept over de belangrijkste oorzaak van AGW,overbevolking.

  • Gerard 8 november 2018 om 11:38 - Antwoorden

   Overbevolking is ook maar weer zo’n aanname. Ecologisch gezien stelt de mensheid als diersoort niet zoveel voor, wat ze doen echter wel. Het zou wel handig zijn als de mens meer in overeenstemming met de natuur zou gaan leven, maar honderd procent is niet haalbaar omdat we ooit in voor de mens onbewoonbare streken hebben leren overleven doordat we vuur ontdekt hebben en huizen hebben leren bouwen. Hopelijk leren we om meer in harmonie met elkaar en met de natuur, in die volgorde, te leven, alleen zo zal het duurzaam zijn. Als het najagen van onnodig grote sommen geld en macht de boventoon blijft voeren zal ook de ellende blijven doorgaan en dat betreft dan zeker niet alleen milieuvervuiling.

 5. gerard d'Olivat 8 november 2018 om 10:42 - Antwoorden

  Interessante beschouwing Hans, die laat zien wat iedereen al op ‘zijn klompen’ aanvoelde.

  Het basisprobleem blijft echter aanwezig voor de EU, namelijk hoe komen ‘ze’ aan betaalbare energiebronnen en dan vooral gas/olie om hun concurrentiepositie overeind te houden. Wat betreft dat laatste deel ik je optimisme in het geheel niet. We hebben net een periode achter ons van relatief lage fossiele prijzen. Nu die de laatste twee jaar stijgen naar 70/80 euro zie je direct wereldwijd de economische gevolgen. India, Brazilie, Mexico, Turkije om maar een paar landen te noemen. Maar niet alleen daar hoor ook in de EU voelt iedereen de stijging van de fossiele prijzen direct.

  Op 17 november zal er naar verwachting hier in Frankrijk een totale blokkade plaats gaan vinden, georganiseerd op de sociale media door automobilisten/burgers die de brandstof/energieprijzen niet meer kunnen betalen.
  Vooral de ‘provincie’ wordt zwaar getroffen omdat de aanvoer van brandstoffen navenant duur wordt en de prijzen nog verder stijgen. Hetzelfde geldt voor gas. In tweee jaar tijd zijn al die prijzen met tussen de 20 en 30% gestegen. Die stijging van energie en logistiek werkt natuurlijk direct door in de voedsel en industriele produkten.
  Daarnaast is de strategie om diesel uit te faseren, niet geheel ten ontrechte gezien de verontreiniging in vooral de stedelijke centra. Parijs is op sommige dagen de meest vervuilde smog stad ter wereld en dat is geen ‘groen onzin probleem’.
  Mijn broodprijs is per kilo ‘opeens’ van 5 naar 6 euro gegaan enz enz.
  Kortom heel optimistisch in het licht van de stijgende energieprijzen whatsoever ben ik niet over de economische groei mogelijkheden van de EU.

  Over de winbare voorraden fossils/schaliegas heb ik en met mij veel analisten een heel ander idee….maar dat is denk ik een andere discussie.

  • Frans Galjee 8 november 2018 om 10:59 - Antwoorden

   @ Gerard,

   “Over de winbare voorraden fossils/schaliegas heb ik en met mij veel analisten een heel ander idee….maar dat is denk ik een andere discussie.”

   Misschien goed dat idee eens als artikel op deze site te gaan aanbieden?
   Mvg
   Frans

 6. Bart van Oerle 8 november 2018 om 11:10 - Antwoorden

  Wat een goeie truc, zeg, met die 100 miljard.
  Zo dwing je ontwikkelingslanden dus mooi (met niks!) om in ieder geval te doen voorkomen dat je nog steeds het klimaatverhaal gelooft. Immers, als je het niet meer gelooft, vervalt ook het ‘recht’ op die 100 miljard. En dus een kaart minder in hun handen om uit te spelen…

  En zo zijn er vast nog wel veel meer trucjes om iedereen in de pas te laten lopen… wat is er nog meer?

  • J. van der Heijden 8 november 2018 om 11:24 - Antwoorden

   Heel veel wetenschap die maar 1 kant op wijst? Het idee dat niemand de aarde slechter wil achterlaten voor zijn kinderen (behalve natuurlijk een paar ideologisch gemotiveerde clowns die zichzelf sceptisch noemen)?

 7. Peter van Beurden 8 november 2018 om 11:29 - Antwoorden

  gerard d’Olivat
  Deze publicatie vond ik bij EIKE. Er wordt op gewezen dat het gebruik van moderne diesmotoren juist helpt om de vervuilende effecten van houtkachels te elimineren. Of het allemaal klopt kan ik niet beoordelen.

  https://www.eike-klima-energie.eu/2018/11/06/diesel-no-und-ozon-moderne-dieselmotoren-sind-ozonkiller-und-russfilter/

  Vervuilende diesels en bromfietsen uit de stad weren lijkt me verstandig. Maar pelletkachels subsidiëren en Diesels uitbannen lijkt me inconsequent.

  • J van der Heijden 8 november 2018 om 11:32 - Antwoorden

   Geloven wat eike (lobby clubje zonder enige wetenschappelijke achtergrond) zegt lijkt me nogal dom zeker voor iemand die toegeeft dat hij de achtergronden niet snapt

   • Aad 8 november 2018 om 11:44 - Antwoorden

    Urgenda
    Greenpeace
    Milieudefensie
    …… etc

    • J van der Heijden 8 november 2018 om 11:47 - Antwoorden

     Inderdaad

     Ook die uitspraken neem ik niet voetstoots voor waar aan

     Ik houdt het liever bij wat er gepubliceerd wordt door wetenschappers in de wetenschappelijke literatuur

     Je vergeet trouwens ook

     GWPF
     Heartland
     Cfact

     En al die andere rechtse clubjes die zo graag als bron worden gebruikt door de “ sceptici”

     • Aad 8 november 2018 om 11:58

      Nee, die was ik niet vergeten hoor. Die staan in het rijtje realistisch en goed onderbouwd.
      ‘rechtse clubjes’ getuige van een denigrerende vooringenomen politieke toon van een linkse activist.
      Eerst de politieke kleur vaststellen, en op basis daarvan oordelen, getuige van vooringenomenheid.

     • J. van der Heijden 8 november 2018 om 12:10

      Aad,

      Graag even onderbouwen waarom jij van mening bent dat die clubjes wel een realistisch beeld geven….

      Want het is duidelijk dat het GWPF op zijn best cruciale zaken verzwijgt

     • Aad 8 november 2018 om 14:39

      Jij bent van mening dat ik moet onderbouwen dat die clubs, die jij denigrerend “clubjes” noemt wel een realistisch beeld geven.
      Ik zou niet weten waarom ik dat zou moeten doen. Zeker gezien de vooringenomen laatdunkende houding die je je meent aan te kunnen nemen, ga ik er niet vanuit je er te kunnen overtuigen. Dag Jantje.

     • J van der Heijden 8 november 2018 om 16:04

      Je bedoelt dat je ook geen onderbouwing hebt waarom je die clubs wel vertrouwd en dat ze wel onafhankelijk zijn

      Ja het kan verkeren

     • Aad 8 november 2018 om 16:25

      Nee Jantje, ik laat me niet meeslepen door allerlei vervolgvragen en afleidingsmanoeuvres.
      Als jij roept dat het lobby clubjes zijn zonder enige wetenschappelijke achtergrond dan moet jij onderbouwen niet ik.
      Dag Jantje

 8. Scheffer 8 november 2018 om 12:29 - Antwoorden

  Het IPCC wordt steeds minder relevant omdat ze hun alarmisme nu afzwakken naar normale temperatuurstijgingen zoals ook de natuur dat al eeuwen doet. Zo is het in Orleans gemiddeld 1,5 graad warmer dan hier, maar dat is lekker toch. Spanje gemiddeld 2 graden hoger dan hier, daar gaan we speciaal voor vliegen naar Alicante.

  Dan over windturbine-energie: Het heeft geen effect op de politiek / ideologisch gewenste klimaatbeheersing, daarnaast is er een waslijst van economische, sociale en technische nadelen.

  Het break-even-point op windenergie is 55 jaar als je alles meetelt, operations, maintenance, balancing, network management, back-up en een windturbine gaat maximaal maar 20 jaar en moet dan vervangen tegen de zelfde kosten. Bovendien besparen windturbines géén CO2, en vervuilen sterk ze milieu elders op de wereld door het delven van zeldzame aardmetalen (o.a. Neodynium) en beïnvloeden windturbineparken het lokale klimaat negatief met opwarmingseffecten.

  Een nieuw type veilige kerncentrale gaat minimaal 40 jaar mee en kan draaien op diverse kernbrandstoffen met 1000-den jaren brandstofvoorraad en geheel CO2 vrij.

  * Wind is inconsistent:
  Wind energy has a lot in common with solar energy in terms of consistency. Although wind energy qualifies as a renewable resource, wind speeds fluctuate each day. This can be a big disappointment to wind turbine developers who will commit every penny and every ounce of energy in the project only to end up with fluctuating wind patterns.

  This is why developers must do their research first to pinpoint the best location for setting up turbines before actual installation. The best location must have sufficient supply of wind. This explains why you’ll almost always see wind turbines installed on top of high elevations like hills and mountains or off shores where there are minimal obstacles that could potentially slow down the speed of wind. Higher elevations are preferred since the higher up you go, the stronger the winds.

  * Involves high upfront capital investment:
  A lot has been done to bring down the cost of installing turbines; the overall costs, however, remain on the higher side. The first step to installing a turbine is usually to do a rigorous survey to determine the winds speed of the location. This involves erecting a sample turbine to gauge the wind speeds over a stipulated period. If the location is found to be ideal, the wind turbine will be manufactured and transported to the site and set up on a strong foundation. The entire process adds up to the cost of setting up a wind turbine.

  When talking about offshore wind turbines, the cost becomes more pronounced. This is because it’s a daunting task to install wind turbines offshore than onshore. Some firms even go to the extent of commissioning bespoke ships with the ability to transport and install wind turbines at sea.

  * Visual impact
  Although wind turbines come with eye-catching designs, they impact the natural beauty of the landscape. When a lot more wind turbines are set up, the area becomes unsightly. The local community starts to sound alarm bells, and this can escalate to a conflict.

  Though many people believe that wind turbines actually look nice but majority of them disagree. People consider wind turbines to have an undesirable experience. Petitions usually come in court before any proposed wind farm development but few people think otherwise and feel they should be kept in tact for everyone to enjoy its beauty.

  * Can reduce the local bird population:
  Wind turbines are particularly disadvantageous to the local bird species. A lot of bird death as a result of collision with turbine blades has been reported in these areas. This can wipe out the population of certain bird species. Also, wind turbines require them to be dig deep into the earth which could have negative effect on the underground habitats. However, there has been an influx of bladeless wind turbines in the marketplace designed to reduce bird deaths. This could be a game changer for turbine manufacturers.

  * Noise disturbances:
  The most hated disadvantage to wind turbines is the noise they produce. The sound produced by one turbine can be perceived from far distances. Combine many turbines, and the noise becomes unbearable. Many homeowners’ lives have been turned upside down due to the noise pollution from turbines. Although the emphasis is to site wind turbines away from the local community, most companies disregard this rule. This explains the strong public objections to wind turbine installations in most areas. The visual pollution is another reason why people do not find it attractive to install it in their backyard.

  Takes up significant portion of land:
  The best location of wind turbines can be the most fertile land where farming is practiced. Installation of wind turbines would take away land that has been the bedrock of agricultural activities for many years.

  * Safety Concerns:
  In the last couple of decades, the frequency of tornadoes, hurricanes and cyclones have increased considerably. Now these severe storms can cause extensive damage to the wind turbines and can be a safety hazard to the people working in these wind farms. The damage may cause huge damage to wind turbines.

  * Suited To Particular Region:
  Wind turbines are suited to the coastal regions which receive wind throughout the year to generate power. Therefore, countries that do not have any coastal or hilly areas may not be able to take any advantage of wind power. The location of a wind power system is crucial, and one should determine the best possible location for wind turbine in order to capture as much wind as possible. Just like solar energy which relies heavily on sun to produce power, wind energy needs high speed winds to produce power on constant basis

  De brandstofkosten bedragen slechts 0,37 cent per kilowattuur, becijferde het Delftse adviesbureau CE.
  http://assets.wnf.nl/downloads/report_nuclearenergy_wnf_nov2011.pdf

  Het wordt voor ideoloooooooogen nu steeds meer het verdedigen van het alarmistische bastion.

  • J van der Heijden 8 november 2018 om 13:13 - Antwoorden

   Maar over de hoge initiële investering voordat je alleen nog maar brandstoglfkosten hebt zwijgt Scheffer

   En dan overdrijft hij dezelfde kosten voor windmolens

   Maar goed een beetje ideologisch gemotiveerd trollen zo kennen we Scheffer

   Voor inhoud of onderbouwing hoef je niet bij Scheffer te zijn

   • Gerard 8 november 2018 om 13:24 - Antwoorden

    Als je met zo’n ondertoon schrijft Jan, dan heb ik de neiging je schrijfsels te negeren.

    • J. van der Heijden 8 november 2018 om 14:04 - Antwoorden

     Gerard,

     Ik vraga Scheffer al een paar keer de afgelopen dagen om zijn bewering dat kernergie goedkoper is dan windenergie te onderbouwen, ik kan het tegendeel wel onderbouwen, maar hij accpeteerd die cijfers niet. Hij weet wel te vertellen dat de brandstofkosten extreem laag zijn, maar verzwijgft alle kosten over de investering en die zijn bepalend voor de kosten van de stroom.

     Waarom moet ik beleefd blijven vragen terwijl Scheffer mij als ideologisch gedreven trol uitscheld en natuurlijk bewust en regelmatig mijn naam verkeerd schrijft en de beleefdheid noet kan opbrengen om dat te veranderen

     • Gerard 8 november 2018 om 15:28

      Je hoeft niet beleefd te blijven, dat is je eigen keuze. Ik zou het wel prettiger vinden als je beleefd blijft. Dat een ander in jouw ogen onbeleefd is hoeft toch niet als gevolg te hebben dat je dan ook onbeleefd reageert?

     • J van der Heijden 8 november 2018 om 18:10

      Ik zou het wel prettig vinden als mensen beleefd blijven en hun mening onderbouwen

      Ik wil heel graag een inhoudelijke en beleefde discussie voeren

      Ik probeer dat al een jaar of 9 en ik heb nog steeds geen manier gevonden om met “sceptici” een discussie te hebben

      Onderbouwing wordt niet gegeven, op vragen wordt niet gereageerd als jij laat zien dat ze er naast zitten wordt het genegeerd en wordt hetzelfde standpunt vrolijk herhaald in een volgende discussie

      Dus ik weet niet meer hoe ik die discussie in kan

      Vragen om onderbouwing “ waarom denk je dat eigenlijk “ werkt gewoon niet, aantonen dat er niets van klopt ook al niet

      Scheffer beweert met droge ogen dat kern goedkoper is dan wind maar geeftvtow dat hij van kern geen cijfers heeft

      Hoe kan hij dat dan weten ?

      De enige cijfers die ik heb laten zien dat wind veel goedkoper is dan kern dat heb ik al meermaals gedeeld

      En het wordt steeds weer genegeerd

      Voorbeeld ?

      Deze
      https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-2017/

     • nikos 8 november 2018 om 18:42

      snik,snik.

 9. Stan 8 november 2018 om 13:47 - Antwoorden

  Mocht die kleine ijstijd zijn tol gaan eisen en Nederland wordt een onbeduidend land in de wereld economie, dan hebben we in ieder geval nog een paar windmolens en zonnepanelen om sommigen van energie te voorzien (zolang het spul blijft draaien).

  • Stan 8 november 2018 om 14:06 - Antwoorden

   Het is denk ik echt niet voor niets dat Nederland als zo’n beetje het enige land zo wil inzetten op windmolens en zonnepanelen.
   De echte reden daarvoor houdt de politiek wijselijk voor zich.
   Opwarming door CO2 kan het in ieder geval niet zijn, want dan zouden andere landen uit sympathie echt wel willen meewerken.
   Nee als je zo vasthoudend bent, dan is er een andere reden waarom hier mee door gegaan wordt.

  • Bart Vreeken 8 november 2018 om 14:10 - Antwoorden

   Dan heb ik goed nieuws, Stan! De ‘kleine ijstijd’ is voorlopig afgelast. De opwarming door (zeer waarschijnlijk) AGW blijkt veel sterker dan het afkoelend effect van een wat minder actieve zon. Zie het artikel van klimaatscepticus Cees de Jager, waar ik al eerder een link naar plaatste:

   https://medcraveonline.com/PAIJ/PAIJ-02-00083.pdf

   Neemt niet weg dat er nog steeds koude invallen voor kunnen komen waarbij het dagen achter elkaar vriest. Ik heb ook twijfel of we daar met de geplande energietransitie en electrische verwarming van huizen (warmtepomp) dan goed tegen bestand zijn. De vraag naar stroom neemt dan in korte tijd enorm toe.

   • Stan 8 november 2018 om 14:32 - Antwoorden

    Kleine ijstijd wil niet zeggen dat het perse netto kouder wordt.
    De zon is minder actief, daardoor bereikt meer straling uit het heelal onze aardse atmosfeer. Dat op zijn beurt zorgt ervoor dat o.a. de vorming van wolken verandert.
    En dat op zijn beurt zorgt ervoor dat sommige gebieden droger zijn dan normaal, andere gebieden zijn natter dan normaal of krijgen meer sneeuw dan normaal.
    De vorming van wolken treedt sneller en intensiever op en buien worden heftiger. Anderzijds worden droogtes heftiger.
    Daar waar wolken zijn, zal het netto kouder worden en stevige winters zijn op den duur niet uit te sluiten.
    Nu al zie je dat steeds meer gebieden last hebben van heftigere of vroegtijdige neerslag.

    • Scheffer 8 november 2018 om 15:31 - Antwoorden

     Weer is geen klimaat, Stan. De aantallen extreme weersincidenten nemen niet toe al jaren niet, hurricanes neemn af in kracht zelfs de laatste jaren, wereldwijd.

     IPCC REPORT: EXTREME WEATHER EVENTS HAVE NOT INCREASED

     https://www.thegwpf.com/ipcc-report-extreme-weather-events-not-getting-worse/

     • Stan 8 november 2018 om 15:50

      Het ligt er denk ik aan hoe je extreem weer definieert. Als je het hebt over cyclonen en tornado’s kan het best zijn dat dat is afgenomen.
      Afwijkend neerslag patroon zou misschien een beter fenomeen zijn om naar te kijken. En dat hoeft niet per se direct extreem te zijn.
      Ik verwacht dat neerslag gemiddeld genomen over kleinere gebieden valt dan voorheen.

     • Lo 8 november 2018 om 21:27

      Ik zie vooral extreme straten aanleg.
      Sinds gemeentes straten versmallen en mensen hun 1,6 auto’s in de verharde voortuin moeten zetten, pardon, het privé scheidingsdepot, tussen de biobak of restafval bak de ijzerbak en de groene plastic bak en de achtertuin afvalbak.
      Dit alles voor meer woz per m2. (inkomsten gemeente)

      Ondertussen een riolering bouwen voor 20 mm regen net als in opa’s tijd.

      Dan is het makkelijk om snel ondersteuning te vragen uit het Deltafonds om deze infra opnieuw te gaan bedenken.

      De problemen komen niet uit de lucht vallen met 6% meer water, maar zijn op de grond gemaakt door gemeentes en provincie die andere financiële prioriteiten hadden.

 10. jan-47 8 november 2018 om 16:54 - Antwoorden

  Vind dat het best wat mag opwarmen is beter voor de mens en de natuur dus ook voor die ene ijsbeer

 11. Hetzler 8 november 2018 om 17:39 - Antwoorden

  Mooi artikel dat laat zien tot welke negatieve effecten inconsistent beleid, mooi weer spelen en idealistisch gedramatiseerde leiden. Strategische doelen worden niet gehaald natuurlijk. Interessant is dat mogelijk het anti kern gedram Door Greenpeace als een boemerang werkt door de klimaathysterie en natuurkundige wetten. Diverse geconstateerde feiten laten dit zien. Zo bereikt GP evenmin zijn strategische doel.

  • J van der Heijden 8 november 2018 om 18:12 - Antwoorden

   Nou Jeroen

   Kom maar op met de feiten !

   Begin eens met de onderbouwing dat 69 meer is dan 85

   Gewoon nadat het kan!

 12. Hetzler 8 november 2018 om 19:54 - Antwoorden

  Op eenvandaag was het resultaat te zien van een enquête over kernenergie. Men blijkt heel welwillend tegenover kernenergie te staan. Ruime meerderheid. Dit zegt veel over het ontbreken van voeling met de burger door klimaatidealisten . Ook dit toont aan hoe sterk dat idealisme zijn strategisch doel volkomen heeft gemist.

  • J van der Heijden 8 november 2018 om 20:11 - Antwoorden

   Daaruit blijkt dat er maar een ding ontbreekt om een kerncentrale te bouwen, heeeeeel veeel subsidie

   Maar goed voor iemand voor wie 85 minder is dan 69 is het uitdelen van meer subsidie natuurlijk een teken dat iets goedkoper is

   • Hans Erren 8 november 2018 om 20:19 - Antwoorden

    Geen subsidie Jan, GARANTIE, en dat is héél wat anders!

    • J van der Heijden 8 november 2018 om 20:30 - Antwoorden

     Inderdaad een garantie van 0,054 is heel iets anders dan een garantie van 0,085

     Een heel groot verschil!

    • Boels 8 november 2018 om 22:29 - Antwoorden

     Garantie oftwel borging door de Staat.
     Alle energieproducenten zijn al geborgd, dus waarom een kernenergieproducent niet.

     • J van der Heijden 9 november 2018 om 02:43

      En natuurlijk de benodigde minimum prijs

      Die opgebracht moet worden door die arme gebruikers waardoor de rekening veel harder omhoog gaat dan met windmolens op zee

   • Erik 9 november 2018 om 01:09 - Antwoorden

    Jan

    ‘Heeel veeel” subsidie mag van mij als het maar naar duurzame energie gaat. De staat mag daarbij dus als investeerder optreden in het algemeen maatschappelijk belang.
    Grootste kanshebber is energie gebaseerd op thorium als splijtstof, dan voor duizenden jaren voldoende energie. Zo snel mogelijk stoppen met de ruimte vretende windmolens, en het vrijgekomen geld in ontwikkeling van thorium gebaseerde kernsplijting stoppen.
    We kunnen ons een lange degelijke ontwikkel tijd veroorloven omdat er helemaal geen klimaat probleem is. Tenslotte warmt het nauwelijks iets op, van 1850-2010 circa 0,8 graad.

 13. Hans Erren 8 november 2018 om 21:04 - Antwoorden

  “Het ontwikkelen van een windpark brengt veel kosten met zich mee. Het ontwikkeltraject kost tijd en vraagt om vele onderzoeken, ruimtelijke procedures, overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Dan zijn er nog de bouwkosten van het windpark, de aanschaf van de windturbines, de netinpassing en de kosten van beheer en onderhoud als het windpark eenmaal draait.

  Opbrengsten van een project

  Tijdens de exploitatie zijn er inkomsten in de vorm van de verkoop van stroom, groencertificaten (GVO’s) en SDE+.”
  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/subsidies-en-financiering-windprojecten

 14. Dick Kraaijenbrink 8 november 2018 om 21:21 - Antwoorden

  Windmolens hebben wieken, of propellers. What’s in the name.
  Deze zijn gemaakt van kunststof. Van olie dus.

  Het metaal wat wordt gebruikt is Neodymium. Dat wordt gewonnen in China, in mijnen. Met de hand. Veel chinezen krijgen daar kanker van.
  Hoe bedoelt u ‘schone energie’. Kijk wel naar de gehele ketting.

  • Gerard 9 november 2018 om 06:35 - Antwoorden

   Dat doen politici liever niet. VOC-mentaliteit, weet je nog?
   Zolang de politiek en niet de democratie en echte wetenschap het voor het zeggen heeft zal een technologische maatschappij er niet beter op worden.

 15. Marinus de Korte 8 november 2018 om 21:40 - Antwoorden

  Prima artikel, kan mij er helemaal in vinden.
  Mijn neefje Alfred maakte mij erop attent dat er nog een video interview bestond wat naar hij dacht voor mij van belang kon zijn.
  Toen ik het gezien had dacht ik dat dit hier helemaal op zijn plaats zou zijn om te vertonen, alleen weet ik niet of het er al eerder heeft opgestaan.

  Zie hieronder de informatie, ik hoor u al zeggen oh ja, ja….:

  Video interview met Michael Limburg betreffende Klimaatbescherming is een absurd idee

  Dit interview afgenomen door Jasmin Kosubek in het Duitse programma Der Fehlende Part en in het Nederlands ondertiteld, duur ongeveer 28 minuten., gepubliceerd op 9 juni 2017, maar de inhoud is nog steeds actueel.

  Dipl. Ing. Michael Limburg is oprichter en Vicepresident van het Europese Instituut voor Klimaat en Energie. Hij geeft op eerlijke en kritische wijze zijn visie over het IPCC Klimaatverandering rapport en het daaruit voortvloeiende Klimaatverdrag van Parijs 12 december 2015 en wat dit voor gevolgen heeft voor de EU en de rijke landen.

  Nadat ik de video, die op YouTube is verschenen, helemaal had gezien, kan ik niets anders zeggen dan dat dit precies is waar het omgaat en iedere politicus, maar ook de betrokken burgers kunnen hieruit lering trekken. Ik zou het niet beter hebben kunnen omschrijven.

  Klik op de link hieronder en verbaas u:

  https://www.youtube.com/watch?v=N-0Md4WSe-g

  En, had ik gelijk?

  • Ronald 8 november 2018 om 22:16 - Antwoorden

   Je hebt helemaal gelijk Marinus, ik was enorm verbaasd toen ik dit alles voorbij zag komen. Flabbergasted!

   • Ronald 8 november 2018 om 23:39 - Antwoorden

    ….. ik bedoel, zoveel verkondigen dat in tegenspraak is met de huidige staat van de wetenschap.

    https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Institut_f%C3%BCr_Klima_und_Energie

    • Marinus de Korte 9 november 2018 om 01:03 - Antwoorden

     Ronald,
     Ik heb het gelezen, blijkbaar geschreven door een klimaatalarmist, die van mening is dat alleen wetenschappers maar kunnen oordelen over een klimaatrapport. Ik vraag mij af hoeveel er dan een studie klimaatwetenschapper hebben gevolgd, volgens mij kunnen er dat niet veel zijn, maar dat boeit mij helemaal niet. Wanneer je een rapport goed kan analyseren dan kom je al heel ver en de “gewone man” moet dit ook kunnen begrijpen. Het Klimaatrapport van het IPCC uit 2013 en 2014 kan onmogelijk hard maken dat er een direct verband is tussen de CO2concentratie in de atmosfeer en de opwarming van de aarde, dat blijkt o.a. uit de ijsboringen in het Vostok-gebied op Antarctica waarbij in een grafiek de opwarming en afkoeling is te zien over een periode van 2009 tot 140 duizend jaar geleden. 3 duizend jaar geleden (Minoan Warming) 275 ppm) + o,5 gradenC t.o.v. de nullijn en 130 duizend jaar geleden ook 275 ppm en + 4,5 graden C, hier is dus geen sprake van een uitstoot door menselijk-handelen en in 2009 388 ppm – 0,3 raden C, daar kan toch niemand chocola van maken.
     Dat tussen 1950 en 2012 er alleen maar een opwarming van de aarde heeft plaatsgevonden door uitstoot van broeikasgassen van CO2 gerelateerde gassen is een door het IPCC verzonnen conclusie omdat ze het nodig hadden om een directe relatie te leggen tussen opwarmingstemperatuurgegevens en de bij verbranding van fossiele-brandstoffen vrijkomende broeikasgassen om zo data te kunnen creëren voor hun klimaatmodellen. Er was dus geen natuurlijke opwarming in deze periode. Terwijl hierna de uitstoot van broeikasgassen toenam, vooral door China dat nu tweemaal zoveel uitstoot dan in 1990 n.l. ongeveer 10Gt hebben ze bedacht dat na 2012 tot 2100 er wel weer wel rekening gehouden moest worden met de natuurlijke opwarming maar hoe dit gaat uitwerken op het klimaatsysteem weten zij ook niet en dat weet niemand. Je kan de CO2 concentratie in de atmosfeer niet van elkaar scheiden, dit deeltje is broeikasgas en dat deeltje is van natuurlijke oorsprong. Wie denken ze eigenlijk dat ze zijn, staan zij zo ver boven de mensen met een normaal goed functionerend brein? Ik dacht het niet. De huidige staat van de wetenschap vertrouwd te veel op computermodellen waarvan velen niet goed zijn ontworpen wegens gebrek aan goede omschreven ervaringsgegevens, zo’n model hoort niets anders te doen dan waarvoor het is ontworpen en dan weet je ook wat eruit moet komen. Toen ik begin jaren zestig bij Philips op het Nat Lab werkte waren ze daar bezig in hun data center om hun eerste computer te maken, dat is met vallen en opstaan min of meer gelukt. Maar ik ben geen computer expert, maar rationeel denken is mij altijd bijgebracht en daar ben ik nog steeds blij om. Een Klimaatakkoord van Parijs maken is op zich een hoogstandje gezien de inhoud waarbij de rijke landen naar de knoppen worden geholpen en veel sneller moeten reduceren dan de andere landen die een soort status aparte hebben gekregen en hun gang kunnen gaan en dat dit door hen met 197 partijen wordt ondertekend is gewoon een wonder. De reducties worden nooit gehaald, want wanneer de VS eruit stapt wordt sowieso 42% op papier niet gehaald, maar praktisch gaat dat ook niet lukken voor de rest want dan moet er wel op korte termijn een wonder gebeuren waarbij er nieuwe bronnen van energie worden gevonden of uitgevonden, misschien dat hierbij hogere machten kunnen helpen, mogelijk buitenaardse wezens bij wijze van spreken.
     Echter die hele poppenkast is niet nodig wanneer duidelijk wordt dat dit klimaatakkoord en het IPCC Climate Change rapport een “vergissing” blijkt te zijn en dan zeg ik het nog netjes.
     Als nabrander het totale ijs-volume in de Noordelijke IJszee is sinds 2010 weer aan het groeien en dat zijn feiten en daarbij wil ik het laten.

     • Henk dJ 9 november 2018 om 04:48

      “dit klimaatakkoord en het IPCC Climate Change rapport een “vergissing” blijkt te zijn ”

      En kun je dan eens in detail onderbouwen waarom dit rapport niet zou kloppen? Jij beschrijft jezelf blijkbaar als een “gewone man”. Hoe kun jij dan tot die conclusie komen? Baseer jij je op het echt zelf lezen van het rapport? Of op een eigen overtuiging en op wat je op allerlei blogjes hebt gelezen?

      Zo goed als elke klimaatwetenschapper gaat akkoord met de essentie van het rapport. Er zijn wel heel wat blogjes en lobbygroepen die een andere mening blijken te hebben, maar die kunnen ze enkel verdedigen door te cherrypicken, de data te verdraaien, te insinueren of zelfs keihard te liegen.

     • Ronald 9 november 2018 om 08:24

      Marinus,

      Weer en klimaat is complexe materie, dus dat moet je inderdaad overlaten aan experts die er dagelijks mee bezig zijn. Het is dus logisch dat de gewone man daar geen chocola van kan maken. Maar dat hoeft dus ook helemaal niet. Vertrouwen hebben in de (klimaat)wetenschappers is voldoende alsook niet al te vatbaar zijn voor complottheorieën. Als het allemaal onzin is wat de meeste klimaatwetenschappers beweren, dan waren er inmiddels toch wel slimme mensen opgestaan die dat onderuit halen? Maar de tegenargumenten, van mensen als EIKE, zijn simpelweg niet sterk genoeg

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 8 november 2018 om 22:31 - Antwoorden

   Marinus,

   Ja, je hebt gelijk. Dat is een uitstekend interview met Michael Limburg. Maar het is in het Duits. Dat is een taal die wij als Nederlanders de laatste tijd een beetje hebben verwaarloosd. Daarom heeft Climategate.nl het interview ondertiteld in het Nederlands. Tot mijn schrik merk ik echter dat de Nederlandse ondertiteling is verdwenen. Ik heb er geen idee van hoe dat komt. Maar ik ga er achteraan.

   https://www.climategate.nl/klimaschutz-absurde-idee/

   Het is op deze website hier te vinden:

   • Marinus de Korte 8 november 2018 om 23:45 - Antwoorden

    Hans,

    Dit is vreemd, want wanneer ik op de link klik in mijn bijdrage dan wordt deze weergegeven met Nederlandse ondertiteling in een zwart kader, dus zeer goed te lezen.

    • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
     Hans Labohm (Hoofdredacteur) 9 november 2018 om 00:18 - Antwoorden

     Marinus,

     Dank voor je reactie. Maar als ik de video aanklik is de ondertiteling verdwenen. Ik begrijp er niets van.

     • Ronald 9 november 2018 om 00:28

      werkt prima hoor, die ondertiteling. Inhoudelijk is het nogal dubieus, met en zonder ondertiteling.

      https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Institut_f%C3%BCr_Klima_und_Energie

     • Henk dJ 9 november 2018 om 04:31

      Duits is een taal die wij als Nederlanders de laatste tijd een beetje hebben verwaarloosd. Daarom een vertaling van een zinnetje uit de link van Ronald, over EIKE

      “Auf dieser Veranstaltung gehe „es nicht um Skepsis, hier geht es um knallhartes Leugnen, um das kategorische Verneinen jeder wissenschaftlichen Erkenntnis, die menschengemachtes Treibhausgas mit der globalen Erwärmung in Zusammenhang bringt.”
      ” het gaat hier niet over scepsis, het gaat hier over keiharde leugens, over het categoriek ontkennen van de wetenschappelijke kennis dat de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen in verband brengt met de opwarming van de aarde.”

      “Nicole Weinhold, […] warnte in diesem Zusammenhang vor den negativen Folgen, die das Anführen von Fake-Studien mit unsinnigen Ergebnissen auf die Gesellschaft hätte.[98]”

      “Nicole Weinhold, […] waarschuwde in dit verband voor de negatieve gevolgen van nep-onderzoeken met onzinnige resultaten voor de samenleving.”

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK