De broeikas ontzenuwd

André Bijkerk.

Een  bijdrage van André Bijkerk.

Uit veel discussies op Climategate.nl blijkt dat er niet veel geloofwaardigheid uitgaat van de kanttekeningen die hier worden geplaatst bij de juistheid van het broeikaseffect en bij de bewijsvoering daarvoor. Er is dus kennelijk behoefte aan een overzicht van de argumenten ter zake. Bovendien ziet op korte termijn een studie van Arthur Rörsch het levenslicht, waarin hij genoeg redenen vindt voor een heroverweging van het broeikas effect. Dit blog geeft een beknopt overzicht van: (a) waarom de rol van CO2 fundamenteel onjuist wordt geïnterpreteerd, e.e.a gebaseerd op het werk van Arthur Rörsch; (b) wat er mis is met de paleoklimatologie; en (c) wat dan wel voor een mildere periode kan hebben gezorgd.

Eerst de natuurkunde (a)

In zijn nieuw uitkomende studie stelt Arthur Rörsch dat in het huidige model onvoldoende rekening wordt gehouden met de wisselwerking van hoe de elementen die het broeikaseffect veroorzaken op elkaar inwerken. Voortschrijdend inzicht ook in andere disciplines rechtvaardigen een herbezinning.

Ik citeer uit de Nederlandse samenvatting:

Dat inzicht betreft het verschijnsel dat als in een complex systeem twee of meer krachten tegelijkertijd werkzaam zijn, door een wisselwerking daartussen, er een dynamische evenwichtstoestand kan ontstaan die een opmerkelijke stabiliteit van het systeem waarborgt, dit ondanks ogenschijnlijke wispelturigheid van die krachten op een korte termijn.

Overigens, enige tijd geleden werd de juiste interpretatie van de werking van het broeikaseffect hier ook al in twijfel getrokken. In het kort: De zonne-energie warmt de aarde op en deze wordt door convectie (schoorsteeneffect of trek) verticaal in de atmosfeer verspreid (fig 1).

Fig 1. Cumulusvorming door opstijgende warme vochtige lucht (convectie of thermiek) die op grote hoogte horizontaal uitspreidt als een aambeeld, karakteristiek voor cumulunimbus, de onweerswolk. Vooral de condensatie van waterdamp brengt een grote hoeveelheid warmte hoog in de troposfeer. Bron: wikipedia credit

Voor de balans moet die atmosfeer gedurende het gehele etmaal ook weer afkoelen. Dat gebeurt door uitstraling en daar zorgen de broeikasgassen ook voor. Als er dus meer broeikasgassen komen, zal de atmosfeer ook weer sneller zijn warmte kunnen afstaan. Daarom is het nu niet direct logisch dat meer broeikasgas tot meer opwarming zou moeten leiden.

Maar zelfs al zou de aarde door het toegenomen broeikaseffect iets opwarmen, dan zou dat te weinig zijn om de zo innig gewenste rampspoed af te roepen en daarom is de positieve terugkoppeling (positive feedback) uitgevonden die het effect zou moeten “versterken”. Terugkoppelingen versterken echter niet, ze modificeren de uitkomst van een systeem op een bepaalde karakteristieke wijze met een zekere tijdsfactor, en deze kan worden gedetecteerd. We hebben er hier, hier, en hier naar gezocht maar nergens gevonden.

Een bijzonder geval van vermeende positive feedback, komt door het broeikas-’gas’ waterdamp, dat in warmere lucht hogere concentraties kan krijgen en dus tot nog meer opwarming zou moeten leiden. Pas wanneer er tijdens een hittegolf bijvoorbeeld geen water meer voorhanden is om te verdampen, verdwijnt die negatieve feedback en komt de zonne-opwarming extra hard aan (Whan et al 2015). Anderen (bijv Partridge et al 2009) vonden die positive feedback al eerder ook hier niet:

Negative trends in q as found in the NCEP data would imply that long-term water vapor feedback is negative—that it would reduce rather than amplify the response of the climate system to external forcing such as that from increasing atmospheric CO2.

En meer recent ook hier niet (Ollila 2018):

The assumption that relative humidity is constant and that it amplifies the GH gas changes over the longer periods by doubling the warming effects finds no grounds based on the behavior of the TWP trend.

Nog meer praktijkgerichte natuurkunde valt te ontwaren in het werk van Nikolov en Zeller 2017. Deze vergelijken de gemiddelde temperaturen van diverse planeten en manen in het zonnestelsel die een atmosfeer hebben en tonen aan dat slechts twee factoren die temperatuur bepalen, de afstand tot de zon en de dichtheid van de atmosfeer en dat onafhankelijk van de hoeveelheid broeikasgassen in die atmosfeer.

We kunnen dus – deel a afsluitend – concluderen dat de natuurkunde van het broeikaseffect niet klopt. Broeikasgassen spelen een belangrijke rol voor de afkoeling van de atmosfeer en daarom is het niet logisch dat het warmer zou worden met meer broeikasgassen. Ook kan het bestaan van de benodigde positieve feedback niet worden aangetoond en ook interplanetair blijkt broeikaseffect geen rol te spelen.

Dan (deel b), de paleoklimatologie

De “ontdekking” van global warming wordt toegeschreven aan de paleoklimatologische ontrafeling van het geologisch verleden. Het had er alle schijn van dat warmere perioden in vroegere tijden samenvielen/correleerden met een verhoogde concentraties van CO2 in de atmosfeer. Voortschrijdend inzicht met diverse nieuwe technieken laat echter niet veel heel van die correlatie op zeer lange tijdschalen van vele miljoenen jaren, bijvoorbeeld hier maar ook hier.

Leeuwenwelpje.

Op kortere tijdschalen, hebben we een bijzonder geval in de recente midden – tot laat-Pleistocene ijstijd in het laatste miljoen jaar, waar we een opmerkelijk sterke correlatie zien tussen CO2-gehaltes in de bubbeltjes van de ijskernen van Antarctica en de vermeende isotopen thermometer. Bij nader inzien zijn er echter vreemde dingen gaande. We zien in diverse paleobotanische en paleonthologische studies dat zich zo’n dertig tot vijftigduizend jaar geleden een warme periode heeft voorgedaan, die noch in de CO2 data van de ijskernen, noch in de temperatuurreconstructies terug te vinden zijn. Zie bijvoorbeeld de leeuwenwelpjes, over de volgende ijstijd, maar met name hier en hier. Dit laatste lijkt aardig bij te dragen tot een veel beter begrip van de Pleistocene ijstijden als we accepteren dat daarin CO2 geen leidende rol heeft gehad.

Tenslotte deel c

Als dan niet het broeikaseffect noch in het grijze geologische verleden, noch voor de recente veraangenaming van het weer heeft geleid, wat dan wel? Eerst moeten we ons afvragen of er wel werkelijk sprake is van zo’n enorme opwarming. In de jaren 1945-74 is namelijk iets vreemds aan de hand. Vroegere schrijfsels berichten over een halve graad afkoeling, maar deze is plotseling verdwenen, hoewel ze onlangs is teruggevonden. Dit plaatst echter wel vraagtekens bij de correctheid van de vele manipulaties van de temperatuurseries.

Bovendien is aangetoond dat eventuele recente opwarming moet worden toegeschreven aan meer zonlicht onder een verminderd wolkendek dan aan de infrarode terugstraling door het broeikaseffect. Deze directe zonne-instraling heeft tevens gezorgd voor de opwarming van de oceanen; zie ook hier.

Conclusie

De werkelijke thermische stromingen in de atmosfeer en oceaan zijn niet in overeenstemming met de broeikas, de diverse metingen zijn niet in overeenstemming met de broeikas en het geologische verleden is niet in overeenstemming met de broeikas. Variatie in opwarming van atmosfeer en oceaan kan rechtstreeks worden verklaard met direct zonlicht. Wat meer is nodig om te concluderen dat berichten over catastrofale klimaatveranderingen op ernstig gespannen voet staan met de werkelijkheid?

Bovendien, als mensheid gaan we niet over variatie van zonne-instraling door variatie in het wolkendek en de effecten daarvan op aarde. Alles wat we denken te moeten doen om broeikasgassen te verminderen, hebben daarom niet de zo gewenste uitwerking. We kunnen de wereld niet redden van de imaginaire boosaardige klimaatvijand.

Naschrift

Na inlevering van het manuscript vernamen we van de studie van Blair MacDonald: Quantum Mechanics and Raman Spectroscopy Refute Greenhouse Theory, waarin hij stelt dat zuurstof en stikstof, de hoofdbestanddelen van de atmosfeer, wel degelijk broeikasgassen zijn, die absorptie/emissie activiteiten tonen bij golflengtes van respectievelijk 1556 trillingen per cm en 2338 trillingen per cm. Dit is ruim binnen het infraroodspectrum. Hij stelt dan ook dat dit de broeikastheorie ontkracht die er vanuit gaan dat zuurstof en stikstof geen broeikasgassen zijn.

Hierbij past echter een ernstige kanttekening. Het golflengtebereik van de infraroodstraling van de aarde ligt ruwweg tussen 50 en 1400 trillingen per cm. Het bereik van CO2 ligt met ca 650 trillingen per centimeter midden in het centrum daarvan. Maar zuurstof en stikstof vallen daar (nipt) buiten en zijn dus niet afgestemd op de infrarood energiestromen van de aarde. Ze kunnen buiten dat frequentiebereik weinig uitrichten.

Door |2018-11-14T00:26:28+00:0014 november 2018|161 Reacties

161 Comments

 1. Scheffer 14 november 2018 om 21:58 - Antwoorden

  @ Hermie: Laten we het maar afsluiten met die stellingen van je. Jouw insteek leidt tot niks nieuws.

  Ook die laatste stelling van jou kan even makkelijk gepareerd worden, Hermie.

  Ook negeer je mijn bijdrage aan het “debat”, dat het reeds jaren manifeste zonne-(vlekken-)minimum nu sinds 2014 is gestart in een meetbaar mini-ice-age met reeds 3 jaren extreme koude records in de noordelijke hemisfeer.

  Je kronkelt je in alle bochten, Hermie, (je neemt wel een enorme omweg!) om aan te kunnen tonen dat jouw opwarmingsklimaatalarmisme het gelijk heeft boven reeds vele duizenden kritische kanttekenen, die al 30 jaar gemaakt zijn tegen een onkritisch / selectief-wetenschappelijk en vooral ideologische gevoed VN-IPCC (Het alarmisme verspreiden is de VN opdracht aan het IPCC immers).

  Je bevestigt daarbij mijn groeiend vermoeden, dat je slechts een mooipratende ideologische crypto-klimaatalarmist bent en een “duurzaam” valse profeet, die klimaatrisico’s alleen maar onder je “duurzaam” gepolitiseerde vergrootglas legt.

  By the Way:

  Vanavond werd op DWDD-TV door hoogleraar economie Barbara Baarsma (=SER-kroonlid) het woord DUURZAAM voor 2019 geheel in de ban gedaan. om nooit meer te gebruiken. Volgens haar is het het meest commercieel misbruikte en meest corrupte en valse term geworden, die niks meer met de ideologie van “Aardliefde” heeft te maken. Aardliefde moest de opvolger worden van de volledig gecorrumpeerd verworden term “duurzaam”.

  Ik pleeg dat al jaren de onderschrijven! Onlangs nog werden in de MSM ca. 80% van de als duurzaam aangemerkte artikelen en biologische producten bij grote bedrijven als onbetrouwbaar en juist als NIET-DUURZAAM aangemerkt. KassaTV naam vorige week nog AH onder de loep met hun zogenaamd “duurzame” artikelen assortiment en “biologische” producten, die niet duurzaam en niet biologisch geproduceerd waren. Corrumperende marketing dus, slecht om prijsverhogingen op het assortiment te kunnen doorvoeren.

  Ik heb dat “duurzaam” fenomeen vorig jaar reeds op de “slachtbank” gelegd, in een artikel op climategate.nl, en ik krijgt toenemend gelijk.

  De burger maar nu ook de bestuurders krijgen door dat ze belazerd worden door commerciële marketing en via de overheid gesubsidieerde “duurzaam”-propaganda:

  https://www.climategate.nl/2017/12/duurzaam/

  • Scheffer 14 november 2018 om 22:26 - Antwoorden

   De ineenstorting van het C-AGW?

   Mini Ice Age by 2021 not 2024, Every Continent Will be Affected!

   New news headline out as NASA admits Mini Ice Age coming faster than anticipated. All continents are now showing signs of cooling. With summer snow in New Zealand, record snow in Athens, Central Asia record cold, North America record snows, Sahara desert snows, Middle East blizzard, and Australia 5X rains and desert floods. Get ready as there is no where to run.

   https://www.youtube.com/watch?v=1H7uSCA_ZSE

  • Hermie 14 november 2018 om 22:58 - Antwoorden

   @Scheffer, Wat een giller. Ondanks dat we kunnen vaststellen dat ons uitgangspunt, geringe opwarming hetzelfde is, en ik aangeef prima ter kunnen leven met geen of gering klimaatbeleid, ga jij mij uitmaken voor alarmist. Een “mooi pratende ideologische crypte-klimaatalarmist” nog wel. hahahaha!! Ik lig dubbel. sKeffertje sKeffertje toch.

   En inderdaad, ik negeerde opmerkingen over zonnevlekken e.d. We hadden het namelijk over een afweging van risico’s en hoe we het aannemelijk kunnen maken dat geen beleid beter is dan blind aannemen dat stevige AGW een zekerheid is. En andersom, hoe kunnen wij AGW adepten serieus nemen, en indien niet, wat je AGW adepten dan te bieden hebt. Waarom begin je opeens over mini-ici-age? Een mistgordijn Scheffer? Werd je bang dat je moest erkennen dat je ‘gevaarlijke opwarming’ niet kon uitsluiten? Voelde je de kortsluiting al aankomen en zocht je snel een uitweg?

   Over de zon kunnen we kort zijn: De zonneactiviteit neemt steeds meer af, maar van afkoeling geen sprake, het blijft maar opwarmen. Koude records? Zeker wel, die zijn er elk jaar weer. Alleen is de verhouding met warmte records zoiets als 1:20 Een kul argument.

   Waarom de AGW doctrine zolang in het zadel kan zitten? Omdat sceptici dagelijks met kul argumenten aan komen zetten.

   Tot slot nog een kul argument van je dat ik even heb laten gaan: Je bewering dat het alleen opwarmde tussen 1979 en 1998. Nee, Scheffer, Ook na 1998 is de opwarming gewoon door gegaan. En nee, de El Niño van 2016 is geen excuus, dat is al weer 3 jaar geleden. Bovendien was 1998 ook een zware El Niño. En nee, de data is niet vervalst.

   • Ronald 14 november 2018 om 23:17 - Antwoorden

    “Waarom de AGW doctrine zolang in het zadel kan zitten? Omdat sceptici dagelijks met kul argumenten aan komen zetten.”

    …. en met een flut filmpje van David Dubyne. David wie? David Dubyne! Aah, ok.

   • Scheffer 15 november 2018 om 07:22 - Antwoorden

    Keukenmeiden gegil? Heb je de opsomming wel begrepen in de YT?

    • Hermie 15 november 2018 om 08:11 - Antwoorden

     Scheffer Opsomming? We hadden het over een afweging van risico’s en hoe we het aannemelijk kunnen maken dat geen beleid beter is dan blind aannemen dat stevige AGW een zekerheid is. En andersom, hoe kunnen wij AGW adepten serieus nemen, en indien niet, wat je AGW adepten dan te bieden hebt. Wat heeft die opsomming daar mee toemaken? Laat ik eens de rol van AGW adept innemen. Denk je mij te kunnen overtuigen met een opsomming? Probeer eens wat anders. Heb je oor voor mijn zorgen?

   • Erik 16 november 2018 om 19:43 - Antwoorden

    Hermie

    Een satelliet datafiguur van UAH. Met de mnd data , en voortschrijdende gemiddeldes van 12 en 84 maanden. Een paar zaken zijn duidelijk, tussen beide El Niño’s stijgt de temperatuur niet, de 7 jarige, 84 mnd, running mean middelt de El Niño / La Niña van en na 1998 weg en tot slot zien we dat de temperature sinds 2016 weer flink aan het dalen is tot een niveau van voor deze laatste piek.

    http://woodfortrees.org/plot/uah6/mean:84/plot/uah6/plot/uah6/mean:12

 2. Anne 14 november 2018 om 23:46 - Antwoorden

  Waarom AGW doctrine zolang in het zadel kan zitten? Omdat alarmistische wetenschappers hun ziel verkocht hebben door geen sceptisch onderzoek te doen. AGW is de norm want brengt onderzoeksgeld in het laatje.

  • Marinus de Korte 15 november 2018 om 00:18 - Antwoorden

   Anne, ik ben het helemaal eens met je commentaar.
   Hierbij nog wat informatie over AGW met als titel:

   Math error: scientists admit “mistakes” led to alarming results in major global warming study:

   https://dailycaller.com/2018/11/14/scientists-mistakes-global-warming/?utm_medium=email

   Klimaatsceptici hebben dit ontdekt!!!

   • Tije 15 november 2018 om 08:57 - Antwoorden

    Kijk, het begint al zowaar op wetenschapsbeoefening te lijken…..

   • Ronald 15 november 2018 om 17:23 - Antwoorden

    Marinus, Nic Lewis is eerst en vooral wetenschapper. Dit voorbeeld laat zien dat het wetenschapssysteem best goed functioneert. Er wordt een fout ontdekt, de fout wordt rechtgezet en het gecorrigeerde paper alsnog ingediend. Prima! Zo hoort dat.

    Wat je uit het voorbeeld ook kunt concluderen is dat de AGW hypothese dusdanig stevig is dat klimaatsceptici niet in staat zijn dat onderuit te halen.

  • Hermie 15 november 2018 om 07:47 - Antwoorden

   Anee, O ja natuurlijk, alarmistische wetenschappers hebben hun ziel verkocht. Dat doet het heel goed bij de achterban. Denk je dat dit veel indruk maakt bij de rest van Nederland?

   • Scheffer 15 november 2018 om 21:22 - Antwoorden

    Ooit gehoord, Hermie, van het politiek-ambtelijk-academisch-klimaat-industrieel-complex?

    Dat verdeelt onderzoeksgelden onder Universiteiten en R&D afhankelijk van de klimaat-alarmistische insteek van de opzet en doelstelling van het onderzoek. Als klimaatbeheersing maar als mede doel werd genoemd in de subsidie aanvraag, dan was de uit snel binnen.

    Zo werd ook in Nederland in de sociaal-psychologie onderzoek gedaan naar “klmaat-ontkenners”, Zeilmaker werd destijds gevraagd voor een dergelijk interview, echter weigerde.

    https://www.climategate.nl/?s=Psychologie

    • Hermie 15 november 2018 om 21:40 - Antwoorden

     Scheffer, Denk je nu dat AGW NL onder de indruk is van je plaksel zinnen en opeens geen AGW adepten meer zijn? Dit is FvD geleuter, dat is jouw achterban. Het probleem waar we nu voor staan is denk dat de scheidingslijn door toenemende polarisatie scherper wordt. Dialoog wordt steeds moeizamer.

    • Scheffer 16 november 2018 om 08:59 - Antwoorden

     Het FvD bestaat pas sinds 2015, Hermie, en vertolkt zeker niet in alles mijn stem. Ontkenning van deze maatschappelijk misstand van politiek / ideologisch afhankelijk wetenschappelijk onderzoek werd diverse keren ruim in Elsevier gekapitteld. De ziel van vele (klimaat-)wetenschappers zit geplakt aan deze ideologische selectieve rijkssubsidie, dit is al decennia lang een bekende misstand.

 3. Matthijs 15 november 2018 om 08:05 - Antwoorden

  Hoe lang zeg ik dat nou al Hans?

 4. Henk dJ 15 november 2018 om 09:11 - Antwoorden

  En dan nu, factchecking van deel c:
  NB: voor deel a en b,zie ‘Henk dJ 14 november 2018 om 19:06’ en ‘Henk dJ 14 november 2018 om 20:55’

  “over een halve graad afkoeling, maar deze is plotseling verdwenen, hoewel ze onlangs is teruggevonden.”
  Dat heeft JvdH al ontkracht (14 november 2018 om 09:45), dus dat hoef ik niet te doen 🙂

  “Deze directe zonne-instraling heeft tevens gezorgd voor de opwarming van de oceanen; zie ook hier”
  De klimaatwetenschap ontkent helemaal niet dat zonne-instraling zorgt voor de opwarming van de oceanen. Dus waarom wil André dit eigenlijk nog bewijzen? Maar we zullen toch eens kijken hoe hij dat probeert…

  Die eerste studie gaat over de variabiliteit van de opwarming van de oceanen en de wisselwerking met de atmosfeer. Het bewijst dus niet wat André beweert dat het bewijst (dat er opwarming is). De studie aanvaardt impliciet wel dat er opwarming is, maar dat is de algemene stelling van de klimaatwetenschap.

  De tweede publicatie stelt wel vast dat er een opwarming is van de oceanen – iets wat de klimaatwetenschap dus al jaren weet. Maar om te beginnen, deze publicatie gaat niet in op het mechanisme (zonne-instraling), dus ook weer geen bewijs van wat André beweert. Ten tweede, er zijn klimaatsceptici en luke-warmers die kritiek hebben op deze studie (zelfs hier op CG!). Het is dus opmerkelijk dat André juist met deze studie iets wil bewijzen! En blijkbaar is hij niet voldoende ingewerkt in de materie om dit te beseffen! Ik zou dus deze studie ook gewoon onderuit kunnen halen door die kritiek te herhalen! (Welke kritiek? Zoek het zelf eens uit!).

  Dus, klimaatwetenschap ontkent helemaal niet dat zonne-instraling zorgt voor de opwarming van de oceanen. ‘Radiative forcing’ is immers juist het verschil tussen de warmte opgenomen van straling en de warmte daarna terug afgegeven.

  Dit ‘deel c’ is dus gewoon volledig irrelevant. André probeert iets te bewijzen dat al decennia door de klimaatwetenschap wordt aanvaard. Maar hij probeert dit op een misplaatste wijze als kritiek te gebruiken. En de studies die hij aanhaalt zijn (weerom) helemaal niet relevant voor hetgeen hij beweert. Hij heeft dus (weerom) niets bewezen!

  Conclusies: gebaseerd op de factchecking van de 3 delen, stel ik vast dat André helemaal niets heeft bewezen om de AGW-therorie in vraag te stellen. Tot nu toe stel ik ook vast dat niemand een reactie heeft geplaatst met valabele argumenten dat mijn factcheck niet zou kloppen. Meer nog, André heeft op één punt al toegegeven dat ik gelijk heb! Dit is dus gewoonweg weer het zoveelste artikel op climategate.nl met een hoop niet-onderbouwde beweringen en pseudowetenschappelijke gebral.

  Naschrift: indien het klopt dat zuurstof en stikstof broeikasgassen zijn, wat is dan de impact daarvan op de AGW-theorie? Helemaal niets! Hun concentratie veranderde de afgelopen millenia nagenoeg niet. Het is zoals dat over die planeten (zie mijn eerdere factcheck). Het is gewoon een (nagenoeg) constante waarde, net zoals de afstand van de Aarde ten opzichte van de Zon.

  • Henk dJ 15 november 2018 om 09:14 - Antwoorden

   wysiwyg werd al in de jaren ’80 van vorige eeuw ontwikkeld. Waarom is dat nog steeds niet geïmplementeerd in climategate.nl?
   O ja, ik besef het al: climategate.nl. negeert alle technologische en wetenschappelijke vooruitgang van de afgelopen decennia 🙂

   • Erik 16 november 2018 om 00:34 - Antwoorden

    HenkdJ

    indien het klopt dat zuurstof en stikstof broeikasgassen zijn, wat is dan de impact daarvan op de AGW-theorie? Helemaal niets! Hun concentratie veranderde de afgelopen millenia nagenoeg niet.

    De concentratie CO2 verandert ook maar heel weinig Henk, gemiddeld 1 ppm erbij gedurende de afgelopen 160 jaar. Misschien veranderen andere gassen wel meer, in absolute zin.
    Je zou zelfs kunnen stellen dat de conc CO2 ongeveer nul is en een heel kleine rimpel vertoont.

    • Henk dJ 16 november 2018 om 10:07 - Antwoorden

     Erik, gewoon eventjes nadenken: CO2 is met 50% gestegen “gedurende de afgelopen 160 jaar”, Wat was de stijging voor O2 en N2? Verwaarloosbaar.

     • Erik 16 november 2018 om 20:08

      Het gaat over absolute aantallen Henk. O2 en N2 zullen al gauw meer variëren dan 1 ppm per jaar.
      Het gaat niet om de percentages, maar om de absolute aantallen moleculen. Als je een heel kleine hoeveelheid hebt zal een geringe toename al gauw een hoog percentage zijn, maar op zichzelf weinig effect scoren.

     • Henk dJ 16 november 2018 om 20:42

      Erik, eventejs nadenken!
      De samenstelling is ongeveer 80% N2, 20%O2 en 0.1% CO2.
      Een “verwaarloosbare” “kleine hoeveelheid”, dat is dus voor elk van de drie anders.
      CO2 is met 50% toegenomen. O2 niet. N2 kan dat gewoonweg niet.
      En alhoewel er veel minder CO2 is, is dit een veel sterker broeikasgas. Het gaat dus niet louter “over absoluten getallen”. Dat kleine beetje heeft een zeer grote impact. En als dat kleine beetje met 50% stijgt, dan is dat effect nog veel duidelijker.

  • Marinus de Korte 15 november 2018 om 20:33 - Antwoorden

   Henk dJ, sinds wanneer draait de aarde in bijna een cirkel om de zon? Hoe denkt u dat de 4 jaargetijden (seizoenen) dan verklaart kunnen worden. Wilde je kijken of we nog wakker waren..

   • Henk dJ 15 november 2018 om 22:09 - Antwoorden

    Eventjes factchecken:
    https://www.space.com/17081-how-far-is-earth-from-the-sun.html
    ” Earth’s closest approach to the sun, called perihelion, comes in early January and is about 46 million km. The farthest from the sun Earth gets is called aphelion. It comes in early July and is about 152 million km”

    Zoveel verschil zit daar dus niet in. Dat noem ik toch “bijna een cirkel”.
    En merk op: de Aarde is het dichtste bij de zon wanneer het winter is in het Noordelijk halfrond! En op hetzelfde moment is het zomer in het zuidelijk halfrond! Probeer nog eens wat na te denken, Martinus: hoe ontstaan de seizoenen dan wel? Of weet je echt niets van de oorzaken van weer en klimaat?

    • Boels 16 november 2018 om 08:33 - Antwoorden

     “comes in early January and is about 46 million km.”
     Dat moet 146 miljoen km zijn.

     Bijna cirkel?
     Omdat er een verband bestaat tussen afstand en straling mag je ~8% verschil in afstand niet negeren.

     • Henk dJ 16 november 2018 om 10:01

      Boels, gewoon even nadenken: is die afstand de oorzaak van de seizoenen? Waarom is het dan tegelijk hier winter en zomer in Nieuw Zeeland?

   • Chemical 16 november 2018 om 11:27 - Antwoorden

    Marinus,
    De vier seizoenen ontstaan niet door de (kleine) variatie in de afstand zon-aarde, maar door de scheve stand van de aardas. Hierdoor wordt in de maanden mei, juni en juli het noordelijk halfrond meer beschenen dan het zuidelijk halfrond. Een half jaar later is de situatie omgekeerd en wordt het zuidelijk halfrond meer beschenen dan het noordelijk halfrond.

  • Erik 16 november 2018 om 00:26 - Antwoorden

   Henk

   indien het klopt dat zuurstof en stikstof broeikasgassen zijn, wat is dan de impact daarvan op de AGW-theorie? Helemaal niets! Hun concentratie veranderde de afgelopen millenia nagenoeg niet.

   De concentratie CO2 verandert ook maar heel weinig Henk, gemiddeld 1 ppm erbij gedurende de afgelopen 160 jaar. Misschien veranderen andere gassen wel meer, in absolute zin.
   Je zou zelfs kunnen stellen dat de conc CO2 ongeveer nul is en een heel kleine rimpel vertoont.

   • Henk dJ 16 november 2018 om 10:04 - Antwoorden

    Erik, gewoon even nadenken: CO2 is met 50% gestegen “gedurende de afgelopen 160 jaar”, Wat was de stijging voor O2 en N2? Verwaarloosbaar.

    • Erik 16 november 2018 om 20:24 - Antwoorden

     Henk, bij het broeikaseffect gaat het niet over percentages, maar over absolute aantallen. Bij toename van 1 ppm CO2 per jaar in de atmosfeer kun je weinig effect verwachten. Het gaat tenslotte om de trefkans van één infrarood foton met een broeikasmolecuul. Een laag percentage verandering van waterdamp zal dus al gauw veel meer broeikaseffect vertonen dan een hoog percentage CO2.

  • Gerard 16 november 2018 om 06:58 - Antwoorden

   Het mag dan “gewoon” dit of dat zijn, maar in complexe systemen kan een kleine wijziging grote gevolgen hebben. Hoe dat precies zal uitwerken kan je alleen berekenen als je het gehele systeem doorgrondt.
   Ik kan dat straks wel, als ik afgestudeerd ben in theologie, want God kan alles, dus ik straks ook.

 5. arthur 15 november 2018 om 13:43 - Antwoorden

  Over positieve en negatieve feedback
  In een complex systeem werken meerdere variabelen op ELKAAR in, zijn positieve en negatieve feedback niet als zodanig van elkaar te scheiden. Zo bijvoorbeeld de Lorenz vergelijkingen voor drie op elkaar inwerkende variabelen in de atmosfeer). (waaarin p, r en b constanten)
  dXndY = (p (Xn-Yn).Δt
  Een verandering van X is afhankelijk van X zelf, maar ook van de actuele waarde van Y
  dY/dt = -X.Z + r.X – Y
  Een verandering van Y is afhankelijk van X, Y en Z
  dZ/dt = X.Y –b.Z
  En zo ook een verandering van Z
  Als in de laatste vergelijking XY>b.Z is dZ/dt positief, als b.XZ>X.Y is dZ/dt negatief.
  Zo zien we dus dat een trend zowel positief als negatief kan zijn.
  Dit lijkt in de hedendaagse main stream klimatologie nauwelijks bekend te zijn, anders zou men niet zo vergaande conclusies trekken over trends in de relatie temperatuur CO2 verandering. Dit is één van de redenen waarom de klimaat toekomstmodellen van weinig betekenis zijn.
  Zo zitten er in de huidige opvattingen over de werking van de aardse broeikas nog een paar meer ‘vergissingen’ in de aannamen hoe fysische variabelen in de atmosfeer op elkaar kunnen inwerken wat ik volgende week nader zal toelichten.

 6. Frans Galjee 15 november 2018 om 16:37 - Antwoorden

  @ Andre,

  David had hier ook een opmerking over. Het gaat om de volgende omschrijving:

  “…..daarom is de positieve terugkoppeling (positive feedback) uitgevonden die het effect zou moeten “versterken”. Terugkoppelingen versterken echter niet, ze modificeren de uitkomst van een systeem op een bepaalde karakteristieke wijze met een zekere tijdsfactor, …..”

  Jammer dat er over dit toch zo belangrijke fenomeen van feedback er steeds weer verschil van begrip blijkt te zijn. Ook ik duidde er al eens op in mijn artikel ( 15 maart 2018) en de reacties hierop.
  Over oa kringlopen en regelkringen op zoek naar vorm van autoregulatie klimaat met analogie menselijk lichaam.

  Enkele citaten uit reactie:

  “ Negatieve feedback is een regelkring waarbij met behulp van sensoren, een meet- en regelstations en bepaalde effectoren bepaalde waarden constant gehouden kunnen worden. Negatieve feedback betekent dat bij toename van het resultaat (output) een remming op het proces wordt veroorzaakt. Een afname van het resultaat veroorzaakt een stimulering op het proces. “

  “ Let wel op wellicht verschil in begrippen negatieve feedback als hier gebruikt is een vorm van terugkoppeling en regeling die zowel een proceseffect kan afremmen of juist stimuleren alles gericht op aanwezig blijkbaar ideaal punt of doel (denk bv aan ideale lichaamstemperatuur) in klimaatwetenschap lijkt er een andere definitie van negatieve en positieve feedback te worden gebruikt. “

  Mvg,
  Frans

  • André Bijkerk 15 november 2018 om 21:58 - Antwoorden

   Beste Frans, ik neem aan dat je op de hoogte bent van eerdere blogs die de feedback in het klimaat beschouwen en de intense polemiek die dat onvermijdelijk oproept net zoals hier.

   Er zijn inderdaad natuurkundig gezien meerdere vormen van feedback, positief of negatief. Negatieve feedback lijkt inderdaad op een methode om de output van een systeem constant/stabiel te houden. Maar dat is allemaal wat gecompliceerder. In technische processen, zoals de cruise-control in je auto, gebruikt men daarvoor enige vorm van een PID controller https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller. In de natuur bestaan die niet. Negatieve feedback is echter een algemeen verschijnsel, zoals hier is aangevoerd in de ‘dagelijkse gang’ door Whan et al. die de processen (in beide richtingen) afremmen

   Echte positieve feedback van output terug naar input, zoals het rondzingen in de versterkers van David, is een probleem. Bij dergelijke echte positieve feedback knalt een willekeurige verstoring het systeem gewoonlijk naar één der uiterste waarden (bistabiel). Dat bedoelen de klimaatkrijgers dan ook niet. Het heeft me even gekost maar wat ze dan wel bedoelen is feedback van input naar input voordat het in het systeem terecht komt. Dus als je de versterker iets opendraait dan zou deze feedback de versterker nog iets verder opendraaien. Op deze manier hoeven die bistabiele knallen niet voor te komen. Maar juist deze vorm van positieve feedback leent zich uitstekend voor onderzoek van het persistency gedrag.

 7. Herman 15 november 2018 om 19:51 - Antwoorden

  Jongens, jongens, wat een gedoe weer.

  Je zou haast vergeten dat Arthur Rörsch een studie gaat laten verschijnen waarin hij aantoont dat de natuurkunde van het broeikaseffect niet klopt.
  Ik ben heel benieuwd.
  In welk wetenschappelijk vooraanstaand tijdschrift zou deze schokkende ontdekking geplaatst gaan worden?

  Spannend!

  • Ronald 15 november 2018 om 20:34 - Antwoorden

   In geen enkel wetenschappelijk tijdschrift Herman, dat heeft Arthur Rörsch al uitvoerig en vele malen gemeld hier, maar hij zal het vast en zeker nog wel een keer willen vertellen, bij verschijning.

 8. Herman 15 november 2018 om 21:02 - Antwoorden

  Sorry, ik geloof je niet.

  Als Arthur Rörsch zegt dat de natuurkunde van het broeikaseffect niet klopt, dan klopt de natuurkunde van het broeikaseffect niet.

  • Frans Galjee 15 november 2018 om 21:47 - Antwoorden

   @ Herman,

   “ Als Arthur Rörsch zegt dat de natuurkunde van het broeikaseffect niet klopt, dan klopt de natuurkunde van het broeikaseffect niet. “

   Maar dat zegt hij ook niet en dat weet jij ook dus ga je schamen.

   • Herman 15 november 2018 om 22:06 - Antwoorden

    Uit het bovenstaande artikel:
    We kunnen dus – deel a afsluitend – concluderen dat de natuurkunde van het broeikaseffect niet klopt.

    Helemaal correct, het was niet Arthur Rörsch die dit zei, maar André Bijkerk.
    Ik meende dat André Bijkerk een samenvatting gaf van de studie van Arthur Rörsch.

    Help me even, waar precies moet ik me voor schamen?

    • Frans Galjee 16 november 2018 om 11:41 - Antwoorden

     Herman,

     Toegegeven het staat er zodanig dat er uiteraard een kans is om dit in het belachelijke te trekken. Een hobby van AGW alarmisten die mis-begrijpen tot kunst hebben verheven.

     Met de natuurkunde in algemeenheid is natuurlijk niets mis, wat wel niet goed gaat is het gebruik van natuurkunde in de representatie van het effect van het broeikasgas in de modellen die een toekomstig globale temperatuur moeten projecteren. Wanneer het werkelijk optredende effect bekend is en begrepen dan is het met bekende natuurkunde mogelijk dit in model redelijk te simuleren. Helaas echter lukt dat nog steeds niet. Niet omdat de natuurkunde fout is maar omdat het effect van broeikasgas binnen de processen die gezamenlijk een klimaatverandering bepalen nog onvoldoende bekend is.

     Het gaat dus om de interpretatie van wat geschreven staat en daar ga je mi bewust (door herhaling) in de fout. Heb ik het mis dan bij deze mijn excuus.

     Mvg,

     • Ronald 16 november 2018 om 12:03

      “omdat het effect van broeikasgas binnen de processen die gezamenlijk een klimaatverandering bepalen nog onvoldoende bekend is.”

      Wat is er onduidelijk aan Figuur SPM.3 op pagina 6 van
      https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf ?

     • Frans Galjee 16 november 2018 om 12:39

      Ronald,

      Die figuur is glashelder maar, zie mijn opmerkingen over modellen, ook hier gebaseerd op modellen met hun beperkingen, dus?
      Tevens valt op dat er geen natuurlijke bijdrage is geweest in die periode.

      Verder in tekst onder deze figuur staat:

      “….The contribution from the combined anthropogenic forcings can be estimated with less uncertainty than the contributions from greenhouse gases and from other anthropogenic forcings separately. This is because these two contributions partially compen- sate, resulting in a combined signal that is better constrained by observations. “

      Weer dat woord ‘estimated’ en verder een zin die lijkt te stellen dat twee grote onzekerheden in combinatie een kleinere onzekerheid oplevert omdat ( reden wordt gesuggereerd) deze ook beter met de waarneming overeenkomt.
      Ik hoop dat ik dit verkeerd begrijp anders is dit de onzin van het jaar.
      Mvg,

 9. Ronald 15 november 2018 om 21:47 - Antwoorden

  ik heb het over de publicatie, Herman. Hij gaat het niet publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift.

 10. Hans Erren 23 november 2018 om 07:24 - Antwoorden

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK