Een bijdrage van Ap Cloosterman.

De teerling is (bijna) geworpen. Ruim 100 belangengroepen hebben via 5 klimaattafels een lijst met 600 voorstellen ingediend om de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Planbureaus worden nu aan het werk gezet om te beoordelen of de voorstellen adequaat en qua kosten verantwoord zijn om in 2030 d.m.v. een vermindering van de CO2 uitstoot met 49% t.o.v. 1990 de klimaatverandering te kunnen keren. Over een half jaar zal de Regering dan een beslissing nemen over het definitieve klimaatbeleid voor Nederland.

Ik hoef niet zo lang te rekenen:

Dit lukt voor geen meter.

En wel om de volgende reden:

1. De Zon warmt de Aarde op. Vervolgens gaat het aardoppervlak infraroodstraling uitzenden. Infraroodstraling bestaat uit fotonen (energiedeeltjes). CO2 is in staat om bepaalde delen (4,25 en 15 µm) van de infraroodstraling die de Aarde uitzendt te absorberen. Het CO2 molecuul raakt in een aangeslagen toestand. Er gebeurt nu het volgende:
Bij het terugvallen naar de grondtoestand wordt de opgedane energie door botsingen met andere moleculen (stikstof of zuurstof) overgedragen aan deze andere moleculen en ontstaat er warmte.

De aangeslagen toestand heeft een levensduur van ongeveer een seconde en in die tijd vinden er 10 ^ 8 botsingen plaats en dus wordt het merendeel van de opgedane energie in warmte omgezet.

De Aarde straalt gemiddeld een onvoldoende hoeveelheid IR-straling met een golflengte van 4,25 en 15 µm uit om alle aanwezige CO2 van brandstof te voorzien. Er is dus nu al een overmaat CO2 in onze atmosfeer aanwezig waardoor nog meer CO2 nauwelijks als broeikasgas effect heeft.

Op 26 november 2015 werd aan Bjørn Lomborg de vraag gesteld  wat hij verwacht van de klimaattop in Parijs? Zijn antwoord was:

“Niets. Zelfs indien de top succesvol is, zal die fundamenteel weinig opleveren. Er zal worden beslist heel veel geld te besteden aan maatregelen die in het beste geval in 2100 de temperatuurstijging met 0,17 graden doen krimpen. Dat verschil is zo klein dat niemand het zal merken.”

Bron hier.

Dit zijn al voldoende argumenten om het gehele klimaatbeleid in de prullenmand te droppen en uit het internationale geldverslindende klimaatoverleg te stappen.

President Trump is kennelijk de enige wereldleider die dit snapt.

En als dit argument niet wordt geaccepteerd dan is mijn kruit nog niet verschoten en kom ik met de volgende zaken:

2. De voor de burger zeer kostbare acties om tot een bijna 100% vermindering van de menselijke CO2 uitstoot te bereiken heeft weinig effect op het atmosferische CO2-gehalte in Nederland. Want de hoeveelheid lucht boven Nederland is een fractie van de wereldwijde hoeveelheid lucht en waarin zich dus CO2 bevindt. Lucht kent geen grenzen en een verandering in de luchtsamenstelling boven een bepaald gebied zal zich door wind en thermiek vrij snel egaliseren.

Als Nederland dan ook nog eens voorop wil lopen met de reductie van CO2 dan zullen deze haantje-de-voorste-acties op niets uitlopen, omdat een verlaging onmiddellijk aangevuld wordt met CO2 afkomstig van andere landen. Nederland financiert in feite met heel veel geld een piepkleine vermindering van het CO2-gehalte voor andere landen.

3. Van het gas af.
Methaan (aardgas, mijngas, moerasgas) is de schoonste fossiele brandstof die wij op Aarde hebben.  Methaan bestaat uit 1 atoom koolstof (C) en 4 atomen waterstof (H): CH4. Bij verbranding ontstaat 1 molecuul CO2 en 2 moleculen H2O (water).

Steenkool bestaat geheel uit koolstof en vormt bij volledige verbranding 100% CO2. Verbranding van houtpellets geeft ook 100% CO2.  Zowel bij de verbranding van kolen als houtpellets komen giftige stoffen vrij. Echter een moderne kolencentrale veroorzaakt minder verontreiniging dan een centrale die met houtpellets wordt gestookt.

De gascentrales, die onze elektriciteit opwekken, hebben een rendement van 60% (zie hier), terwijl onze moderne Hr-ketels een rendement hebben van 95%.

Dit is al voldoende reden om de Nederlandse huishoudens op (buitenlands) gas te houden. Wel is het verstandig, dat de gebruiker overschakelt op een Hr-ketel.

Als alternatief voor het verwarmen met gas worden nu warmtepompen geadviseerd. Als iedereen daar gehoor aangeeft dan zijn er 7 miljoen huishoudens die een warmtepomp nodig hebben.

De kosten van aanschaf en installatie liggen tussen de € 10.000 en € 25.000 per huishouden. Wel dient de woning goed geïsoleerd te zijn, zo niet dan kunnen de kosten oplopen tot € 60.000. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 4100 kWh aan stroom. De warmtepomp vraagt aan vermogen nog eens 4.800 kWh extra. Het elektriciteitsverbruik stijgt voor deze huishoudens met ruim 100%.

Dit vraagt een enorme capaciteitsvergroting van onze (gas/kolen) centrales. Bovendien kunnen er plaatselijk grote problemen met het elektriciteitsnet ontstaan vanwege overbelasting.

De warmtepomp zal vooral een noodzaak in de winter zijn, maar dan moet u er wel rekening mee houden dat bij temperaturen onder nul graden de warmtepomp beduidend slechter zal werken.

Als we van het gas af willen en de benodigde energie gaan opwekken met zwaaipalen (zoals windturbines spottend door Dr. Fred Udo worden genoemd) dan zijn er zo’n 150.000 van deze zwaaipalen nodig. Fred Udo heeft een berekening gemaakt over de terugverdientijd van windturbines.

  • Het duurt ruim 36 jaar voordat een zwaaipaal op land zijn eigen investering heeft terugbetaald via de werkelijke waarde van de geproduceerde windstroom.
  • Het duurt bijna 55 jaar voordat de molen op zee zijn eigen investering heeft terugbetaald via de economische waarde van de geproduceerde windstroom.

U heeft zich natuurlijk al afgevraagd wat de titel van mijn verhaal met deze zaken te maken hebben:
Als we doorgaan met het plaatsen van windturbines om aan onze energiebehoefte te kunnen voldoen dan zullen onze kleinkinderen niet meer begrijpen wat Hendrik Marsman met zijn gedicht bedoelde:

Hendrik Marsman.

Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig

laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan den einder staan;

En in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen verspreid door het land.

Boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in een grootsch verband.

De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze veelkleurige dampen gesmoord.

Hendrik Marsman (1899-1940).

 

Kijk eens wat onze kleinkinderen straks te wachten staat:

Beseft de Overheid wel, dat ze ons prachtig landschap aan het verminken is door van het gas af te gaan en windturbines te plaatsen?

4. Te vroeg overgaan op elektrische auto’s.

Sommige onderdelen die voor elektrische auto’s nodig zijn worden allesbehalve duurzaam geproduceerd. Zie hier.

Het huidige autopark zal bij vervanging door elektrisch aangedreven auto’s echt niet op de sloop verdwijnen, maar verkocht worden aan o.a. Oost-Europese landen alwaar zij daar dan hun benzine/diesel slurpend leven kunnen voortzetten. Daarmee wordt er dus geen CO2-reductie verkregen.

5. In de komende decennia wordt de vraag naar elektriciteit dermate groot dat dit ook niet meer door gascentrales gedekt kan worden en ook omdat het gas eens zal opraken.

De enige optie die dan nog overblijft, is kerncentrales en dan bij voorkeur met Thorium als brandstof. De overheid zou er verstandig aan doen om hierover eens meer (positieve) voorlichting te geven aan de burger met ook informatie over de stand van zaken over de ontwikkeling van de Thorium centrale.