Een  bijdrage van Jeroen Hetzler.

Onderstaande lijkt mij een illustratieve schets van de waanzin waardoor het voortbestaan van onze maatschappij wordt bedreigd door een kleine groep ideologen, geen bèta-wetenschappers. Zo lezen wij:

Wiebes wist te melden dat ‘we’ het akkoord hebben getekend. Pardon? Hebben u en ik iets getekend? Dat akkoord is getekend door wereldvreemde politici die onhaalbare doelstellingen hebben bedacht. En dat mogen u en ik gaan betalen. De meest gestoorde en prijzige tulpenmanie ooit, met verplichte winkelnering.

Men heeft niets geleerd van tulpenmania, de heksenwaan, de Jood als zondebok van de nazi-ideologie, de kapitalist als zondebok van de marxistische -GroenLinkse- ideologie en nu CO2 als zondebok van diezelfde marxistische, inmiddels weerlegde, CAGW-hypothese (door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) ideologie.

De parallellen met religie zijn onthutsend. Bange mensen die Sodom en Gomorra afroepen over mensen die Het Klimaatwoord in twijfel trekken. Met argumenten als ‘je wilt toch niet dat de wereld vergaat?’ en ‘je wilt toch niet zeggen dat het niet de verkeerde kant opgaat’ word je verketterd. Niets democratisch of inclusief aan als puntje bij paaltje komt. En de Zondvloed is in de nieuwe Milieureligie één op één vervangen door de Zeespiegelstijging. De nieuwe aflaat heet een Warmtepomp.

Zie hier.

Urgenter dan ooit is te beseffen dat ons klimaat- en energiebeleid pretendeert de planeet te behouden voor de komende generaties, maar onvermijdelijk het tegengestelde bereikt door de beoogde maatregelen. Dit is niet verwonderlijk als je ten eerste beseft dat dit beleid is gebaseerd op het niet bestaande klimaatprobleem, maar op de eco-planeconomische ideologie van Maurice Strong, Figueres, Naomi Klein, GroenLinks, D66 en anderen die ons deze marxistische ideologie via het IPCC opdringen.

Ten tweede menen hun onkundige politieke apostelen -zelfbenoemde klimaatredders – het klimaat, deze planeet en de mensheid te kunnen redden door de inzet van energiedragers die gelijkwaardig zijn aan die van turf, stro, boskap en windmolens van de Zaanstreek. Het is mij dan ook een raadsel waar Nijpels de bewering op baseert dat ons grote welvaartbloei wacht en het feest voor de portemonnee losbreekt.

Wij weten van Nijpels dat hij een spoor van faillissementen achter zich heeft. Lees bijvoorbeeld Windhandel. De man vegeteert op bluf. Ik vrees dat wij hier te maken hebben met het parallelle universum waarin VVD’er Nijpels, PvdA’er Samsom en hun communistische kompanen van GroenLinks en D66 leven. Zij voelen zich als moreel verhevenen veilig binnen hun groepsdenkende illusie het beste met de wereld voor te hebben met de onvermijdelijke principes als dwang, boetes voor zondaars, ontnemen van keuzevrijheid voor de burger, belasting op weldadige gassen (CO2 en CH4) en denivellering.

Dit alles geschiedt inmiddels door het verder buiten spel zetten van onze democratie. Wat we kunnen vaststellen is dat het beleid van dit land in de handen is gekomen van lieden die de hoax van het vergelijkbare onwetenschappelijke Lysenkoïsme willen herhalen, in de gedaante van klimaatverandering [bedoeld is opwarming]. Des te meer is het opmerkelijk dat het IPCC begint te nuanceren. Ik denk als gevolg van de botsing met de feiten. Zo valt te constateren:

Het nieuwste IPCC-rapport (SR-1.5) van 2018 werd door de politieke planeetredders en de overwegend groengekleurde media in Duitsland enthousiast ontvangen: ‘Het einde van de wereld is nabij … weg met steenkool … verbod op auto’s … ook geen CO2 meer uitademen!’ Echter, bijna alle stellingen van de SR-15 kunnen de toets van de door de meteorologische diensten gemeten trends niet doorstaan: de temperaturen stijgen niet zoals ze zouden behoren te doen, de zeespiegelstijging aan de Duitse kust vertraagt significant, het smelten van het zomerse Noordpoolijs stagneert gedurende de afgelopen 10 jaar, en het woord ‘stormen’ komt zelfs niet voor in de Summary for Policymakers 2018.

Bronnen: hier en hier.

Tja, de gezalfde elite van de zich moreel verheven wanende planeetredders heeft steeds meer uit te leggen. Overigens een eeuwenoud verschijnsel zo oud als er zieners rondlopen.

Het zijn lieden die in hun hiermee gepaard gaande narcistische hoogmoed over het graf heen willen regeren en menen te moeten beslissen over de volgende generatie, niet beseffend dat die generatie mondig genoeg is om zelf te beslissen en te innoveren. Ook hier weer niets nieuws onder de zon, want zo gaat het al millennia.

Toekomstscenario’s werken echter nog geen 10 jaar. De klimaatscenario’s voor de komende eeuw zijn dan ook net zo weinig waard als alle andere ‘voorspellingen’ van de afgelopen 100 jaar. Dit bewijst ook de slechte prestatie door kalibreren van de klimaatmodellen. De huidige elite weigert deze discrepantie te erkennen en neigt daarom naar dictatuur nu de feiten anders uitwijzen dan hun persoonlijke visie. Ook dit is een klassiek verschijnsel, zij het voor onze moderne verlichte maatschappij een extra schande, zeker voor GroenLinks en D66. Zie het gevolg voor onze democratie:

Ooit van de Ostrogorsky-paradox gehoord? De naamgever was een Russische politieke denker die begin 1900 al beschreef hoe een onvolkomenheid van de parlementaire democratie het mogelijk maakt om ingrijpende besluiten te nemen die niet door de bevolking worden gesteund. Actueel. Daarom belandde Ostrogorsky in het verse rapport over democratische vernieuwing van de commissie-Remkes. De titel is ’Eindrapport lage drempels, hoge dijken’. Boeiende lectuur in heldere taal. Vertaald naar onze tijd komt de paradox erop neer dat door compromissen en ’uitruil’ van wensen, er besluiten worden genomen die niet eens door een meerderheid binnen de coalitie worden gesteund, laat staan door een meerderheid van de bevolking. Met als gevolg totale vervreemding van de bevolking die zich niet vertegenwoordigd voelt. Dat het zover was wisten we al. Maar zelden lees je dat zo accuraat beschreven in een overheidsdocument dat nuchter de vervreemding van burgers van de politiek bestudeert. Bovendien biedt het lijvige document, naast suggesties voor verandering en verbeteringen, ook inzicht in de Nederlandse democratie en rechtsstaat. Een opfriscursus voor iedereen die de erosie van de democratie met lede ogen aanziet.

Bron: hier.

Het valt door de feiten inderdaad moeilijk te ontkennen dat onze rechtstaat en democratie worden uitgehold door het klimaat- en energiebeleid. De CU is bovendien kennelijk ontvankelijk gebleken voor het argument van menselijke schuld en boete. Dit bleek eens te meer uit dit debatje hier.

De heer Bruins probeert zijn onkunde – groepsdenken – te verdoezelen door het sleetse autoriteitsargument van de consensus aan te voeren, niet beseffend dat consensus en wetenschap elkaars tegenpolen zijn. Bruins noemt zichzelf wetenschappelijk denkend. Dan maakt hij hier een uitglijer. Over die consensus zou ik namelijk willen stellen: 400 jaar geleden stelde 97% van de wetenschappers dat de zon om de aarde draaide. Thans weten we dat de aarde om de zon draait. Dus: ofwel de zon en de aarde hebben van plaats gewisseld ofwel die 97% is slechts een autoriteitsargument.

En die 97% is slechts 75 op 77 deelnemers in een enquête in 2009 onder 10.000 wetenschappers. Zie hier.

Dr. Eppo Bruins had zich hiervan moeten vergewissen. Rest de vraag of hij, naast veel anderen, leeft in datzelfde groepsdenkende parallelle universum van Nijpels c.s., dat klaarblijkelijk bestaat bij de gratie van tot op heden onbekende natuurwetten.

Zo leveren windmolens in dat universum plots vele malen de energie van een gascentrale, leveren zonnepanelen in de winter genoeg stroom voor warmtepompen en is het verbranden van houtpellets de redding van het oerbos en het klimaat, want biomassa verbranden levert opeens geen CO2 op.

Hoe krankjorem is deze opvatting, daar biomassa volledig bestaan uit CO2-verbindingen. Dr Eppo Bruins had deze natuur- en scheikundige feiten moeten weten. De begrippen vermogensdichtheid en leveringszekerheid zouden voor hem geen geheimen moeten kennen.

Ik blijf mij er dan ook over verbazen dat politici als Bruins zo blijven geloven in die niet bestaande 97% consensus en het niet bestaande klimaatprobleem en al hun kunde opzij schuiven. Bang als zij kennelijk zijn voor hun politieke hachje. Zegt veel over de dictatuur van de NGO’s en het linkse koor.

We hebben tot overmaat van ramp te maken met Samsomiaanse zelf gecreëerde terugverdientijden. Eerst gas onder dwang onbetaalbaar maken en dan pochen over snelle terugverdientijd op afgedwongen leningen voor isolatie en overstap naar all electric. Dit heet in met beide-benen-op-de-grond-termen oplichting en afpersing, beide zijn strafbare feiten. Hetzelfde geldt voor het bedrog met subsidieloze windmolens.

Is aldus de coalitie via de klimaattafels verworden tot een soort Satudaraklima in dienst van het VNO-NCW en aan de leiband van GroenLinks, D66 en de CU bij monde van o.a. het Kamerlid Bruins c.s.? Ik vrees het, omdat nergens de burger er bij betrokken werd. Er rest maar één conclusie: wij moeten af van het huidige regiem. Een artikel in het FD laat zien dat de roep om draagvlak alleen bestaat bij de gratie van misleiding van de burgerij met het NOS-journaal voorop als hartstochtelijk pleitbezorger van de groene marxistisch georiënteerde ideologie. Zie hier.

Deze kritiekloze op onwetenschappelijke onkunde, ook bij het – politiek correcte? -FD, berustende misvatting is al zo oud als er zieners rondlopen. Laat ik u voorstellen aan de bekende ziener Xynixs in Asterix. Wij lezen:

Een bijzonder harde donderklap jaagt iedereen de stuipen op het lijf en een sinistere figuur verschijnt in de deuropening. De man, die zichzelf voorstelt als een verdwaalde reiziger overvallen [Een echte ziener had het noodweer moeten voorzien. JH] door het noodweer, wordt op een kom geitenmelk vergast (terwijl Obelix het everzwijn verschalkt). Hij introduceert zich als de ziener Xynix. Iedereen wordt door bijgelovigheid bevangen; Asterix is de enige die het niet vertrouwt.

Tja, zo kijken wij realisten ook aan tegen de Xynixen van het IPCC, het KNMI, Urgenda, etc. Het dorpje dat dapper weerstand bood tegen de Romeinen, werd overigens dan toch op een haar na verslagen door de Romeinen dankzij overheersende bijgelovigheid en blind vertrouwen in Xynix (de niet bestaande 97% consensus).

Scepsis van een enkeling bracht op de valreep de redding. Zou dit niet genoegzaam herkenbaar moeten zijn voor onze moderne maatschappij om de Xynixen als de Samsoms, de Minnesma’s, Notenbooms en Nijpelsen aan de kant te zetten door het gele hesje aan te trekken en in verzet te komen tegen onze onderdrukkers?

Bron: hier.

Op 19 december verscheen een artikel in Elsevier met als onderwerp spijt over ooit urgent geachte klimaatmaatregelen. De bekendste is het verbod op de gloeilamp:

De gloeilamp, die had het gedaan en als we die nou eens verboden en allemaal naar spaarlamp en ledlamp werden gedreven, konden talloze elektriciteitscentrales worden gesloten en zou het allemaal goed komen met het weer, de zeespiegel en de ijsbeer.

Maar toen het gloeilampverbod inging, sloeg de twijfel toe in de Tweede Kamer. Parlementariërs die nog in blinde kippendrift in de optocht tegen de gloeilamp hadden meegelopen, dachten nog eens na en kregen spijt.

Er is door al die verboden hooguit een paar promille minder stroom verbruikt, er is geen centrale gesloten. Het klimaat en de zeespiegel gaan gewoon door met waar ze mee bezig waren. En de kosten van het verbod kwamen voor rekening van de burgers. Dan konden die ook eens in hun portemonnee voelen wat ze het klimaat hadden aangedaan. En Philips? Dat verkocht de lichtdivisie nadat die een hippe, groene ledlampendivisie was geworden.

Inmiddels weten we ook dat de ijsberen prima gedijen, het poolijs al jaren weer aanwast op het natuurlijke ritme van de Atlantic Multidecadel Oscillation. De “ziener” Xynix doet zijn naam eer aan.

Het is eenzelfde kippendrift waar dit het gasverbod betreft:

Het gasverbod is het gloeilampverbod van 2019. Met dit verschil dat het gasverbod nu eens geen Europees verbod betreft – of iets van de Verenigde Naties. Nee, het gasverbod is een zuiver Nederlandse uitvinding, die ook alleen in Nederland wordt toegepast (en nergens ter wereld wordt begrepen). Een overeenkomst tussen het gloeilampverbod en het gasverbod is dan weer dat de kosten worden afgewenteld op de burger – waarbij aangetekend dat het gasverbod aanzienlijk prijziger is.

Bron: hier.

Het huidige klimaatplan brengt Nederland aan de bedelstaf. Dit waar de Nederlandse huishoudens slechts 14% uitmaken van het totale energiegebruik. Nu al kost dit rond de € 600 miljard voor de huishoudens. Heel apart die gratis wind- en zonenergie die ons 40 jaar geleden werden beloofd. Uitgelezen onderwerp voor het programma Opgelicht of Zembla of Nieuwsuur.

Ik vrees echter dat wij hier nooit iets van zullen horen. Heeft vast met consensus en het dictaat van Hagoort te maken: een ideologisch gemuilkorfde NPO die elke betrouwbaarheid ontbeert. Inderdaad, het is het 5 voor 12 maar dan wel om deze ondemocratische klimaatelite uit te schakelen. En onze gestolen democratische rechten terug te eisen.

Derhalve geldt onverkort:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.