Vorige week donderdag, 7 maart 2019, vond het verkiezingsdebat over klimaat plaats. Ap Cloosterman geeft hier zijn impressies daarvan weer.

 

 

 

 

 

Allereerst een opsteker voor de heren Rob Jetten en Jesse Klaver:

Een mens heeft twee oren en slechts één mond. Het is dan een logisch gevolg om tweemaal zoveel te luisteren als te spreken.

Confucius

Met een toenemende verbijstering heb ik het verkiezingsdebat tussen een aantal Tweede Kamer fractieleiders op donderdagavond 7 maart 2019 gevolgd. Onheilsprofeten Jetten en Klaver voerden daar het grootste woord, waarbij Jetten er niet voor terug deinsde om anderen constant in de rede te vallen.

Ik zal een aantal uitspraken met u doornemen (bron hier) en tevens van commentaar voorzien.

We kiezen voor het debat tussen VVD-leider Klaas Dijkhoff, Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, D66-leider Rob Jetten en GroenLinks-leider Jesse Klaver over de stelling:

Nederland moet internationaal vooroplopen in klimaatbeleid.

We beoordelen voornamelijk de uitspraken van Rob Jetten en Jesse Klaver en deze zijn cursief afgedrukt.

De klimaatdiscussie gaat over drie hot items:

► De emissie van antropogene (menselijke) CO2 moet in 2030 tot 49% gereduceerd zijn t.o.v. 1990 en in 2050 moet de uitstoot zelfs teruggebracht zijn tot 95% t.o.v. 1990. Is dit überhaupt haalbaar en effectief?
► Een bijna volledige omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Kan er aan de vraag naar energie worden voldaan?
► Wie gaat dit alles betalen? Totale kosten € 1000 miljard.

• Jetten:
De opwarming van de Aarde gaat sneller dan we hadden gedacht.

Uit het artikel, ‘Satellites and Global Warming: Dr. Christy Sets the Record Straight’, door Maro Lewis (5 februari, 2016), blijkt, dat de opwarming, zoals deze voorspeld was door het VN-klimaatpanel (IPCC), bij lange na niet heeft plaatsgevonden.

Het IPCC ging uit van een opwarming in de periode 1979-2015 van 0,77°C, terwijl uit metingen is gebleken dat er slechts sprake was van een stijging van 0,37°C. De opwarming van de Aarde gaat dus helemaal niet sneller dan gedacht! Integendeel!

Five-year averaged values of annual mean (1979-2015) global bulk (termed “mid-tropospheric” or “MT”) temperature as depicted by the average of 102 IPCC CMIP5 climate models (red), the average of 3 satellite datasets (green – UAH, RSS, NOAA) and 4 balloon datasets (blue, NOAA, UKMet, RICH, RAOBCORE). Bron hier.

En als we nu kijken naar de laatste metingen in de onderstaande grafiek dan zien we, dat de temperatuur van de Aarde t.o.v. het periodegemiddelde 1981-2010 zeer wisselvallig is geweest en in februari 2019 slechts 0,36°C boven dit gemiddelde lag.

De blauwe bolletjes zijn de gemiddelde maandcijfers, die verbonden zijn door blauwe lijnen. De rode lijn geeft het gemiddelde over 13 maanden aan. Deze rode lijn loopt nog niet verder omdat een nieuwe periode van 13 maanden nog niet is afgemaakt. Bron hier.

• Jetten:

De stijging in de opwarming van de Aarde ten gevolge van de toename van het broeikasgas CO2 vormt een enorme bedreiging voor onze veiligheid en met namen door de versnelde zeespiegelstijging.

In een van mijn vorige artikelen heb ik er op gewezen, dat een toename in CO2 in onze aardse atmosfeer geen of nauwelijks effect meer heeft gehad op de opwarming van de Aarde. Zie hier.

De onderstaande grafiek is een compilatie van gemiddelde wereld(grond)temperaturen t.o.v. van het langjarig gemiddelde van de periode 1939 – 2009 (gele lijn) en de CO2 ppm gehaltes van de atmosfeer (rode gepiekte lijn) gemeten op Mauna Loa – Hawaï.

De temperatuurlijn (blauw) vertoont sterke fluctuaties. Tussen beide grafieklijnen is geen correlatie vast te stellen met uitzondering van de periode 1975-2004. En dat is nu precies de periode die het VN-klimaatpanel (IPCC) in zijn rapportage heeft gebruikt.

Conclusie: Er is geen overtuigend bewijs, dat een toename in het CO2-gehalte in de atmosfeer een opwarming van de Aarde veroorzaakt.

Ook vergelijkingen in het verre verleden leveren geen verband op tussen het stijgen van het atmosferische CO2-gehalte en de aardse atmosferische temperatuur:

0 = het heden.

Ook zien we, dat er in het verleden CO2-gehaltes zijn voorgekomen, die vele malen hoger zijn dan het huidige gehalte van 410 ppm.

Tot op heden is er voor Nederland geen enkele reden tot paniek wat betreft de zeespiegelstijging. Onderstaande grafiek is afkomstig van de Rijksoverheid en betreft de gemiddelde zeespiegelverandering bij 6 kuststations voor de Nederlandse kust gedurende het tijdvak 1890 – 2014.

Er is sprake van een gemiddelde toename van 1,9 mm per jaar – en dit is inclusief de jaarlijkse bodemdaling voor de Nederlandse kust van 0,2 mm. De bodemdaling is een nog steeds aanwezig gevolg van het herstel van de bodem na het wegsmelten van de ijskappen aan het einde van de laatste ijstijd en het gevolg van het inklinken van de Nederlandse veenbodem. Door een daling van de bodem is het zeeniveau relatief gestegen.

De opwarming, die begonnen is in het Holoceen is nog steeds gaande en is medeverantwoordelijk voor de nog steeds gaande trage opwarming van de oceanen. De stijging van de zeespiegel is hiervan het voornaamste gevolg en wijkt nog steeds niet af van +/- 20 cm per eeuw!

Let ook eens op de grote verschillen t.o.v. het gemiddelde van jaar tot jaar!

In het verleden heeft het water onze verre voorouders al eens eerder aan de lippen gestaan. Onze voorouders bouwden hun boerderijen op terpen! Nu bouwen we huizen in uiterwaarden.

Overigens moet men zich goed realiseren, dat bij minder dan 150 ppm CO2-concentratie in de atmosfeer planten en dieren sterven waardoor menselijk leven op Aarde onmogelijk wordt. (ppm = parts per million. 1 ppm = 0,0001%.)

Daar staat tegenover dat een verhoogde concentratie aan CO2 de plantengroei enorm stimuleert! In het Westland sproeit men in de kassen de CO2-houdende rookgassen van hun gasgestookte verwarmingsketels uit over hun planten, met het resultaat dat de groei en dus de opbrengst veel hoger is geworden! Ook wordt er zelfs CO2 via pijpleidingen vanuit het Europoort- en Botlekgebied naar het Westland aangevoerd.

Als de politiek zo nodig CO2 uit de atmosfeer wil verwijderen, dan zijn bomen een ideaal duurzaam en goedkoop hulpmiddel. Maar wat schetst mijn verbazing? In de afgelopen jaren is er in Nederland 10.000 ha. aan bossen verdwenen.

In plaats van bossen wordt nu heide aangeplant. Heide vergroot de biodiversiteit, zodat insecten, hagedissen, roodborsttapuiten en Zweedse kippen zich bijvoorbeeld op de Sallandse Heuvelrug beter kunnen ontwikkelen. Het initiatief is afkomstig van het Rijk, Provincies en Natuurmonumenten.

Het klimaatbeleid van de Regering jaagt steeds meer mensen naar de voedselbank en die mensen weten niet beter dan dat de strijd tegen CO2 de oorzaak is van hun armoede. Voor hen zal het een enorme troost zijn, dat bossen zijn gekapt ten behoeve van een beter leven voor de roodborsttapuiten en de Zweedse kippen … en gij gelooft dat?

• Klaver:

Slechts 3% van de wetenschappers is van mening dat er geen sprake is van een klimaatverandering.

Deze 3% geeft een totaal verkeerd beeld over het gedachtegoed van sceptici! Sceptici zijn wel degelijk van mening, dat er sprake is van een klimaatverandering. Het verschil met alarmisten is, dat sceptici de hedendaagse rol van het broeikasgas CO2 ondergeschikt beoordelen t.o.v. natuurlijke oorzaken. Zie hier.

Van nature kent de Aarde al een broeikasgas effect door de aanwezigheid van met name 0 – 4% waterdamp in onze atmosfeer. Zonder deze waterdamp en een klein beetje CO2-gas zou de gemiddelde temperatuur op Aarde -18 °C zijn in plaats van +15 °C.

Er bestaat ook een internationaal orgaan van sceptische wetenschappers, welke verenigd zijn in het NIPCC (Nongovermental Panel on Climate Change) met als doel een onafhankelijk second opinion te geven t.o.v. IPCC. Het NIPCC is in 2003 opgericht door prof. dr. S. Fred Singer. Een aantal van de NIPCC-wetenschappers heeft gevraagd om niet in de NIPCC-rapporten te worden genoemd uit angst voor het verliezen van onderzoeksubsidies en het vermeld worden op de zwarte lijst van vakbladen. Hun opvattingen worden over het algemeen door de mainstream genegeerd.

In hun laatste rapport hebben 31.478 Amerikaanse wetenschappers een petitie ondertekend met daarin de volgende verklaring:

Er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat de menselijke uitstoot van kooldioxide (CO2) of andere broeikasgassen leidt of zal leiden tot catastrofale verwarming van de aardatmosfeer en de verstoring van het klimaat op Aarde.

• Jetten:

Nederland moet internationaal vooroplopen voor wat betreft het klimaatbeleid. Innovatie levert nieuwe banen op.
De hele wereld komt bij ons shoppen om klimaatoplossingen te vernemen.

Dit is het toppunt van ‘apekool verkopen’, ofwel je moet geen onzinnige praat uitkramen.

De activiteiten om het klimaatbeleid te realiseren kosten vele honderden miljarden, die dan opgebracht moeten worden door de burgers en de bedrijven. Het uiteindelijke resultaat zal een minimale verlaging van de aardse temperatuur zijn. Welk land zal gaan investeren in een product, dat nauwelijks of geen verbetering brengt? Ik vrees voor een dure winkel zonder klanten.

Bedrijven zullen hun extra kosten doorberekenen en dat betekent dat hun concurrentiepositie onder druk komt te staan.

De EU heeft een regeling getroffen voor de maximale uitstoot van CO2 door het middel van de invoring van emissierechten. Sinds 2005 hebben Europese landen en bedrijven die veel uitstoten, zoals Shell en Hoogovens, te maken met emissierechten. Een land of bedrijf krijgt een bepaalde hoeveelheid CO2-emissierechten, die ze in een periode mogen uitstoten. Blijven ze onder dit aantal, dan mogen ze de overgebleven emissies op de markt verkopen. Stoten ze juist meer uit dan de emissierechten die ze hebben, dan moeten ze bijkopen.

Als nu onze grote Nederlandse bedrijven in staat zijn om de CO2-uitstoot te beperken, dan kunnen ze emissierechten verkopen, die dan in handen komen van bedrijven of landen, die meer bruinkool of steenkool willen gaan verstoken. Het bereiken van een minimale uitstoot van CO2 door onze Nederlandse bedrijven heeft totaal geen effect op het gemiddelde wereldwijde atmosferische CO2-gehalte. Immers, de hoeveelheid lucht boven Nederland is slechts een fractie van de wereldwijde hoeveelheid lucht, waarin zich 410 ppm CO2 bevindt. Lucht kent geen grenzen en een vermindering in het CO2-gehalte boven Nederland zal door wind en thermiek snel weer op het oude niveau komen.

• Klaver:

De CO2-belasting moet er komen en grote bedrijven zullen hun aandeel moeten leveren.

Zie eerder commentaar onder Jetten.

• Klaver: 

De nieuwe 1e Kamer gaat Nederland groener maken.

Waarschijnlijk een vergissing, want dat betekent dus, dat er meer CO2 geloosd moet worden om de plantengroei te bevorderen. Het groener maken van Nederland moet betrekking hebben op het verminderen van lozen van giftige stoffen in lucht, water en grond. Deze giftige stoffen tasten het milieu en de gezondheid van mens en dier aan.

• Klaver:

Zondag 10 maart zullen er tienduizenden mensen in Amsterdam voor een beter klimaatbeleid demonstreren.

De volgende organisaties nemen hieraan deel: Milieudefensie, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Woonbond Web, Oxfam Novib.

Hun doelstellingen zijn:

Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen.
Het moet en het kan anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren.
De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet.

Er hebben zich 19.000 mensen voor deze klimaatmars ingeschreven.

Ik heb moeite met de slogans ‘het moet en kan anders’ en ‘betalen’. Wat valt er te betalen als toch blijkt dat CO2 niet de grootste oorzaak is.

De overgang naar duurzaam is een goede zaak, maar forceren leidt tot grote problemen. Immers met alleen windturbines, zonnepanelen, waterstof en biomassa kunnen we nooit voldoen aan onze (groeiende) energiebehoefte. En de oplossing ‘kernenergie’ komt bij deze organisaties Ganz nicht in Frage. Hoe moet het dan anders?

Ap Cloosterman.

De televisiebeelden op het nieuws van 17 uur van zondag 10 maart lieten een enorme opkomst zien. De opkomst is door de organisatie en politie geschat op 40.000 mensen. Respect voor deze mensen, die weer en wind trotseerden om aan deze klimaatmars deel te nemen.

De slogans die op de meegedragen borden waren te zien bleken echter niet allemaal over het klimaat te gaan.

Tot slot, nog een extra opsteker voor de heren Jetten en Klaver. Gebruik als leidend voorbeeld de trolleybus:

Als een trolleybus de draad kwijtraakt, stopt hij vanzelf.