Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Het Europees Parlement en de Nederlandse Regering zitten aan de knoppen van ons klimaat- en energiebeleid.

Een groot deel van de burgers weet weinig van het reilen en zeilen van het Europees Parlement (EP). Ik behoor ook tot deze groep.

Het is belangrijk om meer te weten over:
* de commissie, die over het klimaat- en energiebeleid gaat;
* de Nederlandse kandidaten, die lid zijn van deze commissie.

Er zijn 28 landen lid van de Europese Unie en het EP heeft 750 leden en een voorzitter, die niet stemgerechtigd is.

Het EP bestaat niet uit nationale partijen, maar uit 8 Europese partijen. De Nederlandse politieke partijen zijn hierin ondergebracht.

Een voor ons belangrijke afdeling is de Europese Commissie (EC). De EC vormt het dagelijks bestuur en is belast met
* het indienen van wetsvoorstellen;
* het uitvoeren van wetten;
* controle op naleving.

De voorzitter van de EC is Jean-Claude Juncker

Een van de vijf hoofdtaken van de EC is Milieu en Energie. Het college van de EC bestaat uit 28 leden (uit elke lidstaat een). Vicevoorzitter is Frans Timmermans

De Spaanse EC-commissaris Miguel Arias Cañete is verantwoordelijk voor de projecten Klimaat en Energie

De Europese aanpak “klimaatverandering” in het kort:

De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat de Aarde door de uitstoot van broeikasgassen opwarmt en dat extreme weersomstandigheden vaker voorkomen. Om de gevolgen te beperken is internationaal afgesproken de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

De afspraken van de klimaatconferentie in Parijs in 2015 zijn leidend bij de aanpak van klimaatverandering. De EC wil bovendien dat de EU een voortrekkersrol speelt bij de uitvoering van het akkoord en de inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Op Europees niveau zijn voor 2020, 2030 en 2050 doelen gesteld voor vermindering van de CO2-uitstoot, energiebesparing en de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

De wetgeving richt zich specifiek op de uitstoot van broeikassen in de landbouw-, transport-, afval-, en bouwsector en gebouwen.

In maart 2019 stemde het Europees Parlement voor een voorstel om de uitstoot voor 2030 met 55 procent te verminderen. In 2050 zou de netto uitstoot van broeikasgassen in Europa nul moeten zijn. Tijdens de Europese Raad in maart 2019 vonden milieuministers uit verschillende lidstaten de streefdatum van 2050 niet haalbaar.

Dat de meeste wetenschappers het eens zijn, dat de antropogene uitstoot van CO2 de oorzaak is van de huidige klimaatverandering vindt zeker geen gehoor bij Dick Thoenes en Guus Berkhout (en ook niet bij vele andere wetenschappers!). In hun voortreffelijk artikel ‘De onmisbare rol van CO2 bij het leven op Aarde‘ kunt u dit lezen.

In zijn “Open brief aan Mark Rutte” zegt Guus Berkhout hierover:

De bewering dat 97% van de klimaatwetenschappers er van overtuigd is dat opwarming wordt veroorzaakt door de mens, is een gemanipuleerd getal. Van de 11.944 klimaatartikelen (lees: auteurs) die werden geraadpleegd waren er 7930 die zich daar helemaal niet over uitlieten, slechts 41 artikelen die er echt in geloofden (slechts 41 van de 11.944!) en de resterende artikelen die min of meer twijfels hadden.

In 2011 heeft de EC ‘het Energiestappenplan 2050’ gepresenteerd en kijk eens hoe Nederland op een desastreuze overdreven manier hiermee omgaat:

1. Ontkolen van het energiesysteem (d.w.z. minder kolen gebruiken voor energieopwekking).

Nederland wijkt met het project ‘van het gas af’ enorm af van de EC-richtlijn en pleegt hiermee economische zelfmoord. Geen enkel land haalt een dergelijke stommiteit uit! We laten ons de wet voorschrijven door o.a. de Stichting Urgenda, die de Nederlandse staat d.m.v. een proces heeft aangeklaagd. Mevrouw Minnesma en de heer Rotmans varen er wel bij. Zij pleiten voor grootschalige invoering van windmolens en warmtepompen.

Op de Urgenda balans van 2017 treft men o.a.de volgende bronnen van inkomsten aan:
Subsidie Postcode Loterij:    € 1.500.000
ThuisBaas project :                 €     550.000

ThuisBaas helpt particulieren om hun woning in één keer energieneutraal te maken voor een gemiddelde prijs van € 35.000 met een terugverdientijd door besparing aan energie van 15 jaar. Dit noemen we een wurgcontract! De verleende subsidie door de Postcode Loterij wordt ook betaald door mensen, die totaal niet achter het Urgenda beleid staan.

2. Energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Lees s.v.p. de artikelen van o.a. Fred Udo, Kees le Pair, Pieter Lukkes en Hugo Matthijsen. Zie Climategate.nl

3. Tijdig investeren.

4. Prijsstijgingen van energie in de hand houden.

De Nederlandse tactiek is: De gasprijs langzaam en regelmatig laten stijgen. De verbruiker zal niet reageren en zal dus te laat zijn. Als een kikker in heel heet water valt, springt ie er meteen uit. Maar leg je hem in koud water en breng je dat water langzaam aan de kook, dan blijft ie zitten.

5. Gezamenlijk actie ondernemen.

In het hoofdstuk van de Europese aanpak “Energiebeleid” troffen we de volgende uitspraak aan:

Op 29 oktober 2014 werd bekendgemaakt dat de EU 647 miljoen euro investeert in cruciale energie-infrastructuur. Met name in gasprojecten in het Oostzeegebied en in Midden- en Zuidoost-Europa.

Het filantropische Nederland draagt hier financieel ook een steentje aan bij, maar zal er geen gebruik van maken.

Helaas rest er geen andere oplossing dan, ondanks de vele goede prestaties van de kabinetten Rutte, dat de Regering haar ontslag aanbiedt en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Ondanks alle controversiële opvattingen geeft de huidige Regering geen krimp en om veel onheil en armoede te voorkomen is dit voor de toekomst van Nederland de beste oplossing.

De afvaardiging van Nederland in het EP telt 26 commissieleden.
Slechts 1 lid heeft in zijn portefeuille milieu en klimaatbeleid: Bas Eickhout van GroenLinks. Drie andere leden hebben Milieu in hun portefeuille: Jan Huitema – VVD; Gerben Jan Gerbrandy – D66; Annie Schreijer – CDA.

Het gedachtegoed van Climategate.nl over klimaatverandering wordt op geen enkele manier vertegenwoordigd.

Verder is er in de commissie energie geen enkele vertegenwoordiging vanuit Nederland.

Op 23 mei 2019 vinden er nieuwe verkiezingen plaats voor het EP. Gezien de desastreuze ontwikkelingen, die ons te wachten staan bij de invoering van de klimaatwet, welke haar oorsprong heeft bij het IPCC en het EP wordt het de hoogste tijd dat Nederland uit een ander vaatje gaat tappen.

De Nederlandse vertegenwoordiging in het EP bestaat voornamelijk uit mensen met een α-opleiding en is voor wat betreft β opgeleide mensen op de vingers van een hand te tellen. Er moeten β-mensen worden aangetrokken, die verstand hebben van klimaat- en energietechnologie, om plaats te nemen in de Commissie Klimaat en Energie.

Voor de opvattingen van Frans Timmermans, met een α-achtergrond, over ‘klimaat’, zie de video hieronder van Theo Richel.

Zijn ‘deskundige en nuchtere’ analyse:

‘De rillingen lopen over je rug. Ons land verdwijnt in de zee!’

Aldus Frans Timmermans.

 

De hoop zou nu gevestigd kunnen zijn op Forum voor Democratie (FvD), die naar mijn inschatting 4 zetels kan behalen. FvD heeft 12 kandidaten op de kieslijst staan. Ook hier geen klimaatwetenschapper. Het ontbreekt bij politici meestal niet aan een vlotte babbel, maar er is meer nodig. Ik denk dan aan de meerwaarde van een klimaattechnoloog van het kaliber Marcel Crok, Theo Wolters of Simon Rozendaal.