Een gastbijdrage van Klaus-Eckart Puls (Duitsland).

Voor het eerste deel zie hier.

 

Gletsjergate

2009: Na Kopenhagen werden bijna elke week meer dan een dozijn fouten, slordigheden en manipulaties in de IPCC-rapporten onthuld. Het begon met Gletsjergate.

Het IPCC berichtte:

… hoogstwaarschijnlijk zijn de gletsjers van de Himalaya al in 2035 verdwenen …

Der Spiegel‘:

Klimatologen in verlegenheid: Het IPCC heeft de verdwijning van de Himalaya-gletsjers tegen 2035 voorspeld – maar dit is blijkbaar te wijten aan pijnlijke fouten.

Inderdaad, omdat de bron van het IPCC een WWF–interview was met een Indiase gletsjeronderzoeker, gepubliceerd in 1999 in een populair wetenschappelijk tijdschrift. Zowel de bron als de verklaringen zijn nu nutteloos gebleken. Erger nog, het getal 2035 is een ‘cijferverwisseling’ van een ruwe schatting uit 1996 (!) door de Russische onderzoeker Vladimir Kotlyakov.

Daar staat echter 2350!

In tegenspraak met de IPCC–beweringen verklaarde het Indiase ministerie van Milieu:

Veel Indiase Himalaya-gletsjers zijn de afgelopen jaren stabiel geweest of nemen in omvang toe en de krimp van vele anderen is afgenomen.

Het feit dat ideologie meespeelt in het IPCC werd onthuld door ‘Die Zeit’. Daarna zei onderzoeker Murai Lal, verantwoordelijk voor het hoofdstuk Azië van het IPPC–rapport, over de foutieve voorspelling voor 2035:

Het had te maken met de landen in de regio en hun watervoorziening. We dachten dat als we dat kunnen benadrukken, zulks de politici tot concrete actie zou kunnen aanmoedigen.

Zoiets is onverenigbaar met de objectiviteitsclaim van de wetenschap, zoals ‘Die Zeit‘ opmerkte.

Aanvankelijk probeerden Duitse media en enkele Duitse klimaatprofessoren, bekend uit de media, de zaak te bagatelliseren, onder het motto: het omdraaien van cijfers kan iedereen overkomen. Ze kwamen echter al snel in het defensief, want daarna werden bijna maandenlang elke week, voortdurend nieuwe ‘fouten, pech en ongelukken’ van het IPCC onthuld.

Eerst nog een ‘gletsjerfoutje’

In het rapport schreef het IPCC de smeltende gletsjers in de Alpen, de Andes en Afrika toe aan klimaatverandering. De Sunday Telegraph meldt dat de daarin vervatte conclusies voornamelijk waren gebaseerd op een artikel dat in een Alpentijdschrift was verschenen en op zijn beurt verwees naar verspreide waarnemingen bij bergwandelingen.

Elders werd geciteerd uit het werk van een student geografie van de Universiteit van Bern, die berggidsen in de Alpen had geïnterviewd. Derhalve zijn zowel de bronnen van het IPCC als de verklaringen hier niet bruikbaar.

Opmerking 2019: De exacte mate van ijskrimp varieert sterk. … Hoewel de Himalaya niet zo snel smelt als de Alpen, is de algemene ontwikkeling redelijk vergelijkbaar. Op grond waarvan men dan de geruststellende conclusie kan trekken dat de Himalaya–gletsjers noch in 2035, noch in 2350 zullen zijn verdwenen.

Foute stormprognosen

2009: Steeds opnieuw wordt door de media op sensationele wijze beweerd dat met de opwarming van de afgelopen eeuw de stormen zouden zijn toegenomen en zullen blijven toenemen. Nogmaals, dit blijkt een onbewezen en zelfs gemanipuleerde IPCC–claim, zoals de Sunday Times op 23 januari 2010 berichtte:

IPCC/AR4 beweert dat de opwarming van de aarde toeneemt met verliezen aan eigendommen …’ … en over de huidige situatie: ‘We vinden onvoldoende bewijs om een relatie tussen wereldwijde temperatuurstijging en verliezen als gevolg van catastrofes te claimen.’

En de FAZ berichtte:

Het IPCC heeft, tegen beter weten in, een verband gelegd tussen de opwarming van de aarde en de [Noot: zogenaamde!] steeds frequentere en verwoestender orkanen en overstromingen.

Het bleek dat het IPCC alleen rekening hield met waarnemingen die het vermeende verband tussen opwarming en stormen ondersteunden. Ondertussen, drie jaar na de publicatie van het nieuwste IPCC-rapport, zegt het hoofd van het Hamburg Climate Service Center, Guy Brasseur:

De wetenschappers van het IPCC zijn het erover eens: er zijn niet meer stormen dan voorheen. Hooguit is hun intensiteit licht gestegen door het klimaat, maar dat is nog niet bewezen.

Wat een inzicht plotseling! Want nu brengt het IPCC ook zijn uitspraken in overeenstemming met de waarnemingen van de wereldwijde weerdiensten!

Opmerking 2019: Metingen en statistieken tonen nog steeds geen ‘CO2–klimaattrend’:

Daarom heeft het IPCC zich reeds in AR.2013 van allerlei stormen gedistantieerd:

Amazongate

2009: In het IPCC-rapport (2007, Ch.13, WGrII) wordt gesteld dat antropogene opwarming van de aarde leidt tot het verdwijnen van 40% van het Amazone-regenwoud.

Citaat:

Op 25.1. werd onthuld dat zelfs de bewering dat 40% van het Amazonewoud zou kunnen verdwijnen als gevolg van klimaatverandering niet wetenschappelijk onderbouwd was. In het 13e hoofdstuk van werkgroep II van het IPCC-rapport van 2007, dat ook de hierboven genoemde Himalaya-fraude behandelt, beweerde het IPCC dat tot 40% van het Amazone-woud al dramatisch zouden kunnen reageren op een kleine vermindering van de neerslag [door opwarming van de aarde], en dan zou de kans bestaan dat bossen zouden worden vervangen door ecosystemen … zoals tropische savannes.

Daarover berichtte het Britse internetblog, EU-referendum, op 25 januari dat het enige ‘bewijs’ voor deze claim over de verdwijning van het Amazone–woud een rapport was van de milieuorganisaties WWF en IUCN, geschreven door een freelance journalist/activist en een coördinator van verschillende WWF–projecten over bosbranden in Australië en Afrika. De twee auteurs zijn dus geen wetenschappers. Maar sterker nog, volgens EU–Referendum, stelt hun rapport nergens dat 40% van de regenwouden van de Amazone zou kunnen verdwijnen, zoals het IPCC beweert.

Overigens gaat dit WWF-rapport niet over klimaatveranderingen die het Amazone–woud zouden schaden, maar over de vernietiging van deze habitat door houtkap en het afbranden van het bos om ruimte vrij te maken voor landbouw.

Opmerking 2019: Als het Amazone–woud niet zou worden afgefakkeld om met de aldaar geproduceerde landbouwproducten bijvoorbeeld Duitsland van biobrandstof en varkensvoer te voorzien, zou het regenwoud wellicht nog in goede staat zijn.

Manipulatie van temperatuurreeksen

2009: De Amerikaanse klimaatwetenschappers D’Aleo en Watts presenteren een onderzoek van 111 pagina’s met als titel ‘Oppervlaktetemperaturen: politiek bedrog?’.

De auteurs schrijven in de inleiding dat:

… recente onthullingen van de Climategate-e-mails van de CRU van de Universiteit van East Anglia laten zien hoe gerenommeerde instituten, zoals NOAA en NASA, zijn overeengekomen om wereldwijde temperatuurrecords te manipuleren om de indruk te wekken dat de temperaturen in de 20ste eeuw sneller zijn gestegen dan in werkelijkheid het geval was.

Het hier geciteerde rapport bevat enkele alarmerende onthullingen, bijvoorbeeld:

Temperatuurmetingen van het pre-satelliettijdperk (1850-1980) werden zo uitgebreid, systematisch gekneed en gecorrigeerd dat niet geloofwaardig kan worden beweerd, dat er in de 20ste eeuw een significante opwarming van de aarde heeft plaatsgevonden.’

De manipulatie vond op verschillende manieren plaats, zoals het berekenen van de gemiddelde temperatuur van een regio door de gegevens van stations op ‘koude locaties’ weg te laten of door het onjuist instellen van stations op ‘warme locaties’. Beide soorten manipulatie leiden tot hogere temperatuurstijging. Van de ongeveer 6.000 stations uit de late jaren 1980 en vroege jaren 1990, werden de gegevens van ongeveer 4.500 stations niet langer in aanmerking genomen bij de berekening van de gemiddelde temperaturen – ze werden ‘geëlimineerd’ (zie onderstaande grafiek). Uit het onderzoek is echter niet in detail duidelijk welke van deze stations zijn gesloten en welke nog steeds beschikbaar waren, maar waarvan de metingen niet langer werden meegenomen.

Opmerking 2019: Sinds het IPCC in zijn AR.2013–rapport de ‘opwarmingspauze (hiatus)’ had vastgesteld, zijn mondiale temperatuurdata herhaaldelijk aangepast om de hiatus te verdoezelen en de opwarming van de aarde op die manier sneller te doen voorkomen dan deze in feite was. Onlangs nog:

Aanpassingen hebben een grote invloed op de temperatuurtrends in de VS en hebben ook enige invloed op de wereldwijde temperatuurtrends op land. Op zichzelf wijst het grote aantal aanpassingen van de Amerikaanse temperatuurontwikkeling op een tijdschaal van eeuwen, er reeds op dat de “bureaucraten van de overheid de boeken vervalsen. …

….

Kortom, het is het reeds een beetje verdacht als het verleden altijd kunstmatig kouder wordt gemaakt dan oorspronkelijk werd gemeten. Zonder ‘correctie’ zouden de huidige temperaturen in de VS slechts op het niveau van de jaren dertig liggen. In de afgelopen 80 jaar zou dan geen opwarming hebben plaats gevonden. Integendeel, het zou zelfs zijn afgekoeld.

Zie hier.

Meestal gebruikte ik het RSS–dataset als mijn belangrijkste bron, omdat het de eerste was die maandelijks gegevens uitbracht. Echter, in november 2015, nadat de data gedurende 18 jaar en 9 maanden geen opwarming hadden laten zien, liet senator Ted Cruz onze RSS–grafiek zien tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat … “… “Hoe kon het ook anders? Nog de volgende maand paste Dr. Mears (die de RSS–site misbruikt om sceptici opwarming van de aarde als ‘ontkenners’ weg te zetten) zijn data van het ‘Adjustoceen’ aan om de opwarmingspauze te elimineren.

Zie hier.

Phil Jones: AGW mogelijk een kunstmatige constructie!

2009: Na de overweldigende aanwijzingen dat de door de Amerikaanse instituten aan het IPCC geleverde temperatuurmetingen hoogstwaarschijnlijk waren gemanipuleerd om de vermeende antropogene opwarming van de aarde (AGW) te versterken, was het niet verwonderlijk dat het vermoeden rees dat dit ook gold voor de data van de Britse instituten Hadley en CRU/UEA. Dat gaf de teruggetreden directeur van de CRU, prof. Phil Jones, tenminste toe in het BBC-interview op 13.02.10 en ook zei hij:

… dat er de afgelopen 15 jaar geen ‘statistisch significante’ opwarming was … Professor Jones gaf dus eveneens toe dat de wereld in de middeleeuwen warmer was dan nu – implicerend dat de opwarming van de aarde misschien geen door de mens veroorzaakt fenomeen was …

Conclusie: De temperatuurreeksen die tot nu toe door het IPCC zijn gebruikt om de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde aan te tonen, zijn gemanipuleerd, in diskrediet gebracht en nutteloos voor de verklaring van AGW!

Opmerking 2019: Recentelijk is het stil geworden rond Phil Jones.

Aldus Klaus-Eckart Puls.

Bron hier.

Wordt vervolgd.