Een gastbijdrage van Klaus-Eckart Puls (Duitsland).

Voor de vorige delen zie hier en hier.

Bodemerosie en misoogsten in Afrika?

2009: Naar aanleiding van beweringen en rapporten van het IPCC schrijft ‘Die Weltwoche‘ (Zürich):

In de samenvatting voor beleidsmakers van 2007 kunnen zij het volgende lezen: Door klimaatfluctuaties en –verandering kunnen ernstige verstoringen van de landbouwproductie in vele Afrikaanse landen en regio’s worden verwacht, inclusief de beschikbaarheid van voedsel … In sommige landen kunnen de opbrengsten in de regenafhankelijke landbouw tot 2020 met wel 50% verminderen.

Vervolgens doet ‘Die Weltwoche‘ uit de doeken hoe onbetrouwbaar en gemanipuleerd de bronnen zijn. De Marokkaanse functionaris Ali Agoumi had een samenvatting gemaakt van een rapport van de Marokkaanse overheid, waarin staat dat tegen 2020 een verwachte daling van de gewasopbrengsten van 50 procent in droge en 10 procent in normale jaren zal zijn. Een rapport dat tegelijkertijd door de Algerijnse regering is gepubliceerd, verwacht echter geen achteruitgang in 2020, maar een verdubbeling van de landbouwproductie, maar geeft toe dat als gevolg van de verwachte opwarming van de aarde, de graanopbrengst per hectare tussen 5,5 en 6,8 procent minder zou kunnen zijn, ‘Die Weltwoche‘ onthult:

Uit de drie rapporten kiest Agoumi een bijzonder alarmerende voorspelling – een daling van 50% in de oogstopbrengsten in droge jaren in Marokko. De hoofdauteurs van de IPCC–samenvatting nemen deze voorspelling over zonder te verifiëren en maken van één land (Marokko) enkele landen.

Opmerking 2019: De ‘onbetrouwbaarheid van de bronnen’ is niet veranderd. Van hongersnood in Noord-Afrika is ook niets bekend.

De woestijn leeft!

2009: Noord–Afrika verdort niet. Ook de verklaringen van het IPCC en de media kloppen over een vermeende woestijnvorming kloppen niet. Het tijdschrift ‘National Geographic‘ bericht:

Woestijnvorming, droogte en wanhoop, dat is wat de opwarming van de aarde brengt voor de meeste delen van Afrika – althans dat is wat we horen. De feiten laten echter een sterk gedifferentieerd beeld zien – een beeld waarin hogere temperaturen gunstig kunnen zijn voor miljoenen Afrikanen in de droogste gebieden van het continent … Wetenschappers zien nu tekenen dat de Sahara en aangrenzende regio’s vergroenen door toenemende regenval.

Het ‘ZDF-Magazine “Avonturenkennis” komt tot dezelfde conclusie:

… De Sahara wordt natter en groener. Het bewijs hiervan wordt geleverd door de woestijn zelf – midden in Libië.

Als gevolg daarvan vindt een uitbreiding van het groene gebied plaats ten koste van de woestijn. In de afgelopen 20 jaar is deze met ongeveer 300.000 km2 gekrompen, een gebied bijna zo groot als Duitsland (357.000 km2).

Verder manifesteert de vergroening zich ook in het zuiden van de Sahara, de Sahel, zoals ‘Der Spiegel‘ bericht:

Ground Zero vergroent: droogte, honger, woestijnvorming – de Sahel–regio staat bekend als een rampgebied. Nu is er goed nieuws: vele miljoenen bomen groeien op kale zandgrond …. Keer op keer beweren gerenommeerde organisaties dat de Sahara zich elk jaar uitbreid naar het Zuiden. Maar dat is niet waar. Alleen al in Niger is er gedurende 20 jaar elk jaar een kwart miljoen hectare aan bomen bijgekomen.

Dat is ongeveer 5 miljoen hectare in 20 jaar tijd, en voor de gehele Sahel–zone wordt de uitbreiding op ongeveer 300.000 km2 geschat.

Opmerking 2019: NASA-satellietanalyses laten zien dat de aarde al meer dan 30 jaar groener wordt, inclusief grote delen van Afrika en de steppen:

Onjuiste data over zeespiegelstijging van het IPCC

2009: Het IPCC dreigt steeds weer met spectaculaire zeespiegelstijgingen, maar heeft zijn prognoses voor de komende 100 jaar geleidelijk aangepast: van een gemiddelde van 180 cm in het IPCC-rapport van 1990 tot een gemiddelde van 38 cm in het IPCC Rapport van 2007. Het blijkt nu dat zelfs het getal van de gemeten mondiale zeespiegelstijging voor de 20ste eeuw van 18 cm tot nu toe, dat eerder door het IPCC werd gepubliceerd, onjuist is, namelijk veel te hoog. Een inventarisatie van 159 peilschalen levert slechts ongeveer 8 cm op.

Abstract: 159 tide stations with long (avg. ~85 year) mean sea level (MSL) measurement records make up the GLOSS-LTT designated tide stations for monitoring sea level trends around the world. A spreadsheet containing the MSL trend data for those stations is available on the noaa.gov web site. I downloaded it and used the data to check the IPCC’s claim that sea levels rose 18 cm during the last century (a rate of 1.8 mm/year).??I averaged the tide station data several different ways and found that the IPCC’s claimed 1.8 mm/year rate of MSL rise exaggerates the actual, measured rate of MSL rise by more than 50%.

De vaak verkondigde versnelling van de zeespiegelstijging als gevolg van de ongeveer driekwart graad opwarming van de aarde in de afgelopen 150 jaar, bestaat uiteraard alleen in de virtuele werkelijkheid van de computers.

Opmerking 2019: Er is geen versnelling van de zeespiegelstijging geweest tot 2009 en die zal er ook in 2019 niet komen! Voor de Duitse Noordzeekust heeft de NLWKN (Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) onlangs het volgende gepubliceerd in de Nordsee–Zeitung (NZ 29.08.2019):

Op basis van eerdere bevindingen (opmerking: Peilschalen Cuxhaven en Norderney) kunnen we tot nu toe noch een versnelde stijging van de zeespiegel, noch een toename van stormvloedfrequenties of stormvloedhoogten waarnemen.

Inderdaad – nee! … omdat de zeespiegelstijging afneemt.

… en de frequentie van stormvloeden vertoont een 30-jarige dalende (klimaat–)trend:

Stormvloed op het niveau van Norderney (1988-2018, stippellijn regressie, B. Hublitz. Bron: NLWKN).

Noch de mondiale peilschaalmetingen noch de satellietmetingen laten een versnelling van de zeespiegelstijging zien:

Gegevens/grafische AVISO (https: //www.aviso.)

Nederland onder water?

2009: In samenhang hiermee werden bij het IPCC ook onjuiste beweringen en fouten over de gevaren voor overstroming in Nederland ontdekt:

Het IPCC-rapport stelt dat Nederland een voorbeeld is van land dat wordt bedreigd door zowel zeespiegelstijging als rivieroverstroming, met 55% van het land onder zeeniveau. Dat is echter geheel onjuist …

Nederland heeft het IPCC verzocht de betrokken tekst te corrigeren.

Nederland heeft het VN-klimaatpanel verzocht om onjuiste informatie in het rapport van 2007 te corrigeren. Het rapport van 2007 stelt dat meer dan de helft van het land onder zeeniveau lag, verklaarde de Nederlandse regering vrijdag. Volgens de Nederlandse autoriteiten, bevindt zich slechts 26 procent van het land onder zeeniveau …

Opmerking 2019: Er is niets bekend over recente overstromingen in Nederland.

Bangladesh versus IPCC

2009: Jarenlang hebben het IPCC en aanverwante instituten gruwelvoorspellingen verspreid over overstroming van kusten over de hele wereld, in het bijzonder Bangladesh:

… Het IPCC heeft de ondergang van Bangladesh voorspeld, … het verlies van 17% van zijn landmassa tegen 2050 als gevolg van zeespiegelstijging door de opwarming van de aarde” … “Het met de Nobelprijs geëerde panel beweert dat 20 miljoen mensen in Bangladesh tegen 2050 klimaatvluchtelingen zullen worden en dat het land 30% van zijn voedselproductie zal verliezen. …

En de directeur van het NASA Goddard Institute, James Hansen, schetst een nog gruwelijker beeld met de voorspelling dat het hele land tegen het einde van de eeuw onder water zal staan.

En de reeks van soortgelijke citaten is eindeloos. Echter, de realiteit ziet er blijkbaar en gelukkig (!) heel anders uit, zoals blijkt uit de onlangs in Dhaka gepresenteerde studie die hier wordt geciteerd, waarmee Bangladesh reageert op het IPCC:

Nieuwe gegevens tonen aan dat de landmassa van Bangladesh toeneemt, in tegenstelling tot de voorspellingen dat deze Zuid–Aziatische natie tegen het einde van de eeuw onder de golven zal verdwijnen, zoals ‘deskundigen’ beweren.

En verder wordt erop gewezen dat wetenschappers van het Institute of Environment and Geography Dhaka satellietgegevens van de afgelopen 32 jaar hebben geëvalueerd en hebben geconcludeerd dat het landoppervlak van Bangladesh in deze periode jaarlijks met 20 km2 is toegenomen, en dat sinds 1973 ongeveer 1000 km2 land in zee is aangeslibt. Daar zijn twee redenen voor:

(1) De twee grote stromen Brahmaputra en Ganges transporteren voortdurend grote hoeveelheden gesuspendeerde vaste stoffen stroomafwaarts, die worden afgezet in de delta,

(2) De door het IPCC voorspelde versnelling van de zeespiegelstijging gedurende 15 jaar vindt niet plaats, maar de stijging neemt wereldwijd af (zie hieronder). En dus beseft men in Bangladesh dat er geen reden voor paniek is.

Al minstens 10 jaar horen we deskundigen verkondigen dat Bangladesh onder water zal komen te staan, maar – geheel in tegenspraak daarmee – bevestigen onze gegevens dat niet … er is al honderden jaren sprake van een natuurlijke landaangroei in het plaatselijke mondingsbekken. En al onze modellen laten zien dat dit zo nog tientallen jaren, zo niet eeuwen zal doorgaan.

Men kan alleen maar hopen dat de groeiende realiteitszin van Bangladesh, die in schril contrast met tot de door het IPCC verkondigde klimaatcatastrofe spoedig Europa zal bereiken.

Opmerking 2019: … Zo zij het!

Vermindering biodiversiteit door klimaatverandering: een IPCC-verzinsel

En er komt geen eind aan de de IPCC–flops. De de pers bericht:

Nogmaals, het zogenaamd onfeilbare IPCC vergist zich. In tegenstelling tot zijn gruwelscenario’s voor flora en fauna, komen steeds meer wetenschappers tot andere conclusies. Het aanpassingsvermogen van de natuur blijkt groter dan verwacht. Klimaatpolitici willen er echter niets van weten “…

“In het vierde IPCC–rapport van 2007, dat de basis vormde voor de conferentie van Kopenhagen, wordt voorspeld dat een vijfde van de dier- en plantensoorten in de wereld zouden kunnen verdwijnen door de opwarming van de aarde.

De Berliner Morgenpost bericht verder over een studie door Britse ecologen over drie vogelsoorten, die volgens de Rode Lijst van de World Conservation Union (IUCN, 2008) waarschijnlijk in de afgelopen 10 jaar zijn uitgestorven.

De aanwijzingen voor de oorzaken van het uitsterven als gevolg van klimaatverandering waren overdreven ‘… Dat hogere temperaturen tot een afname van de biodiversiteit leidden, was geen plausibele prognose, vindt ook de ecoloog prof. Josef Reichholf van de ‘Zoologischen Staatssammlung München’. Aanzienlijke soortenverliezen zijn veroorzaakt door de koude periodes – niet door de warme periodes.

En verder rapporteert de Berliner Morgenpost over een langdurig CO2–experiment door het Federaal Onderzoeksinstituut voor plattelandsgebieden in Braunschweig.

Het tegenovergestelde van een catastrofaal scenario voor de landbouw duikt op … Met CO2-niveaus in overeenstemming met de voorspelling voor 2050, groeien akkerbouwgewassen beter en hebben zij aanzienlijk minder water nodig.”

Opmerking 2019: … en zo is het, zo wordt het gemeten en waargenomen:

(a) Ook het IPCC vindt meer recentelijk geen klimaat-geïnduceerde vermindering van de biodiversiteit meer (AR2013 / 14):

(b) … en de wereldwijde tarweopbrengsten stijgen in hetzelfde tempo als de toename van CO2 en de (gematigde) opwarming van de aarde:

Aldus Klaus-Eckart Puls.

Bron hier.

Wordt vervolgd.