PERSBERICHT

De voorzitter van het DEI, Nico Broekema heeft samen met het Veendammer raadslid Lies Zondag namens het Democratisch Energie Initiatief (DEI) onlangs bijgaande zienswijze op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ingediend bij het kabinet. De NOVI is een belangrijk instrument voor de uitvoering van de energie- en klimaatpolitiek van het rijk.

Het bevat een doorwrochte analyse van het democratisch tekort in het ruimtelijk en energiebeleid.

Nico Broekema tekent hierbij aan dat het stuk ook onder de aandacht van de Europese Commissie en het Europees Parlement zal worden gebracht.

Nico Broekema.

Nico Broekema stelt voor in het bijzonder ook EU-commissaris Frans Timmermans te confronteren met de ondemocratische tekortkomingen in de Nederlandse besluitvorming.

In het bijzonder de uitholling van de lokale autonomie en de ondergraving van het VN Verdrag van Aarhus (burgerparticipatie) is verontrustend in het Nederlandse ruimtelijk en energiebeleid.

‘Nederland schendt hierbij de Europese rechtsbeginselen en grondrechten zoals vastgelegd in het EU-oprichtingsverdrag’, stelt Nico Broekema.

‘Timmermans, die voortdurend wijst democratische tekorten in sommige Oosteuropese lidstaten, mag hiervoor de ogen niet sluiten.’

Zodra hij herkozen is als EU commissaris wil Nico Broekema met een delegatie van het DEI hierover met Timmermans spreken.

De energiedoelen van het rijk merkt Broekema aan als onhaalbaar. Kortgeleden hield de Europese commissaris voor energie dat ook al voor aan Rutte.

Lies Zondag.

‘De onhaalbaarheid ziet het rijk zelf ook. Het proces mbt de Regionale Energie Strategie die men aan de gemeenten wil opleggen geeft dat aan. Het is een poging het mislukken bij voorbaat richting gemeenten te schuiven en de raadsleden te gebruiken als buffer tegen de kritiek vanuit de burgers op het ontbreken van de democratische legitimatie in het energiebeleid en het op kosten jagen van de burgers.’

Men ziet bij de ministeries uiteraard ook dat de burger het CO2-verhaal niet realistisch vindt.

Deze scepsis wordt bevestigd door de feiten (zie hier):

In 2017 werd in Nederland 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten. De CO2-uitstoot is net zo hoog als ruim een kwart eeuw geleden, terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. In Velsen, Geertruidenberg en Rotterdam is de uitstoot per vierkante meter het grootst. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers.

Het Klimaatakkoord is niet ondertekend maar het kabinet probeert de gemeenten wel voor zijn kar te spannen. Overigens is ook na eventuele ondertekening het Klimaatakkoord niet democratisch gelegitimeerd. Er is geen volksvertegenwoordiging met besluitvorming aan te pas gekomen. Het is een lobbyprodukt.

Het tijdpad voor de gemeenten is onhaalbaar. In maart 2020 moet er in elke gemeente een concept-RES te liggen met een onderbouwd aanbod voor duurzame opwekking op land en wat dat betekent voor de energie-infrastructuur. Hierbij moet al rekening zijn gehouden met maatschappelijk draagvlak, ruimtelijke kwaliteit, regiospecifieke kansen en afweging van andere ruimtelijke belangen. Dat is onmogelijk!

Schrijnend is daarbij dat de landelijke gebieden extra moeten bloeden in de door het rijk beoogde planning van onhaalbare energiedoelen. Zo worden de gemeenten in provincies Groningen en Drenthe blijvend onderdeel gemaakt van een wingewestpolitiek.

Gemeenteraden moeten zich hier niet voor lenen, het gaat ten koste van de inwoners die ze representeren. Burgers hebben recht op participatie en zeggenschap conform het Aarhusverdrag en het Europees Handvest inzake de Lokale Autonomie.

‘Aan de Nederlandse praktijk dat onder het mom van energiedoelen de Europese rechtsbeginselen stelselmatig geschonden worden en onze democratische rechtsstaat steeds verder uitgehold wordt moet een einde komen’, stelt Nico Broekema.

Met vriendelijke groet, namens het DEI,
Kees Pieters
Inlichtingen:
Nico Broekema
0614577742

PS,
Voor de volledige tekst van de zienswijze zie hier.

Even iets anders

Wat een voormalig docent Greta Thunberg zou hebben geleerd.