Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Wat is er toch in ons goede land gevaren? Waar komt die drang tot zelfdestructie vandaan? Wij zien het aan het, overigens zelf cultuurgebonden, cultuurrelativisme, de aansluitende drang onze historie te herschrijven langs de lat der zelfgekozen minachting voor wat onze cultuur heeft bereikt en langs welke wegen. Wat opvalt is dat ideologisch gestuurde misantrope emotie de plaats inneemt van wetenschappelijke ratio en correcte observatie en geschiedschrijving.

Het is al langer duidelijk dat onze Overheid elke ratio bij besluitvorming en wetgeving is kwijtgeraakt. Het is al jaren duidelijk dat bijvoorbeeld het mondiale klimaatbeleid op discutabele aannames en niet gevalideerde klimaatmodellen berust, die immers overtuigend zijn weerlegd dan wel onaannemelijk bleken. De overigens wetenschappelijk zwakke argumentatie die het voorzorgprincipe heet, kan hier tegen de overheid worden gebruikt. Immers, waarom bij deze gerede twijfel dan toch een beleid voeren dat onze hele maatschappij en welvaart aantast, zo niet ruïneert. Er is geen politicus die overtuigend kan aantonen dat wind, zon en biomassa alle fossiele en kernenergie kan vervangen. De feiten tonen het ongelijk aan. Bovendien gaat het om stroom en dus maar 20% van de totale energieconsumptie. Nergens is een scenario om bijvoorbeeld de gehele petrochemische industrie te vervangen. Door wat dan? Dit onbegrip bleek weer uit de aanvallen op Shell bij het programma van NPO1 – De staat van het klimaat – de titel is onkies tegenover Marcel Crok.

Bron.

Het is een raadsel waarom de NPO een verdediger van de persvrijheid zich tegelijkertijd opwerpt als doorgeefluik van “informatie” bij monde van Gerrit Hiemstra die wetenschappelijk in alle opzichten aantoonbaar de plank missloeg. Laat de NPO het klimaatbeleid over aan een ambitieuze weerman die zich niet in verste niet kan meten met de grote ongebonden gerenommeerde klimaatwetenschappers? Hiemstra durfde zelfs de discussie met Baudet niet aan.

Over ondermaatse figuren gesproken, het is opmerkelijk dat de overheid niet werkt aan wetenschappelijke argumentatie, maar zo onhandig is om criticasters in een kwaad daglicht te stellen. Men kan het opvatten als een van staatswege georkestreerde hetze door gebrek aan argumentatie voor het gevoerde beleid. Zie dit rapport van de Overheid.

Het rapport berust op het vooringenomen standpunt: wie de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) niet onderschrijft, verspreidt desinformatie, junknieuws. De kunst was alleen het vangen onder een bepaald etiketje. De conclusie staat a priori vast, nu nog de bevestigende argumenten verzamelen. Hoe hoog is het wetenschappelijk gehalte van dit rapport dan? Ik waag het om hier het getal 0 te noemen, aangezien deze methode niet in de buurt komt van juiste wetenschapsbeoefening, maar Creationisme is. Waar houden de auteurs, waaronder Sabine Niederer zich mee bezig?

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft Sabine Niederer per 4 juli aangesteld als lector Visual Methodologies. Het nieuwe lectoraat Visual Methodologies gaat zich specifiek richten op ontwerpend onderzoek aan de hand van beeld. Dat moet leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen voor praktijkgericht onderzoek binnen mode, media, design en digitale technologie.

Bron.

Niets ten kwade van dit onderzoeksgebied. Alleen, vraag ik mij af dit het geschikte instrument biedt om de bevindingen door wetenschappers binnen de talloze vakgebieden van de klimaatwetenschap op hun merites te kunnen beoordelen. Dit is namelijk in enkele der beoordeelde websites aan de orde (Staat van het Klimaat, Opiniez en Climategate.nl).

Ik vrees dat de overheid zichzelf ongeloofwaardig maakt door dit m.i. junkrapport ernstig te nemen. Ik zie het eerder als o.a. een morele rigor mortis van een dood geboren (klimaat)beleid, een dictatoriaal trekje dat, niet toevallig, uit de koker van D66 komt bij monde van Ollongren. Zo constateert ook FvD treffend:

Eén ding is zeker: als de onderzoekers ook maar íets zouden hebben gevonden dat in de verste verte op desinformatie of buitenlandse inmenging had geleken, dan was dat groot naar buiten gebracht. Dan waren ingrijpende maatregelen getroffen. Maar wat bleek: van haar beschuldigingen bleef helemaal niets over. Zijzélf verspreidde desinformatie. Zijzélf verkondigde fake news! Ook van ‘buitenlandse inmenging’ in Nederlandse verkiezingen bleek geen enkel spoor.

En passant biedt haar rapport wél een boeiend inkijkje in de denkwereld van de gevestigde machten. Zij kunnen gewoonweg niet geloven dat miljoenen Nederlanders anders over politiek en samenleving denken dan zij. Dat ze niet zijn gemanipuleerd door Poetin, maar een andere mening hebben.

Zo deelt het rapport Nederlandse nieuwsmedia in in twee categorieën: enerzijds “mainstream”; en anderzijds “junk” (vuilnis). Het staat er écht! Het rapport classificeert de links-extremistische website Joop als “mainstream”, maar het eigenzinnige weblog opiniez.com als ‘junk’.

Zie hier.

D66 glijdt met dit rapport af naar de dictatoriale krochten van het als democratie verkochte morele failliet van wat D66 thans rest. Wie een dergelijk rapport nog serieus neemt, zet zichzelf buiten spel.

D66, wat moeten we met die partij? Het optreden van Jetten in het NPO-programma de Staat van het Klimaat viel in het niet bij de tactisch weloverwogen beantwoording van vragen door mw. Van Loon van Shell. Ik betwijfel of Jetten wel de juiste man is voor D66. De man heeft geen overzicht, slechts beperkte inhoudelijke kennis, ontbeert statuur en toekomstvisie, bevangen als hij is door postmodern irrationele zelfgenoegzaamheid en tactloosheid. Zijn reactie op een vraag over toepassing van kernenergie bevestigde dit. Het getuigt van kortzichtigheid en gebrek aan visie om kernenergie niet mee te nemen als bron van elektriciteit.

Is hij te laf? Is hij bang voor de toorn der milieubewegingen, Rupsje nooit genoeg -en dus stemmers-? Zo is het ook gegaan bij schaliegas. Schreeuw moord en brand, doe heel verontwaardigd alsof je het grootste onrecht wordt aangedaan, zet kinderen in als onschuldige potentiële slachtoffers en intimideer zo veel mogelijk door zwart maken of wat dan ook. De Nederlandse, doorgaans linkse, politicus knielt nederig neer smekend om vergiffenis voor al het potentieel aangedane leed en voert gedwee alle eisen van Rupsje nooit genoeg uit. Ook binnen de EU werken doorgaans linkse politici van harte mee aan dergelijke misantrope en anti-kapitalistische regelgeving die door de milieubeweging wordt opgedrongen. Nederland is altijd weer het braafste jongetje van de klas.

Vervolgens aldus zitten wij nu opgescheept met uiteindelijk over onszelf afgeroepen stikstofperikelen. Het betreft een paar postzegelgebiedjes en is het woord crisis niet waard, hooguit een steentje in de schoen. Het gaat om discutabele modellen, meetmethodes en schijnprecisie. Het is een welbekend fenomeen in deze wereld waarin modellen hebben moeten plaatsmaken voor metingen. Doet denken aan het gefaalde Rapport aan de Club van Rome. Dit alles is niet bevorderlijk voor de economische stabiliteit, laat staan groei. Dit is ook het vooropgezette doel van Rupsje nooit genoeg. Kijk vooral eens hoe D66, ja weer D66, een weerzinwekkende poging deed om de boeren en het bedrijfsleven tegen elkaar op te zetten.

Bij deze een waarschuwing: het is allemaal schijn. Het bouwen van woningen in de Randstad is belangrijker voor Nederland dan jullie varkens. Het aanleggen van wegen in Gelderland betekent meer voor de Nederlander dan jullie kippen. En de producten van onze innovatieve multinationals leveren ons meer geld op dan jullie export. Wij hebben onze keuze gemaakt, net als de meerderheid in Nederland. (…) Jullie businessmodel bestaat niet meer, jullie bedrijfsvoering kost nu meer dan die oplevert.

Bron.

Al die modellen en vooral hun toepassingen getuigen van een normering die zo bizar streng is dat deze slechts met de modernste apparatuur te meten valt. Zo kan het gebeuren dat bij ‘alarm’ over – ik noem maar wat – restbestrijdingsmiddelen op radijsjes een baby er 10 kilo per dag van moet eten om er last van te kunnen krijgen. Bizarre nauwkeurigheid Zo kan het dus gebeuren dat dit land van de ene naar de andere panieksituatie hinkt, wat dan onterecht voedselschandaal heet.

Denk aan paardenvlees als rundvlees. Foute boel, maar paardenvlees is heerlijk en geen gif. Denk aan Fibronil. Wie zijn die paniekzaaiers eigenlijk? Zouden dezen niet eens ter verantwoording moeten worden geroepen vanwege de ruïneuze economische schade die zij keer op keer teweeg brengen?

Europa als geheel trouwens wordt geteisterd door dit uit de hand gelopen Voorzorgprincipe waar Rupsje nooit genoeg dankbaar misbruik van maakt om de eigen ecologistische agenda op te leggen. Dat dit tot contradicties leidt zal geen verrassing zijn. Dit, alleen al omdat het klimaatbeleid in strijd is met diverse natuurkundige beginselen, iets waarop al jaren wordt gewezen. Laat ik vaststellen dat het klimaatbeleid daarom gedoemd is te mislukken door het onkundige onterechte vertrouwen in de ingezette inferieure middelen. Hoe voortvarender deze inzet, des te eerder zal Nederland verlost zijn van die klimaatobsessie door het onvermijdelijke echec. Net als elders in de wereld raakt het volk dergelijk gesol dat hun koopkracht uitholt, door hun overheden beu.

Ter illustratie vond ik dit overheidsdocument. Het laat zien in welk wereldvreemd universum het klimaatbeleid van deze Overheid leeft. Dit soort pleitbezorgers/propagandisten zouden ter verantwoording moeten worden geroepen na de puinhopen van het klimaatbeleid.

Ondertussen verwoesten wij bossen in het verre Amerika. Zo lezen wij:

Nederland zou zijn ogen niet moeten sluiten voor de mensenrechtenschendingen die het gevolg zijn van jullie klimaatbeleid”, zegt Katherine Egland van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging NAACP. Andrew Whitehurst van natuurorganisatie Healthy Gulf: ,,Onze natuur wordt in gevaar gebracht, zodat jullie kunnen pronken met jullie klimaatbeleid. Het is oneerlijk.

Bron.

Die bossen vallen onder strenge Nederlandse certificering en regelgeving, zo stelt men. Men moet een formuliertje tekenen. Weer zien wij een dwangneurose voor regelgeving. Ook hier is die slechts een wassen neus waar men daar aan de andere kant van de Plas niet intrapt.

Om opnieuw de vraag te stellen: wat is er toch in ons goede land gevaren. Er waart een geest van (aangepraat) zelfdestructie rond. Dit is het thans zichtbaar geworden als het gevolg van jarenlange kritiekloze onderwerping aan de ideologie van het ecologisme van de milieubeweging. De milieubeweging ziet de mens en al diens uitingen als een bedreiging voor deze wereld. Dit is een verderfelijke visie waar niemand bij gebaat is.

De milieubeweging doet weliswaar in schijn mee met het maatschappelijk debat over de toekomst en welvaartsgroei, maar draait in werkelijkheid via gelobbyde regelgeving het wurgkoord van onze gehele maatschappij slag voor slag aan, omdat zij onze maatschappij verachten. Vissers verjagen, boeren ruïneren, alle economische activiteiten stilleggen, kernenergie verbieden, fossiele energie verbieden, vliegen verbieden, vlees eten verbieden, de auto verbieden, en ga zo maar door, dit is het doel van de milieubeweging.

Nu zelfs hebben ze crematie op de korrel genomen; een gezond mens zou het niet kunnen bedenken, maar de milieubeweging kan niet gezond nadenken. Rupsje nooit genoeg is onverzadigbaar en zal niet rusten voordat onze moderne maatschappij is veranderd in een walgelijke humorloze wereld van bezeten fanaten die pijlsnel zal veranderen in een Klimaatkalifaat.

Het is geraden dat onze hele maatschappij in opstand komt teneinde de macht van de milieubeweging krachtig in te dammen. Zo lang de milieubeweging (bij monde van linkse partijen als D66, GroenLinks en CU) zich moreel verheven blijft voelen boven onze moderne maatschappij, zo lang plaatst de milieubeweging zich buiten het krachtenspel dat zij zelf heeft ontketend en dat zich nu logischerwijs tegen haar keert.

Het wordt hoog tijd een eind te maken aan de buitensporige macht van de milieubeweging mede doordat deze zich bezig houdt met pseudo-wetenschap en desinformatie. Het valt vele politici kwalijk te nemen dat zij zich niet hebben gedistantieerd van de milieubeweging en haar verderfelijke ideeën.

De conclusie luidt: Niet zeespiegelstijging is het gevaar maar de milieubeweging.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden).