Een bijdrage van André Bijkerk.

Het kan nog tot 4 oktober, reageren op de klimaatwet: https://www.internetconsultatie.nl/klimaatplan/reageren

De voorlopige resultaten lijken desastreus voor de regering. Daarom is het zeer interessant om te zien wat er mee wordt gedaan. Voor het geval het onder de tafel wordt gemoffeld, lijkt het me dat we moeten “meehelpen” om de “stemmen” te tellen. Maar het gaat om meer dan 1200 reacties. Ik heb nu nrs 1-50 gedaan. Kunnen we dit teamverband doen?  Als je me mee wil helpen, stuur even een mailtje. Mijn email-adres is voornaamachternaam at gmail.com dan leg ik uit hoe ik dat doe en kunnen we één en ander  coördineren.

Mocht je nog niet hebben gereageerd, dan zou je dit kunnen insturen door te  kopiëren dit naar het antwoordveld in vraag 1

Onmiddellijk stoppen. Er is geen klimaatcrisis (zie de Clintel oproep aan de VN europereloaded.com/500-climate-scientists-write-to-un-there-is-no-climate-emergency/). De crisis die er is, heet massa-hysterie die Nederland aan de rand van de afgrond zal brengen door de ondermijning van het energienet met een non-oplossing voor een niet bestaand probleem.

Daarnaast:
artikel 10 van “VERORDENING (EU) 2018/1999 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 december 2018” stelt:

“Onverminderd eventuele andere Unierechtelijke vereisten, moet elke lidstaat ervoor zorgen dat het publiek in een vroeg stadium effectieve kansen krijgt om deel te nemen aan de opstelling van het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie en klimaatplan — wat betreft de plannen voor de periode 2021-2030, bij de opstelling van het definitieve plan ruim voordat het wordt aangenomen — en aan de opstelling van de in artikel 15 bedoelde lange termijn strategieën”

Aan de klimaattafels zat niet “het publiek” doch belanghebbenden en NGO’s en daarom is de klimaatwet in strijd met voornoemd artikel 10 en derhalve onwettig.

Met de provinciale verkiezingen maart jl heeft de kiezer een signaal afgegeven door massaal te stemmen op een partij die tegen de klimaatwet is. De regering heeft dat signaal niet alleen genegeerd maar er ook volledig negatief op gereageerd door in allerhaast de wet door de eerste kamer te frommelen.