Gert-Jaap van Ulzen.

De feiten achter de gekte.

Een bijdrage van Gert-Jaap van Ulzen.

 

Onlangs verscheen het eerste deel van het stikstofadvies van de Commissie Remkes. Deze vindt dat het kabinet gebonden is aan de recente uitspraak van de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd is met de EU-regels. Vooral de veeteelt wordt aangewezen als schuldige. Gert-Jaap van Ulzen over de feiten achter de nieuwste hysterie.

Roeptoeter

De stikstofgekte in Nederland neemt langzamerhand bizarre vormen aan. Iedereen roept maar wat en ook de voormalige docent maatschappijleer en tegenwoordig klimaatkonijn Nijpels staat weer eens vooraan. Met de roeptoeter die wij NPO plegen te noemen als versterker. Dat is overigens dezelfde Nijpels die in 1989 als milieu minister wist te voorspellen dat er in Nederland in het jaar 2000 geen boom meer overeind zou staan als gevolg van ‘zure regen’. De visionaire capaciteiten van deze voorman zijn daarmee wel getekend.

Geen broeikasgas

Stikstof (N2) is een volkomen onschuldig gas. De lucht die wij inademen bestaat voor 78% uit dat gas. Stikstofgas heeft ook gewoon een voedselmiddel E-nummer (net zoals bijvoorbeeld water) en wel E941. Stikstof wordt door de voedselindustrie bijvoorbeeld veel gebruikt om zuurstof uit de verpakking te verdrijven om zo de houdbaarheid van versproducten te verlengen.

Wanneer wij het hebben over de invloed van stikstofemissies op de natuur – in Nederland hebben we overigens helemaal geen natuur meer, maar uitsluitend nog cultuur – gaat het over zogenaamde stikstofverbindingen. In het bijzonder over ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Noch stikstofoxiden, noch ammoniak zijn broeikasgassen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld waterdamp.

Fijnstof

Milieuminnend Nederland (maar ook het Longfonds) trekt daar dan vervolgens de fijnstofproblematiek (PM10) weer eens met de haren bij. Al eerder werden de geitenhouderijbedrijven op slot gezet met fijnstof als argument. Terwijl nota bene het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek geen causaal verband kon vinden of aantonen tussen geitenhouderij en longaandoeningen. De uitkomst van wetenschappelijk onderzoek is blijkbaar voor de groene medemens volstrekt irrelevant geworden.

Berekende emissies

De emissies van stikstofoxiden, ammoniak, maar ook fijnstof worden keurig bijgehouden door het CBS. In tegenstelling tot wat vrijwel iedereen denkt zijn dat modelmatig berekende emissies en maar in zeer beperkte mate daadwerkelijke metingen. En zelfs voor zover het feitelijk metingen zijn, zijn de uitkomsten daarvan op zijn minst voor discussie vatbaar. Zo staat er bijvoorbeeld een meetpunt voor de deur van een pluimveebedrijf, maar ook hangt er ééntje precies boven een riooloverstort. Enige analogie met klimaat temperatuur meetstations zal u niet ontgaan, vermoed ik.

Naar die meetpunten voor ammoniakemissie is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan, een doorkijkje naar de uitkomsten daarvan vindt u in onderstaand filmpje. Zo werd in februari 2012 de hoogste ammoniakuitstoot ooit ‘gemeten’, alleen was de grond op dat moment zo spijkerhard bevroren, dat de boeren de mest niet eens kónden uitrijden/injecteren. De beelden van het nét niet doorgaan van de Elfstedentocht op datzelfde moment, staan een ieder vast nog in het geheugen gegrift.

Natura 2000

Bij het inkleuren van de Natura 2000 gebieden werd al snel duidelijk dat er een onmogelijke positie zou ontstaan. De aan te wijzen gebieden zouden op geen enkele wijze kunnen voldoen aan de EU-emissienormen voor stikstof-verbindingen. Helemaal niet omdat al die Natura 2000 gebieden postzegels in het landschap zijn.

Per hoofd van de bevolking heeft Nederland méér Natura 2000 oppervlakte dan bijvoorbeeld Frankrijk, alleen liggen ze hier overal en nergens. Om elk vergeten weiland werd een virtueel hek getimmerd en een bordje Natura 2000 opgehangen en het liefst voorzien van een ‘klimaatbosje’. Overigens worden tegenwoordig al die Natura 2000 gebieden beplant met windturbines (IJsselmeer, maar ook nota bene door Staatsbosbeheer).

Programma Aanpak Stikstof

 

.

PAS-gebieden en grenswaarden. Bron: Aerius R16. Citaatrecht art 15a Auteurswet.

De liefhebbers van al die postzegels in het landschap moesten dus een list verzinnen en zo kwam in 2009 het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) tot stand. Geïnitieerd door – jawel – Dhr. Diederik Samsom (PvdA) en Dhr. Ger Koopmans (CDA). Die PAS komt er in de kern op neer, dat toekomstige emissie beperkingen rekenkundig naar voren mochten worden gehaald. Een weiland kon dus Natura 2000 gebied worden, mits in de toekomst de emissie in de nabijheid aan de normen zou voldoen. Daar heeft de Hoge Raad recentelijk een streep doorheen – en daarmee Nederland op slot – gezet. Paniek in de tent.

Nu kun je natuurlijk het bordje ‘Natura 2000’ ook weer gewoon weghalen, maar dat is tegen het zere been van de groene lobby. De emissies moeten worden beperkt, maar waar gaat het dan over?

Afname

We zien aan onderstaande CBS-cijfers over de emissies sinds 1990 daarbij dat met name wegverkeer en scheepvaart(!) verantwoordelijk zijn voor de NOx-emissies (32,5% respectievelijk 55,2%) en de landbouw voor de ammoniak(NH3)-emissies (88,8%). Maar we zien ook dat al die emissies (en de fijnstof PM10 uitstoot) sinds 1990 al met grofweg 65% zijn afgenomen. Het gaat uitstekend met het beperken van die stikstofemissies. Tenminste volgens het CBS.

Stikstofemissies. Bron: CBS. Citaatrecht ex. Art 15a Auteurswet.

Voor de afname zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Het aantal personenauto’s is sinds 1990 met twee derde toegenomen tot 8,5 miljoen, maar de uitstoot daarvan is met twee derde afgenomen. De verbrandingsmotoren zijn veel schoner en zuiniger geworden. Ook de introductie van roetfilters zal zeker een bijdrage hebben geleverd. Het aantal melkkoeien nam af van 5,2 miljoen in 1980 tot 1,6 miljoen nu, maar ammoniak-wasinstallaties zullen ook daaraan een positieve bijdrage geleverd hebben. Eigenlijk is het juist de landbouw die zich al jaren aan de wettelijke normen en regels houdt …

De Commissie-Remkes komt nu met een aantal voorstellen om Nederland weer in beweging te krijgen, het verlagen van de maximumsnelheid en het halveren van de veestapel. Maar zijn die dan ook effectief? En wat is dan de downside?

Maximumsnelheid

Het verlagen van de maximum snelheid van 130 km/u naar 120 km/u gaat 0,1% minder NOx emissies opleveren, eigenlijk nog minder want de gemiddelde snelheid op de Nederlandse snelwegen is geen 130 km/u maar slechts 122 km/u. Het effect is dus in werkelijkheid maar 0,02%. En ja, die komma staat goed. Verlaging naar 100 km/u levert iets meer op en wel het fenomenale percentage van 0,2%. Overigens gaan ook zonder verlaging van de maximumsnelheid die NOx emissie verder omlaag, verbrandingsmotoren worden gewoon ook nog steeds beter.

Veestapel

En het halveren van de veestapel? Dat heeft uiteraard effect op de ammoniakuitstoot, maar kent ook ongeëvenaarde economische schade. Zuivel is by far het belangrijkste exportproduct van Nederland. Bovendien is ‘minder vee’ helemaal niet nodig om ammoniakemissies te beperken. Het is technisch geen enkel probleem om ammoniak (maar ook nitraat en/of fosfaat) terug te winnen. Wat je dan hebt noemen we ‘biologische kunstmest’. Over circulaire landbouw gesproken … Strikt genomen hebben we straks dan ook niet teveel mest, maar te weinig.

Misschien moeten we maar gewoon accepteren dat wij in Nederland geen natuur meer hebben en wie die natuur dan toch wil opzoeken, kan maar beter een vliegtuig pakken. Amper NOx-emissies, geen ammoniakuitstoot en nauwelijks fijnstof. Volgens de cijfers van het CBS tenminste.

Bron: Opiniez  hier.