Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

In de Griekse mythologie is de Hydra van Lerna (Grieks: Λερναία Ὕδρα) een veelkoppig, slang- of draakachtig monster dat huisde in het meer van Lerna, in Argolis. Herakles (of Hercules) versloeg deze dochter van Echidna en Typhon met de hulp van zijn neef Iolaos als een van zijn twaalf werken. Het verslaan van de Hydra werd nog bemoeilijkt doordat Hera een grote krab gestuurd had om de Hydra te helpen. Deze krab werd eerst door Herakles gedood en werd later door Hera meegenomen en als het sterrenbeeld Kreeft aan de hemel geplaatst.

Wat betreft het verslaan van de Hydra van Lerna, was Iolaos’ hulp nodig, omdat iedere afgehouwen kop van haar telkens dubbel terug groeide. Iolaos schroeide de nekken van de door Herakles afgehakte koppen onmiddellijk dicht om dit te voorkomen. Alleen de laatste kop van het beest was onsterfelijk. Herakles hakte de laatste kop af en begroef deze langs de weg. Voor de zekerheid plaatste hij een grote steen boven op het graf. Toen hij de Hydra had verslagen doopte hij zijn pijlen in het giftige bloed van de Hydra. Ook de adem van het beest was dodelijk. Bron.

De hedendaagse vaderlandse milieubeweging doet mij denken aan dit mythologische monster met de politieke twee telkens terug groeiende koppen D66 en GroenLinks. De milieubeweging had in oorsprong een nobel en gerechtvaardigd doel dat met succes werd bereikt in de jaren 80. Het lijkt er echter op dat de milieubeweging haar latente anti-kapitalistische ideologie door naderende overbodigheid verloren zag gaan. Hier bovenop kwam de val van het communisme in 1989. Totdat de ideologie van Maurice Strong die de Westerse industrie nastreefde te vernietigen uit naam van zijn ecologistische doctrine, als reddingboei werd toegeworpen.

Sindsdien groeide de milieubeweging uit tot de klimaat-Hydra die wij nu kennen van o.a. de pseudo- wetenschappelijke klimaatwet en een anti-kapitalistische oriëntatie. De milieubeweging draagt een mensvijandige ideologie uit, het ondergeschikt stellen van de mens aan de natuur. Het gaat zelfs zo ver dat de mens op aarde niet thuishoort. In welke realiteit leeft de milieubeweging eigenlijk?

Later verbond Al Gore er zijn eigen lucratieve verdienmodel aan, een interessant punt waar het ook Rutte betreft. Rutte sprak namelijk over grote economische voordelen die klimaatverandering teweeg brengt. Inderdaad biedt de adaptatie aan de eeuwige klimaatverandering economische kansen zoals de export van Nederlandse dijkenbouwkennis e.d.

Adaptatie is echter iets anders dan de mitigatie die het klimaatbeleid inhoudt. Deze mitigatie, de klimaat-Hydra, bedreigt onze samenleving en de toekomst van onze kleinkinderen. Mitigatie van denkbeeldige klimaatrampen, bekend als de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) en gebaseerd op niet valide klimaatmodellen, vormt de grootste bedreiging voor de Westerse beschaving. Trouwens, dit geldt in sterke mate ook voor het opkomend Afrikaanse continent dat thans belemmerd wordt in welvaartsgroei door het onthouden van toegang tot goedkope energie. Het is niet meer dan terecht dat de ‘little old lady’ in dit filmpje er in felle bewoordingen schande van spreekt en van de onverantwoordelijke indoctrinatie van de pseude wetenschappelijke klimaatdoctrine in een aanklacht tegen de VN. Hier.

Rutte begaat een cruciale fout door de klimaatwet, zijnde mitigatie, te verkopen als een fantastische economische banenmotor. Dit is een boerenbedrog, want Hollandse dijkenbouw bijvoorbeeld in de VS lost slechts op waar de Amerikanen geen hotdog van hebben gegeten. Verbeteren dus van hun verwaarloosde dijkverdediging dat zelfs geen adaptatie aan klimaatverandering genoemd kan worden. Rutte zal zich hierover duidelijker moeten uitspreken. Deze aflevering van Robert Jensen kan hierover meer duidelijkheid verschaffen. Het gaat om geld en niet over klimaatveranderingen (zie minuut 8 tot 12)

Bron.

Laten wij constateren dat dit land in de economische gevarenzone begint te komen doordat gebrek aan visie het veelkoppige monster van de milieubeweging nooit een strobreed in de weg heeft gelegd met alle astronomische kosten van dien in het verschiet om veelkoppige imaginaire problemen te bestrijden.

Niet onverwacht dat nu een geest van opstandigheid ontwaakt. Hier is al jaren voor gewaarschuwd door klimaatsceptici. Thans is in elke uithoek van onze maatschappij de dodelijke adem van de milieubeweging merkbaar. Rutte is geen leider, maar een uitvoerder van wat klimaat-Hydra, in de gedaante van de milieubeweging die hem via D66 en GroenLinks dicteert. In zijn wanhoop gebruikt hij het banenargument als gelegenheidsargument dat in feite de ‘economie’ schetst van Bastiat. Ruiten ingooien en vervolgens de economische mogelijkheden voor ruitenzetters aanprijzen als banenmotor en rechtvaardiging van klimaatbeleid. Wat zegt Bastiat:

Hierin stelt hij dat er vaak wel gekeken wordt naar de directe consequenties van economisch handelen, maar niet naar de eventuele andere, vaak verborgen, effecten hiervan. Hij noemde het voorbeeld van een winkelier, van wie de winkelruit wordt ingeslagen. De consensus zou zijn dat dit een onfortuinlijke gebeurtenis is, maar dat het gelukkig wel weer geld oplevert voor de glazenmaker, die toch ook moet leven van het geven van arbeid. Maar wat nu als de ruit nog steeds heel zou zijn, zodat de winkelier niet de glazenmaker had moeten betalen voor de ruit? Misschien had de winkelier er dan wel voor gekozen om schoenen te kopen. De winkelier zou dan een mooi paar nieuwe schoenen hebben én nog steeds de voldoening krijgen van een hele winkelruit. Er wordt dus geen welvaart gecreëerd door het onnodig vernietigen van eigendom. Hier.

Ruttes banensprookje is op dezelfde manier doorgeprikt. Zie hieronder:

De klager is echter niet te spreken over de gang van zaken. „Dit was volksverlakkerij”, zegt de man die anoniem wenst te blijven. Ook bij de NOS en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vroeg hij al op 18 maart om rectificatie. Dat de bouw van wind- en zonneparken werk oplevert, bestrijdt de klager niet. „Maar je moet wel het complete verhaal vertellen. Elders verlies je namelijk banen en uiteindelijk zal, zoals de studie zegt, de banengroei nihil zijn.”

De reden waarom de klager in het openbaar anoniem wenst te blijven, is pikant. Hij heeft enkele hoge functies in het Nederlandse bedrijfsleven. Als daar bekend zou worden dat hij zich verzet tegen alle hosanna rond het klimaatbeleid, dan is hij bang dat hij op een zijspoor wordt gezet. „Dan ben ik op termijn mijn functies kwijt. Daar heb ik geen zin in.” Bron.

Ruttes juichende banenverhaal. Voorbeeld: windpark Gemini krijgt € 300 miljoen subsidie per jaar voor 100 banen. Dit is € 3 miljoen per baan ofwel 60 verdrongen banen (gemiddeld ca. € 50.000/baan) in de zorg. Ja, echt fantastisch die nieuwe groene banen. Nederland is inderdaad aan het afglijden richting klimaatdictatuur. Helaas roept Rutte ook hieraan geen krachtig halt toe zoals je van een leider mag verwachten die pal staat voor zijn volk. Hij laat mensen als deze klager in de steek en keert hen de rug toe slechts om de milieubeweging ter wille te zijn. Het is een fenomeen dat internationaal is overigens. Wetenschappers die een andere mening hebben, worden ontslagen of buiten spel gezet. Rutte heeft kennelijk geen besef van dit onrecht dat vele integere wetenschappers wordt aangedaan. Geen besef van deze schaduwzijde van de ecologistische dictatuur van D66 en GL, de politieke arm van de klimaat-Hydra.

Ook in de internationale academische wereld is deze dictatoriale tendens merkbaar. Hier zijn de 2 meest recente voorbeelden, namelijk Peter Ridd (Great Barrier Reef) en Susan Crockford (ijsberenspecialist). Beiden hebben een hoge prijs moeten betalen voor hun academische vrijheid; doet denken aan Galilei en de Kerk van Rome. Zie hier en hier.

Wat Rutte thans doet is zich laten gijzelen door de milieubeweging niet alleen door koste wat kost behoud van de coalitie, maar m.i. ook gedreven door een hang naar erkenning om mee te draaien binnen de kringen der EU-machtigen der aarde. Zijn premierschap vormt de opstap en die wil hij niet verliezen. Maakt hij zich hierdoor niet Johannes de Overbodige? Want wie regeert er nu eigenlijk? Klimaatwet betekent dat Jesse Klaver regeert tot 2050.

Niet Rutte is premier, maar Hydra in de persoon van Jesse Klaver en zijn hulpje Jetten. Bron.

Rutte behoort dit land te beschermen tegen krachten die ons land, met name de industrie en de veeteelt, proberen kapot te maken en terug te werpen naar een maatschappij van 250 jaar geleden. Dit doet hij niet, integendeel. Zijn gebrek aan leiderschap en inzicht in wat ons land daadwerkelijk bedreigt, namelijk de milieubeweging, schept weinig vertrouwen bij degenen die over gezond verstand beschikken. En dit lijken er steeds minder te worden in deze linkse, duurzame, inclusieve, diverse, cultuurrelativistische, genderneutrale, IS-oorlogsmisdadigers knuffelende open inrichting waar met een minderwaardigheidscomplex behepte onbenullen onterecht het beeld weten te bepalen. Rutte verzuimde prioriteiten te stellen die in het belang van onze natie zijn en van de toekomstige generatie. Het pseudo wetenschappelijk klimaatbeleid is niet in het belang van welke natie dan ook omdat het een maatschappijvernietigend beleid is ter bestrijding van een imaginair probleem. Churchill had dit onderscheidend vermogen wel zodat hij daadwerkelijk leiding kon geven en de prioriteiten kon stellen die cruciaal bleken voor de oorlogsvoering tegen de bedreiging door nazi-Duitsland. Rutte met zijn linkse Kabinet daarentegen gaf zich van meet af aan gewonnen. Met de ondertekening van Parijs 2015 verkwanselde hij al het belang en welzijn van de Nederlandse burger en de generaties na ons. Onze Overheid laat het allemaal maar gebeuren dat ettelijke keren scholieren massaal kunnen spijbelen, dat kinderen geïndoctrineerd worden met pseudo klimaatwetenschap en anti kapitalistische mensvijandige ideologie. De dodelijke adem van Hydra.

Thans wordt Nederland bovendien door de zelfopgelegde strenge interpretatie van milieuregels via rechters geregeerd door de milieubeweging en alarmistische pseudo wetenschappelijke clubs als Urgenda. Ziedaar de verkwanselde Trias Politica die thans verworden is tot een dikastocratie met onevenredige rechterlijke macht. Bron.

Rutte heeft zich door de milieubeweging schaakmat laten zetten waar hij dit jaren van tevoren had kunnen zien aankomen, mits hij de moeite had genomen zich in simpele natuurkundige beginselen te verdiepen. Zijn huidige serviele houding t.o.v. de milieubeweging via D66 en GroenLinks is verontrustend.

Hij is niet de enige. Persoonlijk werd ik onaangenaam getroffen door eenzelfde serviele houding van Pieter Elbers (CEO KLM) bij zijn EW Economielezing bij het onderwerp duurzaamheid. Zijn betoog was één en al knieval voor de milieubeweging. Waar is deze man zo bang voor, terwijl hij zeker weet dat CO2 geen enkel effect heeft (of hij is een onwetende?) Innovaties gaan immers gewoon door zoals al tientallen eeuwen het geval is. En dit geldt ook voor KLM. Nu heten ze plots duurzaamheid alsof er iets heel nieuws in deze wereld is verschenen. Onzin. In zijn rede sprak Elbers de onsterfelijke woorden: Het klimaat verandert, daar is geen ontkennen meer aan.

Meneer Elbers, het klimaat verandert al een paar miljard jaar en alleen een idioot zal dit ontkennen, het bijna uitgestorven wezen dat klimaatontkenner heet en zeker geen scepticus is. Denkt u dat er klimaatontkenners en klimaatmakers zijn? Ik vrees bovendien dat er niet over is nagedacht hoeveel ton CO2-emissie past bij welke gewenste aardse temperatuur. Misschien dat de klimaatmakers dit weten. Interessant is te vernemen wie onder de zelfbenoemde klimaatmakers van de milieubeweging de ideale temperatuur bepaalt voor bijvoorbeeld Groenland en de Sahara. Met die klimaatmodellen moet dit een makkie zijn, lijkt me. Weerman Hiemstra weet alles van het toekomstige weer tot zelfs het jaar 2100. Die kan dit vast precies uit de doeken doen. Alleen, kennen wij niet de zure regen, de ozonlaag, CO2, verzuring van oceanen, bleking van koraal, toenemende natuurrampen, verdwijnend poolijs, stikstof, PFAS, luchtvervuiling? Dit alles blijkt flauwekul, zo niet zwaar overtrokken. Dus hoe zit het met die klimaatmodellen? Hak je de kop af van de ene mythe, dan duiken wel twee andere mythes op. Hydra van Lerna was dan ook een mythisch wezen, maar met vooruitziende symbolische waarde, zelfs voor de klimaatmythe. Dit zouden onze politieke leiders zich ter harte moeten nemen.

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden).