Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het lijdt geen twijfel dat naarmate de onzinnigheid van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) manifester wordt, de klimaathysterie grotesker trekken krijgt. Trekken die tot toenemende zorgen leiden bij de weldenkende burgers – en dat zijn de meesten – over hun toekomst en onze democratie.

Kinderen worden doodsbang gemaakt met apocalyptische doembeelden van een op handen zijnde teloorgang van onze planeet en menselijke beschaving. Het is hier precies als met de klimaatmodellen: indoctrineer die kinderen met genoemde doemscenario’s (garbage in) en sta dan niet verbaasd dat diezelfde kinderen gaan klimaatdemonstreren (garbage out).

Doe dan niet net alsof wij van die kinderen kunnen leren. Dit toont maar weer aan dat politieke ideologie en (klimaat)wetenschap streng gescheiden moeten blijven, anders worden er irrationele en onvermijdelijk heilloze politieke besluiten genomen.

Frans Timmermans. Cartoon: Mirjam Vissers

Het is een klassiek spinnenweb. Het valt tegen dat een deel van de wetenschappelijke en politieke wereld opnieuw in dat verraderlijke ideologische spinnenweb verstrikt is geraakt. Zo wordt het recht op academische vrijheid aangetast. Klimaatbeleid behoort gevoed te zijn door wetenschap, niet door ideologie. Thans is dit vitale beginsel zoekgeraakt met alle nefaste maatschappelijk gevolgen van dien. Zie de onkundige opvattingen van Timmermans die o.a. het IPCC-rapport over weersextremen niet heeft gelezen of negeert. Ook stelt hij ten onrechte dat wind en zon goedkoper zijn dan kernenergie. Over leveringszekerheid laat hij zich niet uit. Conclusie: wanneer wetenschap in dienst van politieke ideologie treedt, doen irrationaliteit, onwetendheid, incompetentie en immoraliteit hun intrede.

Laten we eens kijken naar wat wetenschappelijke rationaliteit te zeggen heeft:

Ondertussen staat er op de opiniepagina van de website van RTL Z een intrigerend gesprek met energie-hoogleraar David Smeulders. Journalist Roderick Veelo (die alle lof verdient voor zijn werk voor deze site) ondervraagt Smeulders over het energieakkoord, en Smeulders, een prominent GroenLinks-lid, doet daarover schokkende uitspraken. “Het klimaatakkoord is achterhaald, de berekeningen kloppen niet”, merkt hij op tegen Veelo.

Smeulders stelt dat het afsluiten van Nederlandse huizen van aardgas geen enkel effect zal hebben. In plaats van in de huisketel gas te verbranden zal er meer gas worden verstookt in de elektriciteitscentrales, want ergens zullen grote hoeveelheden elektriciteit moeten worden opgewekt om in de behoefte te voorzien; dat kan onmogelijk alleen door windmolens en zonnepanelen worden opgewekt. We zullen gascentrales moeten bijbouwen om de onvoorspelbare wind- en zonne-energieopwekking te stabiliseren, legt hij uit.

Ja, u leest dat goed: er moeten gascentrales bijgebouwd worden. Het is net als bij die mooie Tesla’s die u overal ziet rondrijden zonder uitlaatpijp. Die uitlaatpijpen bestaan wel: dat zijn die hoge torens bij de elektriciteitscentrales. De klimaatakkoorden zijn dus een oefening in het verplaatsen van het uitstoten van CO2, van de eigen schoorsteen naar die van de centrale.

Dit nu is het gevolg van eenvoudig rekenwerk dat ook De Groene Rekenkamer en Climategate.nl al jarenlang doen. Zo moeilijk is het niet om rationeel te blijven i.p.v. achter een of andere ideologie aan te marcheren of je bang te laten maken door de Boze Wolf-sprookjes van Greenpeace, Milieudefensie. Oxfam Novib e.a. geld- en machtgraaiende NGO’s.

De meest onthutsende opmerking van Smeulders luidt: we zijn in staat de kolencentrales die we in Nederland hebben CO2-neutraal te maken want we kunnen de CO2 ’afvangen’ en onder de grond opslaan. Ofwel: de klimaatakkoorden zijn onzin. Ook adviseert Smeulders de kerncentrales open te houden en de huishoudens netjes aan het gas te houden – een moedige man, deze GroenLinkser.

Hij vertelt dat hij een paar keer bij de klimaattafels mocht luisteren, maar hij was geen volwaardig lid. Te kritisch, kennelijk. Inmiddels heeft Frans Timmermans, de klimaatpaus van de EU, wiens persoonlijke levensstijl net zo veel CO2 uitstoot als een Chinese stad, de eerste omtrekken van een Europees noodklimaatplan op tafel gelegd. Kosten minimaal 1000 miljard. Temperatuureffect op het toekomstige klimaat op aarde? Eerst een nul, dan een komma, en dan nog iets. Hoe gaan onze kleinkinderen terugkijken op onze klimaathysterie?

Bron.

Hysterie is het gevolg van ontbreken van rationaliteit. Klimaatwetenschappers valt onnadenkendheid aan te rekenen door zich in het web van de ideologie van Maurice Strong te hebben laten inspinnen, waardoor zij nu moeten vrezen voor hun loopbaan. Is het niet hoog tijd om zich openlijk uit te spreken over deze bedreiging van de academische vrijheid en in verzet te komen? Hét voorbeeld van moed moge Cleveringa zijn.

In 1940 hield professor Rudolph Cleveringa zijn fameuze protestrede: ‘de beste speech van Nederland’ – tegen het ontslag van zijn collega Eduard Meijer bij de Leidse Universiteit , vanwege diens Joodse afkomst.

Zie hier.

Een dergelijke moed en wetenschappelijke eruditie lijkt thans geheel zoekgeraakt in dit postmoderne tijdsgewricht. Zoals te verwachten, gaat het om een 75-tal zich klimaatwetenschappers noemenden in een enquête tegenover de ruim drieduizend wetenschappers in diezelfde enquête. Of tegenover de 800 wetenschappers van nu (CLINTEL) die zich kritisch uitspraken over het bestaan van een klimaatcrisis, blijft evenmin ook maar iets heel van die gefabuleerde 97%-consensus. Men maakt zich er ongeloofwaardig door.

In de VS zijn de Democraten de aanjagers van de misantrope klimaathysterie, met name Ocasio-Cortez. Tot welke bizarre gevolgen dit kan leiden laat dit zien, een vrouw die opriep de eigen babies op te eten, omdat er voor de nieuwe generatie geen toekomst meer is pasgeborenen opvreten, kannibalisme dus of neonaticide. Het was slechts een actie om aan te tonen tot welke irrationele consequenties de hysterie van de Democraten – voor Nederland met name Groenlinks, en D66 – kunnen leiden.

Hier pleiten deze partijen voor halvering van de veestapel. Er is geen ratio achter te vinden, anders dan ideologie. Het stemt niet tot vertrouwen in die partijen, want ook zij gaan (onbewust?) mee in de onderliggende irrationele misantrope ideologie van Maurice Strong. Deze vind je al bij Malthus terug in diens essay An Essay on the Principle of Population (1798), waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven. Hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal. Deze misvatting is keer op keer gelogenstraft. Lees: Merchants of dispair van Zubrin.

Die misvatting van Malthus heeft direct al tot genocidale misdaden geleid zoals de Indiase sterilisatieprogramma’s. Ik spreek nog niet over de misdadige 1-kind politiek van China. Helaas, tot op de dag van vandaag klinkt deze laakbare Malthusiaanse ideologie onverminderd door in de misantrope opvatting achter de klimaathysterie.

Maurice Strong was hierdoor in de grond immoreel en zijn volgelingen vinden wij terug op de COP25 in Madrid. Dit is beangstigend, omdat zij ons weerloos en monddood gemaakte burgers – met vooral dank aan de NPO en vele overige eenzijdige media – het vertrouwen in onze overheid en de competentie ervan, hebben doen verliezen.

Elk mens met gezond verstand begrijpt dat er geen CO2-regelknop aan de mondiale temperatuur zit. Waar in vredesnaam denken de media mee bezig te zijn? Wat denken zij toch te bereiken? Deze vraag mag wel eens expliciet aan de NOS worden gesteld. Niet zonder reden. Wij kunnen het volgende stellen:

Sinds mei 1968 wordt het morele kompas door links gemonopoliseerd. En gedomineerd. De media maken een onmisbaar deel uit van het institutioneel apparaat. Het gaat om geld en macht. Media zijn daar het verlengstuk van.

Bron: Schaft Nederland zich ook af van Frits Bosch.

Dit lijkt mij een juiste vaststelling. Met name geldt dit voor de NPO en het NOS-journaal. Zij realiseren zich niet dat door hun journalistieke plichtverzakende eenzijdigheid onze soevereine democratische maatschappij in gevaar wordt gebracht. Bosch schrijft verder:

Empathie is een slechte morele gids. Het leidt tot oneerlijke beslissingen, irrationaliteit en ontwrichting. […] empathie geldt voor onze directe naasten, niet voor iedereen. Sommige van onze slechtste beslissingen – in liefdadigheid [bedoeld: o.a. immigratiebeleid; JH], klimaatverandering etc. – zijn ingegeven door empathie. Een wolf in schaapskleren.

Gesteld kan worden dat zij die i.p.v. empathie rationalisme bepleiten door bijvoorbeeld een streng immigratiebeleid of door meer gezond verstand wat betreft klimaat en planeet redden, een beter moreel kompas hebben. Immers, zij behoeden ons land én toekomstige immigranten én de toekomstige generatie voor de nefaste gevolgen zoals groeiende woningnood, ondermijning van de verzorgingsstaat, toenemende (klimaatbeleidgerelateerde) armoede, polarisatie, afbraak van onze welvaart en die van ontwikkelingslanden etc.

Zo lees ik ook over afkalvende rationaliteit en de gevaarlijke gevolgen:

Zorgen over het klimaat gaan in toenemende mate gepaard met (pleidooien voor) maatregelen die strijdig zijn met het wezen van democratie en rechtsstaat, zoals een overmaat aan verboden en verplichtingen die vergaand ingrijpen in de levenssfeer en rechten en vrijheden bedreigen. Politici, wetenschappers en activisten en belanghebbende bedrijven vinden ook openlijk dat het klimaat te belangrijk is om aan de democratie over te laten.

Bron.

En dit waar het klimaat geen probleem is. Hoe lang nog menen activisten en NGO’s, steenrijke empathie-multinationals, zich ongeloofwaardig te maken met hun morele chantage? Zorgelijk is bovendien dat alles, elke handeling, elk toekomst- of bedrijfsplan, elke visie, zelfs academische vrijheid, langs die ene meetlat van politiek ecologistische ideologie wordt gelegd. Onze hele maatschappij wordt in dit ene klimaatpak genaaid. Zelfs Amnesty hangt er inmiddels zijn beleid aan op. Elke vluchteling is een klimaatvluchteling of anders een milieuvluchteling, zo heet het. Het gelegenheidsargument bij uitstek van linkse organisaties om de kas te spekken. Ook Oxfam Novib laat zich niet onbetuigd door extreem weer uit de hoge hoed te toveren. Het is allemaal misplaatste empathie die niet kan bestaan zonder misantrope en oikofobe zelfhaat.

Ook moreel verval, in de vorm van feiten verdraaien, is het gevolg van dit alles. Rutte zei: treinen lopen op kolen. NS zei: treinen lopen voor 100% op groene stroom. Kletspraat, want op een windstille bewolkte dag lopen de treinen nog steeds. Valse voorstelling van zaken dus en derhalve verwerpelijk. Bron.

Dit verwerpelijk gedrag is usance in het linkse postmoderne tijdsgewricht waarin velen met verve pogen onze maatschappij, cultuur, geschiedenis, identiteit, wetenschapsbeoefening en academische vrijheid af te schaffen. In plaats hiervan treden irrationaliteit, ondemocratische beslissingen, Lysenkoïsme, tirannie, desinformatie [denk aan feest voor de portemonnee Nijpels], en denivellering.

Dit is de erfenis van het moreel verheven redden van de planeet. In figuurlijke zin kannibaliseren al die EU-klimaatmaatregelen ook de natiestaten om nog meer soevereiniteit op te vreten om een EU-federatie op te dringen, terwijl toch duidelijk is dat de Energiewende mislukt is en er geen klimaatprobleem bestaat. Macron opperde zelfs een strafexpeditie tegen onwillige landen. Je reinste tirannie.

Ik benijd het acteurstalent van Timmermans, maar hiermee is wel alles gezegd. Kan er niet een echte staatsman opstaan die een eind maakt aan die kannibalisering en opkomt voor onze nationale soevereiniteit en identiteit?

Derhalve blijft van kracht:

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet vernietigd moet worden).